EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R1745-20120118

Consolidated text: Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 1745/2003 (2003. gada 12. septembris) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1745/2012-01-18

2003R1745 — LV — 18.01.2012 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (EK) Nr. 1745/2003

(2003. gada 12. septembris)

par obligāto rezervju piemērošanu

(ECB/2003/9)

(OV L 250, 2.10.2003, p.10)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (EK) Nr. 1052/2008 (2008. gada 22. oktobris),

  L 282

14

25.10.2008

►M2

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (ES) Nr. 1358/2011 (2011. gada 14. decembris),

  L 338

51

21.12.2011
▼B

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS REGULA (EK) Nr. 1745/2003

(2003. gada 12. septembris)

par obligāto rezervju piemērošanu

(ECB/2003/9)EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtus, jo īpaši to 19. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes Regula (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada 23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka ( 1 ), kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 134/2002 ( 2 ),

ņemot vērā Padomes Regula (EK) Nr. 2532/98 (1998. gada 23. novembris) par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas ( 3 ),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 2818/98 (1998. gada 1. decembris) par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/1998/15) ( 4 ) ir būtiski grozīta divos gadījumos. Pirmkārt, ar Eiropas Centrālās bankas 2000. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1921/2000 (ECB/2000/8) ( 5 ) tika ieviestas īpašas apvienošanās un sadalīšanās procedūras saistībā ar kredītiestādēm, lai precizētu šo iestāžu saistības attiecībā uz obligātajām rezervēm. Otrkārt, efektivitātes nolūkā pārējie noteikumi tika grozīti ar Eiropas Centrālās bankas 2002. gada 18. aprīļa Regulu (EK) Nr. 690/2002 (ECB/2002/3) ( 6 ), lai precizētu to, ka uz elektroniskās naudas iestādēm attiecas rezervju prasības, ieviestu vispārēju noteikumu, ar kuru kredītiestādes tiks automātiski atbrīvotas no rezervju prasībām uz visu izpildes periodu, kurā šīs iestādes darbību pārtraukušas, kā arī precizētu prasību par to iestādes saistību iekļaušanu rezervju bāzē, kas attiecas uz tās pašas iestādes filiāli, galveno biroju vai reģistrācijas vietas biroju, kuri neatrodas iesaistītajās dalībvalstīs. Tā kā tiek no jauna grozīta Regula (EK) Nr. 2818/98 (ECB/1998/15), skaidrības un racionalizācijas nolūkā ir vēlams, lai attiecīgie noteikumi tiktu pārstrādāti, tos apvienojot vienā tekstā.

(2)

Tā kā Statūtu 19. panta 1. punktā noteikts, ka tad, ja Eiropas Centrālā banka (ECB) pieprasa iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm turēt obligātās rezerves, tās ir jātur ECB un iesaistīto valstu centrālo banku (iesaistītās VCB) kontos. Tā kā tiek uzskatīts, ka ir lietderīgi šīs rezerves turēt tikai iesaistīto VCB kontos.

(3)

Tā kā, lai panāktu efektivitāti, attiecībā uz obligāto rezervju instrumentu vajadzīgi arī norādījumi rezervju prasību aprēķināšanai un uzturēšanai un ziņošanas un pārbaudes noteikumiem.

(4)

Tā kā, lai izslēgtu starpbanku saistības no rezervju bāzes, visu standarta samazinājumu pamatā, kas jāpiemēro saistībām ar maksājuma termiņu līdz diviem gadiem parāda vērtspapīru kategorijā, ir jābūt eurozonu aptverošam makroekonomikas rādītājam, kas ir attiecība starp i) kredītiestāžu emitētajiem un citu kredītiestāžu, ECB un iesaistīto VCB īpašumā esošajiem atbilstīgo instrumentu krājumiem un ii) kredītiestāžu emitētu šādu instrumentu kopējo summu.

(5)

Izpildes periodu kalendāru vienmēr saskaņos ar to ECB Padomes sapulču kalendāru, kuru dienas kārtībā ir monetārās politikas nostājas mēneša izvērtējums.

