EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001D0470-20110101

Consolidated text: Padomes Lēmums (2001. gada 28. maijs), ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (2001/470/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/2011-01-01

2001D0470 — LV — 01.01.2011 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES LĒMUMS

(2001. gada 28. maijs),

ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās

(2001/470/EK)

(OV L 174, 27.6.2001, p.25)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 568/2009/EK (2009. gada 18. jūnijs),

  L 168

35

30.6.2009
▼B

PADOMES LĒMUMS

(2001. gada 28. maijs),

ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās

(2001/470/EK)EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 61. panta c) un d) punktu, 66. pantu un 67. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 2 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 3 ),

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi uzturēt un attīstīt Eiropas Savienību kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kurā tiek nodrošināta personu brīva pārvietošanās.

(2)

Lai pakāpeniski izveidotu minēto telpu un nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību, ir jāuzlabo, jāvienkāršo un jāpaātrina efektīva sadarbība starp dalībvalstu tiesu iestādēm civillietās un komerclietās.

(3)

Padomes un Komisijas rīcības plānā par to, kā vislabāk īstenot Amsterdamas Līgumu par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu ( 4 ), ko 1998. gada 3. decembrī pieņēma Padome un 1998. gada 11. un 12. decembrī apstiprināja Eiropadome, ir atzīts, ka dalībvalstu tiesu iestāžu sadarbības pastiprināšana civillietās un krimināllietās ir pamatposms Eiropas tiesiskās telpas izveidē, kas dos reālas priekšrocības ikvienam Eiropas Savienības pilsonim.

(4)

Viens no pasākumiem, kas paredzēti rīcības plāna 40. punktā, ir izskatīt iespēju paplašināt Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās jēdzienu un attiecināt to arī uz civillietām.

(5)

Īpašās Eiropadomes sanāksmes, kas notika Tamperē 1999. gada 15. un 16. oktobrī, secinājumos ir ieteikts izveidot viegli pieejamu informācijas sistēmu, kas būtu jāuztur un jāatjaunina kompetentu valsts iestāžu tīklam.

(6)

Lai uzlabotu, vienkāršotu un paātrinātu efektīvu sadarbību starp dalībvalstu tiesu iestādēm civillietās un komerclietās, Kopienās līmenī ir jāizveido sadarbības struktūras tīkls — Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās.

(7)

Uz šo jomu attiecas Līguma 65. un 66. pants, un pasākumi jāpieņem saskaņā ar 67. pantu.

(8)

Lai sasniegtu Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās mērķus, juridiski saistošos Kopienas tiesību aktos būtu jāpieņem tā izveidi reglamentējošas normas.

(9)

Ierosinātās rīcības mērķus, proti, uzlabot sadarbību starp dalībvalstu tiesu iestādēm, kā arī tiesas pieejamību personām, kuras iesaistītas pārrobežu tiesas prāvās, dalībvalstis nevar sasniegt pietiekami; šos mērķus var sasniegt vienīgi Kopienas līmenī; Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šis lēmums nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šo mērķu sasniegšanai.

(10)

Ar šo lēmumu izveidotā Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās mērķis ir veicināt sadarbību starp dalībvalstu tiesu iestādēm civillietās un komerclietās gan jomās, kurās piemēro esošos tiesību aktus, gan jomās, kurās pašlaik nav piemērojami nekādi tiesību akti.

(11)

Dažās īpašās jomās, Kopienas tiesību aktos un starptautiskajos nolīgumos, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, jau ir paredzēti sadarbības mehānismi. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās mērķis nav aizstāt minētos mehānismus, un tam jādarbojas pilnībā atbilstīgi tiem. Rezultātā šis lēmums neskars Kopienas tiesību aktus vai starptautiskos nolīgumus, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās vai komerclietās.

(12)

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās būtu jāveido pakāpeniski, Komisijai cik vien iespējams cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm. Tam būtu jāspēj izmantot modernās saziņas un informācijas tehnoloģijas.

(13)

Lai sasniegtu savus mērķus, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam civillietās un komerclietās jābalstās uz kontaktpunktiem, ko izraudzījušās dalībvalstis, kā arī jānodrošina to iestāžu dalība, kurām ir īpaši pienākumi attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās. Savstarpēji kontakti un regulāras sanāksmes ir būtiskas Tīkla darbībai.

