Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Padomes Regula (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — LV — 08.03.2015 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2533/98

(1998. gada 23. novembris)

par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka

(OV L 318, 27.11.1998, p.8)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES REGULA (EK) Nr. 951/2009 (2009. gada 9. oktobris),

  L 269

1

14.10.2009

►M2

PADOMES REGULA (ES) 2015/373 (2015. gada 5. marts),

  L 64

6

7.3.2015
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2533/98

(1998. gada 23. novembris)

par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā bankaEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Protokolu Nr. 3. par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem (še turpmāk “Statūti”) un jo īpaši tā 5.4. pantu;

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (“ECB”) ieteikumu ( 1 );

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 2 ),

ņemot vērā Komisijas atzinumu ( 3 ),

rīkojoties saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 106. panta 6. punktā un Statūtu 42. pantā noteikto procedūru,

(1)

tā kā Statūtu 5.1. pantā prasīts, lai ECB ar valstu centrālo banku atbalstu vāktu no kompetentajām valstu iestādēm vai tieši no saimnieciskām vienībām statistikas informāciju, kas vajadzīga Eiropas Centrālās banku sistēmas (še turpmāk “ECBS”) uzdevumu veikšanai; tā kā, lai veicinātu šo Līguma 105. pantā noteikto uzdevumu izpildi un jo īpaši monetārās politikas īstenošanu, šo statistikas informāciju galvenokārt izmanto konsolidētas statistikas informācijas sagatavošanai, kur atsevišķu saimniecisko vienību identitāte nav būtiska, taču to var izmantot atsevišķu saimniecisko vienību līmenī; tā kā Statūtu 5.2. pantā prasīts, lai valstu centrālās bankas pēc iespējas veiktu Statūtu 5.1. pantā izklāstītos uzdevumus; tā kā Statūtu 5.4. pantā prasīts, lai Padome noteiktu tās fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecas prasība sniegt ziņojumus un ievērot konfidencialitāti, kā arī piemērotus īstenošanas noteikumus; tā kā Statūtu 5.1. panta mērķiem valstu centrālās bankas var sadarboties ar citām kompetentajām iestādēm, tostarp valsts statistikas iestādēm un tirgus regulētājiem;

(2)

tā kā, lai statistikas informācija būtu efektīvs instruments ECBS uzdevumu izpildei, ir jāizstrādā definīcijas un informācijas vākšanas procedūras, lai ECB ir iespējas elastīgi laikus izmantot kvalitatīvu statistiku, kas atspoguļo mainīgos saimnieciskos un finansiālos apstākļus un ņem vērā ziņotājiem uzlikto apgrūtinājumu; tā kā šādi rīkojoties, ir jāpievērš uzmanība ne tikai ECBS uzdevumu izpildei un tās neatkarībai, bet arī minimālai ziņotāju apgrūtināšanai;

(3)

tā kā tāpēc ir vēlams noteikt iedzīvotāju pārskata grupu iesaistīto saimniecisko vienību un statistikas izmantošanas kategoriju nozīmē, uz kurām attiecas ECB statistikas pilnvaras un no kurām ECB ar reglamentējošām pilnvarām nosaka faktisko atskaites grupu;

(4)

tā kā viendabīga atskaites grupa ir vajadzīga, lai sagatavotu iesaistīto dalībvalstu monetāro finanšu iestāžu nozares konsolidēto bilanci, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt ECB ar visaptverošu statistikas ainu par monetāro attīstību iesaistītajās dalībvalstīs, ko uzskata par vienu saimniecisko teritoriju; tā kā ECB statistikas mērķiem ir izveidojusi un uztur monetāro finanšu iestāžu sarakstu, kura pamatā ir šo iestāžu vienotā definīcija;

(5)

tā kā minētajā vienotajā definīcijā statistikas mērķiem sīkāk nosaka, ka monetārās finanšu iestādes ir kredītiestādes, kā noteikts Kopienas tiesību aktos, kā arī visas pārējās rezidentes finanšu iestādes, kuras pieņem noguldījumus un/vai līdzvērtīgus noguldījumu substitūtus no iestādēm, izņemot monetārās finanšu iestādes, un uz sava rēķina (vismaz saimnieciskajā nozīmē) piešķir kredītus un/vai veic ieguldījumus vērtspapīros;

(6)

tā kā uz tām pasta žironorēķinu iestādēm, kas nevar panākt atbilstību vienotajai monetāro finanšu iestāžu definīcijai statistikas mērķiem, tomēr ir jāattiecina ECB statistikas ziņojumu prasības naudas un banku statistikas jomā un maksājumu sistēmu jomā, jo tās bieži var pieņemt noguldījumus un/vai līdzvērtīgus noguldījumu substitūtus un nodarboties ar maksājumu sistēmu uzņēmējdarbību;

(7)

tā kā 1995. gada Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēmā (turpmāk — “EKS 95”) ( 4 ) monetārās finanšu iestādes tāpēc veido “centrālās bankas” un “citu monetāro finanšu iestāžu” apakšnozares un to var paplašināt, vienkārši iekļaujot iestāžu kategorijas, kas ietilpst apakšnozarē “citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus”;

