Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/34/EK (2001. gada 28. maijs) par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — LV — 20.01.2007 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2001/34/EK

(2001. gada 28. maijs)

par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem

(OV L 184, 6.7.2001, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2003/6/EK (2003. gada 28. janvāris)

  L 96

16

12.4.2003

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2003/71/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2003. gada 4. novembris)

  L 345

64

31.12.2003

►M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris)

  L 390

38

31.12.2004

►M4

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2005/1/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2005. gada 9. marts),

  L 79

9

24.3.2005
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2001/34/EK

(2001. gada 28. maijs)

par vērtspapīru iekļaušanu fondu biržas oficiālajā sarakstā un par informāciju, kas jāpublicē par tādiem vērtspapīriem

SATURS

PREAMBULA

I SADAĻA. DEFINĪCIJAS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

I nodaļa. Definīcijas

1. pants

II nodaļa. Piemērošanas joma

2. pants

II SADAĻA. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ VĒRTSPAPĪRU IEKĻAUŠANU OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ

I nodaļa. Iekļaušanas vispārīgie nosacījumi

5. pants

6. pants

7. pants

II nodaļa. Stingrāki vai papildu nosacījumi un saistības

8. pants

III nodaļa. Izņēmumi

9. pants

10. pants

IV nodaļa. Valstu kompetento iestāžu pilnvaras

1. iedaļa. Lēmums par iekļaušanu sarakstā

11. pants

12. pants

13. pants

14. pants

15. pants

2. iedaļa. Kompetento iestāžu prasītā informācija

16. pants

3. iedaļa. Pasākumi pret emitentiem, kas nepilda saistības, ko rada iekļaušana sarakstā

17. pants

4. iedaļa. Apturēšana un pārtraukšana

18. pants

5. iedaļa. Tiesības griezties tiesā gadījumos, kad tiek atteikta vērtspapīru iekļaušana oficiālajā sarakstā vai pārtraukta to kotēšana

19. pants

III SADAĻA. ĪPAŠI NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ VĒRTSPAPĪRU IEKĻAUŠANU OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ

I nodaļa. Prospektu publicēšana

1. iedaļa. Vispārīgi noteikumi

2. iedaļa. Daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no pienākuma publicēt prospektus

3. iedaļa. Dažu veidu informācija, ko atļauts neiekļaut prospektos

4. iedaļa. Prospekta saturs īpašos gadījumos

5. iedaļa. Prospektu kontrole un izplatīšana

6. iedaļa. Kompetentās iestādes izraudzīšana

7. iedaļa. Savstarpēja atzīšana

8. iedaļa. Vienošanās ar trešajām valstīm

II nodaļa. Īpaši nosacījumi akciju iekļaušanai oficiālajā sarakstā

1. iedaļa. Nosacījumi, kas attiecas uz sabiedrībām, kuru akcijas piesaka iekļaušanai oficiālajā saraksta

42. pants

43. pants

44. pants

2. iedaļa. Nosacījumi, kas attiecas uz akcijām, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā

45. pants

46. pants

47. pants

48. pants

49. pants

50. pants

51. pants

III nodaļa. Īpaši nosacījumi attiecībā uz uzņēmumu emitētu parādzīmju iekļaušanu oficiālajā sarakstā

1. iedaļa. Nosacījumi attiecībā uz uzņēmumiem, kuru parādzīmes piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā

52. pants

2. iedaļa. Nosacījumi attiecībā uz parādzīmēm, ko piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā

53. pants

54. pants

55. pants

56. pants

57. pants

3. iedaļa. Citi nosacījumi

58. pants

59. pants

IV nodaļa. Īpaši nosacījumi attiecībā uz tādu parādzīmju iekļaušanu oficiālajā sarakstā, kuras emitē valsts, tās reģionālās vai vietējās pašvaldības vai starptautiskas publiskas struktūras

60. pants

61. pants

62. pants

63. pants

IV SADAĻA. SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ IEKĻAUTIEM VĒRTSPAPĪRIEM

I nodaļa. Saistības, kas jāpilda sabiedrībām, kuru akcijas iekļauj oficiālajā sarakstā

1. iedaļa. Viena veida jaunizlaistu akciju iekļaušana oficiālajā sarakstā

64. pants

2. iedaļa. Attieksme pret akcionāriem

3. iedaļa. Izmaiņas dibināšanas dokumentā vai statūtos

4. iedaļa. Gada finanšu un vadības pārskati

5. iedaļa. Papildu informācija

6. iedaļa. Līdzvērtīga informācija

7. iedaļa. Periodiski publicējama informācija

8. iedaļa. Pusgada pārskatu publicēšana un saturs

II nodaļa. Saistības, kas jāpilda emitentiem, kuru parādzīmes iekļauj oficiālajā sarakstā

1. iedaļa. Uzņēmumu emitētas parādzīmes

2. iedaļa. Parādzīmes, ko emitē valsts, tās reģionālās vai vietējās pašvaldības vai starptautiskas publiskas struktūras

III nodaļa. Saistības attiecībā uz informāciju, kas publicējama gadījumos, kad tiek iegūta vai izlietota būtiska līdzdalība sabiedrībā, kuras akcijas kotē biržā

1. iedaļa. Vispārīgi noteikumi

2. iedaļa. Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad iegūst vai izlieto būtisku līdzdalību

3. iedaļa. Balsstiesību noteikšana

4. iedaļa. Atbrīvojumi

5. iedaļa. Kompetentās iestādes

6. iedaļa. Sankcijas

V SADAĻA. INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANA UN IESNIEGŠANA

I nodaļa. Prospektu publicēšana un iesniegšana, iekļaujot vērtspapīrus biržas oficiālajā sarakstā

1. iedaļa. Prospektu un to pielikumu publicēšanas kārtība un termiņi

2. iedaļa. Kompetento iestāžu informēšana par paredzēto publicēšanas veidu

II nodaļa. Informācijas publicēšana un iesniegšana pēc iekļaušanas oficiālajā sarakstā

III nodaļa. Valodas

VI SADAĻA. KOMPETENTĀS IESTĀDES UN DALĪBVALSTU SADARBĪBA

105. pants

106. pants

107. pants

VII SADAĻA. KONTAKTKOMITEJA

1. nodaļa. Komitejas struktūra, darba procesi un uzdevumi

II nodaļa. Vērtspapīru tirgus kapitalizācijas apmēra noteikšanav

109. pants

VIII SADAĻA. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

110. pants

111. pants

112. pants

113. pants

II pielikums. A daļa. Atceltās direktīvas un to grozījumi

II pielikums. B daļa. Termiņi, kādos jānotiek transponēšanai valstu tiesību aktos

III pielikums. Korelācijas tabulaEIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 44. un 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 1 ),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru ( 2 ),

tā kā:

(1)

Vairākas reizes ir būtiski grozīta Padomes 1979. gada 5. marta Direktīva 79/279/EEK, ar ko koordinē nosacījumus pārvedamu vērtspapīru iekļaušanai biržas oficiālajā sarakstā ( 3 ), Padomes 1980. gada 17. marta Direktīva 80/390/EEK, ar ko koordinē prasības par to, kā sastāda, pārbauda un izplata datus, kas jāpublicē pārvedamu vērtspapīru iekļaušanai biržas oficiālajā sarakstā ( 4 ), Padomes 1982. gada 15. februāra Direktīva 82/121/EEK par informāciju, kas regulāri jāpublicē sabiedrībām, kuru akcijas ir iekļautas fondu biržas oficiālajā sarakstā ( 5 ), Padomes 1988. gada 12. decembra Direktīva 88/627/EEK par informāciju, kas jāpublicē, iegūstot vai atsavinot būtisku līdzdalību biržas sarakstā iekļautā sabiedrībā ( 6 ). Lai minētās direktīvas padarītu skaidrākas un racionālākas, tās jāapvieno vienā tekstā.

(2)

Ir paredzams, ka, koordinējot nosacījumus attiecībā uz vērtspapīru iekļaušanu oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas dalībvalstīs, ieguldītāji Kopienas līmenī tiks vienādi aizsargāti, jo ieguldītājiem dažādās dalībvalstīs tiks piedāvātas vienādotas garantijas, kas atvieglos gan dalībvalstu vērtspapīru iekļaušanu citu dalībvalstu biržu oficiālajos sarakstos, gan atsevišķu vērtspapīru iekļaušanu vairāku Kopienas biržu sarakstos; tas padarīs valstu vērtspapīru tirgus savstarpēji saistītākus, jo tiks atcelti nevajadzīgi šķēršļi, tādējādi veicinot izredzes izveidot Eiropas kapitāla tirgu.

(3)

Minētā koordinācija jāpiemēro vērtspapīriem neatkarīgi no to emitentu juridiskā statusa, tātad arī tādiem vērtspapīriem, ko emitē trešās valstis vai to reģionālās vai vietējās pašvaldības, vai arī starptautiskas publiskas struktūras; tādēļ šī direktīva attiecas arī uz organizācijām, kas nav minētas Līguma 48. panta otrajā daļā.

(4)

Ir jāparedz tiesības griezties tiesā, lai apstrīdētu lēmumus, ko saistībā ar šīs direktīvas piemērošanu par vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā pieņem valstu kompetentās iestādes, tādām tiesībām tomēr neļaujot ierobežot kompetento iestāžu pilnvaras.

(5)

Koordinējot nosacījumus attiecībā uz vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā, sākotnēji tādai koordinēšanai jābūt pietiekami elastīgai, ņemot vērā to, ka dalībvalstu vērtspapīru tirgu struktūras pagaidām vēl ir atšķirīgas un dalībvalstīs varētu rasties īpašas situācijas.

(6)

Šī iemesla dēļ sākotnēji vienīgais koordinēšanas uzdevums būtu obligātu nosacījumu izvirzīšana vērtspapīru iekļaušanai oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas dalībvalstīs, nedodot emitentiem kotēšanas tiesības.

