EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996R2271-20180807

Consolidated text: Padomes Regula (EK) Nr. 2271/96 ( 1996. gada 22. novembris ), ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2271/2018-08-07

01996R2271 — LV — 07.08.2018 — 003.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2271/96

(1996. gada 22. novembris),

ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām

(OV L 309, 29.11.1996., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

PADOMES REGULA (EK) Nr. 807/2003 (2003. gada 14. aprīlis),

  L 122

36

16.5.2003

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 37/2014 (2014. gada 15. janvāris),

  L 18

1

21.1.2014

►M3

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/1100 (2018. gada 6. jūnijs),

  L 199I

1

7.8.2018
▼B

PADOMES REGULA (EK) Nr. 2271/96

(1996. gada 22. novembris),

ar ko paredz aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām1. pants

Šī regula nodrošina aizsardzību un pretdarbojas tās pielikumā noradītajiem likumiem, citiem normatīvajiem aktiem un juridiskajiem instrumentiem, kā arī ar tiem pamatotu un no tiem izrietošu darbību eksteritoriālas piemērošanas sekām, ja šāda piemērošana ietekmē 11. pantā norādīto personu intereses, kas nodarbojas ar starptautisko tirdzniecību un/vai kapitāla apriti un ar to saistītajiem komercpasākumiem starp Kopienu un trešām valstīm.

▼M2

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai šīs regulas pielikumam pievienotu tiesību aktus, regulas vai citus trešo valstu likumdošanas instrumentus, kurus piemēro eksteritoriāli un kuri negatīvi ietekmē Savienības intereses un to fizisko un juridisko personu intereses, kas īsteno savas tiesības saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, vai svītrotu tos, ja tiem vairāk nav šādas ietekmes.

▼B

2. pants

Ja pielikumā uzskaitītie likumi vai ar tiem pamatotās vai no tiem izrietošās darbības tieši vai netieši ietekmē jebkuras 11. pantā norādītās personas ekonomiskās un/vai finansiālās intereses, šī persona informē Komisiju 30 dienās no dienas, kad tā saņēmusi šādu informāciju; ciktāl tiek skartas juridiskas personas intereses, šis pienākums attiecas uz direktoriem, vadītājiem un citām personām, kas pilda vadības pienākumus ( 1 ).

Pēc Komisijas lūguma šāda persona sniedz visu saskaņā ar šo regulu būtisko informāciju atbilstoši Komisijas pieprasījumam 30 dienās no šī pieprasījuma dienas.

Visu informāciju iesniedz Komisijai tieši vai ar dalībvalstu kompetento iestāžu starpniecību. Ja informāciju iesniedz tieši Komisijai, tā nekavējoties informē tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā ir informāciju sniegušās personas dzīvesvieta vai kur tā ir reģistrēta.

3. pants

Visu saskaņā ar 2. pantu sniegto informāciju izmanto tikai tiem nolūkiem, kādiem tā sniegta.

Uz konfidenciālu informāciju vai informāciju, kas sniegta kā konfidenciāla, attiecas dienesta noslēpuma noteikumi. Komisija neatklāj šo informāciju bez to sniegušās personas īpašas atļaujas.

Šādas informācijas paziņošana ir atļauta, ja Komisijai ir šāds pienākums vai tā ir pilnvarota to darīt, jo īpaši saistībā ar tiesvedību. Šādā paziņojumā jāņem vērā attiecīgās personas likumīgās intereses, lai netiktu izpausti tās komercnoslēpumi.

Šis pants neliedz Komisijai atklāt vispārēju informāciju. Tas nav atļauts, ja šāda atklāšana nav saderīga ar informācijas sākotnējo nolūku.

Konfidencialitātes pārkāpuma gadījumā informācijas avotam ir tiesības prasīt, lai, atkarībā no apstākļiem, informāciju dzēš, neievēro vai izlabo.

4. pants

Neviens tiesas spriedums un neviens ārpus Kopienas esošas administratīvas iestādes lēmums, ar ko tieši vai netieši piemēro pielikumā precizētos tiesību aktus vai uz tiem pamatotas vai no tiem izrietošas darbības, nekādā veidā netiek atzīts vai izpildīts.

5. pants

Neviena 11. pantā norādītā persona tieši, ar palīga vai citas personas starpniecību, ar darbību vai ar tīšu bezdarbību nepakļaujas nevienai prasībai vai aizliegumam, tostarp ārvalstu tiesu pieprasījumus, kas tieši vai netieši pamatojas uz pielikumā precizētajiem tiesību aktiem vai izriet no tiem, kā arī ar šiem tiesību aktiem pamatotām vai no tiem izrietošām darbībām.