(8)

tā kā statistika par maksājumu bilanci, starptautisko ieguldījumu pozīciju, vērtspapīriem, elektronisko naudu un maksājumu sistēmām ir vajadzīga, lai ECB varētu neatkarīgi veikt savus uzdevumus;

(9)

tā kā termina “juridiskas un fiziskas personas'” izmantošana Statūtu 5.4. pantā ir jāskaidro atbilstoši dalībvalstu praksei naudas un banku statistikas jomā un maksājumu bilances statistikas jomā, un tāpēc tā ietver arī personas, kas nav ne juridiskas, ne fiziskas personas atbilstīgi konkrēto valstu tiesību aktiem, tomēr arī ietilpst atbilstīgajās EKS 95 apakšnozarēs; tā kā ziņojumu prasības tāpēc var piemērot tādām personām kā līgumsabiedrībām, filiālēm, uzņēmumiem kolektīviem ieguldījumiem pārvedamos vērtspapīros (UKIPV — uzņēmumi kolektīviem ieguldījumiem pārvedamos vērtspapīros) un fondiem, kuriem saskaņā ar atbilstīgajiem tiesību aktiem nav juridiskas personas statusa; tā kā šajos gadījumos pienākumu sniegt pārskatu uzliek tām personām, kuras saskaņā ar piemērojamiem dalībvalstu tiesību aktiem juridiski pārstāv attiecīgās personas;

(10)

tā kā Statūtu 19.1. pantā minēto personu bilances statistikas pārskatus var izmantot arī, lai aprēķinātu obligāto rezervju summu, ko tām varētu būt pienākums turēt;

(11)

tā kā ECB Padomes uzdevums ir sīkāk norādīt uzdevumu sadalījumu starp ECB un valstu centrālajām bankām attiecībā uz statistikas informācijas vākšanu un pārbaudi un tās īstenošanu, ņemot vērā Statūtu 5.2. pantā noteikto principu, kā arī uzdevumus, ko uzņemsies valstu iestādes to kompetences ietvaros, lai iegūtu konsekventi kvalitatīvu statistiku;

(12)

tā kā vienotas valūtas zona pirmajos gados izmaksu lietderības dēļ ECB statistikas ziņojumu prasības var pildīt, veicot pārejas procedūras, jo pastāv vākšanas sistēmu ierobežojumi; tā kā, cita starpā, tas var nozīmēt, ka vienotas valūtas zonas sākumā par vienotu ekonomisko teritoriju uzskatīto iesaistīto dalībvalstu maksājumu bilances finanšu kontā datus par pārrobežu pozīcijām vai darījumiem var apkopot, izmantojot visas pozīcijas vai darījumus starp iesaistītās dalībvalsts rezidentiem un citu valstu rezidentiem;

(13)

tā kā ECB ierobežojumi un nosacījumi, saskaņā ar kuriem ECB ir pilnvarota piemērot sankcijas uzņēmumiem par ECB noteikumos un lēmumos noteikto pienākumu nepildīšanu, ir noteikti Padomes Regulā (EK) Nr. 2532/98 (1998. gada 23. novembris) par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas ( 5 ) saskaņā ar Statūtu 34.3. pantu; tā kā domstarpību gadījumā starp minētās regulas noteikumiem un šīs regulas noteikumiem, kas ļauj ECB uzlikt sankcijas, šīs regulas noteikumi ir noteicošie; tā kā sankcijas par šajā regulā noteikto saistību neievērošanu neskar iespēju ECBS izstrādāt atbilstīgus īstenošanas noteikumus saistībā ar darījumu partneriem, ieskaitot ziņotāja daļēju vai pilnīgu izslēgšanu no monetārās politikas darbībām nopietnu statistikas ziņojumu prasību pārkāpumu gadījumos;

(14)

tā kā ECB noteikumi, kas izstrādāti saskaņā ar Statūtu 34.1. pantu, nepiešķir nekādas tiesības un neuzliek nekādus pienākumus neiesaistītajām dalībvalstīm;

(15)

tā kā Dānija, atsaucoties uz 1. punktu Protokolā Nr. 12 par dažiem noteikumiem attiecībā uz Dāniju, ir iesniegusi paziņojumu saistībā ar 1992. gada 12. decembra Edinburgas sanāksmes lēmumu, ka tā nepiedalīsies Ekonomikas un monetārās savienības trešajā posmā; tā kā tāpēc saskaņā ar minētā protokola 2. punktu visi Līguma un Statūtu panti un noteikumi saistībā ar izņēmuma statusu būs attiecināmi uz Dāniju;

(16)

tā kā saskaņā ar 8. punktu Protokolā Nr. 11 par dažiem noteikumiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti Statūtu 34. pantu nepiemēro Apvienotajai Karalistei, ja vien tā neiesaistās Ekonomikas un monetārās savienības trešajā posmā;

(17)

tā kā, atzīstot, ka statistikas informācija, kas vajadzīga, lai pildītu ECB statistikas ziņojumu prasības, nav vienāda iesaistītajām un neiesaistītajām dalībvalstīm, Statūtu 5. pants attiecas gan uz iesaistītajām, gan neiesaistītajām dalībvalstīm; tā kā šis fakts kopā ar Līguma 5. pantu uzliek pienākumu izstrādāt un īstenot dalībvalstīs visus pasākumus, ko dalībvalstis uzskata par lietderīgiem, lai veiktu statistikas informācijas vākšanu, ko vajag ECB statistikas ziņojumu prasību izpildei un laicīgas sagatavošanās veikšanai statistikas jomā, lai tās kļūtu par iesaistītajām dalībvalstīm;

