Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R0733-20081211

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 733/2002 (2002. gada 22. aprīlis) par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu (Teksts attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/733/2008-12-11

2002R0733 — LV — 11.12.2008 — 001.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 733/2002

(2002. gada 22. aprīlis)

par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu

(Teksts attiecas uz EEZ)

(OV L 113, 30.4.2002, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1137/2008 (2008. gada 22. oktobris),

  L 311

1

21.11.2008
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 733/2002

(2002. gada 22. aprīlis)

par .eu pirmā līmeņa domēna ieviešanu

(Teksts attiecas uz EEZ)EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 156. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 2 ),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

Līguma 251. pantā noteiktajā kārtībā ( 3 ),

tā kā:

(1)

“e-Eiropas” iniciatīvā, ko Eiropadome apstiprinājusi 2000. gada 23. un 24. martā Lisabonā, kā viens no mērķiem ir ietverta .eu pirmā līmeņa domēna (TLD) izveide, lai paātrinātu elektronisko tirdzniecību.

(2)

Komisijas paziņojumā Padomei un Eiropas Parlamentam par Interneta organizēšanu un pārvaldību ir atsauce uz .eu TLD, un Padomes 2000. gada 3. oktobra Rezolūcijā par Interneta organizēšanu un pārvaldību ( 4 ) Komisijai tiek uzdots veicināt politikas saskaņošanu saistībā ar Interneta pārvaldību.

(3)

TLD ir Interneta infrastruktūras sastāvdaļa. Tie ir globālā tīmekļa (“WWW” vai “tīmekļa”) vispārējās savstarpējās savietojamības būtisks elements. Piešķirto domēnu nosaukumu un saistīto adrešu esamība un pieslēgšanās ļauj lietotājiem tīmeklī atrast datorus un tīmekļa vietnes. TLD arī ir katras Interneta e-pasta adreses sastāvdaļa.

(4)

Saskaņā ar Līguma 154. panta 2. punkta noteikumiem .eu TLD būtu jāveicina Interneta tīklu un Internetā esošā virtuālā tirgus lietošana un piekļuve tiem, nodrošinot papildu reģistrācijas iespēju attiecībā uz esošajiem valsts burtu koda pirmā līmeņa domēniem (ccTLD) vai vispārīgajiem pirmā līmeņa domēniem, tādējādi palielinot izvēli un konkurenci.

(5)

Saskaņā ar Līguma 154. un 155. panta noteikumiem .eu TLD būtu jāuzlabo Eiropas komunikāciju tīklu savstarpēja savietojamība, nodrošinot .eu nosaukuma serveru esamību Kopienā. Tas skars Eiropas Interneta topoloģiju un tehnisko infrastruktūru, un Eiropas Internets iegūs no vēl viena nosaukuma serveru esamības Kopienā.

(6)

Ar .eu TLD iekšējam tirgum vajadzētu iegūt augstāku profilu Internetā balstītajā virtuālajā tirgū. Pirmā līmeņa domēnam .eu vajadzētu nodrošināt skaidri izteiktu saikni ar Kopienu, ar to saistīto tiesisko regulējumu un Eiropas tirgu. Tam būtu jāļauj uzņēmumiem, organizācijām un fiziskām personām Kopienā reģistrēties konkrētā domēnā, kas padara šo saikni acīm redzamu. Pirmā līmeņa domēns .eu pats par sevi būs ne tikai Eiropas elektroniskās tirdzniecības būtisks pamatelements, bet arī veicinās Līguma 14. panta mērķu sasniegšanu.

(7)

Pirmā līmeņa domēns .eu var paātrināt informācijas sabiedrības ieguvumu izplatību visā Eiropā, veicināt jaunu dalībvalstu integrāciju Eiropas Savienībā, kā arī palīdzēt cīnīties pret digitālās atšķirtības iespēju blakus esošās valstīs. Tādēļ ir paredzams, ka šī regula attieksies arī uz Eiropas Ekonomikas zonu un ka var būt jāizdara grozījumi pašreizējās Eiropas Savienības līgumos ar Eiropas trešām valstīm ar nolūku ietvert .eu TLD prasības, lai vienības šajās valstīs varētu tajā piedalīties.

(8)

Šī regula neskar Kopienas tiesību aktus personas datu aizsardzības jomā. Šī regula būtu jāievieš saskaņā ar privātās dzīves un personas datu aizsardzības principiem.

(9)

Interneta pārvaldība parasti balstās uz neiejaukšanās, pašpārvaldes un pašreglamentācijas principiem, piem., ciktāl iespējams, neskarot Kopienas tiesību aktus, šie principi būtu jāpiemēro arī .eu ccTLD. Pirmā līmeņa domēna .eu ieviešanā varētu ņemt vērā labāko praksi šajā jautājumā un, ja vajadzīgs, to var atbalstīt ar neobligātām vadlīnijām un rīcības kodeksiem.