(6)

Ir vajadzīgas īpašas procedūras obligāto rezervju paziņošanai un apstiprināšanai, lai iestādes ir savlaicīgi informētas par to saistībām attiecībā uz obligātajām rezervēm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

 “iesaistītā dalībvalsts” ir ES dalībvalsts, kas ir pieņēmusi euro saskaņā ar Līgumu,

 “iesaistītā valsts centrālā banka” (iesaistītā VCB) ir iesaistītās dalībvalsts centrālā banka,

 “Eurosistēma” ietver ECB un iesaistītās VCB,

 “iestāde” ir visas iestādes iesaistītajā dalībvalstī, kurām saskaņā ar statūtu 19. panta 1. punkta nosacījumiem ECB var pieprasīt turēt obligātās rezerves,

 “rezervju konts” ir iestādes konts iesaistītajā VCB, kura dienas beigu bilanci ieskaita iestādes rezervju prasību izpildē,

 “rezervju prasība” ir prasība iestādēm turēt obligātās rezerves rezervju kontos iesaistītajās VCB,

 “rezervju rādītājs” ir 4. pantā norādītie procenti visiem konkrētiem rezervju bāzes posteņiem,

 “izpildes periods” ir periods, kurā tiek aprēķināta atbilstība rezervju prasībām un kurā šādas obligātās rezerves ir jāglabā rezervju kontos,

 “dienas beigu bilance” ir bilance laikā, kad ir pabeigti maksājumi un iegrāmatojumi, kas ir saistīti ar iespējamo pieeju Eurosistēmas pastāvīgajiem finanšu mehānismiem,

 “VCB darba dienas” ir visas dienas, kurās konkrētā iesaistītā VCB ir atvērta, lai veiktu Eurosistēmas monetārās politikas darbības,

 “rezidenti” ir visas fiziskas vai juridiskas personas visās iesaistītajās dalībvalstīs 1. panta 4. punkta nozīmē Padomes Regulā (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka ( 7 ),

 “sanācijas pasākumi” ir pasākumi, kas paredzēti, lai saglabātu vai atjaunotu kādas iestādes finanšu stāvokli, kas varētu ietekmēt trešo pušu iepriekš pastāvējušās tiesības, ieskaitot pasākumus, kuros pastāv iespējamība pārtraukt maksājumus, pārtraukt piespiedu izpildes pasākumus vai samazināt atlīdzību,

 “likvidācijas process” ir kopīgas procedūras attiecībā uz kādu iestādi ar obligātu kādas iesaistītās dalībvalsts tiesu iestādes vai kādas citas kompetentās iestādes iejaukšanos, lai realizētu šo iestāžu pārraudzībā esošos aktīvus, tostarp gadījumi, kad tiesvedību izbeidz pēc būtības vai ar citu līdzīgu pasākumu,

 “apvienošanās” ir darbība, ar kuru viena vai vairākas kredītiestādes (iestādes, kas apvienojas), kuras sadala bez likvidācijas, nodod visus aktīvus un saistības citai kredītiestādei (ieguvēja iestāde), kas var būt jaundibināta kredītiestāde,

 “sadalīšanās” ir darbība, ar kuru viena kredītiestāde (iestāde, ko sadala), kuru sadala bez likvidācijas, nodod visus aktīvus un saistības vairāk nekā vienai kredītiestādei (pārņēmēja iestāde), kas var būt jaundibinātas kredītiestādes.

2. pants

Iestādes, uz kurām attiecas rezervju prasības

1.  Rezervju prasības attiecas uz šādām iestāžu kategorijām:

a) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/12/EK (2000. gada 20. marts) par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu ( 8 ) 1. panta 1. punkta pirmajā daļā noteiktajām kredītiestādēm, kas nav iesaistītās VCB;

b) Direktīvas 2000/12/EK 1. panta 3. punktā noteiktās filiāles tām kredītiestādēm, kas minētas tās pašas direktīvas 1. panta 1. punkta pirmajā daļā un nav iesaistītās VCB; tostarp kredītiestāžu filiāles, kuru reģistrācijas vietas birojs vai galvenais birojs neatrodas iesaistītajā dalībvalstī.

Kredītiestāžu filiālēm, kas ir izveidotas iesaistītajās dalībvalstīs un atrodas ārpus iesaistītajām dalībvalstīm, rezervju prasības nepiemēro.

▼M1

2.  Neiesniedzot nekādu pieprasījumu, iestāde no rezervju prasībām ir atbrīvota no tā izpildes perioda sākuma, kurā tās licence ir anulēta vai iestāde no licences atteikusies, kā arī kurā iesaistītās dalībvalsts tiesu iestāde vai kāda cita kompetenta iestāde pieņem lēmumu uzsākt iestādes likvidācijas procesu.

