EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0013-20140417

Consolidated text: Padomes Direktīva 92/13/EEK ( 1992. gada 25. februāris ), ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/13/2014-04-17

1992L0013 — LV — 17.04.2014 — 005.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES DIREKTĪVA 92/13/EEK

(1992. gada 25. februāris),

ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē

(OV L 076, 23.3.1992., 14. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

 M1

PADOMES DIREKTĪVA 2006/97/EK (2006. gada 20. novembrī),

  L 363

107

20.12.2006

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2007/66/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2007. gada 11. decembris),

  L 335

31

20.12.2007

►M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/23/ES Dokuments attiecas uz EEZ (2014. gada 26. februāris)

  L 94

1

28.3.2014


Grozīta ar:

 A1

AKTS par Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas karalistes pievienošanās nosacījumiem un to Līgumu pielāgojumiem, kas ir Eiropas Savienības izveides pamatā

  C 241

21

29.8.1994

 A2

AKTS par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā

  L 236

33

23.9.2003
▼B

PADOMES DIREKTĪVA 92/13/EEK

(1992. gada 25. februāris),

ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarēEIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 1 ),

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu ( 2 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 3 ),

tā kā Padomes Direktīva 90/531/EEK (1990. gada 17. septembris) par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē ( 4 ), paredz tādas normas līgumu piešķiršanas procedūrām, kas potenciāliem piegādātājiem un būvuzņēmējiem nodrošinātu vienādas iespējas, bet tajā nav īpašu noteikumu, kas nodrošinātu tās efektīvu piemērošanu;

tā kā pašreizējie pasākumi, kas nodrošina minētās direktīvas piemērošanu, gan attiecīgajās valstīs, gan Kopienā ne vienmēr ir pietiekami;

tā kā efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu trūkums vai pašreizējo tiesiskās aizsardzības līdzekļu nepietiekamā efektivitāte var atturēt Kopienas uzņēmumus iesniegt piedāvājumus; tā kā tādēļ dalībvalstīm šis stāvoklis ir jālabo;

tā kā Padomes Direktīva 89/665/EEK (1989. gada 21. decembris) par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz pārskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegāžu valsts līgumus un būvdarbu valsts līgumus ( 5 ), attiecas tikai uz līgumu piešķiršanas procedūrām, ko reglamentē Padomes Direktīva 71/305/EEK (1971. gada 26. jūlijs) par būvdarbu valsts līgumu piešķiršanas procedūru koordinēšanu ( 6 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/531/EEK, un Padomes Direktīva 77/62/EEK (1976. gada 21. decembris), ar ko koordinē piegāžu valsts līgumu piešķiršanas procedūras ( 7 ), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 90/531/EEK;

tā kā, lai līgumu piešķiršanā attiecīgajās nozarēs radītu Kopienas mēroga konkurenci, ir jāpieņem noteikumi, nodrošinot to, ka piegādātājiem vai būvuzņēmējiem ir pieejamas piemērotas pārskatīšanas procedūras, ja pārkāpts attiecīgais Kopienas tiesību akts vai valstu normas, kas īsteno šo tiesību aktu;

tā kā ir jānodrošina, lai būtiski palielinātos caurskatāmības un nediskriminēšanas garantijas, un tā kā, lai to reāli panāktu, ir jābūt pieejamiem efektīviem un operatīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem;

tā kā jāņem vērā dažu tiesību sistēmu īpatnības un, attiecībā uz pārskatīšanas struktūru pilnvarām, jāļauj dalībvalstīm izvēlēties starp dažādām iespējām ar vienādu iedarbību;

tā kā viena no šīm izvēles iespējām paredz pilnvaras tieši iejaukties līgumslēdzēju subjektu līgumu piešķiršanas procedūrās, piemēram, tās apturot vai atceļot lēmumus vai diskriminējošus noteikumus dokumentos vai publikācijās;

tā kā cita izvēles iespēja paredz pilnvaras efektīvi netieši ietekmēt līgumslēdzējus subjektus, lai tiem liktu izlabot pārkāpumus vai atturētu no pārkāpumu izdarīšanas, un aizkavēt kaitējuma rašanos;

tā kā vienmēr jābūt iespējai pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu;

tā kā, ja pieprasīta tādu zaudējumu atlīdzināšana, kas ir izmaksas par piedāvājuma sagatavošanu vai dalību līguma piešķiršanas procedūrā, prasītājam, lai saņemtu izmaksu atlīdzību, nav jāpierāda, ka līgums būtu piešķirts viņam, ja šāds pārkāpums nebūtu noticis;