(18)

tā kā konfidenciāla statistikas informācija, ko ECB un valstu centrālajām bankām ir jāiegūst, lai izpildītu ECB uzdevumus, ir jāaizsargā, lai iegūtu un saglabātu ziņotāju uzticēšanos; tā kā pēc šīs regulas pieņemšanas nebūs turpmāku iemeslu, atsaukties uz noteikumiem par konfidencialitāti, kas ierobežo konfidenciālas statistikas informācijas apmaiņu saistībā ar ECBS uzdevumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ( 6 );

(19)

tā kā Statūtu 38.1. pants nosaka, ka vadības iestāžu locekļi, kā arī ECB un valstu centrālo banku darbinieki pat pēc amata pienākumu beigām nedrīkstēs izpaust tādu informāciju, uz ko attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumus, bet Statūtu 38.2. pants nosaka, ka personas, kam pieejami dati, uz kuriem attiecas Kopienas tiesību akti par noslēpumu ievērošanu, ir pakļautas šiem tiesību aktiem;

(20)

tā kā par visiem ECB darbiniekiem saistošu noteikumu pārkāpumiem, kas veikti tīšām vai aiz neuzmanības, var piemērot disciplināras sankcijas un, ja vajadzīgs, likumīgus sodus par dienesta noslēpuma pārkāpšanu saskaņā ar apvienotajiem noteikumiem 12. un 18. pantā Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās;

(21)

tā kā statistikas informācijas iespējamais izmantojums uzdevumu izpildei, kuri jāveic ECBS saskaņā ar Līguma 105. pantu, samazinot vispārējo pienākumu ziņot, nosaka, ka šajā regulā definētajam konfidencialitātes režīmam ir nedaudz jāatšķiras no vispārējiem Kopienas un starptautiskajiem principiem par statistikas konfidencialitāti un jo īpaši no noteikumiem par statistikas konfidencialitāti Padomes Regulā (EK) Nr. 322/97 (1997. gada 17. februāris) par Kopienas statistiku ( 7 ); tā kā saskaņā ar šo punktu ECB ņems vērā Regulas (EK) Nr. 322/97 10. pantā noteiktos Kopienas statistikas pamatprincipus;

(22)

tā kā šajā regulā definētais konfidencialitātes režīms attiecas tikai uz konfidenciālu statistikas informāciju, kas ir ECB nosūtīta, lai izpildītu ECBS uzdevumus, un neietekmē īpašus valstu vai Kopienas noteikumus saistībā ar cita veida informācijas nodošanu ECB; tā kā ir jāievēro noteikumi par statistikas konfidencialitāti, ko statistikas informācijai piemēro valstu statistikas iestādes un Komisija, ko tās vāc savā vārdā;

(23)

tā kā Statūtu 5.1. panta mērķiem statistikas jomā ECB ir jāsadarbojas ar Kopienas iestādēm vai organizācijām un dalībvalstu vai trešo valstu kompetentajām iestādēm un starptautiskām organizācijām; tā kā ECB un Komisija noteiks atbilstīgus sadarbības veidus statistikas jomā, lai veiktu savus uzdevumus pēc iespējas efektīvāk, mēģinot samazināt ziņotāju apgrūtinājumu;

(24)

tā kā ECBS un ECB ir uzticēts uzdevums sagatavot statistikas ziņojumu prasības eiro zonā, lai tās varētu pilnībā darboties Ekonomikas un monetārās politikas trešajā posmā (še turpmāk “trešais posms”); tā kā laicīga sagatavošanās statistikas jomā ir būtiska, lai trešajā posmā ECBS varētu pildīt savus pienākumus; tā kā būtiska sagatavošanās daļa ir ECB statistikas noteikumu apstiprināšana pirms trešā posma; tā kā būtu vēlams 1998. gadā informēt tirgus dalībniekus par sīki izstrādātiem noteikumiem, ko ECB varētu uzskatīt par vajadzīgu apstiprināt statistikas ziņojumu prasību īstenošanai; tā kā tāpēc no šīs regulas spēkā stāšanās brīža ECB ir jānodrošina reglamentējošas pilnvaras;

(25)

tā kā šīs regulas noteikumus var efektīvi piemērot, ja iesaistītās dalībvalstis pilnībā pieņem vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka šo valstu iestādēm ir pilnvaras palīdzēt un pilnībā sadarboties ar ECB, veicot obligāto statistikas informācijas vākšanu un pārbaudi saskaņā ar Līguma 5. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.▼M1

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1) “ECB statistikas ziņojumu prasības” ir statistikas informācija, kas ziņotājiem ir jāsniedz un kas ir vajadzīga, lai veiktu ECBS uzdevumus;