ECB, nepieļaujot diskrimināciju, no rezervju prasībām var atbrīvot šādas iestādes:

a) iestādes, kam piemēro sanācijas pasākumus;

b) iestādes, uz kurām attiecas līdzekļu iesaldēšana un/vai citi saskaņā ar Līguma 60. panta 2. punktu noteikti Kopienas vai dalībvalstu pasākumi, kuri ierobežo līdzekļu izmantošanu, vai arī ECB Padomes lēmums, ar kuru tiek apturēta vai slēgta to pieeja atklātā tirgus operācijām vai Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām;

c) iestādes, kurām ECB obligāto rezervju sistēmas mērķis netiktu izpildīts, piemērojot tām rezervju prasības. Pieņemot lēmumu par katru šādu atbrīvojumu, ECB ņem vērā vienu vai vairākus šādus kritērijus:

i) iestādei atļauts veikt tikai īpašas mērķfunkcijas;

ii) iestādei aizliegts veikt aktīvas bankas darbības funkcijas, konkurējot ar citām kredītiestādēm;

iii) iestādei ir tiesību aktos noteikts pienākums visus tās noguldījumus paredzēt mērķiem, kas saistīti ar palīdzību reģionālajai un/vai starptautiskajai attīstībai.

3.  ECB publicē to iestāžu sarakstu, uz kurām attiecas rezervju prasības. ECB publicē arī to iestāžu sarakstu, kuras ir atbrīvotas no rezervju prasībām citu iemeslu dēļ, kuru pamatā nav:

a) sanācijas pasākumi;

b) līdzekļu iesaldēšana un/vai citi saskaņā ar Līguma 60. panta 2. punktu noteikti Kopienas vai dalībvalstu pasākumi, kuri ierobežo iestādes līdzekļu izmantošanu, vai arī ECB Padomes lēmums, ar kuru tiek apturēta vai slēgta iestādes pieeja atklātā tirgus operācijām vai Eurosistēmas pastāvīgajām iespējām.

Iestādes var balstīties uz šiem sarakstiem, pieņemot lēmumu par to, vai to saistības ir parāds kādai citai iestādei, uz kuru arī attiecas rezervju prasības. Šie saraksti nenosaka, vai iestādēm piemēro rezervju prasības saskaņā ar 2. pantu.

▼B

3. pants

Rezervju bāze

1.  Iestādes rezervju bāze ietver šādas saistības (kā noteikts ECB ziņošanas sistēmā par naudas un banku statistiku, kas ir noteikta Eiropas Centrālās bankas Regula (EK) Nr. 2423/2001 (2001. gada 22. novembris) par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/2001/13) ( 9 )), ko veido līdzekļu pieņemšana:

a) noguldījumi;

b) emitētie parāda vērtspapīri.

Ja iestādei ir saistības, kas attiecas uz tās pašas iestādes filiāli, galveno biroju vai reģistrācijas vietas biroju, kuri neatrodas iesaistītajās dalībvalstīs, tā šīs saistības iekļauj rezervju bāzē.

▼M1

2.  Rezervju bāzē neiekļauj šādas saistības:

a) saistības, kas ir parāds kādai citai iestādei, kura nav minēta to iestāžu sarakstā, uz kurām saskaņā ar 2. panta 3. punktu neattiecas ECB obligāto rezervju sistēma;

b) saistības, kas ir parāds ECB vai kādai iesaistītajai VCB.

Lai šo noteikumu piemērotu, iestādei ir jāspēj sniegt pierādījumus atbilstīgajai iesaistītajai VCB par faktisko saistību summu, ko tā ir parādā kādai citai iestādei, kura nav minēta to iestāžu sarakstā, uz kurām neattiecas ECB obligāto rezervju sistēma, un saistību summu, ko tā ir parādā ECB vai kādai iesaistītajai VCB, lai svītrotu tās no rezervju bāzes. Ja šādus pierādījumus nevar sniegt par parāda vērtspapīriem, kas ir izdoti ar sākotnējo termiņu līdz diviem gadiem, iestāde var piemērot standartizētu atvilkumu no rezervju bāzes to savu parāda vērtspapīru summai, kas emitēti ar sākotnējo termiņu līdz diviem gadiem. Šādu standartizētu atvilkumu summu ECB publicē tāpat, kā 2. panta 3. punktā minēto sarakstu.

▼B

3.  Iestāde aprēķina rezervju bāzi attiecībā uz konkrētu izpildes periodu, pamatojoties uz datiem par to mēnesi, kas bija divus mēnešus pirms tam, kad sākās izpildes periods. Iestāde par rezervju bāzi ziņo attiecīgajai iesaistītajai VCB saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) noteikto ECB ziņošanas sistēmu par naudas un banku statistiku.