tā kā līgumslēdzēji subjekti, kas ievēro līgumu piešķiršanas noteikumus, var to darīt zināmu, izmantojot piemērotus līdzekļus; tā kā līgumu piešķiršanas procedūras un prakse, ko piemēro šie subjekti, ir jāpārbauda neatkarīgām personām;

tā kā šim mērķim ir vajadzīga atestācijas sistēma, kas paredz līgumu piešķiršanas noteikumu pareizu piemērošanu apliecināt, publicējot paziņojumu Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī;

tā kā līgumslēdzējiem subjektiem būtu jādod iespēja izmantot atestācijas sistēmu, ja viņi to vēlas; tā kā dalībvalstīm ir jāpiedāvā viņiem iespēja to darīt; tā kā dalībvalstis var to darīt, vai nu pašas radot sistēmu, vai ļaujot līgumslēdzējiem subjektiem izmantot citā dalībvalstī izveidotu atestācijas sistēmu; tā kā tās var uzdot veikt pārbaudi saskaņā ar atestācijas sistēmu personām, profesionālajām apvienībām vai iestāžu darbiniekiem;

tā kā šādas sistēmas ieviešanai vajadzīgo elastību garantē pamatprasības, kas tai noteiktas šajā direktīvā; tā kā darbība būtu jāprecizē Eiropas standartos, kas minēti šajā direktīvā;

tā kā dalībvalstīm var būt vajadzība precizēt darbību pirms Eiropas standartos ietvertu normu pieņemšanas vai papildus tām;

tā kā, ja uzņēmumi nepieprasa izskatīšanu, dažus pārkāpumus nevar izlabot, kamēr nav ieviests īpašs mehānisms;

tā kā tādēļ Komisijai, ja tā uzskata, ka līguma piešķiršanas procedūras laikā ir noticis skaidrs un nepārprotams pārkāpums, būtu jāspēj tam pievērst dalībvalstu kompetentu iestāžu un attiecīgā līgumslēdzēja subjekta uzmanību, lai veiktu attiecīgus pasākumus šā pārkāpuma ātrai izlabošanai;

tā kā ir jānodrošina samierināšanas iespēja Kopienas līmenī, lai konfliktus varētu atrisināt pārrunu ceļā;

tā kā šīs direktīvas praktiskā piemērošana būtu jāizskata reizē ar Direktīvas 90/531/EEK piemērošanu, pamatojoties uz informāciju, kas dalībvalstīm jāsniedz sakarā ar attiecīgo valstu pārskatīšanas procedūru darbību;

tā kā šai direktīvai jāstājas spēka reizē ar Direktīvu 90/531/EEK;

tā kā Spānijas Karalistei, Grieķijas Republikai un Portugāles Republikai vajadzētu dot pietiekamu papildlaiku šīs direktīvas transponēšanai, ņemot vērā Direktīvas 90/531/EEK piemērošanas laiku šajās valstīs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. NODAĻA

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi valstīs

▼M2

1. pants

Darbības joma un pārskatīšanas procedūru pieejamība

▼M3

1.  Šo direktīvu piemēro līgumiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/25/ES ( 8 ), izņemot gadījumus, kad šādi līgumi ir izslēgti no minētās direktīvas darbības jomas saskaņā ar minētās direktīvas 18. līdz 24. pantu, 27. līdz 30. pantu, 34. vai 55. pantu.

Šīs direktīvas nozīmē līgumi ietver piegādes, būvdarbu un pakalpojumu līgumus, būvdarbu un pakalpojumu koncesijas, pamatnolīgumus un dinamiskas iepirkumu sistēmas.

Šo direktīvu piemēro arī koncesijām, kuras piešķīruši līgumslēdzēji un kuras minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/23/ES ( 9 ) izņemot gadījumus, kad šādi līgumi ir izslēgti no darbības jomas saskaņā ar minētās direktīvas 10., 12., 13., 14., 16., 17. un 25. pantu.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz līgumiem, uz ko attiecas Direktīva 2014/25/ES vai Direktīva 2014/23/ES, līgumslēdzēju lēmumus var efektīvi un jo īpaši iespējami ātri pārskatīt saskaņā ar šīs direktīvas 2.–2.f pantā izklāstītajiem nosacījumiem, pamatojoties uz to, ka ar šādiem lēmumiem ir pārkāpti Savienības tiesību akti publiskā iepirkuma jomā vai attiecīgās valsts noteikumi, ar kuriem transponē minētos tiesību aktus.

▼M2

2.  Dalībvalstis nodrošina to, ka starp uzņēmumiem, kuri norāda uz kaitējumu, kas nodarīts saistībā ar līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, nav diskriminācijas tādēļ, ka šajā direktīvā ir nošķirti attiecīgo valstu noteikumi, ar ko īsteno Kopienas tiesību aktus, no citiem attiecīgo valstu noteikumiem.

