Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0217-20060329

Komisijas Lēmums (1999. gada 23. februāris), ar ko pieņem pārtikas produktos vai uz tiem lietojamo aromatizējošo vielu reģistru, kurš sagatavots, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2232/96 (izziņots ar numuru C(1999) 399) (Dokuments attiecas uz EEZ) (1999/217/EK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/217/2006-03-29

1999D0217 — LV — 29.03.2006 — 005.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS LĒMUMS

(1999. gada 23. februāris),

ar ko pieņem pārtikas produktos vai uz tiem lietojamo aromatizējošo vielu reģistru, kurš sagatavots, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2232/96

(izziņots ar numuru C(1999) 399)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/217/EK)

(OV L 084, 27.3.1999, p.1)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

COMMISSION DECISION of 18 July 2000 (*)

  L 197

53

3.8.2000

►M2

KOMISIJAS LĒMUMS (2002. gada 23. janvāris),

  L 49

1

20.2.2002

►M3

KOMISIJAS LĒMUMS (2004. gada 7. aprīlis),

  L 113

28

20.4.2004

►M4

KOMISIJAS LĒMUMS (2005. gada 18. maijs),

  L 128

73

21.5.2005

►M5

KOMISIJAS LĒMUMS (2006. gada 27. marts),

  L 91

48

29.3.2006(*)

Šis tiesību akts nekad nav publicēts latviešu valodā.
▼B

KOMISIJAS LĒMUMS

(1999. gada 23. februāris),

ar ko pieņem pārtikas produktos vai uz tiem lietojamo aromatizējošo vielu reģistru, kurš sagatavots, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2232/96

(izziņots ar numuru C(1999) 399)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(1999/217/EK)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2232/96, ar ko nosaka Kopienas procedūru attiecībā uz aromatizējošām vielām, kuras lieto vai kuras paredzētas lietošanai pārtikas produktos vai uz tiem ( 1 ), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā, piemērojot Regulas (EK) Nr. 2232/96 3. panta 1. punktu, dalībvalstīs viena gada laikā pēc iepriekš minētās regulas stāšanās spēkā paziņo Komisijai aromatizējošo vielu sarakstu, kas ir atļautas lietošanai viņu teritorijā tirgojamos pārtikas produktos vai uz tiem;

tā kā, piemērojot minētās regulas 3. panta 2. punktu, izziņotās aromatizējošās vielas, kuru likumīga lietošana vienā dalībvalstī ir jāatzīst par pamatotu citām dalībvalstīm, ir jāieraksta reģistrā, kas pieņemts saskaņā ar minētās regulas 7. pantā noteikto procedūru;

tā kā ir atzīts, ka dažās dalībvalstīs dažas aromatizējošās vielas pašlaik ir pakļautas ierobežojošiem vai aizliedzošiem pasākumiem;

tā kā ir atzīts, ka šādus ierobežojošus vai aizliedzošus pasākumus, kas ir spēkā šā lēmuma pieņemšanas dienā, var turpināt piemērot līdz vielas vērtēšanas pabeigšanai;

tā kā katrā gadījumā, ja dalībvalsts paziņo, ka aromatizējoša viela, kas ir reģistrā, var apdraudēt sabiedrības veselību, dalībvalsts var izmantot aizsardzības procedūru, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 2232/96 3. panta 3. punktā;

tā kā reģistrs veido pamatu vērtēšanas programmai, kas paredzēta minētās regulas 4. pantā un kas ir jāpieņem desmit mēnešu laikā pēc reģistra pieņemšanas;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst Pārtikas produktu pastāvīgās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pants

Ar šo ir pieņemts šim lēmumam pievienotais aromatizējošo vielu reģistrs.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

▼M2
To aromatizējošo vielu reģistrs, kuras dalībvalstis izziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulas (EK) Nr. 2232/96, ar ko nosaka Kopienas procedūru aromatizējošām vielām, kuras lieto vai kuras paredzētas lietošanai pārtikas produktos vai uz tiem, 3. panta 1. punktu

Ķīmiski definētu aromatizējošu vielu reģistrs ir iedalīts divās atšķirīgās daļās. A daļā ir uzskaitītas vielas saskaņā ar to FL numuriem. B daļā ir uzskaitītas tās vielas, par kurām dalībvalsts ir lūgusi konfidencialitāti, lai aizsargātu ražotāja intelektuālā īpašuma tiesības.

A daļā ir norādīti CAS ( 2 ), EINECS ( 3 ), CoE ( 4 ) un FEMA ( 5 ) numuri, ja tie ir pieejami.

Numurs ailē “komentāri” attiecas uz vienu no šādām piezīmēm:

1. Viela, ko neatkarīgi no tās aromatizējošajām īpašībām izmanto citiem mērķiem pārtikas produktos vai uz tiem un uz ko tādēļ var attiekties papildu tiesību normas.

2. Viela, kuras lietošana dažās dalībvalstīs pakļauta ierobežojošiem vai aizliedzošiem pasākumiem.

3. Viela, kam jāpiešķir prioritāte Regulā (EK) Nr. 1565/2000 noteiktajā vērtēšanas programmā.

4. Viela, par kuru jāiesniedz papildu informācija.

5. Nosaukums, sinonīmi, sistemātiskie nosaukumi, CAS, EINECS, CoE vai FEMA numurs var saturēt neatbilstības.

▼M3

6. Viela, ko nevar izmantot pārtikā un uz tās, ja vien šī viela nav likumīgi laista attiecīgās(–o) dalībvalsts(–u) tirgū.

▼M2

Īpašs ierosinātais jautājums attiecās uz rīkošanos ar sāļiem un citiem no pamatvielas atvasinātiem savienojumiem. Dažas vielas bija izziņotas ar lielu precizitātes pakāpi. Citām vielām šī sīki izstrādātā informācija trūkst. Vairākām skābēm vai bāzēm nav doti īpaši norādījumi par to atvasināto sāļu iekļaušanu. Ir iepriekš pieņemts, bet tikai šā reģistra mērķiem, ka amonija, nātrija, kālija un kalcija sāļi, kā arī hlorīdi, karbonāti un sulfāti ir iekļauti pamatvielā ar noteikumu, ka tiem ir aromatizējošas īpašības. Tomēr galīgā akceptēšana būs atkarīga no rezultātiem vērtēšanā, kurā šajos gadījumos ir rūpīgi jāpārbauda šādas iekļaušanas precizitāte.

A DAĻA

AROMATIZĒJOŠAS VIELAS

(sakārtotas pēc FL numuriem)FL Nr.

Ķīmisko vielu grupa

CAS

Nosaukums

Fema

CoE

EINECS

FL Nr.

Sinonīmi

Sistemātiskais nosaukums

Komentāri

01.001

31

138–86–3

limonēns

2633

491

205–341–0

01.001

1,8(9)- p-mentadiēns; p-menta-1,8-diēns; 1-metil-4-izopropenil-1-cikloheksēns; dipentēns; karvēns; cinēns; citrēns

 

5

01.002

31

99–87–6

1-izopropil-4-metilbenzols

2356

620

202–796–7

01.002

p-cimēns; cimēns; p-metilizopropilbenzols; 4-izopropil-1-metilbenzols; cimols; 4-metil-1-izopropilbenzols; 1-metil-4-izopropilbenzols

 
 

01.003

31

127–91–3

pin-2(10)-ēns

2903

2114

204–872–5

01.003

β-pinens

6,6-dimetil-2-metilēnbiciklo[3.1.1]heptāns

 

01.004

31

80–56–8

pin-2(3)-ēns

2902

2113

201–291–9

01.004

α-pinens

2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-ēns

 

01.005

31

586–62–9

terpinolēns

3046

2115

209–578–0

01.005

p-menta-1,4(8)-diēns; 1-metil-4-izopropilidēn-1-cikloheksēns; 1,4(8)-terpadiēns

p-menta-1,4(8)-diēns;

 

01.006

31

99–83–2

α-felandrens

2856

2117

202–792–5

01.006

felandrēns; 2-metil-5-izopropil-1,3-cikloheksadiēns; 4-izopropil-1-metil-1,5-cikloheksadiēns

p-menta-1,5-diēns

 

01.007

31

87–44–5

β-kariofilens

2252

2118

201–746–1

01.007

kariofilēns; 2-metilēn-6,10,10-trimetilbiciklo[7.2.0]undec-5-ēns

4,11,11-trimetil-8-metilēnbiciklo[7.2.0]undec-4-( trans)-ēns

 

01.008

31

123–35–3

mircēns

2762

2197

204–622–5

01.008

7-metil-3-metilēn-1,6-oktadiēns

7-metil-3-metilēn-1,6-oktadiēns

 

01.009

31

79–92–5

kamfēns

2229

2227

201–234–8

01.009

3,3-dimetil-2-metilēnnorkamfēns; 2,2-dimetil-3-metilēnnorbornāns

 
 

01.010

31

1195–32–0

1-izopropenil-4-metilbenzols

3144

2260

214–795–9

01.010

4, α-dimetilstirols; p-izopropeniltoluols; 1-metil-4-izopropenilbenzols; 2- p-tolilpropēns

 
 

01.011

31

644–08–6

4-metil-1,1′ - bifenils

3186

2292

211–409–0

01.011

p-metildifenils p-metilfenilbenzols; fenil- p-tolils; p-feniltoluols

 
 

01.013

31

92–52–4

bifenils

3129

10978

202–163–5

01.013

difenils; fenilbenzols

 

4

01.014

31

90–12–0

1-metilnaftalīns

3193

11009

201–966–8

01.014

α-metilnaftalins

 
 

01.015

31

100–42–5

vinilbenzols

3233

11022

202–851–5

01.015

stirols; vinilbenzols; feniletēns; feniletilēns

 

2, 3

01.016

31

495–62–5

1,4(8),12-bisabolatriēns

3331

10979

207–805–8

01.016

γ-bisabolens; γ-bisabolens; 1-metil-4-(1,5-dimetil-1, 4-heksadienil)- 1-cikloheksēns

6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-enilidēn)hept-5-ēns

 

01.017

31

4630–07–3

valencēns

3443

11030

225–047–6

01.017

1,2,3,5,6,7,8a-oktahidro-1,8a-dimetil-7-izopropenilnaftalīns

1,2-dimetil-9-izopropilēnbi-ciklo[4.4.0]dec-5-ēns

 

01.018

31

13877–91–3

β-ocimens

3539

11015

237–641–2

01.018

trans-β-ocimens; 1,3,6-oktatriēns, 3,7-dimetil-;

3,7-dimetilokta-1,3-( trans), 6-triēns

 

01.019

31

99–86–5

α-terpinens

3558

11023

202–795–1

01.019

1-izopropil-4-metil-1,3-cikloheksadiēns

p-menta-1,3-diēns

 

01.020

31

99–85–4

γ-terpinens

3559

11025

202–794–6

01.020

1-metil-4-izopropil-1,4-cikloheksadiēns; moslēns; kritmēns

p-menta-1,4-diēns

 

01.021

31

29350–73–0

δ-kadinens

 

10982

249–580–9

01.021

α-, β-, γ-, ε-, δ-kadiens

2,3,4,7,8,10-heksahidro-1,6-dimetil-4-izopropilnaftalīns

 

01.022

31

469–61–4

α-cedrens

 

10985

207–418–4

01.022

 

2,6,6, 8-tetrametiltriciklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-ēns

 

01.023

31

3691–12–1

1(5),11-gvajadiēns

 

11003

201–860–1

01.023

1,4-dimetil-7-izopropenil-δ-9,10-oktahidroazulens; α-gvajens

2,8-dimetil-5-izopropenilbiciklo[5.3.0]dec-1(7)-ēns

 

01.024

31

5208–59–3

β-burbonens

 

11931

 

01.024

 

2-metil-8-metilēn-5-izopropiltri-ciklo[5.3.0.0(2.6)]dekāns

 

01.025

31

30640–46–1

2-metil-1,3-cikloheksadiēns

 

11797

250–269–5

01.025

dihidrotoluols-(1,3)

 
 

01.026

31

88–84–6

1(5),7(11)-gvajadiēns

 
 

201–860–1

01.026

β-gvajens; (1S- cis)- 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-7-izopropilidēn-1,4-dimetilazulēns

2,8-dimetil-5-izopropilidēnbiciklo[5.3.0]dec-1(7)-ēns

 

01.027

31

17627–44–0

bisabola-1,8,12-triēns

 
 

241–610–9

01.027

α-bisabolens

6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-enil)hepta-2,5-diēns

 

01.028

31

495–61–4

β-bisabolens

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466–78–9

δ-3-karens

3821

10983

236–719–3

01.029

3-karēns; izodiprēns; d-3-karēns; kar-3-ēns; 4,7,7-trimetil-3-norkarēns; 3,7,7-trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-ēns

3,7,7-trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-ēns

 

01.030

31

13744–15–5

β-kubebens

 

10989

 

01.030

 

10-metil-4-metilēn-7-izopropiltriciklo[4.4.0.0.(1.5)]dekāns

 

01.031

31

30364–38–6

1,2-dihidro-1,1,6-trimetilnaftalīns

 
 

250–150–8

01.031

dehidrojonēns

 
 

01.032

31

7681–88–1

2,3-dihidrofarnezēns

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590–73–8

2,2-dimetilheksāns

 
 

209–689–4

01.033

 
 
 

01.034

31

589–43–5

2,4-dimetilheksāns

 
 

209–649–6

01.034

 
 
 

01.035

31

673–84–7

2,6-dimetilokta-2,4,6-triēns

 
 

211–614–5

01.035

allo-ocimēns; allocimēns

 
 

01.036

31

101–81–5

difenilmetāns

 

11847

202–978–6

01.036

benzilbenzols; fenilbenzils; 1,1′-metilēn- bis-benzols

 
 

01.037

31

112–41–4

dodec-1-ēns

 

10992

203–968–4

01.037

1-dodecēns dodecilēns

 
 

01.038

31

112–40–3

dodekāns

 
 

203–967–9

01.038

n-dodekāns

 
 

01.039

31

20307–84–0

δ-elemens

 

10996

 

01.039

 

3 -izopropenil-1-izopropil-4-metil-4-vinilcikloheks-1-ēns

 

01.040

31

502–61–4

α-farnezens

3839

10998

207–948–6

01.040

1,3,6,10-dodekatetraēns, 3,7,11-trimetil (?-izomērs)

3,7,11-trimetildodeka-1,3,6,10-tetraēns

5

01.041

31

18794–84–8

β-farnezens

3839

10999

242–582–0

01.041

3,7,11-trimetil-1,3,6,10-dodekatetraēns; 2,6,10-trimetil-2,6,9,11-dodekatetraēns

7,11-dimetil-3-metilēn-1,6,10-dodekatriēns

5

01.042

31

23986–74–5

germakra-1(10), 4(14), 5-triēns

 
 
 

01.042

germakrēns D

3-izopropil-6-metil-10-metilēnciklodeka-1,6-diēns

 

01.043

31

6753–98–6

3,7,10-humulatriēns

 

11004

229–816–7

01.043

α-humulatriēns; α-kariofilens

1,5,5,8-tetrametilcikloundeka-3,7,10-triēns

 

01.044

31

1135–66–6

izolongifolēns

 
 

214–494–2

01.044

 

2,2,7,7-tetrametiltriciklo[6.2.1(1.8).0(1.6)]undec-5-ēns

 

01.045

31

5989–27–5

D-limonēns

2633

491

227–813–5

01.045

 

p-menta-1,8-diēns

 

01.046

31

5989–54–8

L-limonēns

2633

491

227–815–6

01.046

levolimonēns

 

5

01.047

31

475–20–7

longifolēns

 
 

207–491–2

01.047

 

dekahidro-4,8,8-trimetil-9-metilēn-1, 4-metanoazulēns

 

01.049

31

78–79–5

2-metilbuta-1,3-diēns

 
 

201–143–3

01.049

izoprēns 2-metil-1, 3-butadiēns β-metilbivinils; izopentadiēns

 
 

01.050

31

589–34–4

3-metilheksāns

 
 

209–643–3

01.050

 
 
 

01.051

31

91–57–6

2-metilnaftalīns

 

11010

202–078–3

01.051

β-metilnaftalins

 
 

01.052

31

10208–80–7

α-muurolens

 

11011

 

01.052

 

2,8-dimetilēn-5-izopropil-biciklo[4.4.0]dekāns

 

01.053

31

91–20–3

naftalīns

 

11014

202–049–5

01.053

naftēns; darvas kampars

 
 

01.054

31

629–62–9

pentadekāns

 
 

211–098–1

01.054

n-pentadekāns;

 
 

01.055

31

555–10–2

β-felandrens

 

11017

209–081–9

01.055

 

p-menta-1(7),2-diēns

 

01.056

31

512–61–8

α-santalens

 
 
 

01.056

 

1,7-dimetil-7-(4-metil-3-pentenil)triciklo[2.2.1.0 (2.6)]heptāns

 

01.057

31

629–59–4

tetradekāns

 
 

211–096–0

01.057

n-tetradekāns

 
 

01.058

31

475–03–6

1,2,3,4-tetrahidro-1,1,6-trimetilnaftalīns

 
 

207–490–7

01.058

jonēns; 1,1,6-trimetiltetralīns; frambilēns

 
 

01.059

31

3387–41–5

4(10)-tujēns

 

11018

222–212–4

01.059

 

4-metilēn-1-izopropilbiciklo[3.1.0]heksāns

 

