Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R0147-20140514

Padomes Regula (EK) Nr. 147/2003 (2003. gada 27. janvāris) par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/147/2014-05-14

2003R0147 — LV — 14.05.2014 — 007.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 147/2003

(2003. gada 27. janvāris)

par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju

(OV L 024, 29.1.2003, p.2)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

Padomes Regula (EK) Nr. 631/2007 (2007. gada 7. jūnijs),

  L 146

1

8.6.2007

►M2

Padomes Regula (ES) Nr. 1137/2010 (2010. gada 7. decembris),

  L 322

2

8.12.2010

►M3

Padomes Regula (ES) Nr. 642/2012 (2012. gada 16. jūlijs),

  L 187

8

17.7.2012

►M4

Padomes Regula (ES) Nr. 941/2012 (2012. gada 15. oktobris),

  L 282

1

16.10.2012

►M5

Padomes Regula (ES) Nr. 431/2013 (2013. gada 13. maijs),

  L 129

12

14.5.2013

►M6

Padomes Regula (ES) Nr. 517/2013 (2013. gada 13. maijs),

  L 158

1

10.6.2013

►M7

Padomes Regula (ES) Nr. 1153/2013 (2013. gada 15. novembris),

  L 306

1

16.11.2013

►M8

Padomes Regula (ES) Nr. 478/2014 (2014. gada 12. maijs),

  L 138

1

13.5.2014
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 147/2003

(2003. gada 27. janvāris)

par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz SomālijuEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 10. decembra Kopējo nostāju 2002/960/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju ( 1 ),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

1992. gada 23. janvārī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome pieņēma Rezolūciju 733 (1992), kas nosaka vispārēju un pilnīgu embargo visām ieroču un militārā aprīkojuma piegādēm Somālijai (turpmāk tekstā — ieroču embargo).

(2)

2001. gada 19. jūnijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome pieņēma Rezolūciju 1356 (2001), kas pieļauj dažus izņēmumus attiecībā uz ieroču embargo.

(3)

2002. gada 22. jūlijā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības Padome pieņēma Rezolūciju 1425 (2002), kas paplašina ieroču embargo, aizliedzot sniegt tiešas un netiešas tehniskas konsultācijas, finansiālu un cita veida palīdzību un apmācības, kas saistītas ar militāro darbību.

(4)

Uz dažiem no šiem pasākumiem attiecas Līgums, tādēļ, lai īpaši novērstu konkurences traucējumus, jāpieņem Kopienas tiesību akti, lai Drošības padomes attiecīgos lēmumus īstenotu Kopienas teritorijā. Šajā regulā saskaņā ar Līgumā izklāstītajiem nosacījumiem par Kopienas teritoriju uzskata ietvertās to dalībvalstu teritorijas, uz kurām attiecas Līgums.

(5)

Komisijai un dalībvalstīm savstarpēji jāapmainās ar informāciju par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, kā arī ar citu to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu un jāsadarbojas ar Komiteju, kas izveidota saskaņā ar Rezolūcijas 733 (1992) 11. punktu, jo īpaši sniedzot tai informāciju.

(6)

Par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu jāpiemēro sankcijas, kuras jānosaka dalībvalstīm. Turklāt būtu vēlams, lai sankcijas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu var piemērot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas un lai dalībvalstis ierosinātu lietu pret to jurisdikcijā esošām personām, uzņēmumiem vai organizācijām, kas pārkāpj jebkuru no noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Neskarot dalībvalstu pilnvaras īstenot savu valsts varu, ir aizliegts:

 piešķirt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām — jo īpaši ieskaitot subsīdijas, aizdevumus un eksporta kredīta apdrošināšanu — jebkādai tiešai vai netiešai ieroču un ar tiem saistītu materiālu pārdošanai, piegādei, pārsūtīšanai vai eksportam personai, uzņēmumam vai organizācijai Somālijā,

 tieši vai netieši piešķirt, pārdot, piegādāt vai pārsūtīt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācības, kas saistītas ar militārām darbībām — jo īpaši ieskaitot apmācības un palīdzību saistībā ar visa veida ieroču un ar tiem saistītu materiālu ražošanu, apkopi un izmantošanu — personai, uzņēmumam vai organizācijai Somālijā.

