EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R0338-20220119

Consolidated text: Padomes Regula (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/2022-01-19

01997R0338 — LV — 19.01.2022 — 022.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 338/97

(1996. gada 9. decembris)

par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

(OV L 061, 3.3.1997., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 938/97 of 26 May 1997 (*)

  L 140

1

30.5.1997

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 2307/97 of 18 November 1997 (*)

  L 325

1

27.11.1997

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2214/98 of 15 October 1998 (*)

  L 279

3

16.10.1998

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 1476/1999 of 6 July 1999 (*)

  L 171

5

7.7.1999

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 2724/2000 of 30 November 2000 (*)

  L 320

1

18.12.2000

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 1579/2001 of 1 August 2001 (*)

  L 209

14

2.8.2001

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 2476/2001 of 17 December 2001 (*)

  L 334

3

18.12.2001

 M8

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1497/2003 (2003. gada 18. augusts),

  L 215

3

27.8.2003

►M9

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1882/2003 (2003. gada 29. septembris),

  L 284

1

31.10.2003

 M10

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 834/2004 (2004. gada 28. aprīlis),

  L 127

40

29.4.2004

 M11

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1332/2005 (2005. gada 9. augusts),

  L 215

1

19.8.2005

 M12

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 318/2008 (2008. gada 31. marts),

  L 95

3

8.4.2008

 M13

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 407/2009 (2009. gada 14. maijs),

  L 123

3

19.5.2009

►M14

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 398/2009 (2009. gada 23. aprīlis),

  L 126

5

21.5.2009

 M15

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 709/2010 (2010. gada 22. jūlijs),

  L 212

1

12.8.2010

 M16

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 101/2012 (2012. gada 6. februāris)

  L 39

133

11.2.2012

 M17

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1158/2012 (2012. gada 27. novembris),

  L 339

1

12.12.2012

 M18

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 750/2013 (2013. gada 29. jūlijs),

  L 212

1

7.8.2013

 M19

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1320/2014 (2014. gada 1. decembris),

  L 361

1

17.12.2014

 M20

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2029 (2016. gada 10. novembris),

  L 316

1

23.11.2016

 M21

KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/128 (2017. gada 20. janvāris),

  L 21

1

26.1.2017

 M22

KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/160 (2017. gada 20. janvāris),

  L 27

1

1.2.2017

►M23

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/1010 (2019. gada 5. jūnijs)

  L 170

115

25.6.2019

 M24

KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/2117 (2019. gada 29. novembris),

  L 320

13

11.12.2019

►M25

KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/2280 (2021. gada 16. decembris),

  L 473

1

30.12.2021


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 023, 28.1.2017, lpp 123 (2017/128)

 C2

Kļūdu labojums, OV L 330, 20.12.2019, lpp 104 (2019/2117)(*)

Šis tiesību akts nekad nav publicēts latviešu valodā.
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 338/97

(1996. gada 9. decembris)

par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir aizsargāt savvaļas dzīvnieku un augu sugas un garantēt to saglabāšanu, regulējot tirdzniecību ar tām saskaņā ar šādiem pantiem.

Šo regulu piemēro atbilstīgi 2. pantā definētajiem konvencijas mērķiem, principiem un noteikumiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

a) 

“Komiteja” ir saskaņā ar 18. pantu izveidotā Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komiteja;

b) 

“Konvencija” ir Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites);

c) 

“izcelsmes valsts” ir valsts, kurā īpatnis ir sagūstīts savvaļā, audzēts nebrīvē vai iegūts mākslīgas vairošanās ceļā;

d) 

“paziņojums par importu” ir importētāja vai tā aģenta vai pārstāvja īpatņa ievešanas brīdī iesniegts paziņojums, ievedot Kopienā C vai D pielikumā minēto sugu īpatni, uz veidlapas, ko nosaka Komisija saskaņā ar kārtību, kas noteikta 18. pantā;

e) 

“ievešana no jūras” ir jebkāda tāda īpatņa ievešana Kopienā, kurš ir paņemts un nāk tieši no jūras vides, kas nav pakļauta nevienas valsts jurisdikcijai, ietverot gaisa telpu virs jūras un jūras dibenu, kā arī zemi zem jūras;

f) 

“izsniegšana” ir visu to procedūru pabeigšana, kas saistītas ar atļaujas vai sertifikāta sagatavošanu, apstiprināšanu un izsniegšanu iesniedzējam;

g) 

“uzraudzības iestāde” ir valsts administratīva iestāde, kas dalībvalsts gadījumā ir norādīta saskaņā ar 13. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai trešās valsts gadījumā — saskaņā ar Konvencijas IX pantu;

h) 

“galamērķa dalībvalsts” ir galamērķa dalībvalsts, kas minēta īpatņa eksportam vai reeksportam lietotajā dokumentā; ja īpatnis tiek ievests no jūras, tā ir dalībvalsts, kuras jurisdikcijā atrodas īpatņa galamērķis;

i) 

“piedāvājums pārdošanai” ir piedāvājums pārdošanai un jebkāda darbība, kuru iespējams tā uztvert, ietverot reklamēšanu vai gadījumu, kad jāreklamē pārdošanai, un uzaicinājumu lietot;

j) 

“personīgie vai mājas piederumi” ir nedzīvi īpatņi, to daļas un atvasinājumi, kas ir kādas privātas personas īpašums un kas sastāda parasto iedzīvi vai ir paredzēts, ka sastādīs daļu no tās;

k) 

“galamērķis” ir vieta, kurā īpatņus paredzēts turēt ievešanas laikā Kopienā; dzīvu īpatņu gadījumā tā ir pirmā vieta, kur tos domāts turēt pēc sanitāro pārbaužu un kontroles karantīnas perioda vai cita ierobežojuma;

l) 

“populācija” ir bioloģiski vai ģeogrāfiski atšķirīgs indivīdu kopskaits;

m) 

“galvenokārt komerciāli mērķi” ir visi mērķi, kuru nekomerciālie aspekti nav skaidri izteiktā pārsvarā;

n) 

“reeksports no Kopienas” ir jebkura iepriekš ievesta īpatņa eksports no Kopienas;

o) 

“atkalievešana Kopienā” ir jebkura iepriekš eksportēta vai reeksportēta īpatņa ievešana Kopienā;

p) 

“pārdošana” ir jebkura pārdošanas forma. Šajā regulā noma, barters vai apmaiņa tiek uzskatīta par pārdošanu, līdzīgus izteikumus iztulko līdzīgi;

q) 

“zinātniskā iestāde” ir zinātniska iestāde, kas dalībvalsts gadījumā norādīta saskaņā ar 13. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai trešās valsts gadījumā — saskaņā ar Konvencijas IX pantu;

r) 

“zinātnieku darba grupa” ir saskaņā ar 17. pantu nodibināta konsultatīva institūcija;

s) 

“suga” ir suga, pasuga vai populācija;

t) 

“īpatnis” ir jebkurš dzīvs vai nedzīvs A līdz D pielikumā uzskaitīto sugu dzīvnieks vai augs, jebkāda tā daļa vai atvasinājums, ko satur vai nesatur citas lietas, kā arī jebkādas citas lietas, kuras pēc pievienotajiem dokumentiem, iepakojuma, uzraksta vai etiķetes vai jebkādiem citiem apstākļiem ir vai satur šo sugu dzīvnieku vai augu daļas vai atvasinājumus, ja vien šīs daļas vai atvasinājumi nav īpaši izslēgti no šīs regulas noteikumiem vai no noteikumiem, kas attiecas uz pielikumu, kurā attiecīgās sugas ir uzskaitītas ar attiecīgu norādi attiecīgajos pielikumos.

Īpatni uzskata par A līdz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatni, ja tas vai arī daļa vai atvasinājums no tā ir cēlies no dzīvnieka vai auga, kur vismaz viens no “vecākiem” pieder pie tur uzskaitītajām sugām. Ja šāda dzīvnieka vai auga “vecāki” ir no citā pielikumā uzskaitītām sugām vai arī no sugām, no kurām tikai viena ir uzskaitīta, tad piemēro ierobežojošākā pielikuma noteikumus. Tomēr hibrīdu augu īpatņu gadījumā, ja viens no “vecākiem” ir no A pielikumā minētas sugas, ierobežojošākā pielikuma noteikumus piemēro tikai tad, ja šī suga pielikumā ir attiecīgi atzīmēta;

u) 

“tirdzniecība” ir šīs regulas noteikumiem pakļautu īpatņu ievešana Kopienā, ietverot ievešanu no jūras, eksportu un reeksportu, kā arī lietošana, pārvietošana un īpašnieku maiņa Kopienā, tostarp vienā dalībvalstī;

v) 

“tranzīts” ir īpatņu, kas tiek nogādāti zināmam kravas saņēmējam, transportēšana starp diviem punktiem ārpus Kopienas caur Kopienas teritoriju, kuras laikā jebkādi pārtraukumi šai pārvietošanai rodas tikai no šādiem pārvadājumiem nepieciešamiem pasākumiem;

w) 

“apstrādāti īpatņi, kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem” ir īpatņi, kas piedzīvojuši ievērojamas pārmaiņas salīdzinājumā ar to dabisko sākuma stāvokli, izmantojot tos dārglietām, rotājumiem, mākslas priekšmetiem, sadzīves priekšmetiem vai mūzikas instrumentiem vairāk nekā 50 gadus pirms šīs regulas stāšanās spēkā, un kuri, bez iebildumiem no attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādes, ir iegūti šādos apstākļos. Šādus īpatņus uzskata par apstrādātiem tikai tad, ja tie skaidri ietilpst vienā no iepriekšminētajām kategorijām un nav nepieciešama tālāka izgrebšana, apstrāde vai ražošana, lai sasniegtu šādu stāvokli;

x) 

“pārbaudes ievešanas, eksporta, reeksporta un tranzīta laikā” ir dokumentu pārbaudes attiecībā uz šajā regulā paredzētajiem sertifikātiem, atļaujām un paziņojumiem, un, gadījumos, kad to paredz Kopienas noteikumi, vai citos gadījumos, kad tiek veikta nosūtītās preces izlases veida pārbaude — īpatņu pārbaude, kuru, ja nepieciešams, pavada paraugu ņemšana, lai analizētu vai izdarītu sīkākas pārbaudes.

3. pants

Darbības joma

1.  

A pielikumā iekļautas:

a) 

Konvencijas I papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis nav pieteikušas atrunu;

b) 

visas sugas:

i) 

kuras ir vai var būt pieprasītas lietošanai Kopienā vai arī starptautiskajai tirdzniecībai un kurām vai nu draud izzušana, vai tās ir tik retas, ka jebkāds tirdzniecības apjoms apdraudētu to izdzīvošanu,

vai

ii) 

kuras pieder pie tādas ģints, kuras sugu vairākums ir uzskaitīts A pielikumā saskaņā ar a) apakšpunktu un b) apakšpunkta i) punkta kritērijiem un kuru uzskaitījums pielikumā ir būtisks to efektīvai aizsardzībai, vai arī kuras ir tādas sugas, kuras pasugu vairākums ir tur uzskaitīts.

2.  

B pielikumā iekļautas:

a) 

Konvencijas II papildinājumā uzskaitītās sugas, izņemot A pielikumā uzskaitītās, attiecībā uz kurām dalībvalstis nav pieteikušas atrunu;

b) 

Konvencijas I papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis ir pieteikušas atrunu;

c) 

visas citas Konvencijas I vai II papildinājumā neuzskaitītas sugas:

i) 

kuras ir pakļautas starptautiskai tirdzniecībai, kas varētu būt nesavienojama ar:

— 
to izdzīvošanu vai populāciju izdzīvošanu zināmās valstīs vai
— 
kopējās populācijas saglabāšanu līmenī, kas atbilst sugas lomai ekosistēmās, kur tās mīt,

vai

ii) 

kuru uzskaitījums pielikumā to ārējās līdzības dēļ ar A vai B pielikumā uzskaitītajām sugām ir būtisks, lai nodrošinātu kontroles efektivitāti tirdzniecībai ar šo sugu īpatņiem;

d) 

sugas, par kurām ir noteikts, ka dzīvu to īpatņu ievešana Kopienas dabiskajā vidē būtu ekoloģisks drauds vietējām Kopienas savvaļas dzīvnieku un augu sugām.

3.  

C pielikumā iekļautas:

a) 

Konvencijas III papildinājumā uzskaitītās sugas, izņemot A un B pielikumā uzskaitītās, attiecībā uz kurām dalībvalstis nav pieteikušas atrunu;

b) 

Konvencijas II papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis ir pieteikušas atrunu.

4.  