Saskaņā ar 7. un 8. pantā noteikto kārtību personām var atļaut pilnībā vai daļēji pakļauties šiem tiesību aktiem tādā mērā, lai nepakļaušanās nenodarītu nopietnu kaitējumu viņu pašu vai Kopienas interesēm. Šī noteikuma piemērošanas kritēriju nosaka saskaņā ar 8. pantā izklāstīto kārtību. Ja ir pietiekami pierādījumi, ka nepakļaušanās izraisītu nopietnu kaitējumu fiziskai vai juridiskai personai, Komisija nekavējoties iesniedz 8. pantā minētajai komitejai saskaņā ar regulas noteikumiem veicamo pasākumu projektu.

6. pants

Ikvienai 11. pantā minētajai personai, kas iesaistās 1. pantā minētajās darbībās, ir tiesības saņemt atlīdzību par jebkādiem zaudējumiem, tostarp tiesas izdevumus, ko šai personai radījusi pielikumā precizēto tiesību aktu piemērošana vai ar tiem pamatotas vai no tiem izrietošas darbības.

Šādu atlīdzību var iegūt no fiziskas vai juridiskas personas vai jebkuras citas juridiskas vienības, kas radījusi zaudējumus, vai no jebkuras personas, kura darbojas tās interesēs vai kā starpnieks.

Saskaņā ar šo pantu uzsāktai tiesvedībai un pasludinātam spriedumam piemēro 1968. gada 27. septembra Briseles Konvenciju par piekritību un tiesas spriedumu izpildi civillietās un komerclietās. Atlīdzību var iegūt, pamatojoties uz minētās Konvencijas II sadaļas 2. līdz 6. iedaļas noteikumiem, kā arī saskaņā ar šīs Konvencijas 57. panta 3. punktu ar jebkuras dalībvalsts, kurā šai personai, juridiskai vienībai, personai, kas darbojas tās interesēs vai starpniekam, ir īpašums, tiesās uzsāktas tiesvedības starpniecību.

Neierobežojot citus pieejamos līdzekļus, un saskaņā ar piemērojamo likumu, atlīdzību var iegūt apķīlājot un pārdodot īpašumu, tostarp Kopienā reģistrētas juridiskas personas akcijas, kas pieder šīm personām, juridiskām personām, personām, kuras Kopienā rīkojas to interesēs, vai starpniekiem.

7. pants

Šīs regulas ieviešanai Komisija:

a) pamatojoties uz saskaņā ar šo regulu iegūtu informāciju, nekavējoties un pilnībā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par 1. pantā norādīto likumu, citu normatīvo aktu un juridisku instrumentu un no tiem izrietošu darbību sekām un regulāri šai sakarā sniedz izsmeļošu publisku ziņojumu;

b) saskaņā ar 5. pantā izklāstītajiem nosacījumiem piešķir pilnvaras un, nosakot termiņu attiecībā uz komitejas sniegto atzinumu, pilnībā ņem vērā termiņu, kas jāievēro personām, uz kurām attiecas pilnvaras;

▼M2 —————

▼B

d)  Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu par spriedumiem un lēmumiem, uz ko attiecas 4. un 6. pants;

e)  Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicē 2. pantā minēto dalībvalstu kompetento iestāžu nosaukumus un adreses.

▼M2

8. pants

1.  Lai īstenotu 7. panta b) punktu, Komisijai palīdz Eksteritoriālo tiesību aktu komiteja. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta šā panta 2. punktā. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 ( 2 ) nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

▼B

9. pants

Katra dalībvalsts nosaka sankcijas, kas piemērojamas jebkura šīs regulas attiecīgā noteikuma pārkāpuma gadījumā. Šādām sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un preventīvām.

10. pants

Komisija un dalībvalstis informē viena otru par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu, kā arī sniedz visu pārējo būtisko informāciju, kas attiecas uz šo regulu.

11. pants

Šo regulu piemēro:

1) ikvienai fiziskai personai, kas ir Kopienas rezidents ( 3 ) un dalībvalsts pilsonis;

2) ikvienai juridiskai personai, kas ir reģistrēta Kopienā;

3) ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kas minēta Regulas (EEK) Nr. 4055/86 ( 4 ) 1. panta 2. punktā;

4) ikvienai fiziskai personai, kas ir Kopienas rezidents, ja vien šī persona neatrodas savā pilsonības valstī;

5) ikvienai citai fiziskai personai Kopienas teritorijā, tostarp Kopienas teritoriālajos ūdeņos un gaisa telpā, kā arī jebkurā lidmašīnā vai uz jebkura kuģa, kas ir dalībvalsts jurisdikcijā vai kontrolē, ja šī persona darbojas savā profesijā.