2. pants

Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai iznākums ir tieši vai netieši veicināt darījumus, kas minēti 1. pantā.

▼M7

2.a pants

Atkāpjoties no 1. panta, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kas norādīta I pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, kur pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts, ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, var atļaut:

a) sniegt finansējumu, finanšu palīdzību, tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācības, kas ir saistītas ar militārām darbībām, ja tā ir konstatējusi, ka šāds finansējums, konsultācijas, palīdzība vai apmācības ir paredzētas vienīgi Āfrikas Savienības misijas Somālijā (AMISOM) atbalstam vai tās vajadzībām, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas (ANO DPR) 2111 (2013) 10. punkta b) apakšpunktā, vai tikai tādai izmantošanai, ko veic valstis vai starptautiskas, reģionālas vai apakšreģionālas organizācijas, kas veic pasākumus saskaņā ar ANO DPR 2111 (2013) 10. punkta e) apakšpunktu;

b) sniegt finansējumu, finanšu palīdzību, tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācības, kas ir saistītas ar militārām darbībām, ja tā ir konstatējusi, ka šāds finansējums, konsultācijas, palīdzība vai apmācības ir paredzētas vienīgi to AMISOM stratēģisko partneru atbalstam vai vajadzībām, kas darbojas vienīgi saskaņā ar Āfrikas Savienības 2012. gada 5. janvāra stratēģisko koncepciju (vai turpmākām ĀS stratēģiskām koncepcijām), un sadarbojoties un koordinējot savas darbības ar AMISOM, kā noteikts ANO DPR 2111 (2013) 10. punkta c) apakšpunktā;

c) sniegt finansējumu, finanšu palīdzību, tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācības, kas ir saistītas ar militārām darbībām, ja tā ir konstatējusi, ka šāds finansējums, konsultācijas, palīdzība vai apmācības ir paredzētas vienīgi ANO personāla atbalstam vai tā vajadzībām, tostarp ANO Palīdzības misijai Somālijā (UNSOM), kā noteikts ANO DPR 2111 (2013) 10. punkta a) apakšpunktā;

d) sniegt tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācības, kas ir saistītas ar militārām darbībām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

i) attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka šādas konsultācijas, palīdzība vai apmācības ir paredzētas vienīgi, lai palīdzētu attīstīt drošības sektora iestādes; un

ii) attiecīgā dalībvalsts ir ziņojusi komitejai, kura izveidota ar ANO DPR 751 (1992) 11. punktu, par lēmumu, ka šādas konsultācijas, palīdzība vai apmācības ir paredzētas vienīgi, lai palīdzētu attīstīt drošības sektora iestādes, un par tās kompetentās iestādes nodomu piešķirt atļauju, un komiteja piecās darbdienās pēc paziņojuma iesniegšanas nav iebildusi pret minēto rīcību;

▼M8

e) sniegt finansējumu, finanšu palīdzību, tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācības, kas ir saistītas ar militārām darbībām, izņemot attiecībā uz priekšmetiem, kas uzskaitīti III pielikumā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

i) attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka šāds finansējums, finansiāla palīdzība, tehniskās konsultācijas, palīdzība vai apmācības ir paredzētas vienīgi, lai attīstītu Somālijas federālās valdības drošības spēkus drošības nodrošināšanai Somālijas iedzīvotājiem; un

ii) Somālijas federālā valdība vai dalībvalsts, kura nodrošina finansējumu, finansiālo palīdzību, tehniskās konsultācijas, palīdzību vai apmācības, saskaņā ar ANO DPR 2142 (2014) 3. un 4. punktu un ANO DPR 2111 (2013) 16. punktu ir sniegusi paziņojumu ar ANO DPR 751 (1992) 11. punktu izveidotajai komitejai vismaz piecas dienas pirms jebkāda tāda finansējuma, finansiālās palīdzības, tehnisko konsultāciju, palīdzības vai apmācību nodrošināšanas, kas ir paredzētas vienīgi, lai attīstītu Somālijas federālās valdības drošības spēkus drošības nodrošināšanai Somālijas iedzīvotājiem;

▼M7

f) sniegt finansējumu, finanšu palīdzību, tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācības, kas ir saistītas ar militārām darbībām, ja tā ir konstatējusi, ka šāds finansējums, konsultācijas, palīdzība vai apmācības ir paredzētas vienīgi Eiropas Savienības Apmācības misijas Somālijā (ESAM) atbalstam vai vajadzībām.