3.  Dalībvalstis nodrošina to, ka saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, ko dalībvalstis var pieņemt, pārskatīšanas procedūras ir pieejamas vismaz ikvienai personai, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt konkrēta līguma slēgšanas tiesības un kurai ar varbūtējo pārkāpumu ir vai var tikt nodarīts kaitējums.

4.  Dalībvalstis var prasīt, lai persona, kura vēlas izmantot pārskatīšanas procedūru, būtu paziņojusi līgumslēdzējam subjektam par varbūtējo pārkāpumu un par savu nodomu prasīt pārskatīšanu, ja vien tas neietekmē nogaidīšanas termiņu saskaņā ar 2.a panta 2. punktu vai jebkādus citus termiņus, kas saskaņā ar 2.c pantu attiecas uz pārskatīšanas pieprasīšanu.

5.  Dalībvalstis var prasīt, lai attiecīgā persona vispirms prasa pārskatīšanu līgumslēdzējā subjektā. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka šāda pārskatīšanas pieteikuma iesniegšana nekavējoties aptur iespēju slēgt līgumu.

Dalībvalstis lemj par piemērotiem saziņas līdzekļiem, tostarp faksu un elektroniskiem līdzekļiem, ko izmanto šā punkta pirmajā daļā paredzētajam pārskatīšanas pieteikumam.

Šā punkta pirmajā daļā minētā apturēšana nebeidzas, kamēr nav pagājis termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad līgumslēdzējs subjekts ir nosūtījis atbildi, ja izmanto faksu vai elektroniskus saziņas līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad līgumslēdzējs subjekts ir nosūtījis atbildi, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemta atbilde.

▼B

2. pants

▼M2

Prasības attiecībā uz pārskatīšanas procedūrām

▼B

1.  Dalībvalstis nodrošina to, ka tiesību aktos par 1. pantā paredzētajām pārskatīšanas procedūrām ir pilnvarojums, kas ļauj:

vai nu

a) tiklīdz rodas izdevība, panākot vienošanos, veikt pagaidu pasākumus, lai labotu varbūtējo pārkāpumu vai novērstu turpmāku kaitējumu attiecīgām interesēm, tajā skaitā pasākumus, lai pārtrauktu līguma piešķiršanas procedūru vai nodrošinātu tās pārtraukšanu, vai pārtrauktu jebkura lēmuma īstenošanu, ko pieņēmis līgumslēdzējs subjekts un

b) atcelt nelikumīgi pieņemtus lēmumus vai nodrošināt to atcelšanu, tostarp atcelt diskriminējošas tehniskās specifikācijas, saimnieciskus vai finanšu norādījumus paziņojumā par līgumu, periodiskā informatīvā paziņojumā, paziņojumā par vērtēšanas sistēmas esamību, uzaicinājumā uz konkursu, līguma dokumentos vai jebkurā citā dokumentā, kas attiecas uz konkrēto līguma piešķiršanas procedūru;

vai arī

c) tiklīdz rodas izdevība, ja iespējams, panākot vienošanos, un, ja vajadzīgs, izlemjot pēc būtības, veikt pasākumus, kas nav paredzēti a) un b) apakšpunktā, lai labotu visus konstatētos pārkāpumus un novērstu kaitējumu attiecīgām interesēm; jo īpaši, izdodot rīkojumu par konkrētas summas samaksu, ja pārkāpums nav izlabots vai novērsts.

Dalībvalstis var izdarīt šo izvēli vai nu attiecībā uz visiem līgumslēdzējiem subjektiem, vai uz subjektu kategorijām, kas noteiktas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, un katrā ziņā uzturot spēkā tos pasākumus, kas paredzēti, lai neradītu kaitējumu attiecīgām interesēm;

d) un abos iepriekš minētajos gadījumos atlīdzināt zaudējumus personām, kam pārkāpuma dēļ nodarīts kaitējums.

Ja zaudējumu atlīdzināšanu prasa, pamatojoties uz to, ka lēmums ir pieņemts nelikumīgi, dalībvalstis var noteikt, ka apstrīdētais lēmums vispirms ir jāatceļ vai jāpasludina par nelikumīgu, ja attiecīgās dalībvalsts tiesību sistēma to prasa un paredz struktūras, kurām ir šim mērķim vajadzīgās pilnvaras.

▼M2

2.  Šā panta 1. punktā un 2.d un 2.e pantā paredzētās pilnvaras var piešķirt atsevišķām struktūrām, kas ir atbildīgas par pārskatīšanas procedūras dažādiem aspektiem.