D pielikumā iekļautas:

a) 

A līdz C pielikumā neuzskaitītās sugas, kuras Kopienā ir importētas tādā daudzumā, lai varētu garantēt uzraudzību;

b) 

Konvencijas III papildinājumā uzskaitītās sugas, attiecībā uz kurām dalībvalstis ir pieteikušas atrunu.

5.  
Ja šajā regulā iekļauto sugu saglabāšanas statuss garantē to iekļaušanu vienā no Konvencijas papildinājumiem, dalībvalstis sekmē nepieciešamos grozījumus.

4. pants

Ievešana Kopienā

1.  
Uz A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotas importa atļaujas uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

Importa atļauju var izdot tikai saskaņā ar 6. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) 

pēc katra zinātnieku darba grupas atzinuma izskatīšanas, kompetentā zinātniskā iestāde dara zināmu, ka ievešana Kopienā:

i) 

nenodarītu kaitējumu sugu saglabāšanās statusam vai teritorijai, kuru apdzīvo attiecīgās sugas populācija;

ii) 

notiek:

— 
nolūkā, kas minēts vienā no 8. panta 3. punkta e), f) un g) apakšpunktiem, vai
— 
citos nolūkos, kuri nekaitē attiecīgo sugu izdzīvošanai;
b) 
i) 

pretendents ar dokumentiem pierāda, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar tiesību aktiem par attiecīgo sugu aizsardzību; Konvencijas papildinājumos uzskaitīto īpatņu importa gadījumā no trešām valstīm tā ir eksporta atļauja vai reeksporta sertifikāts, vai tā kopija, ko saskaņā ar Konvenciju izsniegusi eksporta vai reeksporta valsts kompetenta iestāde;

ii) 

tomēr atļauju izsniegšanai A pielikumā minēto sugu importam saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu nav nepieciešami šādi pierādījumi ar dokumentiem, taču visu šo importa atļauju oriģināli tiek paturēti līdz eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta uzrādīšanai;

c) 

kompetentā zinātniskā iestāde ir pārliecinājusies, ka paredzētā dzīvā īpatņa uzņemšanas vieta galamērķī ir atbilstīgi aprīkota tā saglabāšanai un pienācīgai aprūpei;

d) 

uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies, ka īpatņi neizmantos galvenokārt komerciāliem nolūkiem;

e) 

pēc konsultācijām ar kompetento zinātnisko iestādi uzraudzības iestāde pārliecinās, vai nav citu ar sugas saglabāšanu saistītu faktoru, kas būtu pret importa atļaujas izsniegšanu, un

f) 

gadījumā, ja ievešana notikusi no jūras, uzraudzības iestāde pārliecinās, ka visi dzīvie īpatņi ir sagatavoti un tiek transportēti tā, lai samazinātu ievainojuma, veselības apdraudējuma vai cietsirdīgas apiešanās risku.

2.  
Uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotas importa atļaujas uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

Importa atļauju izdod tikai saskaņā ar 6. punktā noteiktajiem ierobežojumiem un ja:

a) 

pēc pieejamo datu un katra zinātnieku darba grupas atzinuma izskatīšanas kompetentā zinātniskā iestāde dara zināmu, ka ievešana Kopienā nenodarītu kaitējumu sugu saglabāšanās statusam vai teritorijai, kuru apdzīvo attiecīgās sugas populācija, ņemot vērā pašreizējo vai gaidāmo tirdzniecības apjomu. Šis atzinums ir derīgs turpmākam importam, kamēr iepriekšminētie aspekti nav ievērojami mainījušies;

b) 

pretendents ar dokumentiem pierāda, ka paredzētā dzīvā īpatņa uzņemšanas vieta galamērķī ir atbilstīgi aprīkota tā saglabāšanai un pienācīgai aprūpei;

c) 

ir ievēroti 1. punkta b) apakšpunkta (i) punktā, e) un f) apakšpunktā minētie nosacījumi.

3.  

Uz C pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un galamērķa dalībvalsts uzraudzības iestādes izdotas importa atļaujas iepriekšēja uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā:

a) 

eksporta gadījumā no valsts, kas minēta saistībā ar C pielikumā minētajām sugām, pretendents ar šīs valsts kompetentas iestādes šai nolūkā saskaņā ar Konvenciju izdotu eksporta atļauju pierāda, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar valstu tiesību aktiem par attiecīgo sugu saglabāšanu, vai

b) 

eksporta gadījumā no valsts, kura nav minēta saistībā ar C pielikumā minētajām sugām vai reeksporta gadījumā no jebkuras valsts, pretendents uzrāda eksporta atļauju, reeksporta sertifikātu vai izcelšanās sertifikātu, ko saskaņā ar Konvenciju šai nolūkā izsniegusi kompetenta eksporta vai reeksporta valsts iestāde.

4.  
Uz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā attiecas nepieciešamās pārbaudes un iepriekšēja importa atļaujas uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.
5.  

Šā panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā, 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos nosacījumus importa atļaujas izsniegšanai nepiemēro attiecībā uz īpatņiem, par kuriem pretendents ar dokumentiem pierāda:

a) 

ka tie ir iepriekš likumīgi ievesti Kopienā vai tur iegādāti un ka tie mainītā vai nemainītā veidā tiek atkal ievesti Kopienā vai

b) 

ka tie ir apstrādāti īpatņi, kuri iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem.

▼M14

6.  

Konsultējoties ar attiecīgajām izcelsmes valstīm saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru un ņemot vērā zinātniskās darba grupas atzinumus, Komisija var noteikt vispārīgus ierobežojumus vai ierobežojumus ievešanai Kopienā attiecībā uz dažām izcelsmes valstīm:

▼B

a) 

pamatojoties uz 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā un e) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, attiecībā uz A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem;

b) 

pamatojoties uz 1. punkta e) apakšpunktā un 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, attiecībā uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem un

c) 

B pielikumā uzskaitīto sugu dzīvu īpatņu ievešanai, kam ir augsts mirstības līmenis transportēšanas laikā vai par ko ir noskaidrots, ka tie parasti nebrīvē nenodzīvo to potenciālajam mūža ilgumam proporcionāli atbilstīgu laiku, vai

d) 

to sugu dzīvu īpatņu ievešanai, par kurām ir noskaidrots, ka to ievešana Kopienas dabiskajā vidē būtu ekoloģisks drauds vietējām Kopienas savvaļas dzīvnieku un augu sugām.

Komisija reizi ceturksnī publicē šo ierobežojumu sarakstu, ja tāds ir, Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

▼M14

7.  
Īpašos gadījumos, kad pēc ievešanas Kopienā vēl notiek pārkraušana, pārvadāšana pa gaisu vai dzelzceļu, Komisija pieļauj atkāpes attiecībā uz 1. līdz 4. punktā minēto pārbaužu veikšanu un importēšanas dokumentu uzrādīšanu robežas muitas iestādē ievešanas punktā, lai šīs pārbaudes un uzrādīšanu varētu veikt citā muitas iestādē, kas norādīta saskaņā ar 12. panta 1. punktu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

5. pants

Eksports vai reeksports no Kopienas

1.  
Uz A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu eksportu vai reeksportu no Kopienas attiecas nepieciešamās pārbaudes un tās dalībvalsts, kurā īpatņi atrodas, uzraudzības iestādes izdotas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.
2.  

Eksporta atļauju A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem var izdot tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) 

kompetentā zinātniskā iestāde ir rakstiski darījusi zināmu, ka īpatņu sagūstīšana vai savākšana savvaļā nenodara kaitējumu sugu saglabāšanās statusam vai teritorijai, kuru apdzīvo attiecīgās sugas populācija;

b) 

pretendents ar dokumentiem pierāda, ka īpatņi ir iegūti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par attiecīgo sugu aizsardzību; ja iesniegums ir iesniegts dalībvalstij, kas nav izcelšanās dalībvalsts, šādu dokumentāru pierādījumu sniedz ar sertifikātu, kurš norāda, ka īpatnis no savvaļas ir iegūts saskaņā ar tās teritorijā spēkā esošo likumdošanu;

c) 

uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies:

i) 

ka visi dzīvie īpatņi ir sagatavoti un tiek transportēti tā, lai samazinātu ievainojuma, veselības apdraudējuma vai cietsirdīgas apiešanās risku un

ii) 
— 
ka Konvencijas I papildinājumā minēto sugu īpatņi netiks izmantoti galvenokārt komerciāliem nolūkiem, vai
— 
šīs regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto sugu īpatņu eksporta gadījumā uz Konvencijas dalībvalsti ir izsniegta importa atļauja,

un

d) 

pēc konsultācijām ar kompetento zinātnisko iestādi, dalībvalsts uzraudzības iestāde ir pārliecinājusies, ka nav citu ar sugas saglabāšanu saistītu faktoru, kas būtu pret eksporta atļaujas izsniegšanu.

3.  

Reeksporta sertifikātus var izsniegt tikai tad, ja ir ievēroti 2. punkta c) un d) apakšpunktos minētie nosacījumi un ja pretendents ar dokumentiem pierāda, ka:

a) 

īpatņi ir ievesti Kopienā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem;

b) 

ja īpatņi ir ievesti Kopienā pirms šīs regulas stāšanās spēkā, tie ir ievesti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 3626/82 noteikumiem vai

c) 

ja īpatņi ir ievesti Kopienā pirms 1984. gada, tie ir nokļuvuši starptautiskajā tirdzniecībā saskaņā ar Konvencijas noteikumiem, vai

d) 

īpatņi dalībvalsts teritorijā ir ievesti likumīgi pirms a) un b) apakšpunktā minēto regulu noteikumu stāšanās spēkā, vai pirms tiem tika piemēroti Konvencijas noteikumi, vai arī pirms tie kļuva piemērojami šajā dalībvalstī.

4.  
Uz B un C pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu eksportu vai reeksportu no Kopienas attiecas nepieciešamās pārbaudes un tās dalībvalsts, kurā īpatņi atrodas, uzraudzības iestādes izdotas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā.

Eksporta atļaujas izsniedz tikai tad, ja ir izpildīti 2. punkta a), b) apakšpunktā, c) apakšpunkta i) punktā un d) apakšpunktā minētie nosacījumi.

Reeksporta sertifikātus izsniedz tikai tad, ja ir izpildīti 2. punkta c) apakšpunkta i) punktā un d) apakšpunktā, un 3. punkta no a) līdz d) apakšpunktam minētie nosacījumi.

▼M14

5.  
Ja iesniegums reeksporta sertifikāta saņemšanai attiecas uz īpatņiem, kuri Kopienā ievesti saskaņā ar citas dalībvalsts izsniegtu importa atļauju, uzraudzības iestāde vispirms konsultējas ar to uzraudzības iestādi, kura atļauju izdevusi. Komisija nosaka, kad nepieciešamas konsultācijas un konsultāciju procedūras. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

6.  

Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā un c) apakšpunkta ii) punktā minētos nosacījumus eksporta atļauju un reeksporta sertifikātu izsniegšanā nepiemēro:

i) 

apstrādātiem īpatņiem, kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem, vai

ii) 

nedzīviem īpatņiem, to daļām un atvasinājumiem, par kuriem pretendents ar dokumentiem pierāda, ka tie ir iegūti likumīgi, pirms tiem tika piemēroti šīs regulas, Regulas (EEK) Nr. 3626/82 vai Konvencijas noteikumi.

7.  
a) 

Kompetenta zinātniskā iestāde katrā dalībvalstī uzrauga šīs valsts eksporta atļauju izdošanu attiecībā uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu un faktisko šo īpatņu eksportu. Ja šī zinātniskā iestāde nosaka, ka īpatņu eksports kādai no šīm sugām būtu jāierobežo, lai saglabātu šo sugu tās kopumā tādā līmenī, kurš atbilst sugas lomai ekosistēmā, kurā tā mīt, un krietni virs tāda līmeņa, pie kura šī suga varētu tikt iekļauta A pielikumā saskaņā ar 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai b) apakšpunkta i) punktu, zinātniskā iestāde rakstiski norāda kompetentajai uzraudzības iestādei piemērotus veicamos pasākumus, lai ierobežotu šīs sugas eksporta atļauju izsniegšanu;

▼M14

b) 

ja uzraudzības iestādei ir norādīti a) apakšpunktā minētie pasākumi, tā informē Komisiju un nosūta tai savus komentārus; Komisija vajadzības gadījumā iesaka ierobežojumus attiecīgās sugas īpatņu eksportam saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

▼B

6. pants

Šīs regulas 4., 5. un 10. pantā minēto pieteikumu par atļauju un sertifikātu saņemšanu noraidīšana

1.  
Ja dalībvalsts noraida pieteikumu par atļaujas vai sertifikāta saņemšanu gadījumā, kas ir nozīmīgs saistībā ar šīs regulas mērķiem, tā par noraidījumu un tā iemesliem nekavējoties informē Komisiju.
2.  
Informāciju, kas saņemta saskaņā ar 1. punktu, Komisija paziņo citām dalībvalstīm, lai nodrošinātu šīs regulas vienotu piemērošanu.
3.  
Ja pieteikums ir par atļauju vai sertifikātu attiecībā uz īpatņiem, par kuriem šāds pieteikums jau iepriekš noraidīts, iesniedzējam jāinformē kompetentā iestāde, no kuras saņemts iepriekšējais noraidījums.
4.  
a) 

Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu kompetento iestāžu veiktos noraidījumus, ja tie balstās uz šīs regulas noteikumiem;

b) 

tomēr iepriekšminēto nepiemēro, ja apstākļi ir ievērojami mainījušies vai ja ir kļuvuši zināmi jauni pieteikumu atbalstoši pierādījumi. Šādos gadījumos, ja uzraudzības iestāde izsniedz atļauju vai sertifikātu, tā par to paziņo Komisijai, norādot izsniegšanas iemeslus.