01.060

31

508–32–7

1,1,7-trimetiltriciklo[2.2.1.0.(2.6)]heptāns

 
 

208–083–7

01.060

triciklēns

 
 

01.061

31

16356–11–9

undeka-1,3,5-triēns

3795

 

240–416–1

01.061

 
 
 

01.062

31

98–83–9

(1-metiletenil)benzols

 
 

202–792–5

01.062

2-fenilpropēns; β-fenilpropēns; α-metilstirols; izopropilfeniletilēns; metilstirols

 
 

01.064

31

3338–55–4

cis- 3,7-dimetil-1,3,6-oktatriēns

 
 

222–081–3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221–98–1

(R)- 5-(1-metiletil)- 2-metil-1,3-cikloheksadiēns

2856

2117

224–167–6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-cedrēns

 
 
 

01.066

 

2,2,4,8-tetrametiltriciklo[5.3.1(3.7).0(1.7)]undec-8(9)-ēns

 

01.067

31

 

8(14)-cedrēns

 
 
 

01.067

β-cedrēns

2,2,4,8-tetrametiltriciklo[5.3.1(3.7).0(1.7)]undec-4(14)-ēns

 

01.068

31

592–98–3

3-oktēns

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533–54–9

1,3,5,8-undekatetraēns

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-oktēns

 
 

203-893-7

01.070

 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-oktēns

 
 

203-894-2

01.071

 
 
 

01.072

31

544-76-3

Heksadekāns

 
 

280-878-9

01.072

 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-oktēns

 
 
 

01.073

 
 
 

01.074

31

593-45-3

Oktadekāns

 
 

209-790-3

01.074

 
 
 

01.075

31

629-78-7

Heptadekāns

 
 

211-108-4

01.075

 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-dekadiēns

 
 
 

01.076

 
 
 

▼M2

02.001

02

78–83–1

2-metilpropan-1-ols

2179

49

201–148–0

02.001

izobutanols; izopropilkarbinols

 
 

02.002

01

71–23–8

propan-1-ols

2928

50

200–746–9

02.002

propilspirts

 
 

02.003

02

123–51–3

izopentanols

2057

51

204–633–5

02.003

izoamilspirts; izopentilspirts; izoamilalkohols; 3-metil-1-butanols; izopentilalkohols; izobutilkarbinols

3-metilbutān-1-ols

 

02.004

01

71–36–3

butan-1-ols

2178

52

200–751–6

02.004

propilkarbinols; hidroksibutāns; butilspirts

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111–27–3

heksan-1-ols

2567

53

203–852–3

02.005

C-6 spirts; n-heksilspirts; amilkarbinols; n-heksanols

 
 

02.006

01

111–87–5

oktan-1-ols

2800

54

203–917–6

02.006

C-8 spirts; n-oktilspirts; heptilkarbinols; kaprililalkohols; kaprilspirts; pirmējais oktilspirts

 
 

02.007

01

143–08–8

nonan-1-ols

2789

55

205–583–7

02.007

C-9 spirts; pelargonspirts; nonalols; oktilkarbinols; izononilspirts; n-nonilspirts

 
 

02.008

01

112–53–8

dodekan-1-ols

2617

56

203–982–0

02.008

C-12 spirts; laurilspirts; laurspirts; dodecilspirts; 1-dodekanols; undecilkarbinols

 
 

02.009

01

36653–82–4

dekaheksan-1-ols

2554

57

253–149–0

02.009

cetilspirts; C-16 spirts; n-heksadecilspirts; palmitilspirts

 
 

02.010

23

100–51–6

benzilspirts

2137

58

202–859–9

02.010

α-hidroksitoluols; fenilkarbinols; fenilmetanols; fenilmetilspirts

 

1

02.011

04

106–22–9

citronelols

2309

59

203–375–0

02.011

 

3,7-dimetilokt-6-ēn-1-ols

 

02.012

03

106–24–1

geraniols

2507

60

203–377–1

02.012

2,6-dimetil-2, 6-oktadiēn-8-ols; trans- 3,7-dimetil-2, 6-oktadiēn-8-ols

3,7-dimetilokta-2-( trans), 6-diēn-1-ols

 

02.013

06

78–70–6

linalools

2635

61

201–134–4

02.013

2,6-dimetiloktadiēn-2,7-ols-6; 2,6-dimetil-2,7-oktadiēn-6-ols; linalools; likareols; koriandrols

3,7-dimetilokta-1,6-diēn-3-ols

 

02.014

06

98–55–5

α-terpineols

3045

62

202–680–6

02.014

α-terpineols; 1-metil-4-izopropil-1-cikloheksēn-8-ols; α-terpilenols; Terpineol schlechthin

p-ment-1-ēn-8-ols

 

02.015

08

89–78–1

mentols

2665

63

201–939–0

02.015

2-izopropil-5-metilcikloheksanols; heksahidrotimols; 5-metil-2-izopropilheksahidrofenols; 5-metil-2-izopropilcikloheksanols

cis-(1,3)- trans-(1,4)-mentān-3-ols

5

02.016

08

507–70–0

borneols

2157

64

208–080–0

02.016

kamfols; baross; d-kamfanols; 2-hidroksikamfāns; 2-kamfanols; bornilspirts; borneokampars

1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptān-2-ols

 

02.017

22

104–54–1

kanēļspirts

2294

65

203–212–3

02.017

kanēļspirts; γ-fenilalilspirts; 3-fenil-2-propēn-1-ols

3-fenilprop-2-enols

 

02.018

06

7212–44–4

nerolidols

2772

67

230–597–5

02.018

3.7.11-trimetil-1.6.10-dodekatriēn-3-ols; peruviols; dodekatriēns; melaleikols

3,7,11-trimetil-1,6-( cis), 10-dodekatriēn-3-ols

5

02.019

15

60–12–8

2-fenilētān-1-ols

2858

68

200–456–2

02.019

fenetilspirts; β-fenetilspirts; 1-fenil-2-etanols; 2-feniletilspirts; benzilkarbinols

 
 

02.020

03

2305–21–7

heks-2-ēn-1-ols

2562

69

218–972–1

02.020

2-heksenols; 3-propilalilspirts

 
 

02.021

01

111–70–6

heptān-1-ols

2548

70

203–897–9

02.021

heptilspirts; C-7 spirts; hidroksiheptāns; enantilspirts; enantspirts; pirmējais-heptilspirts; heksilkarbinols; hidroksiheptāns;

 
 

02.022

05

123–96–6

oktān-2-ols

2801

71

204–667–0

02.022

sek-oktilspirts; metilheksilkarbinols; sek-kaprilspirts; heksilmetilkarbinols

 
 

02.023

05

3391–86–4

okt-1-ēn-3-ols

2805

72

222–226–0

02.023

amilvinilkarbinols; ( Amylvinylcarbinol); Matsutake spirts; Matsuka spirts; n-pentilvinilkarbinols

 
 

02.024

01

112–30–1

dekān-1-ols

2365

73

203–956–9

02.024

C-10 spirts; n-decilspirts; nonilkarbinols; decilspirts; kaprilspirts;

 
 

02.026

02

106–21–8

3,7-dimetiloktān-1-ols

2391

75

203–374–5

02.026

tetrahidrogeraniols; dihidrocitronelols

 
 

02.027

04

►M3  6812–78–8 ◄

rodinols

2980

76

►M3  229–887–4 ◄

02.027

α-citronelols; 2,6-dimetil-1-oktēn-8-ols

3,7-dimetilokt-7-ēn-1-ols

 

02.028

06

78–69–3

3,7-dimetiloktān-3-ols

3060

77

201–133–9

02.028

tetrahidrolinalools; 1-etil-1,5-dimetilheksanols

 
 

02.029

03

4602–84–0

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-triēn-1-ols

2478

78

225–004–1

02.029

farnesols; 2,6,10-trimetil-2,6,10-dodekatriēn-12-ols

 
 

02.030

22

101–85–9

α-pentilcinamilspirts

2065

79

202–982–8

02.030

n-amilkanēļspirts; 2-amil-3-fenil-2-propēn-1-ols; 2-benzilidēnheptanols

2-pentil-3-fenilprop-2-enols

 

02.031

22

122–97–4

3-fenilpropān-1-ols

2885

80

204–587–6

02.031

benziletilspirts; hidrocinamilspirts; fenilpropilspirts; dihidrocinamilspirts

 
 

02.033

21

93–54–9

1-fenilpropān-1-ols

2884

82

202–256–0

02.033

feniletilkarbinols; 1-fenilpropilspirts; α-etilbenzilspirts; etilfenilkarbinols

 
 

02.034

21

705–73–7

1-fenilpentān-2-ols

2953

83

211–887–0

02.034

α-propilfenetilspirts; benzilpropilkarbinols; benzilbutilspirts; benzilpropilkarbinols; n-propilbenzilkarbinols

 
 

02.035

06

100–86–7

2-metil-1-fenilpropān-2-ols

2393

84

202–896–0

02.035

2-benzil-2-propanols; 2-hidroksi-2-metil-1-fenilpropanons; benzildimetilkarbinols

 
 

02.036

21

2344–70–9

4-fenilbutān-2-ols

2879

85

219–055–9

02.036

feniletilmetilkarbinols; metil-2-feniletilkarbinols

 
 

02.037

06

10415–87–9

3-metil-1-fenilpentān-3-ols

2883

86

233–889–0

02.037

feniletilmetiletilkarbinols; 3-metil-1-fenil-3-pentanols

 
 

02.038

08

1632–73–1

fenhilspirts

2480

87

216–639–5

02.038

2-fenhanols; α-fenhols; 1,3,3-trimetil-2-norbornanols; 1,3,3-trimetilbiciklo[2.2.1]heptān-2-ols

1,3,3-trimetilbiciklo[2.2.1]heptān-2-ols

 

02.039

23

536–60–7

4-izopropilbenzilspirts

2933

88

208–640–4

02.039

kuminols; p-cimēn-7-ols; kuminilspirts; kumīnspirts; p-cimēn-7-ols

 
 

02.040

01

71–41–0

pentān-1-ols

2056

514

200–752–1

02.040

amilspirts; pentilspirts; n-butilkarbinols

 
 

02.041

06

75–85–4

2-metilbutān-2-ols

 

515

200–908–9

02.041

terc-amilspirts

 
 

02.042

06

1197–01–9

2-(4-metilfenil)propān-2-ols

3242

530

214–817–7

02.042

p-cimēn-8-ols; p-α, α-trimetilbenzilspirts; 2- p-tolil-2-propanols; 8-hidroksi- p-cimēns; dimetil- p-tolilkarbinols

 
 

02.043

02

97–95–0

2-etilbutān-1-ols

 

543

202–621–4

02.043

 
 
 

02.044

05

589–82–2

heptān-3-ols

3547

544

209–661–1

02.044

n-butiletilkarbinols; etilbutilkarbinols

 
 

02.045

05

543–49–7

heptān-2-ols

3288

554

208–844–3

02.045

2-hidroksiheptāns; amilmetilkarbinols; sek-heptilspirts; metilamilkarbinols

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107–74–4

3,7-dimetiloktān-1,7-diols

2586

559

203–517–1

02.047

hidroksicitronelols; 7-hidroksi-3,7-dimetiloktān-1-ols; hidroksidihidrocitronelols

 
 

02.049

03

7786–44–9

nona-2, 6-diēn-1-ols

2780

589

232–097–2

02.049

nonadienols; vijolīšu lapu spirts

 
 

02.050

03

20273–24–9

pent-2-ēn-1-ols

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521–91–2

5-fenilpentān-1-ols

3618

674

234–064–8

02.051

fenilamilspirts

 
 

02.052

06

75–65–0

2-metilpropān-2-ols

 

698

200–889–7

02.052

1,1-dimetiletanols; terc-butanols; terc-butanols-1; 1-dimetiletanols terc-butilspirts

 
 

02.053

22

3360–41–6

4-fenilbutān-1-ols

 

699

222–128–8

02.053

 
 
 

02.054

06

80–53–5

p-mentān-1,8-diols

 

701

201–288–2

02.054

terpīnhidrāts 4-hidroksi-α, α, 4-trimetilcikloheksanmetanols; dipentēna glikols

 
 

02.055

02

3452–97–9

3,5,5-trimetilheksān-1-ols

3324

702

222–376–7

02.055

trimetilheksilspirts; izononanols

 
 

02.056

04

928–96–1

heks-3-( cis)-ēn-1-ols

2563

750

213–192–8

02.056

lapu spirts; β, γ-heksenols; cis-3-heksenols; Blatteralkohol; heks-3-ēn-1-ols

 

5

02.057

01

112–42–5

undekān-1-ols

3097

751

203–970–5

02.057

C-11 1spirts; undecilspirts; decilkarbinols; 1-hendekanols

 
 

02.058

03

106–25–2

nerols

2770

2018

203–378–7

02.058

nerolols; neraniols; nerosols; cis- 3,7-dimetil-2,6-oktadiēn-1-ols; alerols; cis- 2,6-dimetil-2,6-oktadiēn-8-ols; nerodols

3,7-dimetil-2-( cis), 6-oktadiēn-1-ols

 

02.059

08

124–76–5

izoborneols

2158

2020

204–712–4

02.059

izokamfols; borneols(izo); (izo)-kamfols; izobornilspirts; ekso- 2-kamfanols; ekso-2-bornanol; bornān-2-ols

1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptān-2-ols

 

02.060

07

536–59–4

p-menta-1, 8-diēn-7-ols

2664

2024

208–639–9

02.060

perilspirts; perililspirts; 1-hidroksimetil-4-izopropenil-1-cikloheksēns; dihidrokumīnspirts

 
 

02.061

08

619–01–2

dihidrokarveols

2379

2025

210–575–1

02.061

8- p-mentēn-2-ols; 6-metil-3-izopropenilcikloheksanols

p-ment-8-ēn-8-ols

 

02.062

08

99–48–9

karveols

2247

2027

202–757–4

02.062

p-menta-6,8-diēn-2-ols 1-metil-4-izopropenil-6-cikloheksēn-2-ols

p-menta-1,8-diēn-2-ols

 

02.063

08

2216–52–6

D-neomentols

2666

2028

218–691–4

02.063

2-propilizo-5-metilcikloheksanols; 2-izopropil-5-metilcikloheksanols

[1S-(1-α, 2-α, 5-β]- 2-izopropil-5-metilcikloheksanols

 

02.064

21

98–85–1

1-feniletān-1-ols

2685

2030

202–707–1

02.064

α-metilbenzilspirts; metilfenilkarbinols; stiralilspirts; 1-fenil-1-hidroksietāns

 
 

02.065

21

7779–78–4

4-metil-1-fenilpentān-2-ols

2208

2031

231–939–6

02.065

benzilizobutilkarbinols; α-izobutilfenetilspirts; 2-metilpropilbenzilkarbinols; 4-metil-1-fenil-2-pentanols

 
 

02.066

21

17488–65–2

4-fenilbut-3-ēn-2-ols

2880

2032

241–501–6

02.066

metilstirilkarbinols; α-metilcinamilspirts

 
 

02.067

05

89–79–2

izopulegols

2962

2033

201–940–6

02.067

1-metil-4-izopropenilcikloheksān-3-ols; p-ment-8(9)-ēn-3-ols

p-ment-8-ēn-3-ols

 

02.068

03

107–18–6

prop-2-ēn-1-ols

 

2136

203–470–7

02.068

alilspirts; 2-propēn-1-ols; 1-propenols-3; vinilkarbinols

 
 

02.070

08

108–93–0

cikloheksanols

 

2138

203–630–6

02.070

heksalīns; heksahidrofenols; hidroksicikloheksāns

 
 

02.071

08

499–69–4

p-mentān-2-ols

3562

2228

207–885–4

02.071

heksahidrokarvakrols; 3-izopropil-6-metilcikloheksanols; karvomentols; 1-metil-4-izopropil-2-cikloheksanols

 

5

02.072

06

562–74–3

4-terpinenols

2248

2229

209–235–5

02.072

4-karvomentenols; 1-metil-4-izopropilcikloheks-1-ēn-4-ols; 1- p-mentēn-4-ols; origanols; 1-metil-4-izopropils

p-ment-1-ēn-4-ols

 

02.073

22

1123–85–9

2-fenilpropān-1-ols

2732

2257

214–379–7

02.073

hidratropspirts; hidratropilspirts; 2-fenilpropilspirts

 
 

02.074

04

6126–50–7

heks-4-ēn-1-ols

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675–34–8

neodihidrokarveols

 

2296

 

02.075

 

p-ment-8-ēn-8-ols

 

02.076

02

137–32–6

2-metilbutān-1-ols

 

2346

205–289–9

02.076

 
 
 

02.077

05

584–02–1

pentān-3-ols

 

2349

209–526–7

02.077

dietilkarbinols

 
 

02.078

01

64–17–5

etanols

2419

11891

200–578–6

02.078

metilkarbinols; Punctilious (USI); absolūtais spirts bezūdens spirts; dehidrēts spirts; etilhidrāts; etilhidroksīds

 

1

02.079

05

67–63–0

izopropanols

2929

 

200–661–7

02.079

izopropilspirts; propān-2-ols; izopropanols; dimetilkarbinols; izopropilalkohols; propanols (izo); petrohols; sek-propilspirts

 

1

02.080

21

536–50–5

1-( p-tolil)etān-1-ols

3139

10197

208–637–8

02.080

p-α-dimetilbenzilspirts; p-tolilmetilkarbinols; 1- p-toli)- 1-etanols; 4-toluols; p-tolilmetilkarbinols