(10)

Pirmā līmeņa domēna .eu izveidei vajadzētu sekmēt Eiropas Savienības tēla veidošanu globālajos informācijas tīklos un dot pievienoto vērtību Interneta nosaukumu sistēmai papildus valstu ccTLD.

(11)

Šīs regulas nolūks ir izstrādāt nosacījumus .eu TLD ieviešanai, paredzēt reģistra nosaukumu un izveidot vispārēju politikas struktūru reģistra darbībai. Šī regula neaptver valstu ccTLD.

(12)

Reģistrs ir vienība, kuras uzdevums ir organizēt, vadīt un pārvaldīt .eu TLD, ietverot attiecīgo datu bāžu un saistīto informācijas pakalpojumu sniedzēju uzturēšanu, reģistratūru akreditāciju, to domēnu nosaukumu reģistrāciju, uz kuriem pieteikušās akreditētas reģistratūras, TLD nosaukumu serveru darbināšanu un TLD zonas datņu izplatīšanu. Ar TLD saistītos informācijas pakalpojumu sniedzējus sauc par who is meklētājiem. Who is veida datu bāzēm būtu jāatbilst Kopienas tiesību aktiem par datu un privātās dzīves aizsardzību. Piekļuve šīm datu bāzēm sniedz informāciju par domēna nosaukuma īpašnieku, un tās ir būtisks instruments lietotāju uzticības palielināšanai.

(13)

Pēc tam, kad Komisija Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī būs publicējusi uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, tai ar atklātu, caurskatāmu un nediskriminējošu atlases procedūru būtu jāizvēlas reģistratūra. Komisijai ar izvēlēto reģistratūru būtu jānoslēdz noteikta termiņa un pagarināms līgums, kurā būtu jānorāda noteikumi, kas attiecas uz reģistratūru saistībā ar .eu TLD organizēšanu, vadību un pārvaldību.

(14)

Komisija Kopienas vārdā ir lūgusi piešķirt kodu “eu”, lai izveidotu Interneta ccTLD. Piešķirto nosaukumu un numuru Interneta korporācija (ICANN) 2000. gada 25. septembrī ir pieņēmusi rezolūciju, kurā ir paredzēts, ka “divburtu kodus var piešķirt kā ccTLD tikai tad, ja ISO 3166 Piedāvājumu aģentūra savā īpašo rezervāciju sarakstā ir reģistrējusi kodu, kurš attiecas uz jebkādu ISO 3166-1 normas izmantošanu, kam vajadzīgs kodēts attiecīgās valsts, teritorijas vai apgabala nosaukuma attēlojums.” Kods “eu” atbilst šādiem nosacījumiem, un to tādēļ var piešķirt Kopienai.

(15)

ICANN šobrīd atbild par to, lai saskaņotu tādu kodu piešķiršanu reģistriem, kuri atbilst ccTLD. Padomes 2000. gada 3. oktobra rezolūcija palīdz īstenot Valdības padomdevējas komitejas (GAC) pieņemto principu, ko piemēro ccTLD reģistratūrām. Reģistratūrai būtu jānoslēdz līgums ar ICANN, ievērojot GAC principus.

(16)

Tādu sabiedriskās kārtības noteikumu pieņemšanai, kas attiecas uz spekulatīvu un aizskarošu domēnu nosaukumu reģistrāciju, būtu jānodrošina tas, ka valstu un/vai Kopienas izveidotu vai atzītu pirmtiesību īpašniekiem un sabiedriskām organizācijām tiek dots noteikts laiks (“sākumlaiks”), kurā to domēnu nosaukumu reģistrācija tiek ekskluzīvi rezervēta šiem valstu un/vai Kopienas un sabiedrisku organizāciju atzītiem vai izveidotiem pirmtiesību īpašniekiem un sabiedriskām organizācijām.

(17)

Domēnu nosaukumus nevajadzētu patvaļīgi anulēt. Tomēr to anulēšanu var panākt, jo īpaši, ja domēna nosaukums ir skaidri pretrunā sabiedriskai kārtībai. Anulēšanas noteikumos tomēr vajadzētu paredzēt laicīgu un efektīvu mehānismu.

(18)

Būtu jāpieņem noteikumi attiecībā uz to domēnu nosaukumu statusu, kuru reģistrācija nav pagarināta vai kuriem vairs nav īpašnieka, piemēram, sakarā ar mantošanas likumiem.

(19)

Jaunajai .eu TLD reģistratūrai nevajadzētu dot tiesības radīt otrā līmeņa domēnus, izmantojot divburtu kodus, kas apzīmē valstis.