▼M2

11.a pants

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt šīs regulas 1. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 20. februāris. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 1. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 1. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.

▼B

12. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M3
PIELIKUMS

NORMATĪVIE AKTI UN JURIDISKIE INSTRUMENTI

Piezīme. Šajā pielikumā ir ietverto instrumentu galvenie nosacījumi ir apkopoti tikai informatīvos nolūkos. Pilnīgu pārskatu par noteikumiem un to precīzu saturu var atrast attiecīgajos instrumentus.

VALSTS: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

AKTI

1.    “Nacionālās aizsardzības sankciju akts 1993. budžeta gadam”, XVII sadaļa, “1992. gada Kubas demokrātijas akts”, 1704. un 1706. iedaļa

Prasītā atbilstība:

Prasības ir apvienotas “1996. gada Kubas brīvības un demokrātiskās solidaritātes aktā”, I sadaļa, sk. turpmāk.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Radušās saistības tagad ir iekļautas “1996. gada Kubas brīvības un demokrātiskās solidaritātes aktā”, sk. turpmāk.

2.    “1996. gada Kubas brīvības un demokrātiskās solidaritātes akts”

I sadaļa

Prasītā atbilstība:

Ievērot ASV ekonomisko un finansiālo embargo attiecībā uz Kubu, cita starpā neeksportējot uz ASV tieši vai ar trešo valstu starpniecību nekādas Kubas izcelsmes preces vai pakalpojumus vai arī preces vai pakalpojumus, kas ietver Kubas izcelsmes materiālus vai preces, netirgojot preces, kas atrodas vai ir atradušās Kubā vai arī transportētas no vai caur to, nenodarbojoties ar Kubas izcelsmes cukura reeksportu uz ASV bez eksportētāja valsts kompetentas iestādes paziņojuma vai neimportējot ASV cukura izstrādājumus bez garantijas, ka tie nav Kubas ražojumi, iesaldējot Kubas aktīvus un finansu darījumus ar Kubu.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Aizliegums iekraut vai izkraut kuģa kravu jebkurā ASV vietā vai ienākt jebkurā ASV ostā; atteikums importēt jebkuras Kubas izcelsmes preces vai pakalpojumus un importēt Kubā ASV izcelsmes preces vai pakalpojumus, finansiālo darījumu, kuros iesaistīta Kuba, bloķēšana.

III un IV sadaļa:

Prasītā atbilstība:

Izbeigt “tirgošanos” ar īpašumu, kas agrāk piederējis personām no ASV (tostarp kubiešiem, kas ieguvuši ASV pilsonību) un kas ekspropriēts saskaņā ar Kubas režīmu. (tirgošanās ir izmantošana, pārdošana, īpašuma tiesību nodošana, kontrole, pārvaldība un citas darbības personas labā).

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Ar jau pastāvošām saistībām saistīta tiesvedība ASV pret šajos tirdzniecības darījumos iesaistītiem ES pilsoņiem vai uzņēmējsabiedrībām, kas noved pie spriedumiem/lēmumiem par (daudzkārtīgas) kompensācijas maksājumiem ASV. Iebraukšanas ASV atteikums personām, kas iesaistītas minētajā tirdzniecībā, tostarp viņu laulātajiem, nepilngadīgajiem bērniem un pilnvarniekiem.

3.    “1996. gada Irānas sankciju akts”

Prasītā atbilstība:

Nav atļauts apzināti:

i) ieguldīt Irānā summu, kas pārsniedz 20 miljonus ASV dolāru 12 mēnešu laikposmā un kas tieši un ievērojami palīdz vairot Irānas spēju attīstīt to naftas resursus;

ii) piegādāt Irānai preces, pakalpojumus vai cita veida atbalstu ar vērtību 1 miljona USD apmērā vai vairāk, vai kopējo vērtību 5 miljonu USD apmērā vai vairāk 12 mēnešu laikposmā, kas varētu tieši un būtiski veicināt Irānas iekšzemes naftas pārstrādes produktu ražošanas uzturēšanu vai paplašināšanu, vai tās spēju attīstīt naftas resursus, kas atrodas Irānā;

iii) piegādāt Irānai preces, pakalpojumus vai cita veida atbalstu ar vērtību 250 000 USD apmērā vai vairāk, vai kopējo vērtību 1 miljona USD apmērā vai vairāk 12 mēnešu laikposmā, kas varētu tieši un būtiski veicināt naftas ķīmijas produktu Irānas iekšzemes ražošanas uzturēšanu vai paplašināšanu;