1-(4-metilfenil)etān-1-ols

 

02.081

05

108–82–7

2,6-dimetilheptān-4-ols

3140

11719

203–619–6

02.081

di-izobutilkarbinols; diizobutilkarbinols

 
 

02.082

02

104–76–7

2-etilheksān-1-ols

3151

11763

203–234–3

02.082

2-etilheksilspirts

 
 

02.083

08

491–04–3

p-ment-1-ēn-3-ols

3179

10248

207–725–3

02.083

piperitols

 
 

02.085

08

546–79–2

sabinēna hidrāts

3239

10309

208–911–7

02.085

sabinēnhidrāts; tujān-4-ols

1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksān-4-ols

 

02.086

05

1653–30–1

undekān-2-ols

3246

11826

216–722–6

02.086

sek-undecilspirts; metilnonilkarbinols

 
 

02.087

05

628–99–9

nonān-2-ols

3315

11803

211–065–1

02.087

metil-n-heptilkarbinols; sek-n-nonanols; metilheptilkarbinols

 
 

02.088

05

6032–29–7

pentān-2-ols

3316

11696

227–907–6

02.088

sek-amilspirts; α-metilbutanols; metil-n-propilkarbinols; metil-n-propilkarbinols; propilmetilkarbinols

 
 

02.089

05

623–37–0

heksān-3-ols

3351

11775

210–790–0

02.089

etilpropilkarbinols

 
 

02.090

03

31502–14–4

non-2-( trans)-ēn-1-ols

3379

10292

250–662–1

02.090

 
 

5

02.091

07

515–00–4

mirtenols

3439

10285

208–193–5

02.091

6,6-dimetil-2-oksometilbiciklo[1.3.3]hept-2-ēns; 10-hidroksi-2-pinēns; 2-pinēn-10-ols

2-hidroksimetil-6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-ēns

 

02.092

08

57069–86–0

dehidrodihidrojonols

3446

10195

 

02.092

α, 2,6,6-tetrametil-1, 3-cikloheksadien-1-propanols

4-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadienil)butān-2-ols

 

02.093

04

35854–86–5

non-6-ēn-1-ols

3465

10294

252–764–1

02.093

cis- 6-nonenols

 

5

02.094

04

20125–84–2

okt-3-ēn-1-ols

3467

10296

243–533–6

02.094

cis- 3-oktenols

 

5

02.095

06

18368–91–7

2-etilfenhols

3491

10208

242–243–7

02.095

2-etil-1,3,3-trimetil-2-norbornanols

2-etil-1,3,3-trimetilbiciklo[2.2.1]heptān-2-ols

 

02.096

06

586–82–3

1-terpinenols

3563

10252

209–585–9

02.096

4-izopropil-1-metil-3-cikloheksēn-1-ols; 1-metil-4-izopropil-3-cikloheksēn-1-ols; p-mentēn-1-ols; p- 3-mentenols-1

p-ment-3-ēn-1-ols

 

02.097

06

138–87–4

β-terpineols

3564

10254

205–342–6

02.097

1-metil-4-izopropenilcikloheksān-1-ols; 4-izopropenil-1-metil-1-cikloheksanols

p-ment-8(10)-ēn-1-ols

 

02.098

05

589–98–0

oktān-3-ols

3581

11715

209–667–4

02.098

etil-n-amilkarbinols; amiletilkarbinols; d-n-oktanols; amiletilkarbinols

 
 

02.099

05

616–25–1

pent-1-ēn-3-ols

3584

11717

210–472–1

02.099

B-pentenols; viniletilkarbinols; etilvinilkarbinols

 
 

02.100

08

5947–36–4

pinokarveols

3587

10303

227–705–8

02.100

2(10)-pinēn-3-ols; 6,6-dimetil-3-hidroksi-2-metilēnbiciklo[3.1.1]heptāns; 2(10)-pinenols-3

3-hidroksi-6,6-dimetil-2-metilēnbiciklo[3.1.1]heptāns

 

02.101

08

473–67–6

pin-2-ēn-4-ols

3594

10304

207–470–8

02.101

verbenols; 4-hidroksi-2,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-ēns; d-verbenols; 2-pinenols-4

4,6,6-trimetilbiciklo[3.1.1]hept-3-ēn-2-ons

 

02.102

05

76649–14–4

okt-3-ēn-2-ols

3602

 

278–508–9

02.102

trans-3-oktēn-2-ols

 
 

02.103

05

1565–81–7

dekān-3-ols

3605

10194

 

02.103

heptiletilkarbinols; etilheptilkarbinols

 
 

02.104

05

4798–44–1

heks-1-ēn-3-ols

3608

10220

225–355–0

02.104

1-vinilbutān-1-ols; vinilpropilkarbinols; propilvinilkarbinols

 
 

02.105

08

25312–34–9

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksenil)but-3-ēn-2-ols

3624

 

246–815–7

02.105

α-jonols

 
 

02.106

08

22029–76–1

4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksenil)but-3-ēn-1-ols

3625

 

244–735–7

02.106

β-jonols

 
 

02.107

08

3293–47–8

dihidro-β-jonols

3627

 

221–957–2

02.107

β-dihidrojonols

4-(2,2,6-trimetilcikloheks-1-enil)butān-2-ols

 

02.108

06

103–05–9

2-metil-4-fenilbutān-2-ols

3629

10281

203–074–4

02.108

feniletildimetilkarbinols; 1,1-dimetil-3-fenil-1-propanols; dimetilfeniletilkarbinols

 
 

02.10

03

556–82–1

3-metilbut-2-ēn-1-ols

3647

11795

209–141–4

02.10

prenols

 
 

02.110

04

36806–46–9

2,6-dimetilhept-6-ēn-1-ols

3663

 

253–223–2

02.110

 
 
 

02.111

05

598–75–4

3-metilbutān-2-ols

3703

 

209–950–2

02.111

metilizopropilkarbinols; izopropilmetilkarbinols

 
 

02.112

03

41453–56–9

non-2-( cis)-ēn-1-ols

3720

10292

255–376–0

02.112

z-2-nonēn-1-ols

 

5

02.113

04

64275–73–6

okt-5-( cis)-ēn-1-ols

3722

 

264–764–9

02.113

z-5-oktēn-1-ols

 
 

02.114

07

1901–38–8

2-(2,2,3-trimetilciklopent-3-enil)etān-1-ols

3741

 

217–600–5

02.114

α-kamfolenspirts; 2-(2,3,3-trimetilciklopent-3-ēn-1-il)etanols

 
 

02.115

02

589–35–5

3-metilpentān-1-ols

3762

10275

209–644–9

02.115

2-etil-4-butanols

 
 

02.118

06

472–97–9

β-kariofilenspirts

 

10188

207–458–2

02.118

kariolān-1-ols; izokarifilēns

4,4,8-trimetiltriciklo[6.3.1.0(2.5)]dodekān-1-ols

 

02.119

07

28231–03–0

cedrenols

 

10189

248–917–7

02.119

 

2,6,6-trimetil[5.3.1.0(1.5)]undec-8-ēn-8-ilmetanols

 

02.120

06

77–53–2

cedrols

 

10190

201–035–6

02.120

ciedru eļļas spirts; oktahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a, 7-metanoazulēn-6-ols; 8βH-cedran-8-ols

2,6,6, 8-tetrametiltriciklo[5.3.1.0(1.5)]undekān-8-ols

 

02.121

05

78–92–2

butān-2-ols

 

11735

201–158–5

02.121

2-hidroksibutāns; butilēna hidrāts; metiletilkarbinols; sek-butilspirts

 

1 ►M3  , 4 ◄

02.122

07

3269–90–7

p-menta-1,8(10)-diēn-9-ols

 

10239

221–889–3

02.122

p-menta-1,8-diēn-10-ols

 
 

02.123

06

115–18–4

2-metilbut-3-ēn-2-ols

 

11794

204–068–4

02.123

 
 
 

02.124

05

1569–60–4

6-metilhept-5-ēn-2-ols

 

10264

216–377–1

02.124

 
 
 

02.125

04

112–43–6

undec-10-ēn-1-ols

 

10319

203–971–0

02.125

undecēn-1-ols; C 11 spirts; undecilēnspirts

 
 

02.126

01

112–72–1

tetradekān-1-ols

 

10314

204–000–3

02.126

miristīnspirts; miristilspirts; C 14 spirts

 
 

02.128

23

105–13–5

p-anizilspirts

2099

66

203–273–6

02.128

anizīnspirts; anīsa spirts

4-metoksibenzilspirts

 

02.129

06

515–69–5

bisabola-1,12-diēn-8-ols

 

10178

208–205–9

02.129

α-bisabolols

6-metil-2-(4-metilcikloheks-3-enil)hept-5-ēn-2-ols

 

02.130

03

6117–91–5

but-2-ēn-1-ols

 

11737

228–086–7

02.130

 
 
 

02.131

05

598–32–3

but-3-ēn-2-ols

 
 

209–929–8

02.131

 
 
 

02.132

09

107–88–0

butān-1,3-diols

 
 

203–529–7

02.132

1,3-butilēnglikols

 
 

02.133

10

513–85–9

butān-2,3-diols

 

10181

208–173–6

02.133

2,3-butilēnglikols; dimetiletilēnglikols

 
 

02.134

07

4442–79–9

2-cikloheksiletān-1-ols

 
 

224–672–1

02.134

 
 
 

02.135

08

96–41–3

ciklopentanols

 

10193

202–504–8

02.135

ciklopentilspirts

 
 

02.136

05

51100–54–0

dec-1-ēn-3-ols

3824

 

256–967–6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104–80–9

dec-2-ēn-1-ols

 

11750

244–784–4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019–22–2

dec-9-ēn-1-ols

 
 

235–878–6

02.138

ω-decenols; decilēnspirts

 
 

02.139

03

18409–21–7

deka-2,4-diēn-1-ols

3911

11748

242–291–9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270–57–7

1,2-dihidrolinalools

 
 
 

02.140

 

3,7-dimetilokt-6-ēn-3-ols

 

02.141

07

128–50–7

2-(6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-ēn-2-il)etān-1-ols

3938

 

204–890–3

02.141

nopols; 6,6-dimetil-2-norpinēn-2-etanols; 2-hidroksietil-6, 6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-ēns

 
 

02.142

05

464–07–3

3,3-dimetilbutān-2-ols

 
 

207–347–9

02.142

pinakolilspirts; 3,3-dimetil-2-butanols; terc-butilmetilkarbinols

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479–58–8

2,6-dimetilokt-7-ēn-2-ols

 
 

242–362–4

02.144

dihidromircenols; dihidromircenāts; mircetols; dimircetāls

 
 

02.145

05

29414–56–0

2,6-dimetilokta-1,5,7-triēn-3-ols

 
 

249–613–7

02.145

notrienols

 
 

02.146

06

29957–43–5

3,7-dimetilokta-1,5,7-triēn-3-ols

3830

10202

249–975–6

02.146

 
 

5

02.147

06

151–19–9

3,6-dimetiloktān-3-ols

 
 

205–787–6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203–28–8

dodekān-2-ols

 

11760

233–500–4

02.148

 
 
 

02.149

06

639–99–6

elemols

 

10205

211–360–5

02.149

 

2-(4-metil-3-izopropilēn-4-vinilcikloheksil)propān-2-ols

 

02.150

06

1113–21–9

geranillinalools

 
 

214–201–8

02.150

 

3,7,11,15-tetrametilheksadeka-1, 6,10,14-tetraēn-3-ols

 

02.151

03

33467–76–4

hept-2-ēn-1-ols

 

11773

251–534–8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606–47–0

hept-3-ēn-1-ols

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467–79–7

hepta-2,4-diēn-1-ols

 
 

251–535–3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454–85–9

heptadekān-1-ols

 
 
 

02.154

 
 
 

02.155

05

4938–52–7

1-heptēn-3-ols

 

10218

225–579–9

02.155

 
 
 

02.156

03

928–94–9

heks-2-( cis)-ēn-1-ols

3924

69

213–190–7

02.156

2-heksenols

 

5

02.157

03

2305–21–7

heks-2-( trans)-ēn-1-ols

2562

69

213–191–2

02.157

2-heksenols

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544–12–7

heks-3-ēn-1-ols

2563

750

213–193–3

02.159

lapu spirts; β, γ-heksenols; cis-3-heksenols

 

5

02.160

04

928–91–6

heks-4-( cis)-ēn-1-ols

 
 

213–187–0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111–28–4

heksa-2,4-diēn-1-ols

3922

 

203–853–9

02.162

sorbīnspirts; 1-hidroksi-2,4-heksadiēns; sorbilspirts

 
 

02.163

05

626–93–7

heksān-2-ols

 

11774

210–971–4

02.163

 
 
 

02.164

23

530–56–3

4-hidroksi-3, 5-dimetoksibenzilspirts

 
 

208–485–2

02.164

siringilalkohols

 
 

02.165

23

623–05–2

4-hidroksibenzilspirts

 
 

210–768–0

02.165

4-hidroksibenzolmetanols

 
 

02.166

15

501–94–0

2-(4-hidroksifenil)etān-1-ols

 

10226

207–930–8

02.166

4-hidroksifenetilspirts; 4-hidroksibenzoletanols

 
 

02.167

08

18675–35–9

izodihidrokarveols

 
 
 

02.167

 

izo- p-ment-8-ēn-8-ols

 

02.168

06

505–32–8

izofitols

 

10233

208–008–8

02.168

 

3,7,11,15-tetrametilheksadec-1-ēn-3-ols

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498–16–8

lavandulols

 
 
 

02.170

2-izopropenil-5-metil-4-heksēn-1-ols

5-metil-2-(1-metilēnetil)heks-4-ēn-1-ols

 

02.171

06

498–81–7

p-mentān-8-ols

 
 

207–871–8

02.171

dihidro-α-terpineols; p-mentān-8-ols; 1-metil-4-izopropilcikloheksān-8-ols

 
 

02.173

22

5406–18–8

3-(4-metiloksifenil)propān-1-ols

 
 

226–463–0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675–87–0

2-metilbut-2-ēn-1-ols

 

10258

225–127–0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516–90–9

2-metilbut-3-ēn-1-ols

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763–32–6

3-metilbut-3-ēn-1-ols

 

10260

212–110–8

02.176

 
 
 

02.177

05

617–29–8

2-metilheksān-3-ols

 

10266

210–508–6

02.177

 
 
 

02.178

02

818–81–5

2-metiloktān-1-ols

 
 

212–457–5

02.178

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626–89–1

4-metilpentān-1-ols

 

10278

210–969–3

02.180

izoheksanols

 
 

02.181

06

590–36–3

2-metilpentān-2-ols

 

10274

209–681–0

02.181

2-metil-2-pentanols

 
 

02.182

05

565–60–6

3-metilpentān-2-ols

 

10276

209–281–6

02.182

 
 
 

02.183

05

108–11–2

4-metilpentān-2-ols

 

10279

203–551–7

02.183

metilamilspirts; sek-heksilspirts; metilizobutilkarbinols

 
 

02.184

06

77–74–7

3-metilpentān-3-ols

 

10277

201–053–4

02.184

 
 
 

02.185

06

543–39–5

mircenols

 
 

208–843–8

02.185

 

7-metil-3-metilēnokt-1-ēn-7-ols

 

02.186

07

514–99–8

mirtanols

 
 

208–191–4

02.186

 

2-hidroksimetil-6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]heptāns

 

02.187

05

21964–44–3

non-1-ēn-3-ols

 

10291

244–686–1

02.187

n-heksilvinilkarbinols

 
 

02.188

03

62488–56–6

nona-2,4-diēn-1-ols

3951

11802

263–571–7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649–25–7

nona-3,6-diēn-1-ols

3885

10289

278–518–3

02.189

 
 

5

02.190

05

624–51–1

nonān-3-ols

 

10290

210–850–6

02.190

heksiletilkarbinols; 3-nonanols; etil-n-heksilkarbinols

 
 

02.191

06

5986–38–9

ocimenols

 
 

227–806–7

02.191

 

2,6-dimetilokta-5,7-diēn-2-ols

 

02.192

03

22104–78–5

okt-2-ēn-1-ols

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798–61–2

okt-2-ēn-4-ols

3888

 

225–357–1

02.193

2-oktēn-4-ols

 

5

02.194

05

83861–74–9

okta-1,5-diēn-3-ols

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664–96–9

okta-3,5-diēn-1-ols

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112–92–5

oktadekān-1-ols

 
 

204–017–6

02.196

stearilspirts; oktadekanols; oktadecilspirts; n-oktadekanols

 
 

02.197

06

41199–19–3

1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahidro-2,5,5-trimetilnaftalīn-2-ols

 

10173

255–256–8

02.197

ambrinols; 2,5,5-trimetil-2-hidroksioktalīns

 
 

02.198

09

23433–05–8

oktān-1,3-diols

 
 
 

02.198

1,3-oktāndiols

 
 

02.199

06

5986–55–0

pačulols

 
 

227–807–2

02.199

pačuliju spirts

oktahidro-4,8a, 9,9-tetrametil-1,6-metanonaftalīn-1(2H)-ols

5

02.201

04

821–09–0

pent-4-ēn-1-ols

 
 

212–473–2

02.201

4-pentēn-1-ols

 
 

02.202

01

629–76–5

pentadekān-1-ols

 
 

