EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R1163-20020723

Consolidated text: Komisijas Regula (EK) Nr. 1163/2002 (2002. gada 28 jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1501/95 attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem izmaksā eksporta kompensācijas par labības produktiem

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1163/2002-07-23

2002R1163 — LV — 23.07.2002 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1163/2002

(2002. gada 28 jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1501/95 attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem izmaksā eksporta kompensācijas par labības produktiem

(OV L 170, 29.6.2002, p.46)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1324/2002 (2002. gada 22 jūlijs),

  L 194

26

23.7.2002
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1163/2002

(2002. gada 28 jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1501/95 attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem izmaksā eksporta kompensācijas par labības produktiemEIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1766/92 par labības tirgus kopīgo organizāciju ( 1 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1666/2000 ( 2 ), un jo īpaši tās 13. panta 11. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1999. gada 15. aprīļa Regulā (EK) Nr. 800/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus kopīgus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot eksporta kompensāciju sistēmu lauksaimniecības produktiem ( 3 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2299/2001 ( 4 ), 3. pants nosaka: ja uz kādu trešo valsti attiecas diferencēta kompensācija, tad tiesības uz kompensāciju iegūst, importējot attiecīgās preces minētajā trešajā valstī. Minētās regulas 14., 15. un 16. pantā noteikti nosacījumi, ar kādiem izmaksā diferencētu kompensāciju, kā arī dokumenti, kas jāuzrāda, lai pierādītu, ka produkts ir nogādāts galamērķī.

(2)

Attiecībā uz diferencēto kompensāciju Regulas (EK) Nr. 800/1999 18. panta 1. un 2. punktā ir noteikts, ka daļa kompensācijas, ko aprēķina pēc zemākās kompensācijas likmes, pēc eksportētāja lūguma izmaksājama, ja tiek saņemts pierādījums, ka attiecīgās preces ir izvestas no Kopienas muitas teritorijas.

(3)

Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 1501/95, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 1766/92 attiecībā uz labības eksporta kompensāciju piešķiršanu un pasākumiem, kas jāveic, labības tirgū rodoties traucējumiem ( 5 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 602/2001 ( 6 ), paredz tādas atkāpes no Regulas (EK) Nr. 800/1999, kuras izriet no 2000. gadā noslēgtā tirdzniecības līguma par kompensāciju atcelšanu attiecībā uz parastajiem kviešiem, miltiem un klijām, ko eksportē uz Poliju.

(4)

Nesen ir noslēgti Eiropas Kopienas un Igaunijas, Latvijas un Lietuvas (Baltijas valstis) tirdzniecības līgumi, kas attiecībā uz konkrētiem lauksaimniecības produktiem nosaka Kopienas tarifu kvotu koncesijas un attiecībā uz citiem lauksaimniecības produktiem paredz pilnīgu tirgus liberalizāciju. Viena no šādām koncesijām labības nozarē ir kompensācijas atcelšana attiecībā uz lielāko daļu Regulas (EEK) Nr. 1766/92 1. panta 1. punktā minēto produktu.

(5)

Komisijas 1995. gada 23. maija Regulā (EK) Nr. 1162/95, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot importa un eksporta licenču sistēmu attiecībā uz labību un rīsiem ( 7 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1006/2002 ( 8 ), 7.a pants paredz īpašu režīmu preču eksportam uz Poliju un Baltijas valstīm.

(6)

Tāpēc, lai neradītu nevajadzīgus izdevumus eksportētājiem tirdzniecībā ar minētajām trešajām valstīm, jāņem vērā šis īpašais režīms, kurš stājas spēkā 2002. gada 1. jūlijā. Tālab, nosakot zemāko kompensācijas likmi, neņem vērā to, ka attiecībā uz konkrēto galamērķi kompensācija nav noteikta.

(7)

Tāpēc, lai ņemtu vērā jaunos tirdzniecības līgumus, kas noslēgti ar Baltijas valstīm, ir attiecīgi jāpielāgo noteikumi Regulā (EK) Nr. 1501/95, kurā ietvertas atkāpes no Regulas (EK) Nr. 800/1999.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Regulas (EK) Nr. 1501/95 13.a pantu aizstāj ar šādu:

“13.a pants

1.  Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 16. panta ( 9 ), ja kompensācija ir diferencēta tikai tāpēc, ka tā nav noteikta attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1162/95 IV pielikumā minētajiem galamērķiem, kompensācijas izmaksai par minētajā pielikumā uzskaitītajiem produktiem nav jāpierāda, ka ievedmuitas formalitātes ir nokārtotas.

2.  Nosakot zemāko kompensācijas likmi Regulas (EK) Nr. 800/1999 18. panta 2. punkta nozīmē, neņem vērā to, ka nav noteikta kompensācija par Regulas (EK) Nr. 1162/95 IV pielikumā minēto produktu eksportu uz turpat norādītajiem galamērķiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

▼M1

To piemēro eksporta deklarācijām, kas pieņemtas 2002. gada 1. jūlijā vai pēc tam.

▼B

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) OV L 181, 1.7.1992., 21. lpp.

( 2 ) OV L 193, 29.7.2000., 1. lpp.

( 3 ) OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.

( 4 ) OV L 308, 27.11.2001., 19. lpp.

( 5 ) OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp.

( 6 ) OV L 89, 29.3.2001., 16. lpp.

( 7 ) OV L 117, 24.5.1995., 2. lpp.

( 8 ) OV L 153, 12.6.2002., 5. lpp.

( 9 ) OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.”

Top