1.a) “Eiropas statistika” ir statistika, kas: i) ir vajadzīga, lai ECBS pildītu Līgumā minētos uzdevumus; ii) ir paredzēta ECBS statistikas darba programmā; un iii) tiek izstrādāta, sagatavota un izplatīta saskaņā ar 3.a pantā minētajiem statistikas principiem;

2) “ziņotāji” ir juridiskās un fiziskās personas un 2. panta 3. punktā minētās struktūras un filiāles, uz kurām attiecas ECB statistikas ziņojumu prasības;

3) “iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas ir pieņēmusi vienoto valūtu saskaņā ar Līgumu;

4) “rezidents” un “rezidēt” nozīmē to, ka ekonomisko interešu centrs atrodas kādas valsts ekonomiskajā teritorijā, kā aprakstīts A pielikuma 1. nodaļas 1.30. punktā Padomes Regulā (EK) Nr 2223/96 (1996. gada 25. jūnijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā ( 8 ); tādā sakarā “pārrobežu pozīcijas” un “pārrobežu darījumi” ir, attiecīgi, pozīcijas un darījumi ar to iesaistīto dalībvalstu rezidentu aktīviem un/vai pasīviem, kuras uzskata par vienu ekonomisko teritoriju, salīdzinājumā ar neiesaistīto dalībvalstu rezidentiem un/vai trešo valstu rezidentiem;

5) “starptautisko ieguldījumu pozīcija” ir pārrobežu finanšu aktīvu un pasīvu atlikumu bilance;

6) “elektroniskā nauda” ir elektronisks naudas vērtības uzkrājums kādā tehniskā ierīcē, tostarp priekšapmaksas kartē, ko var plaši izmantot, lai veiktu maksājumus personām, kas nav emitenti, neiesaistot darījumā bankas kontus, bet kas ir iepriekš apmaksāts uzrādītāja instruments;

7) “izmantošana statistikas mērķiem” ir datu izmantošana vienīgi statistikas rezultātu izstrādāšanai, sagatavošanai un statistikas analīzei;

8) “izstrādāšana” ir visas darbības, kuru mērķis ir izveidot, stiprināt un uzlabot statistikas metodes, statistikas sagatavošanas un izplatīšanas standartus un procedūras, kā arī izstrādāt jauna veida statistiku un tās rādītājus;

9) “sagatavošana” ir visas darbības, kas saistītas ar informācijas vākšanu, glabāšanu, apstrādi un analīzi, kas ir vajadzīga statistikas datu apkopošanai;

10) “izplatīšana” ir darbība, ar ko statistiku, statistikas datu analīzes un nekonfidenciālu informāciju dara pieejamu lietotājiem;

11) “statistikas informācija” ir apkopoti un individuāli dati, rādītāji un ar tiem saistītie metadati;

12) “konfidenciāla statistikas informācija” ir statistikas informācija, kas ļauj identificēt ziņotājus vai jebkuru citu juridisko vai fizisko personu, struktūru vai filiāli vai nu tieši pēc vārda vai adreses, vai kāda oficiāli piešķirta identifikācijas koda, vai arī netieši, izmantojot dedukciju, tādējādi atklājot individuālu informāciju. Lai noteiktu, vai kāds ziņotājs vai kāda juridiskā persona, fiziskā persona, struktūra vai filiāle ir identificējama, ņem vērā visus līdzekļus, ko trešās personas loģiski varētu izmantot, lai identificētu minēto ziņotāju vai citu juridisko personu, fizisko personu, struktūru vai filiāli.

▼B

2. pants

Iedzīvotāju pārskata grupa

▼M1

1.  Lai pildītu ECB statistikas ziņojumu prasības, ECB, kam saskaņā ar Statūtu 5.2. pantu palīdz valstu centrālās bankas, ir tiesības vākt statistikas informāciju iedzīvotāju pārskata grupās par to, kas ir vajadzīgs ECBS uzdevumu veikšanai. Informāciju var vākt jo īpaši monetārās un finanšu statistikas, banknošu statistikas, maksājumu un maksājumu sistēmu statistikas, finanšu stabilitātes statistikas, maksājumu bilances statistikas un starptautisko ieguldījumu pozīcijas statistikas jomā. Kad tas ir vajadzīgs ECBS uzdevumu veikšanai, pienācīgi pamatotos gadījumos papildu informāciju var vākt arī citās jomās. Informāciju, ko vāc, lai izpildītu ECB statistikas ziņojumu prasības, sīkāk precizē ECBS statistikas darba programmā.

2.  Tādā sakarā iedzīvotāju pārskata grupās ir šādi ziņotāji:

a) juridiskās un fiziskās personas, kas ir kādas dalībvalsts rezidenti un saskaņā ar EKS 95 ietilpst “finanšu sabiedrību” sektorā;

b) pasta žironorēķinu iestādes, kas rezidē kādā dalībvalstī;

c) juridiskās un fiziskās personas, kas rezidē kādā dalībvalstī, kam ir pārrobežu pozīcijas vai kas veic pārrobežu darījumus;

d) juridiskās un fiziskās personas, kas rezidē kādā dalībvalstī, ja tās ir emitējušas vērtspapīrus vai elektronisko naudu;

e) juridiskās un fiziskās personas, kas rezidē kādā dalībvalstī, kam ir finanšu pozīcijas attiecībā pret citu iesaistīto dalībvalstu rezidentiem vai kas ir veikušas finanšu darījumus ar citu iesaistīto dalībvalstu rezidentiem.

