Help Print this page 

Document 01980L0181-20090527

Title and reference
Padomes Direktīva ( 1979. gada 20. decembris ) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām un par Direktīvas 71/354/EEK atcelšanu (80/181/EEK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2009-05-27
Multilingual display
Text

1980L0181 — LV — 27.05.2009 — 004.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

PADOMES DIREKTĪVA

(1979. gada 20. decembris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām un par Direktīvas 71/354/EEK atcelšanu

(80/181/EEK)

(OV L 039, 15.2.1980, p.40)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

PADOMES DIREKTĪVA 85/1/EEK (1984. gada 18. decembris),

  L 2

11

3.1.1985

►M2

PADOMES DIREKTĪVA 89/617/EEK (1989. gada 27. novembris),

  L 357

28

7.12.1989

►M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 1999/103/EK (2000. gada 24. janvāris),

  L 34

17

9.2.2000

►M4

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/3/EK Dokuments attiecas uz EEZ (2009. gada 11. marts),

  L 114

10

7.5.2009
▼B

PADOMES DIREKTĪVA

(1979. gada 20. decembris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām un par Direktīvas 71/354/EEK atcelšanu

(80/181/EEK)EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Padomes 1971. gada 18. oktobra Direktīvu 71/354/EEK ( 1 ) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām, kurā jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Padomes Direktīvu 76/770/EEK ( 2 ),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu ( 3 ),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu ( 4 ),

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu ( 5 ),

tā kā mērvienības ir svarīgas visu mērinstrumentu izmantošanā, lai izteiktu mērījumus vai lieluma rādītājus; tā kā mērvienības izmanto gandrīz visās cilvēku darbības jomās; tā kā ir jānodrošina cik iespējams lielāka skaidrība to izmantošanā; tā kā tāpēc ir jāizstrādā noteikumi to izmantošanai Kopienā saimnieciskiem, sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai administratīviem mērķiem;

tā kā tomēr starptautisko pārvadājumu nozarē ir noslēgtas starptautiskas konvencijas vai nolīgumi, kas ir saistoši Kopienai vai dalībvalstīm; tā kā šīs konvencijas vai nolīgumi ir jāievēro;

tā kā tiesību akti, kas reglamentē mērvienību izmantošanu, dažādās dalībvalstīs atšķiras un tā kavē tirdzniecību; tā kā šādos apstākļos ir jāsaskaņo normatīvie un administratīvie akti, lai novērstu šādus šķēršļus;

tā kā uz mērvienībām attiecas starptautiskas rezolūcijas, kas ir pieņemtas Ģenerālajā svaru un mēru konferencē (CGPM), kas izveidota ar Metra konvenciju, kas parakstīta Parīzē 1875. gada 20. maijā, kuras dalībnieces ir visas dalībvalstis; tā kā šo rezolūciju rezultātā tika izveidota starptautiskā mērvienību sistēma (SI);

tā kā Padome 1971. gada 18. oktobrī ir pieņēmusi Direktīvu 71/354/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, lai mazinātu šķēršļus tirdzniecībai, pieņemot starptautisko mērvienību sistēmu Kopienas līmenī; tā kā Direktīva 71/354/EEK ir grozīta ar Pievienošanās aktu un Direktīvu 76/770/EEK;

tā kā šie Kopienas noteikumi nav novērsuši visus šķēršļus šajā jomā; tā kā Direktīva 76/770/EEK paredz līdz 1979. gada 31. decembrim pārbaudīt stāvokli attiecībā uz tās pielikuma D nodaļā uzskaitītajām mērvienībām, nosaukumiem un simboliem; tā kā arī ir pierādījusies vajadzība pārbaudīt stāvokli attiecībā uz dažām citām mērvienībām;