(7)

Tādā veidā, daļēji koordinējot nosacījumus attiecībā uz iekļaušanu oficiālajā sarakstā, tiek sperts pirmais solis turpmākai dalībvalstu noteikumu saskaņošanai šajā jomā.

(8)

Tirgus, kurā darbojas uzņēmumi, ir paplašinājies, aptverot visu Kopienu, līdz ar to attiecīgi palielinās arī uzņēmumu vajadzība pēc finansējuma un pēc kapitāla tirgiem, ko varētu izmantot finansējuma piesaistē; uzņēmumu emitētu vērtspapīru iekļaušana dalībvalstu biržu oficiālajos sarakstos ir svarīgs pasākums, lai nodrošinātu kapitāla tirgu pieejamību; turklāt, liberalizējot kapitāla apriti, cita starpā ir likvidēti biržu ierobežojumi tādu vērtspapīru iegādei, ko tirgo citu dalībvalstu biržās.

(9)

Vairākumā dalībvalstu uzņēmumu, kas publiski piedāvā savas akcijas, tiek prasīts nodrošināt esošo un potenciālo ieguldītāju interešu aizsardzību vai nu akciju piedāvāšanas brīdī, vai arī, iekļaujot akcijas biržu oficiālajos sarakstos; lai nodrošinātu minēto aizsardzību, jāsniedz pietiekama un pēc iespējas objektīva informācija par emitenta finanšu stāvokli un vērtspapīriem, ko piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā; parasti šo informāciju lūdz sniegt publicētu prospektu veidā.

(10)

Katrā dalībvalstī piemēro dažādus aizsardzības pasākumus gan attiecībā uz prospektu saturu un struktūru, gan attiecībā uz prospektos iekļautās informācijas pārbaudīšanas efektivitāti, metodēm un laiku; tādu atšķirību dēļ rodas grūtības ne tikai uzņēmumiem, kas cenšas panākt vērtspapīru iekļaušanu vairāku dalībvalstu biržu oficiālajos sarakstos, bet arī vienā dalībvalstī rezidējošiem ieguldītājiem ir grūti iegādāties citu dalībvalstu biržās kotētus vērtspapīrus, tādējādi tiek kavēta uzņēmumu finansēšana un ieguldījumi visā Kopienā.

(11)

Minētās atšķirības jāizlīdzina, koordinējot noteikumus, bet nepadarot tos pilnīgi vienādus, līdz dalībvalstīs tiktu sasniegti adekvātā mērā līdzīgi aizsargpasākumi, lai nodrošinātu pietiekamas un pēc iespējas objektīvas informācijas sniegšanu pašreizējiem vai potenciāliem vērtspapīru turētājiem.

(12)

Minētajā veidā vērtspapīri jākoordinē neatkarīgi no emitenta uzņēmuma juridiskā statusa; šī direktīva attiecas arī uz organizācijām, kas nav minētas Līguma 48. panta otrajā daļā.

(13)

Savstarpēji atzīstot prospektus, ko publicē saistībā ar vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā, tiek sperts nozīmīgs solis Kopienas iekšējā tirgus turpmākā veidošanā.

(14)

Tādēļ jānorāda iestādes, kuras būtu kompetentas pārbaudīt un apstiprināt prospektus, ko publicē saistībā ar vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā, ja vienlaikus notiek pieteikšanās iekļaušanai oficiālajā sarakstā divās vai vairākās dalībvalstīs.

(15)

21. pantā Padomes 1989. gada 17. aprīļa Direktīvā 89/298/EEK ar ko koordinē prasības par to, kā sastāda, pārbauda un izplata prospektus, kas jāpublicē sakarā ar pārvedamu vērtspapīru publisko piedāvājumu ( 7 ), ir noteikts, ka gadījumos, kad publiskais piedāvājums notiek vienlaikus vai ar neilgiem intervāliem divās vai vairākās dalībvalstīs, publiskā piedāvājuma prospektus, kas sastādīti un apstiprināti saskaņā ar minētās direktīvas 7., 8. un 12. pantu, atbilstīgi savstarpējās atzīšanas principam ir jāatzīst par publiskā piedāvājuma prospektiem arī citās iesaistītās dalībvalstīs.

(16)

Tāpat ir lietderīgi publiskā piedāvājuma prospektus atzīt arī tad, kad iekļaušanu biržas oficiālajā sarakstā lūdz drīz pēc publiskā piedāvājuma.

(17)

Savstarpēji atzīstot publiskā piedāvājuma prospektus un iekļaušanu oficiālajā sarakstā, automātiski nerodas tiesības uz iekļaušanu sarakstā.

(18)

Ieteicams attiecināt atzīšanu arī uz prospektiem, kas sastādīti trešajās valstīs, noslēdzot ar šīm valstīm Kopienas līgumus, kuros tiek ievērots savstarpējības princips.

(19)

Dažos gadījumos būtu pareizi dot iespēju dalībvalstij, kurā piesakās uz iekļaušanu oficiālajā sarakstā, piešķirt vērtspapīru emitentiem, kuru vērtspapīri citā dalībvalstī jau ir iekļauti biržas oficiālajā sarakstā, daļēju vai pilnīgu atbrīvojumu no pienākuma publicēt prospektus.

(20)

Var paredzēt, ka kvalitatīvas un starptautiski pazīstamas sabiedrības, kas Kopienā kotētas jau ilgu laiku, būs veiksmīgākie kandidāti kotēšanai pārrobežu biržu sarakstos. Tādas sabiedrības parasti ir labi pazīstamas vairākumā dalībvalstu — informācija par tām ir plaši izplatīta un pieejama.

(21)

Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt to, ka ieguldītājiem tiek sniegta pietiekama informācija; tādēļ, ja minētā veida sabiedrības vēlas iekļaut vērtspapīrus kādas dalībvalsts sarakstā, tad ieguldītāji, kas darbojas attiecīgās dalībvalsts tirgū, ir pietiekami aizsargāti, pilnu prospektu vietā saņemot tikai vispārīgu informāciju.

(22)

Dalībvalstīm varētu būt noderīgi ieviest nediskriminējošus obligātus kvantitātes kritērijus, piemēram, kārtējā vērtspapīru tirgus kapitalizāciju, kas emitentiem būtu jāizpilda, lai pretendētu uz šajā direktīvā paredzēto atbrīvojumu; ņemot vērā vērtspapīru tirgu aizvien lielāku integrāciju, kompetentām iestādēm jāļauj tādu pašu režīmu piemērot arī mazākām sabiedrībām.

(23)

Turklāt daudzām fondu biržām ir otrie saraksti, lai tirgotos ar tādu sabiedrību akcijām, kuras nav iekļautas oficiālajā sarakstā; dažos gadījumos otros sarakstus regulē un pārrauga valsts struktūru atzītas iestādes, kuras otrajos sarakstos iekļautām sabiedrībām piemēro pēc būtības tādas pašas informācijas atklāšanas prasības, kā oficiālajos sarakstos iekļautajām sabiedrībām; tādēļ principu, kas ir šīs direktīvas 23. panta pamatā, varētu piemērot arī tad, kad minētās sabiedrības lūdz savus vērtspapīrus iekļaut oficiālajā sarakstā.

(24)

Ieguldītāju aizsardzības nolūkā dokumentus, ko paredzēts publiskot, vispirms jānosūta tās dalībvalsts kompetentai iestādei, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā; attiecīgās dalībvalsts ziņā ir lemt, vai uzdot tādus dokumentus pārbaudīt tās kompetentām iestādēm, un vajadzības gadījumā noteikt pārbaudes saturu un veidu.

(25)

Iekļaujot vērtspapīrus biržas oficiālajā sarakstā, ieguldītāju aizsardzības nolūkā ieguldītājiem attiecīga informācija regulāri jāsniedz visā vērtspapīru kotēšanas periodā; regulāras informācijas prasību koordinēšanai ir līdzīgi mērķi kā prospektu prasību koordinēšanai, proti, uzlabot un vienādot ieguldītāju aizsardzību un atvieglot vērtspapīru kotēšanu vairāk nekā vienā Kopienas biržā, tādējādi veicinot Kopienas kapitāla tirgus izveidošanu, kas panākams, ciešāk integrējot vērtspapīru tirgus.

(26)

Saskaņā ar šo direktīvu, kotētām sabiedrībām pēc iespējas drīz jādara pieejami ieguldītājiem gada finanšu un vadības pārskati, sniedzot informāciju par sabiedrību visa saimnieciskā gada garumā; tā kā ar Padomes Ceturto direktīvu 78/660/EEK ( 8 ) tika saskaņoti dalībvalstu normatīvie un administratīvie akti attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada finanšu pārskatiem.

(27)

Tāpat sabiedrībām vismaz reizi saimnieciskā gada laikā jādara pieejami ieguldītājiem savi darbības pārskati; tātad šo direktīvu var piemērot arī attiecībā uz tāda atsevišķa ziņojuma saturu un izplatīšanu, kas sastādīts par saimnieciskā gada pirmajiem sešiem mēnešiem.

(28)

Tomēr attiecībā uz parastām obligācijām, ņemot vērā tiesības, kādas piešķirtas to turētājiem, pusgada pārskatu publicēšana ieguldītāju aizsardzībai nav tik būtiska; saskaņā ar šo direktīvu konvertējamas vai aizvietojamas obligācijas, kā arī obligācijas ar papildu tiesībām, oficiālajā sarakstā var iekļaut tikai tad, ja ar tām saistītās akcijas jau ir iekļautas sarakstā vai nu tajā pašā biržā, vai kādā citā regulētā, regulāri funkcionējošā un atzītā atvērtā tirgū, vai arī, ja tos sarakstā iekļauj vienlaikus; dalībvalstis no šī principa var atkāpties vienīgi tad, ja to kompetentās iestādes pārliecinās, ka turētāju rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga, lai noteiktu ar tādām obligācijām saistīto akciju vērtību; tātad regulāra informācija jākoordinē tikai tādu sabiedrību starpā, kuru akcijas ir iekļautas biržas oficiālajā sarakstā.