7. pants

Atkāpes

1.  
Nebrīvē dzimuši un auguši vai mākslīgas vairošanās ceļā iegūti īpatņi
a) 

Izņemot gadījumus, kad piemērojams 8. pants, pret A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, kuri ir dzimuši un auguši nebrīvē, izturas atbilstīgi noteikumiem, kas piemērojami B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem;

b) 

attiecībā uz mākslīgi pavairotiem augiem, 4. un 5. panta noteikumus var neievērot atbilstīgi īpašiem Komisijas pieņemtiem nosacījumiem, kas attiecas uz:

i) 

fitosanitāro sertifikātu lietošanu;

ii) 

tirdzniecību, ko veic reģistrēti komerctirgotāji un šā panta 4. punktā minētās zinātniskās iestādes, un

iii) 

tirdzniecību ar hibrīdiem;

▼M14

c) 

kritērijus, pēc kuriem nosaka, vai īpatnis ir dzimis un audzis nebrīvē vai iegūts mākslīgas vairošanās ceļā un vai tas noticis komerciālos nolūkos, kā arī īpašos nosacījumus, kas minēti b) apakšpunktā, nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

2.  
Tranzīts
a) 

Atkāpjoties no 4. panta, ja īpatnis atrodas tranzītā caur Kopienu, pārbaudes nenotiek, un noteikto atļauju, sertifikātu un paziņojumu uzrādīšana robežas muitas iestādē ievešanas punktā netiek pieprasīta;

b) 

pielikumos saskaņā ar 3. panta 1. punktu un 3. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu uzskaitīto sugu gadījumā, a) apakšpunktā minēto atkāpi piemēro tikai tad, ja kompetentas eksportējošās vai reeksportējošās trešās valsts iestādes ir izsniegušas derīgu Konvencijā noteikto eksporta vai reeksporta dokumentu, kas attiecas uz īpatņiem, kam tas pievienots un kurā norādīts to galamērķis;

▼M14

c) 

ja b) apakšpunktā minētais dokuments nav izdots pirms eksporta vai reeksporta, īpatnis jāaiztur un, ja nepieciešams, jākonfiscē, ja vien dokuments netiek iesniegts ar atpakaļejošu datumu atbilstīgi Komisijas pieņemtajiem nosacījumiem. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

3.  
Personīgi un mājsaimniecības priekšmeti

Atkāpjoties no 4. un 5. panta, tajos izklāstītos noteikumus nepiemēro nedzīviem A līdz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, to daļām un atvasinājumiem, kas Kopienā tiek ievesti kā personīgi vai mājsaimniecības priekšmeti vai tiek eksportēti vai reeksportēti no tās, ievērojot noteikumus, ko nosaka Komisija. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4.  
Zinātniskās iestādes

Šīs regulas 4., 5., 8. un 9. pantā minētie dokumenti netiek pieprasīti tad, ja darbības attiecas uz nekomerciālu aizdevumu, dāvinājumu un maiņas darījumu starp to atrašanās valstu uzraudzības iestāžu reģistrētiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm, herbāriju eksponātiem, kā arī citiem saglabātiem, izžāvētiem vai izbāztiem muzeju eksponātiem un dzīvu augu materiālu ar marķējumu, kura paraugs noteikts saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru, vai ar līdzīgu norādi, kuru izdevusi vai apstiprinājusi trešās valsts uzraudzības iestāde.

▼B

8. pants

Noteikumi attiecībā uz komercdarbību kontroli

1.  
Šīs regulas A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņus aizliegts pirkt, piedāvāt pirkšanai, iegādāties komerciāliem nolūkiem, izstādīt publikai komerciālos nolūkos, lietot komerciāliem mērķiem un pārdošanai, uzglabāt pārdošanai, piedāvāt pārdošanai vai transportēt pārdošanai.
2.  
Dalībvalstis var aizliegt dzīvu dzīvnieku, jo īpaši A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu, atrašanos īpašumā.
3.  

Tās dalībvalsts, kurā īpatņi atrodas, uzraudzības iestāde var piešķirt atbrīvojumu no 1. punktā minētajiem aizliegumiem saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem par savvaļas augu un dzīvnieku saglabāšanu, šajā nolūkā izsniedzot sertifikātu un izskatot katru atsevišķu gadījumu, ja īpatņi:

a) 

ir iegūti vai ievesti Kopienā pirms tam, kad noteikumi attiecībā uz Konvencijas I papildinājumā, Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C.1 pielikumā vai A pielikumā uzskaitītajām sugām kļuva piemērojami to īpatņiem, vai

b) 

ir apstrādāti īpatņi, kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem, vai

c) 

ir ievesti Kopienā saskaņā ar šīs regulas noteikumiem un paredzēti lietošanai tādiem mērķiem, kuri nekaitē attiecīgās sugas izdzīvošanai, vai

d) 

ir nebrīvē dzimuši un auguši dzīvnieku sugu īpatņi vai mākslīgi pavairotu augu sugu īpatņi, vai arī šādu īpatņu daļas vai atvasinājumi, vai

e) 

ir vajadzīgi izņēmuma gadījumos zinātnes attīstībai vai būtiskiem biomedicīniskiem mērķiem atbilstīgi Padomes 1986. gada 24. novembra Direktīvas 86/609/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz eksperimentāliem un citiem zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību ( 1 ), ja ir pierādīts, ka attiecīgā suga ir vienīgā piemērotā šādam mērķim, un ja nav šīs sugas nebrīvē dzimušu un augušu īpatņu, vai

f) 

ir paredzēti audzēšanas vai pavairošanas nolūkiem, no kā attiecīgajai sugai rodas ieguvums attiecībā uz tās saglabāšanu, vai

g) 

ir paredzēti pētniecībai vai izglītošanai, kuras mērķis ir sugu pasargāt vai saglabāt, vai

h) 

nākuši no dalībvalsts un ir iegūti savvaļā saskaņā ar šajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

▼M14

4.  
Vispārīgas atkāpes no 1. punktā minētajiem aizliegumiem, pamatojoties uz 3. punktā minētajiem nosacījumiem, kā arī vispārīgas atkāpes attiecībā uz A pielikumā uzskaitītajām sugām saskaņā ar 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu var noteikt Komisija. Visām šādām atkāpēm jābūt saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem par savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzību. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

5.  
Šā panta 1. punktā minētos aizliegumus piemēro arī attiecībā uz B pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem, izņemot gadījumus, kad attiecīgās dalībvalsts kompetentai iestādei var pierādīt, ka šie īpatņi ir iegūti un, ja tie nav cēlušies Kopienā, ir ievesti tajā saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par savvaļas dzīvnieku un augu saglabāšanu.
6.  
Dalībvalstu kompetentās iestādes var pēc saviem ieskatiem pārdot jebkuru B līdz D pielikumā uzskaitīto sugu īpatni, ko tās konfiscējušas saskaņā ar šo regulu, ar noteikumu, ka tas tādējādi tieši neatgriežas pie personas, no kuras tas ticis konfiscēts vai kura piedalījusies pārkāpumā. Šādus īpatņus tad var izmantot visiem nolūkiem, it kā tie būtu likumīgi iegūti.

9. pants

Dzīvu īpatņu pārvietošana

1.  
Šīs regulas A pielikumā uzskaitīto sugu dzīva īpatņa jebkādai pārvietošanai Kopienā no importa atļaujā vai citā atbilstīgi šai regulai izsniegtā sertifikātā norādītās vietas vajadzīga iepriekšēja tās dalībvalsts uzraudzības iestādes atļauja, kurā īpatnis atrodas. Citos pārvietošanas gadījumos, personai, kas atbild par pārvietošanu, ja nepieciešams, jāspēj sniegt pierādījumu par īpatņa likumīgo izcelsmi.
2.  

Šādu atļauju:

a) 

piešķir tikai tad, ja šīs dalībvalsts kompetentā zinātniskā iestāde vai, ja notiek pārvietošana uz citu dalībvalsti, tās kompetentā zinātniskā iestāde ir pārliecinājusies, ka paredzētā dzīvā īpatņa uzņemšanas vieta galamērķī ir atbilstīgi aprīkota tā saglabāšanai un pienācīgai aprūpei;

b) 

tiek apstiprināta ar sertifikāta izsniegšanu un

c) 

ja nepieciešams, tiek nekavējoties darīta zināma tās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā īpatnis atradīsies.

3.  
Tomēr šādu atļauju nepieprasa, ja dzīvnieku pārvieto steidzamas veterinārās aprūpes nolūkā un to tieši nogādā atpakaļ tam atļautajā vietā.
4.  
Ja dzīvu B pielikumā uzskaitīto sugu īpatni pārvieto Kopienas robežās, īpatņa īpašnieks var to atstāt tikai pēc tam, kad ir pārliecinājies, ka paredzamais saņēmējs ir atbilstīgi informēts par mājvietu, aprīkojumu un praksi, kas nepieciešama, lai nodrošinātu īpatņa pienācīgu aprūpi.
5.  
Ja kādi dzīvi īpatņi tiek Kopienā ievesti, izvesti no tās vai pārvadāti pa to vai arī atrodas tajā jebkurā tranzīta vai pārvadājuma posmā, tos sagatavo, pārvieto un par tiem rūpējas tā, lai samazinātu ievainojuma, veselības bojājuma vai nežēlīgas apiešanās risku un, attiecībā uz dzīvniekiem, lai būtu atbilstība Kopienas tiesību aktiem par dzīvnieku aizsardzību transportēšanas laikā.

▼M14

6.  
Komisija var noteikt ierobežojumus attiecībā uz to sugu dzīvu īpatņu atrašanos īpašumā vai pārvietošanu, kurām noteikti ierobežojumi ievešanai Kopienā saskaņā ar 4. panta 6. punktu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

10. pants

Izsniedzamie sertifikāti

Saņemot no attiecīgās personas pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem atbalstošajiem dokumentiem un pieņemot, ka ir izpildīti visi nosacījumi to izsniegšanai, dalībvalsts uzraudzības iestāde var izsniegt sertifikātu 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 3. un 4. punktā, 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzētajiem mērķiem.

11. pants

Atļauju un sertifikātu derīgums un īpašie nosacījumi

1.  
Neskarot stingrākus pasākumus, ko dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt, saskaņā ar šo regulu dalībvalstu kompetento iestāžu izsniegtās atļaujas un sertifikāti ir derīgi visā Kopienā.
2.  
a) 

Tomēr jebkura šāda atļauja vai sertifikāts, kā arī jebkura uz to pamata izsniegta atļauja vai sertifikāts tiek uzskatīts par nederīgu, ja kompetenta iestāde vai Komisija pēc konsultēšanās ar kompetento iestādi, kas izsniegusi atļauju vai sertifikātu, nosaka, ka tas ticis izsniegts, pamatojoties uz nepareizu pieņēmumu, ka izsniegšanai nepieciešamie nosacījumi ir izpildīti;

b) 

īpatņus, kas atrodas dalībvalsts teritorijā un uz kuriem attiecas šādi dokumenti, dalībvalstu kompetentās iestādes aiztur un var konfiscēt.

3.  
Jebkura saskaņā ar šo regulu izsniegta atļauja vai sertifikāts var izvirzīt nosacījumus un prasības, ko uzliek izsniedzējiestāde, lai nodrošinātu atbilstību tā noteikumiem. Ja nepieciešams šādus nosacījumus un prasības iekļaut atļauju vai sertifikātu noformējumā, dalībvalstis par to informē Komisiju.
4.  
Jebkura importa atļauja, kas izdota, pamatojoties uz atbilstīgu eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta kopiju, ir derīga īpatņu ievešanai Kopienā tikai tad, ja to pavada derīgas eksporta atļaujas vai reeksporta sertifikāta oriģināls.