3.  Kad pirmās instances struktūra, kas ir neatkarīga no līgumslēdzēja subjekta, pārskata līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmumu, dalībvalstis nodrošina, ka līgumslēdzējs subjekts nevar noslēgt līgumu, kamēr pārskatīšanas struktūra nav pieņēmusi lēmumu par vai nu pagaidu pasākumu, vai pārskatīšanas piemērošanu. Apturēšana beidzas ne agrāk, kā beidzoties 2.a panta 2. punktā un 2.d panta 4. un 5. punktā minētajam nogaidīšanas termiņam.

3.a  Izņemot šā panta 3. punktā un 1. panta 5. punktā paredzētos gadījumus, pārskatīšanas procedūrām nav obligāti automātiski jāaptur līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras, uz kurām tās attiecas.

4.  Dalībvalstis var noteikt, ka par pārskatīšanas procedūrām atbildīgā struktūra var ņemt vērā pagaidu pasākumu iespējamās sekas attiecībā uz visām interesēm, kurām varētu būt nodarīts kaitējums, kā arī sabiedrības interesēm un var nolemt nenoteikt šādus pasākumus, ja to negatīvās sekas varētu būt lielākas par ieguvumiem.

Lēmums nenoteikt pagaidu pasākumus neskar nekādas citas prasības, ko izvirza persona, kura lūdz veikt šos pasākumus.

▼B

5.  Summa, kas jāmaksā saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, ir jānosaka pietiekami liela, lai līgumslēdzēju subjektu atturētu no pārkāpuma izdarīšanas vai turpināšanas. Minētās summas samaksu var padarīt atkarīgu no galīgā lēmuma par to, vai pārkāpums patiešām ir noticis.

▼M2

6.  Izņemot 2.d līdz 2.f pantā paredzētos gadījumus, šā panta 1. punktā minēto pilnvaru īstenošanas ietekmi uz līgumu, kas noslēgts pēc tā slēgšanas tiesību piešķiršanas, nosaka attiecīgo valstu tiesību aktos.

Turklāt, izņemot gadījumus, kad pirms zaudējumu atlīdzināšanas lēmums ir jāatceļ, dalībvalstis var paredzēt, ka pēc līguma noslēgšanas saskaņā ar 1. panta 5. punktu, šā panta 3. punktu vai 2.a līdz 2.f pantu par pārskatīšanas procedūrām atbildīgā struktūra ir pilnvarota lemt vienīgi par zaudējumu atlīdzināšanu personām, kurām ar pārkāpumu nodarīts kaitējums.

▼B

7.  Ja ir iesniegta prasība sakarā ar zaudējumiem, kas ir izmaksas par piedāvājuma sagatavošanu vai dalību līguma piešķiršanas procedūrā, prasītājam ir jāpierāda tikai Kopienas tiesību aktu pārkāpums līgumu piešķiršanas jomā vai to valsts normu pārkāpums, kas īsteno minētos tiesību aktus, un tas, ka viņam būtu bijusi reāla iespēja iegūt līgumu un ka minētais pārkāpums ir negatīvi ietekmējis šo iespēju.

8.  Dalībvalstis nodrošina to, ka par pārskatīšanas procedūrām atbildīgo struktūru pieņemtos lēmumus var efektīvi izpildīt.

9.  Tā kā struktūras, kas ir atbildīgas par pārskatīšanas procedūrām, nav tiesu iestādes, to lēmumiem vienmēr dod rakstisku pamatojumu. Turklāt šādā gadījumā jāparedz normas, lai garantētu procedūras, ar kurām jebkurus varbūtēji nelikumīgus pasākumus, ko veikusi pārskatīšanas struktūra, vai jebkuru varbūtēju trūkumu tai piešķirto pilnvaru īstenošanā var izskatīt tiesa vai cita struktūra, kas ir ►M2  tiesa Līguma 234. panta nozīmē ◄ un kas nav atkarīga ne no līgumslēdzēja subjekta, ne no pārskatīšanas struktūras.

Pirmajā daļā minēto neatkarīgo struktūru locekļus ieceļ amatā un atceļ no amata saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tiesnešus, ciktāl šie nosacījumi attiecas uz iestādi, kas atbildīga par iecelšanu amatā, pilnvaru laiku un atcelšanu. Vismaz minētās neatkarīgās struktūras priekšsēdētājam ir tāda pati juridiskā un profesionālā kvalifikācija kā tiesnešiem. Neatkarīgā struktūra pieņem lēmumus saskaņā ar procedūru, kurā uzklausa abas puses, un šie lēmumi ar līdzekļiem, ko nosaka katra dalībvalsts, uzliek juridiskas saistības.