(20)

Saskaņā ar šo regulu sabiedriskās kārtības noteikumos, kas attiecas uz .eu TLD ieviešanu un funkcijām, kā arī sabiedriskās kārtības principos attiecībā uz reģistrāciju, izstrādājot reģistrācijas noteikumus, būtu jāizskata dažādas iespējas, ietverot “rindas kārtības” metodi.

(21)

Atsaucoties uz ieinteresētajām pusēm, būtu jāparedz konsultācijas, kas jo īpaši aptver valsts iestādes, uzņēmumus, organizācijas un fiziskas personas. Reģistrs varētu izveidot padomdevēju organizāciju, kas šādas konsultācijas organizē.

(22)

Šīs regulas ieviešanai vajadzīgos pasākumus, ietverot reģistratūras izvēles procedūras kritērijus, reģistra noteikšanu, kā arī sabiedriskās kārtības pieņemšanas noteikumus, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildu pilnvaru īstenošanas kārtību ( 5 ).

(23)

Tā kā iecerētās darbības mērķi, tas ir, ieviest .eu TLD, dalībvalstis nevar pietiekami īstenot, šo mērķi pasākuma mēroga un seku dēļ labāk var sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu, šī regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.1. pants

Mērķis un piemērošanas joma

1.  Šīs regulas mērķis ir Kopienā ieviest .eu pirmā līmeņa domēnu (ccTLD). Regulā ir izstrādāti šīs ieviešanas nosacījumi, ietverot reģistra noteikšanu, un tā izveido vispārējos noteikumus reģistra darbībai.

2.  Šo regulu piemēro, neskarot dalībvalstu pasākumus attiecībā uz valstu ccTLD.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) “reģistrs” ir vienība, kuras uzdevums ir organizēt, vadīt un pārvaldīt eu TLD, ietverot attiecīgo datu bāžu un saistīto informācijas pakalpojumu sniedzēju uzturēšanu, reģistratūru akreditāciju, to domēnu nosaukumu reģistrāciju, uz kuriem pieteikušās akreditētas reģistratūras, TLD nosaukumu serveru darbināšanu un TLD zonas datņu izplatīšanu;

b) “reģistratūra” ir persona vai vienība, kas, saistoties ar reģistru, sniedz nosaukuma reģistrācijas pakalpojumus.

3. pants

Reģistra īpašības

1.  Komisija:

▼M1

a) izstrādā reģistra izvēles kritērijus un procedūru. Šis pasākums, kas ir paredzēts, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 6. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija var izmantot 6. panta 4. punktā paredzēto steidzamības procedūru;

▼B

b) kad Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ir publicēts uzaicinājums izteikt interesi un kad ir pabeigta attiecīgā procedūra, 6. panta 2. punktā minētajā kārtībā izvēlas reģistru;

c) noslēdz līgumu, kurā paredz nosacījumus, ar kuriem Komisija pārrauga .eu TLD organizēšanu, vadību un pārvaldību, ko veic reģistrs, 6. panta 2. punktā minētajā kārtībā. Komisijas un reģistra noslēgtajam līgumam ir noteikts termiņš, un tas ir pagarināms.

Reģistrs nevar uzsākt reģistrāciju, kamēr nav izveidota reģistrācijas politika.

2.  Reģistrs ir bezpeļņas organizācija, kura izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem un kuras juridiskā adrese, valde vai galvenā darbības vieta atrodas Kopienā.

3.  Saņemot iepriekšēju Komisijas piekrišanu, reģistrs noslēdz attiecīgu līgumu par .eu ccTLD koda piešķiršanu. Tajā ņem vērā attiecīgos principus, ko pieņēmusi Valdības padomdevēja komiteja.

4.  Pirmā līmeņa domēna .eu reģistrs pats nepilda reģistratūras funkcijas.

4. pants

Reģistra pienākumi

1.  Reģistrs ievēro noteikumus, politiku un kārtību, kas izstrādāta šajā regulā un 3. pantā minētajos līgumos. Reģistrs ievēro caurskatāmas un nediskriminējošas procedūras.

2.  Reģistrs:

a) organizē, vada un pārvalda .eu TLD kopīgās interesēs un pamatojoties uz kvalitātes, efektivitātes, uzticamības un pieejamības principiem;

b) ar jebkuras akreditētas .eu reģistratūras starpniecību reģistrē domēnu nosaukumus .eu TLD, ko pieprasījis:

i) uzņēmums, kura juridiskā adrese, valde vai galvenā darbības vieta atrodas Kopienā;

ii) Kopienā izveidota organizācija, neskarot valsts likumu piemērošanu, vai

ii) Kopienā rezidējoša fiziska persona;

c) nosaka samaksu, kas ir tieši saistīta ar izmaksām;

d) īsteno ārpustiesas strīdu risināšanas politiku, kas pamatojas uz izmaksu atgūšanu un kārtību, kādā nekavējoties atrisina strīdus starp domēnu nosaukumu īpašniekiem saistībā ar tiesībām, kas attiecas uz nosaukumiem, ietverot intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī strīdus saistībā ar konkrētiem reģistra lēmumiem. Šo politiku pieņem saskaņā ar 5. panta 1. punktu, un tajā ņem vērā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas ieteikumus. Šī politika nodrošina adekvātas procesuālās garantijas attiecīgajām pusēm, un to piemēro, neskarot jebkādu tiesvedību;

e) pieņem procedūru .eu reģistratūru akreditācijai un veic to akreditāciju, kā arī nodrošina efektīvus un godīgus apstākļus .eu reģistratūru starpā;

f) nodrošina domēnu nosaukumu datu bāžu integritāti.

