EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0753

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par pasākumiem, kas vērsti pret pārvadātājiem, kuri sekmē cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu saistībā ar nelikumīgu ieceļošanu Eiropas Savienības teritorijā vai iesaistās šajās darbībās

COM/2021/753 final

Strasbūrā, 23.11.2021

COM(2021) 753 final

2021/0387(COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par pasākumiem, kas vērsti pret pārvadātājiem, kuri sekmē cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu saistībā ar nelikumīgu ieceļošanu Eiropas Savienības teritorijā vai iesaistās šajās darbībās


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

Priekšlikuma pamatojums un mērķi

Savienība un dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses attiecībā uz vairākām Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijām un protokoliem, kuru mērķis ir apkarot transnacionālo organizēto noziedzību, migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecību; tie ir:

·Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību 1 ,

·Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokols par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to 2 ,

·Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokols par migrantu nelikumīgas ievešanas pa zemes, jūras un gaisa ceļiem apkarošanu 3 .

Šādas nelikumīgas darbības ļoti bieži notiek, izmantojot dažādus transportlīdzekļus un transporta veidus, tāpēc pārvadātāji cieši jāiesaista šo darbību novēršanā un apkarošanā.

Starptautiskā mērogā jau ir sāktas vairākas nozaru iniciatīvas šajā jomā. Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO) ir pieņēmusi Apkārtrakstu Nr. 357 “Vadlīnijas lidojuma apkalpes un salona apkalpes veiktai ziņošanai par cilvēku tirdzniecību” 4 un Apkārtrakstu Nr. 352 “Vadlīnijas salona apkalpes locekļu apmācīšanai par cilvēku tirdzniecības identificēšanu un reaģēšanu uz to” 5 . Saskaņā ar šiem apkārtrakstiem valstu civilās aviācijas iestādēm būtu jāprasa, lai ekspluatanti par šiem jautājumiem izstrādātu saviem darbiniekiem adresētas rīcībpolitikas, procedūras, mācības un norādījumus. Starptautiskā Gaisa transporta asociācija (IATA) 2018. gadā arī nāca klajā ar rezolūciju pret cilvēku tirdzniecību un izstrādāja saviem dalībniekiem paredzētus norādījumus 6 . Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) ir publicējusi pagaidu pasākumus, ar kuriem apkarot nedrošu praksi, kas saistīta ar cilvēku tirdzniecību (kurai pakļauti migranti), migrantu kontrabandu vai viņu pārvadāšanu pa jūru 7 . Starptautiskā Kuģniecības kamera (ICS) ir izdevusi norādījumus par jūrnieku un izglābto personu drošības un neapdraudētības nodrošināšanu 8 .

Daudzi pārvadātāji jau ir ieviesuši rīcībpolitikas, kas tiem savu iespēju robežās palīdz nekļūt par cilvēku tirdzniecības un cilvēku kontrabandas atbalstītājiem. Tomēr dažos gadījumos šāda rīcībpolitika nav ieviesta vai netiek labi īstenota.

Nesenie notikumi ir arī parādījuši, kā migrantus var izmantot politiskiem mērķiem un kā daži pārvadātāji ir sekmējuši cilvēku kontrabandas un cilvēku tirdzniecības darbības, kas apdraudējušas neaizsargātu cilvēku dzīvību un Savienības ārējo robežu drošību, un dažos gadījumos guvuši labumu no šādām darbībām.

Lai izvairītos no šādām situācijām, ir jāpieņem tiesību akti, kas vērsti pret pārvadātājiem, kuri sekmē cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu saistībā ar nelikumīgu ieceļošanu Savienības teritorijā vai iesaistās šajās darbībās. Lai efektīvi sasniegtu šo mērķi, minētie tiesību akti būtu jāpiemēro visā Savienībā. Šo tiesību aktu piemērošanas nosacījumi būtu jāformulē pēc iespējas tuvāk nosacījumiem, kas paredzēti iepriekš minētajā ANO konvencijā, kuru ratificējušas lielākā daļa pasaules valstu, tostarp visas Savienības dalībvalstis. Tādējādi Savienība varēs pilnībā izmantot šīs konvencijas piedāvātos instrumentus, arī situācijās, kas paredzētas minētās konvencijas 15. panta 2. punktā, gadījumos, kad cilvēku kontrabanda vai cilvēku tirdzniecība tiek veikta, lai Savienībā izdarītu smagus noziegumus.