▼M2

2.a pants

Nogaidīšanas termiņš

1.  Pieņemot nepieciešamos noteikumus atbilstīgi šā panta 2. punktā un 2.c pantā izklāstītajiem obligātajiem nosacījumiem, dalībvalstis nodrošina, ka 1. panta 3. punktā minētajām personām ir pietiekami daudz laika, lai efektīvi pārskatītu līgumslēdzēju subjektu pieņemtos lēmumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

2.   ►M3  Pēc lēmuma par tāda līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, uz ko attiecas Direktīva 2014/25/ES vai Direktīva 2014/23/ES, līgumu nevar noslēgt, kamēr nav pagājis termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem un kandidātiem ir nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja izmanto faksu vai elektroniskus līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – kamēr nav pagājis termiņš, kas ir vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem un kandidātiem ir nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. ◄

Pretendentus uzskata par attiecīgiem, ja viņi vēl nav galīgi izslēgti. Izslēgšana ir galīga, ja tā ir paziņota attiecīgiem pretendentiem un ja vai nu neatkarīga pārskatīšanas struktūra to ir atzinusi par likumīgu, vai arī tai vairs nevar piemērot pārskatīšanas procedūru.

Kandidātus uzskata par attiecīgiem, ja līgumslēdzējs subjekts nav darījis pieejamu informāciju par viņu pieteikuma noraidīšanu, pirms attiecīgajiem pretendentiem paziņots lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Katram attiecīgajam pretendentam vai attiecīgajam kandidātam paziņojot lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tam pievieno:

▼M3

 kopsavilkumu par atbilstīgajiem iemesliem, kā minēts Direktīvas 2014/25/ES 75. panta 2. punktā, ņemot vērā minētās direktīvas 75. panta 3. punktu, vai Direktīvas 2014/23/ES 40. panta 1. punkta otrajā daļā, ņemot vērā minētās direktīvas 40. panta 2. punkta noteikumus, un

▼M2

 precīzu norādi par konkrētu nogaidīšanas periodu, ko piemēro saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē šo punktu.

2.b pants

Atkāpes no nogaidīšanas termiņa

Dalībvalstis var noteikt, ka šīs direktīvas 2.a panta 2. punktā minētos termiņus nepiemēro šādos gadījumos:

▼M3

a) ja Direktīvā 2014/25/ES vai attiecīgā gadījumā – Direktīvā 2014/23/ES nav paredzēta paziņojuma iepriekšēja publicēšana Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

▼M2

b) ja vienīgais attiecīgais pretendents šīs direktīvas 2.a panta 2. punkta nozīmē ir pretendents, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, un ja nav attiecīgu kandidātu;

▼M3

c) ja tie ir konkrēti līgumi, kuru pamatā ir dinamiska iepirkumu sistēma, kā paredzēts Direktīvas 2014/25/ES 52. pantā.

▼M2

Ja piemēro šo atkāpi, dalībvalstis nodrošina, ka līgums nav spēkā saskaņā ar šīs direktīvas 2.d un 2.f pantu, ja:

▼M3

 ir pārkāpts Direktīvas 2014/25/ES 52. panta 6. punkts; un

 līguma paredzamā vērtība ir vienāda ar Direktīvas 2014/25/ES 15. pantā noteiktajām robežvērtībām vai pārsniedz tās.

▼M2

2.c pants

Pārskatīšanas pieprasīšanas termiņi

Ja dalībvalsts nosaka, ka jebkāds pieprasījums pārskatīt līgumslēdzēja subjekta lēmumu, kas pieņemts saistībā ar vai attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, uz kuru attiecas ►M3  Direktīva 2014/25/ES vai Direktīva 2014/23/ES ◄ , ir jāiesniedz pirms noteikta termiņa beigām, tad šis termiņš ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad pretendentam vai kandidātam ir nosūtīts līgumslēdzēja subjekta lēmums, ja izmanto faksu vai elektroniskos saziņas līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad pretendentam vai kandidātam ir nosūtīts līgumslēdzēja subjekta lēmums, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemts līgumslēdzēja subjekta lēmums. Katram pretendentam vai kandidātam paziņojot līgumslēdzēja subjekta lēmumu, tam pievieno kopsavilkumu par atbilstīgajiem iemesliem. Attiecībā uz pieprasījumiem pārskatīt šīs direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos lēmumus, uz ko neattiecas īpaša paziņošana, termiņš ir vismaz 10 kalendārās dienas no attiecīgā lēmuma publicēšanas dienas.