211–107–9

02.202

 
 
 

02.203

06

617–94–7

2-fenilpropān-2-ols

 

11704

210–539–5

02.203

dimetilfenilkarbinols; fenilizopropanols; fenildimetilkarbinols; benzolmetanols

 
 

02.204

03

150–86–7

fitols

 

10302

205–776–6

02.204

 

3,7,11,15-tetrametilheksadec-2-ēn-1-ols

 

02.205

23

495–76–1

piperonilspirts

 

10306

207–808–4

02.205

heliospirts; 1,3-benzodioksol-5-metanols

3,4-metilēndioksibenzilspirts

 

02.206

06

515–03–7

sklareols

 

10311

208–194–0

02.206

labd-14-ēn-8,13-diols

4,6,10,10-tetrametil-5-(3,3-dimetilpent-4-enil)biciklo[4.4.0]dekān-4-ols

 

02.207

08

21653–20–3

tujilspirts

 
 

244–504–0

02.207

 

1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksān-3-ols

5

02.209

08

116–02–9

3,3,5-trimetilcikloheksān-1-ols

3962

 

204–122–7

02.209

ciklonols; homomentol

 
 

02.210

03

37617–03–1

undec-2-ēn-1-ols

 
 

253–569–4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722–23–7

undeka-1,5-diēn-3-ols

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498–00–0

vanililspirts

3737

690

207–852–4

02.213

 

4-hidroksi-3-metoksibenzilspirts

 

02.214

08

89–88–3

vetiverols

 

10321

201–949–5

02.214

vetivenols; vetivols

2-hidroksimetil-6-metil-9-(1-metilēnetil)biciklo[5.3.0]dekāns un 2-hidroksimetilizoprop-5-eniltriciklo[6.2.1.0(3.7)]undekāns

 

02.215

06

552–02–3

viridoflorols

 

10322

209–003–3

02.215

 

2,6,6,9-tetrametiltriciklo[6.3.0.0(5.7)]undekān-2-ols

 

02.216

07

77–42–9

12-β-santalen-14-ols

3006

74

201–027–2

02.216

β-santalols

 

►M3  4,  ◄ 5

02.217

07

115–71–9

12-α-santalen-14-ols

3006

74

204–102–8

02.217

α-santalols

 

►M3  4,  ◄ 5

02.218

08

1490–04–6

DL-mentols

2665

63

216–074–4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254–34–7

2,6-dimetil-2-heptanols

 
 

236–244–1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161–19–8

3-pentenols-1

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061–04–9

3-(1-mentoksi)propān-1,2-diols

3784

 

289–296–2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142–50–7

[S-( cis)- 3,7,11-trimetil-1,6,10-dodekatriēn-3-ols

 

67

205–540–2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540–51–4

(-)- 3,7-dimetil-6-oktēn-1-ols

2309

59

231–415–7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000–41–7

terpineols

 
 

232–268–1

02.230

terpēnspirts

 

5

02.231

03

28069–72–9

trans- 2, cis- 6-nonadiēn-1-ols

2780

589

248–816–8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716–66–3

trans- 3,7,11-trimetildodeka-1,6,10-triēn-3-ols

 
 

255–053–4

02.232

(E)-nerolidols

 
 

02.234

04

10340–23–5

3-nonēn-1-ols

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700–21–1

geosmīns

 

10216

243–239–8

02.237

2,6-dimetildekahidronaftalīn-1 ols

2,6-dimetilbiciklo[4.4.0]dekān-1-ols

 

02.238

08

 

2-cedrēn-15-ols

 
 
 

02.238

 

8-metoksi-2,2,4-trimetiltriciklo[5.3.1(3.7).0(1.7)]undec-8(9)-ēns

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111–76–2

2-butoksietān-1-ols

 

10182

203–905–0

02.242

etilēnglikola monobutilēteris

 
 

▼M3

02.243

04

56805–23–3

(E)–3–(Z)–6–nonadiēn–1–ols

3884

 

278–518–3

02.243

 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-oktēn-1-ols

 
 
 

02.244

 
 
 

▼M2

03.001

16

470–82–6

1,8-cineols

2465

182

207–431–5

03.001

eikaliptols; 1,8-oksido- p-mentāns; 1,3,3-trimetil-2-oksabiciklo[2.2.2]oktāns

1,8-epoksi- p-mentāns

 

03.003

26

539–30–0

benziletilēteris

2144

521

208–714–6

03.003

etilbenzilēteris

 
 

03.004

26

103–50–4

dibenzilēteris

2371

11856

203–118–2

03.004

benzilēteris; benziloksīds

 
 

03.005

16

2679–87–0

2-butiletilēteris

3131

10911

220–234–9

03.005

ēteris, sek-butiletil-; etil- sek-butiletilēteris

 
 

03.006

26

3558–60–9

2-metoksietilbenzols

3198

11812

222–619–7

03.006

metilfenetilēteris; fenetilmetilēteris; feniletilmetilēteris

 
 

03.007

16

470–67–7

1,4-cineols

3658

11225

207–428–9

03.007

 

1,4-epoksi-p-mentāns

 

03.008

16

57709–95–2

2-acetoksi-1,8-cineols

 
 
 

03.008

 

2-acetoksi-1,8-epoksi- p-mentāns

 

03.010

26

588–67–0

benzlibutilēteris

2139

520

209–626–0

03.010

 
 
 

03.011

26

538–86–3

benzilmetilēteris

 

10910

208–705–7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852–64–1

benziloktilēteris

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267–72–9

etilgeranilēteris

 
 

254–867–7

03.015

geraniletilēteris

1-etoksi-3,7-dimetilokta-2-( trans), 6-diēns

 

03.016

16

4747–07–3

heksilmetilēteris

 
 

225–263–0

03.016

 
 
 

03.018

16

1634–04–4

2-metoksi-2-metilpropāns

 
 

216–653–1

03.018

trešējais metilbutilēteris; metil- terc-butilēteris

 
 

03.019

16

22094–00–4

preniletilēteris

3777

 
 

03.019

etil-3-metilbut-2-enilēteris

1-etoksi-3-metilbut-2-ēns

 

03.020

16

14576–08–0

6-etoksiprop-3-enilfenols

 
 

238–620–0

03.020

4-(1-metoksi-1-metiletil)- 1-metilcikloheksēns

p-ment-1-ēn-8-ilmetilēteris

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

Dibutilēteris

 
 

205-575-3

03.021

 
 
 

▼M2

04.002

25

94–86–0

α-terpinilmetileteris

2922

170

202–370–0

04.002

l-etoksi-2-hidroksi-4-propenilbenzols; 5-propenilgvajetols; 3-propenil-6-etoksifenols; hidroksimetilanetols

 
 

04.003

18

97–53–0

eigenols

2467

171

202–589–1

04.003

4-alilgvajakols; 2-metoksi-4-prop-2-enilfenols; 1-hidroksi-2-metoksi-4-alilbenzols; 1-hidroksi-2-metoksi-4-propenilbenzols

4-alil-2-metoksifenols

 

04.004

17

97–54–1

izoeigenols

2468

172

202–590–7

04.004

4-propenilgvajakols; 2-metoksi-4-propenilfenols; 1-hidroksi-2-metoksi-4-propēn-1-ilbenzols

2-metoksi-4-(prop-1-enil)fenols

 

04.005

25

90–05–1

2-metoksifenols

2532

173

201–964–7

04.005

gvajakols; o-metilkatehols; 1-hidroksi-2-metoksibenzols; o-metoksifenols; 1-oksi-2-metoksibenzols

 
 

04.006

25

89–83–8

timols

3066

174

201–944–8

04.006

1-metil-3-hidroksi-4-izopropilbenzols; 3-hidroksi- p-cimēns; α-cimofenols

2-izopropil-5-metilfenols

 

04.007

25

93–51–6

2-metoksi-4-metilfenols

2671

175

202–252–9

04.007

4-metilgvajakols; l-hidroksi-2-metoksi-4-metilbenzols; 3-metoksi-4-hidroksitoluols; kreozols

 
 

04.008

25

2785–89–9

4-etilgvajakols

2436

176

220–500–4

04.008

1-hidroksi-2-metoksi-4-etilbenzols; 2-metoksi-2-etilfenols; homokreozols

4-etil-2-metoksifenols

 

04.009

25

7786–61–0

2-metoksi-4-vinilfenols

2675

177

232–101–2

04.009

vinilgvajakols; 4-hidroksi-3-metoksistirols; p-vinilkatehol-O-metilēteris; p-vinilgvajakols

 
 

04.010

30

4180–23–8

1-metoksi-4-(prop-1-( trans)-enil)benzols

2086

183

224–052–0

04.010

trans-anetols; izoestragols; 1-metoksi-4-propenilbenzols; 1-propēns, 1-(4-metoksifenil)-; 4-metoksi-1-propenilbenzols; anīsa kampars

 

5

04.013

26

93–16–3

1,2-dimetoksi-4-(prop-1-enil)benzols

2476

186

202–224–6

04.013

metilizoeigenols; 1,2-dimetoksi-4-propenilbenzols; 4-propenilveratrols; 1,2-dimetoksi-4-propēns

 
 

04.014

26

578–58–5

1-metoksi-2-metilbenzols

2680

187

209–426–3

04.014

o-metilanizols; o-krezilmetilēteris; 2-metoksitoluols; o-metoksitoluols; metil- o-tolilēteris

 
 

04.015

26

104–93–8

1-metoksi-4-metilbenzols

2681

188

203–253–7

04.015

p-metilanizols; o-metil- p-krezols; 4-metoksitoluols; metil- p-tolilēteris; p-krezilmetilēteris; p-metoksitoluols

 
 

04.016

26

151–10–0

1,3-dimetoksibenzols

2385

189

205–783–4

04.016

m-dimetoksibenzols; rezorcīna dimetilēteris; dimetilrezorcīns

 
 

04.017

30

7784–67–0

1-etoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzols

2472

190

232–072–6

04.017

etilizoeigenilēteris; l-etoksi-2-metoksi-4-benzols; 2-etoksi-5-propenilanizols; etilizoeigenols

 
 

04.018

26

120–11–6

benzilizoeigenilēteris

3698

522

204–370–6

04.018

benzilizoeigenols; izoeigenilbenzilēteris; benzil-2-metoksi-4-propenilfenilēteris; l-benziloksi-2-metoksi-4-propenilbenzols

benzil-2-metoksi-4-prop-1-enilfenilēteris

 

04.019

25

95–87–4

2,5-dimetilfenols

3595

537

202–461–5

04.019

1-hidroksi-2,5-dimetilbenzols

 
 

04.020

25

108–68–9

3,5-dimetilfenols

 

538

203–606–5

04.020

 
 
 

04.021

25

620–17–7

3-etilfenols

 

549

210–627–3

04.021

 
 
 

04.022

25

123–07–9

4-etilfenols

3156

550

204–598–6

04.022

4-hidroksietilbenzols

 
 

04.026

25

108–39–4

3-metilfenols

3530

617

203–577–9

04.026

m-krezols; 1-hidroksi-3-metilbenzols; 1-metil-3-hidoksibenzols; m-metilfenols

 
 

04.027

25

95–48–7

2-metilfenols

3480

618

202–423–8

04.027

o-krezols; 1-hidroksi-2-metilbenzols; 2-hidroksi-1-metilbenzols; o-krezilskābe; o-hidroksitoluols; o-metilfenols

 
 

04.028

25

106–44–5

4-metilfenols

2337

619

203–398–6

04.028

p-krezols; 4-hidroksitoluols; 1-metil-4-hidroksibenzols; 1-hidroksi-4-metilbenzols; 4-krezols; p-krezilskābe

 
 

04.029

25

120–80–9

benzol-1,2-diols

 

680

204–427–5

04.029

katehols

 
 

04.031

25

499–75–2

karvakrols

2245

2055

207–889–6

04.031

2- p-cimenols; 2-hidroksi- p-cimenols; 2-cikloheksēn-1-ons, 6-metil-3-(1-metiletil)-; 2-hidroksi- p-cimēns; 2-metil-5-izopropilfenols

5-izopropil-2-metilfenols

 

04.032

26

100–66–3

anizols

2097

2056

202–876–1

04.032

metilfenilēteris; fenilmetilēteris

metoksibenzols

 

04.033

26

93–18–5

β-naftiletilēteris

2768

2058

202–226–7

04.033

2-etoksinaftalīns; etil-2-naftilēteris; etil-β-naftileteris; nerolīns; nerolīns II

 
 

04.034

26

150–78–7

1,4-dimetoksibenzols

2386

2059

205–771–9

04.034

p-dimetoksibenzols; hidrohinona dimetilēteris; dimetilhidrohinons; 4-metoksifenilmetilēteris

 
 

04.035

26

101–84–8

difenilēteris

3667

2201

202–981–2

04.035

difeniloksīds; fenilēteris

 
 

04.036

25

91–10–1

2,6-dimetoksifenols

3137

2233

202–041–1

04.036

2-hidroksi-1,3-dimetoksibenzols; pirogallola dimetilēteris; siringols

 
 

04.037

25

622–62–8

4-etoksifenols

3695

2258

210–748–1

04.037

hidrohinona monoetilēteris; 1-etoksi-4-hidroksibenzols; p-etoksifenols

 
 

04.038

26

4732–13–2

karvakriletilēteris

2246

11840

225–238–4

04.038

2-etoksi- p-cimēns; etilkarvakrilēteris

2-etoksi-4-izopropil-1-metilbenzols

 

04.039

26

104–45–0

1-metoksi-4-propilbenzols

2930

11835

203–203–4

04.039

p-propilanizols; dihidroanetols; p-n-propilanizols; 4-propilmetoksibenzols

 
 

04.040

30

6380–23–0

1,2-dimetoksi-4-vinilbenzols

3138

11228

228–962–9

04.040

3,4-dimetoksistirols

 
 

04.041

25

108–95–2

fenols

3223

11811

203–632–7

04.041

karbolskābe; hidroksibenzols; benzenols; fenilhidroksīds

 
 

04.042

25

576–26–1

2,6-dimetilfenols

3249

11261

209–400–1

04.042

2,6-ksilenols; 2-hidroksi-1,3-dimetilbenzols

 
 

04.043

26

1076–56–8

1-izopropil-2-metoksi-4-metilbenzols

3436

11245

214–063–9

04.043

timola metilēteris; 3-metoksi- p-cimēns; 3-metoksi-para-cimēns timols, metilēteris

 
 

04.044

25

88–69–7

2-izopropilfenols

3461

11234

201–852–8

04.044

fenols, 2-(1-metiletil)-; 1-hidroksi-2-izopropilbenzols; o-kumenols; o-izopropilfenols

 
 

04.045

25

20920–83–6

2-(etoksimetil)fenols

3485

11905

 

04.045

 
 
 

04.046

25

644–35–9

2-propilfenols

3522

11908

211–415–3

04.046

1-2-hidroksifenil)propāns

 
 

04.047

25

108–46–3

benzol-1,3-diols

3589

11250

203–585–2

04.047

rezorcīns; 1,3-dihidroksibenzols; m-dihidroksibenzols

 
 

04.048

25

95–65–8

3,4-dimetilfenols

3596

11262

202–439–5

04.048

3,4-ksilenols; 1-hidroksi-3,4-dimetilbenzols

 
 

04.049

25

2785–87–7

2-metoksi-4-propilfenols

3598

 

220–499–0

04.049

4-propil-orto-metoksifenols; 4-propilgvajakols; 5-propil-orto-hidroksianizols; dihidroeigenols

 
 

04.050

25

645–56–7

4-propilfenols

3649

 

211–446–2

04.050

 
 
 

04.051

18

6627–88–9

4-alil-2,6-dimetoksifenols

3655

11214

229–600–2

04.051

fenols, 2,6-dimetoksi-4-(2-propenil)-; 4-alilsiringols; 4-metoksieigenols

 
 

04.052

25

14059–92–8

4-etil-2,6-dimetoksifenols

3671

11231

 

04.052

4-etilsiringols

 
 

04.053

25

6638–05–7

4-metil-2,6-dimetoksifenols

3704

 

229–641–6

04.053

4-metilsiringols; 2,6-dimetoksi- p-krezols

 
 

04.054

26

2173–57–1

izobutil-β-naftilēteris

3719

11886

218–529–2

04.054

2-izobutoksinaftalīns; fragarols

2-metilpropil-β-naftileteris

 

04.055

17

20675–95–0

2,6-dimetoksi-4-prop-1-enilfenols

3728

 
 

04.055

4-propenilsiringols; 6-metoksiizoeigenols

 
 

04.056

25

6766–82–1

2,6-dimetoksi-4-propilfenols

3729

 
 

04.056

4-propilsiringols

 
 

04.057

25

2628–17–3

4-vinilfenols

3739

11257

220–103–6

04.057

4-etenilfenols; 4-hidroksistirols

 
 

04.058

18

501–92–8

4-alilfenols

 

11218

207–929–2

04.058

p-alilfenols

 
 

04.059

26

6379–73–3

karvakrilmetilēteris

 

11224

228–959–2

04.059

5-izopropil-2-metilmetoksibenzols

4-izopropil-2-metoksi-1-metilbenzols

 

04.060

26

494–99–5

1,2-dimetoksi-4-metilbenzols

 
 

207–796–0

04.060

homoveratrols; 3,4-dimetoksitoluols

 
 

04.061

25

28343–22–8

2,6-dimetoksi-4-vinilfenols

 

11229

 