tā kā tādēļ, lai izvairītos no nopietnām grūtībām, ir jāparedz pārejas laiks, kad var pakāpeniski atteikties no mērvienībām, kas neatbilst starptautiskajai sistēmai; tā kā tomēr ir svarīgi ļaut dalībvalstīm, kas to vēlas, savas valsts teritorijā cik iespējams ātri īstenot pielikuma I nodaļas noteikumus; tā kā tāpēc ir jāierobežo šā pārejas laika ilgums Kopienā, reizē ļaujot dalībvalstīm brīvi saīsināt šo laiku;

tā kā pārejas laikā ir būtiski, īpaši, lai aizsargātu patērētājus, saglabāt skaidrību attiecībā uz mērvienību izmantošanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm; tā kā dalībvalstu pienākums ļaut izmantot papildu norādes uz produktiem un iekārtām, ko ieved no citām dalībvalstīm, šajā pārejas laikā varētu būt piemērots šim mērķim;

tā kā sistemātiska šādu risinājumu piemērošana visiem mērinstrumentiem, tostarp medicīnas instrumentiem, tomēr ne vienmēr ir vēlama; tā kā dalībvalstīm tāpēc ir jāvar pieprasīt, lai to teritorijā uz mērinstrumentiem lielumu rādījumiem būtu izmantota viena likumīga mērvienība;

tā kā šī direktīva neietekmē jau tirgū esošu ražojumu turpmāku ražošanu; tā kā tā tomēr ietekmē tādu ražojumu un iekārtu laišanu tirgū un lietošanu, uz kuriem lielumu rādītājiem izmantotas mērvienības, kas vairs nav likumīgas mērvienības, ja šādi ražojumi un iekārtas ir vajadzīgas, lai papildinātu vai aizstātu šādu jau tirgū esošu ražojumu, iekārtu vai instrumentu detaļas vai daļas; tā kā tāpēc dalībvalstīm ir jāļauj laist tirgū un lietot šādus ražojumus un iekārtas, lai papildinātu un aizstātu detaļas, pat tad, ja lielumu rādītājiem izmantotas mērvienības, kas vairs nav likumīgas mērvienības, lai varētu turpināt izmantot tirgū jau esošos ražojumus, iekārtas vai instrumentus;

tā kā Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) 1974. gada 1. martā ir apstiprinājusi starptautisku standartu, kā attēlot SI un citas vienības, ko izmanto sistēmās ar ierobežotām rakstzīmju kopām; tā kā Kopienai būtu ieteicams pieņemt risinājumus, kas ar 1974. gada 1. marta ISO 2955 standartu jau ir apstiprināti plašākā starptautiskā mērogā;

tā kā Kopienas noteikumi par mērvienībām ir atrodami vairākos Kopienas tiesību aktos; tā kā mērvienību joma ir tik svarīga, ka ir būtiski, lai tās regulējums būtu atrodams vienā Kopienas tiesību aktā; tā kā šī direktīva tāpēc apvieno visus Kopienas noteikumus šajā sakarā un atceļ Direktīvu 71/354/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.1. pants

Šīs direktīvas nozīmē likumīgas mērvienības, kas jāizmanto lielumu izteikšanai, ir:

a) pielikuma I nodaļā uzskaitītās mērvienības;

▼M4

b) pielikuma II nodaļā uzskaitītās mērvienības vienīgi tajās dalībvalstīs, kur apstiprinājums izdarīts 1973. gada 21. aprīlī;

▼M2

c) pielikuma III nodaļā uzskaitītās mērvienības tikai tajās valstīs, kur apstiprinājums izdarīts 1973. gada 21. aprīlī, un līdz dienai, kuru nosaka šīs valstis. Šī diena nevar būt vēlāk par 1994. gada 31. decembrī;

d) pielikuma III nodaļā uzskaitītās mērvienības tikai tajās valstīs, kur apstiprinājums izdarīts 1973. gada 21. aprīlī, un līdz dienai, kuru nosaka šīs valstis. Šī diena nevar būt vēlāk par 1999. gada 31. decembri.

▼B

2. pants

▼M4

a) Saistības, kas izriet no 1. panta, attiecas uz izmantotajiem mērinstrumentiem, mērvienībās izteiktajiem mērījumiem un lielumu rādītājiem.