4.  Iestādēm, kurām piešķirts Regulas (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) 2. panta 2. punktā noteiktais atbrīvojums, rezervju bāzi aprēķina trim izpildes periodiem, sākot no izpildes perioda, kurš sākas trešajā mēnesī pēc ceturkšņa beigām, pamatojoties uz ceturkšņa beigu datiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) II pielikumu. Šīs iestādes par obligātajām rezervēm paziņo saskaņā ar 5. pantu.

4. pants

Rezervju rādītāji

▼M1

1.  Rezervju rādītāja 0 % likmi piemēro šādām saistību kategorijām (saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) noteikto ECB ziņošanas sistēmu par naudas un banku statistiku):

a) noguldījumi ar noteikto termiņu ilgāku par 2 gadiem;

b) noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu ilgāku par 2 gadiem;

c) repo līgumi;

d) emitētie parāda vērtspapīri ar sākotnējo termiņu ilgāku par 2 gadiem.

▼M2

2.  Visām pārējām rezervju bāzē iekļautajām saistībām piemēro 1 % rezervju rādītāju.

▼B

5. pants

Obligāto rezervju aprēķināšana un paziņošana

1.  Obligāto rezervju summu, kas ir jātur katrai iestādei attiecībā uz konkrēto izpildes periodu, aprēķina, piemērojot rezervju rādītājus katram atbilstīgajam rezervju bāzes postenim šajā periodā, kā noteikts 4. pantā. Attiecīgās iesaistītās VCB un iestādes noteiktās obligātās rezerves saskaņā ar šajā pantā minētajām procedūrām veido bāzi i) nepieciešamo rezervju turējuma atlīdzināšanai un ii) vērtējumam, kā iestāde ievēro pienākumu turēt prasīto obligāto rezervju summu.

2.  Samazinājumu 100 000 EUR apjomā, ko atskaita no obligāto rezervju summas, piešķir katrai iestādei saskaņā ar 11. un 13. panta noteikumiem.

3.  Visas iesaistītās VCB nosaka kārtību iestādes atsevišķo obligāto rezervju paziņošanai saskaņā ar šādiem principiem. Vai nu attiecīgā VCB vai iestāde uzņemas iniciatīvu aprēķināt iestādes obligātās rezerves attiecīgajam izpildes periodam, pamatojoties uz statistikas informāciju un rezervju bāzi, kas paziņota saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulas (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) 5. pantu. Puse, kas veic aprēķinu, paziņo otrai pusei par aprēķinātajām obligātajām rezervēm vēlākais trīs VCB darba dienu laikā pirms izpildes perioda sākuma. Attiecīgā iesaistītā VCB var norādīt agrāku datumu nekā termiņu paziņošanai par obligātajām rezervēm. Banka var arī norādīt papildu termiņus iestādei, lai tā paziņo par grozījumiem rezervju bāzē, kā arī par paziņoto obligāto rezervju grozījumiem. Ja iestāde ļaunprātīgi izmanto VCB piedāvāto iespēju grozīt rezervju bāzi un obligātās rezerves, VCB var iestādei neatļaut iesniegt grozījumus. Pusei, kurai paziņots par aprēķinātajām obligātajām rezervēm, tās apstiprina vēlākais vienu VCB darba dienu pirms izpildes perioda sākuma. Ja puse, kurai paziņots par aprēķinātajām obligātajām rezervēm, nav uz šo paziņojumu atbildējusi līdz tai VCB darba dienai, pēc kuras sākas izpildes periods, tiek uzskatīts, ka tā ir apstiprinājusi iestādes obligāto rezervju summu attiecīgajam izpildes periodam. Iestādes obligātās rezerves pēc to apstiprināšanas attiecīgajam izpildes periodam vairs nevar grozīt.

4.  Iesaistītās VCB publicē kalendārus ar gaidāmajiem termiņiem saistībā ar obligāto rezervju datu paziņošanu un apstiprināšanu, lai īstenotu šajā pantā minēto kārtību.

5.  Ja iestāde neziņo par attiecīgajiem statistikas datiem, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) 5. pantā, attiecīgā iesaistītā VCB informē attiecīgo iestādi par to obligāto rezervju summu, kas saskaņā ar šā panta kārtību jāpaziņo vai jāapstiprina attiecīgajam(-iem) izpildes periodam(-iem) un kas aprēķināta, balstoties uz iestāžu iepriekš ziņoto informāciju vai citu atbilstīgu informāciju. Regulas (EK) Nr. 2531/98 6. pants un ECB pilnvaras piemērot sankcijas par ECB statistikas ziņošanas prasību pārkāpšanu netiek skarti.

