EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002D0994-20150703

Consolidated text: Komisijas Lēmums (2002. gada 20. decembris) par atsevišķiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas importēti no Ķīnas (izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 5377) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2002/994/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/994/2015-07-03

2002D0994 — LV — 03.07.2015 — 007.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2002. gada 20. decembris)

par atsevišķiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas importēti no Ķīnas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 5377)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2002/994/EK)

(OV L 348, 21.12.2002., 154. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

KOMISIJAS LĒMUMS (2003. gada 30. janvāris),

  L 26

84

31.1.2003

►M2

KOMISIJAS LĒMUMS (2004. gada 26. augusts),

  L 279

44

28.8.2004

►M3

KOMISIJAS LĒMUMS (2005. gada 22. jūlijs),

  L 193

41

23.7.2005

►M4

KOMISIJAS LĒMUMS (2008. gada 17. jūnijs),

  L 160

34

19.6.2008

►M5

KOMISIJAS LĒMUMS (2008. gada 30. jūlijs),

  L 207

30

5.8.2008

►M6

KOMISIJAS LĒMUMS (2009. gada 29. oktobrī),

  L 285

42

31.10.2009

►M7

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (2012. gada 20. augusts),

  L 226

5

22.8.2012

►M8

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/1068 (2015. gada 1. jūlijs),

  L 174

30

3.7.2015
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(2002. gada 20. decembris)

par atsevišķiem aizsardzības pasākumiem attiecībā pret dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas importēti no Ķīnas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2002) 5377)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2002/994/EK)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterinārās kontroles organizēšanu produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm ( 1 ), un jo īpaši tās 22. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 97/78/EK vajadzīgie pasākumi jāpieņem attiecībā uz dažu produktu importu no trešām valstīm, ja rodas vai izplatās jebkāds cēlonis, kas rada nopietnu apdraudējumu dzīvnieku vai cilvēku veselībai.

(2)

Saskaņā ar Padomes 1995. gada 25. oktobra Direktīvu 95/53/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē oficiālo pārbaužu organizēšanu dzīvnieku uztura jomā ( 2 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/46/EK ( 3 ), jāpieņem vajadzīgie pasākumi attiecībā uz dažu produktu, kas paredzēti dzīvnieku ēdināšanai, importu no trešām valstīm, ja rodas vai izplatās jebkāds cēlonis, kas var radīt nopietnu apdraudējumu dzīvnieku un cilvēku veselībai.

(3)

Saskaņā ar Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvu 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai pārraudzītu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK ( 4 ) dzīvnieku audzēšanas un pirmapstrādes dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas procesu uzrauga, lai atklātu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos, to ekskrementos un izdalījumos, kā arī audos, dzīvnieku produktos, dzīvnieku barībā un dzeramajā ūdenī.

(4)

Pēc tam, kad tika atklāts hloramfenikols dažos akvakultūras un zvejniecības produktos, kas importēti no Ķīnas, Komisija pieņēma 2001. gada 9. septembra Lēmumu 2001/699/EK par konkrētiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz atsevišķiem zvejniecības un akvakultūras produktiem, kuri paredzēti lietošanai pārtikā un kuru izcelsme ir Ķīnā un Vjetnamā ( 5 ), kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2002/770/EK ( 6 ). Turklāt pēc tam, kad pārbaudes vizītes laikā Ķīnā tika konstatētas nepilnības attiecībā uz veterināro zāļu regulējumu un atlieku kontroles sistēmu dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku produktos, Komisija pieņēma 2002. gada 30. janvāra Lēmumu 2002/69/EK par konkrētiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas importēti no Ķīnas ( 7 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2002/933/EK ( 8 ).

(5)

Lēmums 2002/69/EK paredz, ka to pārskata, ņemot vērā informāciju, ko sniegušas Ķīnas kompetentās iestādes, jebkādus rezultātus no pastiprinātas uzraudzības un testēšanas, ko veic dalībvalstis attiecībā uz produktu sūtījumiem, kurus piegādā uz Kopienas robežkontroles punktiem, un vajadzības gadījumā pamatojoties uz jaunas pārbaudes vizītes rezultātiem, ko uz vietas veikuši Kopienas eksperti. Pateicoties informācijai, ko sniedza Ķīnas iestāde, un labvēlīgiem to pārbaužu rezultātiem, ko veica dalībvalstis, ir atļauta atsevišķu dzīvnieku izcelsmes produktu importēšana un vairāku grozījumu pieņemšana Lēmumā 2002/69/EK.

(6)

Ņemot vērā Ķīnas iestāžu sniegto informāciju, ir atļauts to dzīvnieku izcelsmes produktu kategoriju imports, attiecībā uz kurām ir apstiprināti Ķīnas atkritumu uzraudzības plāni.

(7)

Attiecībā uz dažām citām dzīvnieku izcelsmes produktu kategorijām, ņemot vērā dalībvalstu veikto pārbaužu rezultātus, jāsaglabā uzraudzības mehānismi, kas izveidoti saskaņā ar Lēmumu 2002/69/EK. Atbilstoši konstatētajam riska līmenim jānosaka to testu biežums, kas jāveic attiecībā uz produktu sūtījumiem.

