EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0016-20140110

Consolidated text: Padomes Direktīva 96/16/EK ( 1996. gada 19. marts ), par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/16/2014-01-10

1996L0016 — LV — 10.01.2014 — 004.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES DIREKTĪVA 96/16/EK

(1996. gada 19. marts),

par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem

(OV L 078, 28.3.1996, p.27)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1882/2003 (2003. gada 29. septembris),

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2003/107/EK (2003. gada 5. decembris),

  L 7

40

13.1.2004

 M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 219/2009 (2009. gada 11. marts),

  L 87

109

31.3.2009

►M4

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1350/2013 (2013. gada 11. decembris),

  L 351

1

21.12.2013
▼B

PADOMES DIREKTĪVA 96/16/EK

(1996. gada 19. marts),

par statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiemEIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 2 ),

tā kā Padomes 1972. gada 31. marta direktīva 72/280/EEK par dalībvalstīm veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz pienu un piena produktiem ir vairākas reizes grozīta; tā kā sakarā ar jauniem grozījumiem caurskatāmības nolūkos vajadzīgs pārformulēt minētās direktīvas noteikumus;

tā kā, lai veiktu uzdevumus, ko tai uzliek Līgums un Kopienas noteikumi par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju, Komisijai jābūt pieejamai drošai informācijai par piena ražošanu un izmantošanu, regulārai un drošai īstermiņa informācijai par piena piegādi uzņēmumiem, kas apstrādā vai pārstrādā pienu, kā arī par piena produktu ražošanu dalībvalstīs;

tā kā apsekojumi par piena ražošanu un izmantošanu saimniecībā jāveic saskaņā ar vienādiem kritērijiem un precīzāk, un visās dalībvalstīs, kuras pārstrādā pienu, jāveic ikmēneša apsekojumi;

tā kā, lai iegūtu salīdzināmus rezultātus, jānosaka kopīgi kritēriji attiecībā uz apsekojamo jomu, pazīmēm un apsekojuma procedūru;

tā kā iepriekšējo noteikumu īstenošanā uzkrātā pieredze rāda, ka būtu derīgi vienkāršot noteikumus, jo īpaši atceļot prasību iesniegt iknedēļas rezultātus;

tā kā, ņemot vērā pieaugošo piena proteīna saturu piena produktos, jāveic atbilstīgi pasākumi;

tā kā, lai atvieglotu šīs direktīvas noteikumu īstenošanu, jāturpina ciešā dalībvalstu un Komisijas sadarbība, jo īpaši Lauksaimniecības statistikas pastāvīgajā komitejā, kas izveidota ar Lēmumu 72/279/EEK ( 3 ),

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pants

Dalībvalstis:

1) apseko 2. pantā norādītās apsekojumu vienības, lai iegūtu 4. pantā minētos datus, un informē Komisiju par mēneša, gada un trīs gadu rezultātiem;

▼M4

2) veic ikgadējus apsekojumus par piena ražošanu un izmantošanu lauku saimniecībās. “Lauku saimniecība” ir lauku saimniecība, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1166/2008 ( 4 ) 2. panta a) punktā;

▼B

3) ar Komisijas piekrišanu var izmantot datus no citiem oficiāliem avotiem.

2. pants

Apsekojumi, kas minēti 1. panta 1. punktā, aptver:

1) uzņēmumus vai lauku saimniecības, kas iepērk pilnpienu vai atsevišķos gadījumos piena produktus vai nu tieši no lauku saimniecībām vai arī no 2. punktā minētajiem uzņēmumiem ar mērķi pārvērst tos piena produktos;

2) uzņēmumus, kas savāc pienu vai krējumu ar mērķi visu vai daļu no tā bez pārstrādes nodot 1. punktā minētajiem uzņēmumiem.

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus lai, ciktāl iespējams, izvairītos no rezultātu pārklāšanās.

3. pants

1.  Šajā direktīvā “piens” ir govs, aitas, kazas un bifeļmātes piens. 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie apsekojumi aptver tikai govs pienu un produktus, kas ražoti tikai un vienīgi no govs piena.

▼M4

2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai grozītu to piena produktu sarakstu, uz kuriem attiecas apsekojumi, un izstrādāt standarta definīcijas, kas piemērojamas, paziņojot rezultātus par dažādiem produktiem.

Minētos deleģētos aktus pieņem tikai tad, ja tie nepieciešami, lai ņemtu vērā ekonomisko un tehnisko attīstību, ar tiem nemaina prasīto datu fakultatīvo raksturu un ar tiem neuzliek būtisku papildu slogu dalībvalstīm vai respondentiem.

Komisija kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009 ( 5 ) 14. panta 3. punkta c) apakšpunktā pienācīgi pamato minētajos deleģētajos aktos paredzētās statistikas darbības, attiecīgā gadījumā izmantojot kompetentu ekspertu veiktu izmaksu lietderības analīzi, tostarp respondentu sloga un ražošanas izmaksu novērtējumu.

▼B

4. pants

1.  Apsekojumiem, kas minēti 1. panta 1. punktā, jāietver vismaz turpmāk a), b) un c) apakšpunktā minētā informācija.

Aptaujas jāsastāda tā, lai izvairītos no pārklāšanās.