6. pants

Rezervju turējumi

1.  Iestāde obligātās rezerves tur vienā vai vairākos rezervju kontos valsts centrālajā bankā katrā iesaistītajā dalībvalstī, kurā tai ir nodaļa, saistībā ar tās rezervju bāzi attiecīgajā dalībvalstī. Rezervju kontus denominē euro. Iestāžu norēķinu kontus iesaistītajās VCB var izmantot kā rezervju kontus.

2.  Iestādei ir jāievēro rezervju prasība, ja caurmēra dienas beigu atlikums rezervju kontos izpildes periodā nav mazāks par summu, kas attiecīgajam periodam noteikta saskaņā ar 5. pantā minēto kārtību.

3.  Ja iestādei kādā iesaistītajā dalībvalstī ir vairāk nekā viena nodaļa, tad reģistrācijas vietas birojs vai galvenais birojs, ja tas atrodas attiecīgajā dalībvalstī, ir atbildīgs par iestādes rezervju prasības izpildes nodrošināšanu. Ja iestādei šajā dalībvalstī nav ne reģistrācijas vietas biroja, ne galvenā biroja, tā nosaka, kura filiāle šajā dalībvalstī ir atbildīga par iestādes rezervju prasības izpildes nodrošināšanu. Visi šo nodaļu rezervju turējumi kopā tiek ieskaitīti iestādes kopējā rezervju prasības izpildē attiecīgajā dalībvalstī.

7. pants

Izpildes periods

1.  Ja vien ECB Padome nepieņem lēmumu grozīt kalendāru atbilstīgi 2. punktam, izpildes periods sākas tajā dienā pēc Padomes sanāksmes, kuras dienas kārtībā ir monetārās politikas nostājas mēneša izvērtējums, kad tiek veiktas galvenās refinansēšanas operācijas. ECB Valde izpildes periodu kalendāru publicē vismaz trīs mēnešus pirms kārtējā kalendārā gada sākuma. Šo kalendāru publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī ECB un iesaistīto VCB tīmekļa vietnēs.

2.  Padome lemj par grozījumiem šajā kalendārā, kas nepieciešami ārkārtas apstākļu dēļ, bet Valde tādā pašā veidā kalendāru publicē labu laiku pirms tā izpildes perioda sākuma, kam piemēro grozījumu.

8. pants

Atlīdzība

1.  Prasīto rezervju turējumus atlīdzina pēc vidējās ECB likmes izpildes periodā (koriģē saskaņā ar kalendāra dienu skaitu) par galvenajām Eurosistēmas refinansēšanas operācijām saskaņā ar šādu formulu (kur rezultātu noapaļo līdz tuvākajam centam):

image

image

Kur:

Rt

=

atlīdzība, ko izmaksā par obligāto rezervju turējumiem izpildes periodā t;

Ht

=

prasīto rezervju turēšana izpildes periodā t;

nt

=

kalendāro dienu skaits izpildes periodā t;

rt

=

atlīdzības likme par obligāto rezervju turējumiem izpildes periodā t. Atlīdzības likmei piemēro standarta noapaļošanu līdz divām decimāldaļām;

i

=

izpildes perioda t kārtējā kalendārā diena;

MRi

=

galējā procentu likme jaunākajām refinansēšanas operācijām, kas noteikta kalendārajā dienā i vai pirms tās.

2.  Atlīdzību izmaksā otrajā VCB darba dienā pēc tā izpildes perioda beigām, par kuru tika gūta atlīdzība.

9. pants

Atbildība par pārbaudi

Tiesības pārbaudīt informācijas precizitāti un kvalitāti, ko iestādes iesniedz, lai pierādītu atbilstību rezervju prasībai, kā norādīts 6. pantā Regulā (EK) Nr. 2531/98 par obligāto rezervju piemērošanu, īsteno iesaistītās VCB, neskarot ECB tiesības pašai tās īstenot.