(14)

Ir būtiski, lai centieni izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu radītu reālas priekšrocības personām, kuras iesaistītas pārrobežu tiesas prāvās. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklam civillietās un komerclietās attiecīgi ir jāveicina tiesas pieejamība. Tādēļ, izmantojot kontaktpunktu sniegto un atjaunināto informāciju, Tīklam būtu pakāpeniski jāizveido informācijas sistēma, kas ir pieejama gan plašākai sabiedrībai, gan speciālistiem.

(15)

Šis lēmums neizslēdz iespēju Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās iekšienē un attiecībā uz sabiedrību, izmantot informāciju, kas atšķiras no Tīklā esošās informācijas. Uzskaitījums III sadaļā attiecīgi nav uzskatāms par izsmeļošu.

(16)

Informācijas un datu apstrādei būtu jānotiek atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ( 5 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 97/66/EK (1997. gada 15. decembris) par personas datu apstrādi un privātuma aizsardzību sakaru nozarē ( 6 ).

(17)

Lai nodrošinātu, ka Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās kļūst par iedarbīgu instrumentu, iekļauj savā darbībā labāko tiesu iestāžu sadarbības un iekšējās darbības praksi un attaisno sabiedrības cerības, būtu jāparedz šīs sistēmas regulāra vērtēšana, lai vajadzības gadījumā varētu ierosināt grozījumus.

(18)

Apvienotā Karaliste un Īrija saskaņā ar 3. pantu Protokolā par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, ir izteikušas vēlmi piedalīties šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(19)

Dānija, saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam, nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tādēļ Dānijai tas nav saistošs vai piemērojams,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.I SADAĻA

EIROPAS TIESISKĀS SADARBĪBAS TĪKLA CIVILLIETĀS UN KOMERCLIETĀS PRINCIPI

1. pants

Izveide

1.  Ar šo starp dalībvalstīm izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās (“Tīkls”).

2.  Šajā lēmumā termins “dalībvalsts” nozīmē dalībvalstis, izņemot Dāniju.

2. pants

Sastāvs

1.  Tīklu veido:

a) kontaktpunkti, ko izraudzījušās dalībvalstis saskaņā ar 2. punktu;

b) centrālās organizācijas un centrālās iestādes, kas paredzētas Kopienas tiesību aktos un starptautiskajos nolīgumos, kuru dalībnieces ir dalībvalstis, vai valsts tiesību aktu normās, kas pieņemti tiesu iestāžu sadarbības civillietās un komerclietās jomā;

▼M1

c) sadarbības maģistrāti, uz ko attiecas Vienotā rīcība 96/277/TI (1996. gada 22. aprīlis) par sadarbības maģistrātu apmaiņas sistēmu, lai uzlabotu sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu iestādēm ( 7 ), ja tie ir atbildīgi par tiesiskās sadarbības jautājumiem civillietās un komerclietās;

▼B

d) jebkura cita atbilstoša tiesu vai administratīva iestāde, kuras pienākumi saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās un kuras dalību Tīklā par noderīgu uzskata dalībvalsts, kurai attiecīgā iestāde pieder;

▼M1

e) profesionālās apvienības, kas dalībvalstīs valsts mērogā pārstāv juridisko profesiju pārstāvjus, kuri tieši iesaistīti Kopienas un starptautisko tiesību instrumentu attiecībā uz tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās piemērošanā.

▼B

2.  Katra dalībvalsts izraugās kontaktpunktu. Katra dalībvalsts tomēr var iecelt arī ierobežotu skaitu citu kontaktpunktu, ja uzskata to par vajadzīgu, ņemot vērā atšķirīgu tiesību sistēmu esamību, kompetenču iekšējo sadalījumu, un uzdevumus, kas jāuztic kontaktpunktiem, vai arī lai tieši saistītu kontaktpunktu darbību ar tiesu iestādēm, kas bieži izskata pārrobežu tiesas prāvas.

Ja dalībvalsts izraugās vairākus kontaktpunktus, tad tā nodrošina, lai starp tiem piemērotu atbilstošus saskaņošanas mehānismus.

▼M1

Ja saskaņā ar šo punktu izraudzītais kontaktpunkts nav tiesnesis, attiecīgā dalībvalsts nodrošina efektīvu sadarbību ar valsts tiesu iestādēm. Lai tas būtu vieglāk izdarāms, dalībvalsts var iecelt tiesnesi šā uzdevuma atbalstam. Šis tiesnesis ir Tīkla dalībnieks.

2.a  Dalībvalstis nodrošina kontaktpunktiem pietiekamus un piemērotus līdzekļus – personālu, resursus un modernus sakaru līdzekļus, lai tie varētu pienācīgi veikt savus kontaktpunktu uzdevumus.