Tāpēc ar šo regulu būtu jānodrošina tiesiskais regulējums, kas Savienībai ļautu pieņemt pasākumus, kuri būtu jāvērš pret pārvadātājiem, kas izmanto jebkura veida transportu (gaisa, jūras, iekšzemes ūdensceļu, dzelzceļa vai autotransportu), lai iesaistītos iepriekš minētajās darbībās. Veicamajiem pasākumiem vajadzētu būt piemērotiem un samērīgiem, un tajos būtu jāņem vērā konkrēta gadījuma īpašie apstākļi. Pasākumiem jo īpaši būtu jāparedz: novērst pārvadājumdarbības turpmāku paplašināšanu vai ierobežot pašreizējo pārvadājumdarbību, apturēt saskaņā ar Savienības tiesību aktiem piešķirto licenču vai atļauju darbību, apturēt tiesības veikt lidojumus pāri Savienībai, braukt tranzītā caur Savienības teritoriju vai iebraukt Savienības ostās, apturēt tiesības veikt degvielas uzpildi vai tehnisko apkopi Savienībā vai tiesības veikt pārvadājumus uz Savienību, no tās un tās teritorijā.

Saskanība ar citām Savienības politikas jomām

Šis priekšlikums papildina Savienības ārējo darbību, tajā skaitā tās kopējo ārpolitiku un drošības politiku. Ņemot vērā iespējamo drošības dimensiju, ir lietderīgi veicamo pasākumu vispārējo stratēģiju noteikt, saskaņojot to ar Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos.

2.JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

Juridiskais pamats

Priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 91. pants un 100. panta 2. punkts attiecībā uz transporta jautājumiem.

Subsidiaritāte

Ņemot vērā, ka šā priekšlikuma mērķi, proti, nodrošināt saskaņotu pieeju attiecībā uz pasākumiem, kas vērsti pret pārvadātājiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tā iedarbības, sarežģītības un pārrobežu un starptautiskā rakstura dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu.

Proporcionalitāte

Šajā priekšlikumā paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas vajadzīgi, lai sasniegtu tā mērķi.

Juridiskā instrumenta izvēle

Lai nodrošinātu vienādu un efektīvu aizsardzību migrantiem un citām personām, ko skārušas šādas nelikumīgas darbības, noteikumi, kas jāpieņem šajā ziņā, būtu jāiestrādā regulā. Šie pasākumi būtu jāpapildina ar attiecīgiem humānās palīdzības pasākumiem.

3.APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM

Kopš sākusies krīze pie ES ārējām robežām ar Baltkrieviju, ES ir pilnvērtīgi izmantojusi diplomātiskos un informēšanas instrumentus, kas ir tās rīcībā gan politiskā, gan tehniskā līmenī.

Komisija un Augstais pārstāvis ir aktīvāk apmeklējuši galvenās izcelsmes un tranzīta valstis. Šo trešo valstu iestādēm ir atgādināts par to pienākumiem saskaņā ar starptautiskajām konvencijām par cilvēku tirdzniecību un cilvēku kontrabandu, tās ir brīdinātas par situāciju pie ES robežas ar Baltkrieviju, par ekspluatācijas riskiem, kas apdraud šo valstu pilsoņus un cilvēkus, kuri šīs valstis izmanto kā tranzītvalsti, kā arī par nepieciešamību aktīvi informēt savus pilsoņus par riskiem un draudiem, ko rada nelikumīga migrācija uz Eiropu, un par iespējamo negatīvo ietekmi uz to attiecībām ar ES. Informēšanas pasākumi ietvēra tiešus kontaktus ar aviosabiedrībām un civilās aviācijas iestādēm.

Visas ieinteresētās personas, ar kurām notika apspriešanās, piekrita, ka jānodrošina efektīvi un piemēroti instrumenti migrantu kontrabandas un cilvēku tirdzniecības apkarošanai, jo īpaši attiecībā uz komerciālo transportlīdzekļu izmantošanu šajā sakarā, un jānodrošina, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu politiskiem mērķiem izmantoto cilvēku dzīvību un drošību.

Pamattiesības

Persondatu apstrāde tiks veikta tā, lai tiktu ievēroti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 9 un Regulā (ES) 2018/1725 10 noteiktie pienākumi attiecībā uz persondatu aizsardzību.