▼B

b) Šī direktīva neietekmē tādu mērvienību izmantošanu gaisa, jūras un dzelzceļu satiksmē, kas nav kā obligātas noteiktas šajā direktīvā, bet kas ir noteiktas starptautiskās konvencijās vai nolīgumos, kas ir saistoši Kopienai vai dalībvalstīm.

3. pants

1.  Šajā direktīvā “papildu rādītājs” ir viens vai vairāki lieluma rādītāji, kas izteikti mērvienībās, kuras nav iekļautas pielikuma I nodaļā, un ko pievieno lieluma rādītājam, kas ir izteikts ar šajā nodaļā ietvertu mērvienību.

▼M4

2.  Papildu rādītāju izmantošana ir atļauta.

▼B

3.  Dalībvalstis tomēr var pieprasīt, lai uz mērinstrumentiem lielumu rādījumiem būtu izmantota tikai viena likumīgā mērvienība.

4.  Rādītājs, kas izteikts kādā no I nodaļā uzskaitītajām mērvienībām, ir noteicošais. Cita starpā rādītājus, kas ir izteikti mērvienībās, kuras nav uzskaitītas I nodaļā, izsaka rakstzīmēs, kuras nav lielākas par rakstzīmēm, ar kādām izteikti rādītāji I nodaļā uzskaitītajās vienībās.

▼M2 —————

▼B

4. pants

Mērvienības, kas nav likumīgas vai vairs nav likumīgas, atļauj izmantot:

 ražojumiem un iekārtām, kas jau laistas tirgū un/vai lietošanā šīs direktīvas pieņemšanas dienā,

 ražojumu un iekārtu detaļām un daļām, kas vajadzīgas, lai papildinātu vai aizstātu iepriekšminēto ražojumu un iekārtu detaļas vai daļas.

Mērinstrumentu rādītāju ierīcēm tomēr var prasīt likumīgu mērvienību izmantošanu.

5. pants

►M2  1983. gada 15. maija ◄ starptautisko standartu ISO 2955 “Informācijas apstrāde — SI un citu vienību attēlošana izmantošanai sistēmās ar ierobežotām rakstzīmju kopām” piemēro jomā, uz kuru attiecas minētā dokumenta 1. punkts.

6. pants

No 1981. gada 1. oktobra ir atcelta Direktīva 71/354/EEK.

▼M2 —————

▼M3

6.a pants

Šīs direktīvas īstenošanas jautājumus un jo īpaši jautājumu par papildu rādītājiem izskatīs vēlāk un vajadzības gadījumā paredzēs atbilstīgus pasākumus saskaņā ar Padomes Direktīvas 71/316/EEK ( 6 ) 18. pantā minēto procedūru.

▼M4

6.b pants

Komisija pārrauga tirgus norises saistībā ar šo direktīvu un tās īstenošanu attiecībā uz iekšējā tirgus netraucētu darbību un starptautisko tirdzniecību un līdz 2019. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei pārskatu par šīm norisēm, kas vajadzības gadījumā papildināts ar priekšlikumiem.

▼B

7. pants

a) Līdz 1981. gada 1. jūlijam dalībvalstis pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu, un par to tās tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro šos tiesību aktus no 1981. gada 1. oktobra.

b) Līdzko šī direktīva ir paziņota, dalībvalstis arī nodrošina to, ka pietiekami drīz, lai Komisija varētu iesniegt savas piebildes, to informē par visiem normatīvo un administratīvo aktu projektiem, ko tās gatavojas pieņemt jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
PIELIKUMS

I NODAĻA

1. PANTA a) APAKŠPUNKTĀ MINĒTĀS LIKUMĪGĀS MĒRVIENĪBAS

1.   SI MĒRVIENĪBAS UN TO DAUDZKĀRTŅI UN DAĻAS

1.1.   SI pamatvienībasLielums

Mērvienība

Nosaukums

Simbols

Garums

metrs

m

Masa

kilograms

kg

Laiks

sekunde

s

Elektriskās strāvas stiprums

ampērs

A

Termodinamiskā temperatūra

kelvins

K

Vielas daudzums

mols

mol

Gaismas stiprums

kandela

cd

SI pamatvienību definīcijas:

▼M1

Metrs ir gaismas veiktais ceļš vakuumā 1/299 792 458 sekundēs.