2.d pants

Spēkā neesamība

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka visos turpmāk norādītajos gadījumos līgumu par spēkā neesošu atzīst no līgumslēdzēja subjekta neatkarīga pārskatīšanas struktūra vai ka tā spēkā neesamība ir šādas pārskatīšanas struktūras lēmuma iznākums:

▼M3

a) ja līgumslēdzējs līguma slēgšanas tiesības ir piešķīris bez paziņojuma iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas nav bijis atļauts saskaņā ar Direktīvu 2014/25/ES vai Direktīvu 2014/23/ES;

▼M2

b) ir pārkāpts šīs direktīvas 1. panta 5. punkts, 2. panta 3. punkts vai 2.a panta 2. punkts, un ar šādu pārkāpumu pretendentam, kas prasa pārskatīšanu, tika liegta iespēja izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus pirms līguma noslēgšanas, ja šāds pārkāpums ir saistīts ar ►M3  Direktīvas 2014/25/ES vai Direktīvas 2014/23/ES ◄ pārkāpumu un ja šāds pārkāpums ir ietekmējis pretendenta, kurš prasa pārskatīšanu, izredzes iegūt līguma slēgšanas tiesības;

c) šīs direktīvas 2.b panta c) punkta otrajā daļā minētajos gadījumos, ja dalībvalstis ir piemērojušas atkāpi no nogaidīšanas termiņa attiecībā uz līgumiem, kuru pamatā ir dinamiska iepirkuma sistēma.

2.  Sekas tam, ka līgumu atzīst par spēkā neesošu, nosaka attiecīgās valsts tiesību akti.

Attiecīgās valsts tiesību aktos var noteikt visu līgumsaistību atcelšanu ar atpakaļejošu spēku vai noteikt, ka atceļ vienīgi tās saistības, kas vēl jāizpilda. Pēdējā minētajā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka piemēro alternatīvas sankcijas 2.e panta 2. punkta nozīmē.

3.  Dalībvalstis var noteikt, ka no līgumslēdzēja subjekta neatkarīga pārskatīšanas struktūra nevar, pamatojoties uz 1. punktā minētajiem iemesliem, līgumu atzīt par spēkā neesošu, pat ja tā slēgšanas tiesības ir piešķirtas nelikumīgi, ja pārskatīšanas struktūra pēc visu attiecīgo aspektu izvērtēšanas konstatē, ka īpaši svarīgi iemesli saistībā ar vispārējām interesēm prasa saglabāt līguma sekas. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka tā vietā piemēro alternatīvas sankcijas 2.e panta 2. punkta nozīmē.

Ekonomisko ieinteresētību līguma spēkā esamībā var uzskatīt par īpaši svarīgu iemeslu vienīgi tad, ja izņēmuma apstākļos spēkā neesamība radītu nesamērīgas sekas.

Tomēr ekonomiskā ieinteresētība, kas tieši saistīta ar attiecīgo līgumu, nav īpaši svarīgs iemesls saistībā ar vispārējām interesēm. Ekonomiskā ieinteresētība, kas tieši saistīta ar attiecīgo līgumu, ietver, inter alia, izmaksas, kas rodas līguma izpildes kavējuma rezultātā, izmaksas, kas rodas, sākot jaunu iepirkuma procedūru, izmaksas, kas rodas no tā uzņēmēja maiņas, kurš izpilda līgumu, un izmaksas, ko rada no spēkā neesamības izrietošās juridiskās saistības.

4.  Dalībvalstis nosaka, ka šā panta 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro, ja:

▼M3

 līgumslēdzējs uzskata, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez paziņojuma iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir pieļaujama saskaņā ar Direktīvu 2014/25/ES vai Direktīvu 2014/23/ES,

▼M2

 līgumslēdzējs subjekts ir Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicējis paziņojumu, kā aprakstīts šīs direktīvas 3.a pantā, darot zināmu savu nodomu slēgt līgumu; un

 līgums netika noslēgts, kamēr nebija beidzies termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad ir publicēts minētais paziņojums.

5.  Dalībvalstis nosaka, ka šīs direktīvas 1. punkta c) apakšpunktu nepiemēro, ja:

▼M3

 līgumslēdzējs uzskata, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ir saskaņā ar Direktīvas 2014/25/ES 52. panta 6. punktu,

▼M2

 līgumslēdzējs subjekts attiecīgajiem pretendentiem ir nosūtījis lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kopā ar šīs direktīvas 2.a panta 2. punkta ceturtās daļas pirmajā ievilkumā minēto kopsavilkumu par iemesliem,

 līgums netika noslēgts, kamēr nebija beidzies termiņš, kas ir vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja izmanto faksu vai elektroniskus saziņas līdzekļus, vai – ja izmanto citus saziņas līdzekļus – vai nu vismaz 15 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad attiecīgajiem pretendentiem ir nosūtīts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, vai arī vismaz 10 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad saņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