5. pants

Politika

▼M1

1.  Pēc apspriešanās ar reģistru Komisija pieņem sabiedriskās kārtības noteikumus attiecībā uz .eu TLD ieviešanu un funkcijām, kā arī sabiedriskās kārtības principus attiecībā uz reģistrāciju. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 6. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Sabiedriskā kārtība ietver:

a) ārpustiesas strīdu risināšanas politiku;

b) sabiedriskās kārtības noteikumus, kas attiecas uz spekulatīvu un aizskarošu domēnu nosaukumu reģistrāciju, ietverot iespēju domēnu nosaukumus reģistrēt pakāpeniski, lai nodrošinātu pienācīgas pagaidu iespējas valstu un/vai Kopienas tiesību aktiem izveidotu vai atzītu pirmtiesību īpašniekiem un sabiedriskām organizācijām reģistrēt savus nosaukumus;

c) noteikumus attiecībā uz domēnu nosaukumu anulēšanu, ietverot atbrīvojušos domēnu jautājumu;

d) valodas un ģeogrāfisko jēdzienu jautājumus;

e) jautājumus saistībā ar intelektuālo īpašumu un citām tiesībām.

▼B

2.  Trīs mēnešu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis var iesniegt Komisijai un pārējām dalībvalstīm ierobežotu sarakstu, kurā ietver plaši pazīstamus nosaukumus saistībā ar ģeogrāfiskiem un/vai ģeopolitiskiem jēdzieniem, kas skar to politisko vai teritoriālo organizāciju un ko:

a) nereģistrē, vai

b) drīkst reģistrēt tikai pie otrā līmeņa domēna saskaņā ar sabiedriskās kārtības noteikumiem.

Komisija nekavējoties paziņo reģistram tos iesniegtos nosaukumus, uz kuriem šie kritēriji attiecas. Tajā pašā laikā Komisija šo sarakstu arī publicē.

Ja kāda dalībvalsts vai Komisija 30 dienu laikā no publikācijas dienas ceļ iebildumus pret kādu no sarakstā ietvertajām vienībām, Komisija saskaņā ar 6. panta 3. punktā minēto kārtību veic pasākumus, lai problēmu atrisinātu.

3.  Pirms reģistrācijas uzsākšanas reģistrs pieņem sākotnējo reģistrācijas politiku attiecībā uz .eu TLD, apspriežoties ar Komisiju un citām ieinteresētajām pusēm. Reģistrs īsteno reģistrācijas politiku un sabiedriskās kārtības noteikumus, kas pieņemti atbilstīgi 1. punktam, ņemot vērā 2. punktā minētos izņēmumu sarakstus.

4.  Komisija periodiski informē 6. pantā minēto Komiteju par šā panta 3. punktā minētajiem pasākumiem.

▼M1

6. pants

Komitejas procedūra

1.  Komisijai palīdz Komunikāciju komiteja, kas izveidota saskaņā ar 22. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/21/EK (2002. gada 7. marts) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) ( 6 ).

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

4.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1., 2., 4. un 6. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼B

7. pants

Tiesību rezervēšana

Komisija patur visas tiesības attiecībā uz .eu TLD, tostarp jo īpaši intelektuālā īpašuma tiesības un citas tiesības uz reģistra datu bāzēm, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu, un tiesības noteikt citu reģistru.

8. pants

Ziņojums par ieviešanu

Komisija gadu pēc šīs regulas pieņemšanas un pēc tam reizi divos gados iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par .eu TLD ieviešanu, efektivitāti un darbību.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) OV C 96 E, 27.3.2001., 333. lpp.

( 2 ) OV C 155, 29.5.2001., 10. lpp.

( 3 ) Eiropas Parlamenta 2001. gada 4. jūlija atzinums (OV C 65 E, 14.3.2002., 147. lpp.), Padomes 2001. gada 6. novembra kopējā nostāja (OV C 45 E, 19.2.2002., 53. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2002. gada 28. februāra lēmums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). Padomes 2002. gada 25. marta lēmums.

( 4 ) OV C 293, 14.10.2000., 3. lpp.

( 5 ) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

( 6 ) OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

Top