iv) piegādāt Irānai a) naftas pārstrādes produktus vai b) preces, pakalpojumus vai cita veida atbalstu, kas tieši un ievērojami palīdz vairot Irānas spēju importēt naftas pārstrādes produktus, ja to vērtība ir 1 miljons USD vai vairāk, vai kopējā vērtība ir 5 miljoni USD vai vairāk, 12 mēnešu laikposmā;

v) piedalīties kopuzņēmumos, kuru mērķis ir veicināt Irānas naftas resursu attīstību un kuri atrodas ārpus Irānas, dibināti 2002. gada 1. janvārī vai pēc tam, un kuros Irānai vai tās valdībai ir īpašas intereses;

vi) pārvadāt jēlnaftu no Irānas vai slēpt Irānas izcelsmes kravas, kas sastāv no jēlnaftas un naftas pārstrādes produktiem.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Pasākumi, lai ierobežotu importu uz ASV vai publisko iepirkumu ASV, aizliegums norīkot par galveno preču izplatītāju vai par ASV valdības vērtspapīru glabātāju, atteikums saņemt piekļuvi aizdevumiem no ASV finanšu institūcijām vai ar pārvedumiem ar tādu iestāžu starpniecību, aizliegums veikt darījumus ar ārvalstu valūtām ASV jurisdikcijā, ASV noteiktie eksporta ierobežojumi, aizliegums nekustamā īpašuma darījumiem ASV jurisdikcijā, aizliegums saņemt EXIM-Bank palīdzību, izkraušanas un ienākšanas ostā ierobežojumi kuģiem.

4.    “Irānas brīvības un neizplatīšanas 2012. gada akts”

Prasītā atbilstība:

Nav atļauts apzināti:

i) sniegt būtisku atbalstu, tostarp sekmēt nozīmīgus finanšu darījumus, vai preču un pakalpojumu piegādi konkrētām personām vai to uzdevumā, ja to darbības joma ir ostas, enerģētikas, jūras vai kuģubūves nozare Irānā, vai jebkurai Irānas personai, kas ir īpaši apzīmētu vai bloķētu personu sarakstā;

ii) veikt tirdzniecību ar Irānu ar būtiski izmantotajām precēm un pakalpojumiem saistībā ar enerģētikas, kuģniecības un kuģubūves nozarēm Irānā;

iii) iegādāties no Irānas naftu un naftas produktus un veikt ar tiem saistītus finanšu darījumus konkrētos apstākļos;

iv) veikt vai sekmēt tirdzniecības darījumu ar dabīgās gāzes piegādi uz Irānu un no tās (attiecas uz ārvalstu finanšu iestādēm);

v) veikt tirdzniecību ar Irānu ar dārgmetāliem, grafītu, neapstrādātiem metāliem vai metālu pusfabrikātiem, vai programmatūru, ko var izmantot konkrētās nozarēs, vai vai ja darījumos iesaistītas konkrētas personas; ne arī veicināt nozīmīgus finanšu darījumus saistībā ar šādu tirdzniecību;

vi) sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar īpašām darbībām, tostarp, bet ne tikai, kas minētas i) un ii) apakšpunktā, vai ar īpašām personu kategorijām.

Ir piemērojami daži izņēmumi atkarībā no darījuma rakstura un piemērotās uzticamības pārbaudes.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Pasākumi, lai ierobežotu importu uz ASV vai publisko iepirkumu ASV, aizliegums norīkot par galveno preču izplatītāju vai par ASV valdības vērtspapīru glabātāju, atteikums saņemt piekļuvi aizdevumiem no ASV finanšu institūcijām vai ar pārvedumiem ar tādu iestāžu starpniecību, aizliegums veikt darījumus ar ārvalstu valūtām ASV jurisdikcijā, ASV noteiktie eksporta ierobežojumi, aizliegums nekustamā īpašuma darījumiem ASV jurisdikcijā, aizliegums saņemt EXIM-Bank palīdzību, aizliegumi un ierobežojumi atvērt un uzturēt korespondējošos kontus ASV.

5.    “Nacionālās aizsardzības sankciju akts 2012. budžeta gadam”

Prasītā atbilstība:

Nav atļauts apzināti veikt vai sekmēt nopietnus finansiālus darījumus ar Irānas Centrālo banku vai citām Irānas izraudzītām finanšu iestādēm (attiecas uz ārvalstu finanšu iestādēm).

Izņēmumi attiecībā uz darījumiem saistībā ar pārtiku un zālēm, kā arī īpašos apstākļos darījumi saistībā ar naftu.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Civilās un kriminālās soda naudas; aizliegumi un ierobežojumi atvērt un uzturēt korespondējošos kontus ASV.