4.IETEKME UZ BUDŽETU

Šis priekšlikums neietekmē Savienības budžetu.

5.CITI ELEMENTI

Īstenošanas plāni un uzraudzīšanas, izvērtēšanas un ziņošanas kārtība

Visu saskaņā ar šo regulu pieņemto pasākumu darbības termiņš būs ierobežots, un tos pārskatīs saskaņā ar 3. panta 2. punktu.

Detalizēts konkrētu priekšlikuma noteikumu skaidrojums

Priekšlikums ir strukturēts šādi:

1. pants. Priekšmets un darbības joma

2. pants. Definīcijas

3. pants. Pasākumi, kas attiecas uz pārvadātājiem

4. pants. Tiesības tikt uzklausītam

5. pants. Procedūras noteikumi

6. pants. Sadarbība ar trešām valstīm

7. pants. Informēšana un pasažieru tiesības

8. pants. Komiteju procedūra

9. pants. Stāšanās spēkā

2021/0387 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par pasākumiem, kas vērsti pret pārvadātājiem, kuri sekmē cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu saistībā ar nelikumīgu ieceļošanu Eiropas Savienības teritorijā vai iesaistās šajās darbībās

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu un 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 11 ,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu 12 ,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)    Cilvēku tirdzniecība un migrantu kontrabanda apdraud migrantu, un jo īpaši visneaizsargātāko cilvēku, dzīvību un drošību.

(2)    Migrantu instrumentalizācija, valstiskajiem rīcībspēkiem veicinot nelikumīgu migrāciju politiskiem mērķiem, kļūst par aizvien satraucošāku parādību, kas var ietvert migrantu kontrabandu vai cilvēku tirdzniecību saistībā ar nelikumīgu ieceļošanu Savienības teritorijā, tādējādi apdraudot šo personu dzīvību un drošību un vienlaikus apdraudot drošību pie Savienības robežām.

(3)    Šādas nelikumīgas darbības ļoti bieži notiek, izmantojot dažādus transportlīdzekļus un transporta veidus, tāpēc, novēršot un apkarojot šīs darbības, ir jāvēršas pret pārvadātājiem. Tāpēc nolūkā apkarot cilvēku tirdzniecību un migrantu kontrabandu ir jāparedz pasākumi, kas jāveic attiecībā uz komercpārvadātājiem, kuri sekmē šādas nelikumīgas darbības vai iesaistās tajās. Šādi pasākumi būtu jāpiemēro ne tikai tad, ja pārvadātāji izmanto transportlīdzekļus cilvēku tirdzniecībai un migrantu kontrabandai, bet arī gadījumos, kad pārvadātāji aktīvi piedalās noziedzīgās darbībās, ko veic organizēta noziedzīga grupa, kura nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību un migrantu kontrabandu, ja pārvadātāji zina vai nu par minētās organizētās noziedzīgās grupas mērķi un vispārējo darbību, vai par tās nodomu izdarīt minētos noziegumus, vai gadījumos, kad pārvadātāji palīdz izdarīt minētos noziegumus vai sekmē tos, tajā skaitā gadījumos, kad minētie pārvadātāji un minētās organizētās noziedzīgās grupas ir valsts atbalstītas. Attiecīgie pasākumi var būt vērsti pret pārvadātāju darbībām pat tad, ja tie neved personas vai migrantus uz Savienību. Šiem pasākumiem nebūtu jāietekmē nekomerciālu pārvadātāju darbības, jo īpaši humānās palīdzības darbības.

(4)    Ņemot vērā iespējamo drošības dimensiju, ir lietderīgi veicamo pasākumu vispārējo stratēģiju noteikt, saskaņojot to ar Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos.

(5)    Procedūrai, saskaņā ar kuru pieņem pasākumus, kas vērsti pret pārvadātājiem, kuri veicina cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu, būtu jāļauj ātri pieņemt lēmumus. Šādiem pasākumiem vienmēr vajadzētu būt nepieciešamiem un samērīgiem un to darbības termiņam — ierobežotam. Vajadzības gadījumā vajadzētu būt iespējai pagarināt pasākumu darbības termiņu. Lai efektīvi vērstos pret attiecīgā pārvadātāja konkrētu rīcību, pasākumu klāstam, ko var veikt pret pārvadātājiem, vajadzētu būt pietiekami plašam.