10. pants

Netieša obligāto rezervju turēšana ar starpnieka palīdzību

1.  Iestāde var pieprasīt atļauju turēt obligātās rezerves netieši ar kāda starpnieka palīdzību, kas ir tas pašas dalībvalsts rezidents. Starpnieks ir iestāde, uz kuru attiecas rezervju prasības, kas parasti ietekmē daļu iestādes administrācijas (piemēram, finanšu līdzekļu pārvaldība), kuras labā tā strādā kā starpnieks, izņemot obligāto rezervju turēšanu.

2.  Pieteikumu par atļauju turēt obligātās rezerves ar starpnieka palīdzību, kā noteikts 1. punktā, iesniedz tās iesaistītās dalībvalsts centrālajai bankai, kurā pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēts. Pieprasījumam pievieno starp starpnieku un pieprasījuma iesniedzēju noslēgtas vienošanās eksemplāru, kurā abas puses izsaka savu piekrišanu noteikumiem. Vienošanās arī norāda, vai pieteikuma iesniedzējs vēlas piekļūt Eurosistēmas pastāvīgajiem finanšu mehānismiem un atvērtā tirgus operācijām. Vienošanās norāda arī vismaz 12 mēnešu uzteikuma termiņu. Pildot minētos nosacījumus, attiecīgā iesaistītā VCB var pieteikuma iesniedzējam dod atļauju turēt obligātās rezerves ar starpnieka palīdzību, ievērojot šī panta 4. punkta noteikumus. Šāda atļauja stājas spēkā no pirmā izpildes perioda sākuma pēc dienas, kad tā piešķirta, un ir derīga visu iepriekšminētās abu pušu vienošanās darbības termiņu.

3.  Starpnieks uztur šos obligāto rezervju turējumus saskaņā ar ECB vispārējiem obligāto rezervju sistēmas nosacījumiem. Par attiecīgo iestāžu rezervju prasību izpildi ir atbildīgas ne tikai tās iestādes, kuru vārdā starpnieks rīkojas, bet arī pats starpnieks. Neizpildes gadījumā ECB var uzlikt visas piemērojamās sankcijas starpniekam, iestādei, kuras vārdā tas rīkojas, vai abiem saskaņā ar saistībām par neizpildi.

4.  ECB vai attiecīgā iesaistītā VCB var jebkurā laikā anulēt atļauju netieši turēt obligātās rezerves:

i) ja iestāde, kas rezerves tur netieši ar starpnieka palīdzību, vai pats starpnieks neizpilda saistības attiecībā uz ECB obligāto rezervju sistēmu;

ii) ja vairs netiek pildīti šī panta 1. un 2. punktā minētie nosacījumi par rezervju netiešu turēšanu; vai

iii) piesardzības dēļ attiecībā uz starpnieku.

Ja šādu atļauju anulē ar starpnieku saistītu piesardzības iemeslu dēļ, anulēšana var stāties spēkā nekavējoties. Saskaņā ar 5. punkta prasībām anulēšana citu iemeslu dēļ stājas spēkā kārtējā izpildes perioda beigās. Iestāde, kas tur savas rezerves ar starpnieka palīdzību, vai pats starpnieks var jebkurā laikā lūgt anulēt atļauju. Pirms anulēšanas attiecīgajai iesaistītajai VCB ir jāsniedz iepriekšējs paziņojums, lai anulēšana stātos spēkā.

5.  Iestādi, kas tur obligātās rezerves ar starpnieka palīdzību, kā arī pašu starpnieku informē par atļaujas anulēšanu, izņemot anulēšanu piesardzības iemeslu dēļ, vismaz piecas darba dienas pirms izpildes termiņa beigām, kurā atļauju anulē.

6.  Neskarot atsevišķas tās iestādes statistikas ziņošanas saistības, kas tur savas obligātās rezerves ar starpnieka palīdzību, starpnieks pietiekami detalizēti ziņo rezervju bāzes datus, lai ļautu ECB pārbaudīt to precizitāti un kvalitāti saskaņā ar 9. panta noteikumiem un lai sev, kā arī visām iestādēm, kuru starpnieks tas ir, noteiktu attiecīgās obligātās rezerves un rezervju turēšanas datus. Šos datus sniedz tai iesaistītajai VCB, kurā tiek turētas obligātās rezerves. Starpnieks iesniedz minētos rezervju bāzes datus, ievērojot to pašu biežumu un grafiku, kāds Regulā (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) noteikts ECB ziņošanas sistēmai par naudas un banku statistiku.