(8)

Zvejniecības produktiem, kas iegūti citā veidā nekā ar akvakultūras starpniecību, neattiecas iepriekš konstatētie riski, un tādēļ tiem nav jāpiemēro uzraudzība. Tomēr attiecībā uz zušiem un garnelēm, izņemot Atlantijas okeānā noķertās garneles, pagaidām nav iespējams izšķirt, vai tās iegūtas ar akvakultūras vai ar zvejniecības starpniecību. Tādēļ attiecībā uz šiem produktiem, izņemot pēdējo minēto vēžveidīgo kategoriju, aizliegums jāsaglabā.

(9)

Uzraudzību, ko paredz ar Lēmumu 2001/669/EK, saglabāja pārejas laikā attiecībā uz Ķīnu, turpretim attiecībā uz Vjetnamu to vēlāk atcēla ar Lēmumu 2002/770/EK.

(10)

Tādēļ ir lietderīgi šajā lēmumā atjaunināt un konsolidēt Lēmuma 2002/69/EK noteikumus un attiecīgi atcelt Lēmumu 2001/669/EK un Lēmumu 2002/69/EK.

(11)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

Šo lēmumu piemēro attiecībā uz visiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, ko importē no Ķīnas un kas paredzēti lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībā.

▼M3

2. pants

1.  Dalībvalstīs aizliedz ievest 1. pantā minētos produktus.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis atļauj ievest šā lēmuma pielikumā uzskaitītos produktus saskaņā ar īpašiem dzīvnieku un sabiedrības veselības nosacījumiem, kas piemērojami attiecīgajiem produktiem, un saskaņā ar 3. pantu pielikuma II daļā uzskaitīto produktu gadījumā.

▼M4

3. pants

Dalībvalstis atļauj importēt pielikuma II daļā uzskaitīto produktu sūtījumus, kuriem pievienota Ķīnas kompetentās iestādes deklarācija, kurā paziņots, ka katram sūtījumam pirms nosūtīšanas ir veikts ķīmiskais tests, lai nodrošinātu, ka attiecīgie produkti neapdraud dzīvnieku vai cilvēku veselību. Minētais ķīmiskais tests jāveic, it īpaši – lai atklātu hloramfenikola, kā arī nitrofurāna un tā metabolītu klātbūtni visos pielikuma II daļā uzskaitītajos produktos. Papildus jāveic pielikuma II daļā minēto akvakultūras zvejniecības produktu testi attiecībā uz malahītzaļā un kristālvioletā un to metabolītu klātbūtni. Šo ķīmisko testu rezultāti jāiekļauj minētajā deklarācijā.

▼M2 —————

▼B

5. pants

Dalībvalstis koriģē pasākumus, ko tās piemēro tirdzniecībai, lai tie saskanētu ar šo lēmumu. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

▼M2

6. pants

Šis lēmums jāpārskata, pamatojoties uz Ķīnas pilnvarotās varas iestādes sniegto informāciju un garantijām un, nepieciešamības gadījumā, uz Kopienas ekspertu uz vietas veikto pārbaudes vizīšu rezultātiem.

▼B

7. pants

Lēmums 2001/699/EK un Lēmums 2002/69/EK tiek atcelts.

8. pants

Šo lēmumu piemēro no 2002. gada 24. decembra.

9. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

▼M3
PIELIKUMS

▼M8

I DAĻA

To dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts, kuri paredzēti lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībā un kurus atļauts importēt Savienībā bez 3. pantā paredzētā apliecinājuma:

 zvejniecības produkti, izņemot:

 

 tos, kas iegūti ar akvakultūras starpniecību,

 lobītas un/vai pārstrādātas garneles,

  Procambrus clarkii sugas vēžus, kas, veicot zvejas darbības, iegūti dabīgos saldūdeņos,

 želatīns,

 lolojumdzīvnieku barība, kā noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009 ( 9 ),

 vielas, kuras paredzēts lietot par pārtikas piedevām, kā noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 ( 10 ),

 vielas, kuras paredzēts lietot par uztura bagātinātājiem vai uztura bagātinātājos, kā noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/46/EK ( 11 ),

 hondroitīna sulfāts un glikozamīns, ko uzskata par barības sastāvdaļām, kā noteikts saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 68/2013 ( 12 ),

 L-cisteīns un L-cistīns, ko uzskata par barības piedevām, kā noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 ( 13 ).

▼M3

II DAĻA

To dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts, kuri paredzēti lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībā, kurus atļauts importēt Kopienā un kuriem līdzi jābūt 3. pantā paredzētais apliecinājums

 Akvakultūras zvejniecības produkti,

 lobītas un/vai pārstrādātas garneles,

  Procambrus clarkii sugas vēži, kas, veicot zvejas darbības, iegūti dabīgos saldūdeņos,

 zarnas,

 trušu gaļa,

 medus,

 peru pieniņš,

▼M5

 mājputnu gaļas produkti,

▼M6

 olas un olu produkti,

▼M7

 propoliss un ziedputekšņi.( 1 ) OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

( 2 ) OV L 265, 8.11.1995., 17. lpp.

( 3 ) OV L 234, 1.9.2001., 55. lpp.

( 4 ) OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.

( 5 ) OV L 251, 20.1.2001., 11. lpp.

( 6 ) OV L 265, 3.10.2002., 16. lpp.

( 7 ) OV L 30, 31.1.2002., 50. lpp.

( 8 ) OV L 324, 29.11.2002., 71. lpp.

( 9 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).

( 10 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

( 11 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīva 2002/46/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz uztura bagātinātājiem (OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.).

( 12 ) Komisijas 2013. gada 16. janvāra Regula (ES) Nr. 68/2013, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru (OV L 29, 30.1.2013., 1. lpp.).

( 13 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.).

Top