▼B

3.  Dalībvalstis norāda iestādes, kas minētas 1. punkta b) un c) apakšpunktā.

4.  Dalībvalstis izraugās iestādes, kas minētas 1. punkta d) apakšpunktā.

▼M1

4.a  Dalībvalstis norāda profesionālas apvienības, kas minētas 1. punkta e) apakšpunktā. Šajā nolūkā tās vienojas ar attiecīgajām profesionālajām apvienībām par to līdzdalību Tīklā.

Ja kādā dalībvalstī ir vairākas profesionālās apvienības, kas pārstāv juridisku profesiju, šai dalībvalstij ir jānodrošina pienācīga attiecīgās profesijas pārstāvība Tīklā.

▼M1

5.  Dalībvalstis saskaņā ar 20. pantu paziņo Komisijai šā panta 1. un 2. punktā minēto iestāžu nosaukumus un pilnas adreses, norādot:

▼B

a) tām pieejamos sakaru līdzekļus;

b) to valodu zināšanas; un

▼M1

c) vajadzības gadījumā to īpašās funkcijas Tīklā, tostarp – ja ir vairāk kontaktpunktu nekā viens, norāda to konkrēto atbildību.

▼B

3. pants

Tīkla uzdevumi un darbība

1.  Tīkls atbild par:

a) sadarbības vienkāršošanu starp dalībvalstu tiesu iestādēm civillietās un komerclietās, tostarp par informācijas sistēmas, kas paredzēta Tīkla dalībniekiem, izstrādi, pakāpenisku izveidi un atjaunināšanu;

▼M1

b) efektīvas tiesas pieejamības atvieglošanu, veicot informatīvus pasākumus par to Kopienas tiesību aktu un starptautisko instrumentu piemērošanu, kuri attiecas uz tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās.

▼B

2.  Neskarot citus Kopienas tiesību aktus un starptautiskos nolīgumus, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, Tīkls attīsta savu darbību jo īpaši nolūkā:

a) nodrošināt procedūru, kurām ir pārrobežu ietekme, vienmērīgu darbību un vienkāršot lūgumu izpildi par sadarbību starp dalībvalstu tiesu iestādēm, jo īpaši, ja nav piemērojamu Kopienas tiesību aktu vai starptautisku nolīgumu;

▼M1

b) efektīvi un praktiski piemērot Kopienas instrumentus vai konvencijas, kas ir spēkā starp divām vai vairākām dalībvalstīm.

Jo īpaši gadījumos, ja ir piemērojami citas dalībvalsts tiesību akti, tiesas vai iestādes, kuras ir atbildīgas par šo jautājumu, var vērsties Tīklā, lai iegūtu informāciju par attiecīgo tiesību aktu saturu;

c) izveidot, uzturēt un veicināt informācijas sistēmu, kas paredzēta sabiedrībai, par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā un attiecīgajiem Kopienas un starptautiskajiem instrumentiem, kā arī dalībvalstu valsts tiesību aktiem ar īpašu norādi uz tiesas pieejamību.

Galvenais informācijas avots ir Tīkla tīmekļa vietne, kas satur atjauninātu informāciju visās Eiropas Savienības iestāžu oficiālajās valodās.

▼B

4. pants

Tīkla darbības veids

Tīkls pilda savus uzdevumus, jo īpaši ar šādiem līdzekļiem:

1) veicina atbilstošus kontaktus starp 2. panta 1. punktā minētajām dalībvalstu iestādēm, lai izpildītu 3. pantā paredzētos uzdevumus;

2) organizē regulāras kontaktpunktu un Tīkla dalībnieku sanāksmes saskaņā ar II sadaļā ietvertajām normām;

3) izstrādā un regulāri atjaunina III sadaļā minēto informāciju par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās un par dalībvalstu tiesību sistēmām saskaņā ar minētās sadaļas noteikumiem.

5. pants

Kontaktpunkti

1.  Kontaktpunkti ir 2. panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunktā minēto iestāžu rīcībā, lai pildītu 3. pantā paredzētos uzdevumus.

Kontaktpunkti ir arī savu dalībvalstu vietējo tiesu iestāžu rīcībā, tiem pašiem nolūkiem, saskaņā ar katras dalībvalsts noteikumiem.