04.061

 
 
 

04.062

26

91–16–7

1,2-dimetoksibenzols

3799

10320

202–045–3

04.062

veratrols; o-dimetoksibenzols

 
 

04.063

26

6738–23–4

1,3-dimetil-4-metoksibenzols

3828

 

229–794–9

04.063

2,4-dimetil-1-metoksibenzols

 
 

04.064

25

98–54–4

4-(1,1-dimetiletil)fenols

3918

 

202–679–0

04.064

4- terc-butilfenols; 1-hidroksi-4- terc-butilbenzols; Ukarbutilfenols

 
 

04.065

25

526–75–0

2,3-dimetilfenols

 

11258

208–395–3

04.065

2,3-ksilenols; 1-hidroksi-2,3-dimetilbenzols

 
 

04.066

25

105–67–9

2,4-dimetilfenols

 

11259

203–321–6

04.066

2,4-ksilenols; 1-hidroksi-2,4-dimetilbenzols; 4,6-dimetilfenols

 
 

04.067

26

17600–72–5

1-etoksi-2-metoksibenzols

 
 

241–571–8

04.067

etilgvajakols

 
 

04.068

26

5076–72–2

1-etoksi-4-metoksibenzols

 
 

225–786–4

04.068

aniziletilēteris

 
 

04.069

26

1515–95–3

1-etil-4-metoksibenzols

 
 
 

04.069

4-etilanizols

 
 

04.070

25

90–00–6

2-etilfenols

 

11232

201–958–4

04.070

florols; 1-etil-2-hidroksibenzols

 
 

04.071

17

115422–59–8

izoeigenilbutilēteris

 

11857

 

04.071

 

1-butoksi-2-metoksi-4-(prop-1-enil)benzols

 

04.072

25

618–45–1

3-izopropilfenols

 
 

210–551–0

04.072

 
 
 

04.073

25

99–89–8

4-izopropilfenols

 
 

202–798–8

04.073

 
 
 

04.074

26

93–04–9

2-metoksinaftalīns

 
 

202–213–6

04.074

jara-jara; β-naftilmetileteris

 
 

04.075

26

2216–69–5

1-metoksinaftalīns

 
 

218–696–1

04.075

 
 
 

04.076

25

150–19–6

3-metoksifenols

 
 

205–754–6

04.076

m-hidroksianizols

 
 

04.077

25

150–76–5

4-metoksifenols

 

11241

205–769–8

04.077

p-hidroksianizols; hidrohinona monometilēteris

 
 

04.078

25

88–60–8

5-metil-2-( terc-butil)fenols

 
 

201–842–3

04.078

6- terc-butil- m-krezols

5-metil-2-(1,1-dimetiletil)fenols

 

04.079

26

1515–81–7

metil-4-metoksibenzilēteris

 
 

216–161–7

04.079

 
 
 

04.080

25

533–31–3

3,4-metilēndioksifenols

 
 

208–561–5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195–09–1

5-metilgvajakols

 

11243

214–791–7

04.081

l-hidroksi-2-metoksi-5-metilbenzols

2-metoksi-5-metilfenols

 

04.083

25

123–31–9

hinols

 

11249

204–617–8

04.083

hidrohinons; 1,4-benzoldiols; para-hidroksifenols

1,4-dihidroksibenzols

 

04.084

26

634–36–6

1,2,3-trimetoksibenzols

 
 

211–207–2

04.084

 
 
 

04.085

25

2416–94–6

2,3,6-trimetilfenols

3963

 

219–330–3

04.085

3-hidropseidokumols

 
 

04.088

30

104–46–1

l-metoksi-4-(1-propenil)benzols

2086

183

203–205–5

04.088

anetols; p-propilanizols; izoestragols; p-propilfenilmetilēteris; propenilanizols

 

5

04.091

25

57726–26–8

etil-4-hidroksibenzilēteris

 
 

260–918–4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355–17–9

4-hidroksibenzilmetilēteris

 
 

226–334–9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654–98–6

butilvanililēteris

3796

 
 

04.093

4-(butoksimetil)-2-metoksifenols

butil-4-hidroksi-3-metoksibenzilēteris

 

04.094

25

13184–86–6

etil-4-hidroksi-3-metoksibenzilēteris

3815

 

236–136–4

04.094

 

etil-4-hidroksi-3-metoksibenzilēteris

 

▼M3

04.095

25

527–60–6

2,4,6–Trimetilfenols

 
 

208–419–2

04.095

 
 

6

04.096

18

579–60–2

2–Metoksi–6–(2–propenil)fenols

 
 

209–444–1

04.096

 
 

6

▼M2

05.001

01

75–07–0

acetaldehīds

2003

89

200–836–8

05.001

etanāls; etiķskābes aldehīds

 
 

05.002

01

123–38–6

propanāls

2923

90

204–623–0

05.002

propionaldehīds; propilaldehīds; metilacetaldehīds; propān-1-āls; C-3 aldehīds

 
 

05.003

01

123–72–8

butanāls

2219

91

204–646–6

05.003

n-butiraldehīds; butilaldehīds; sviestskābes aldehīds; n-butanāls; butān-1-āls; n-butilaldehīds

 
 

05.004

02

78–84–2

2-metilpropanāls

2220

92

201–149–6

05.004

izobutanāls; izobutiraldehīds; butiraldehīds (izo); butilizoaldehīds; izosviestskābes aldehīds; izobutilaldehīds; sviestskābes izoaldehīds

 
 

05.005

01

110–62–3

pentanāls

3098

93

203–784–4

05.005

valeraldehīds; n-baldriānskābes aldehīds; amilaldehīds; baldriānskābes aldehīds; valerāls; pentān-1-āls; C 5 aldehīds

 
 

05.006

02

590–86–3

3-metilbutanāls

2692

94

209–691–5

05.006

izovaleraldehīds; 3-metilbutilaldehīds; izoamilaldehīds; amilizoaldehīds; izobaldriānskābes aldehīds; izovaleraldehīds; izovalerāls

 
 

05.007

02

97–96–1

2-etilbutanāls

2426

95

202–623–5

05.007

2-etilbutiraldehīds; dietilacetaldehīds

 
 

05.008

01

66–25–1

heksanāls

2557

96

200–624–5

05.008

C-6 aldehīds; heksaldehīds; heksānskābes aldehīds; kapronskābes aldehīds; kaproaldehīds; n-heksaldehīds

 
 

05.009

01

124–13–0

oktanāls

2797

97

204–683–8

05.009

C-8 aldehīds; oktilaldehīds; kaprilskābes aldehīds; kaprilaldehīds; oktilaldehīds; n-oktilaldehīds

 
 

05.010

01

112–31–2

dekanāls

2362

98

203–957–4

05.010

C-10 aldehīds; decilaldehīds; kapraldehīds; kaprīnskābes aldehīds; n-decilaldehīds

 
 

05.011

01

112–54–9

dodekanāls

2615

99

203–983–6

05.011

C-12 aldehīds; laurīnskābes aldehīds; laurilaldehīds; n-dodecilaldehīds; duodecilaldehīds; lauraldehīds; dodekān-1-āls

 
 

05.012

09

107–75–5

3,7-dimetil-7-hidroksioktanāls

2583

100

203–518–7

05.012

hidroksicitronelāls; 7-hidroksi-3,7-dimetiloktān-1-āls; laurīns; citronelālhidrāts

 
 

05.013

23

100–52–7

benzaldehīds

2127

101

202–860–4

05.013

benzolmetilāls; benzolkarbonāls; benzoskābes aldehīds; benzolkarboksaldehīds

 
 

05.014

22

104–55–2

cinamaldehīds

2286

102

203–213–9

05.014

kanēļskābes aldehīds; fenilakroleīns; cinamāls; 3-fenilpropenāls; 3-fenil-2-propēn-1-āls; β-fenilakroleins

3-fenilprop-2-enāls

 

05.015

23

123–11–5

4-metoksibenzaldehīds

2670

103

204–602–6

05.015

p-anīsaldehīds; aubepīns; anīsskābes aldehīds; šķidrais aubepīns

 
 

05.016

23

120–57–0

piperonāls

2911

104

204–409–7

05.016

heliotropīns; piperonilaldehīds; dioksometilēnprotokatehīnaldehīds

3,4-metilēndioksibenzaldehīds

 

05.017

23

120–14–9

veratraldehīds

3109

106

204–373–2

05.017

o-metilvanilīns; p-veratrskābes aldehīds; dimetilētera protokatehīnaldehīds; 3,4-dimetoksibenzolkarbonāls

3,4-dimetoksibenzaldehīds

 

05.018

23

121–33–5

vanilīns

3107

107

204–465–2

05.018

metilprotokatehīnaldehīds; protokatehīnaldehīda-3-metilēteris; vanilīnskābes aldehīds;

4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīds

 

05.019

23

121–32–4

etilvanilīns

2464

108

204–464–7

05.019

burbonāls; etilprotāls; 3-etoksiprotokatehīnaldehīds

3-etoksi-4-metoksibenzaldehīds

 

05.020

03

5392–40–5

citrāls

2303

109

226–394–6

05.020

lemaroms; geraniāls; 3,7-dimetil-2,6-oktadienāls; nerāls

3,7-dimetilokta-2,6-dienāls

 

05.021

04

106–23–0

citronelāls

2307

110

203–376–6

05.021

3,7-dimetil-6-oktenāls; rodināls

3,7-dimetilokt-6-enāls

 

05.022

23

122–03–2

4-izopropilbenzaldehīds

2341

111

204–516–9

05.022

kumīnaldehīds; p-izopropilbenzaldehīds; kumīnskābes aldehīds; kumināls; kumaldehīds; p-propilizobenzaldehīds

 
 

05.023

02

7779–07–9

2,6-dimetiloktanāls

2390

112

215–328–1

05.023

izodecilaldehīds; deciladehīds(izo)

 
 

05.024

02

7786–29–0

2-metiloktanāls

2727

113

232–093–0

05.024

metilheksilacetaldehīds;

 
 

05.025

01

124–19–6

nonanāls

2782

114

204–688–5

05.025

pelargonskābes aldehīds; C 9 aldehīds; pelargonaldehīds; nonānskābes aldehīds

 
 

05.026

23

529–20–4

o-toluilaldehīds

3068

115

208–452–2

05.026

 

2-metilbenzaldehīds

5

05.027

23

1334–78–7

toluilaldehīds

3068

115

215–615–1

05.027

toluilskābes aldehīds (2,3,4 maisījums)

2-,3-,4-metilbenzaldehīds

 

05.028

23

620–23–5

m-toluilaldehīds

3068

115

210–632–0

05.028

 

3-metilbenzaldehīds

5

05.029

23

104–87–0

p-toluilaldehīds

3068

115

203–246–9

05.029

 

4-metilbenzaldehīds

5

05.030

15

122–78–1

fenilacetaldehīds

2874

116

204–574–5

05.030

α-toluilaldehīds; α-tolualdehīds; hiacintīns; feniletiķskābes aldehīds; benzilkarboksialdehīds; 1-okso-2-feniletāns

 
 

05.031

01

111–71–7

heptanāls

2540

117

203–898–4

05.031

C-7 aldehīds; n-heptaldehīds; heptilaldehīds; heptaldehīds; enantaldehīds; enantāls; Aldehyde Heptan-1-alc-7;

 
 

05.032

01

124–25–4

tetradekanāls

2763

118

204–692–7

05.032

miristaldehīds; C-14 aldehīds; miristīnskābes aldehīds; tetradecilaldehīds; C-14 aldehīds (miristīn-); tetradekān-1-āls

 
 

05.033

03

10031–88–6

2-etilhept-2-enāls

2438

120

 

05.033

2-etil-3-butilakroleīns

 
 

05.034

01

112–44–7

undekanāls

3092

121

203–972–6

05.034

undekānskābes aldehīds; undecilskābes aldehīds; hendekanāls; C-1 1 aldehīds, undecil-; n-undecilaldehīds; undekān-1-āls

 
 

05.035

04

112–45–8

undec-10-enāls

3095

122

203–973–1

05.035

undecilēnskābes aldehīds (izomēru maisījums); undecenāls; Intrelevenas aldehīds; C-1 1 aldehīds

 
 

05.036

04

143–14–6

undec-9-enāls

3094

123

205–586–3

05.036

undecilēnskābes aldehīds; hendecēn-9-āls; C-1 1 aldehīds, undecilēnskābes; 9-undecilēnskābes aldehīds

 
 

05.037

03

4826–62–4

2-dodecenāls

2402

124

225–402–5

05.037

3-nonilakroleīns; dodec-2-enāls

 
 

05.038

22

93–53–8

2-fenilpropanāls

2886

126

202–255–5

05.038

2-fenilpropionaldehīds; hidratropaldehīds; α-metiltolualdehids; α-metilfenilacetaldehids; α-fenilpropionaldehids

 
 

05.039

22

7492–44–6

α-butilcinamaldehids

2191

127

231–320–0

05.039

2-benzilidēnheksanāls; butilkanēļskābes aldehīds; α-butil-β-fenilakroleins

2-butil-3-fenilprop-2-enāls

 

05.040

22

122–40–7

α-pentilcinamaldehīds

2061

128

204–541–5

05.040

α-amilcinamaldehids; amilkanēļskābes aldehīds; α-amil-β-fenilakroleins; 2-benzilidēnheptanāls; α-pentilcinamaldehids

2-pentil-3-fenilprop-2-enāls

 

05.041

22

101–86–0

α-heksilcinamaldehids

2569

129

202–983–3

05.041

2-benzilidēnoktanols; α-n-heksilkaneļskābes aldehīds; α-n-heksil-β-fenilakroleins

2-benzilidēnoktanāls

 

05.042

15

104–09–6

p-tolilacetaldehīds

3071

130

203–173–2

05.042

 

4-metilfenilacetaldehīds

 

05.043

22

99–72–9

2-( p-tolil)propionaldehīds

3078

131

202–782–0

05.043

p-metil-α-metilfenilacetaldehids; p-metilhidratropaldehīds

2-(4-metilfenil)propanāls

 

05.044

15

4395–92–0

p-izopropilfenilacetaldehīds

2954

132

224–522–5

05.044

kumilacetaldehīds; 2-( p-izopropilfenil)acetaldehīds; korteksāls; kumilaldehīds; p-kumol-7-karboksaldehīds; p-propilfenilacetaldehīds

 
 

05.045

22

103–95–7

3-( p-kumenil)- 2-metilpropionaldehīds

2743

133

203–161–7

05.045

ciklamenaldehīds; p-izopropil-α-metilhidrocinamaldehids; ciklamāls; ciklaviols; ciklazāls; α-metil- p-izopropilhidrocinamaldehīds

2-metil-3-(4-izopropilfenil)propanāls

 

05.046

22

40654–82–8

2-metil-4-fenilbutiraldehīds

2737

134

255–022–5

05.046

2-metil-4-fenilbutanāls

 
 

05.047

23

123–08–0

4-hidroksibenzaldehīds

 

558

204–599–1

05.047

p-hidroksibenzaldehīds

 
 

05.048

22

1504–74–1

2-metoksicinamaldehīds

3181

571

216–131–3

05.048

β- o-metoksifenilakroleīns; 3- o-metoksifenil-2-propenāls

3-(2-metoksifenil)prop-2-enāls

 

05.049

02

96–17–3

2-metilbutiraldehīds

2691

575

202–485–6

05.049

2-metilbutanāls; metiletilacetaldehīds; α-metilbutiraldehīds; 2-metilbutanāls-1

 
 

05.050

22

101–39–3

α-metilcinamaldehīds

2697

578

202–938–8

05.050

2-metilcinamaldehīds; α-metilkaneļskābes aldehīds; α-metilcinamals; α-metilkanēļskābes aldehīds

2-metil-3-fenilprop-2-enāls

 

05.051

22

65405–67–6

3-(4-metoksifenil)- 2-metilprop-2-enāls

3182

584

265–737–4

05.051

α-metil- p-metoksicinamaldehīds; 3-( p-metoksifenil)- 2-metil-2-propenāls

 
 

05.052

22

41496–43–9

2-metil-3-( p-tolil)propionaldehīds

2748

587

255–410–4

05.052

2-metil-3-(4-metilfenil)propanāls

 

5

05.053

01

123–63–7

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioksāns

 

594

204–639–8

05.053

paraldehīds; paracetaldehīds

 
 

05.054

22

1009–62–7

2,2-dimetil-3-fenilpropionaldehīds

 

598

213–771–5

05.054

3-fenilpropildimetilaldehīds

 
 

05.055

23

90–02–8

salicilaldehīds

3004

605

201–961–0

05.055

salicilskābes aldehīds; o-hidroksibenzaldehīds; salicilāls

2-hidroksibenzaldehīds

 

05.056

23

10031–82–0

4-etoksibenzaldehīds

2413

626

233–093–3

05.056

homoanīsaldehīds

 
 

05.057

03

142–83–6

heksa-2-( trans), 4-( trans)-dienāls

3429

640

205–564–3

05.057

2-propilēnakroleīns; sorbīnskābes aldehīds; heksa-2,4-dienāls

 

5

05.058

03

557–48–2

nona-2-( trans), 6-( cis)-dienāls

3377

659

209–178–6

05.058

2,6-nonadienāls; gurķu aldehīds; nona-2,6-dienāls

 
 

05.059

04

2277–19–2

non-6-( cis)-enāls

3580

661

218–900–9

05.059

cis- 6-nonēn-1-āls; non-6-enāls

 
 