▼M1

11. pants

Konsolidēta rezervju turēšana

Iestādēm, kam statistikas datus par to konsolidēto rezervju bāzi atļauts ziņot kā grupai (kā Regulā (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) noteikts ECB ziņošanas sistēmai par naudas un banku statistiku), obligātās rezerves jātur, izmantojot vienu no attiecīgās grupas iestādēm, kas saskaņā ar 10. panta noteikumiem rīkojas kā starpnieks vienīgi šo iestāžu vārdā. Saņemot ECB atļauju veikt statistikas ziņošanu par grupas iestāžu konsolidēto rezervju bāzi, iestāde, kas kā starpnieks rīkojas grupas vārdā, automātiski tiek atbrīvota no 10. panta 6. punkta noteikumu ievērošanas, un tiesības saņemt 5. panta 2. punktā minēto samazinājumu ir tikai visai grupai kopā.

▼B

12. pants

VCB darba laiks

Ja viena vai vairākas iesaistītās VCB filiāles ir slēgtas VCB darba dienā vietēju vai reģionālu banku brīvdienu dēļ, attiecīgā iesaistītā VCB iepriekš informē iestādes par pasākumiem, kas jāveic darījumos, kur attiecīgās filiāles iesaistītas.

13. pants

Apvienošanās un sadalīšanās

1.  Izpildes periodā, kurā notiek apvienošanās, to uzņēmumu rezervju prasības, kuri apvienojas, uzņemas ieguvēja iestāde, un tai ir tiesības uz katru 5. panta 2. punktā minēto samazinājumu, ko piešķir uzņēmumiem, kuri apvienojas. Visi apvienojušos iestāžu rezervju turējumi izpildes periodā, kurā apvienošanās notiek, kopā tiek ieskaitīti ieguvējas iestādes rezervju prasību izpildē.

2.  No izpildes perioda, kas seko tam izpildes periodam, kurā notiek apvienošanās, ieguvējai iestādei piešķir tikai vienu 5. panta 2. punktā minēto samazinājumu. Izpildes periodam, kas seko tam izpildes periodam, kurā notiek apvienošanās, ieguvējas iestādes obligātās rezerves aprēķina, izmantojot rezervju bāzi, kas aptver apvienojušos iestāžu un vajadzības gadījumā ieguvējas iestādes rezervju bāzes. Ir jāapkopo tās rezervju bāzes, kas būtu bijušas būtiskas šajā izpildes periodā, ja apvienošanās nebūtu notikusi. Ciktāl vajadzīgs, lai iegūtu pietiekamu statistikas informāciju par katru iestādi, kas apvienojas, iestāžu, kas apvienojas, statistikas ziņošanas saistības uzņemas ieguvēja iestāde. Īpaši noteikumi atkarībā no apvienošanā iesaistīto iestāžu pazīmēm ir izklāstīti Regulas (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) II pielikumā.

3.  Izpildes periodā, kurā notiek sadalīšanās, sadalītās iestādes rezervju prasības uzņemas tās pārņēmējas iestādes, kas ir kredītiestādes. Katra pārņēmēja iestāde, kas ir kredītiestāde, ir atbildīga proporcionāli tai piešķirtajai sadalītās iestādes rezervju bāzes daļai. Sadalītās iestādes turētās rezerves izpildes periodā, kurā notiek sadalīšana, atbilstoši tādām pašām proporcijām sadala pārņēmējām iestādēm, kas ir kredītiestādes. Izpildes periodā, kurā notiek sadalīšanās, 5. panta 2. punktā minēto samazinājumu piešķir katrai pārņēmējai iestādei, kas ir kredītiestāde.

4.  No izpildes perioda, kas seko uzreiz pēc tā izpildes perioda, kurā notiek sadalīšanās, un kamēr pārņēmējas iestādes, kas ir kredītiestādes, ir paziņojušas attiecīgi savas rezervju bāzes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) 5. pantu, katra saņēmēja iestāde, kas ir kredītiestāde, ja iespējams, papildus pašas obligātajām rezervēm, uzņemas obligātās rezerves, kas aprēķinātas, pamatojoties uz tai piešķirto sadalītās iestādes rezervju bāzes daļu. No tā izpildes perioda, kas seko izpildes periodam, kurā notiek sadalīšanās, pārņēmējai iestādei, kas ir kredītiestāde, piešķir tikai vienu 5. panta 2. punktā minēto samazinājumu.

