EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS, ar ko Lēmumu (ES) 2020/265 groza attiecībā uz to summu korekcijām, ko no elastības instrumenta 2020. gadā paredzēts izmantot migrācijai, bēgļu pieplūdumam un drošības apdraudējumiem, tūlītējiem pasākumiem saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras stiprināšanai

COM/2020/171 final

Briselē, 2.4.2020

COM(2020) 171 final

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,

ar ko Lēmumu (ES) 2020/265 groza attiecībā uz to summu korekcijām, ko no elastības instrumenta 2020. gadā paredzēts izmantot migrācijai, bēgļu pieplūdumam un drošības apdraudējumiem, tūlītējiem pasākumiem saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras stiprināšanai


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Eiropas Parlaments un Padome 2019. gada 27. novembrī nolēma izmantot elastības instrumentu 778,1 miljona EUR apmērā 3. izdevumu kategorijai “Drošība un pilsoniskums”, kā to ierosinājusi Komisija (Lēmums (ES) 2020/265 1 ).

Komisija 2020. gada 27. martā iesniedza budžeta grozījuma projektu (BGP) Nr. 1/2020 2 . Tas cita starpā ietvēra saistību apropriāciju vispārēju palielinājumu par 423,3 miljoniem EUR 3. izdevumu kategorijā, lai apmierinātu vajadzības, kas izriet no pieaugošā migrācijas spiediena Grieķijā, finansētu tūlītējus pasākumus, kuri nepieciešami saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu (pirmie medicīniskā aprīkojuma krājumi rescEU ietvaros), un palielinātu Eiropas Prokuratūras budžetu. Komisija BGP Nr. 1/2020 ierosināja izmantot vispārējo rezervi saistībām 350 miljonu EUR apmērā, kas pieejama no 2018. gada, lai segtu daļu no šā palielinājuma saistībā ar migrāciju. Komisija arī ierosināja finansēt palielinājuma atlikušo daļu (73,3 miljonus EUR), attiecīgi koriģējot no elastības instrumenta izmantoto summu, un paplašināt Lēmuma (ES) 2020/265 3 mērķi.

Komisija šodien iesniedz budžeta grozījuma projektu Nr. 2/2020 4 , kas ietver saistību apropriāciju papildu palielinājumu 3. izdevumu kategorijā par 3000 miljoniem EUR, lai segtu Instrumenta ārkārtas atbalstam Savienībā darbības atjaunošanu, palīdzētu dalībvalstīm novērst Covid-19 uzliesmojuma radītās sekas un vēl vairāk stiprinātu Savienības civilās aizsardzības mehānismu/rescEU nolūkā veicināt plašāku krājumu veidošanu un galveno resursu sadales koordināciju visā Eiropā. Ņemot vērā to, ka nav iespējams veikt pārvietojumus 3. izdevumu kategorijā, un saskaņā ar šodien iesniegto priekšlikumu grozīt arī DFS regulu, lai novērstu ierobežojumus šā instrumenta darbības jomā 5 , Komisija BGP Nr. 2/2020 ierosina šā palielinājuma segšanai izmantot vispārējo rezervi saistībām 2042,4 miljonu EUR apmērā 6 , kas ir pilnā šā īpašā instrumenta ietvaros pieejamā summa.

Turklāt ar šo ierosināto lēmumu par elastības instrumenta izmantošanu tiek grozīts Lēmums (ES) 2020/265 (2019. gada 27. novembris) un aizstāts kopā ar BGP Nr. 1/2020 iesniegtais grozījums. Tāpēc šis jaunais priekšlikums attiecas uz BGP Nr. 1/2020 un BGP Nr. 2/2020 iekļautajiem saistību apropriāciju apvienotajiem palielinājumiem 3. izdevumu kategorijā, palielina kopējo izmantojamo summu līdz 1094,4 miljoniem EUR 7 un pilnībā izmanto summu, kas saskaņā ar šo instrumentu pieejama 2020. gadam.

Tā kā BGP Nr. 2/2020 par vispārējās rezerves saistībām izmantošanu un šis ierosinātais lēmums par elastības instrumenta izmantošanu nav pietiekami, lai segtu Instrumenta ārkārtas atbalstam Savienībā finansējuma vajadzības, Komisija kopā ar BGP Nr. 2/2020 iesniedz arī atsevišķu priekšlikumu 8 par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadam 714,6 miljonu EUR apmērā.

Indikatīvās maksājumu apropriācijas, kas atbilst atjauninātajai elastības instrumenta izmantošanai, ir izklāstītas turpmākajā tabulā.