05.060

03

2363–89–5

okt-2-enāls

3215

663

219–115–4

05.060

α-amilakroleins; 2-pentilakroleīns

 
 

05.061

04

63826–25–5

okt-6-enāls

 

664

 

05.061

 
 
 

05.062

22

4411–89–6

2-fenilkrotonaldehīds

3224

670

224–567–0

05.062

2-fenilbut-2-ēn-1-āls

2-fenilbut-2-( trans)-enāls

 

05.064

03

13552–96–0

trideka-2-( trans), 4-( cis), 7-( cis)-trienāls

3638

685

236–936–3

05.064

trideka-2,4,7-trienāls

 
 

05.066

23

120–25–2

4-etoksi-3-metoksibenzaldehīds

 

703

204–382–1

05.066

vanilīna etilēteris

 
 

05.068

23

4748–78–1

4-etilbenzaldehīds

3756

705

225–268–8

05.068

p-etilbenzaldehīds

 
 

05.069

02

123–15–9

2-metilpentanāls

3413

706

204–605–2

05.069

2-metilvaleraldehīds

 
 

05.070

03

2463–63–0

2-heptenāls

3165

730

219–563–0

05.070

3-butilakroleīns; β-butilakroleins; hept-2-enāls; trans-hept-2-enāls

 

5

05.071

03

6750–03–4

nona-2,4-dienāls

3212

732

229–810–4

05.071

 
 
 

05.072

03

18829–56–6

trans- 2-nonenāls

3213

733

242–609–6

05.072

3-heksil-2-propenāls; non-2-enāls; 3 vai β-heksilakroleins; heptilicēnacetaldehīds

 

5

05.073

03

6728–26–3

heks-2-( trans)-enāls

2560

748

229–778–1

05.073

β-propilakroleins; lapu aldehīds; trans-heks-2-enāls

 

5

05.074

04

106–72–9

2,6-dimetilhepta-5-enāls

2389

2006

203–427–2

05.074

melonāls; 2,6-dimetil-2-heptēn-7-āls

 
 

05.075

04

6789–80–6

heks-3-( cis)-enāls

2561

2008

229–854–4

05.075

cis-β, γ-heksilenskābes aldehīds; heks-3-enāls

 
 

05.076

03

3913–71–1

dec-2-enāls

2366

2009

223–472–1

05.076

decēnaldehīds; 3-heptilakroleīns; decilēnskābes aldehīds; dec-2-enāls; 2-decēn-1-āls

 
 

05.077

02

110–41–8

2-metilundekanāls

2749

2010

203–765–0

05.077

metilnonilacetaldehīds; C-12 aldehīds; MNA; 2-metilhendekanāls; metilnonilacetaldehīds

 
 

05.078

03

7774–82–5

tridec-2-enāls

3082

2011

231–883–2

05.078

3-decilakroleīns

 
 

05.079

09

7492–67–3

citroneliloksiacetaldehīds

2310

2012

231–324–2

05.079

citroneloksiacetaldehīds; 6,10-dimetil-3-oksa-9-undecenāls

6,10-dimetil-3-oksaundec-9-enāls

 

05.080

22

104–53–0

3-fenilpropanāls

2887

2013

203–211–8

05.080

3-fenilpropionaldehīds; hidrocinamaldehīds; fenilpropiladlehīds; benzilacetaldehīds; β-fenilpropionaldehids

 
 

05.081

03

2363–88–4

2,4-dekadienāls

3135

2120

219–114–9

05.081

deka-2,4-dienāls

 

5

05.082

04

13553–09–8

dodeka-3,6-dienāls

 

2121

 

05.082

 
 
 

05.084

03

4313–03–5

hepta-2,4-dienāls

3164

729

224–328–0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728–31–0

hept-4-enāls

3289

2124

229–779–7

05.085

cis- 4-heptēn-1-āls; cis- 4-etilidēnbutiraldehīds; n-propilidēnbutiraldehīds

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623–36–9

2-metilpent-2-enāls

3194

2129

210–789–5

05.090

α-metil-β-etilakroleins; 2,4-dimetilkrotonaldehīds

 
 

05.091

23

698–27–1

2-hidroksi-4-metilbenzaldehīds

3697

2130

211–813–7

05.091

4-metilsalicilaldehīds; 4-metilsalicilskābes aldehīds; 2,4-krezotaldehīds

 
 

05.094

22

7775–00–0

3-(4-izopropilfenil) propionaldehīds

2957

2261

231–885–3

05.094

kuminilacetaldehīds; p-kumilpropanāls; p-izopropilhidrocinamaldehīds; p-propilhidrocinamaldehīds

 
 

05.095

03

497–03–0

2-metilkrotonaldehīds

3407

2281

207–833–0

05.095

 

2-metilbut-2-( trans)-enāls

5

05.096

04

30390–50–2

4-decenāls

3264

2297

244–514–5

05.096

decēnaldehīds, ( cis)dec-4-enāls

 

5

05.097

22

2439–44–3

3-metil-2-fenilbutiraldehīds

2738

135

219–461–6

05.097

3-metil-2-fenilbutanāls; α-izopropilfenilacetaldehīds; α-izopropilfenilacetaldehīds

 
 

05.098

07

29548–14–9

p-ment-1-ēn-9-ols

3178

10347

249–688–6

05.098

karvomentenāls

 
 

05.099

22

21834–92–4

5-metil-2-fenilheks-2-enāls

3199

10365

244–602–3

05.099

2-fenil-5-metil-2-heksenāls

 
 

05.100

22

26643–91–4

4-metil-2-fenilpent-2-enāls

3200

10366

247–869–4

05.100

 
 
 

05.101

03

764–40–9

penta-2,4-dienāls

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764–39–6

pent-2-enāls

3218

10375

212–120–2

05.102

3-etilakroleīns

 
 

05.103

22

939–21–9

3-fenilpent-4-enāls

3318

10378

213–356–9

05.103

β-vinilhidrocinamaldehīds; 3-fenil-3-vinilpropionaldehīds

 
 

05.104

07

116–26–7

2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-diēn-1-karbaldehīds

3389

10383

204–133–7

05.104

safranāls; dehidro-β-ciklocitrāls; 1,1,3-trimetil-2-formilcikloheksa-2, 4-diēns

 
 

05.105

03

25409–08–9

2-butilbut-2-enāls

3392

10324

246–950–1

05.105

2-etilidīnheksanāls; 2-etilidēnheksanāls

 
 

05.106

07

564–94–3

mirtenāls

3395

10379

209–274–8

05.106

pin-2-ēn-10-āls; benihināls

2-formil-6,6-dimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-ēns

 

05.107

03

35158–25–9

2-izopropil-5-metilheks-2-enāls

3406

10361

252–406–4

05.107

2-izopropil-5-metil-2-heksenāls

 
 

05.108

03

13162–46–4

undeka-2,4-dienāls

3422

10385

 

05.108

 
 

5

05.109

03

2463–77–6

2-undecenāls

3423

11827

219–564–6

05.109

2-undecēn-1-āls

 
 

05.110

23

15764–16–6

2,4-dimetilbenzaldehīds

3427

 

239–856–7

05.110

2,4-ksililaldehīds; 1-formil-2,4-dimetilbenzols

 
 

05.111

03

56767–18–1

okta-2-( trans), 6-( trans)-dienāls

3466

10371

260–372–7

05.111

 
 
 

05.112

07

472–66–2

2,6,6-trimetilcikloheks-1-ēn-1-acetaldehīds

3474

10338

207–454–0

05.112

β-homociklocitrāls

 
 

05.113

04

4634–89–3

heks-4-enāls

3496

10337

225–058–6

05.113

 
 

5

05.114

03

5362–56–1

4-metilpent-2-enāls

3510

10364

226–348–5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401–36–3

2-fenilpent-4-enāls

3519

10377

246–224–4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435–64–3

3,5,5-trimetilheksenāls

3524

10384

226–603–0

05.116

izononilaldehīds; terc-butilizopentanāls

 
 

05.117

07

2111–75–3

p-menta-1,8-diēn-7-āls

3557

11788

218–302–8

05.117

perilaldehīds; 4-izopropenil-1-cikloheksēn-1-karboksaldehīds; perilaldehīds

 
 

05.118

22

1963–36–6

4-metoksicinamaldehīds

3567

11919

217–807–0

05.118

3-(4-metoksifenil)- 2-propenāls

3-(4-metoksifenil)prop-2-enāls

 

05.119

07

4501–58–0

2,2,3-trimetilciklopent-3-ēn-1-ilacetaldehīds

3592

10325

224–815–8

05.119

α-kamfolenaldehīds; (2,3,3-trimetilciklopent-3-ēn-1-il-2)acetaldehīds

 
 

05.120

03

21662–13–5

dodeka-2,6-dienāls

3637

 

244–515–0

05.120

 
 

5

05.121

07

432–25–7

2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-karboksaldehīds

3639

2133

207–081–3

05.121

 

1-cikloheksēn-1-karboksaldehīds, 2,6,6-trimetil-

5

05.122

22

1504–75–2

p-metilcinamaldehīds

3640

10352

 

05.122

3- p-tolilpropenāls; 3- p-metilfenilpropenāls

3-(4-metilfenil)prop-2-enāls

 

05.123

07

55253–28–6

5-izopropenil-2-metilciklopentānkarboksaldehīds

3645

 
 

05.123

fotocitrāls A; cis- 2-metil- cis- 5-izopropenilciklopentān-1-karboksaldehīds

5-(1-metilēnetil)- 2-metilciklopentānkarboksaldehīds

 

05.124

03

107–86–8

3-metilkrotonaldehīds

3646

10354

203–527–6

05.124

3-metilbut-2-enāls; prenāls; senecialdehīds

3-metilbut-2-( trans)-enāls

 

05.125

03

21662–16–8

dodeka-2,4-dienāls

3670

11758

244–517–1

05.125

E, E-2,4-dodekadienāls

 

5

05.126

03

49576–57–0

2-metilokt-2-enāls

3711

10363

256–386–8

05.126

 
 

5

05.127

03

30361–28–5

okta-2-( trans), 4-( trans)-dienāls

3721

11805

250–147–1

05.127

E, E-2,4-oktadienāls

 
 

05.128

04

41547–22–2

okt-5-( cis)-enāls

3749

 
 

05.128

(Z)-5-oktenāls

 
 

05.129

23

135–02–4

2-metoksibenzaldehīds

 

10350

205–171–7

05.129

o-metoksibenzaldehīds; o-anīsaldehīds

 
 

05.130

03

17909–77–2

α-sinensals

3141

10380

241–854–6

05.130

2,6-dimetil-10-metilēn-2,6,11-dodekatrienāls

2,6-dimetil-10-metilēndodeka-2,6,11-trienāls

5

05.133

07

 

p-menta-1,3-diēn-7-āls

 

10344

 

05.133

 
 
 

05.134

22

 

2-metil-3-tolipropionaldehīds ( o-, m-, p-maisījums)

2748

587

 

05.134

2-metil-3-tolilpropanāls

2-metil-3-(2,3 vai 4-metilfenil)propanāls

5

05.135

03

123–73–9

but-2-enāls

 

11736

204–647–1

05.135

krotonaldehīds

 
 

05.137

04

21662–09–9

dec-4-( cis)-enāls

3264

2297

244–514–5

05.137

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770–05–3

dec-9-enāls

3912

 

254–624–5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152–84–5

deka-2-( trans), 4-( trans)-dienāls

3135

2120

246–668–9

05.140

2,4-dekadienāls; deka-2,4-dienāls; heptenilakroleīns

 

5

05.141

03

51325–37–2

deka-2,4,7-trienāls

 
 
 

05.141

 
 
 

05.142

23

139–85–5

3,4-dihidroksibenzaldehīds

 

10328

205–377–7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134–05–5

2,5-dimetil-2-vinilheks-4-enāls

 
 

260–006–6

05.143

nerolaldehīds

 
 

05.144

03

20407–84–5

dodec-2-( trans)-enāls

2402

124

 

05.144

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123–05–7

2-etilheksanāls

 

10331

204–596–5

05.147

2-etilheksaldehīds; butiletilacetaldehīds; α-etilkaproaldehīds

 
 

05.148

03

19317–11–4

farnezāls

 
 

242–957–9

05.148

 

3,7,11-trimetildodeka-2,6,10-triēn-1-ons

 

05.149

09

111–30–8

glutāraldehīds

 
 

203–856–5

05.149

glutārskābes dialdehīds; 1,3-diformilpropāns; 1,5-pentadiāls

pentān-1, 5-diāls

 

05.150

03

18829–55–5

hept-2-( trans)-enāls

3165

730

242–608–0

05.150

(E)- 2-heptēn-1-āls; 2-heptenāls; β-butilakroleins; trans-hept-2-ēn-1-āls

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629–80–1

heksadekanāls

 

10336

211–111–0

05.152

 
 
 

05.153

23

134–96–3

4-hidroksi-3,5-dimetoksibenzaldehīds

 

10340

205–167–5

05.153

 
 
 

05.154

22

4206–58–0

4-hidroksi-3,5-dimetoksicinamaldehīds

 

10341

 

05.154

sinapaldehīds

3-(4-hidroksi-3,5-dimetoksifenil)prop-2-enāls

 

05.155

22

458–36–6

4-hidroksi-3-metoksicinamaldehīds

 

10342

207–278–4

05.155

 

3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)prop-2-enāls

 

05.156

22

80638–48–8

3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)propanāls

 
 

279–524–9

05.156

dihidrokoniferaldehīds

 
 

05.157

07

1335–66–6

izociklocitrāls

 
 

215–638–7

05.157

 

1,3,5-trimetilcikloheks-3-ēn-1-karbaldehīds

 

05.158

23

591–31–1

3-metoksibenzaldehīds

 

10351

209–712–8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703–26–4

p-metoksifenilacetaldehīds

 
 

227–191–5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009–56–4

2-metildekanāls

 
 

242–745–6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925–54–2

2-metilheksanāls

 
 

213–118–4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119–16–0

4-metilpentanāls

 

10369

214–273–0

05.166

4-metilvaleraldehīds

 
 

05.167

02

75853–50–8

12-metiltetradekanāls

 
 
 

05.167

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853–49–5

12-metiltridekanāls

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106–26–3

nerāls

2303

109

203–379–2

05.170

 

3,7-dimetil-2-( cis), 6-oktadienāls

5

05.171

03

2463–53–8

non-2-enāls

3213

733

219–562–5

05.171

β-heksilakroleins; α-nonelilaldehids; nonilēnskābes aldehīds

 

5

05.172

03

17587–33–6

nona-2-( trans), 6-( trans)-dienāls

3766

 

241–557–1

05.172

 
 
 

05.173

03

57018–53–8

nona-2,4,6-trienāls

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100–17–6

pent-4-enāls

 
 

218–265–8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491–63–2

2-fenilpent-2-enāls

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107–02–8

prop-2-enāls

 
 

203–453–4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726–47–2

pseidociklocitrāls

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-trimetilcikloheks-3-ēnkarbaldehīds

5

05.178

03

60066–88–8

β-sinensals

 

10381

262–043–3

05.178

 

2,6-dimetil-10-metilēndodeka-2,6,11-trienāls

 

05.179

03

51534–36–2

tetradec-2-enāls

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432–24–6

2,6,6-trimetilcikloheks-2-ēn-1-karboksaldehīds

3639

10326

207–080–8

05.182

β-ciklocitrals

 

5

05.183

07

65405–84–7

4-(2,6,6-trimetilcikloheksenil)- 2-metilbutanāls

 
 

265–747–9

05.183

α, 2,6,6-tetrametilcikloheksenbutanāls

 
 

05.184

03

53448–07–0

undec-2-( trans)-enāls

3423

11827

258–559–3

05.184

 
 

5

05.186

03

5577–44–6

2,4-oktadienāls

3721

11805

250–147–1

05.186

 
 

5

05.188

03

141–27–5

trans- 3,4-dimetilokta-2,6-dienāls

2303

109

205–476–5

05.188

geraniāls

 

5

05.189

03

505–57–7

2-heksenāls

2560

748

208–014–0

05.189

 
 

5

05.190

03

2548–87–0

trans- 2-oktenāls

3215

663

219–833–8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913–81–3

trans- 2-decenāls

2366

2009

223–474–2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440–65–7

3-heksenāls

3923

 

224–659–0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910–87–2

trans-2, trans-4-nonadienāls

3212

732

227–629–5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069–41–2

trans-2-tridecenāls

3082

2011

230–362–7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361–29–6

trans-2, trans- 4-undekadienāls

3422

10385

250–148–7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102–02–6

α-metiljonāls

 
 

261–121–4

05.198

 

2-metil-4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)but-3-enāls

 

05.200

03

 

trans-2, trans-4, cis-7-dekatrienāls

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090–41–5

9-oktadecenāls

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683–99–6

6–Decenāls, cis

 
 
 

05.207

 
 

6

05.208

04

169054–69–7

Z–8–tetradecenāls

 
 
 

05.208

 
 

6

05.209

04

147159–48–6

6–decenāls, trans

 
 
 

05.209

 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-dodecenāls

 
 

250-174-9

05.210

 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-metiloktanāls

 
 
 

05.211

 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-dodecenāls

 
 
 

05.212

 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-nonēnals

 
 
 

05.213

 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-dodecenāls

 
 
 

05.214

 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-dekadienāls (c,c)

 
 
 