2.e pants

Šīs direktīvas pārkāpumi un alternatīvas sankcijas

1.  Ja pārkāpts 1. panta 5. punkts, 2. panta 3. punkts vai 2.a panta 2. punkts un ja uz pārkāpumu neattiecas 2.d panta 1. punkta b) apakšpunkts, dalībvalstis nodrošina spēkā neesamību saskaņā ar 2.d panta 1. līdz 3. punktu vai alternatīvas sankcijas. Dalībvalstis var noteikt, ka no līgumslēdzēja subjekta neatkarīga pārskatīšanas struktūra pēc visu attiecīgo aspektu izvērtēšanas pieņem lēmumu par to, vai līgums būtu jāuzskata par spēkā neesošu vai arī būtu jāpiemēro alternatīvas sankcijas.

2.  Alternatīvajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām. Alternatīvās sankcijas ir:

 sodanaudas piemērošana līgumslēdzējam subjektam; vai

 līguma ilguma saīsināšana.

Dalībvalstis var pārskatīšanas struktūrai piešķirt plašas iespējas ņemt vērā visus attiecīgos faktorus, tostarp pārkāpuma smagumu, līgumslēdzēja subjekta darbību un – 2.d panta 2. punktā minētajos gadījumos – apjomu, kādā līgums paliek spēkā.

Šā punkta nolūkā zaudējumu atlīdzināšana nav atbilstīga sankcija.

2.f pants

Termiņi

1.  Dalībvalstis var noteikt, ka pārskatīšanas pieprasījums atbilstīgi 2.d panta 1. punktam ir jāiesniedz:

▼M3

a) pirms pagājušas vismaz 30 kalendārās dienas no nākamās dienas pēc dienas, kad:

 līgumslēdzējs publicēja paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar Direktīvas 2014/25/ES 70. un 71. pantu vai Direktīvas 2014/23/ES 31. un 32. pantu ar noteikumu, ka minētajā paziņojumā ir ietverts pamatojums līgumslēdzēja lēmumam līguma slēgšanas tiesības piešķirt bez paziņojuma iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai

 līgumslēdzējs informēja attiecīgos pretendentus un kandidātus par līguma noslēgšanu ar noteikumu, ka minētajā informācijā ir kopsavilkums par attiecīgajiem iemesliem, kā minēts Direktīvas 2014/25/ES 75. panta 2. punktā, ņemot vērā minētās direktīvas 75. panta 3. punktu, vai Direktīvas 2014/23/ES 40. panta 1. punkta otrajā daļā, ņemot vērā minētās direktīvas 40. panta 2. punktu. Šī iespēja attiecas arī uz šīs direktīvas 2.b panta pirmās daļas c) punktā minētajiem gadījumiem;

▼M2

b) un jebkurā gadījumā, pirms ir pagājuši vismaz seši mēneši no nākamās dienas pēc dienas, kad ir noslēgts līgums.

2.  Visos pārējos gadījumos, tostarp attiecībā uz pārskatīšanas pieprasījumiem saskaņā ar 2.e panta 1. punktu, termiņus pārskatīšanas pieprasījumu iesniegšanai nosaka attiecīgās valsts tiesību aktos, ievērojot 2.c pantu.

▼B2. NODAĻA

Atestācija

▼M2

3.a pants

Brīvprātīgās ex ante pārskatāmības paziņojuma saturs

Šīs direktīvas 2.d panta 4. punkta otrajā ievilkumā minētajā paziņojumā, kura formātu Komisija pieņem saskaņā ar 3.b panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru, ir šāda informācija:

a) līgumslēdzēja subjekta nosaukums un kontaktinformācija;

b) līguma priekšmeta apraksts;

c) pamatojums līgumslēdzēja subjekta lēmumam piešķirt līguma slēgšanas tiesības bez paziņojuma iepriekšējas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

d) tā uzņēmēja vārds vai nosaukums un kontaktinformācija, par labu kuram pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; un

e) atbilstošā gadījumā – jebkura cita informācija, ko līgumslēdzējs subjekts uzskata par lietderīgu.

3.b pants

Komitejas procedūra

1.  Komisijai palīdz Padomdevēja komiteja valsts līgumu jautājumos, kas izveidota ar Padomes Lēmuma 71/306/EEK (1971. gada 26. jūlijs) ( 10 ) 1. pantu (turpmāk – “Komiteja”).

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 3. un 7. pantu Padomes Lēmumā 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību ( 11 ), ņemot vērā tā 8. pantu.