▼M1

2.  Kontaktpunkti jo īpaši:

a) nodrošina, ka vietējās tiesu iestādes saņem vispārēju informāciju par Kopienas vai starptautiskiem instrumentiem, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās. Konkrēti, tie nodrošina labāku Tīkla, tostarp Tīkla tīmekļa vietnes, atpazīstamību vietējās tiesu iestādēs;

b) sniedz pārējiem kontaktpunktiem, 2. panta 1. punkta b) līdz d) apakšpunktā minētajām iestādēm un savu dalībvalstu vietējām tiesu iestādēm visu informāciju, kas vajadzīga pareizai sadarbībai starp dalībvalstu tiesu iestādēm saskaņā ar 3. pantu, lai palīdzētu tām sagatavot izpildāmus tiesu iestāžu sadarbības lūgumus un izveidot piemērotākos tiešos kontaktus;

c) sniedz jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai atvieglotu to citas dalībvalsts tiesību piemērošanu, kas ir piemērojamas saskaņā ar Kopienas vai starptautisko tiesību instrumentu. Šajā nolūkā kontaktpunkts, kurā ir iesniegts šāds lūgums, var vērsties pēc palīdzības citās savas dalībvalsts iestādēs, kas minētas 2. pantā, lai sniegtu pieprasīto informāciju. Atbildē ietvertā informācija nav saistoša ne kontaktpunktam, ne šīm iestādēm, ne iestādei, kas iesniegusi lūgumu;

d) meklē risinājumus grūtībām, kas rodas sakarā ar tiesu iestāžu sadarbības lūgumiem, neskarot šā panta 4. punktu un 6. pantu;

e) veicina tiesu iestāžu sadarbības lūgumu apstrādes saskaņošanu attiecīgajā dalībvalstī, jo īpaši – ja vairāki lūgumi no tiesu iestādēm minētajā dalībvalstī jāizpilda kādā citā dalībvalstī;

f) palīdz informēt sabiedrību, izmantojot Tīkla tīmekļa vietni, par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā, par attiecīgajiem Kopienas un starptautisko tiesību instrumentiem, kā arī dalībvalstu valsts tiesību aktiem ar īpašu norādi uz tiesu pieejamību;

g) sadarbojas 9. pantā minēto sanāksmju organizēšanā un piedalās tajās;

h) piedalās III sadaļā minētās informācijas, un jo īpaši sabiedrībai paredzētās informācijas sistēmas, sagatavošanā un atjaunināšanā saskaņā ar minētās sadaļas noteikumiem;

i) nodrošina koordināciju starp Tīkla dalībniekiem valsts līmenī;

j) reizi divos gados sagatavo ziņojumu par savu darbību, tostarp, attiecīgos gadījumos, par Tīkla paraugpraksi, ko iesniedz Tīkla dalībnieku sanāksmes laikā un pievērš īpašu uzmanību iespējamiem Tīkla uzlabojumiem.

▼B

3.  Ja kāds kontaktpunkts saņem lūgumu sniegt informāciju no cita Tīkla dalībnieka, kuram tas nespēj atbildēt, tad tas pārsūta minēto lūgumu tam kontaktpunktam vai Tīkla dalībniekam, kas vislabāk spēj lūgumu izpildīt. No kontaktpunkta arī turpmāk var lūgt jebkādu palīdzību, kas var būt noderīga turpmākiem kontaktiem.

4.  Jomās, kurās Kopienas tiesību akti vai starptautiskie nolīgumi, kas reglamentē tiesu iestāžu sadarbību, jau paredz izraudzīties iestādes, kuras atbildīgas par tiesu iestāžu sadarbības veicināšanu, kontaktpunkti aicina lūgumu iesniedzējus vērsties pie tādām iestādēm.

▼M1

5.a pants

Profesionālās apvienības

1.  Lai veicinātu 3. pantā paredzēto uzdevumu izpildi, kontaktpunkti uztur vajadzīgos kontaktus ar 2. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajām profesionālajām apvienībām saskaņā ar noteikumiem, kas jānosaka katrai dalībvalstij.

2.  Jo īpaši 1. punktā minētie kontakti var ietvert šādas darbības:

a) pieredzes un informācijas apmaiņa par Kopienas un starptautisko instrumentu efektīvu un praktisku piemērošanu;

b) sadarbība 15. pantā minēto informācijas lapu izstrādē un atjaunināšanā;

c) profesionālo apvienību piedalīšanās attiecīgās sanāksmēs.