▼M14

5.  
Komisija nosaka termiņus atļauju un sertifikātu izdošanai. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

12. pants

Ievešanas un eksporta vietas

1.  
Lai noteiktu muitas apstiprinātu režīmu attiecībā uz šajā regulā iekļauto sugu īpatņiem vai to lietošanu Regulas (EEK) Nr. 2913/92 nozīmē, dalībvalstis nozīmē muitas iestādes pārbaužu un formalitāšu veikšanai, ievedot Kopienā un eksportējot no tās, un norāda, kuras iestādes ir īpaši paredzētas darbībām ar dzīviem īpatņiem.
2.  
Visas saskaņā ar 1. punktu nozīmētās rādītās iestādes apgādā ar pietiekamu un piemēroti apmācītu personālu. Dalībvalstis nodrošina izmitināšanu saskaņā ar attiecīgajiem Kopienas tiesību aktiem par dzīvnieku transportēšanu un to izmitināšanu un, nepieciešamības gadījumā, veic atbilstīgus pasākumus attiecībā uz dzīviem augiem.
3.  
Par visām saskaņā ar 1. punktu norādītajām iestādēm paziņo Komisijai, kas publicē to sarakstu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

▼M14

4.  
Izņēmuma gadījumos un atbilstīgi Komisijas definētiem kritērijiem uzraudzības iestāde var atļaut veikt ievešanu Kopienā, eksportu vai reeksportu no tās nevis caur saskaņā ar 1. punktu norādīto muitas punktu, bet citu muitas punktu. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

5.  
Dalībvalstis nodrošina, ka robežas šķērsošanas punktos sabiedrība ir informēta par šīs regulas īstenošanas noteikumiem.

13. pants

Uzraudzības un zinātniskās iestādes un citas kompetentas iestādes

1.  
a) 

Katra dalībvalsts norāda uzraudzības iestādi, kura pamatā ir atbildīga par šīs regulas īstenošanu un par sazināšanos ar Komisiju,

b) 

katra dalībvalsts arī norāda papildu uzraudzības iestādes un citas kompetentas iestādes, kas palīdz īstenošanā, un šajā gadījumā galvenā uzraudzības iestāde ir atbildīga par to, lai papildu iestādēm būtu nodrošināta visa informācija, kas nepieciešama, lai pareizi piemērotu šo regulu.

2.  
Katra dalībvalsts norāda vienu vai vairākas atbilstīgi kvalificētas zinātniskās iestādes, kuru pienākumi atšķiras no jebkuras norādītās uzraudzības iestādes pienākumiem.
3.  
a) 

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms šīs regulas piemērošanas brīža, dalībvalstis paziņo norādīto uzraudzības iestāžu, citu atļauju un sertifikātu izsniegšanai kompetentu iestāžu un zinātnisko iestāžu nosaukumus un adreses Komisijai, kura viena mēneša laikā publicē šo informāciju Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī;

b) 

katra 1. punkta a) apakšpunktā minētā uzraudzības iestāde, ja to pieprasa Komisija, divu mēnešu laikā paziņo to cilvēku vārdus, kuri ir pilnvaroti parakstīt atļaujas vai sertifikātus, un to parakstu paraugus, kā arī zīmogu, spiedogu un citu ierīču paraugus, ar kurām atļaujas vai sertifikātus padara autentiskus;

c) 

dalībvalstis paziņo Komisijai par jebkādām izmaiņām jau sniegtajā informācijā ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc šo izmaiņu īstenošanas.

14. pants

Atbilstības uzraudzīšana un pārkāpumu izmeklēšana

1.  
a) 

Dalībvalstu kompetentās iestādes uzrauga atbilstību šīs regulas noteikumiem;

b) 

ja kompetentajām iestādēm jebkad ir pamats uzskatīt, ka šie noteikumi tiek pārkāpti, tās veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību vai celtu prasību;

c) 

dalībvalstis informē Komisiju un — attiecībā uz Konvencijas papildinājumos uzskaitītajām sugām — Konvencijas sekretariātu par kompetento iestāžu veiktajiem pasākumiem attiecībā uz nozīmīgiem šīs regulas pārkāpumiem, ietverot aizturēšanas un konfiskācijas.

2.  
Komisija pievērš dalībvalstu kompetento iestāžu uzmanību lietām, kuru izmeklēšanu tā uzskata par nepieciešamu saskaņā ar šo regulu. Dalībvalstis informē Komisiju un, Konvencijas papildinājumos uzskaitīto sugu gadījumā, Konvencijas sekretariātu par ikvienas veiktās izmeklēšanas rezultātiem.
3.  
a) 

Tiek nodibināta izpildgrupa, kas sastāv no katras dalībvalsts to iestāžu pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par šīs regulas noteikumu izpildi. Grupas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis;

b) 

izpildgrupa izskata jebkādus tehniskus jautājumus attiecībā uz šīs regulas ieviešanu, kurus tai izvirza priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc grupas vai komitejas dalībnieka lūguma;

c) 

Komisija izpildgrupas izteiktos atzinumus nodod komitejai.

15. pants

Informācijas paziņošana

1.  
Dalībvalstis un Komisija apmainās ar regulas īstenošanai nepieciešamo informāciju.

Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka tiek veikti vajadzīgie pasākumi, lai sabiedrībai darītu zināmus noteikumus, kas attiecas uz Konvencijas un šīs regulas īstenošanu, kā arī informētu to par turpmākiem īstenošanas pasākumiem.

2.  
Komisija un Konvencijas sekretariāts apmainās ar informāciju, lai nodrošinātu Konvencijas efektīvu īstenošanu visā teritorijā, kur piemēro šo regulu.
3.  
Komisija nekavējoties paziņo attiecīgās dalībvalsts uzraudzības iestādēm par visiem zinātnieku darba grupas ieteikumiem.
4.  
a) 

Dalībvalstu uzraudzības iestādes katru gadu līdz 15. jūnijam paziņo Komisijai visu to informāciju par pagājušo gadu, kas nepieciešama Konvencijas VIII pantā 7. punktā a) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par starptautisko tirdzniecību ar A, B, un C pielikumā uzskaitīto sugu īpatņiem un par D pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu ievešanu Kopienā. ►M14  Paziņojamo informāciju un tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru; ◄

▼M23

b) 

pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto informāciju, kas minēta a) apakšpunktā, Komisijas dienesti katru gadu pirms 31. oktobra publisko Savienības mēroga pārskatu par to sugu īpatņu ievešanu Savienībā, eksportu un reeksportu no tās, uz kuriem attiecas šī regula, kā arī iesniedz Konvencijas sekretariātam informāciju par sugām, uz kurām attiecas Konvencija;

c) 

neskarot šīs regulas 20. pantu, dalībvalstu uzraudzības iestādes gadu pirms katras Konvencijas Pušu konferences sanāksmes paziņo Komisijai visu to informāciju par attiecīgo iepriekšējo periodu, kas nepieciešama Konvencijas VIII panta 7. punkta b) apakšpunktā minēto ziņojumu sastādīšanai, kā arī līdzvērtīgu informāciju par tiem šīs regulas noteikumiem, uz kuriem Konvencija neattiecas. Tās pasniegšanas veidu nosaka Komisija ar īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta šīs regulas 18. panta 2. punktā;

d) 

pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto informāciju, kas minēta c) apakšpunktā, Komisija publisko Savienības mēroga pārskatu par šīs regulas īstenošanu un izpildi;

▼M23

e) 

dalībvalstu uzraudzības iestādes katru gadu pirms 15. jūnija paziņo Komisijai visu informāciju par iepriekšējo gadu, kas nepieciešama, lai sagatavotu ikgadējo ziņojumu par nelikumīgu tirdzniecību, kā minēts CITES Pušu konferences 11.17. rezolūcijā (pārsk. CoP17).

▼M14

5.  
Lai sagatavotu pielikumu grozījumus, dalībvalstu kompetentās iestādes iesniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju. Komisija konkretizē tai nepieciešamo informāciju saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

▼B

6.  
Saskaņā ar Padomes 1990. gada 7. jūnija Direktīvu 90/313/EEK par brīvu pieeju vides informācijai ( 2 ) Komisija veic nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu tās informācijas konfidencialitāti, kura saņemta, īstenojot šo regulu.

16. pants

Sankcijas

1.  

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu sankciju uzlikšanu vismaz par šādiem šīs regulas pārkāpumiem:

a) 

īpatņu ievešana Kopienā un eksports vai reeksports no tās bez attiecīgas atļaujas vai sertifikāta, vai arī ar neīstu, viltotu vai nederīgu atļauju vai sertifikātu, vai arī ar atļauju vai sertifikātu, kurā izdarītas izmaiņas bez izsniedzējiestādes atļaujas;

b) 

saskaņā ar šo regulu izdotajā atļaujā vai sertifikātā precizēto prasību neievērošana;

c) 

viltotas deklarācijas sastādīšana vai tīša nepatiesas informācijas sniegšana, lai iegūtu atļauju vai sertifikātu;

d) 

neīstas, viltotas vai nederīgas atļaujas vai sertifikāta, vai arī ar atļaujas vai sertifikāta, kurā izdarītas izmaiņas bez izsniedzējiestādes atļaujas, izmantošana par pamatu Kopienas atļaujas vai sertifikāta iegūšanai vai citam oficiālam mērķim saistībā ar šo regulu;

e) 

nepaziņošana vai nepatiess paziņojums par importu;

f) 

tāda dzīvu īpatņu pārvešana, kas nav pienācīgi sagatavota, lai samazinātu ievainojuma, veselības bojājuma vai cietsirdīgas apiešanās risku;

g) 

A pielikumā uzskaitīto sugu īpatņu lietošana mērķiem, kas nav saskaņā ar sniegto atļauju importa atļaujas izdošanas laikā vai pēc tam;

h) 

tirdzniecība ar mākslīgi pavairotiem augiem, kas ir pretrunā ar 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem noteikumiem;

i) 

īpatņu ievešana vai izvešana no Kopienas vai arī to tranzīts caur Kopienas teritoriju bez attiecīgas atļaujas vai sertifikāta, kas izsniegts saskaņā ar šo regulu, un eksporta vai reeksporta gadījumā no trešās valsts, kura ir Konvencijas dalībvalsts, kas izsniegts saskaņā ar Konvenciju, vai arī bez pietiekoša pierādījuma par šādas atļaujas vai sertifikāta esamību;

j) 

īpatņu pirkšana, piedāvājums pirkt, iegādāšanās komerciāliem nolūkiem, lietošana, lai gūtu komerciālus ienākumus, pārdošana, uzglabāšana pārdošanai, piedāvāšana pārdošanai vai transportēšana pārdošanai, kas ir pretrunā ar 8. pantu;

k) 

atļaujas vai sertifikāta lietošana attiecībā uz citiem īpatņiem, nevis uz tiem, par kuriem tie ir izsniegti;

l) 

saskaņā ar šo regulu izsniegto atļauju vai sertifikātu viltošana vai izmaiņu izdarīšana tajos;

m) 

pieteikuma par Kopienas importa, eksporta vai reeksporta atļaujas vai sertifikāta noraidījuma neatklāšana, pretēji 6. panta 3. punktā noteiktajam.

2.  
Šā panta 1. punktā minētie pasākumi atbilst pārkāpuma dabai un smagumam un iekļauj noteikumus attiecībā uz īpatņu aizturēšanu un, ja nepieciešams, to konfiskāciju.
3.  

Ja īpatnis tiek konfiscēts, to uztic konfiscējušās dalībvalsts kompetentai iestādei, kura:

a) 

pēc konsultācijām ar dalībvalsts zinātnisko iestādi īpatni nogādā vietā vai citādi atbrīvojas no tā apstākļos, ko tā uzskata par piemērotiem un savienojamiem ar Konvencijas un šīs regulas noteikumiem un mērķiem; un

b) 

pēc dzīva īpatņa ievešanas Kopienā, konsultējoties ar eksporta valsti, var nogādāt īpatni atpakaļ šajā valstī uz vainīgās personas rēķina.

4.  
Ja dzīvs kādas sugas īpatnis, kura ir uzskaitīta B vai C pielikumā, nonāk Kopienas ievešanas punktā bez attiecīgas derīgas atļaujas vai sertifikāta, īpatni jāaiztur un to var konfiscēt, vai, ja saņēmējs atsakās īpatni atzīt, par ievešanas punktu atbildīgās dalībvalsts kompetentās iestādes var, ja nepieciešams, atteikties pieņemt sūtījumu un pieprasīt, lai ekspeditors nogādā īpatni atpakaļ izbraukšanas vietā.

