EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003D0490-20161217

Consolidated text: Komisijas lēmums (2003. gada 30. jūnijs) atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK par personas datu pienācīgu aizsardzību Argentīnā (Dokuments attiecas uz EEZ) (2003/490/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/490/2016-12-17

02003D0490 — LV — 17.12.2016 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2003. gada 30. jūnijs)

atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK par personas datu pienācīgu aizsardzību Argentīnā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2003/490/EK)

(OV L 168, 5.7.2003., 19. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2295 Dokuments attiecas uz EEZ (2016. gada 16. decembris),

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2003. gada 30. jūnijs)

atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK par personas datu pienācīgu aizsardzību Argentīnā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2003/490/EK)1. pants

Direktīvas 95/46/EK 25. panta 2. punkta nolūkiem uzskata, ka Argentīna nodrošina no Kopienas nosūtīto personas datu pienācīgu aizsardzības līmeni.

2. pants

Šis lēmums attiecas tikai uz pienācīgu aizsardzību, ko Argentīnā nodrošina, lai izpildītu Direktīvas 95/46/EK 25. panta 1. punkta prasības, un tas neietekmē citu minētās direktīvas noteikumu īstenošanai paredzētos nosacījumus vai ierobežojumus, kuri attiecas uz personas datu apstrādi dalībvalstīs.

▼M1

3. pants

Kad kompetentās iestādes dalībvalstī, lai pasargātu personas attiecībā uz viņu personas datu apstrādi, izmanto savas pilnvaras atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 28. panta 3. punktam, kā rezultātā tiek apturētas vai pilnībā aizliegtas datu plūsmas uz Argentīnu, attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju, kas nosūta informāciju pārējām dalībvalstīm.

▼M1

3.a pants

1.  Komisija pastāvīgi uzrauga situāciju Argentīnas tiesību sistēmā, kas varētu ietekmēt šā lēmuma darbību, tostarp attiecībā uz valsts iestāžu piekļuvi personas datiem, lai novērtētu, vai Argentīna turpina nodrošināt personas datu pienācīgu aizsardzības līmeni.

2.  Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par gadījumiem, kad iestādes, kas Argentīnā ir atbildīgas par aizsardzības standartu ievērošanu, nav panākušas šādu ievērošanu.

3.  Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par jebkādu norādi, kas liecina par to, ka Argentīnas valsts iestāžu, kuras atbildīgas par valsts drošību, tiesībaizsardzību vai citām valsts interesēm, iejaukšanās personu tiesībās attiecībā uz personas datu aizsardzību pārsniedz absolūti nepieciešamo vai ka pret šādu iejaukšanos nav efektīvas tiesiskās aizsardzības.

4.  Ja pierādījumi liecina, ka pienācīgs aizsardzības līmenis vairs netiek nodrošināts, tostarp gadījumos, kas minēti šā panta 2. un 3. punktā, Komisija par to informē Argentīnas kompetento iestādi un vajadzības gadījumā iesniedz pasākumu projektu saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 31. panta 2. punktā minēto procedūru, lai atceltu vai apturētu šo lēmumu vai ierobežotu tā darbības jomu.

▼B

4. pants

1.  Šo lēmumu var grozīt jebkurā laikā, ņemot vērā pieredzi, kas attiecas uz tā darbību, vai grozījumus Argentīnas tiesību aktos, to īstenošanā vai interpretācijā.

Komisija uzrauga šī lēmuma darbību un par visiem atbilstīgajiem atzinumiem ziņo Komitejai, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 31. pantu, tostarp par visiem pierādījumiem, kuri varētu ietekmēt šī lēmuma 1. pantā minēto atzinumu, ka Argentīnā ir pienācīga aizsardzība Direktīvas 95/46/EK 25. panta nozīmē, un par pierādījumiem, ka šo lēmumu īsteno diskriminējošā veidā.

2.  Komisija vajadzības gadījumā saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 31. panta 2. punktā norādīto procedūru iesniedz pasākumu projektu.

5. pants

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai šo lēmumu izpildītu vēlākais 120 dienas pēc tā paziņošanas dalībvalstīm.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Top