3.  Profesionālās apvienības neprasa kontaktpunktiem informāciju, kas attiecas uz atsevišķām lietām.

▼B

6. pants

Kompetentās iestādes, kas paredzētas Kopienas tiesību aktos vai starptautiskos nolīgumos, kuri attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās

1.  Tādu kompetento iestāžu dalība Tīklā, kuras paredzētas Kopienas tiesību aktos vai starptautiskos nolīgumos, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, neskar pilnvaras, kas tām piešķirtas ar tiesību aktu, kurā paredzēta to izraudzīšanās.

Kontakti ar Tīklu neskar regulārus vai neregulārus kontaktus starp minētajām iestādēm.

2.  Katrā dalībvalstī iestādes, kas paredzētas Kopienas tiesību aktos vai starptautiskos nolīgumos, kuri attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, un Tīkla kontaktpunkti iesaistās regulārā viedokļu apmaiņā un kontaktos, lai nodrošinātu dalīšanos pieredzē, cik vien iespējams plaši.

▼M1

Šajā nolūkā katra dalībvalsts saskaņā ar kārtību, kas tai jānosaka, nodrošina, ka ir pietiekami līdzekļi tam, lai notiktu regulāras Tīkla kontaktpunkta vai kontaktpunktu un kompetento iestāžu sanāksmes.

▼B

3.  Tīkla kontaktpunkti ir to iestāžu rīcībā, kas paredzētas Kopienas tiesību aktos vai starptautiskos nolīgumos, kuri attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, un palīdz tām visos iespējamos veidos.

7. pants

Kontaktpunktu valodu zināšanas

▼M1

Lai vienkāršotu Tīkla praktisko darbību, katra dalībvalsts nodrošina, lai kontaktpunktiem papildus savai valodai būtu arī atbilstīgas kādas Eiropas Savienības iestāžu oficiālās valodas zināšanas, ņemot vērā, ka tiem jāspēj sazināties ar kontaktpunktiem citās dalībvalstīs.

▼B

Dalībvalstis vienkāršo un veicina specializētās valodas mācīšanu kontaktpunkta personālam, kā arī personāla apmaiņu starp kontaktpunktiem dalībvalstīs.

▼M1

8. pants

Lūgumu izskatīšana saistībā ar tiesisko sadarbību

1.  Kontaktpunkti nekavējoties atbild uz visiem iesniegtajiem lūgumiem vēlākais piecpadsmit dienās no to saņemšanas brīža. Ja kāds kontaktpunkts nespēj atbildēt uz lūgumu minētajā termiņā, tas attiecīgi informē personu, kas lūgumu iesniedza, norādot laiku, kas, viņaprāt, nepieciešams, lai sniegtu atbildi, taču šis laiks parasti nepārsniedz trīsdesmit dienas.

2.  Lai iespējami efektīvāk un ātrāk atbildētu uz šā panta 1. punktā minētajiem lūgumiem, kontaktpunkti izmanto vispiemērotākos tehniskos līdzekļus, kurus dalībvalstis ir nodevušas to rīcībā.

3.  Komisija nodrošina drošu un ierobežotas piekļuves elektronisko reģistru tiesiskās sadarbības lūgumiem un atbildēm, kas minētas 5. panta 2. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā. Kontaktpunkti rūpējas, lai Komisijai regulāri tiktu sniegta informācija, kas nepieciešama šā reģistra izveidei un darbībai.

4.  Komisija vismaz vienu reizi sešos mēnešos sniedz kontaktpunktiem informāciju par 3. punktā minēto tiesiskās sadarbības lūgumu un atbilžu statistiku.

▼BII SADAĻA

SANĀKSMES TĪKLĀ

▼M1

9. pants

Kontaktpunktu sanāksmes

1.  Saskaņā ar 12. pantu Tīkla kontaktpunktu sanāksmes notiek vismaz vienu reizi sešos mēnešos.

2.  Katru dalībvalsti tādās sanāksmēs pārstāv viens vai vairāki kontaktpunkti, kurus var pavadīt citi Tīkla dalībnieki, bet vienai dalībvalstij nevar būt vairāk kā seši pārstāvji.