17. pants

Zinātnieku darba grupa

1.  
Ar šo tiek nodibināta zinātnieku darba grupa, kas sastāv no katras dalībvalsts zinātniskās iestādes vai iestāžu pārstāvjiem un ko vada Komisijas pārstāvis.
2.  
a) 

Zinātnieku darba grupa izskata jebkādus zinātniskus jautājumus saistībā ar šīs regulas piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 2. punkta a) apakšpunktu un 6. punktu, kurus vai nu pēc paša iniciatīvas, vai pēc grupas, vai komitejas dalībnieku lūguma ierosina priekšsēdētājs;

b) 

Komisija zinātnieku darba grupas atzinumus nodod Komitejai.

▼M9

18. pants

1.  
Komisijai palīdz komiteja.
2.  
Ja ir atsauce uz šo pantu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK ( 3 ) 5. un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais termiņš ir trīs mēneši. Saistībā ar Komitejas uzdevumiem, kas izklāstīti 19. pantā no 1. līdz 2. punktam, ja trīs mēnešu laikā pēc jautājumu paziņošanas Padomei, tā nav rīkojusies, ieteiktos pasākumus pieņem Komisija.

▼M14

3.  
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼M14

4.  
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā un 4. punkta b) apakšpunktā un 4. punkta e) apakšpunktā paredzētais termiņš ir, attiecīgi, viens mēnesis, viens mēnesis un divi mēneši.

▼M14

19. pants

1.  

Saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru Komisija pieņem pasākumus, kas minēti 4. panta 6. punktā, 5. panta 7. punkta b) apakšpunktā, 7. panta 4. punktā, 15. panta 4. punkta a) un c) apakšpunktā, 15. panta 5. punktā un 21. panta 3. punktā.

Komisija nosaka, kādiem ir jābūt dokumentiem, kas minēti 4. pantā, 5. pantā, 7. panta 4. punktā un 10. pantā, saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru.

2.  
Komisija pieņem pasākumus, kas minēti 4. panta 7. punktā, 5. panta 5. punktā, 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 2. punkta c) apakšpunktā un 3. punktā, 8. panta 4. punktā, 9. panta 6. punktā, 11. panta 5. punktā un 12. panta 4. punktā. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.
3.  

Komisija nosaka vienotus nosacījumus un kritērijus šādām darbībām:

a) 

regulas 4. pantā, 5. pantā, 7. panta 4. punktā un 10. pantā minēto dokumentu izdošana, derīguma termiņa noteikšana un izmantošana;

b) 

regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto fitosanitāro sertifikātu izmantošana;

c) 

procedūras noteikšana, kad nepieciešams īpatņus marķēt, lai atvieglotu identifikāciju un nodrošinātu noteikumu ievērošanu.

Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4.  
Komisija, ja nepieciešams, pieņem papildu pasākumus, lai izpildītu Konvencijas pušu konferences lēmumus, Konvencijas Pastāvīgās komitejas lēmumus vai rekomendācijas un Konvencijas sekretariāta rekomendācijas. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 18. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.
5.  
Komisija groza A līdz D pielikumu, izņemot gadījumu, kad grozījumus izdara A pielikumā, ja tie neizriet no Konvencijas dalībvalstu konferences lēmumiem. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 18. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

20. pants

Nobeiguma noteikumi

Katra dalībvalsts paziņo Komisijai un Konvencijas sekretariātam par noteikumiem, ko tās pieņem īpaši šīs regulas īstenošanai, un par visiem izmantotajiem juridiskajiem dokumentiem un veiktajiem pasākumiem tā īstenošanai un ieviešanai.

Komisija paziņo šo informāciju dalībvalstīm.

21. pants

1.  
Ar šo tiek atcelta Regula (EEK) Nr. 3626/82.
2.  
Līdz 19. panta 1. un 2. punktā minēto pasākumu pieņemšanai dalībvalstis var saglabāt spēkā vai turpināt piemērot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3626/82 un Komisijas 1983. gada 28. novembra Regulu (EEK) Nr. 3418/83, ar kuru izklāsta noteikumus par vienādu tādu dokumentu izsniegšanu un lietošanu, kas vajadzīgi, lai Kopienā īstenotu Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ( 4 ).

▼M14

3.  

Divus mēnešus pirms šīs regulas īstenošanas Komisija saskaņā ar 18. panta 2. punktā minēto regulatīvo procedūru un pēc apspriešanās ar zinātnisko darba grupu:

▼B

a) 

pārbauda, ka nav attaisnojami ierobežojumi attiecībā uz to Regulas (EEK) Nr. 3626/82 C.1 pielikumā uzskaitīto sugu ievešanu Kopienā, kuras nav iekļautas šīs regulas A pielikumā;

b) 

pieņem regulu, ar kuru groza D pielikumu par to sugu uzskaitījumu, kas atbilst 3. panta 4. punkta a) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

22. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 1997. gada 1. jūnija.

Šīs regulas 12. un 13. pantu, 14. panta 3. punktu, 16., 17., 18. un 19. pantu, kā arī 21. panta 3. punktu piemēro no regulas spēkā stāšanās brīža.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M25
PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:

a) 

sugas nosaukumu vai

b) 

to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.

2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu “spp.”.

3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.

4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK ( 5 ) vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK ( 6 ).

5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus

a) 

ar “ssp.” apzīmē pasugu;

b) 

ar “var.” (“vars.”) apzīmē varietāti (varietātes) un

c) 

ar “fa.” apzīmē paveidu.

6. Apzīmējums “(I)”, “(II)” vai “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. skaidrojošajai norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.

7. Apzīmējums “(I)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.

8. Apzīmējums “(II)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.

9. Apzīmējums “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons III papildinājumā iekļauts.

10. “Šķirne” saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksu [International Code of Nomenclature for Cultivated Plants] ir augu kopa: a) kas selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) kam šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) kas, pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, šīs īpašības saglabā. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.

11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecina tāpat kā uz tīrsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.

12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī dzīvu vai nedzīvu dzīvnieku vai augu, kā arī visas to daļas un no tām iegūtus produktus. Attiecībā uz dzīvnieku sugām, kas iekļautas C pielikumā, un augu sugām, kas iekļautas B vai C pielikumā, visas attiecīgo sugu īpatņu vai eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus tajā pašā pielikumā iekļauj tad, ja par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums “#”, kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

#1 

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) 

sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

b) 

cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;

c) 

grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un

d) 

mākslīgi pavairotu Vanilla ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.

#2 

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) 

sēklas un ziedputekšņus un

b) 

gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#3 

Apzīmē veselas un sagrieztas saknes un sakņu daļas, izņemot tādas apstrādātas daļas vai no tām iegūtus produktus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.

#4 

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) 

sēklas (arī Orchidaceae sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz Cactaceae spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un Beccariophoenix madagascariensis un Dypsis decaryi sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;

b) 

cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;

c) 

grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;

d) 

mākslīgi pavairotu Vanilla ģints (Orchidaceae) un Cactaceae dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;

e) 

naturalizētu vai mākslīgi pavairotu Opuntia ģints Opuntia apakšģints un Selenicereus (Cactaceae) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus un

f) 

gatavo Aloe ferox un Euphorbia antisyphilitica produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#5 

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finieri.

#6 

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri un saplāksni.

#7 

Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.

#8 

Apzīmē auga apakšzemes daļas (t. i., saknes, sakneņus): veselas un sadalītā vai pulvera veidā.

#9 

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta Hoodia spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo CITES pārvaldības iestādi [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]”.

#10 

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finieri, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kurus lieto stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.

#11 

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus. Uz gatavo produkciju, arī uz smaržām, kuru sastāvā ir šādi ekstrakti, šī norāde neattiecas.

#12 

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni un ekstraktus. Uz gatavo produkciju, arī uz smaržām, kuru sastāvā ir šādi ekstrakti, šī norāde neattiecas.

#13 

Apzīmē kodolu (zināms arī kā “endosperms”, “mīkstums” vai “kopra”) un no tā iegūtus produktus, izņemot gatavu produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#14 

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) 

sēklas un ziedputekšņus;

b) 

cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;

c) 

augļus;

d) 

lapas;

e) 

akvilāriju pulveri (atūdeņotu, arī visu veidu kompaktpulveri) un

f) 

gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz koksnes šķeldu, krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.

#15 

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) 

lapas, ziedus, ziedputekšņus, augļus un sēklas;

b) 

gatavo produkciju, kurā izmantotās sarakstā iekļauto sugu koksnes maksimālais svars vienā sūtījumā nepārsniedz 10 kg;

c) 

gatavus mūzikas instrumentus, gatavas mūzikas instrumentu daļas un gatavus mūzikas instrumentu piederumus;

d) 

Dalbergia cochinchinensis daļas un no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas norāde #4;

e) 

no Meksikas eksportētu vietējas cilmes Dalbergia spp. daļas un no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas norāde #6.

#16 

Apzīmē sēklas, augļus un eļļas.

#17 

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni un transformētus kokmateriālus.

#18 

Izņemot daļas un no tām iegūtus produktus, kas nav olas.

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

Ekstrakts

Viela, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrs (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

Gatavi mūzikas instrumenti

Mūzikas instruments (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā “Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi”), kas ir gatavs spēlēšanai vai kam ir vajadzīga tikai detaļu uzstādīšana, lai padarītu to spēlējamu. Šis termins ietver antikvārus instrumentus (kā noteikts ar Harmonizētās sistēmas kodu 97.05 un 97.06 “Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas”).

Gatavi mūzikas instrumentu piederumi

Mūzikas instrumenta piederums (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā “Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi”), kas ir atsevišķs no mūzikas instrumenta un īpaši konstruēts vai veidots tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu, un kam nav vajadzīgi turpmāki pārveidojumi, lai to varētu lietot.

Gatavas mūzikas instrumentu daļas

Mūzikas instrumenta daļa (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā “Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi”), kas ir gatava uzstādīšanai un īpaši konstruēta un veidota tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu, tādējādi padarot to spēlējamu.

Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

Pulveris

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

Sūtījums

Krava, ko neatkarīgi no konteineru vai iepakojumu daudzuma vai skaita aptver viena kravas vai gaisa kravas pavadzīme, vai priekšmeti, kas tiek valkāti, nesti rokā vai ir iekļauti personīgajā bagāžā.

10 kg vienā sūtījumā

Attiecībā uz terminu “10 kg vienā sūtījumā” ar 10 kg robežlielumu jāsaprot katra no attiecīgās sugas koksnes veidotā priekšmeta atsevišķo daļu svars sūtījumā. Proti, 10 kg robežlielums jānovērtē, ņemot vērā katra Dalbergia/Guibourtia sugas koksnes priekšmeta atsevišķo daļu svaru sūtījumā, nevis sūtījuma kopējo svaru.

Transformēti kokmateriāli

Definēti ar HS kodu 44.09 “Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un joslas) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā”.

Šķelda

Sīki sasmalcināti kokmateriāli.

14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu (FLORA) sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilos konteineros, šī regula neattiecas.

15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.

16. Attiecībā uz D pielikumā iekļautajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīviem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīviem īpatņiem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarīta turpmākā norāde, ar kuru ietver arī citas daļas un no tām iegūtus produktus.

§1 

Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

17. Attiecībā uz D pielikumā iekļautajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīviem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, ar kurām ietver arī citas daļas un no tām iegūtus produktus.

§2 

Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stublāji, sēklas/sporas, miza un augļi.

§4 

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) 

sēklas un ziedputekšņus;

b) 

gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

§5 

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni un transformētus kokmateriālus*.

* Definēti ar HS kodu 44.09 “Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un joslas) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā”. 