(Septiņpadsmitā CGPM (1983. g.), 1. rezolūcija).

▼B

Kilograms ir masas mērvienība; tas ir vienāds ar starptautiskā kilograma prototipa masu.

(Trešā CGPM (1901. gads), konferences ziņojuma 70. lpp.).

Sekunde ir laiks, kas vienāds ar 9 192 631 770 periodiem starojumam, kurš atbilst cēzija-133 atoma pārejai starp pamatstāvokļa diviem hipersīkstruktūras līmeņiem.

(Trīspadsmitā CGPM (1967. gads), 1. rezolūcija).

Ampērs ir tāda pastāvīga strāva, kas, plūstot divos taisnos paralēlos vadītājos ar bezgalīgu garumu un bezgalīgi mazu apaļu šķēlumu, kuri ir novietoti 1 metra attāluma vakuumā, rada starp šiem vadītājiem mijiedarbības spēku, kas ir vienāds ar 2 x 10-7 ņūtoniem uz garuma metru.

(CIPM (1946. gads), 2. rezolūcija, kas apstiprināta devītajā CGPM (1948. gads)).

▼M4

Kelvins, termodinamiskās temperatūras mērvienība, ir ūdens trīskāršā punkta termodinamiskās temperatūras 1/273,16 daļa.

Definīcijā minētā ūdens izotopiskais sastāvs atbilst šādām vielu daudzuma proporcijām: 0,00015576 moli 2H uz molu 1H, 0,0003799 moli 17O uz molu 16O un 0,0020052 moli 18O uz molu 16O.

(Trīspadsmitās CGPM (1967. gads) 4. rezolūcija un Divdesmit trešās CGPM (2007. gads) 10. rezolūcija).

▼B

Mols ir vielas daudzums sistēmā, kurā ir tik daudz mikrodaļiņu, cik atomu ir 0,012 kilogramos oglekļa-12.

Lietojot molu, ir jākonkretizē mikrodaļiņas — atomi, molekulas, joni, elektroni, citas daļiņas vai šādu daļiņu noteiktas grupas.

(Četrpadsmitā CGPM (1971. gads), 3. rezolūcija).

Kandela ir gaismas stiprums noteiktā virzienā no avota, kas emitē monohromatiskus starus ar 540 × 1012 hercu frekvenci un kura jauda attiecīgajā virzienā ir 1/683 vata steradiānā.

(Sešpadsmitā CGPM (1979. gads), 3. rezolūcija).

1.1.1.    ►M4  SI atvasinātās temperatūras mērvienības īpašais nosaukums un simbols, lai izteiktu temperatūru pēc Celsija ◄Lielums

Mērvienība

Nosaukums

Simbols

Temperatūra pēc Celsija

Celsija grāds

°C

▼M3

Celsija temperatūru t definē kā starpību t = T – T0 starp divām termodinamiskām temperatūrām T un T0 , kur T0 = 273,15 K. Temperatūru intervālu vai starpību var izteikt kelvinos vai Celsija grādos. Mērvienība “Celsija grāds” ir vienāda ar mērvienību “kelvins”.

▼M4

1.2.   SI atvasinātās mērvienības

▼M4 —————

▼M4

1.2.2.   Vispārējais noteikums par SI atvasinātajām mērvienībām

Mērvienības, kas ir loģiski atvasinātas no SI pamatvienībām, izsaka ar algebrisku izteiksmi kā SI pamatvienību pakāpes reizinājumu ar skaitlisku reizinātāju, kas ir vienāds ar 1.