(29)

Pusgada pārskatiem jābūt tādiem, lai ieguldītāji, pamatojoties uz sniegto informāciju, spētu vērtēt sabiedrības darbības vispārējo attīstību pārskata periodā; tajā pašā laikā pusgada pārskatos iekļaujamas tikai būtiskākās ziņas par attiecīgās sabiedrības finanšu stāvokli un uzņēmējdarbības vispārējo virzību.

(30)

Lai nodrošinātu ieguldītāju efektīvu aizsardzību un biržu pareizu darbību, noteikumus par regulāru informāciju, kas jāpublicē sabiedrībām, kuru akcijas ir iekļautas oficiālajā biržas sarakstā Kopienas teritorijā, būtu jāattiecina ne tikai uz dalībvalstu sabiedrībām, bet arī uz trešo valstu sabiedrībām.

(31)

Adekvāta ieguldītāju informēšanas politika pārvedamu vērtspapīru jomā var uzlabot ieguldītāju aizsardzību, stiprināt ieguldītāju uzticību vērtspapīru tirgiem un tādējādi nodrošināt vērtspapīru tirgu pareizu darbību.

(32)

Šādu aizsardzību arvien vairāk vienādojot, šīs politikas saskaņošana Kopienas līmenī var veicināt dalībvalstu pārvedamu vērtspapīru tirgu saplūšanu un tādējādi palīdzēt nodibināt īstu Eiropas kapitāla tirgu.

(33)

Lai to panāktu, ieguldītājiem jābūt informētiem par jebkādu būtisku līdzdalību un to izmaiņām Kopienas sabiedrībās, kuru akcijas ir iekļautas to biržu oficiālajos sarakstos, kas atrodas vai darbojas Kopienā.

(34)

Jāizstrādā koordinēti noteikumi par minētās prasības konkrētu saturu un piemērošanas procedūru.

(35)

Sabiedrības, kuru akcijas ir iekļautas kādas Kopienas biržas oficiālajā sarakstā, plašu sabiedrību par izmaiņām attiecībā uz būtisku līdzdalību var informēt tikai tad, ja par tādām izmaiņām tām ziņo attiecīgās līdzdalības turētāji.

(36)

Vairākums dalībvalstu neizvirza šādu prasību akcionāriem, un, ja ir šāda prasība, tās piemērošanas procedūras būtiski atšķiras; tādēļ šajā jomā jāpieņem Kopienas līmenī koordinēti noteikumi.

(37)

Šai direktīvai nevajadzētu ietekmēt dalībvalstu pienākumus ievērot II pielikuma B daļā noteiktos pārņemšanas termiņus,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.I

SADAĻA

DEFINĪCIJAS UN PIEMĒROŠANAS JOMAI

NODAĻA

Definīcijas

1. pants

Šajā direktīvā:

a) “emitenti” ir sabiedrības un citas juridiskas personas un uzņēmumi, kuru vērtspapīrus piesaka iekļaušanai fondu biržas oficiālajā sarakstā;

b) “kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas nav slēgta tipa uzņēmumi” ir tādi ieguldījumu fondi un ieguldījumu sabiedrības,

i) kuru mērķis ir publiski piesaistīta kapitāla kolektīva ieguldīšana un kas darbojas pēc riska dalīšanas principa, un

ii) kuru ieguldījumu apliecības pēc turētāju lūguma tieši vai netieši pārpērk vai izpērk par šo uzņēmumu aktīviem. Darbības, ko šādi uzņēmumi veic, lai nodrošinātu to, ka ieguldījumu apliecību biržas vērtība būtiski neatšķiras no to tīrās aktīvu vērtības, pielīdzina pārpirkšanai vai izpirkšanai;

c) “ieguldījumu sabiedrības, kas nav slēgta tipa sabiedrības” ir tādas sabiedrības,

i) kuru mērķis ir publiski piesaistīta kapitāla kolektīva ieguldīšana un kuras darbojas pēc riska dalīšanas principa, un

ii) sabiedrības, kuru akcijas pēc akcionāru lūguma tieši vai netieši pārpērk vai izpērk par šo sabiedrību aktīviem. Darbības, ko šādas sabiedrības veic, lai nodrošinātu to, ka to akciju biržas vērtība būtiski neatšķiras no to tīrās aktīvu vērtības, pielīdzina pārpirkšanai vai izpirkšanai;

d) “kredītiestāde” ir uzņēmums, kura uzdevums ir pieņemt noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus no iedzīvotājiem un piešķirt kredītus uz sava rēķina;

e) “kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu sertifikāti” ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma emitēti vērtspapīri, kuros nostiprinātas dalībnieku tiesības uz attiecīgā uzņēmuma aktīviem;

f) “līdzdalības tiesības” ir tiesības citu uzņēmumu kapitālā neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav nostiprinātas sertifikātos, kuras, radot ilgstošu saikni ar tādiem uzņēmumiem, ir paredzētas, lai veicinātu tā uzņēmuma darbību, kuram ir šīs tiesības.

▼M3 —————

▼BII

NODAĻA

Piemērošanas joma

2. pants

1.  Šajā direktīvā 5. līdz 19., 42. līdz 69. un 78. līdz 84. pants attiecas uz vērtspapīriem, kas vai nu jau ir iekļauti oficiālajā sarakstā, vai ko piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā biržā, kura atrodas vai darbojas kādā dalībvalstī.

2.  Dalībvalstis var lemt nepiemērot 1. punktu:

a) ieguldījumu apliecībām, ko emitē kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas nav slēgta tipa uzņēmumi,

b) vērtspapīriem, ko emitē kāda dalībvalsts vai tās reģionālās vai vietējās pašvaldības.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BII

SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ VĒRTSPAPĪRU IEKĻAUŠANU OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀI

NODAĻA

Iekļaušanas vispārīgie nosacījumi

5. pants

Dalībvalstis nodrošina to, ka:

a) vērtspapīri netiek iekļauti oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas to teritorijās, ja nav ievēroti šajā direktīvā ietvertie nosacījumi, un

b) tādējādi oficiālajos sarakstos iekļautu vērtspapīru emitenti pilda šajā direktīvā noteiktos pienākumus neatkarīgi no laika, kad notikusi iekļaušana sarakstā.

6. pants

1.  Vērtspapīrus oficiālajā sarakstā iekļauj, ievērojot noteikumus, kas izklāstīti 42. līdz 51. pantā attiecībā uz akcijām vai 52. līdz 63. pantā attiecībā uz parādzīmēm.

▼M3 —————

▼B

3.  Akciju sertifikātus oficiālajā sarakstā var iekļaut tikai tad, ja attiecīgo akciju emitents pilda nosacījumus, kas izklāstīti 42. līdz 44. pantā, un saistības, kas izklāstītas 64. līdz 69. pantā, un ja sertifikāti atbilst 45. līdz 50. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

7. pants

Dalībvalstis oficiālajā sarakstā var neiekļaut tādus vērtspapīrus, ko emitē sabiedrības vai citas juridiskas personas ar kādas citas dalībvalsts piederību, ar nosacījumu, ka attiecīgie vērtspapīri jau ir iekļauti oficiālajā sarakstā kādā biržā, kas atrodas vai darbojas kādā no dalībvalstīm.II

NODAĻA

Stingrāki vai papildu nosacījumi un saistības

8. pants

1.  Ievērojot aizliegumus, kas noteikti 7. pantā un 42. līdz 63. pantā, dalībvalstis vērtspapīru iekļaušanai oficiālajā sarakstā var piemērot stingrākus nosacījumus par tiem, kas izklāstīti 42. līdz 63. pantā, kā arī papildu nosacījumus, ar noteikumu, ka tādi stingrāki vai papildu nosacījumi vienlīdz attiecas uz visiem emitentiem vai atsevišķām to kategorijām un ka tie pirms vērtspapīru pieteikšanas iekļaušanai oficiālajā sarakstā tikuši publicēti.

▼M3

2.  Dalībvalstis var uzlikt vērtspapīru emitentiem, kas iekļauti oficiālajā sarakstā, papildu pienākumus ar nosacījumu, ka šos papildu pienākumus piemēro visiem emitentiem vai arī individuālajām emitentu kategorijām.

▼B

3.  Dalībvalstis saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi noteikti 9. pantā, var pieļaut izņēmumus no šā panta 1. un 2. punktā minētajiem papildu vai stingrākiem nosacījumiem un saistībām.

4.  Dalībvalstis saskaņā ar attiecīgiem valstu likumiem var prasīt oficiālajā sarakstā iekļautu vērtspapīru emitentiem regulāri informēt plašu sabiedrību par to finanšu stāvokli un darbības vispārējo attīstību.III

NODAĻA

Izņēmumi

9. pants

Izņēmumiem, ko saskaņā ar 42. līdz 63. pantu var piešķirt attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem vērtspapīrus iekļauj oficiālajā sarakstā, vienlīdz jāattiecas uz visiem emitentiem, ja izņēmumu piešķiršanas apstākļi ir līdzīgi.

10. pants

Dalībvalstis var lemt nepiemērot 52. līdz 63. pantā izklāstītos nosacījumus un 81. panta 1. un 3. punktā izklāstītās saistības pieteikumiem, lai iekļautu oficiālajā sarakstā tādas parādzīmes, ko izdevušas sabiedrības vai citas juridiskas personas ar kādas dalībvalsts piederību, kas izveidotas, tiek vadītas vai pārvaldītas atbilstīgi īpašam tiesību aktam, ja šādu vērtspapīru atmaksāšanu un procentu maksājumus garantē dalībvalsts vai tās federāla administratīva vienība.IV

NODAĻA

Valstu kompetento iestāžu pilnvaras1.

iedaļa

Lēmums par iekļaušanu sarakstā

11. pants

1.  Kompetentās iestādes, kas minētas 105. pantā, lemj par vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā biržās, kas atrodas vai darbojas to teritorijās.