(6)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1071/2009 13  6. pantā un Padomes Direktīvas 87/540/EEK 14 8. pantā noteikts, ka dažu transporta pakalpojumu sniegšanai Savienībā vadītājiem un pārvadātājiem ir vajadzīga laba reputācija. Novērtējot, vai vadītāji un pārvadātāji atbilst vai joprojām atbilst minētajai prasībai, dalībvalstīm būtu jāņem vērā visi pasākumi, kurus Komisija pieņēmusi saskaņā ar šo regulu.

(7)    Lai nodrošinātu, ka pasākumus pret pārvadātājiem var veikt ātri, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras šādus pasākumus noteikt ar nekavējoties piemērojamiem īstenošanas aktiem. Būtu jāpiešķir Komisijai arī īstenošanas pilnvaras pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par procedūrām, kas jāievēro pirms šādu pasākumu pieņemšanas. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 15 .

(8)    Ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka tiek ievērotas personu tiesības tikt uzklausītām, pirms tiek veikts individuāls pasākums, kas tās nelabvēlīgi ietekmē. Komisijai būtu jānodrošina, ka pirms jebkādu pret pārvadātājiem vērstu pasākumu pieņemšanas šiem pārvadātājiem tiek dota iespēja tikt uzklausītiem, vienlaikus ņemot vērā arī procedūras steidzamību. Vajadzētu būt arī iespējai pirms pasākumu veikšanas aicināt pārvadātājus nekavējoties izbeigt visas darbības, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu.

(9)    Pirms veikt pasākumus pret pārvadātājiem, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, Komisijai būtu pienācīgi jāapspriežas ar attiecīgajām iestādēm rīcības koordinācijas nolūkā. Šajā ziņā Komisijai arī vajadzētu būt iespējai lūgt minētajām iestādēm veikt attiecīgus pasākumus.

(10)    Pasākumi, kas saskaņā ar šo regulu veikti pret pārvadātājiem, būtu jādara zināmi sabiedrībai. Tāpēc īstenošanas akti, ar kuriem nosaka šādus pasākumus, bez kavēšanās būtu jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un attiecīgajiem transporta nozares dalībniekiem gan savās tīmekļvietnēs, gan attiecīgā gadījumā savās telpās būtu jāvērš pasažieru uzmanība uz šiem pasākumiem.

(11)    Šī regula neskar to, kā tiek piemērota Direktīva 2011/36/ES 16 par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, ar kuru cita starpā izveido piemērotus mehānismus, kuru mērķis ir laikus identificēt cietušos, sniegt viņiem palīdzību un atbalstu, kā arī nosaka sodus un paredz to juridisko personu atbildību, kuras veic cilvēku tirdzniecību.

(12)    Šai regulai nebūtu jāietekmē pasažieru tiesības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 261/2004 17 , (EK) Nr. 1107/2006 18 , (EK) Nr. 1371/2007 19 , (ES) Nr. 181/2011 20 un (ES) Nr. 1177/2010 21 . Jo īpaši būtu jāaizsargā tiesības uz atlīdzināšanu, maršruta maiņu un kompensāciju. Turklāt pārvadājumu atcelšana sakarā ar Komisijas pieņemto pasākumu piemērošanu nebūtu jāuzskata par ārkārtējiem apstākļiem.

(13)    Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķi, proti, nodrošināt visā Savienībā saskaņotu pieeju attiecībā uz pasākumiem, kas vērsti pret pārvadātājiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tā iedarbības, sarežģītības un pārrobežu un starptautiskā rakstura dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(14)    Lai gan šī regula ietekmē darījumdarbības brīvību, kas nostiprināta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. pantā, tā respektē šīs brīvības būtību un ierobežo to tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai sasniegtu mērķi novērst un apkarot komerciālo transportlīdzekļu izmantošanu migrantu kontrabandai un cilvēku tirdzniecībai.

(15)    Ņemot vērā steidzamību, ko radījuši ārkārtas apstākļi, kurus izraisījusi situācija pie Savienības ārējām robežām ar Baltkrieviju, tiek uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(16)    Ņemot vērā to, ka ir ārkārtīgi svarīgi nekavējoties risināt jautājumu par neaizsargātu cilvēku izmantošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1. Šajā regulā paredzēti noteikumi, kuru mērķis ir novērst un apkarot komerciālo transportlīdzekļu izmantošanu tam, lai sekmētu migrantu kontrabandu vai cilvēku tirdzniecību vai lai tajās iesaistītos.