A pielikums

B pielikums

C pielikums

Vispārpieņemtais nosaukums

FAUNA

CHORDATA (HORDAIŅI)

MAMMALIA

 

 

 

Zīdītāji

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Antilokapras

 

Antilocapra americana (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

 

Ziemeļamerikas antilokapra

Bovidae

 

 

 

Antilopes, govis, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Sahāras zobenragantilope

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Krēpjaita

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepāla / Pakistāna)

Indijas antilope garna

 

Bos gaurus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos frontalis, uz kuru šī regula neattiecas)

 

 

Gaurs

 

Bos mutus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos grunniens, uz kuru šī regula neattiecas)

 

 

Jaks

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kambodžas vērsis jeb kuprejs

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistāna)

Nilgajs

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu Bubalus bubalis, uz kuru šī regula neattiecas)

Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Sulavesi bifelis

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindoras bifelis

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Kalnu bifelis

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takins

 

Capra falconeri (I)

 

 

Vītņragu kaza

 

 

Capra caucasica (II)

 

Kaukāza kalnu kaza

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistāna) (uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas)

Mājas kaza

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistāna)

Sibīrijas kaza

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Ķīnas gorals

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Sarkanais gorals

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatras gorals

 

Capricornis thar (I)

 

 

Himalaju gorals

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brūka dukers

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Melnmuguras dukers

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Džentinka dukers

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbija dukers

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Meža dukers

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebru dukers

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontboks

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistāna)

Beneta gazele

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Parastā gazele

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžīrija / Tunisija)

Dorkas gazele

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Smiltāju gazele

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Melnā zobenragantilope

 

 

Kobus leche (II)

 

Ūdensāzis

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Brūnais gorals

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Garastes gorals

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Himalaju gorals

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Ķīnas jeb tumšais gorals

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazele

 

Oryx dammah (I)

 

 

Zobenragu orikss

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Baltais orikss

 

 

Ovis ammon (II)

 

Altaja kalnu aita

 

 

Ovis arabica (II)

 

Omānas savvaļas aita

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

Buhāras uriāls

 

 

Ovis canadensis (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

Kanādas aita

 

 

Ovis collium (II)

 

Kazahstānas kalnu aita

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

Afganistānas uriāls

 

 

Ovis darwini (II)

 

Gobi kalnu aita

 

Ovis gmelini (I) (Kipras populācija)

 

 

Anatolijas muflons

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

Himalaju kalnu aita

 

 

Ovis jubata (II)

 

Šaņsji kalnu aita

 

 

Ovis karelini (II)

 

Tjanšana kalnu aita

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

Karatau kalnu aita

 

 

Ovis polii (II)

 

Marko Polo kalnu aita

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

Pendžābas uriāls

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

Severcova kalnu aita

 

Ovis vignei (I)

 

 

Stepes aita

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Tibetas antilope

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Kalnu dukers

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistāna)

Bharals

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vjetnamas vērsis

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Ģemze

 

 

Saiga borealis (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)

 

Ziemeļu saiga

 

 

Saiga tatarica (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)

 

Saiga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepāla)

Indijas četrragantilope

Camelidae

 

 

 

Kamieļi, lamas, vikuņas

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Gvanako

 

Vicugna vicugna (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)

Vicugna vicugna (II) (tikai populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā) (1)

 

Vikuņa

Cervidae

 

 

 

Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Cūku aksisbriedis

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Kūla aksisbriedis

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistāna (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)

Aksisbriedis

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Indoķīnas aksisbriedis

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Purva briedis

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Buhāras staltbriedis

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžīrija / Tunisija)

Berberu staltbriedis

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmiras staltbriedis

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Irānas dambriedis

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andu brieži

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Amerikas sarkanā mazama

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Melnais muntjaks

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Milzu muntjaks

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Vidusamerikas baltastes briedis

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampu briedis

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Ziemeļu pudubriedis

 

Pudu puda (I)

 

 

Dienvidu pudubriedis

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Lirragu briedis

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

Žirafes

Ziemeļu žirafe

Hippopotamidae

 

 

 

Nīlzirgi

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Pundurnīlzirgs

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nīlzirgs

Moschidae

 

 

 

Muskusbrieži

 

Moschus spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

Moschus spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)

 

Muskusbrieži

Suidae

 

 

 

Babirusas, cūkas

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bola-batu babirusa

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Ziemeļu Sulavesi babirusa

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Todži babirusa

 

Sus salvanius (I)

 

 

Pundurcūka

Tayassuidae

 

 

 

Pekari

 

 

Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu un šīs regulas pielikumos neiekļautās Pecari tajacu populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)

 

Pekari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Dienvidamerikas pekars

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Mazais panda

Canidae

 

 

 

Suņi, lapsas, vilki

 

 

 

Canis aureus (III Indija)

Zeltainais šakālis

 

Canis lupus (I/II)

(visas populācijas, izņemot B pielikumā minētās populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo — Canis lupus familiaris un Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (tikai populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles; visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo — Canis lupus familiaris un Canis lupus dingo)

 

Vilks

 

Canis simensis

 

 

Etiopijas šakālis

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabjlapsa

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Krēpjvilks

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Sarkanvilks

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andu lapsa

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darvina lapsa

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Dienvidamerikas lapsa

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pampas lapsa

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Krūmu suns

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengālijas lapsa

 

 

Vulpes cana (II)

 

Afganistānas lapsa

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuks

 

 

Fossa fossana (II)

 

Madagaskaras fosa

Felidae

 

 

 

Kaķi, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c.

 

 

Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas. Uz Panthera leo (Āfrikas populācijas) attiecina šādus nosacījumus: savvaļā notvertu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle;

gada eksporta kvotas tirdzniecībai ar Dienvidāfrikā nebrīvē audzētu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, nosaka un CITES sekretariātam paziņo reizi gadā)

 

Kaķi

 

Acinonyx jubatus (I) (dzīviem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu)

 

 

Gepards

 

Caracal caracal (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Karakals

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Zeltainais Āzijas kaķis

 

Felis nigripes (I)

 

 

Melnkājainais kaķis

 

Felis silvestris (II)

 

 

Meža kaķis

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (tikai Centrālamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Jaguarunds

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Žofruā kaķis

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

Dienvidu tīģerkaķis

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

Andu kaķis

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelots

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Tīģerkaķis

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margajs

 

Lynx lynx (II)

 

 

Eirāzijas lūsis

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Ibērijas lūsis

 

Neofelis diardi (I)

 

 

Zundu dūmakainais leopards

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Indoķīnas dūmakainais leopards

 

Panthera leo (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Āzijas lauva

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguārs

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopards

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tīģeris

 

Panthera uncia (I)

 

 

Sniega leopards

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmorkaķis

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Bengālijas kaķis

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

Iriomotes kaķis

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Sumatras kaķis

 

Prionailurus rubiginosus (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Rūsganais kaķis

 

Puma concolor (I) (tikai Kostarikas un Panamas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Vidusamerikas puma

Herpestidae

 

 

 

Mangusti

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija / Pakistāna)

Edvardsa mangusts

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

Brūnais mangusts

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistāna)

Mazais Āzijas mangusts

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mazais Indijas mangusts

 

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

Smita mangusts

 

 

 

Herpestes urva (III Indija)

Krabju mangusts

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Svītrkakla mangusts

Hyaenidae

 

 

 

Zemesvilki, hiēnas

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistāna)

Hiēna

 

 

 

Proteles cristata (III Botsvāna)

Zemesvilks

Mephitidae

 

 

 

Skunksi

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagonijas skunkss

Mustelidae

 

 

 

Āpši, caunas, zebiekstes u. c.

Lutrinae

 

 

 

Ūdri

 

 

Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Ūdri

 

Aonyx capensis microdon (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Kamerūnas beznagu ūdrs

 

Aonyx cinerea (I)

 

 

Āzijas īsnagu ūdrs

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Pacifika jūrasūdrs

 

Lontra felina (I)

 

 

Jūrasūdrs

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Garastes upesūdrs

 

Lontra provocax (I)

 

 

Dienvidu upesūdrs

 

Lutra lutra (I)

 

 

Ūdrs

 

Lutra nippon (I)

 

 

Japānas ūdrs

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

Īsmatu ūdrs

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Brazīlijas dižūdrs

Mustelinae

 

 

 

Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes

 

 

 

Eira barbara (III Hondurasa)

Taira

 

 

 

Martes flavigula (III Indija)

Dzeltenkakla cauna

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

Akmens cauna

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Gvatkinsa cauna

 

 

 

Mellivora capensis (III Botsvāna)

Medusāpsis

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Melnkājainais sesks

Odobenidae

 

 

 

Valzirgs

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanāda)

 

Valzirgs

Otariidae

 

 

 

Kotiki, jūras lauvas

 

 

Arctocephalus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dienvidu kotiki

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Čīles dienvidu kotiks

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Gvadelupas dienvidu kotiks

Phocidae

 

 

 

Roņi

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Dienvidu jūraszilonis

 

Monachus spp. (I)

 

 

Mūkroņi

Procyonidae

 

 

 

Degunlācīši, olingi

 

 

 

Nasua narica (III Hondurasa)

Baltpurna degunlācītis

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaja)

Dienvidamerikas degunlācītis

 

 

 

Potos flavus (III Hondurasa)

Kinkažu

Ursidae

 

 

 

Lāči

 

 

Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Lāči

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Lielais panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajas lācis

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Garlūpu lācis

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Briļļainais lācis

 

Ursus arctos (I/II)

(I papildinājumā ir tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga Ursus arctos isabellinus; pārējās populācijas un pasugas iekļautas II papildinājumā)

 

 

Brūnais lācis

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Tibetas lācis

Viverridae

 

 

 

Binturongs, civetas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas

 

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturongs

 

 

 

Civettictis civetta (III Botsvāna)

Āfrikas civeta

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ūdrciveta

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Svītrainā civeta

 

 

 

Paguma larvata (III Indija)

Himalaju palmciveta

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Parastā palmciveta

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Dienvidindijas palmciveta

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Svītrainais linsangs

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Plankumainais linsangs

 

 

 

Viverra civettina (III Indija)

Lielplankumainā civeta

 

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

Lielā Indijas civeta

 

 

 

Viverricula indica (III Indija)

Mazā Indijas civeta

CETACEA

 

 

 

Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)

 

CETACEA spp. (I/II) (2)

 

 

Vaļveidīgie

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Lapdeguņi

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaja)

Platdegunsikspārnis

Pteropodidae

 

 

 

Augļsikspārņi, dižsikspārņi

 

 

Acerodon spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)

 

Dižsikspārņi

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Dzeltengalvas augļsikspārnis

 

 

Pteropus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot Pteropus brunneus)

 

Dižsikspārņi

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Truku dižsikspārnis

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Livingstona dižsikspārnis

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Japānas dižsikspārnis

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Mariānu dižsikspārnis

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Ponapes dižsikspārnis

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pelevas dižsikspārnis

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Palavu dižsikspārnis

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigesas dižsikspārnis

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa dižsikspārnis

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tongas dižsikspārnis

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Kosraes dižsikspārnis

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembas dižsikspārnis

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Japas dižsikspārnis

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Bruņneši

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvaja)

Kailastes bruņnesis

 

 

Chaetophractus nationi (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Matainais bruņnesis

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Milzu bruņnesis

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Plēsējsomaiņi

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Garastes šaurpēdainis

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Smiltāju šaurpēdainis

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Ķenguri, valabiji

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pelēkais kokķengurs

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Melnais kokķengurs

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Rietumu zaķķengurs

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Svītrainais zaķķengurs

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Īsnagu valabijs

Phalangeridae

 

 

 

Posumi jeb kuskusi

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Austrumu posums

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Dienvidu posums

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Ziemeļu posums

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Admiralitātes salu posums

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Plankumainais kuskuss

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Jaungvinejas posums

Potoroidae

 

 

 

Žurkķenguri

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Tasmānijas žurkķenguri

Vombatidae

 

 

 

Vombati

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Krefta vombats

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Zaķi, truši

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Āzijas zaķis

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Bezastes trusis

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Ehidnas

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Garpurna ehidnas

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Bugenvila bandikuts

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Lielais trušbandikuts

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebras

 

Equus africanus (I) (izņemot domesticēto paveidu Equus asinus, uz ko šī regula neattiecas)

 

 

Āfrikas savvaļas ēzelis

 

Equus grevyi (I)

 

 

Tuksneša zebra

 

Equus hemionus (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas Equus hemionus hemionus un Equus hemionus khur iekļautas I papildinājumā)

 

 

Kulans

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiangs

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Prževaļska zirgs

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmaņa kalnu zebra

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Kāpas kalnu zebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Degunradži

 

Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto pasugu)

 

 

Degunradži

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (tikai Svatini un Dienvidāfrikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīviem dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Baltais degunradzis

Tapiridae

 

 

 

Tapīri

 

Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto sugu)

 

 

Tapīri

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Līdzenumu tapīrs

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Zvīņneši

 

 

Manis spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Zvīņneši

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis culionensis (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis gigantea (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis javanica (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis temminckii (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Zvīņnesis

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Trīspirkstsliņķi

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Trīspirkstsliņķis

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Brūnkaklsliņķis

Myrmecophagidae

 

 

 

Skudrlāči

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Lielais skudrlācis

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Meksikas skudrlācis

PRIMATES

 

 

 

Primāti

 

 

PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Primāti

Atelidae

 

 

 

Zirnekļpērtiķi un bļauri

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Koibas salas bļauris

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Mantijas bļauris

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Gvatemalas bļauris

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Melnpieres Žofruā zirnekļpērtiķis

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Panamas Žofruā zirnekļpērtiķis

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Dienvidu zirnekļpērtiķis jeb muriki

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Ziemeļu zirnekļpērtiķis jeb muriki

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Dzeltenastes pūkpērtiķis

Cebidae

 

 

 

Marmozetes, tamarīni

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Goelda marmozete

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Ziemeļbaijas melngalvas titi