2.  Kompetentās iestādes, nepārkāpjot citas tām piešķirtas pilnvaras, var noraidīt pieteikumu vērtspapīru iekļaušanai oficiālajā sarakstā, ja pēc to ieskatiem emitenta stāvoklis ir tāds, ka iekļaušana kaitētu ieguldītāju interesēm.

12. pants

Atkāpjoties no 8. panta, vienīgi ieguldītāju aizsardzības interesēs dalībvalstis var pilnvarot kompetentās iestādes attiecināt uz vērtspapīru iekļaušanu biržas oficiālajā sarakstā īpašus nosacījumus, ko kompetentās iestādes uzskata par piemērotiem un par ko tās skaidri informējušas pieteikuma iesniedzēju.

13. pants

1.  Ja pieteikumus vienlaikus vai ar neilgiem intervāliem iesniedz vienu un to pašu vērtspapīru iekļaušanai oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, vai, ja iekļaušanai piesaka vērtspapīrus, kas jau iekļauti kādas citas dalībvalsts biržas sarakstā, tad kompetentās iestādes savstarpēji sazinās un veic pasākumus, lai paātrinātu procedūru un pēc iespējas vienkāršotu formalitātes un papildu nosacījumus, kas vajadzīgi attiecīgo vērtspapīru iekļaušanai.

2.  Lai atvieglotu kompetento iestāžu darbu, pieteikumos vērtspapīru iekļaušanai oficiālajos sarakstos biržās, kas atrodas vai darbojas kādā dalībvalstī, jānorāda, vai līdzīgs pieteikums tiek iesniegts, jau ticis iesniegts vai tiks iesniegts drīzā nākotnē kādā citā dalībvalstī.

14. pants

Kompetentās iestādes var liegt iekļaut oficiālajā sarakstā tādus vērtspapīrus, kas jau ir iekļauti oficiālajā sarakstā kādā citā dalībvalstī, ja emitents pēc iekļaušanas nav pildījis savas saistības.

15. pants

Ja iekļaušanai oficiālajā sarakstā piesaka akciju sertifikātus, tad pieteikumu izskata tikai tad, ja kompetentās iestādes pārliecinās, ka sertifikātu emitents piedāvā adekvātus aizsargpasākumus ieguldītāju aizsardzībai.2.

iedaļa

Kompetento iestāžu prasītā informācija

16. pants

1.  Emitents, kura vērtspapīrus iekļauj oficiālajā sarakstā, sniedz kompetentām iestādēm visu informāciju, ko tās uzskata par vajadzīgu, lai aizsargātu ieguldītājus vai nodrošinātu pareizu tirgus darbību.

2.  Ja tas vajadzīgs ieguldītāju aizsardzībai vai pareizai tirgus darbībai, kompetentās iestādes pēc saviem ieskatiem var prasīt emitentam publicēt attiecīgu informāciju noteiktā formā un termiņā. Ja emitents minēto prasību nepilda, tad kompetentās iestādes, uzklausījušas emitenta paskaidrojumus, var pašas publicēt šādu informāciju.3.

iedaļa

Pasākumi pret emitentiem, kas nepilda saistības, ko rada iekļaušana sarakstā

17. pants

Neierobežojot citas darbības vai sankcijas, ko kompetentās iestādes var piemērot gadījumos, kad emitenti nepilda saistības, ko rada iekļaušana oficiālajā sarakstā, kompetentās iestādes var publiski darīt zināmu faktu, ka emitents nepilda minētās saistības.4.

iedaļa

Apturēšana un pārtraukšana

18. pants

1.  Kompetentās iestādes var lemt apturēt kādu vērtspapīru kotēšanu oficiālajā sarakstā, ja uz laiku ir vai var tikt apdraudēta tirgus pareiza darbība vai ja tas vajadzīgs ieguldītāju aizsardzībai.

2.  Kompetentās iestādes var lemt pārtraukt kādu vērtspapīru kotēšanu oficiālajā sarakstā, ja tās ir pārliecinātas, ka īpašu apstākļu dēļ ar šiem vērtspapīriem vairs nav iespējami parasti un regulāri darījumi.5.

iedaļa

Tiesības griezties tiesā gadījumos, kad tiek atteikta vērtspapīru iekļaušana oficiālajā sarakstā vai pārtraukta to kotēšana

19. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina to, ka kompetento iestāžu lēmumus noraidīt vērtspapīru iekļaušanu oficiālajā sarakstā vai pārtraukt to kotēšanu, var pārsūdzēt tiesā.

2.  Pieteikuma iesniedzējam lēmumu attiecībā uz tā pieteikumu vērtspapīru iekļaušanai oficiālajā sarakstā dara zināmu sešos mēnešos pēc pieteikuma saņemšanas vai, ja šajā laikā kompetentām iestādēm ir vajadzīga papildu informācija, sešos mēnešos pēc tam, kad pieteikuma iesniedzējs sniedzis tādu papildu informāciju.

3.  Ja 2. punktā norādītajā laikā lēmums nav darīts zināms, tad uzskata, ka pieteikums ir noraidīts. Noraidījums dod tiesības griezties tiesā, kā noteikts šā panta 1. punktā.III

SADAĻA

ĪPAŠI NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ VĒRTSPAPĪRU IEKĻAUŠANU OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀI

NODAĻA

Prospektu publicēšana1.

iedaļa

Vispārīgi noteikumi

▼M2 —————

▼B2.

iedaļa

Daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no pienākuma publicēt prospektus

▼M2 —————

▼B3.

iedaļa

Dažu veidu informācija, ko atļauts neiekļaut prospektos

▼M2 —————

▼B4.

iedaļa

Prospektu saturs īpašos gadījumos

▼M2 —————

▼B5.

iedaļa

Prospektu kontrole un izplatīšana

▼M2 —————

▼B6.

iedaļa

Kompetentās iestādes izraudzīšana

▼M2 —————

▼B7.

iedaļa

Savstarpēja atzīšana

▼M2 —————

▼B8.

iedaļa

Vienošanās ar trešām valstīm

▼M2 —————

▼BII

NODAĻA

Īpaši nosacījumi akciju iekļaušanai oficiālajā sarakstā1.

iedaļa

Nosacījumi, kas attiecas uz sabiedrībām, kuru akcijas piesaka iekļaušanai oficiālajā saraksta

42. pants

Sabiedrības juridiskajam statusam jāatbilst attiecīgiem tiesību aktiem gan saistībā ar sabiedrības izveidošanu, gan ar tās statūtos paredzētajām darbībām.

43. pants

1.  Prognozējamai to akciju tirgus kapitalizācijai, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā, vai, ja to nevar novērtēt, sabiedrības kapitālam un rezervēm, tostarp peļņai vai zaudējumiem, par pēdējo saimniecisko gadu jābūt vismaz vienam miljonam eiro.

2.  Dalībvalstis var atļaut iekļaušanu oficiālajā sarakstā arī tad, ja minētais noteikums nav izpildīts, ar noteikumu, ka kompetentās iestādes pārliecinās, ka attiecīgajām akcijām būs adekvāts tirgus.

3.  Lielāku prognozējamo tirgus kapitalizāciju vai lielāku kapitālu un rezerves saistībā ar pieteikumu iekļaušanai oficiālajā sarakstā dalībvalstis var prasīt tikai tad, ja attiecīgajā valstī pastāv kāds cits regulēts, regulāri funkcionējošs un atzīts atvērts tirgus, kam piemēro tādas pašas vai mazākas prasības, nekā 1. punktā minētās.

4.  Nosacījumu, kas paredzēts 1. punktā, neattiecina uz gadījumiem, kad oficiālajā sarakstā lūdz atkārtoti iekļaut tāda paša veida akciju paketi, kādas ir jau iekļautās akcijas.

5.  Sākotnēji viena miljona eiro ekvivalents valstu valūtās ir viens miljons Eiropas norēķinu vienību, ko izmantoja 1979. gada 5. martā.

6.  Ja, izsakot eiro ekvivalentu valstu valūtās, valsts valūtā izteiktā tirgus kapitalizācija vienu gadu ir vismaz 10 % vairāk vai mazāk, nekā viena miljona eiro vērtība, tad dalībvalstij 12 mēnešos pēc minētā termiņa beigām jāpielāgo normatīvie un administratīvie akti, lai tiktu ievērots 1. punkts.

44. pants

Saskaņā ar valsts tiesību aktiem sabiedrībai jābūt publicējušai vai iesniegušai gada finanšu pārskatus par iepriekšējiem trīs saimnieciskajiem gadiem pirms tiek iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā. Izņēmuma kārtā kompetentās iestādes var atkāpties no šā nosacījuma, ja tāda atkāpe ir vēlama sabiedrības vai ieguldītāju interesēs un ja kompetentās iestādes pārliecinās, ka ieguldītājiem ir pieejama vajadzīgā informācija, lai attiecīgi spriestu par sabiedrību un akcijām, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā.2.

iedaļa

Nosacījumi, kas attiecas uz akcijām, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā

45. pants

Akciju juridiskajam statusam jāatbilst attiecīgiem tiesību aktiem.

46. pants

1.  Akcijām jābūt brīvi tirgojamām.

2.  Kompetentās iestādes pilnībā nesamaksātas akcijas var uzskatīt par brīvi tirgojamām, ja ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu to, ka nav ierobežota tādu akciju tirgošana un ka darījumi ar tām ir atvērti un korekti, ko panāk, publiskojot visu attiecīgo informāciju.

3.  Iekļaujot oficiālajā sarakstā akcijas, ko var iegādāties tikai ar apstiprinājumu, kompetentās iestādes no 1. punkta var atkāpties tikai tad, ja apstiprinājuma klauzulas izmantošana neietekmē tirgu.

47. pants

Ja publiskā emisija notiek pirms iekļaušanas oficiālajā sarakstā, tad pirmā kotācija var notikt tikai tad, kad beidzies termiņš, kurā var iesniegt pieteikumus par parakstīšanos.