Informācija attiecas uz:

a) mēneša rezultātos:

(i) savāktā piena un krējuma daudzumu un tauku saturu, kā arī proteīna saturu savāktajā govs pienā;

(ii) noteiktu svaigu piena produktu daudzumu, kuri pārstrādāti un gatavi piegādei, un noteiktu saražoto piena produktu daudzumu;

b) gada rezultātos:

(i) savāktā piena un krējuma daudzumu, tauku saturu un proteīna saturu;

(ii) apstrādāto svaigo piena produktu daudzumu, kuri ir gatavi piegādei, un citu saražoto piena produktu daudzumu, kas sadalīts pa tipiem;

(iii) pilnpiena un vājpiena izmantošanu par izejvielu, kā arī piena produktu ražošanā izmantoto taukvielu saturu;

▼M2

(iv) galveno piena produktu olbaltumvielu saturs, pamatojoties uz mērījumu vai aprēķinu metodi, kas varētu garantēt ticamākos datus;

(v) govs piena daudzums, ko saražo lauku saimniecība reģionā (NUTS 2 teritoriālā vienība) saskaņā ar vispiemērotāko mērījumu vai aprēķinu metodi ticamāko datu iegūšanai;

▼B

c) trīs gadu rezultātos (kopš 1997. gada 31. decembra):

2. pantā minēto apsekojuma vienību skaitu, kas sadalīts pa lieluma klasēm.

▼M2 —————

▼B

5. pants

1.  Neņemot vērā šā punkta otro daļu, 1. panta 1. punktā minētie apsekojumi ir pilnīgi attiecībā uz pienotavām, kuras savāc vismaz 95 % no dalībvalstī savāktā govs piena, šo bilanci novērtējot, pamatojoties uz tipiskiem paraugiem vai citiem avotiem.

Dalībvalstis var veikt 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos mēneša apsekojumus kontrolapsekojumu formā. Tādā gadījumā izlases kļūda nedrīkst pārsniegt 1 % no kopējā valsts savākuma (ar ticamību 68 %).

2.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai iegūtu pilnīgus un pietiekami precīzus rezultātus. Tās metodoloģiska ziņojuma formā nosūta Komisijai visu informāciju, kas ļauj novērtēt nosūtīto rezultātu precizitāti, jo īpaši:

a) izmantotās aptaujas;

b) piesardzības pasākumus, lai izvairītos no pārklāšanās;

c) metodes, kas izmantotas iegūto datu transponēšanā no aptaujas Kopienas tabulās.

▼M4

Metodoloģiskie ziņojumi, datu pieejamība un uzticamība, kā arī jebkādi citi jautājumi saistībā ar šīs direktīvas īstenošanu tiek izvērtēti reizi gadā kopā ar dalībvalstīm. Dalībvalstis reizi gadā, izmantojot standarta aptaujas lapu, paziņo Komisijai metodoloģisko informāciju, kas attiecas uz 4. panta 1. punktā izmantoto informāciju. Komisija pieņem īstenošanas aktus, balstoties uz minētajām standarta aptaujas lapām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

6. pants

▼M4

1.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, nosakot tabulas datu nosūtīšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

▼B

Šīs tabulas var grozīt saskaņā ar minēto procedūru.

2.  Dalībvalstis 3. punktā minētos rezultātus, ieskaitot datus, kurus valstu likumos uzskata par konfidenciāliem vai kam piemēro noteikumus par statistikas konfidencialitāti, nosūta atbilstīgi Padomes 1990. gada 11. jūnija nolikumam (Euratom, EEK) par tādu datu pārsūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuriem attiecas statistikas konfidencialitāte ( 6 ).

3.  Dalībvalstis Komisijai nosūta, cik drīz vien iespējams pēc informācijas apkopošanas un vēlākais:

a) četrdesmit piecas dienas pēc atskaites iesniegšanas mēneša beigām 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos ikmēneša rezultātus;

b) atskaites iesniegšanas gadam sekojošajā jūnijā:

 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos ikgadējos rezultātus;

▼M2 —————

▼M2

c) nākamā gada septembrī pēc atskaites termiņa gada, rezultātus, kas minēti 1. panta 2. punktā un 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta v) daļā un c) apakšpunktā.

▼B

4.  Komisija apkopo dalībvalstu iesniegto informāciju un paziņo tām vispārējos rezultātus.

▼M4

6.a pants

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 10. janvāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 3. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

▼M4

7. pants

1.  Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 ( 7 ) nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.  Ja komiteja atzinumu nesniedz, Komisija īstenošanas akta projektu nepieņem un tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa.

▼B

8. pants

Ne vēlāk kā 1999. gada 1. jūlijā Komisija iesniedz Padomei ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanā iegūto pieredzi. Vienlaikus tā iesniedz 4. panta 2. punktā minētās analīzes rezultātus, ja vajadzīgs, kopā ar priekšlikumiem par attiecīgo periodu.

9. pants

1.  Ar 1997. gada 1. janvāri tiek atcelta Direktīva 72/280/EEK.

2.  Atsauces uz atcelto Direktīvu 72/280/EEK attiecas uz šo direktīvu.

10. pants

1.  Dalībvalstīs līdz 1997. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstīm pieņemot šos noteikumus, tajos jābūt atsaucei uz šo direktīvu, vai arī šāda atsauce jāpievieno to oficiālām publikācijām. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savas valsts likumu galvenos noteikumus, kurus tās pieņem jomā, ko regulē šī direktīva.

11. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publikācijas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.( 1 ) OV C 321, 1.12.1995., 6. lpp.

( 2 ) OV C 32, 5.2.1996.

( 3 ) OV L 179, 7.8.1972., 2. lpp. Direktīva pēdējo reizi grozīta ar 1994. gada Iestāšanās aktu.

( 4 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1166/2008 (2008. gada 19. novembris), kas attiecas uz lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 571/88 (OV L 321, 1.12.2008., 14. lpp.).

( 5 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

( 6 ) OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.

( 7 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Top