▼B

3.  Iestādei, uz kuru citādi attiektos 2. punkta definīcija, bet kura saskaņā ar tās atrašanās valsts tiesību aktiem nav ne juridiska persona, ne fizisku personu grupa, taču uz to var attiekties tiesības un pienākumi, ir jābūt ziņotājam. Šādas iestādes ziņošanas pienākumu pilda personas, kas to likumīgi pārstāv.

Ja juridiskai personai, fizisku personu grupai vai iestādei, kas minēta šā punkta pirmajā daļā, ir filiāle, kas atrodas citā valstī, filiālei ir jābūt patstāvīgam ziņotājam neatkarīgi no tā, kur atrodas galvenais birojs, ja vien filiāle ievēro 2. punktā noteiktos nosacījumus, izņemot vajadzību būt atsevišķai juridiskai personai. Visas filiāles, kas ir izveidotas tajā pašā dalībvalstī, uzskata par vienu filiāli, ja tās pieder tai pašai ekonomikas apakšnozarei. Filiāles ziņošanas pienākumu pilda personas, kas to likumīgi pārstāv.

▼M1

4.  Pienācīgi pamatotos gadījumos, piemēram, finanšu stabilitātes statistikas vajadzībām, ECB ir tiesīga vākt konsolidētu statistikas informāciju no 2. punkta a) apakšpunktā minētajām juridiskajām un fiziskajām personām un no 3. punktā minētajām struktūrām un filiālēm, tostarp informāciju par struktūrām, ko kontrolē minētās juridiskās un fiziskās personas un struktūras. ECB konkrēti norāda, cik plaša konsolidācija ir vajadzīga.

2.a pants

Sadarbība ar ESS

Lai mazinātu ziņojumu slogu un garantētu saskaņotību, kas vajadzīga Eiropas statistikas sagatavošanai, ECBS un ESS cieši sadarbojas, ievērojot 3.a pantā noteiktos statistikas principus.

▼M1

3. pants

Statistikas ziņojumu prasību noteikšanas kārtība

Nosakot un piemērojot statistikas ziņojumu prasības, ECB sīkāk norāda faktiskās iedzīvotāju pārskata grupas pārskatu sniedzēju iedzīvotāju atsauces grupu robežās, kā noteikts 2. pantā. Neskarot statistikas ziņojumu prasību izpildi, ECB:

a) pēc iespējas izmanto esošo statistiku;

b) ņem vērā attiecīgus Eiropas un starptautiskus statistikas standartus;

c) var pilnīgi vai daļēji atbrīvot dažu kategoriju ziņotājus no statistikas ziņojumu prasībām.

Pirms pieņemt regulu, kā minēts 5. pantā, par jaunām statistikas jomām, ECB izvērtē attiecīgās jaunās statistikas informācijas vākšanas noderību un izmaksas. Tā jo īpaši ņem vērā konkrētos datu vākšanas parametrus, pārskatu sniedzēju iedzīvotāju grupu lielumu un pārskatu regularitāti, kā arī to, kāda statistikas informācija jau ir statistikas iestāžu vai pārvalžu rīcībā.

▼M1

3.a pants

Statistikas principi, kas ir ECBS sagatavotās Eiropas statistikas pamatā

ECBS veikto Eiropas statistikas izstrādāšanu, sagatavošanu un izplatīšanu regulē šādi principi – taisnīgums, objektivitāte, profesionālā neatkarība, izmaksu lietderīgums, statistikas konfidencialitāte, ziņojumu sloga samazināšana un augsta rezultātu kvalitāte, arī ticamība – un ECB pieņem, izstrādā un publicē minēto principu definīcijas. Šie principi ir līdzīgi statistikas principiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku ( 9 ).

▼B

4. pants

Dalībvalstu pienākumi

Dalībvalstis pašas organizē statistikas jomu un pilnībā sadarbojas ar ECBS, lai nodrošinātu pienākumu izpildi, kas ir saskaņā ar Statūtu 5. pantu.

5. pants

ECB reglamentējošas pilnvaras

1.  Lai noteiktu un izpildītu statistikas ziņojumu prasības, ECB var pieņemt noteikumus par iesaistīto dalībvalstu faktisko iedzīvotāju pārskata grupu.

2.  Lai nodrošinātu vienotību, kas vajadzīga, lai izstrādātu statistiku, kurā ievērotas atbilstīgās informatīvās prasības, ECB apspriežas ar Komisiju par noteikumu projektiem vienmēr, kad pastāv saikne ar Komisijas statistikas prasībām. Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteja, atbilstoši savai kompetencei, piedalās sadarbības procesā starp Komisiju un ECB.