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Melnpieres titi

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Melngalvas titi

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Baltdeguna kuplastpērtiķis

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Žofruā cekulainais tamarīns

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Baltkāju cekulainais tamarīns

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Martinsa tamarīns

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Edipa cekulainais tamarīns

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Vidusamerikas saimirs

Cercopithecidae

 

 

 

Mērkaķi

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Tanas mangabejs

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diānas mērkaķis

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Garbārdainais Diānas mērkaķis

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Saulastes mērkaķis

 

Colobus satanas (II)

 

 

Melnais kolobs

 

Macaca silenus (I)

 

 

Lauvu makaks

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Makaks

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drils

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrils

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Kalimantānas gardegunpērtiķis

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Sarkanā gvereca

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Kērka jeb Zanzibaras sarkanais kolobs

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Penanta sarkanais kolobs

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preisa sarkanais kolobs

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tanas sarkanais kolobs

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandas sarkanais kolobs

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Tolona Tanas sarkanais kolobs

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentavai salu langurs

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Strupdegunpērtiķi

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Svētais langurs jeb hanumans

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Kašmiras pelēkais langurs

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Dienvidlīdzenumu pelēkais langurs

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Tarajas pelēkais langurs

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Melnpēdu pelēkais langurs

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Spalvotais pelēkais langurs

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepālas pelēkais langurs

 

Simias concolor (I)

 

 

Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrāsainā simija

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Baltdibena Fransuā cekullangurs

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Fransuā cekullangurs

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Zeltainais cekullangurs

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Hatinha cekullangurs

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgiri cekullangurs

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laotas cekullangurs

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Cepurainais cekullangurs

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Tonkinas Fransuā cekullangurs

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Šortridža cekullangurs

Cheirogaleidae

 

 

 

Pundurlemuri un peļlemuri

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Pundurlemuri un peļlemuri

Daubentoniidae

 

 

 

Slaidpirkstainis

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Slaidpirkstainis

Hominidae

 

 

 

Šimpanzes, gorillas, orangutani

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Austrumu gorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Rietumu gorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

Šimpanzes

 

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatras orangutans

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Borneo orangutans

Hylobatidae

 

 

 

Giboni

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Giboni

Indriidae

 

 

 

Indri

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri

Lemuridae

 

 

 

Lemuri

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri

Lepilemuridae

 

 

 

Slaidlemuri

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Slaidlemuri

Lorisidae

 

 

 

Lori

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lori

Pitheciidae

 

 

 

Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Īsastpērtiķi jeb uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Barbaras Braunas titi

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Melnmaskas jeb Dienvidbaijas titi

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Melnpieres titi

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Melngalvas titi

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Baltdeguna kuplastpērtiķis

Tarsiidae

 

 

 

Tarsiji

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsiji

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Ziloņi

 

Elephas maximus (I)

 

 

Indijas zilonis

 

Loxodonta africana (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas iekļautas B pielikumā)

Loxodonta africana (II)

(Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (3); pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)

 

Āfrikas zilonis

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Šinšillas

 

Chinchilla spp. (I) (uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas)

 

 

Šinšillas

Cuniculidae

 

 

 

Pakas

 

 

 

Cuniculus paca (III Hondurasa)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Hondurasa)

Punktainais agutis

Erethizontidae

 

 

 

Dienvidamerikas dzeloņcūkas

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Hondurasa)

Meksikas kokdzeloņcūka

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaja)

Asā kokdzeloņcūka

Hystricidae

 

 

 

Dzeloņcūkas

 

Hystrix cristata

 

 

Ziemeļāfrikas dzeloņcūka

Muridae

 

 

 

Peles, žurkas

 

 

Leporillus conditor (II)

 

Austrālijas būvētājžurka

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

Austrālijas māņpele

 

 

Xeromys myoides (II)

 

Māņu ūdensžurka

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

Makdonela grēdas resnastes žurka

Sciuridae

 

 

 

Vāveres

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Meksikas suņmurkšķis

 

 

 

Marmota caudata (III Indija)

Garastes murkšķis

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalaju murkšķis

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Dižvāveres

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupajas

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugongs

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugongs

Trichechidae

 

 

 

Lamantīni

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Putni

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Pīles, zosis, gulbji u. c.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Brūnais krīklis

 

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskaras krīklis

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Jaunzēlandes brūnais krīklis

 

 

Anas formosa (II)

 

Baikāla krīklis

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Leisanas pīle

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Kempbela krīklis

 

Anas querquedula

 

 

Prīkšķe

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Baltspārnu pīle

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskaras baltacis

 

Aythya nyroca

 

 

Baltacis

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Aleutu zoss

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Sarkankakla zoss

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Havaju zoss

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskaroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Melnkakla gulbis

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Kubas svilpējzoss

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Hondurasa)

Sarkanknābja svilpējzoss

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Hondurasa)

Rūsganā svilpējzoss

 

Mergus octosetaceus

 

 

Brazīlijas gaura

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Baltgalvas zilknābis

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

Sārtgalvas pīle

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Paugurknābja pīle

 

Tadorna cristata

 

 

Cekulainā dižpīle

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibri

 

 

Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)

 

Kolibri

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Āķknābja kolibri

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Lielači

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Amerikas lielacis

Laridae

 

 

 

Kaijas, zīriņi

 

Larus relictus (I)

 

 

Mongolijas kaija

Scolopacidae

 

 

 

Kuitalas, tilbītes

 

Numenius borealis (I)

 

 

Eskimosu kuitala

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Tievknābja kuitala

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Lāsainā tilbīte

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Gārņi

 

Ardea alba

 

 

Baltais gārnis

 

Bubulcus ibis

 

 

Lopu gārnis

 

Egretta garzetta

 

 

Mazais baltais gārnis

Balaenicipitidae

 

 

 

Tupeļknābji

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Tupeļknābis

Ciconiidae

 

 

 

Stārķi

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Melnknābja stārķis

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Melnais stārķis

 

Ciconia stormi

 

 

Džungļu stārķis

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Lielais adjutants

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Pelēkais stārķis

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)

 

Flamingi

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Sarkanais flamings

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisi, karošknābji

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Sarkanais ibiss

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Kapzemes ibiss

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Klinšu ibiss

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Japānas ibiss

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Karošknābis

 

Pseudibis gigantea

 

 

Milzu ibiss

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Ūbeles, baloži

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobaru balodis

 

Claravis godefrida

 

 

Pupurspārnu zemesūbele

 

Columba livia

 

 

Klinšu balodis

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindoro dižbalodis

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzonas zemesbalodis

 

 

Goura spp. (II)

 

Vainagbaloži

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenādas ūbele

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Maurīcija)

Sārtais balodis

 

Streptopelia turtur

 

 

Parastā ūbele

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Degunragputni

 

 

Aceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)

 

Degunragputni

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Rudkakla degunragputns

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Degunragputni

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Degunragputni

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Degunragputni

 

 

Buceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)

 

Degunragputni

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Lielais degunragputns

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Degunragputni

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Bruņcepures degunragputns

 

 

Rhyticeros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)

 

Degunragputni

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Blīsa degunragputns

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turako

 

 

Tauraco spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)

 

Turako

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannermaņa turako

FALCONIFORMES

 

 

 

Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijas)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto Cathartidae dzimtas sugu (pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) un izņemot sugu Caracara lutosa, uz kuru šī regula neattiecas)

 

Piekūnveidīgie

Accipitridae

 

 

 

Vanagi, ērgļi

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Īskāju vanags

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Vistu vanags

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Zvirbuļvanags

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Melnais grifs

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Spānijas ērglis

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Klinšu ērglis

 

Aquila clanga (II)

 

 

Vidējais ērglis

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Karaliskais ērglis

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Mazais ērglis

 

Buteo buteo (II)

 

 

Peļu klijāns

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Bikšainais klijāns

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Garkāju klijāns

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kubas klija

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Parastais čūskērglis

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Niedru lija

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Lauku lija

 

Circus macrourus (II)

 

 

Stepes lija

 

Circus pygargus (II)

 

 

Pļavas lija

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Melnplecu klija

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskaras čūskērglis

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Bārdainais grifs

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Baltgalvas grifs

 

Haliaeetus spp. (I/II) (suga Haliaeetus albicilla ir I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)

 

 

Jūras ērgļi

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpijērglis

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Svītrainais ērglis

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Pundurērglis

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Pelēkmuguras klijāns

 

Milvus migrans (II) (izņemot pasugu Milvus migrans lineatus, kas iekļauta B pielikumā)

 

 

Melnā klija

 

Milvus milvus (II)

 

 

Sarkanā klija

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Baltais grifs

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Ķīķis

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Filipīnu ērglis

Cathartidae

 

 

 

Amerikas grifi

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kalifornijas kondors

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Hondurasa)

Karaliskais kondors

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andu kondors

Falconidae

 

 

 

Piekūni

 

Falco araeus (I)

 

 

Seišelu piekūns

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Rudgalvas piekūns

 

Falco cherrug (II)

 

 

Stepes piekūns

 

Falco columbarius (II)

 

 

Purva piekūns

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonoras piekūns

 

Falco jugger (I)

 

 

Indijas piekūns

 

Falco naumanni (II)

 

 

Naumaņa piekūns

 

Falco newtoni (I) (tikai Seišelu populācija)

 

 

Madagaskaras piekūns

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Tuksneša piekūns

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Lielais piekūns

 

Falco punctatus (I)

 

 

Maurīcijas piekūns

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Medību piekūns

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Bezdelīgu piekūns

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Lauka piekūns

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Kukaiņu piekūns

Pandionidae

 

 

 

Zivjērgļi

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Zivjērglis

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

Alberta kokuvista

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Blūmenbaha kokuvista

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Kokuvista

 

 

Crax fasciolata

 

Kailsejas kokuvista

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Kokuvista

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija / Gvatemala / Hondurasa)

Sārtā kokuvista

 

Mitu mitu (I)

 

 

Alagoas kokuvista

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Kokuvista

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala / Hondurasa)

Pelēkā čačalaka

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Bruņcepures kokuvista

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Baltspārnu guana

 

 

 

Penelope purpurascens (III Hondurasa)

Cekulainā guana

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Augstieņu guana

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Melnpieres svilpējguana

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadas svilpējguana

Megapodiidae

 

 

 

Lielkājvistas

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Sulavesi lielkājvista

Phasianidae

 

 

 

Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni

 

 

Argusianus argus (II)

 

Lielais arguss

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Raibais cekulfazāns

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Virdžīnijas paipala

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Baltais ausfazāns

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Brūnais ausfazāns

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Indijas vista

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Fazāns

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalaju monals

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Ķīnas monals

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Baltastes monals

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edvardsa fazāns

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistāna)

Melnais fazāns

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Taivānas fazāns

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Briļļainais tītars

 

Odontophorus strophium

 

 

Apkakles cekulpaipala

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalaju paipala

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistāna)

Indijas pāvs

 

 

Pavo muticus (II)

 

Zaļais pāvs

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pelēkais pāvfazāns

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Brūnais pāvfazāns

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajas pāvfazāns

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palavanas pāvfazāns

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneo pāvfazāns

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistāna)

Koklasa fazāns

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Cekulainais arguss

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Eliota fazāns

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Birmas fazāns

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikado fazāns

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

Karaliskais fazāns

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspijas sniegirbe

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetas sniegirbe

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Pelēkvēdera tragopāns

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Ķīnas tragopāns

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Melngalvas tragopāns

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepāla)

Satīra tragopāns

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Prēriju rubenis

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Dzērves

 

 

Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dzērves

 

Balearica pavonina (I)

 

 

Tumšā vainagdzērve

 

Grus americana (I)

 

 

Amerikas dzērve

 

Grus canadensis (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas Grus canadensis nesiotes un Grus canadensis pulla iekļautas I papildinājumā)

 

 

Kanādas dzērve

 

Grus grus (II)

 

 

Pelēkā dzērve

 

Grus japonensis (I)

 

 

Japānas dzērve

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Baltā dzērve

 

Grus monacha (I)

 

 

Melnā dzērve

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Melnkakla dzērve

 

Grus vipio (I)

 

 

Baltkakla dzērve

Otididae

 

 

 

Sīgas

 

 

Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Sīgas

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indijas melngalvas sīga

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Apkakles sīga

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Sahāras sīga

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengālijas sīga

 

Otis tarda (II)

 

 

Lielā sīga

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Cekulainā sīga

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Mazā sīga

Rallidae

 

 

 

Dumbrvistiņas

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Meža dumbrvistiņa

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Alaudidae

 

 

 

Cīruļi

 

 

 

Alauda arvensis (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Lauku cīrulis

 

 

 

Galerida cristata (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Cekulainais cīrulis

 

 

 

Lullula arborea (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Sila cīrulis

 

 

 

Melanocorypha calandra (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Stepes cīrulis