▼M1

13.a pants

Euro zonas paplašināšanās

1.  Dalībvalstij saskaņā ar Līgumu ieviešot euro, ECB Padome deleģē ECB Valdei pilnvaras izlemt, ņemot vērā ECBS Tirgus operāciju komitejas viedokli, šādus jautājumus:

a) pārejas posma izpildes periodu datumus obligāto rezervju prasību piemērošanai iestādēm, kas atrodas šādā dalībvalstī, sākuma datumu nosakot dienā, kurā attiecīgā dalībvalsts ievieš euro;

b) ņemot vērā Regulā (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) noteikto ECB naudas un banku statistikas ziņošanas sistēmu, veidu, kādā aprēķina rezervju bāzi, lai noteiktu obligāto rezervju līmeni, kuru pārejas posma izpildes periodā jānodrošina iestādēm, kas atrodas dalībvalstī, kura ievieš euro;

c) laiku, kurā pārejas posma izpildes perioda obligāto rezervju aprēķināšana un pārbaudīšana jāveic iestādēm, kuras atrodas dalībvalstī, kas ievieš euro, un to centrālajai bankai.

Valde publicē paziņojumu par savu lēmumu vismaz divus mēnešus pirms dienas, kurā euro tiek ieviests attiecīgajā dalībvalstī.

2.  ECB Padome deleģē ECB Valdei arī pilnvaras atļaut iestādēm, kas atrodas citās iesaistītajās dalībvalstīs, izpildes periodos, kas sakrīt pārejas posma izpildes periodu vai to pārsniedz, atskaitīt no to rezervju bāzes saistības, ko tās ir parādā iestādēm, kas atrodas dalībvalstī, kura ievieš euro, neskatoties uz to, ka laikā, kurā tiek aprēķinātas obligātās rezerves, šādas iestādes nav 2. panta 3. punktā minētajā to iestāžu sarakstā, uz kurām attiecas rezervju prasības. Saskaņā ar šo punktu pieņemtie ECB Valdes lēmumi var precizēt veidu, kādā tiek veikta šo saistību atskaitīšana.

3.  Saskaņā ar 1. vai 2. punktu pieņemtie Valdes lēmumi tiek nekavējoties paziņoti ECB Padomei, un ECB Valde ievēro jebkuru attiecībā uz tiem pieņemtu ECB Padomes lēmumu.

▼B

14. pants

Pārejas noteikumi

1.  Izpildes periods, kas sākas 2004. gada 24. janvārī, beidzas 2004. gada 9. martā.

2.  Obligātās rezerves pārejas izpildes periodam aprēķina, izmantojot 2003. gada 31. decembra rezervju bāzi. Rezervju bāzi, kas spēkā 2003. gada 30. septembrī, izmanto iestādes, kas sniedz ceturkšņa ziņojumus.

3.  Šim pārejas izpildes periodam piemēro Regulas (EK) Nr. 2818/98 (ECB/1998/15) 5. panta 3., 4. un 6. punktā izklāstīto aprēķināšanas, paziņošanas, apliecināšanas, grozīšanas un apstiprināšanas kārtību.

15. pants

Nobeiguma noteikumi

1.  Šī regula stājas spēkā 2004. gada 24. janvārī, izņemot 5. panta 3. un 5. punktu, kas stājas spēkā 2004. gada 10. martā.

2.  No 2004. gada 23. janvāra tiek atcelta Regula (EK) Nr. 2818/98 (1998. gada 1. decembris) par obligāto rezervju piemērošanu, izņemot 5. panta 3., 4. un 6. punktu, kas tiek atcelti no 2004. gada 9. marta.

3.  Atsauces uz atcelto regulu uzskata par norādēm uz šo regulu.( 1 ) OV L 318, 27.11.1998., 1. lpp.

( 2 ) OV L 24, 26.1.2002., 1. lpp.

( 3 ) OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.

( 4 ) OV L 356, 30.12.1998., 1. lpp.

( 5 ) Regula ECB/2000/8 (2000. gada 31. augusts), ar ko groza Eiropas Centrālās bankas Regulu (EK) Nr. 2818/98 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/1998/15) un Eiropas Centrālās bankas Regulu (EK) Nr. 2819/98 par monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci (ECB/1998/16) (OV L 229, 9.9.2000., 34. lpp.).

( 6 ) Regula ECB/2002/3 (2002. gada 18. aprīlis), ar ko groza Regulu ECB/1998/15 par obligāto rezervju piemērošanu (OV L 106, 23.4.2002., 9. lpp.).

( 7 ) OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

( 8 ) OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2000/28/EK (OV L 275, 27.10.2000., 37. lpp.).

( 9 ) OV L 333, 17.12.2001., 1. lpp.

Top