6. pants

Tiesības pārbaudīt un piespiedu kārtā vākt statistikas informāciju

1.  Ja ziņotāju, kas pastāvīgi rezidē kādā iesaistītā dalībvalstī, tur aizdomās par kādu pārkāpumu, kā izklāstīts ECB statistikas ziņojumu prasību 7. panta 2. punktā, ECB un, saskaņā ar Statūtu 5.2. pantu, attiecīgās iesaistītās dalībvalsts centrālajai bankai ir tiesības pārbaudīt statistikas informācijas precizitāti un kvalitāti un veikt tās vākšanu piespiedu kārtā. Tomēr, ja attiecīgā statistikas informācija ir vajadzīga, lai pierādītu atbilstību obligāto rezervju prasībām, pārbaude ir jāveic saskaņā ar 6. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 2531/98 (1998. gada 23. novembris) par obligāto rezervju piemērošanu, ko veic Eiropas Centrālā banka ( 10 ). Tiesības pārbaudīt statistikas informāciju un veikt tās vākšanu piespiedu kārtā ietver tiesības:

a) pieprasīt iesniegt dokumentus;

b) pārbaudīt ziņotāju grāmatvedību un datu uzskaiti;

c) kopēt šādus grāmatvedības un datu uzskaites dokumentus un veikt izrakstus;

d) iegūt rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus.

2.  ECB vai kompetentā valsts centrālā banka rakstiski paziņo ziņotājam par savu lēmumu pārbaudīt statistikas informāciju vai vākt to piespiedu kārtā, sīkāk norādot pārbaudes pieprasījuma izpildes termiņu, piemērojamās sankcijas nepildīšanas gadījumā un tiesības uz atkārtotu izskatīšanu. ECB un attiecīgā valsts centrālā banka informē cita citu par šādu pārbaudes pieprasījumu.

3.  Statistikas informācijas pārbaudēs un piespiedu vākšanā ievēro attiecīgo valstu procedūras. Procedūras izmaksas sedz attiecīgais ziņotājs, ja tiek konstatēts, ka ziņotājs ir pārkāpis statistikas ziņojumu prasības.

4.  ECB var pieņemt noteikumus, sīkāk norādot nosacījumus, kādos var īstenot tiesības pārbaudīt vai piespiedu kārtā vākt statistikas informāciju.

5.  Ievērojot attiecīgos kompetences ierobežojumus, iesaistīto dalībvalstu iestādes sniedz palīdzību ECB un valstu centrālajām bankām šajā pantā noteikto pilnvaru īstenošanai.

6.  Ja ziņotājs pretojas vai kavē pārbaudes procesu vai vajadzīgās statistikas informācijas vākšanu piespiedu kārtā, iesaistītā dalībvalsts, kurā atrodas ziņotāja telpas, sniedz vajadzīgo palīdzību, ieskaitot ECB vai valsts centrālās bankas nodrošinātu pieeju ziņotāja telpām, lai varētu īstenot 1. punktā minētās tiesības.

7. pants

Sankciju piemērošana

1.  ECB ir pilnvarota piemērot šajā pantā noteiktās sankcijas ziņotājiem, uz kuriem attiecas ziņojumu prasības, kuri pastāvīgi dzīvo kādā iesaistītā dalībvalstī un kuri nepilda pienākumus, kas izriet no šīs regulas vai ECB noteikumiem vai lēmumiem, kuri nosaka un īsteno ECB statistiskas ziņojumu prasības.

2.  Pienākumu nodot kādu statistikas informāciju ECB vai valsts centrālajai bankai uzskata par neizpildītu, ja:

a) ECB vai valsts centrālā banka nav saņēmusi statistikas informāciju līdz noteiktajam termiņam; vai

b) statistikas informācija ir nepareiza, nepilnīga vai neatbilstoša prasībām.

3.  Pienākumu ļaut ECB un valstu centrālajām bankām pārbaudīt statistikas informācijas precizitāti un kvalitāti, ko ziņotāji iesnieguši ECB vai valstu centrālajām bankām, uzskata par neizpildītu, ja kāds ziņotājs kavē šo darbību. Šādi kavējumi, taču ne tikai, ir dokumentu pārvietošana un ECB vai valsts centrālās bankas kavēšana fiziski piekļūt dokumentiem, kas tām ir vajadzīgi, lai veiktu pārbaudi vai vākšanu piespiedu kārtā.

4.  ECB var piemērot ziņotājiem šādas sankcijas:

a) šā panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktā pārkāpuma gadījumā — kavējuma naudu, kas nepārsniedz EUR 10 000 , kopējām finansiālajām sankcijām nepārsniedzot EUR 100 000 ;

b) šā panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktā pārkāpuma gadījumā — sodanaudu, kas nepārsniedz EUR 200 000 ;

c) 3. punktā noteiktā pārkāpuma gadījumā — sodanaudu, kas nepārsniedz EUR 200 000 .

5.  Šā panta 4. punktā noteiktās sankcijas ir papildus ziņotāja pienākumam segt pārbaudes un informācijas piespiedu vākšanas procedūras izmaksas, kā noteikts 6. panta 3. punktā.

6.  Pildot šajā pantā noteiktās pilnvaras, ECB rīkojas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2532/98 noteiktajiem principiem un procedūrām.