6.    “Irāna draudu samazināšanas un Sīrijas cilvēktiesību 2012. gada akts”

Prasītā atbilstība:

Nav atļauts apzināti:

i) sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu noteiktām Irānas personām;

ii) sekmēt Irānas valsts parāda vērtspapīru emisiju, vai Irānas kontrolē esošu vienību parādzīmju emisiju;

iii) tieši vai netieši iesaistīties jebkuros darījumos ar Irānas valdību vai jebkuru citu personu Irānas valdības jurisdikcijā, ja šādi darījumi aizliegti ar ASV likumiem (attiecas uz ārvalstu meitasuzņēmumiem, kas pieder ASV personām vai kurus kontrolē ASV personas);

iv) nodrošināt piekļuvi specializētiem finanšu ziņošanas pakalpojumiem vai sekmēt tiešu vai netiešu piekļuvi šādiem ziņošanas pakalpojumiem Irānas Centrālajai bankai vai finanšu iestādēm, kuras intereses īpašumā ir saistītas ar Irānas ieroču izplatīšanas aktivitātēm.

Attiecībā uz i) apakšpunktu piemēro izņēmumu attiecībā uz humāno palīdzību, pārtikas un zāļu piegādes, attiecīgi ievērojot piemērotās uzticamības pārbaudes.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Pasākumi, lai ierobežotu importu uz ASV vai publisko iepirkumu ASV, aizliegums norīkot par galveno preču izplatītāju vai par ASV valdības vērtspapīru glabātāju, atteikums saņemt piekļuvi aizdevumiem no ASV finanšu institūcijām vai ar pārvedumiem ar tādu iestāžu starpniecību, aizliegums veikt darījumus ar ārvalstu valūtām ASV jurisdikcijā, ASV noteiktie eksporta ierobežojumi, aizliegums nekustamā īpašuma darījumiem ASV jurisdikcijā, aizliegums saņemt EXIM-Bank palīdzību, aizliegumi un ierobežojumi atvērt un uzturēt korespondējošos kontus ASV.

NORMATĪVIE AKTI

“Noteikumi par darījumiem ar Irānu un sankcijām pret to”

Prasītā atbilstība:

Nav atļauts veikt reeksportu precēm, tehnoloģijām vai pakalpojumiem a) ja tie ir eksportēti no ASV un b) uz tiem attiecas ASV eksporta kontroles noteikumi un ja ja eksports ir veikts, zinot vai pieņemot, ka būtu jāzin, ka reeksports ir īpaši paredzēts Irānai vai tās valdībai.

Uz precēm, kas ir būtiski pārveidotas no ārzemju ražojumiem ārpus ASV, un precēm, kas iekļautas šādos ražojumus un kuru vērtība ir mazāka nekā 10 % no to vērtības, aizliegums neattiecas.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Civiltiesiskās sankcijas, naudas sodi un brīvības atņemšana.

►C1 1. 31 CFR ◄ (Federālo normatīvo aktu kodekss), V nodaļa (izdevums 7-1-95), 515. daļa – Kubas aktīvu kontroles noteikumi, apakšiedaļa B (Aizliegumi), E (Licences, atļaujas un licencēšanas politikas ziņojumi) un G (Sodi).

Prasītā atbilstība:

Aizliegumi ir apvienoti “1996. gada Kubas brīvības un demokrātiskās solidaritātes akta” I sadaļā, sk. iepriekš. Turklāt pieprasa licenču un/vai atļauju iegūšanu attiecībā uz ekonomisko darbību, kas saistīta ar Kubu.

Iespējamais kaitējums ES interesēm:

Pārkāpumu gadījumos – soda naudas, atsavināšana, brīvības atņemšana.( 1 ) Informācija nogādājama uz šādu adresi:European Commission, Directorate General I, Rue de la Loi/Westraat 200, B — 1049 Brussels (fakss: (32-2) 295 65 05).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

( 3 ) Šajā regulā “būt Kopienas rezidentam” nozīmē: būt juridiski reģistrētam Kopienā vismaz sešus mēnešus 12 mēnešu laikposmā tieši pirms dienas, kurā, pamatojoties uz šo regulu, rodas pienākums vai tiek izmantotas tiesības.

( 4 ) Padomes Regula (EEK) Nr. 4055/86 (1986. gada 22. decembris), ar ko brīvas pakalpojumu sniegšanas principu piemēro jūras pārvadājumiem starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un trešām valstīm (OV L 378, 31.12.1986., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 3573/90 (OV C 353, 17.12.1990., 16. lpp.) módosított rendelet.

Top