Atrichornithidae

 

 

 

Gludastes

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Rietumu gludaste

Cotingidae

 

 

 

Kotingi

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Amazones lietussargputns

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Garsekstes lietussargputns

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Ziljostas kotings

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Klinšugailīši

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Baltspārnu kotings

Emberizidae

 

 

 

Stērstes, kardināli, tanagras

 

 

 

Emberiza citrinella (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Dzeltenā stērste

 

 

 

Emberiza hortulana (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Dārza stērste

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Dzeltenais kardināls

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Dzeltenknābja kardināls

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Sarkancekula kardināls

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Septiņkrāsu tanagra

Estrildidae

 

 

 

Punduržubītes

 

 

Amandava formosa (II)

 

Zaļā punduržubīte

 

 

Lonchura fuscata

 

Punduržubīte

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rīsu žubīte

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Melnrīkles žubīte

Fringillidae

 

 

 

Žubītes

 

 

 

Carduelis cannabina (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Kaņepītis

 

 

 

Carduelis carduelis (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Dadzītis

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Sarkanais ķivulis

 

 

 

Carduelis flammea (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Ķeģis

 

 

 

Carduelis hornemanni (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Gaišais ķeģis

 

 

 

Carduelis spinus (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Ķivulis

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Dzeltensejas ķivulis

 

 

 

Carpodacus erythrinus (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Mazais svilpis

 

 

 

Loxia curvirostra (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Egļu krustknābis

 

 

 

Pyrrhula pyrrhula (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Svilpis (sarkankrūtītis)

 

 

 

Serinus serinus (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Ģirlicis

Hirundinidae

 

 

 

Bezdelīgas

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Baltacu čurkste

Icteridae

 

 

 

Amerikas vālodzes

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Dzeltenkapuces strazds

Meliphagidae

 

 

 

Medusputni

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Dzeltencekula medusputns

Muscicapidae

 

 

 

Mušķērāji

 

Acrocephalus rodericanus (III Maurīcija)

 

 

Rodrigesas ķauķis

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Ruka mušķērājs

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (II)

 

Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga)

 

 

Dasyornis longirostris (II)

 

Sarknābis

 

 

 

Erithacus rubecula (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Sarkanrīklīte

 

 

 

Ficedula parva (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Mazais mušķērājs

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Ķīnas hvameja

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Taivānas hvameja

 

 

 

Hippolais icterina (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Iedzeltenais ķauķis

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Sudrabausu mesija

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Mandarīnrīklīte

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Omei-šana tarkšķis

 

 

 

Luscinia svecica (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Zilrīklīte

 

 

 

Luscinia luscinia (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Lakstīgala

 

 

 

Luscinia megarhynchos (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Rietumu lakstīgala

 

 

 

Monticola saxatilis (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Raibais akmeņstrazds

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Baltkakla klinšuvārna

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Pelēkkakla klinšuvārna

 

 

 

Sylvia atricapilla (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Melngalvas ķauķis

 

 

 

Sylvia borin (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Dārza ķauķis

 

 

 

Sylvia curruca (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Gaišais ķauķis

 

 

 

Sylvia nisoria (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Svītrainais ķauķis

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurīcija)

Maskarēnu paradīzes mušķērājs

 

 

 

Turdus merula (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Melnais meža strazds

 

 

 

Turdus philomelos (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Dziedātājstrazds

Oriolidae

 

 

 

Vālodzes

 

 

 

Oriolus oriolus (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Vālodze

Paradisaeidae

 

 

 

Paradīzes putni

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradīzes putni

Paridae

 

 

 

Zīlītes

 

 

 

Parus ater (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Meža zīlīte

Pittidae

 

 

 

Pitas

 

 

Pitta guajana (II)

 

Raibā pita

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurnejas pita

 

Pitta kochi (I)

 

 

Koha pita

 

 

Pitta nympha (II)

 

Burvīgā pita

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbuli

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Zeltgalvas bulbuls

Sturnidae

 

 

 

Strazdi

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Pakalnu maina

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Bali strazds

Troglodytidae

 

 

 

Paceplīši

 

 

 

Troglodytes troglodytes (III Ukraina) (Ukrainas populācija)

Paceplītis

Zosteropidae

 

 

 

Briļļuputni

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Baltkrūšu baltactiņa

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregatputni

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Ziemsvētku salas fregatputns

Pelecanidae

 

 

 

Pelikāni

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Cirtainais pelikāns

Sulidae

 

 

 

Sullas

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Abota sulla

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Bārdaiņi

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Tukānu bārdainis

Picidae

 

 

 

Dzeņi

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Korejas baltvēdera dzilna

Ramphastidae

 

 

 

Tukāni

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentīna)

Safrāna tukāns

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Melnkakla arakari

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentīna)

Brūnausu arakari

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Zaļais arakari

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentīna)

Zaļknābja tukāns

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Raibknābja tukāns

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Lielais tukāns jeb toko

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Sarkanknābja tukāns

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Rievknābja tukāns

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentīna)

Raibknābja tukāniņš

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Dūkuri

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlana dūkuris

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosi

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Īsastes albatross

PSITTACIFORMES

 

 

 

Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c.

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus un Psittacula krameri, kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

Dažādi papagaiļveidīgie

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Tanimbāras kakadu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipīnu kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Moluku kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Dzeltencekula kakadu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palmu kakadu

Loriidae

 

 

 

Lori papagaiļi

 

Eos histrio (I)

 

 

Sarkanzilais lori papagailis

 

Vini spp. (I/II) (suga Vini ultramarina ir I papildinājumā, pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)

 

 

Lori papagaiļi

Psittacidae

 

 

 

Amazones, aras, papagaiļi

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Sarkankakla amazone

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Dzeltenpakauša amazone

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Dzeltenplecu amazone

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Sarkanastes amazone

 

Amazona finschi (I)

 

 

Lilijvainaga amazone

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Gildinga amazone

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Karaliskā amazone

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Baltgalvas amazone

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Dzeltengalvas amazone

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Sarkansejas amazone

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Sarkanvainaga amazone

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumanas amazone

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Zaigojošā amazone

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Vīnkrūšu amazone

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Zaļvaigu amazone

 

Amazona vittata (I)

 

 

Sarkanpieres amazone

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Aras

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Zaļā ara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Zilkakla ara

 

Ara macao (I)

 

 

Sarkanā ara

 

Ara militaris (I)

 

 

Zaļplecu ara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Sarkanausu ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spiksa ara

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Norfolkas papagailis

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Četemas papagailis

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Sarkanpieres papagailis

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Papagailis

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Koksena dubultacu papagailis

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Ragainais papagailis

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Zeltainā aratinga

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Oranžvēdera papagailis

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Dzeltenausu papagailis

 

Pezoporus occidentalis (I)

 

 

Nakts papagailis

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Zemes papagailis

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Sarkansejas papagailis

 

Primolius couloni (I)

 

 

Zilgalvas ara

 

Primolius maracana (I)

 

 

Sarkanmuguras ara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Dzeltenplecu papagailis

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Kapuces papagailis

 

Psephotus pulcherrimus (I)

 

 

Paradīzes papagailis

 

Psittacula echo (I)

 

 

Maurīcijas papagailis

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Pelēkais papagailis

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Zilkrūšu papagailis

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Papagaiļi

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Jaunzēlandes pūčpapagailis

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandu

 

Pterocnemia pennata (I) (izņemot pasugu Pterocnemia pennata pennata, kas iekļauta B pielikumā)

 

 

Darvina nandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darvina nandu

 

 

Rhea americana (II)

 

Lielais nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingvīni

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Kapzemes pingvīns

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humbolta pingvīns

STRIGIFORMES

 

 

 

Pūces

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot sugu Sceloglaux albifacies)

 

Pūces

Strigidae

 

 

 

Pūces

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Bikšainais apogs

 

Asio flammeus (II)

 

 

Purva pūce

 

Asio otus (II)

 

 

Ausainā pūce

 

Athene noctua (II)

 

 

Mājas apogs

 

Bubo bubo (II) (izņemot pasugu Bubo bubo bengalensis, kas iekļauta B pielikumā)

 

 

Ūpis

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Apodziņš

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Džungļu apogs

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Lielā auspūcīte

 

Ninox natalis (I)

 

 

Ziemsvētku salas vanagpūce

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Baltā pūce

 

Otus ireneae (II)

 

 

Sokokes pūcīte

 

Otus scops (II)

 

 

Mazā pūcīte

 

Strix aluco (II)

 

 

Meža pūce

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Ziemeļu pūce

 

Strix uralensis (II) (izņemot pasugu Strix uralensis davidi , kas iekļauta B pielikumā)

 

 

Urālpūce

 

Surnia ulula (II)

 

 

Svītrainā pūce

Tytonidae

 

 

 

Plīvurpūces

 

Tyto alba (II)

 

 

Plīvurpūce

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskaras plīvurpūce

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Āfrikas strauss

 

Struthio camelus (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

 

Āfrikas strauss

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinamu

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Vientuļais tinamu

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Kvecali

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Greznais kvecals

REPTILIA

 

 

 

Rāpuļi

CROCODYLIA

 

 

 

Aligatori, kaimani, krokodili

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Aligatori, kaimani, krokodili

Alligatoridae

 

 

 

Aligatori, kaimani

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Ķīnas aligators

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Apaporas kaimans

 

Caiman latirostris (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas iekļauta B pielikumā)

 

 

Platpurna kaimans

 

Melanosuchus niger (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr CITES sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājusi gada kvotu)

 

 

Melnais kaimans

Crocodylidae

 

 

 

Krokodili

 

Crocodylus acutus (I) (izņemot populāciju Sispatas līča, Tinahonesas, Labalsas un tuvākās apkaimes Integrētajā mangrovju pārvaldības rajonā Kordovas departamentā, Kolumbijā, un Kubas populāciju, kas abas ir iekļautas B pielikumā, un Meksikas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā un uz ko attiecas nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)

 

 

Smailpurna krokodils

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Garpurna krokodils

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoko krokodils

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Mindoro krokodils

 

Crocodylus moreletii (I) (izņemot Belizas populāciju, kas iekļauta B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, un Meksikas populāciju, kas iekļauta B pielikumā)

 

 

Morlē krokodils

 

Crocodylus niloticus (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1600 savvaļas īpatņu, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas iekļautas B pielikumā)

 

 

Nīlas krokodils

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Purva krokodils

 

Crocodylus porosus (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas, Malaizijas (Malaizijā īpatņu ieguve savvaļā atļauta tikai Saravakas štatā, bet pārējos Malaizijas štatos (Sabahā un Pussalas Malaizijā) savvaļas īpatņiem noteikta nulles kvota, kuru mainīt drīkst vienīgi ar CITES Pušu apstiprinājumu) un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas iekļautas B pielikumā)

 

 

Šķautņainais krokodils

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kubas krokodils

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siāmas krokodils

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Struppurna krokodils

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gaviālkrokodils

Gavialidae

 

 

 

Gaviāls

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gangas gaviāls

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataras

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataras

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Dzelkņastes (agāmas u. c.)

 

 

 

Calotes ceylonensis (III Šrilanka)

Agāma

 

 

 

Calotes desilvai (III Šrilanka)

Agāma

 

 

 

Calotes liocephalus (III Šrilanka)

Agāma

 

 

 

Calotes liolepis (III Šrilanka)

Agāma

 

 

 

Calotes manamendrai (III Šrilanka)

Agāma

 

 

 

Calotes nigrilabris (III Šrilanka)

Agāma

 

 

 

Calotes pethiyagodai (III Šrilanka)

Agāma

 

 

Ceratophora aspera (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)

 

Raupjdeguna ragķirzaka

 

Ceratophora erdeleni (I)

 

 

Erdelena ragķirzaka

 

Ceratophora karu (I)

 

 

Karu ragķirzaka

 

 

Ceratophora stoddartii (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)

 

Degunradža ragķirzaka

 

Ceratophora tennentii (I)

 

 

Tenenta ragķirzaka

 

Cophotis ceylanica (I)

 

 

Pundurķirzakas

 

Cophotis dumbara (I)

 

 

Dumbaras kalnu pundurķirzaka

 

 

Lyriocephalus scutatus (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)

 

Kuprdeguna ķirzaka

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Joslastes

Anguidae

 

 

 

Glodenes

 

 

Abronia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Sugas Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis un A. vasconcelosii savvaļas īpatņiem noteikta nulles eksporta kvota)

 

Glodenes

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Hameleoni

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Pundurhameleoni

 

 

Brookesia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)

 

Pundurhameleoni

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Adatainais pundurhameleons

 

 

Calumma spp. (II)

 

Madagaskaras hameleoni

 

 

Chamaeleo spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)

 

Hameleoni

 

Chamaeleo chamaeleon (II)