▼M1

8. pants

ECBS vāktas konfidenciālās statistikas informācijas aizsardzība un izmantošana

Šādi noteikumi ir spēkā, lai novērstu tādas konfidenciālas statistikas informācijas nelikumīgu izmantošanu un izpaušanu, kuru ECBS dalībniecei sniedzis ziņotājs vai cita juridiskā vai fiziskā persona, struktūra vai filiāle, vai kura pārsūtīta ECBS ietvaros:

1) ECBS izmanto konfidenciālu statistikas informāciju vienīgi tam, lai veiktu ECBS uzdevumus, izņemot šādos apstākļos:

a) ja ziņotājs vai otra juridiskā vai fiziskā persona, struktūra vai filiāle, ko var identificēt, ir devusi skaidru piekrišanu izmantot minēto statistikas informāciju citiem mērķiem;

b) pārsūtīšanai ESS dalībniekiem saskaņā ar 8.a panta 1. punktu;

c) lai zinātniskās pētniecības struktūrām dotu piekļuvi tādai konfidenciālai statistikas informācijai, kas neļauj tiešu identifikāciju, turklāt ar tās iestādes, kura sniegusi informāciju, skaidru iepriekšēju piekrišanu;

▼M2

d) attiecībā uz ECB un valstu centrālajām bankām – ja šādu statistikas informāciju izmanto prudenciālās uzraudzības jomā;

▼M2

e) attiecībā uz valstu centrālajām bankām – saskaņā ar Statūtu 14.4. pantu – tādu darbību veikšanai, kuras Statūtos nav minētas.

▼M1

2) ziņotājus informē par izmantojumu statistikas un citiem – administratīviem – mērķiem, kur var izmantot viņu sniegto informāciju. Ziņotājiem ir tiesības saņemt informāciju par pārsūtīšanas juridisko pamatu, kā arī par veiktajiem aizsardzības pasākumiem;

3) ECBS dalībnieces veic visus vajadzīgos normatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu konfidenciālas statistikas informācijas fizisko un loģisko aizsardzību. ECB nosaka vienotus noteikumus un obligātus standartus, lai novērstu nelikumīgu konfidenciālas statistikas informācijas izpaušanu un neatļautu izmantošanu;

4) ECBS ietvaros tādas konfidenciālas statistikas informācijas pārsūtīšana, kura vākta saskaņā ar Statūtu 5. pantu, notiek:

▼M2

a) tādā apjomā un tik detalizēti, cik tas ir vajadzīgs, lai izpildītu Līgumā minētos ECBS uzdevumus vai ECBS dalībniecēm uzticētos uzdevumus prudenciālās uzraudzības jomā; vai

▼M1

b) ar noteikumu, ka pārsūtīšana ir vajadzīga efektīvai statistikas izstrādāšanai, sagatavošanai vai izplatīšanai saskaņā ar Statūtu 5. pantu, vai arī kvalitātes uzlabošanai;

▼M2

4.a) ECBS var sniegt konfidenciālu statistikas informāciju dalībvalstu un Savienības iestādēm vai struktūrām, kuras atbild par finanšu iestāžu, tirgu un infrastruktūras uzraudzību vai finanšu sistēmas stabilitāti saskaņā ar Savienības vai valstu tiesību aktiem, kā arī Eiropas Stabilizācijas mehānismam (ESM) tikai tādā apjomā un tik detalizēti, cik tas ir vajadzīgs, lai izpildītu to attiecīgos uzdevumus. Iestādes vai struktūras, kas saņem konfidenciālu statistikas informāciju, veic visus vajadzīgos normatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu konfidenciālas statistikas informācijas fizisko un loģisko aizsardzību. Jebkura turpmāka pārsūtīšana ir vajadzīga, lai izpildītu minētos uzdevumus, un tās veikšanai tiek saņemta skaidra tā ECBS dalībnieces atļauja, kura savākusi konfidenciālo statistikas informāciju. Šāda atļauja nav vajadzīga, ja ESM dalībnieces konfidenciālu statistikas informāciju turpmāk pārsūta valstu parlamentiem tādā apmērā, kāds noteikts valsts tiesību aktos, ar noteikumu, ka ESM dalībniece pirms pārsūtīšanas ir apspriedusies ar ECBS dalībnieci un ka dalībvalsts jebkurā gadījumā ir veikusi visus vajadzīgos normatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu konfidenciālas statistikas informācijas fizisko un loģisko aizsardzību saskaņā ar šo regulu. Nosūtot konfidenciālu statistikas informāciju saskaņā ar šo punktu, ECBS veic visus vajadzīgos normatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu konfidenciālas statistikas informācijas fizisko un loģisko aizsardzību saskaņā ar šā panta 3. punktu;

▼M1

5) ECB var pieņemt lēmumus vākt un pārsūtīt ECBS ietvaros tādu konfidenciālu informāciju, kas sākotnēji vākta mērķiem, kas nav Statūtu 5.pantā noteiktie mērķi, tādā apjomā un tik detalizēti, kā nepieciešams, ja tas vajadzīgs statistikas efektīvai izstrādāšanai vai sagatavošanai vai kvalitātes uzlabošanai un ja tāda statistika ir vajadzīga Līgumā minēto ECBS uzdevumu izpildei;

6) lai zinātniskās pētniecības struktūrām piešķirtu piekļuvi šādai informācijai, ar konfidenciālu statistikas informāciju ECBS ietvaros var apmainīties saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu un 2. punktu;

7) statistikas informācija, kas ir iegūta no publiski pieejamiem avotiem saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, nav uzskatāma par konfidenciālu;

8) dalībvalstis un ECB pieņem visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu konfidenciālas statistikas informācijas aizsardzību, tostarp paredz atbilstošu piespiedu pasākumu piemērošanu pārkāpumu gadījumos.