48. pants

1.  Līdz iekļaušanas dienai ir publiski jāizplata pietiekams skaits akciju vienā vai vairākās dalībvalstīs.

2.  Nosacījumu, kas paredzēts 1. punktā, nepiemēro, ja akcijas publiski izplata ar fondu biržas starpniecību. Tādā gadījumā oficiālajā sarakstā var iekļaut tikai tad, ja kompetentās iestādes pārliecinās, ka drīzumā ar biržas starpniecību tiks izplatīts pietiekams skaits akciju.

3.  Ja oficiālajā sarakstā lūdz iekļaut atkārtotu tā paša veida akciju paketi, tad kompetentās iestādes var vērtēt, vai publiski izplatīts pietiekams skaits akciju attiecībā pret visām emitētām akcijām, ne tikai attiecībā pret šo atkārtoto paketi.

4.  Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut tādu akciju iekļaušanu oficiālajā sarakstā, kas jau iekļautas vienas vai vairāku trešo valstu oficiālajos sarakstos, ja tādās trešās valstīs publiski izplatīts pietiekams skaits akciju.

5.  Par izplatīto akciju pietiekamu skaitu uzskata gadījumus, kad akcijas, kuras piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā, publiski izplatītas vismaz par 25 % no tās parakstītā kapitāla daļas, ko pārstāv attiecīgais akciju veids, vai arī, kad, ņemot vērā lielo skaitu attiecīgā veida akciju un to publiskās izplatības apmērus, tirgus darbotos pareizi, arī pastāvot zemākai procentuālajai attiecībai.

49. pants

1.  Pieteikumā iekļaušanai oficiālajā sarakstā jāmin visas attiecīgā veida akcijas, kas jau emitētas.

2.  Dalībvalstis var ļaut nepiemērot šo nosacījumu tādiem pieteikumiem iekļaušanai oficiālajā sarakstā, kuros netiek minētas visas jau emitētās attiecīgā veida akcijas, ja tā veida akcijas, kuras nelūdz iekļaut oficiālajā sarakstā, ir daļa no paketēm, kuru nolūks ir saglabāt kontroli sabiedrībā vai kas kādu laiku saskaņā ar nolīgumiem nav tirgojamas, ar noteikumu, ka publiski ir pieejama informācija par tādām situācijām un nepastāv risks, ka tādas situācijas varētu kaitēt to akciju turētāju interesēm, ko lūdz iekļaut oficiālajā sarakstā.

50. pants

1.  Lai oficiālajā sarakstā iekļautu akcijas, ko emitē sabiedrības ar kādas citas dalībvalsts piederību un kurām ir materializēta forma, pietiekams nosacījums ir, ka akciju materializētā forma atbilst tādas citas dalībvalsts standartiem. Ja materializētā forma neatbilst standartiem tajā dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, tad šīs dalībvalsts kompetentās iestādes dara publiski zināmu šo faktu.

2.  To akciju materializētajai formai, ko emitē sabiedrības ar trešo valstu piederību, ir jāsniedz pietiekama aizsardzība ieguldītājiem.

51. pants

Ja akcijas, ko izdod kāda sabiedrība ar trešās valsts piederību, nav iekļautas oficiālajā sarakstā, ne izcelsmes valstī, ne arī valstī, kurā tiek turēta lielākā daļa akciju, tad tādas akcijas oficiālajā sarakstā neiekļauj, ja vien kompetentās iestādes nepārliecinās, ka iemesls akciju neiekļaušanai oficiālajā sarakstā vai nu izcelsmes valstī, vai arī valstī, kurā tiek turēta lielākā daļa akciju, nav ieguldītāju aizsardzība.III

NODAĻA

Īpaši nosacījumi attiecībā uz uzņēmumu emitētu parādzīmju iekļaušanu oficiālajā sarakstā1.

iedaļa

Nosacījumi attiecībā uz uzņēmumiem, kuru parādzīmes piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā

52. pants

Uzņēmuma juridiskajam statusam jāatbilst attiecīgiem tiesību aktiem gan saistībā ar uzņēmuma izveidošanu, gan ar tā statūtos paredzētām darbībām.2.

iedaļa

Nosacījumi attiecībā uz parādzīmēm, ko piesaka iekļaušanai oficiālajā sarakstā

53. pants

Parādzīmju juridiskajam statusam jāatbilst attiecīgiem tiesību aktiem.

54. pants

1.  Parādzīmēm jābūt brīvi tirgojamām.

2.  Kompetentās iestādes pilnībā nesamaksātas parādzīmes var uzskatīt par brīvi tirgojamām, ja ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu to, ka nav ierobežota tādu parādzīmju tirgošana un ka darījumi ar tām ir atvērti un korekti, ko panāk, publiskojot visu attiecīgo informāciju.

55. pants

Ja publiskā emisija notiek pirms iekļaušanas oficiālajā sarakstā, tad pirmā kotācija var notikt tikai tad, kad beidzies termiņš, kurā var iesniegt pieteikumus uz parakstīšanos. Šis nosacījums neattiecas uz vērtspapīru nepārtrauktu emisiju, ja nav noteikta pēdējā parakstīšanās diena.

56. pants

Pieteikumā uz iekļaušanu oficiālajā sarakstā jāmin visas vienas emisijas parādzīmes.

57. pants

1.  Lai oficiālajā sarakstā iekļautu parādzīmes, ko emitē uzņēmumi ar kādas citas dalībvalsts piederību un kurām ir materializēta forma, pietiekams nosacījums ir, ka parādzīmju materializētā forma atbilst tādas citas dalībvalsts standartiem. Ja materializētā forma neatbilst standartiem tajā dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, tad šīs dalībvalsts kompetentās iestādes šo faktu dara publiski zināmu.

2.  Tādu parādzīmju materializētai formai, ko emitē tikai vienā dalībvalstī, jāatbilst šīs dalībvalsts standartiem.

3.  To parādzīmju materializētajai formai, ko emitē uzņēmumi ar trešo valstu piederību, ir jāsniedz pietiekama aizsardzība ieguldītājiem.3.

iedaļa

Citi nosacījumi

58. pants

1.  Aizņēmums nedrīkst būt mazāks par EUR 200 000. Šo nosacījumu nepiemēro nepārtrauktu emisiju gadījumā, ja aizņēmuma apmērs nav noteikts.

2.  Dalībvalstis var atļaut iekļaušanu oficiālajā sarakstā arī tad, ja minētais noteikums nav izpildīts, ar nosacījumu, ka kompetentās iestādes pārliecinās, ka attiecīgajām parādzīmēm būs pietiekams tirgus.

3.  Sākotnēji EUR 200 000 ekvivalents valstu valūtās ir 200 000 Eiropas norēķinu vienību, ko izmantoja 1979. gada 5. martā.

4.  Ja, izsakot eiro ekvivalentu valstu valūtās, valsts valūtā izteiktais aizņēmuma minimālais apmērs vienu gadu ir vismaz 10 % vairāk vai mazāk nekā EUR 200 000 vērtība, tad dalībvalstij 12 mēnešos pēc minētā termiņa beigām jāpielāgo normatīvie un administratīvie akti, lai tiktu ievērots 1. punkts.

59. pants

1.  Konvertējamas vai aizvietojamas obligācijas, kā arī obligācijas ar papildu tiesībām oficiālajā sarakstā var iekļaut tikai tad, ja ar tām saistītās akcijas jau ir iekļautas sarakstā vai nu tajā pašā biržā, vai arī kādā citā regulētā, regulāri funkcionējošā un atzītā atvērtā tirgū, vai arī ja tās sarakstā iekļauj vienlaikus.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis var atļaut iekļaut oficiālajā sarakstā konvertējamas vai aizvietojamas obligācijas ar papildu tiesībām, ja kompetentās iestādes pārliecinās, ka to turētāju rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga, lai noteiktu ar tādām parādzīmēm saistīto akciju vērtību.IV

NODAĻA

Īpaši nosacījumi attiecībā uz tādu parādzīmju iekļaušanu oficiālajā sarakstā, ko emitē valsts, tās reģionālās vai vietējās pašvaldības vai starptautiskas publiskas struktūras

60. pants

Parādzīmēm jābūt brīvi tirgojamām.

61. pants

Ja publiskā emisija notiek pirms iekļaušanas oficiālajā sarakstā, tad pirmā kotācija var notikt tikai tad, kad beidzies termiņš, kurā var iesniegt pieteikumus uz pierakstīšanos. Šo nosacījumu nepiemēro, ja nav noteikta pēdējā parakstīšanās diena.

62. pants

Pieteikumā uz iekļaušanu oficiālajā sarakstā jāmin visi vienas emisijas vērtspapīri.

63. pants

1.  Lai oficiālajā sarakstā iekļautu parādzīmes, ko kāda dalībvalsts vai tās reģionālā vai vietējā pašvaldība emitē materializētā formā, pietiekams nosacījums ir, ka materializētā forma atbilst tās dalībvalsts standartiem. Ja materializētā forma neatbilst standartiem tajā dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums iekļaušanai oficiālajā sarakstā, tad šīs dalībvalsts kompetentās iestādes dara publiski zināmu šo faktu.