▼B

10. pants

Kontaktpunktu regulāro sanāksmju mērķi

1.  Kontaktpunktu regulāro sanāksmju mērķi ir:

a) sniegt kontaktpunktiem iespēju iepazīties citam ar citu un apmainīties pieredzē, jo īpaši attiecībā uz Tīkla darbību;

b) piedāvāt diskusiju forumu tādu praktisko un juridisko problēmu apspriešanai, ar kurām dalībvalstis sastapušās tiesu iestāžu sadarbības gaitā, īpaši saistībā ar Eiropas Kopienas pieņemto pasākumu piemērošanu;

c) identificēt labāko praksi tiesu iestāžu sadarbībā civillietās un komerclietās un nodrošināt attiecīgās informācijas izplatīšanu Tīklā;

d) apmainīties ar datiem un viedokļiem, jo īpaši par III sadaļā minētās informācijas struktūru, organizāciju un saturu, kā arī pieeju minētajai informācijai;

e) izstrādāt pamatnostādnes 15. pantā paredzēto informācijas lapu pakāpeniskai izveidei, jo īpaši attiecībā uz iekļaujamās informācijas saturu un šādu informācijas lapu formu;

f) identificēt īpašas iniciatīvas, kas atšķiras no III sadaļā minētajām, bet kurām ir līdzīgi mērķi.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka pieredze, kas gūta, izmantojot īpašos, Kopienas tiesību aktos vai starptautiskos nolīgumos paredzētos sadarbības mehānismus, tiek izklāstīta kontaktpunktu sanāksmēs.

11. pants

Tīkla dalībnieku sanāksmes

1.  Sanāksmes, kas atvērtas visiem Tīkla dalībniekiem, rīko, lai dotu viņiem iespēju savstarpēji iepazīties un apmainīties pieredzē, kā arī piedāvātu viņiem diskusiju forumu praktisko un juridisko problēmu apspriešanai, ar kurām tie saskārušies, un risinātu īpašus jautājumus.

Sanāksmes var rīkot arī par īpašiem jautājumiem.

2.  Sanāksmes sasauc vajadzības gadījumā, saskaņā ar 12. pantu.

3.  Komisija, ciešā sadarbībā ar Padomes priekšsēdētāju un dalībvalstīm, katrai sanāksmei nosaka maksimālo dalībnieku skaitu.

▼M1

11.a pants

Novērotāju līdzdalība Tīkla sanāksmēs

1.  Neskarot šā lēmuma 1. panta 2. punktu, Dānija var tikt pārstāvēta 9. un 11. pantā minētajās sanāksmēs.

2.  Topošās dalībvalstis un kandidātvalstis var uzaicināt piedalīties sanāksmēs novērotāju statusā. Trešās valstis, kas ir puses Kopienas noslēgtos starptautiskos nolīgumos par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, arī var tikt uzaicinātas piedalīties novērotāju statusā konkrētās Tīkla sanāksmēs.

3.  Šajās sanāksmēs katru novērotāju valsti var pārstāvēt viena vai vairākas personas, bet nekādā gadījumā nevar būt vairāk par trim pārstāvjiem no vienas valsts.

▼B

12. pants

Tīkla sanāksmju organizācija un norise

1.  Komisija, ciešā sadarbībā ar Padomes priekšsēdētāju un dalībvalstīm, sasauc sanāksmes, kas paredzētas 9. un 11. pantā. Tā vada sanāksmes un nodrošina sekretāra pakalpojumus.

2.  Pirms katras sanāksmes Komisija, vienojoties ar Padomes priekšsēdētāju un apspriežoties ar dalībvalstīm, ar to attiecīgo kontaktpunktu starpniecību sagatavo darba kārtības projektu.

3.  Kontaktpunktus pirms sanāksmes informē par darba kārtību. Tie var lūgt izdarīt tajā grozījumus vai iekļaut papildu punktus.

4.  Pēc katras sanāksmes Komisija sagatavo atskaiti, ko nosūta kontaktpunktiem.

5.  Kontaktpunktu un Tīkla dalībnieku sanāksmes var notikt jebkurā dalībvalstī.

▼M1

12.a pants

Attiecības ar citiem tīkliem un starptautiskajām organizācijām

1.  Tīkls uztur attiecības, dalās pieredzē un paraugpraksē ar citiem Eiropas tīkliem, kuriem ir tādi paši mērķi, piemēram, ar Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu krimināllietās. Tīkls arī uztur šādas attiecības ar Eiropas Tiesnešu apmācības tīklu, lai, attiecīgā gadījumā un neskarot valstu noteikto kārtību, dalībvalstu vietējo tiesu iestāžu interesēs veicinātu apmācību kursus par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās.

2.  Tīkls uztur attiecības ar Eiropas Patērētāju centru tīklu (ECC-Net). Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās kontaktpunkti ir ECC-Net tīkla dalībnieku rīcībā, jo īpaši – lai sniegtu jebkādu vispārēju informāciju par Kopienas un starptautisko instrumentu piemērošanu, lai atvieglotu tiesas pieejamību patērētājiem.