Šo pantu piemēro, neskarot īpašus valstu vai Kopienas noteikumus par tādas informācijas pārsūtīšanu ECB, kas nav konfidenciāla statistikas informācija, un to nepiemēro attiecībā uz konfidenciālu statistikas informāciju, kuru pārsūta starp ESS iestādi un kādu ECBS dalībnieci un uz kuru attiecas 8.a pants.

Šis pants neliedz konfidenciālu statistikas informāciju, kura vākta mērķiem, kas nav ECB statistikas ziņojumu prasību izpilde, vai arī papildus šo prasību izpildei, izmantot šiem citiem mērķiem.

▼M1

8.a pants

Konfidenciālas statistikas informācijas apmaiņa starp ECBS un ESS

1.  Neskarot attiecīgo valstu noteikumus par tādas konfidenciālas statistikas informācijas apmaiņu, kas nav informācija, uz kuru attiecas šī regula, konfidenciālas statistikas informācijas pārsūtīšana no kādas ECBS dalībnieces, kas vākusi šādu informāciju, ESS iestādei var notikt, ja nosūtīšana ir vajadzīga Eiropas statistikas pilnvērtīgai izstrādāšanai, sagatavošanai vai izplatīšanai, vai kvalitātes uzlabošanai atbilstoši ESS un ECBS kompetences jomām, un ja šāda vajadzība ir pamatota.

2.  Jebkurai turpmākai pārsūtīšanai, kas notiek pēc pirmās pārsūtīšanas, ir jāsaņem skaidra atļauja no iestādes, kas vākusi attiecīgo informāciju.

3.  Konfidenciālu statistikas informāciju, ko savā starpā pārsūta kāda ESS iestāde un ECBS dalībniece, neizmanto mērķiem, kas nav statistikas mērķi, – piemēram, administratīvām vai nodokļu vajadzībām vai tiesas procesu vajadzībām, vai arī 6. un 7. pantā minētajiem mērķiem.

4.  Statistikas informāciju, ko ECBS dalībnieces saņem no ESS iestādēm un kas ir iegūta no likumīgi publiski pieejamiem avotiem, un kas paliek publiski pieejama saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, neuzskata par konfidenciālu, izplatot statistikas datus, kuri iegūti no šādas statistikas informācijas.

5.  ECBS dalībnieces savās attiecīgajās kompetences jomās veic visus vajadzīgos normatīvos, administratīvos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai garantētu konfidenciālas statistikas informācijas fizisko un loģisko aizsardzību (statistikas izpaušanas kontroli), ko nodrošina ESS iestādes.

6.  ESS iestāžu sniegtā konfidenciālā statistikas informācija ir pieejama vienīgi personālam, kas strādā ar statistiku, veicot konkrētus darba pienākumus. Minētās personas šādus datus izmanto vienīgi statistikas mērķiem. Ierobežojumi uz minētajām personām attiecas arī pēc tam, kad tās beigušas pildīt amata pienākumus.

7.  Dalībvalstis un ECB veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu ESS iestāžu sniegtās konfidenciālās statistikas informācijas, aizsardzības pārkāpumus un lai sodītu par visiem šādiem pārkāpumiem.

8.b pants

Konfidencialitātes ziņojums

ECB publicē gada konfidencialitātes ziņojumu par paredzētajiem pasākumiem 8. un 8.a pantā minētās konfidenciālās statistikas informācijas aizsardzībai.

8.c pants

Fizisko personu konfidenciālās informācijas aizsardzība

Šo regulu piemēro, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ( 11 ) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti ( 12 ).

8.d pants

Piekļuve administratīviem ierakstiem

Lai mazinātu slogu respondentiem, valstu centrālās bankas un ECB piekļūst attiecīgiem administratīvo datu avotiem savās attiecīgajās valsts pārvaldes sistēmās, ciktāl tādi dati ir vajadzīgi Eiropas statistikas izstrādāšanai, sagatavošanai un izplatīšanai.

Katra dalībvalsts un ECB saskaņā ar savu kompetenci vajadzības gadījumā nosaka praktiskus mehānismus un nosacījumus, lai piekļuve datiem būtu efektīva.

Tādus datus ECBS dalībnieces izmanto vienīgi statistikas mērķiem.

▼B

9. pants

Nobeiguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

5. pantu, 6. panta 4. punktu un 8. panta 9. punktu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Atlikušos pantus piemēro no 1999. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1 —————( 1 ) OV C 246, 6.8.1998., 12. lpp.

( 2 ) OV C 328, 26.10.1998.

( 3 ) Atzinums sniegts 1998. gada 8. oktobrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

( 4 ) OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

( 5 ) OV L 318, 27.11.1998., 4. lpp.

( 6 ) OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

( 7 ) OV L 52, 22.2.1997., 1. lpp.

( 8 ) OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

( 9 ) OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

( 10 ) OV L 318, 27.11.1998., 1. lpp.

( 11 ) OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

( 12 ) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

Top