2.  Tādu parādzīmju materializētai formai, ko emitē trešās valstis, to reģionālās vai vietējās pašvaldības vai starptautiskas publiskas struktūras, ir jāsniedz pietiekama aizsardzība ieguldītājiem.IV

SADAĻA

SAISTĪBAS ATTIECĪBĀ UZ OFICIĀLAJĀ SARAKSTĀ IEKĻAUTIEM VĒRTSPAPĪRIEMI

NODAĻA

Saistības, kas jāpilda sabiedrībām, kuru akcijas iekļauj oficiālajā sarakstā1.

iedaļa

Viena veida jaunizlaistu akciju iekļaušana oficiālajā sarakstā

64. pants

Neierobežojot 49. panta 2. punktu, atkārtoti publiski emitējot tā paša veida akcijas, kas jau ir iekļautas oficiālajā sarakstā, gadījumos, kad jaunās akcijas sarakstā netiek iekļautas automātiski, no sabiedrības tiek prasīts pieteikties iekļaušanai tajā pašā sarakstā vai nu ne vēlāk kā gadu pēc iepriekšējo akciju emisijas, vai arī tad, kad iepriekšējās akcijas kļūst brīvi tirgojamas.2.

iedaļa

Attieksme pret akcionāriem

▼M3 —————

▼B3.

iedaļa

Izmaiņas dibināšanas dokumentā vai statūtos

▼M3 —————

▼B4.

iedaļa

Gada finanšu un vadības pārskati

▼M3 —————

▼B5.

iedaļa

Papildu informācija

▼M3 —————

▼B6.

iedaļa

Līdzvērtīga informācija

▼M3 —————

▼B7.

iedaļa

Periodiski publicējama informācija

▼M3 —————

▼B8.

iedaļa

Pusgada pārskatu publicēšana un saturs

▼M3 —————

▼BII

NODAĻA

Saistības, kas jāpilda emitentiem, kuru parādzīmes iekļauj oficiālajā sarakstā1.

iedaļa

Uzņēmumu emitētas parādzīmes

▼M3 —————

▼B2.

iedaļa

Parādzīmes, ko emitē valsts, tās reģionālās vai vietējās pašvaldības vai starptautiskas publiskas struktūras

▼M3 —————

▼BIII

NODAĻA

Saistības attiecībā uz informāciju, kas publicējama gadījumos, kad iegūta vai izlietota būtiska līdzdalība sabiedrībā, kuras akcijas kotē biržā1.

iedaļa

Vispārīgi noteikumi

▼M3 —————

▼B2.

iedaļa

Informācija, kas sniedzama gadījumos, kad iegūst vai izlieto būtisku līdzdalību

▼M3 —————

▼B3.

iedaļa

Balsstiesību noteikšana

▼M3 —————

▼B4.

iedaļa

Atbrīvojumi

▼M3 —————

▼B5.

iedaļa

Kompetentās iestādes

▼M3 —————

▼B6.

iedaļa

Sankcijas

▼M3 —————

▼BV

SADAĻA

INFORMĀCIJAS PUBLICĒŠANA UN IESNIEGŠANAI

NODAĻA

Prospektu publicēšana un iesniegšana, iekļaujot vērtspapīrus biržas oficiālajā sarakstā1.

iedaļa

Prospektu un to pielikumu publicēšanas kārtība un termiņi

▼M2 —————

▼B2.

iedaļa

Kompetento iestāžu informēšana par paredzēto publicēšanas veidu

▼M2 —————

▼BII

NODAĻA

Informācijas publicēšana un iesniegšana pēc iekļaušanas oficiālajā sarakstā

▼M3 —————

▼BIII

NODAĻA

Valodas

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BVI

SADAĻA

KOMPETENTĀS IESTĀDES UN DALĪBVALSTU SADARBĪBA

105. pants

1.  Dalībvalstis nodrošina šīs direktīvas piemērošanu un izraugās vienu vai vairākas šajā direktīvā noteiktās kompetentās iestādes. Par to dalībvalstis ziņo Komisijai, sniedzot sīkāku informāciju par pilnvaru sadalījumu iestāžu starpā.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentām iestādēm ir to uzdevumu izpildei vajadzīgās pilnvaras.

3.  Šī direktīva neskar kompetento iestāžu atbildību, ko joprojām regulē tikai valstu tiesību akti.

106. pants

Lai izpildītu savus pienākumus, kompetentās iestādes vajadzības gadījumā sadarbojas un sniedz viena otrai šim nolūkam vajadzīgo informāciju.

107. pants

1.  Dalībvalstis nosaka, ka personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentās iestādēs, ir pienākums glabāt dienesta noslēpumu. Tas nozīmē, ka konfidenciālu informāciju, kas iegūta, pildot pienākumus, nedrīkst izpaust nevienai personai vai iestādei, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

2.  Tomēr 1. punkts neliedz dažādu dalībvalstu kompetentām iestādēm apmainīties ar informāciju, kā to paredz šī direktīva. Uz apmaiņas kārtā iegūtu informāciju attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu, kas jāievēro personām, kas strādā vai ir strādājušas kompetentās iestādēs, kuras saņem tādu informāciju.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BVII

SADAĻA

KONTAKTKOMITEJAI

NODAĻA

Komitejas struktūra, darba procesi un uzdevumi

▼M4 —————

▼BII

NODAĻA

Vērtspapīru tirgus kapitalizācijas apmēra noteikšana

▼M4

109. Pants

1.  Lai pielāgotu, ņemot vērā ekonomiskās situācijas prasības, 43. panta 1. punktā noteikto paredzamās tirgus kapitalizācijas minimālo daudzumu, Komisija iesniedz Eiropas Vērtspapīru komitejai, kas izveidota ar Komisijas 2001. gada 6. jūnija Lēmumu 2001/528/EK ( 9 ), veicamo pasākumu projektu.

Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro Padomes Lēmuma 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka procedūras Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanai ( 10 ), 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais laikposms ir trīs mēneši.

3.  Komiteja pieņem savu reglamentu.

▼BVIII

SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

110. pants

Dalībvalstis Komisijai dara zināmus to normatīvo un administratīvo aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

111. pants

1.  Ar šo tiek atceltas Direktīvas 79/279/EEK, 80/390/EEK, 82/121/EEK un 88/627/EEK, kas grozītas ar II pielikuma A daļā uzskaitītajiem aktiem, neierobežojot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz II pielikuma B daļā noteiktajiem pārņemšanas termiņiem.

2.  Atsauces uz atceltajām direktīvām uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasāmas saskaņā ar korelācijas tabulu III pielikumā.

112. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

113. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

▼M2 —————

▼B
II PIELIKUMS

A DAĻA

Atceltās direktīvas un to grozījumi (minēti 111. pantā)Padomes Direktīva 79/279/EEK

(OV L 66, 16.3.1979., 21. lpp.)

Padomes Direktīva 82/148/EEK

(OV L 62, 5.3.1982., 22. lpp.)

Padomes Direktīva 88/627/EEK

(OV L 348, 17.12.1988., 62. lpp.)

Padomes Direktīva 80/390/EEK

(OV L 100, 17.4.1980., 1. lpp.)

Padomes Direktīva 82/148/EEK

(OV L 62, 5.3.1982., 22. lpp.)

Padomes Direktīva 87/345/EEK

(OV L 185, 4.7.1987., 81. lpp.)

Padomes Direktīva 90/211/EEK

(OV L 112, 3.5.1990., 24. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/18/EK

(OV L 135, 31.5.1994., 1. lpp.)

Padomes Direktīva 82/121/EEK

(OV L 48, 20.2.1982., 26. lpp.)

Padomes Direktīva 88/627/EEK

(OV L 348, 17.12.1988., 62. lpp.)
II PIELIKUMS

B DAĻA

Termiņi, kādos jānotiek transponēšanai valstu tiesību aktos (minēti 111. pantā)Direktīva

Transponēšanas termiņš

79/279/EEK

1981. gada 8. marts (1) (2)

80/390/EEK

1982. gada 19. septembris (2)

82/121/EEK

1983. gada 30. jūnijs (3)

82/148/EEK

87/345/EEK

1990. gada 1. janvāris

1991. gada 1. janvāris attiecībā uz Spāniju

1992. gada 1. janvāris attiecībā uz Portugāli

88/627/EEK

1991. gada 1. janvāris

90/211/EEK

1991. gada 17. aprīlis

94/18/EK

 

(1)   8.3.1982. dalībvalstīm, kas vienlaikus ievieš Direktīvas 79/279/EEK un 80/390/EEK.

(2)   30.6.1983. dalībvalstīm, kas vienlaikus ievieš Direktīvas 79/279/EEK, 80/390/EEK un 82/121/EEK.

(3)   Piemērošanas termiņš – 30.6.1986.
III PIELIKUMS

KORELĀCIJAS TABULAŠī direktīva

Direktīva 79/279/EEK

Direktīva 80/390/EEK

Direktīva 82/121/EEK

Direktīva 88/627/EEK

1. panta a) apakšpunkts

 

2. panta c) apakšpunkts

 
 

1. panta b) apakšpunkta ievadfrāze

2. panta a) apakšpunkta ievadfrāze

2. panta a) apakšpunkta ievadfrāze

 
 

1. panta b) apakšpunkta i) un ii) ievilkums

2. panta a) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums

2. panta a) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums

 
 

1. panta c) apakšpunkta ievadfrāze

 
 

1. panta 2. punkta otrās daļas ievadfrāze

 

1. panta c) apakšpunkta i) un ii) ievilkums

 
 

1. panta 2. punkta otrās daļas pirmais un otrais ievilkums

 

1. panta d) apakšpunkts

 

2. panta e) apakšpunkts

 
 

1. panta e) apakšpunkts

2. panta b) apakšpunkts

2. panta b) apakšpunkts

 
 

1. panta f) apakšpunkts

 

2. panta f) apakšpunkts

 
 

1. panta g) apakšpunkts

 

2. panta d) apakšpunkts

 
 

1. panta h) apakšpunkts

 

2. panta g) apakšpunkts

 
 

2. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

 
 
 

2. panta 2. punkta ievadfrāze

1. panta 2. punkta ievadfrāze

 
 
 

2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

1. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

 
 
 

3. panta 1. punkts

 

1. panta 1. punkts

 
 

3. panta 2. punkta ievadfrāze

 

1. panta 2. punkta ievadfrāze

 
 

3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

 

1. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

 
 

4. panta 1. punkts

 
 

1. panta 1. punkts

 

4. panta 2. punkts

 
 

1. panta 2. punkta pirmā daļa

 

4. panta 3. punkts

 
 

1. panta 3. punkts

 

5. panta a) un b) apakšpunkts

3. panta pirmais un otrais ievilkums

 
 