05.215

 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-dekadienāls (t,t)

 
 
 

05.216

 
 
 

▼M3

05.217

04

21662–08–8

5–Decenāls

 
 
 

05.217

 
 
 

05.218

04

56554–87–1

16–Oktadecenāls

 
 
 

05.218

 
 
 

▼M2

06.001

01

105–57–7

1,1-dietoksietāns

2002

35

203–310–6

06.001

dietilacetāls; acetaldehīda dietilacetāls; etilidīna dietilēteris; 1,1-dietoksietāns

 
 

06.002

23

1319–88–6

5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksāns

2129

36

215–294–8

06.002

benzaldehīda glicerilacetāls; 5-hidroksi-2-fenil-1,3-dioksāns 2-fenil- m-dioksān-5-ols; 4-hidroksimetil-2-fenil-1,3-dioksolāns; benzālglicerīns

 
 

06.003

23

1125–88–8

α, α-dimetoksitoluols

2128

37

214–413–0

06.003

benzaldehīda dimetilacetāls; 1,1-dimetoksifenilmetāns

 
 

06.004

03

7492–66–2

citrāla dietilacetāls

2304

38

231–323–7

06.004

3,7-dimetil-2,6-oktadienāla dietilacetāls; 1,1-dietoksi-3,7-dimetil-2,6-oktadiēns

1,1-dietoksi-3,7-dimetilokta-2, 6-diēns

 

06.005

03

7549–37–3

citrāla dimetilacetāls

2305

39

231–434–0

06.005

3,7-dimetil-2,6-oktadienāla dimetilacetāls; 1,1-dimetoksi-3,7-dimetil-2,6-oktadiēns

1,1-dimetoksi-3,7-dimetilokta-2,6-diēns

 

06.006

15

101–48–4

1,1-dimetoksi-2-feniletāns

2876

40

202–945–6

06.006

α-tolilaldehīda dimetilacetāls; fenilacetaldehīda dimetilacetāls

 
 

06.007

15

29895–73–6

fenilacetaldehīda glicerilacetāls

2877

41

249–934–2

06.007

5-hidroksi-2-benzil-1,3-dioksāns; 5-hidroksimetil-2-benzil-1,3-dioksolāns

2-benzil-4-hidroksi-1, 3-dioksāns un 2-benzil-4-hidroksimetil-1,3-diksolāns (maisījums)

 

06.008

01

10022–28–3

1,1-dimetoksioktāns

2798

42

233–018–4

06.008

oktanāla dimetilacetāls; C 8-dimetilacetāls; kaprilaldehīda dimetilacetāls; oktaldehīda dimetilacetāls; rezedilacetāls

 
 

06.009

01

7779–41–1

10,10-dimetoksidekāns

2363

43

231–928–6

06.009

dekanāla dimetilacetāls; decilaldehīds DMA; C 10 aldehīda dimetilacetāls; 1,1-dimetoksidekāns; decilaldehīda dimetilacetāls

 
 

06.010

02

7779–94–4

1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktān-7-ols

2584

44

231–945–9

06.010

hidroksictronelāla dietilacetāls; 1,1-dietoksi-3,7-dimetil-7-oktanols; 8,8-dietoksi-2,6-dimetil-2-oktanols; 7-hidroksi-1,1-dietoksi-3,7-dimetiloktāns

 
 

06.011

02

141–92–4

1,1-dimetoksi-3,7-dimetiloktān-7-ols

2585

45

205–510–9

06.011

hidroksictronelāla dimetilacetāls; 8,8-dimetoksi-2,6-dimetil-2-oktanols; 1,1-dimetoksi-3,7-dimetil-7-oktanols

 
 

06.012

23

1333–09–1

toluilaldehīda glicerilacetāls

3067

46

 

06.012

2-( o-, m-, p-krezil)- 5-hidroksidioksāns; 2-(metilfenil)- 1,3-dioksān-5-ols; 2,5-hidroksimetildioksolāns

2-(2,3 un 4-metilfenil)- 5-hidroksi-1,3-dioksāns un 2-(2,3 un 4-metilfenil)- 5-hidroksimetil-1,3-dioksolāns (maisījums)

 

06.013

22

91–87–2

α-pentilcinamaldehida dimetilacetāls

2062

47

202–104–3

06.013

α-n-amil-β-fenilakroleindimetilacetāls; 1,1-dimetoksi-2-amil-3-fenil-2-propēns

1,1-dimetoksi-2-pentil-3-fenilprop-2-ēns

 

06.014

22

5660–60–6

cinamaldehīda etilēnglikolacetāls

2287

48

227–110–3

06.014

2-stiril- m-dioksolāns; 2-stiril-1,3-dioksolāns; kanēļskābes aldehīda etilēnglikolacetāls

2-(2-feniletilēn)- 1,3-dioksolāns

 

06.015

01

534–15–6

1,1-dimetoksietāns

3426

510

208–589–8

06.015

acetaldehīda dimetilacetāls; dimetilacetāls; etilidēndimetilēteris

 
 

06.016

15

7493–57–4

1-feniletoksi-1-propoksietāns

2004

511

231–327–9

06.016

acetaldehīda fenetilpropilacetāls; [2-(1-propoksietoksi)etil]benzols; 1-fenetoksi-1-propoksietāns; propilfenetilacetāls; benzols, 2-(1-propoksietoksi)etil-; acetāls R; pepitāls

 
 

06.017

23

774–48–1

(dietoksimetil)benzols

 

517

212–265–1

06.017

benzaldehīda dietilacetāls; 1,1-dietoksifenilmetāns; fenildietoksimetāns; 1,1-dietoksitoluols

 
 

06.019

23

7492–39–9

1-benziloksi-1-(2-metoksietoksi)etāns

2148

523

 

06.019

acetaldehīda benzilmetoksietilacetāls; acetaldehīda benzil-?-metoksietilacetāls; 1-benzoil-1-(2-metoksietoksi)etāns

 
 

06.020

01

34764–02–8

1,1-dietoksidekāns

 

531

252–202–5

06.020

dekanāla dietilacetāls; dekān-1-āla dietilacetāls; decilskābes aldehīda dietilacetāls

 
 

06.021

01

688–82–4

1,1-dietoksiheptāns

 

553

211–707–0

06.021

heptanāla dietilacetāls; enantāla dietilacetāls

 
 

06.023

01

3658–93–3

1,1-dietoksiheksāns

 

557

222–911–4

06.023

heksanāla dietilacetāls; heksilaldehīda dietilacetāls

 
 

06.024

15

68345–22–2

1,1-diizobutoksi-2-feniletāns

3384

595

269–851–5

06.024

fenilacetaldehīda diizobutilacetāls

1,1-di-(2-metilpropoksi)- 2-feniletāns

 

06.025

03

67674–36–6

1,1-dietoksinona-2,6-diēns

3378

660

266–874–2

06.025

nonadienildietilacetāls

 

5

06.027

15

5468–06–4

4,5-dimetil-2-benzil-1,3-dioksolāns

2875

669

 

06.027

fenilacetaldehīda 2,3-butilēnglikola acetāls

 
 

06.028

01

10032–05–0

1,1-dimetoksiheptāns

2541

2015

233–103–6

06.028

heptanāla dimetilacetāls; C-7 aldehīda dimetilacetāls; heptaldehīda dimetilacetāls; enantāla dimetilacetāls

 
 

06.029

09

72854–42–3

heptanāla glicerilacetāls (1,2-un 1,3-acetālu maisījums)

2542

2016

276–947–0

06.029

2-heksil-4-hidroksimetil-1,3-dioksāns un 2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksāns; 2-heksil-4-hidroksi-1, 3-dioksāns

 
 

06.030

22

90–87–9

1,1-dimetoksi-2-fenilpropāns

2888

2017

202–022–8

06.030

fenilpropanāla dimetilacetāls; hidratropskābes aldehīda dimetilacetāls; 2-fenilpropionaldehīda dimetilacetāls

 
 

06.031

03

54306–00–2

1,1-dietoksiheks-2-ēns

 

2135

259–086–5

06.031

2-heksenāla dietilacetāls

 
 

06.032

23

2568–25–4

4-metil-2-fenil-1,3-dioksolāns

2130

2226

219–906–4

06.032

benzaldehīda propilēnglikolacetāls; 4-metil-2-fenil- m-dioksolāns; 4-metil-2-fenil-1,3-dioksolāns; benzaldehīda propilēnglikola cikliskais acetāls

 
 

06.033

01

871–22–7

1,1-dibutoksietāns

 

2341

212–804–0

06.033

acetaldehīda dibutilacetāls

 
 

06.034

01

105–82–8

1,1-dipropoksietāns

 

2342

203–335–2

06.034

n-propilacetāls; dipropilacetāls; acetaldehīda dipropilacetāls

 
 

06.035

03

10444–50–5

citrāla propilēnglikolacetāls

 

2343

233–929–7

06.035

 

2-(2,6-dimetilhepta-1,5-dienil)- 4-metil-1,3-dioksolāns

 

06.036

15

64577–91–9

1-butoksi-1-(2-feniletoksi)etāns

3125

10007

264–948–9

06.036

acetaldehīda butilfenetilacetāls; 2-butoksi-2-feniletoksietāns

 
 

06.037

04

18492–65–4

1,1-dietoksihept-4-ēns ( cis un trans)

3349

10011

242–376–0

06.037

4-heptenāla dietilacetāls

 

5

06.038

09

5436–21–5

4,4-dimetoksibutān-2-ons

3381

10029

226–605–1

06.038

acetaldehīda dimetilacetāls; 3-oksobutanāla dimetilacetāls; 3-ketobutiraldehīda dimetilacetāls

 
 

06.039

30

67715–79–1

1,2-di-((1′-etoksi)-etoksi)propāns

3534

 

266–979–3

06.039

4,6,9-trimetil-3,5,8,10-tetraoksododekāns; 3,5,8, 10-tetraoksodekāns, 4,6,9-trimetil-

 
 

06.040

09

67715–82–6

1,2,3- tris-([1′-etoksi]-etoksi)propāns

3593

11930

 

06.040

3,5,9,11-tetraoksatridekāns, 7-(1-etoksietoksi)- 4,10-dimetil-

 
 

06.041

02

 

1-izobutoksi-1-etoksi-2-metilpropāns

 

10055

 

06.041

izobutanāla etilizobutilacetāls; 2-metilpropanāla etilizobutilacetāls

1-etoksi-2-metil-1-(2-metilpropoksi)propāns

 

06.042

02

 

1-izobutoksi-1-etoksi-3-metilbutāns

 

10057

 

06.042

izovaleraldehīda etilizobutilacetāls; 3-metilbutanāla etilizobutilacetāls

1-etoksi-3-metil-1-(2-metilpropoksi)butāns

 

06.043

01

 

1-izoamiloksi-1-etoksipropāns

 

10038

 

06.043

propanāla etil-3-metilbutilacetāls

1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)etāns

 

06.044

01

 

1-izobutoksi-1-etoksipropāns

 

10058

 

06.044

propanāla etilizobutilacetāls

1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)propāns

 

06.045

02

 

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-2-metilpropāns

 

10061

 

06.045

izobutanāla izobutilizoamilacetāls; 2-metilpropanāla izobutil-3-metilbutilacetāls

2-metil-1-(3-metilbutoksi)- 1-(2-metilpropoksi)propāns

 

06.046

02

 

1-izobutoksi-1-izopentiloksi-3-metilbutāns

 

10060

 

06.046

izovaleraldehīda izoamilizobutilacetāls; 3-metilbutanāla izobutil-3-metilbutilacetāls

3-metil-1-(3-metilbutoksi)- 1-(2-metilpropoksi)butāns

 

06.047

01

 

1-izopentiloksi-1-propoksietāns

 

10065

 

06.047

acetaldehīda 3-metilbutilpropilacetāls

1-(3-metilbutoksi)-1-propoksietāns

 

06.048

01

 

1-izopentiloksi-1-propoksipropāns

 

10066

 

06.048

propanāla 3-metilbutilpropilacetāls

1-(3-metilbutoksi)-1-propoksipropāns

 

06.049

01

77249–20–8

1-butoksi-1-(2-metilbutoksi)etāns

 
 
 

06.049

acetaldehīda butil-2-metilbutilacetāls

 
 

06.050

01

57006–87–8

1-butoksi-1-etoksietāns

 

10003

 

06.050

acetaldehīda butiletilacetāls

 
 

06.051

01

13535–43–8

1,1-di-(2-metilbutoksi)etāns

 
 
 

06.051

acetaldehīda di-(2-metilbutil)acetāls

 
 

06.052

02

13262–24–3

1,1-diizobutoksi-2-metilpropāns

 

10025

 

06.052

izobutanāla diizobutilacetāls; 2-metilpropanāla diizobutilacetāls

1,1-di-(2-metilpropoksi)-2-metilpropāns

 

06.053

01

5669–09–0

1,1-diizobutoksietāns

 

10023

227–129–7

06.053

acetaldehīda diizobutilacetāls

1,1-di-(2-metilpropoksi)etāns

 

06.054

01

13262–27–6

1,1-diizobutoksipentāns

 

10026

 

06.054

valeraldehīda diizobutilacetāls; pentanāla diizobutilacetāls

1,1-di-(2-metilpropoksi)pentāns

 

06.055

01

13002–09–0

1,1-diizopentiloksietāns

 

10028

235–839–3

06.055

acetaldehīda diizoamilacetāls; acetaldehīda di-(3-metilbutil)acetāls

1,1-di-(3-metilbutoksi)etāns

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658–94–4

1,1-dietoksi-2-metilbutāns

 

10013

 

06.057

2-metilbutanāla dietilacetāls

 
 

06.058

02

1741–41–9

1,1-dietoksi-2-metilpropāns

 

10015

217–107–5

06.058

izobutanāla dietilacetāls; 2-metilpropanāla dietilacetāls

 
 

06.059

02

3842–03–3

1,1-dietoksi-3-metilbutāns

 

10014

223–335–6

06.059

izovaleraldehīda dietilacetāls; 3-metilbutanāla dietilacetāls

 
 

06.060

03

10602–34–3

1,1-dietoksibut-2 ēns

 
 

234–224–7

06.060

2-butenāla dietilacetāls

 
 

06.061

01

3658–95–5

1,1-dietoksibutāns

 

10009

222–913–5

06.061

butanāla dietilacetāls

 
 

06.062

01

53405–98–4

1,1-dietoksidodekāns

 
 

258–541–5

06.062

dodekanāla dietilacetāls

 
 

06.063

04

73545–18–3

1,1-dietoksiheks-3 ēns

 
 

277–532–7

06.063

3-heksenāla dietilacetāls

 

5

06.064

01

462–95–3

dietoksimetāns

 

10012

207–330–6

06.064

formaldehīda dietilacetāls

 
 

06.065

01

54815–13–3

1,1-dietoksinonāns

 

10016

259–360–4

06.065

nonanāla dietilacetāls

 
 

06.066

01

54889–48–4

1,1-dietoksioktāns

 
 

259–385–0

06.066

oktanāla dietilacetāls

 
 

06.067

01

3658–79–5

1,1-dietoksipentāns

 

10017

222–909–3

06.067

valeraldehīda dietilacetāls; pentanāla dietilacetāls

 
 

06.068

03

3054–95–3

1,1-dietoksiprop-2 ēns

 

10020

221–276–0

06.068

2-propenāla dietilacetāls

 
 

06.069

01

4744–08–5

1,1-dietoksipropāns

 

10018

225–257–8

06.069

propanāla dietilacetāls

 
 

06.070

01

53405–97–3

1,1-dietoksiundekāns

 
 

258–539–4

06.070

undekanāla dietilacetāls

 
 

06.071

01

5405–58–3

1,1-diheksiloksietāns

 

10022

226–458–3

06.071

acetaldehīda dietilacetāls

 
 

06.072

03

18318–83–7

1,1-dimetoksiheks-2-( trans)-ēns

 
 

242–204–4

06.072

trans- 2-heksenāla dimetilacetāls

 
 

06.073

01

1599–47–9

1,1-dimetoksiheksāns

 
 

216–488–5

06.073

heksanāla dimetilacetāls

 
 

06.074

01

109–87–5

dimetoksimetāns

 

10031

203–714–2

06.074

formaldehīda dimetilacetāls; metilāls

 
 

06.075

01

26450–58–8

1,1-dimetoksipentāns

 
 

247–716–1

06.075

pentanāla dimetilacetāls

 
 

06.076

01

4744–10–9

1,1-dimetoksipropāns

 
 

225–258–3

06.076

propanāla dimetilacetāls

 
 

06.077

01

3390–12–3

2,4-dimetil-1,3-dioksolāns

 
 

222–221–3

06.077

 
 
 

06.078

15

122–71–4

1,1-difenetoksietāns

 
 

204–568–2

06.078

acetaldehīda difenetilacetāls

 
 

06.079

01

13602–09–0

1-etoksi-1-(2-metilbutoksi)etāns

 

10040

 

06.079

acetaldehīda etil-2-metilbutilacetāls

 
 

06.080

15

2556–10–7

1-etoksi-1-(2-feniletoksi)etāns

 

10049

219–868–9

06.080

acetaldehīda etil-2-feniletilacetāls

 
 

06.081

04

28069–74–1

1-etoksi-1-(3-hekseniloksi)etāns

3775

10034

248–817–3

06.081

etil- cis- 3-heksenilacetāls; acetaldehīda etil-3-heksenilacetāls

 