1.2.3.   SI atvasinātās mērvienības ar nosaukumiem un simboliemLielums

Mērvienība

Izteiksme

Nosaukums

Simbols

Citās SI mērvienībās

SI pamatvienībās

Plaknes leņķis

radiāns

rad

 

m · m–1

Telpas leņķis

steradiāns

sr

 

m2 · m–2

Frekvence

hercs

Hz

 

s–1

Spēks

ņūtons

N

 

m · kg · s–2

Spiediens, mehāniskais spriegums

paskāls

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Enerģija, darbs; siltuma daudzums

džouls

J

N · m

m2 · kg · s–2

Jauda (1), enerģijas plūsma

vats

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Elektrības daudzums, elektriskais lādiņš

kulons

C

 

s · A

Elektriskais potenciāls, potenciālu starpība (spriegums), elektrodzinējspēks

volts

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Elektriskā pretestība

oms

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Elektrovadītspēja

sīmenss

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Elektriskā kapacitāte

farads

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magnētiskā plūsma

vēbers

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Magnētiskā indukcija

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Induktivitāte

henrijs

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Gaismas plūsma

lūmens

lm

cd · sr

cd

Apgaismojums

lukss

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Radioaktivitāte (jonizējošais starojums)

bekerels

Bq

 

s–1

Absorbētā doza, vielā atbrīvotā kinētiskā enerģija, absorbētās dozas rādītājs

grejs

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Ekvivalentā doza

zīverts

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalītiskā aktivitāte

katals

kat

 

mol · s–1

(1)   Īpašie jaudas mērvienības nosaukumi: voltampērs (simbols “VA”), ko izmanto, lai izteiktu šķietamo maiņstrāvas jaudu, un vars (simbols “var”), ko izmanto, lai izteiktu reaktīvo elektrisko jaudu. “Vars” nav iekļauts CGPM rezolūcijās.

Mērvienības, kas ir atvasinātas no SI pamatvienībām, var izteikt ar I nodaļā uzskaitītajām mērvienībām.

Jo īpaši SI atvasinātās mērvienības var izteikt ar īpašajiem nosaukumiem un simboliem, kas norādīti iepriekš tabulā; piemēram, dinamiskās viskozitātes SI mērvienību var izteikt kā m–1 · kg · s–1 vai N · s · m–2, vai Pa · s.

▼B

1.3.   Priedēkļi un to simboli dažu daudzkārtņu un decimāldaļu apzīmēšanai

▼M3Pakāpes rādītājs

Priedēklis

Simbols

1024

jota

Y

1021

zeta

Z

1018

eksa

E

1015

peta

P

1012

tera

T

109

giga

G

106

mega

M

103

kilo

k

102

hekto

h

101

deka

da

10-1

deci

d

10-2

centi

c

10-3

mili

m

10-6

mikro

μ

10-9

nano

n

10-12

piko

p

10-15

femto

f

10-18

ato

a

10-21

zepto

z

10-24

jokto

y

▼B

Masas mērvienības decimāldaudzkārtņu un decimāldaļu nosaukumus un simbolus veido, pievienojot priedēkli vārdam “grams” un tā simbolu simbolam “g”.

Ja atvasinātu mērvienību izsaka kā daļskaitli, tās daudzkārtņus un daļas var apzīmēt, pievienojot priedēkli vienībām skaitītājā vai saucējā, vai šajās abās daļās.

Nedrīkst izmantot saliktus priedēkļus, tas ir, priedēkļus, ko veido, saliekot kopā vairākus iepriekšminētos priedēkļus.

1.4.   SI mērvienību decimāldaudzkārtņu un decimāldaļu atļautie īpašie nosaukumi un simboliLielums

Mērvienība

Nosaukums

Simbols

Vērtība

Tilpums

litrs

l vai L (1)

1 l = 1 dm3 = 10–3 m3

Masa

tonna

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Spiediens, mehāniskais spriegums

bārs

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   Litra vienībai var izmantot abus simbolus “l” un “L”.

(2)   Vienība ir minēta Starptautiskā svaru un mēru biroja (BIPM) brošūrā starp vienībām, ko var atļaut uz laiku.