▼B

3. pants

▼M4

1.  Šīs regulas 1. pantu nepiemēro:

a) finansējuma un finansiālas palīdzības sniegšanai tāda militārā aprīkojuma pārdošanai, piegādei, nosūtīšanai vai eksportam, kas nav paredzēts nonāvēšanai, bet paredzēts vienīgi humānai lietošanai vai lietošanai aizsardzībā, vai materiāliem, kas paredzēti Savienības vai dalībvalstu iestāžu veidošanas programmām, tostarp drošības jomā, kuras īsteno saistībā ar miera un izlīguma procesu;

b) tehnisko konsultāciju, palīdzības vai apmācību sniegšanai saistībā ar aprīkojumu, kas nav paredzēts nonāvēšanai;

▼M5 —————

▼M4

ja šādas darbības iepriekš apstiprinājusi komiteja, kas izveidota ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 751 (1992) 11. punktu.

▼B

2.  Šīs regulas 1. pants neattiecas arī uz aizsargtērpu, tostarp artilērijas jakām un militārām ķiverēm, ko uz laiku Apvienoto Nāciju Organizācijas personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānie un attīstības darbinieki un ar to saistītais personāls eksportē uz Somāliju tikai savai personiskajai lietošanai.

3.  Šīs regulas 2. pants neattiecas uz līdzdalību darbībās, kuru mērķis vai iznākums ir veicināt darbības, ko apstiprinājusi komiteja, kura izveidota ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 751 (1992) 11. punktu.

▼M2

3.a pants

1.  Lai nodrošinātu to, ka tiek stingri īstenots 1. un 3. pants Padomes Lēmumā 2010/231/KĀDP (2010. gada 26. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju ( 2 ), visām precēm, kas Savienības muitas teritorijā ievestas no Somālijas vai kas no Savienības muitas teritorijas izvestas uz Somāliju, piemēro pienākumu pirms ierašanās vai došanās prom sniegt informāciju attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.  Noteikumi, ar kuriem reglamentē pienākumu sniegt informāciju pirms ierašanās vai došanās prom, īpaši attiecībā uz personu, kas sniedz informāciju, uz termiņiem, kas ir jāievēro, un vajadzīgajiem datiem, ir izklāstīti attiecīgajos noteikumos par ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām, kā arī noteikumos par muitas deklarācijām, kuri paredzēti Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris), ar ko izveido Kopienas Muitas kodeksu ( 3 ) un Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 ( 4 ).

3.  Turklāt 2. punktā minētā persona, kas sniedz informāciju, deklarē, vai uz precēm attiecas Eiropas Savienības Kopējais militāro preču saraksts ( 5 ), un, ja uz preču eksportu attiecas izņēmums, precizē piešķirtās eksporta atļaujas datus.

4.  Līdz 2010. gada 31. decembrim ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijas un šajā pantā minētos prasītos papildu datus var iesniegt rakstiski, izmantojot tirdzniecības, ostas vai transporta dokumentus, ja tajos ir ietverti vajadzīgie dati.

5.  No 2011. gada 1. janvāra vajadzīgos papildu datus, kas minēti 3. punktā, sniedz vai nu rakstiski, vai arī attiecīgi izmantojot muitas deklarācijas.

▼M3

3.b pants

1.  Aizliegts:

a) importēt kokogles uz Savienību, ja:

i) to izcelsme ir Somālijā; vai

ii) tās ir eksportētas no Somālijas;

b) pirkt kokogles, ja tās atrodas vai to izcelsme ir Somālijā;

c) pārvadāt kokogles, ja to izcelsme ir Somālijā vai ja tās ir eksportētas no Somālijas uz jebkuru citu valsti;

d) tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finanšu palīdzību, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar a), b) un c) apakšpunktā minēto kokoģļu importu, pārvadāšanu un pirkšanu;un

e) apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieša vai netieša a), b), c) un d) apakšpunktā minēto aizliegumu apiešana.

2.  Šā panta nozīmē “kokogles” ir II pielikumā uzskaitītie ražojumi.

3.  Aizliegumus, kas noteikti 1. punktā, nepiemēro to kokogļu iegādei vai pārvadāšanai, kas eksportētas no Somālijas pirms 2012. gada 22. februāra.