(miljonos euro, pašreizējās cenās)

Gads

Maksājumu apropriācijas, kas saistītas ar elastības instrumenta izmantošanu 2020. gadā

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

Kopā

1094,4

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,

ar ko Lēmumu (ES) 2020/265 groza attiecībā uz to summu korekcijām, ko no elastības instrumenta 2020. gadā paredzēts izmantot migrācijai, bēgļu pieplūdumam un drošības apdraudējumiem, tūlītējiem pasākumiem saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras stiprināšanai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību 9 un jo īpaši tā 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

1)Elastības instruments ir paredzēts tam, lai finansētu skaidri noteiktus izdevumus, kurus nebūtu iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām Savienības vispārējā budžeta izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

2)Kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 10 11. pantā, elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir 600 000 000 EUR (2011. gada cenās), kuru attiecīgā gadījumā papildina dzēstās summas, ko dara pieejamas saskaņā ar minētā panta 1. punkta otro daļu.

3)Eiropas Parlaments un Padome 2019. gada 27. novembrī pieņēma Lēmumu (ES) 2020/265 11 par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā nodrošināt 778 074 489 EUR lielu summu saistību apropriācijās 3. izdevumu kategorijā (“Drošība un pilsoniskums”) 2020. finanšu gadam, lai finansētu pasākumus migrācijas, bēgļu un drošības jomā.

4)Budžeta grozījuma projekts Nr. 1/2020 12 ietver saistību apropriāciju palielinājumu 3. izdevumu kategorijai par 423 300 000 EUR, lai apmierinātu vajadzības, kas izriet no pieaugošā migrācijas spiediena Grieķijā, finansētu tūlītējus pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un segtu Eiropas Prokuratūras budžeta palielinājumu. No šā kopējā palielinājuma 350 000 000 EUR sedz, izmantojot vispārējo rezervi saistībām, kas noteikta Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 14. pantā, un 73 300 000 EUR sedz, papildus izmantojot elastības instrumentu 2020. gadam. Ir jākoriģē arī indikatīvais maksājumu profils.

5)Budžeta grozījuma projektā Nr. 2/2020 13 ietverts saistību apropriāciju papildu palielinājums 3. izdevumu kategorijā par 3000 miljoniem EUR, lai segtu Instrumenta ārkārtas atbalstam Savienībā darbības atjaunošanu, palīdzētu dalībvalstīm novērst Covid-19 uzliesmojuma radītās sekas un vēl vairāk stiprinātu Savienības civilās aizsardzības mehānismu/rescEU nolūkā veicināt plašāku krājumu veidošanu un galveno resursu sadales koordināciju visā Eiropā. No šā kopējā palielinājuma 2 042 402 163 EUR sedz, izmantojot vispārējo rezervi saistībām, kas noteikta Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 14. pantā, un 243 039 699 EUR sedz, papildus izmantojot elastības instrumentu 2020. gadam. Ir jākoriģē arī indikatīvais maksājumu profils.

6)Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums (ES) 2020/265.

7)Šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tajā pašā dienā, kad tiek grozīts 2020. gada budžets, ņemot vērā to, ka elastības instruments ļauj finansēt dažas darbības, kas pārsniedz daudzgadu finanšu shēmā 2020. gada budžetam noteikto maksimālo apjomu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (ES) 2020/265 1. panta 1. punkta pirmo daļu groza šādi: “778 074 489 EUR” aizstāj ar “1 094 414  188 EUR”;

tā 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: “Šā punkta pirmajā daļā minēto summu izmanto, lai finansētu pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas, kā arī pašreizējo veselības krīzi Eiropas Savienībā, ko izraisījis Covid-19 uzliesmojums, un Eiropas Prokuratūras pieaugošās vajadzības.”;

panta 2. punkta pirmās daļas a) līdz d) apakšpunktus aizstāj ar šādiem:

“a)    574 652 355 EUR 2020. gadā;

b)    413 658 806 EUR 2021. gadā;

c)    66 154 477 EUR 2022. gadā;

d)    39 948 550 EUR 2023. gadā.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā –    Padomes vārdā –

priekšsēdētājs    priekšsēdētājs

(1)    OV L 58, 27.2.2020., 51. lpp.
(2)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(3)    COM(2020) 140, 27.3.2020.
(4)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(6)    Šī summa ietver atlikušo rezervi no 2019. gada (1316,9 miljoni EUR), kas ar Komisijas šodien pieņemto “Tehnisko korekciju attiecībā uz īpašo instrumentu” (COM(2020) 173, 2.4.2020.) tika darīta pieejama 2020. gadam.
(7)    Šajā summā ir ņemti vērā 175 miljoni EUR, kas 2019. gadā tika dzēsti no Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda un ar Komisijas šodien pieņemto “Tehnisko korekciju attiecībā uz īpašo instrumentu” (COM(2020) 173, 2.4.2020.) pievienoti elastības instrumentam.
(8)    COM(2020) 172, 2.4.2020.
(9)    OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(10)    Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
(11)

   Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/265 (2019. gada 27. novembris) par to, lai izmantotu elastības instrumentu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (OV L 058, 27.2.2020., 51. lpp.).

(12)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(13)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
Top