Jo īpaši tajā paredzēti noteikumi par pasākumiem, kurus drīkst veikt, lai novērstu vai ierobežotu tādu pārvadātāju darbību, kuri saistībā ar šādu migrantu un personu nelikumīgu ieceļošanu Savienības teritorijā:

a)    transportlīdzekļus izmanto migrantu kontrabandai vai cilvēku tirdzniecībai; vai

b)    zinot par kādas organizētas noziedzīgas grupas, kas nodarbojas ar migrantu kontrabandu vai cilvēku tirdzniecību, mērķi un vispārīgi noziedzīgo darbību vai par tās nodomu izdarīt minētos noziegumus, aktīvi piedalās šādas grupas noziedzīgajās darbībās; vai

c)    organizē, koordinē, atbalsta, sekmē, atvieglo vai konsultē to, kā notiek migrantu kontrabanda vai cilvēku tirdzniecība, kurā ir iesaistīta organizēta noziedzīga grupa.

2.    Šajā regulā ir arī paredzēti pasākumi, ar ko nodrošināt, ka dalībvalstis, novērtējot vadītāju un pārvadātāju labo reputāciju, ņem vērā pasākumus, kurus Komisija pieņēmusi saistībā ar pārvadātāju rīcību, kas minēta 1. punktā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)    “cilvēku tirdzniecība” ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu vervēšana, pārvadāšana, nodošana, izmitināšana vai saņemšana, izmantojot draudus vai spēku, vai citā veidā piespiežot, aizvedot ar varu, krāpjot, maldinot, ļaunprātīgi izmantojot varu vai personas neaizsargātības stāvokli vai dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu, kura kontrolē citu personu;

b)    “migrantu kontrabanda” ir savešana nolūkā tieši vai netieši gūt labumu no tādas personas nelikumīgas ieceļošanas Savienībā, kas nav kādas dalībvalsts valstspiederīgais vai pastāvīgais iedzīvotājs;

c)    “smags noziegums” ir nodarījums, par ko soda ar brīvības atņemšanu, kuras maksimālais ilgums ir vismaz četri gadi, vai ar bargāku sodu;

d)    “organizēta noziedzīga grupa” ir strukturēta grupa, kurā ir trīs vai vairākas personas un kura pastāv kādu laiku un saskaņoti darbojas nolūkā izdarīt vienu vai vairākus smagus noziegumus vai nodarījumus saistībā ar migrantu kontrabandu vai cilvēku tirdzniecību, lai tieši vai netieši gūtu labumu;

e)    “pārvadātājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ar komerciāliem noteikumiem nodrošina pārvadājumu ar jebkura veida transportu, proti, ar gaisa, jūras, iekšzemes ūdensceļu, dzelzceļa vai autotransportu;

f)    “nelikumīga ieceļošana” ir robežu šķērsošana, neievērojot vajadzīgās prasības likumīgai ieceļošanai uzņemošajā dalībvalstī.

3. pants

Pasākumi, kas attiecas uz pārvadātājiem

1. Neskarot valsts krimināltiesisko un administratīvo pasākumu piemērošanu, gadījumā, ja pārvadātājs sekmē kādu no 1. panta 1. punktā minētajām darbībām vai iesaistās tajā, Komisija, izmantojot nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus, var nolemt veikt pasākumus, kas vērsti pret minēto pārvadātāju. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta 8. panta 2. punktā. Tos nekavējoties publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. Šā panta 1. punktā minētajiem pasākumiem jābūt nepieciešamiem un samērīgiem, un tie var ietvert jebkuru no šādām darbībām:

a)    novērst pārvadājumdarbības turpmāku paplašināšanu vai ierobežot pašreizējo pārvadājumdarbību Savienības tirgū;

b)    apturēt tiesības veikt pārvadājumus no Savienības, uz to vai tās teritorijā;

c)    apturēt tiesības veikt lidojumus pāri Savienības teritorijai;

d)    apturēt tiesības Savienībā uzpildīt degvielu vai veikt tehnisko apkopi;

e)    apturēt tiesības iebraukt Savienības ostās un tajās ieiet;

f)    apturēt tiesības braukt tranzītā caur Savienības teritoriju;

g)    apturēt licences vai atļaujas, kas piešķirtas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un dod tiesības veikt pārvadājumus Savienībā vai starptautiskus pasažieru pārvadājumus.