 

6. pants

4. pants

 
 
 

7. pants

6. pants

 
 
 

8. pants

5. pants

 
 
 

9. pants

7. pants

 
 
 

10. pants

8. pants

 
 
 

11. panta 1. punkts

9. panta 1. punkts

 
 
 

11. panta 2. punkts

9. panta 3. punkts

 
 
 

12. pants

10. pants

 
 
 

13. panta 1. punkts

18. panta 2. punkts

 
 
 

13. panta 2. punkts

18. panta 3. punkts

 
 
 

14. pants

11. pants

 
 
 

15. pants

16. pants

 
 
 

16. pants

13. pants

 
 
 

17. pants

12. pants

 
 
 

18. pants

14. pants

 
 
 

19. pants

15. pants

 
 
 

20. pants

 

3. pants

 
 

21. pants

 

4. pants

 
 

22. pants

 

5. pants

 
 

23. panta ievadfrāze

 

6. panta ievadfrāze

 
 

23. panta 1. un 2. punkts

 

6. panta 1. un 2. punkts

 
 

23. panta 3. punkta a) apakšpunkts

 

6. panta 3. punkta a) apakšpunkts

 
 

23. panta 3. punkta b) apakšpunkta ievadfrāze

 

6. panta 3. punkta b) apakšpunkta ievadfrāze

 
 

23. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) ievilkums

 

6. panta 3. punkta b) apakšpunkta pirmais ievilkums

 
 

23. panta 3. punkta b) apakšpunkta ii) ievilkums

 

6. panta 3. punkta b) apakšpunkta otrais ievilkums

 
 

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta ievadfrāze

 

6. panta 3. punkta c) apakšpunkta ievadfrāze

 
 

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta i) ievilkums

 

6. panta 3. punkta c) apakšpunkta pirmais ievilkums

 
 

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta ii) ievilkums

 

6. panta 3. punkta c) apakšpunkta otrais ievilkums

 
 

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta ii) ievilkuma pirmā daļa

 

6. panta 3. punkta c) apakšpunkta otrā ievilkuma i) apakšpunkts

 
 

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta ii) ievilkuma otrā daļa

 

6. panta 3. punkta c) apakšpunkta otrā ievilkuma ii) apakšpunkts

 
 

23. panta 3. punkta c) apakšpunkta iii) ievilkums

 

6. panta 3. punkta c) apakšpunkta trešais ievilkums

 
 

23. panta 3. punkta d) līdz g) apakšpunkts

 

6. panta 3. punkta d) līdz g) apakšpunkts

 
 

23. panta 4. un 5. punkts

 

6. panta 4. un 5. punkts

 
 

24. pants

 

7. pants

 
 

25. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze

 

8. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze

 
 

25. panta 1. punkta pirmās daļas a) līdz g) apakšpunkts

 

8. panta 1. punkta pirmās daļas pirmais līdz septītais ievilkums

 
 

25. panta 1. punkta otrās daļas ievadfrāze

 

8. panta 1. punkta otrās daļas ievadfrāze

 
 

25. panta 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunkts

 

8. panta 1. punkta otrās daļas pirmais un otrais ievilkums

 
 

25. panta 2. punkta ievadfrāze

 

8. panta 2. punkta ievadfrāze

 
 

25. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts

 

8. panta 2. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums

 
 

25. panta 3. un 4. punkts

 

8. panta 3. un 4. punkts

 
 

26. panta 1. punkta ievadfrāze

 

9. panta 1. punkta ievadfrāze

 
 

26. panta 1. punkta a) līdz g) apakšpunkts

 

9. panta 1. punkta pirmais līdz septītais ievilkums

 
 

26. panta 2. un 3. punkts

 

9. panta 2. un 3. punkts

 
 

27. pants

 

10. pants

 
 

28. panta 1. punkta ievadfrāze

 

11. panta 1. punkta ievadfrāze

 
 

28. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

 

11. panta 1. punkta pirmais un otrais ievilkums

 
 

28. panta 2. punkts

 

11. panta 2. punkts

 
 

28. panta 3. punkta ievadfrāze

 

11. panta 3. punkta ievadfrāze

 
 

28. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunkts

 

11. panta 3. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

 
 

29. panta ievadfrāze

 

12. panta ievadfrāze

 
 

29. panta a) un b) apakšpunkts

 

12. panta pirmais un otrais ievilkums

 
 

30. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze

 

13. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze

 
 

30. panta 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts

 

13. panta 1. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums

 
 

30. panta 1. punkta otrā daļa

 

13. panta 1. punkta otrā daļa

 
 

30. panta 2. punkta ievadfrāze

 

13. panta 2. punkta ievadfrāze

 
 

30. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

 

13. panta 2. punkts, pirmais un otrais ievilkums

 
 

30. panta 3. un 4. punkts

 

13. panta 3. un 4. punkts

 
 

31. panta 1. punkta ievadfrāze

 

14. panta 1. punkta ievadfrāze

 
 

31. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts

 

14. panta 1. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums

 
 

31. panta 2. punkta pirmās daļas a) līdz d) apakšpunkts

 

14. panta 2. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums

 
 

31. panta 2. punkta otrā daļa

 

14. panta 2. punkta otrā daļa

 
 

32. pants

 

15. pants

 
 

33. panta 1. punkts

 

16. panta 1. punkts

 
 

33. panta 2. punkta ievadfrāze

 

16. panta 2. punkta ievadfrāze

 
 

33.panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunkts

 

16. panta 2. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

 
 

33. panta 3. punkts

 

16. panta 3. punkts

 
 

34. pants

 

17. pants

 
 

35. pants

 

18. panta 2. punkts un 3. punkta pirmā daļa

 
 

36. pants

 

19. pants

 
 

37. pants

 

24. pants

 
 

38. pants

 

24.a pants

 
 

39. pants

 

24.b pants

 
 

40. pants

 

24. panta c) apakšpunkta 2. un 3. punkts

 
 

41. pants

 

25.a pants

 
 

42. pants

Pielikums — Plāns A (I) (1)

 
 
 

43. pants

Pielikums — Plāns A (I) (2)

 
 
 

44. pants

Pielikums — Plāns A (I) (3)

 
 
 

45. pants

Pielikums — Plāns A (II) (1)

 
 
 

46. pants

Pielikums — Plāns A (II) (2)

 
 
 

47. pants

Pielikums — Plāns A (II) (3)

 
 
 

48. pants

Pielikums — Plāns A (II) (4)

 
 
 

49. pants

Pielikums — Plāns A (II) (5)

 
 
 

50. pants

Pielikums — Plāns A (II) (6)

 
 
 

51. pants

Pielikums — Plāns A (II) (7)

 
 
 

52. pants

Pielikums — Plāns B (A) (I)

 
 
 

53. pants

Pielikums — Plāns B (A) (II) (1)

 
 
 

54. pants

Pielikums — Plāns B (A) (II) (2)

 
 
 

55. pants

Pielikums — Plāns B (A) (II) (3)

 
 
 

56. pants

Pielikums — Plāns B (A) (II) (4)

 
 
 

57. pants

Pielikums — Plāns B (A) (II) (5)

 
 
 

58. pants

Pielikums — Plāns B (A) (III) (1)

 
 
 

59. pants

Pielikums — Plāns B (A) (III) (2)

 
 
 

60. pants

Pielikums — Plāns B (B) (1)

 
 
 

61. pants

Pielikums — Plāns B (B) (2)

 
 
 

62. pants

Pielikums — Plāns B (B) (3)

 
 
 

63. pants

Pielikums — Plāns B (B) (4)

 
 
 

64. pants

Pielikums — Plāns C (1)

 
 
 

65. panta 1. punkts

Pielikums — Plāns C (2) (a)

 
 
 

65. panta 2. punkta ievadfrāze

Pielikums — Plāns C (2) (b), ievadfrāze

 
 
 

65. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunkts

Pielikums — Plāns C (2) (b), pirmais, otrais un trešais ievilkums

 
 
 

66. pants

Pielikums — Plāns C (3)

 
 
 

67. pants

Pielikums — Plāns C (4)

 
 
 

68. pants

Pielikums — Plāns C (5) a), b) un c) apakšpunkts

 
 
 

69. pants

Pielikums — Plāns C (6)

 
 
 

70. pants

 
 

2. pants

 

71. pants

 
 

3. pants

 

72. pants

 
 

4. pants

 

73. panta 1. punkts

 
 

5. panta 1. punkts

 

73. panta 2. punkta pirmās daļas ievadfrāze

 
 

5. panta 2. punkta pirmās daļas ievadfrāze

 

73. panta 2. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts

 
 

5. panta 2. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums

 

73. panta 2. punkta otrā daļa

 
 

5. panta 2. punkta otrā daļa

 

73. panta 3. līdz 7. punkts

 
 

5. panta 3. līdz 7. punkts

 

74. pants

 
 

6. pants

 

75. pants

 
 

8. pants

 

76. pants

 
 

9. panta 3. līdz 6. punkts

 

77. pants

 
 

10. panta 2. punkts

 

78. panta 1. punkts

Pielikums — Plāns D (A) (1) (a)

 
 
 

78. panta 2. punkta ievadfrāze

Pielikums — Plāns D (A) (1) (b), ievadfrāze

 
 
 

78. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

Pielikums — Plāns D (A) (1) (b), pirmais un otrais ievilkums

 
 
 

79. pants

Pielikums — Plāns D (A) (2)

 
 
 

80. pants

Pielikums — Plāns D (A) (3)

 
 
 

81. pants

Pielikums — Plāns D (A) (4)

 
 
 

82. pants

Pielikums — Plāns D (A) (5)

 
 
 

83. panta 1. punkts

Pielikums — Plāns D (B) (1) (a)

 
 
 

83. panta 2. punkta ievadfrāze

Pielikums — Plāns D (B) (1) (b), ievadfrāze

 
 
 

83. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

Pielikums — Plāns D (B) (1) (b), pirmais un otrais ievilkums

 
 