3.  Lai pildītu 3. pantā minētos uzdevumus saistībā ar starptautiskajiem instrumentiem, kas attiecas uz tiesisko sadarbību civillietās un komerclietās, Tīkls uztur kontaktus un pieredzes apmaiņu ar citiem tiesiskās sadarbības tīkliem, kas izveidoti starp trešām valstīm, un starptautiskajām organizācijām, kuras veicina starptautisko tiesisko sadarbību.

4.  Komisija ciešā sadarbībā ar Padomes prezidentvalsti un dalībvalstīm ir atbildīga par šā panta noteikumu īstenošanu.▼M1

III

SADAĻA

INFORMĀCIJA, KAS PIEEJAMA TĪKLĀ, UN INFORMĀCIJA, KO SNIEDZ SABIEDRĪBAI

▼B

13. pants

Informācija, ko izplata Tīklā

1.  Informācijā, ko izplata Tīklā, ietilpst:

a) šā lēmuma 2. panta 5. punktā minētā informācija;

b) jebkura cita informācija, ko kontaktpunkti uzskata par noderīgu Tīkla pareizai darbībai;

▼M1

c) 8. pantā minētā informācija.

▼B

2.  Šā panta 1. punkta mērķu sasniegšanai Komisija, konsultējoties ar kontaktpunktiem, pakāpeniski izveido drošu ierobežotas piekļuves elektronisku informācijas apmaiņas sistēmu.

▼M1

13.a pants

Vispārējas informācijas sniegšana sabiedrībai

Tīkls, izmantojot vispiemērotākos tehniskos līdzekļus, palīdz sniegt vispārēju informāciju sabiedrībai par Kopienas vai starptautisko tiesību instrumentu saturu un darbību saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās.

Šajā nolūkā un neskarot 18. pantu, kontaktpunkti nodrošina 14. pantā minētās informācijas sistēmas popularizēšanu sabiedrībai.

▼B

14. pants

Informācijas sistēma, kas paredzēta sabiedrībai

1.  Saskaņā ar 17. un 18. pantu pakāpeniski izveido sabiedrībai paredzētu, uz Interneta bāzētu informācijas sistēmu, tajā skaitā specializētu Tīkla mājas lapu.

2.  Informācijas sistēmu veido šādi elementi:

a) spēkā esoši vai sagatavošanā esoši Kopienas tiesību akti, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās;

b) valsts pasākumi a) punktā minēto spēkā esošo tiesību aktu piemērošanai attiecīgajā valstī;

c) spēkā esošie starptautiskie nolīgumi, kas attiecas uz tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās un kuru dalībnieces ir dalībvalstis, kā arī paziņojumi un atrunas, kas izdarīti saistībā ar šiem tiesību aktiem;

d) attiecīgie Kopienas tiesu prakses elementi tiesu iestāžu sadarbības jomā civillietās un komerclietās;

e) informācijas lapas, kas minētas 15. pantā.

3.  Ar mērķi piekļūt 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajai informācijai, Tīkls, vajadzības gadījumā, savā mājas lapā izmanto saites ar citām mājas lapām, kurās atrodama sākotnējā informācija.

4.  Tīkla specializētā mājas lapa tāpat vienkāršo pieeju līdzīgām sabiedrības informēšanas iniciatīvām saistītās nozarēs un mājas lapām, kas ietver informāciju par dalībvalstu tiesību sistēmām.

15. pants

Informācijas lapas

1.  Informācijas lapas prioritāri velta jautājumiem, kas attiecas uz tiesas pieejamību dalībvalstīs, un tajās iekļauj informāciju par prasības celšanu tiesā un tiesiskās palīdzības saņemšanu, neskarot citas Kopienas iniciatīvas, kuras Tīkls pilnībā ņem vērā.

2.  Informācijas lapas ir praktiskas un kodolīgas. Tās ir rakstītas viegli saprotamā valodā un ietver informāciju sabiedrībai. Tās pakāpeniski izveido vismaz par šādiem tematiem:

a) dalībvalstu tiesību sistēmu un tiesu organizācijas principi;

b) procedūras prasības celšanai tiesā, ar īpašu norādi uz mazāk nozīmīgām prasībām, un turpmākā procesuālā kārtība, tajā skaitā apelācijas iespējas un procedūras;

c) nosacījumi un procedūras, lai saņemtu tiesisko palīdzību, tajā skaitā to nevalstisko organizāciju uzdevumu apraksti, kuras darbojas attiecīgajā jomā, ņemot vērā darbu, kas jau paveikts “dialogā ar pilsoņiem”;