Piezīme:1.3. punktā uzskaitītos priedēkļus un to simbolus var izmantot saistībā ar 1.4. tabulā esošajām vienībām un simboliem.

2.   VIENĪBAS, KAS IR DEFINĒTAS, PAMATOJOTIES UZ SI MĒRVIENĪBĀM, TAČU NAV TO DECIMĀLDAUDZKĀRTŅI VAI DECIMĀLDAĻASLielums

Mērvienība

Nosaukums

Simbols

Vērtība

Plaknes leņķis

apgrieziens* (1)()

 

1 apgrieziens = 2 π rad

metriskais grāds* vai gons*

gon*

image

grāds

°

image

leņķa minūte

'

image

leņķa sekunde

"

image

Laiks

minūte

min

1 min = 60 s

stunda

h

1 h = 3 600 s

diennakts

d

1 d = 86 400 s

(1)   Rakstzīme (*) aiz vienības nosaukuma vai simbola norāda, ka tas neparādās CGPM, CIPM vai BIPM sastādītajos sarakstos. Tas attiecas uz visu šo pielikumu.

(2)   Nav starptautiska simbola.

Piezīme:1.3. punktā minētos priedēkļus var izmantot saistībā ar nosaukumiem “(metriskais) grāds” vai “gons” un simbolu “gon”.

▼M3

3.   AR SI IZMANTOJAMĀS MĒRVIENĪBAS, KURU SI LIELUMI IR IEGŪTI EKSPERIMENTĀLILielums

Simbols

Mērvienība

Nosaukums

Definīcija

Enerģija

Elektronvolts

eV

Elektronvolts ir kinētiskā enerģija, ko iegūst elektrons, vakuumā izejot cauri potenciālu starpībai 1 volts.

Masa

Unificētā atommasas mērvienība

u

Unificētā atommasas mērvienība ir 12C nuklīda atoma masas viena divpadsmitā daļa.

Piezīme: 1.3. punktā uzskaitītos priedēkļus un to simbolus var izmantot kopā ar šīm divām mērvienībām un to simboliem.

▼B

4.   MĒRVIENĪBAS UN MĒRVIENĪBU NOSAUKUMI, KO ATĻAUTS IZMANTOT TIKAI ĪPAŠĀS NOZARĒSLielums

Mērvienība

Nosaukums

Simbols

Vērtība

Optisko sistēmu optiskais stiprums

dioptrija*

 

1 dioptrija = 1 m–1

Dārgakmeņu masa

metriskais karāts

 

1 metriskais karāts = 2 · 10–4 kg

Lauksaimniecības zemes un apbūves gabalu platība

Ārs

a

1 a = 102 m2

Tekstilšķiedru un pavedienu garuma vienības masa

tekss*

tex*

1 tex = 10–6 kg · m–1

▼M1

Asinsspiediens un citu ķermeņa šķidrumu spiediens

dzīvsudraba staba milimetrs

mm Hg*

1 mm Hg = 133,322 Pa

Efektīvais šķēlums

barns

b

1 b = 10-28 m2

▼B

Piezīme: ►M1  1.3. punktā minētos priedēkļus un to apzīmējumus var lietot saistībā ar iepriekš minētajām mērvienībām un apzīmējumiem, izņemot dzīvsudraba staba milimetru un tā apzīmējumu. Tomēr skaitlis 102a tiek saukts par “hektāru”. ◄

5.   SALIKTAS MĒRVIENĪBAS

Kombinējot I nodaļā uzskaitītās mērvienības, veido saliktas mērvienības.