Minēto pasākumu piemērošana neilgst vairāk par vienu gadu. Vajadzības gadījumā pasākumus pārskata, un tos var atjaunot.

3. Kad dalībvalstis novērtē vadītāju un pārvadātāju labo reputāciju Regulas (EK) Nr. 1071/2009 6. panta un Direktīvas 87/540/EEK 8. panta piemērošanas nolūkā, tās ņem vērā pasākumus, kurus Komisija pieņēmusi saskaņā ar 1. punktu.

4. pants

Tiesības tikt uzklausītam

Komisija nodrošina, ka, pirms tā pieņem kādu no 3. pantā minētajiem pasākumiem, attiecīgajam pārvadātājam tiek dota iespēja tikt uzklausītam, ņemot vērā steidzamības nepieciešamību. Attiecīgo pārvadātāju var aicināt nekavējoties izbeigt jebkuru no 1. panta 1. punktā minētajām darbībām.

5. pants

Procedūras noteikumi

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka procedūras, kas jāievēro, pieņemot 3. pantā minētos pasākumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta 8. panta 3. punktā.

6. pants

Sadarbība ar trešām valstīm

Pirms Komisija veic jebkādus pasākumus saskaņā ar 3. pantu, kuri vērsti pret pārvadātājiem, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, tā pienācīgi apspriežas ar minētās valsts attiecīgajām iestādēm rīcības koordinācijas nolūkā. Komisija var lūgt minētās iestādes veikt visus attiecīgos pasākumus.

7. pants

Informēšana un pasažieru tiesības

1. Īstenošanas aktus, kurus Komisija pieņēmusi saskaņā ar 3. pantu, nekavējoties publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. Pārvadātāji, valstu izpildiestādes, Eiropas Aviācijas drošības aģentūra, Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra, Eiropas Jūras drošības aģentūra un ostu, lidostu, staciju un citu attiecīgo infrastruktūras objektu pārvaldības struktūras dalībvalstu teritorijā gan savās tīmekļvietnēs, gan attiecīgā gadījumā savās telpās vērš pasažieru uzmanību uz pasākumiem, kurus Komisija pieņēmusi saskaņā ar 3. pantu.

3. Šī regula neietekmē pasažieru tiesības, kas noteiktas Regulās (EK) Nr. 261/2004, (EK) Nr. 1107/2006, (EK) Nr. 1371/2007, (ES) Nr. 181/2011 un (ES) Nr. 1177/2010.

4. Minēto regulu piemērošanas nolūkā pārvadājumu atcelšana sakarā ar tādu pasākumu piemērošanu, kurus Komisija pieņēmusi saskaņā ar 3. pantu, nav uzskatāma par ārkārtējiem apstākļiem.

8. pants

Komiteju procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā,

Eiropas Parlamenta vārdā –    Padomes vārdā –

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1)     https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf  
(2)     https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
(3)     https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
(4)     https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Documents/Cir.352.alltext.en.pdf
(5)     https://www.icao.int/safety/airnavigation/OPS/CabinSafety/Documents/Circ.357.EN.pdf
(6)     https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/human-trafficking-guidelines-v1.pdf un https://www.iata.org/contentassets/8e5bb5f5bfa04057a8826cf042cd4df9/resolution-trafficking-persons-agm2018.pdf
(7)     https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/Documents/MSC.1-Circ.896-Rev.2.pdf  
(8)     https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/Documents/large-scale-rescue-at-sea.pdf  
(9)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
(10)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).
(11)    OV C [...], [...], [...]. lpp.
(12)    OV C [...], [...], [...]. lpp.
(13)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1071/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (OV L 300, 14.11.2009., 51. lpp.).
(14)    Padomes Direktīva 87/540/EEK (1987. gada 9. novembris) par piekļuvi kravu pārvadātāju pa ūdensceļiem profesijai iekšzemes un starptautiskos pārvadājumos un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu šajā profesijā (OV L 322, 12.11.1987., 20. lpp.)
(15)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(16)    Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.).
(17)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.).
(18)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu (OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.).
(19)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 3.12.2007., 14. lpp.).
(20)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 55, 28.2.2011., 1. lpp.).
(21)    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1177/2010 (2010. gada 24. novembris) par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 334, 17.12.2010., 1. lpp.).
Top