d) valsts tiesību normas, kas reglamentē dokumentu nodošanu;

e) tiesību normas un procedūras attiecībā uz tādu spriedumu izpildi, kas taisīti citās dalībvalstīs;

f) iespējas un procedūras, pagaidu atvieglojumu saņemšanai, jo īpaši attiecībā uz īpašuma arestu [sprieduma] izpildes nolūkā;

g) alternatīvas strīdu izšķiršanas iespējas, ar norādi uz valstu informācijas un konsultāciju centriem, kas ietilpst Kopienas Tīklā patērētāju strīdu izšķiršanai ārpustiesas ceļā;

h) juridisko profesiju organizācija un darbība.

4.  Informācijas lapās, vajadzības gadījumā, iekļauj attiecīgo dalībvalstu tiesu prakses elementus.

5.  Informācijas lapās var sniegt sīkāku informāciju speciālistiem.

16. pants

Informācijas atjaunināšana

Visu informāciju, kas izplatīta Tīklam un sabiedrībai atbilstīgi 13. līdz 15. pantam, regulāri atjaunina.

17. pants

Komisijas loma sabiedrībai paredzētās informācijas sistēmā

Komisija:

1) atbild par sabiedrībai paredzētās informācijas sistēmas vadību;

2) konsultējoties ar kontaktpunktiem, savā Interneta lapā izveido specializētu Tīkla mājas lapu;

3) sniedz informāciju par būtiskiem Kopienas tiesību un procedūru aspektiem, to skaitā Kopienas tiesu prakses aspektiem, saskaņā ar 14. pantu;

4) 

a) nodrošina, lai informācijas lapu formāts būtu standartizēts un lai tajās būtu iekļauta visa informācija, ko Tīkls uzskata par vajadzīgu;

▼M1

b) nodrošina informācijas par būtiskiem Kopienas tiesību aspektiem un procesuālo kārtību, tostarp par Kopienas tiesu praksi, tulkojumu Eiropas Savienības iestāžu oficiālajās valodās, kā arī informācijas sistēmas galveno lapu un 15. pantā minēto informācijas lapu tulkojumu un šos tulkojumus ievieto Tīkla tīmekļa vietnē.

▼B

18. pants

Kontaktpunktu loma sabiedrībai paredzētās informācijas sistēmā

Kontaktpunkti nodrošina, lai:

1) Komisijai tiktu sniegta attiecīgā informācija, kas vajadzīga informācijas sistēmas izveidei un darbībai ar to;

2) sistēmā instalētā informācija būtu precīza;

3) Komisija tūlīt tiktu informēta par visiem jauninājumiem, tiklīdz informācijai vajadzīgi grozījumi;

4) tiktu ►M1  ————— ◄ izveidotas informācijas lapas, kas attiecas uz to dalībvalstīm, saskaņā ar 10. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajām pamatnostādnēm;

5) to dalībvalstīs tiktu noorganizēta plašākā iespējamā informācijas lapu izplatīšana, kas instalētas Tīkla specializētajā mājas lapā.IV SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

▼M1

19. pants

Ziņojums

Komisija ne vēlāk kā 2014. gada 1. janvārī un turpmāk vismaz reizi trīs gados iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai ziņojumu par Tīkla darbību. Šim ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus šā lēmuma pielāgošanai un tajā ietver informāciju par Tīkla darbībām, kuru mērķis ir panākt progresu attiecībā uz Eiropas e-tiesiskuma sistēmas izveidi, attīstību un īstenošanu, jo īpaši no tiesas pieejamības atvieglošanas aspekta.

20. pants

Paziņošana

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2010. gada 1. jūlijā paziņo Komisijai 2. panta 5. punktā minēto informāciju.

▼B

21. pants

Piemērošanas datums

Šo lēmumu piemēro no 2002. gada 1. decembra, izņemot 2. un 20. pantu, ko piemēro no dienas, kad šo lēmumu paziņo dalībvalstīm, kurām tas adresēts.

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.( 1 ) OV C 29 E, 30.1.2001., 281. lpp.

( 2 ) Atzinums sniegts 2001. gada 5. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

( 3 ) OV C 139, 11.5.2001., 6. lpp.

( 4 ) OV C 19, 23.1.1999., 1. lpp.

( 5 ) OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

( 6 ) OV L 24, 30.1.1998., 1. lpp.

( 7 ) OV L 105, 27.4.1996., 1. lpp.

Top