5

06.082

01

54484–73–0

1-etoksi-1-heksiloksietāns

 

11948

259–184–8

06.082

acetaldehīda etilheksilacetāls; 1-(1-etoksietoksi)heksāns

 
 

06.083

01

13442–90–5

1-etoksi-1-izopentiloksietāns

 

10037

236–581–4

06.083

acetaldehīda etil-3-metilbutilacetāls

1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)etāns

 

06.084

01

10471–14–4

1-etoksi-1-metoksietāns

 

10039

233–959–0

06.084

acetaldehīda etilmetilacetāls

 
 

06.085

01

59184–43–9

1-etoksi-1-pentiloksietāns

 

10046

 

06.085

acetaldehīda etilamilacetāls; acetaldehīda etilpentilacetāls

 
 

06.086

01

20680–10–8

1-etoksi-1-propoksietāns

 

10050

243–963–4

06.086

acetaldehīda etilpropilacetāls

 
 

06.087

10

6290–17–1

etil-2,4-dimetil-1,3-dioksolān-2-acetāts

 
 

228–536–2

06.087

etilacetoacetāta propilēnglikolketāls

 
 

06.088

01

4359–46–0

2-etil-4-metil-1,3-dioksolāns

 
 

224–435–2

06.088

 
 
 

06.089

01

6454–22–4

2-heksil-4,5-dimetil-1,3-dioksolāns

 
 

229–261–0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674–21–3

4-hidroksimetil-2-metil-1,3-dioksolāns

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986–51–2

1-izobutoksi-1-etoksietāns

 

10054

230–251–3

06.091

acetaldehīda etilizobutilacetāls

1-etoksi-1-(2-metilpropoksi)etāns

 

06.092

01

75048–15–6

1-izobutoksi-1-izopentiloksietāns

 

10059

278–063–0

06.092

acetaldehīda izobutilizoamilacetāls; acetaldehīda izobutil-3-metilbutilacetāls

1-(3-metilbutoksi)-1-(2-metilpropoksi)etāns

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599–49–1

4-metil-2-pentil-1,3-dioksolāns

3630

 

247–807–6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352–99–2

4-metil-2-propil-1,3-dioksolāns

 
 

224–420–0

06.095

 
 
 

06.096

01

122–51–0

trietoksimetāns

 

10903

204–550–4

06.096

trietilortoformiāts; etilortoformiāts

 
 

06.097

09

7789–92–6

1,1,3-trietoksipropāns

 

10075

232–193–4

06.097

3-etoksipropanāla dietilacetāls

 
 

06.098

05

1193–11–9

2,2,4-trimetil-1,3-dioksolāns

3441

11423

214–766–0

06.098

 
 
 

06.099

23

4359–31–3

vanilīna butilēnglikolacetāls

 
 
 

06.099

4-hidroksi-3-metoksibenzaldehīda 2,3-butāndiilacetāls

4-etil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)- 1,3-dioksolāns

 

06.100

01

13002–08–9

►M3  1,1–dipentiloksietāns ◄

 

10032

235–838–8

06.100

 
 
 

06.102

09

1708–36–7

2-heksil-5-hidroksi-1,3-dioksāns

 

2016

216–961–6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527–74–2

vanilīna propilēnglikolacetāls

3905

 
 

06.104

4-etil-2-(4-hidroksi-3-metoksifenil)- 1,3-dioksolāns

 
 

06.105

02

13285–51–3

3-metil-1,1-diizopentiloksibutāns

 

10070

 

06.105

izovaleraldehīda diizoamilacetāls; 3-metilbutanāla di-(3-metilbutil)acetāls

3-metil-1,1-di-(3-metilbutoksi)butāns

 

06.106

02

13112–63–5

2-metil-1,1-diizopentiloksipropāns

 

10071

 

06.106

 

2-metil-1,1-di-(3-metilbutoksi)propāns

 

06.107

01

13548–84–0

1-(2-metilbutoksi)-1-izopentiloksietāns

 

10068

 

06.107

metilbutilacetāls

1-(2-metilbutoksi)-1-(3-metilbutoksi)etāns

 

06.108

23

 

anīsaldehīda butān-2,3-diolacetāls

 
 
 

06.108

 

4,5-dimetil-2-(4-metoksifenil)-1,3 -dioksolāns

 

06.109

04

 

1,1-dietoksi-3,7-dimetilokt-6-ēns

 
 
 

06.109

citronelāla dietilacetāls; 3,7-dimetil-6-oktenāla dietilacetāls

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1-etoksi-1-metoksipropāns

 
 
 

06.111

propanāla etilmetilacetāls

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

heliotropīna butān-2,3-diolacetāls

 
 
 

06.113

piperonāla butān-2,3-diolacetāls

4,5-dimetil-2-(3,4-metilēndioksifenil)- 1,3-dioksolāns

 

06.114

01

 

1-heksiloksi-1-izopentiloksietāns

 
 
 

06.114

acetaldehīda heksilizoamilacetāls; acetaldehīda heksil-3-metilbutilacetāls

1-heksoksi-1-(3-metilbutoksi)etāns

 

06.115

01

 

1-izopentiloksi-1-pentiloksietāns

 
 
 

06.115

acetaldehīda 3-metilbutilpentilacetāls

1-(3-metilbutoksi)- 1-pentiloksietāns

 

06.120

08

 

DL-mentona 1,2-glicerīnketāls

3808

 
 

06.120

 
 
 

06.123

01

 

1-butoksi-1-izopentiloksietāns

 

10004

 

06.123

acetaldehīda butilizoamilacetāls

1-butoksi-1-(3-metilbutoksi)etāns

 

06.124

02

 

1,1-diizobutoksi-3-metilbutāns

 

10024

 

06.124

izovaleraldehīda diizobutilacetāls; 3-metilbutanāla diizobutilacetāls

1,1-di-(2-metilpropoksi)-3-metilbutāns

 

06.125

01

 

1,1-diizobutoksipropāns

 

10027

 

06.125

propanāla diizobutilacetāls

1,1-di-(2-metilpropoksi)propāns

 

06.127

01

 

1-etoksi-1-izopentiloksipropāns

 

10036

 

06.127

butanāla etilizoamilacetāls; butanāla etil-3-metilbutilacetāls

1-etoksi-1-(3-metilbutoksi)propāns

 

06.128

01

 

1-etoksi-1-pentiloksibutāns

 

10045

 

06.128

butanāla etilamilacetāls; 2,3-butilēnglikols; dimetiletilēnglikols

 
 

06.129

02

 

1-etoksi-1-metil-1-izopentiloksipropāns

 

10043

 

06.129

izobutanāla etilizoamilacetāls; 2-metilpropanāla etil-3-metilbutilacetāls

1-etoksi-2-metil-1-(3-metilbutoksi)butāns

 

06.130

02

 

1-etoksi-2-metil-1-propoksipropāns

 

10044

 

06.130

izobutanāla etilpropilacetāls; 2-metilpropanāla etilpropilacetāls

 
 

06.131

02

 

►M3  1–etoksi–1–(3–metilbutoksi)–3–metilbutāns ◄

 

10042

 

06.131

izovaleraldehīda etilizoamilacetāls; 3-metilbutanāla etil-3-metilbutilacetāls

1-etoksi-3-metil-1-(3-metilbutoksi)butāns

 

▼M3

06.132

23

63253–24–7

Vanilīna butān–2,3–diola acetāls (stereoizomēru maisījums)

4023

 
 

06.132

Vanilīna eritro– un treo–butān–2,3–diola acetāls

 

6

▼M2

07.001

09

78–98–8

2-oksopropanāls

2969

105

201–164–8

07.001

piruvaldehīds; 2-ketopropionaldehīds; acetilformaldehīds; metilglioksāls; piruvskābes aldehīds; propān-2-on-1-āls

 
 

07.002

05

110–43–0

heptān-2-ons

2544

136

203–767–1

07.002

C-7 ketons; metilamilketons; amilmetilketons

 
 

07.003

05

106–35–4

heptān-3-ons

2545

137

203–388–1

07.003

etilbutilketons; butiletilketons

 
 

07.004

21

98–86–2

acetofenons

2009

138

202–708–7

07.004

metilfenilketons; acetilbenzols; benzoilmetīds; fenilmetilketons

 
 

07.005

21

122–48–5

vanililacetons

3124

139

204–548–3

07.005

zingerons; 3-metoksi-4-hidroksibenzilacetons; 2-etilmetilketons; 3-metoksi-4-metoksibenzilacetons; vanililacetons

4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)butān-2-ols

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127–41–3

α-jonons

2594

141

204–841–6

07.007

 

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)- 3-butēn-2-ons

 

07.008

08

14901–07–6

β-jonons

2595

142

238–969–9

07.008

β-irisons; 4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)- 3-butēn-2-ons; β-ciklocitrilidenacetons

4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but-3-ēn-2-ons

5

07.009

08

7779–30–8

metil-α-jonons

2711

143

204–842–1

07.009

α-cetons; 5-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)- 4-pentēn-3-ons raldeīns; α-ciklocitrilidēnmetiletilketons

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)pent-1-ēn-3-ons

 

07.010

08

127–43–5

metil-β-jonons

2712

144

204–843–7

07.010

5-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksēn-1-il)- 4-pentēn-3-ons; raldeīns; β-ciklocitrilidenbutanons; β-metiljonons; β-iraldeins

1-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)pent-1-ēn-3-ons

 

07.011

08

79–69–6

4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksenil)-3-butēn-2-ons

2597

145

201–219–6

07.011

α-irons; 6-metiljonons; 4-(2,5,6,6-tetrametil-2-cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons

 
 

07.012

08

99–49–0

karvons

2249

146

202–759–5

07.012

karvols; 1-metil-4-izopropenil-6-cikloheksēn-2-ons

p-menta-1,8-diēn-2-ons

 

07.013

21

93–08–3

metil-2-naftilketons

2723

147

202–216–2

07.013

2-acetonaftons; 2-acetilnaftalīns; apelsīnkoka kristāli; β-metilnaftilketons; β-acetonaftons

 
 

07.014

12

118–71–8

maltols

2656

148

204–271–8

07.014

veltols (Ficera); Corps praline; 4H-pirān-4-ons, 3-hidroksi-2-metil-; 3-hidroksi-2-metil-(1,4-pirāns); 2-metilpiromekonskābe

3-hidroksi-2-metil-4-pirons

 

07.015

05

110–93–0

6-metilhept-5-ēn-2-ons

2707

149

203–816–7

07.015

metilheptenons; 2-metil-2-heptēn-6-ons; 2-metilheptenons; metilheksenilketons

 
 

07.016

05

112–12–9

undekān-2-ons

3093

150

203–937–5

07.016

metilnonilketons; 2-hendekanons; undekanons-2; 2-oksoundekāns; nonilmetilketons

 
 

07.017

05

108–10–1

4-metilpentān-2-ons

2731

151

203–550–1

07.017

metilizobutilketons; izobutilmetilketons; izopropilacetons; izoheksanons; heksons

 
 

07.018

10

3848–24–6

heksān-2,3-dions

2558

152

223–350–8

07.018

metilpropildiketons; acetilbutirils; acetil-n-butirils

 
 

07.019

05

111–13–7

oktān-2-ons

2802

153

203–837–1

07.019

metilheksilketons; n-heksilmetilketons; heksilmetilketons; oktān-2-ons

 
 

07.020

05

821–55–6

nonān-2-ons

2785

154

212–480–0

07.020

metilheptilketons

 
 

07.021

10

7493–59–6

undeka-2,3-dions

3090

155

231–330–5

07.021

acetilnonanils; acetilnonanoils; acetilpelargonils

 
 

07.022

21

122–00–9

4-metilacetofenons

2677

156

204–514–8

07.022

p-metilacetofenons; metil- p-tolilketons; 1-acetil-4-metilbenzols; 1-metil-4-acetilbenzols

 
 

07.023

21

89–74–7

2,4-dimetilacetofenons

2387

157

201–935–9

07.023

acetil- m-ksilols; metil-2,4-dimetilfenilketons

 
 

07.024

21

122–57–6

4-fenilbut-3-ēn-2-ons

2881

158

204–555–1

07.024

benzilidēnacetons; cinamilmetilketons; metilstirilketons; acetocinamons; benzālacetons

 
 

07.025

21

5349–62–2

4-metil-1-fenilpentān-2-ons

2740

159

226–316–0

07.025

benzilizobutilketons; izobutilbenzilketons

 
 

07.026

21

7774–79–0

4-(p-tolil)butān-2-ons

3074

160

 

07.026

 

4-(4-metilfenil)butān-2-ons

 

07.027

21

1901–26–4

3-metil-4-fenilbut-3-ēn-2-ons

2734

161

217–599–1

07.027

benzilidēnmetilacetons; 1-metil-1-benzilidēnacetons; 3-benzilidēn-2-butanons; α-metil-α-benzālaceotns

 
 

07.028

21

119–53–9

benzoīns

2132

162

204–331–3

07.028

benzoilfenilkarbinols; α-hidroksi-α-fenilacetofenons; 2-hidroksi-1, 2-difeniletāns

2-hidroksi-2-fenilacetofenons

 

07.029

21

104–20–1

4-(4-metoksifenil)butān-2-ons

2672

163

203–184–2

07.029

anizilacetons; p-metoksifenilbutanons; 2-butanons, 4-(4-metoksimetil)-; aveņu ketons; metiloksanons; p-metoksibenzilacetons

 
 

07.030

21

104–27–8

1-(4-metoksifenil)pent-1-ēn-3-ons

2673

164

203–190–5

07.030

etons; α-metilanizalacetons; α-metilanizilidenacetons; p-metoksistiriletilketons

 
 

07.031

21

55418–52–5

piperonilacetons

2701

165

259–630–1

07.031

2-butanons, 4-(1,3-benzdioksol-5-il)-; dulcinils; heliotropilacetons

4-(3,4-metilēndioksifenil)butān-2-ons

 

07.032

21

119–61–9

benzofenons

2134

166

204–337–6

07.032

benzoilbenzols; difenilketons; difenilmetanons; α-oksodifenilmetans

 
 

07.033

08

►M3  11050–62–7 ◄

izožasmons

3552

167

202–417–5

07.033

 

2-heksilciklopent-2-ēn-1-ons un 2-heksilidēnciklopentanons

5

07.034

08

17373–89–6

2-heksilidēnciklopentān-1-ons

2573

167

241–411–7

07.034

α-heksilidenciklopentanons

 

5

07.035

08

17369–60–7

tetrametiletilcikloheksenons (izomēru maisījums)

3061

168

241–403–3

07.035

 
 

5

07.036

08

127–51–5

α-izometiljonons

2714

169

204–846–3

07.036

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksēn-1-il)-3-metil-3-butēn-2-ons metil-γ-jonons; izometiljonons; γ-metiljonons

4-(2,6,6-trimetilcikloheks-2-enil)-3-metilpent-3-ēn-3-ons

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100–06–1

4-metoksiacetofenons

2005

570

202–815–9

07.038

acetanizols; p-acetilanizols p-acetilanizols

 
 

07.039

09

7786–52–9

oktān-3-on-1-ols

2804

592

 

07.039

3-okso-1-oktanols; kaproiletanoāts; heksanoiletanoāts; metilolmetilamilketons; 1-hidroksioktān-3-ons

 
 

07.040

21

93–55–0

1-fenilpropān-1-ons

3469

599

202–257–6

07.040

propiofenons; fenilmetilketons; propionilbenzols

 
 

07.041

08

79–89–0

β-izometiljonons

 

650

201–231–1

07.041

izometil-β-jonons

3-metil-4-(2,6,6-trimetilcikloheks-1-enil)but-3-ēn-2-ons

 

07.042

21

645–13–6

4-izopropilacetofenons

2927

651

211–433–1

07.042

metil- p-izopropilfenilketons; p-acetilkumols; p-propilacetofenons

 
 

07.044

05

625–33–2

pent-3-ēn-2-ons

3417

666

210–888–3

07.044

 
 
 

07.045

08

2408–37–9

2,2,6-trimetilcikloheksanons

3473

686

219–309–9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080–12–2

vanililidēnacetons

3738

691

214–096–9

07.046

metil-3-metoksi-4-hidroksistirilketons; dihidrozingerons

4-(4-hidroksi-3-metoksifenil)but-3-ēn-2-ons

 

07.047

12

4940–11–8

etilmaltols

3487

692

225–582–5

07.047

veltols-plus; 2-etilpiromekonskābe; 3-hidroksi-2-etil-4-pirons; 2-etil-3-ol-4H-pirān-4-ons

2-etil-3-hidroksi-4-pirons

 

07.048

05

2497–21–4

4-heksēn-3-ons

3352

718

219–681–2

07.048

2-heksēn-4-ons; heks-2-ēn-4-ons; propilēnetilketons

 
 

07.049

21

103–13–9

1-(4-metoksifenil)- 4-metilpent-1-ēn-3-ons

3760

719

 

07.049

metoksistirilizopropilketons; izopropil-4-metiloksistirilketons

 
 

07.050

05

67–64–1

acetons

3326

737

200–662–2

07.050

propān-2-ons; dimetilketons; 2-oksopropāns; β-ketopropans; piroetiķskābes ēteris

 

1

07.051

10

513–86–0

3-hidroksibutān-2-ons

2008

749

208–174–1

07.051

acetoīns; AMK; acetilmetilkarbinols; 2,3-butanolons; dimetilketols; 3-hidroksi-2-butano