▼M2

II NODAĻALIKUMĪGĀS MĒRVIENĪBAS, KURAS MINĒTAS 1. PANTA b) PUNKTĀ UN KURU IZMANTOŠANA ATĻAUTA TIKAI ĪPAŠOS GADĪJUMOS

Piemērošanas joma

Vienība

Nosaukums

Aptuvena vērtība

Apzīmējums

Ceļa satiksmes zīmes, attāluma un ātruma mērvienības

jūdze

1 mile =

1 609 m

mile

jards

1 yd =

0,9144 m

yd

pēda

1 ft =

0,3048 m

ft

colla

1 in =

2,54 x 10-2 m

in

Alus, sidra liešana mucās; piens vairākkārtēji izmantojamos traukos

pinte

1 pt =

0,5683 x 10-3 m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Darījumi ar dārgmetāliem

trojas unce

1 oz tr =

31,10 x 10-3 kg

oz tr

▼M4

Šajā nodaļā norādītās mērvienības var apvienot savstarpēji vai ar I nodaļā norādītajām mērvienībām, lai veidotu saliktas mērvienības.

▼B

III NODAĻA

1. PANTA c) APAKŠPUNKTĀ MINĒTĀS LIKUMĪGĀS MĒRVIENĪBASLIELUMI, MĒRVIENĪBU NOSAUKUMI, SIMBOLI UN APTUVENĀS VĒRTĪBAS

Garums

colla

1 in = 2,54 · 10–2 m

pēda

1 ft = 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

jūdze

1 jūdze = 1 609 m

jards

1 jards = 0,9144 m

Laukums

kvadrātpēda

1 sq ft = 0,929 · 10–1 m2

akrs

1 ac = 4 047 m2

kvadrātjards

1 sq yd = 0,8361 m2

Tilpums

šķidruma unce

1 fl oz = 28,41 · 10–6 m3

ceturtdaļpinte

1 ceturtdaļpinte = 0,1421 · 10–3 m3

pinte

1 pt = 0,5683 · 10–3 m3

kvarta

1 qt = 1,137 · 10–3 m3

galons

1 gal = 4,546 · 10–3 m3

Masa

unce (angļu)

1 oz = 28,35 · 10–3 kg

trojas unce

1 oz tr = 31,10 · 10–3 kg

mārciņa

1 lb = 0,4536 kg

Enerģija

terma

1 terma = 105,506 · 106 J

Līdz datumam, kas jānosaka saskaņā ar 1. panta c) apakšpunktu, III nodaļā minētās mērvienības var kombinēt citu ar citu vai ar I nodaļā minētajām mērvienībām, lai veidotu saliktas mērvienības.

▼M2

IV NODAĻALIKUMĪGĀS MĒRVIENĪBAS, KURAS MINĒTAS 1. PANTA d) PUNKTĀ UN KURAS ATĻAUTS LIETOT TIKAI SPECIĀLĀS JOMĀS

Piemērošanas sfēra

Vienība

Nosaukums

Aptuvena vērtība

Apzīmē3jums

Jūras navigācija

jūras ass

1 fm =

1,829 m

fm

Alus, sidrs, ūdeņi, limonādes un augļu sulas vairākkārtēji izmantojamos konteineros

pinte

1 pt =

0,5683 x 10-3 m3

pt

šķidruma unce

1 fl oz =

28,41 x 10-6 m3

fl. oz

Alkoholiskie dzērieni

ceturtdaļpinte

1 gill =

0,142 x 10-3 m3

gill

Preces, kuras tiek pārdotas irdenas, berot

Unce

(avoir dupois)

1 oz =

28,35 x 10-3 kg

oz

mārciņa

1 lb =

0,4536 kg

lb

Gāzes piegāde

terms

1 therm =

105,506 x 106 J

therm

Līdz 1. panta d) punktā noteiktajai dienai, šajā nodaļā minētās mērvienības var savstarpēji savienot vai savienot ar I nodaļā minētajām, lai veidotu saliktas vienības.( 1 ) OV L 243, 29.10.1971., 29. lpp.

( 2 ) OV L 262, 27.9.1976., 204. lpp.

( 3 ) OV C 81, 28.3.1979., 6. lpp.

( 4 ) OV C 127, 21.5.1979., 80. lpp.

( 5 ) Atzinums sniegts 1979. gada 24./25. oktobrī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

( 6 ) OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.

Top