▼B3. NODAĻA

Koriģēšanas mehānisms

▼M2

8. pants

Koriģēšanas mehānisms

▼M3

1.  Komisija var izmantot šā panta 2.–5. punktā paredzēto procedūru, ja tā pirms līguma noslēgšanas uzskata, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, uz kuru attiecas Direktīvas 2014/25/ES vai Direktīvas 2014/23/ES darbības joma, vai saistībā ar Direktīvas 2014/25/ES 26. panta 1. punktu – to līgumslēdzēju gadījumā, uz kuriem attiecas minētais noteikums, – ir nopietni pārkāpti Savienības tiesību akti publiskā iepirkuma jomā.

▼M2

2.  Komisija attiecīgajai dalībvalstij paziņo iemeslus, kuru dēļ tā ir secinājusi, ka izdarīts nopietns pārkāpums, un prasa to izlabot, izmantojot piemērotus līdzekļus.

3.  Attiecīgā dalībvalsts 21 kalendārās dienas laikā pēc 2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas Komisijai iesniedz:

a) apstiprinājumu, ka pārkāpums ir izlabots;

b) pamatotu paskaidrojumu par to, kādēļ pārkāpums nav izlabots; vai

c) paziņojumu par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru ir apturējis vai nu līgumslēdzējs subjekts pēc savas iniciatīvas, vai arī tā apturēta, pamatojoties uz 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto pilnvarojumu.

4.  Saskaņā ar 3. punkta b) apakšpunktu iesniegtajā pamatotajā paskaidrojumā, cita starpā, var būt arī pamatojums, ka par varbūtējo pārkāpumu jau notiek tiesvedība vai 2. panta 9. punktā minētā pārskatīšana. Šādā gadījumā dalībvalsts informē Komisiju par minēto procedūru iznākumu, tiklīdz tas kļūst zināms.

5.  Ja saskaņā ar 3. punkta c) apakšpunktu ir iesniegts paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras apturēšanu, dalībvalsts paziņo Komisijai, kad apturēšana ir atcelta vai sākta cita līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra, kas pilnīgi vai daļēji attiecas uz to pašu līguma priekšmetu. Veicot šo paziņošanu, apstiprina, ka varbūtējais pārkāpums ir izlabots, vai ietver pamatotu paskaidrojumu, kāpēc tas nav izlabots.

▼B4. NODAĻA

Samierināšana

▼M2 —————

▼B5. NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

▼M2

12. pants

Īstenošana

1.  Komisija var prasīt, lai dalībvalstis, konsultējoties ar Padomdevēju komiteju, iesniedz tai informāciju par attiecīgo valstu pārskatīšanas procedūru darbību.

2.  Dalībvalstis katru gadu iesniedz Komisijai visu to lēmumu tekstus, kurus to pārskatīšanas struktūras pieņēmušas saskaņā ar 2.d panta 3. punktu, kā arī minēto lēmumu pamatojumu.

12.a pants

Pārskatīšana

Komisija ne vēlāk kā 2012. gada 20. decembrī pārskata šīs direktīvas īstenošanu un ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par tās efektivitāti, un jo īpaši par alternatīvo sankciju un termiņu efektivitāti.

▼B

13. pants

1.  Līdz 1993. gada 1. janvārim dalībvalstis veic šīs direktīvas izpildei vajadzīgos pasākumus. Spānijas Karaliste veic šos pasākumus ne vēlāk par 1995. gada 30. jūniju. Grieķijas Republika un Portugāles Republika šos pasākumus veic ne vēlāk par 1997. gada 30. jūniju. Dalībvalstis tūlīt par to informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

2.  Šā panta 1. punktā minētie pasākumi dalībvalstīs stājas spēkā tajos pašos datumos kad tie, kas paredzēti Direktīvā 90/531/EEK.

3.  Dalībvalstis dara Komisijai zināmus galvenos tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

14. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

▼M2 —————( 1 ) OV C 216, 31.8.1990., 8. lpp. un

OV C 179, 7.10.1991., 18. lpp.

( 2 ) OV C 106, 22.4.1991., 82. lpp. un

OV C 39, 17.2.1992.

( 3 ) OV C 60, 8.3.1991., 16. lpp.

( 4 ) OV L 297, 29.10.1990., 1. lpp.

( 5 ) OV L 395, 30.12.1989., 33. lpp.

( 6 ) OV l 185, 16.8.1971., 5. lpp.

( 7 ) OV l 13, 15.1.1977., 1. lpp.

( 8 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).

( 9 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).

( 10 ) OV L 185, 16.8.1971., 15. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 77/63/EEK (OV L 13, 15.1.1977., 15. lpp.).

( 11 ) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

Top