▼B

4. pants

Neskarot dalībvalstu tiesības un pienākumus saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas hartu, lai efektīvi ieviestu šo regulu, Komisija uztur visus vajadzīgos sakarus ar Drošības padomes komiteju, kas minēta 3. panta 1. punktā.

5. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē cita citu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un sniedz cita citai to rīcībā esošo attiecīgo informāciju saistībā ar šo regulu — jo īpaši informāciju par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un spriedumiem, ko paziņojušas valstu tiesas.

6. pants

Šo regulu piemēro neatkarīgi no jebkāda pirms šīs regulas stāšanās spēkā parakstīta starptautiska nolīguma, noslēgta līguma, piešķirtas licences vai atļaujas jebkādām piešķirtām tiesībām vai uzliktām saistībām.

▼M1

6.a pants

Komisija groza ►M3  I pielikumu ◄ , pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

▼B

7. pants

1.  Katra dalībvalsts nosaka sankcijas, ko piemēro, ja pārkāpti šīs regulas noteikumi. Šīs sankcijas ir efektīvas, samērīgas un preventīvas.

Kamēr šajā nolūkā nav pieņemti, ja nepieciešams, kādi tiesību akti, sankcijas, ko piemēro, ja pārkāpti šīs regulas noteikumi, nosaka dalībvalstis, lai izpildītu Padomes 2002. gada 22. jūlija Regulas (EK) Nr. 1318/2002 7. pantu par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Libēriju ( 6 ).

2.  Dalībvalstis atbild par to, lai veiktu tiesas procesus pret to jurisdikcijā esošu fizisku vai juridisku personu, uzņēmumu vai organizāciju, ja tāda persona, uzņēmums vai organizācija pārkāpj šajā regulā noteiktos aizliegumus.

▼M1

7.a pants

1.  Dalībvalstis norīko šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās ►M3  I pielikumā ◄ noteiktajās tīmekļa vietnēs, vai ar to starpniecību.

2.  Dalībvalstis tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā dara Komisijai zināmas savas kompetentās iestādes un paziņo tai par jebkādām turpmākām izmaiņām.

▼B

8. pants

Šo regulu piemēro:

 Kopienas teritorijā, tostarp tās gaisa telpā,

 dalībvalstu jurisdikcijā esošās lidmašīnās un uz to jurisdikcijā esošiem kuģiem,

 visām personām, kas ir kādas dalībvalsts pilsoņi, un

 attiecībā uz jebkuru juridisku personu, uzņēmumu vai organizāciju, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem.

9. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M3
I PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes, kurās atrodama informācija par kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M6

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M3

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M3
II PIELIKUMSRažojumi, kas ietilpst jēdzienā “kokogles”

HS kods

Apraksts

4402

Aglomerētas vai neaglomerētas kokogles (ieskaitot riekstu vai riekstu čaumalu kokogles)

▼M5
III PIELIKUMS

2.a panta e) punktā minēto priekšmetu saraksts

1. Zeme–gaiss tipa raķetes, tostarp pārnēsājamas pretgaisa aizsardzības sistēmas (MANPADS).

2. Lielgabali, haubices un artilērijas ieroči, kuru kalibrs pārsniedz 12,7 mm, un munīcija un sastāvdaļas, kas tiem paredzētas. (Šeit neietilpst no pleca palaižamu prettanku raķešu palaidēji, piemēram, RPG vai LAW, šautenes granātas vai granātmetēji.)

3. Mīnmetēji, kuru kalibrs pārsniedz 82 mm.

4. Vadāmie prettanku ieroči, tostarp vadāmās prettanku raķetes (ATGM), un munīcija un sastāvdaļas, kas tiem paredzētas.

5. Lādiņi un ierīces, kuras paredzētas militārām vajadzībām un kurās ietilpst energoietilpīgi materiāli; mīnas un ar tām saistīti materiāli.

6. Nakts redzamības ieroču tēmēkļi.( 1 ) OV L 334, 11.12.2002., 1. lpp.

( 2 ) OV L 105, 27.4.2010., 17. lpp.

( 3 ) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

( 4 ) OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

( 5 ) OV C 69, 18.3.2010., 19. lpp.

( 6 ) OV L 194, 23.7.2002., 1. lpp.

Top