 

84. pants

Pielikums — Plāns D (B) (2)

 
 
 

85. pants

 
 
 

1. panta 1., 2. un 3. punkts

86. pants

 
 
 

2. pants

87. pants

 
 
 

8. pants

88. pants

 
 
 

3. pants

89. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze

 
 
 

4. panta 1. punkta pirmās daļas ievadfrāze

89. panta 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts

 
 
 

4. panta 1. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums

89. panta 1. punkta otrā un trešā daļa

 
 
 

4. panta 1. punkta otrā un trešā daļa

89. panta 2. punkts

 
 
 

4. panta 2. punkts

90. pants

 
 
 

5. pants

91. pants

 
 
 

10. panta 1. punkts

92. panta pirmās daļas ievadfrāze

 
 
 

7. panta pirmās daļas ievadfrāze

92. panta pirmās daļas a) līdz h) apakšpunkts

 
 
 

7. panta pirmās daļas pirmais līdz astotais ievilkums

92. panta otrā daļa

 
 
 

7. panta otrā daļa

93. pants

 
 
 

6. pants

94. pants

 
 
 

9. pants

95. pants

 
 
 

11. pants

96. pants

 
 
 

13. pants

97. pants

 
 
 

15. pants

98. panta 1. punkta ievadfrāze

 

20. panta 1. punkta ievadfrāze

 
 

98. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

 

20. panta 1. punkta pirmais un otrais ievilkums

 
 

98. panta 2. punkts

 

20. panta 2. punkts

 
 

99. panta 1. punkts

 

21. panta 1. punkts

 
 

99. panta 2. punkta ievadfrāze

 

21. panta 2. punkta ievadfrāze

 
 

99. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts

 

21. panta 2. punkta pirmais un otrais ievilkums

 
 

99. panta 3. punkts

 

21. panta 3. punkts

 
 

100. pants

 

23. pants

 
 

101. pants

 

22. pants

 
 

102. panta 1. punkta pirmā daļa

17. panta 1. punkta pirmais teikums

 
 

10. panta 2. punkta pirmā daļa

102. panta 1. punkta otrā daļa

17. panta 1. punkta otrais teikums

 
 
 

102. panta 2. punkts

 
 

7. panta 1. un 3. punkts

 

103. pants

17. panta 2. punkts

 

7. panta 2. punkts

10. panta 2. punkta otrā daļa

104. pants

 

6.a pants

 
 

105. panta 1. un 2. punkts

9. panta 1. un 2. punkts

18. panta 1. punkts un 3. punkta otrā daļa

9. panta 1. un 2. punkts

12. panta 1. un 2. punkts

105. panta 3. punkts

 

18. panta 4. punkts

9. panta 7. punkts

 

106. pants

18. panta 1. punkts

24.c panta 1. punkts

10. panta 1. punkts

12. panta 3. punkts

107. panta 1. un 2. punkts

19. pants

25. panta 1. un 2. punkts

 

14. panta 1. un 2. punkts

107. panta 3. punkta pirmā daļa

 

25. panta 3. punkts

 
 

107. panta 3. punkta otrā daļa

 
 
 

14. panta 3. punkts

108. panta 1. punkta pirmā daļa

20. panta 1. punkta ievadfrāze

 
 
 

108. panta 1. punkta otrā un trešā daļa

20. panta 3. un 4. punkts

 
 
 

108. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts

20. panta 1. punkta ievadfrāze un a) apakšpunkts

26. panta 1. punkta a) apakšpunkts

11. panta 1. punkta a) apakšpunkts

 

108. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts

 
 
 

16. panta 1. punkta a) apakšpunkts

108. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta i) ievilkums

20. panta 1. punkta b) apakšpunkts

 
 
 

108. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta ii) ievilkums

 

26. panta 1. punkta b) apakšpunkts

 
 

108. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta iii) ievilkums

 
 

11. panta 1. punkta b) apakšpunkts

16. panta 1. punkta b) apakšpunkts

108. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunkts

20. panta 1. punkta c) apakšpunkts

26. panta 1. punkta c) apakšpunkts

11. panta 1. punkta c) apakšpunkts

16. panta 1. punkta c) apakšpunkts

108. panta 2. punkta otrā daļa

20. panta 2. punkts

26. panta 2. punkts

 
 

109. pants

21. pants

 
 
 

110. pants

22. panta 2. punkts

27. panta 2. punkts

12. panta 3. punkts

17. panta 2. punkts

111. pants

 
 
 
 

112. pants

 
 
 
 

113. pants

 
 
 
 

I pielikums — Plāns A, I nodaļa

 

Pielikums — Plāns A, 1. nodaļa

 
 

I pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.1. līdz 2.4.4. punkts

 

Pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.1. līdz 2.4.4. punkts

 
 

I pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta pirmās daļas ievadfrāze

 

Pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta pirmās daļas ievadfrāze

 
 

I pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunkts

 

Pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta pirmās daļas pirmais un otrais ievilkums

 
 

I pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta otrā daļa

 

Pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.4.5. punkta otrā daļa

 
 

I pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.5. punkts

 

Pielikums — Plāns A, 2. nodaļa — 2.5. punkts

 
 

I pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.1. līdz 3.2.0. punkts

 

Pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.1. līdz 3.2.0. punkts

 
 

I pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.1. punkta ievadfrāze

 

Pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.1. punkta ievadfrāze

 
 

I pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.1. punkta a), b) un c) apakšpunkts

 

Pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.1. punkta pirmais, otrais un trešais ievilkums

 
 

I pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.2. līdz 3.2.9. punkts

 

Pielikums — Plāns A, 3. nodaļa — 3.2.2. līdz 3.2.9. punkts

 
 

I pielikums — Plāns A, 4. nodaļa

 

Pielikums — Plāns A, 4. nodaļa

 
 

I pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.1. līdz 5.3. punkts

 

Pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.1. līdz 5.3. punkts

 
 

I pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.4. punkta a) un b) apakšpunkts

 

I pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.4. punkta a) un b) apakšpunkts

 
 

I pielikums — Plāns A, 5. nodaļa – 5.4. punkta c) apakšpunkta i) un ii) ievilkums

 

Pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.4. punkta c) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums

 
 

I pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.5. un 5.6. punkts

 

Pielikums — Plāns A, 5. nodaļa — 5.5. un 5.6. punkts

 
 

I pielikums — Plāns A, 6. nodaļa

 

Pielikums — Plāns A, 6. nodaļa

 
 

I pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.1. punkta ievadfrāze

 

Pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.1. punkta ievadfrāze

 
 

I pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.1. punkta a) un b) apakšpunkts

 

Pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.1. punkta pirmais un otrais ievilkums

 
 

I pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.2. punkts

 

Pielikums — Plāns A, 7. nodaļa — 7.2. punkts

 
 

I pielikums — Plāns B, 1. nodaļa — 4. punkts

 

Pielikums — Plāns B, 1. nodaļa — 4. punkts

 
 

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1. līdz 5.1.3. punkts

 

Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1. līdz 5.1.3. punkts

 
 

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta pirmās daļas ievadfrāze

 

Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta pirmās daļas ievadfrāze

 
 

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunkts

 

Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta pirmās daļas pirmais, otrais un trešais ievilkums

 
 

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta otrā, trešā un ceturtā daļa

 

Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.4. punkta otrā, trešā un ceturtā daļa

 
 

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.5. līdz 5.2. punkts

 

Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.1.5. līdz 5.2. punkts

 
 

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.3. punkta ievadfrāze

 

Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.3. punkta ievadfrāze

 
 

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.3. punkta a) un b) apakšpunkts

 

Pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.3. punkta a) un b) apakšpunkts

 
 

I pielikums — Plāns B, 5. nodaļa — 5.3. punkta c) apakšpunkta i) un ii) ievilkums

 

Pielikums — Plāns B, 5. Nodaļa — 5.3. punkta c) apakšpunkta pirmais un otrais ievilkums

 
 

I pielikums — Plāns B, 6. nodaļa

 

Pielikums — Plāns B, 6. nodaļa

 
 

I pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.1. punkta ievadfrāze

 

Pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.1. punkta ievadfrāze

 
 

I pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.1. punkta a) un b) apakšpunkts

 

Pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.1. punkta pirmais un otrais ievilkums

 
 

I pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.2. punkts

 

Pielikums — Plāns B, 7. nodaļa — 7.2. punkts

 
 

I pielikums — Plāns C, 1. nodaļa

 

Pielikums — Plāns C, 1. nodaļa

 
 

I pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.1. līdz 2.1.2. punkts

 

Pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.1.2. punkts

 
 

I pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.2. punkta ievadfrāze

 

Pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.2. punkta ievadfrāze

 
 

I pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.2. punkta a) līdz d) apakšpunkts

 

Pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.2. punkta pirmais līdz ceturtais ievilkums

 
 

I pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.3. līdz 2.6. punkts

 

Pielikums — Plāns C, 2. nodaļa — 2.3. līdz 2.6. punkts

 
 

II pielikums

 
 
 
 

III pielikums

 
 
 
 ( 1 ) OV C 116, 20.4.2001., 69. lpp.

( 2 ) Eiropas Parlamenta 2001. gada 14. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2001. gada 7. maija Lēmums.

( 3 ) OV L 66, 16.3.1979., 21. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 88/627/EEK (OV L 348, 17.12.1988., 62. lpp.).

( 4 ) OV L 100, 17.4.1980., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/18/EK (OV L 135, 31.5.1994., 1. lpp.).

( 5 ) OV L 48, 20.2.1982., 26. lpp.

( 6 ) OV L 348, 17.12.1988., 62. lpp.

( 7 ) OV L 124, 5.5.1989., 8. lpp.

( 8 ) OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/60/EK (OV L 162, 26.6.1999., 65. lpp.).

( 9 ) OV L 191, 13.7.2001., 45. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/8/EK (OV L 3, 7.1.2004., 33. lpp.).

( 10 ) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

Top