EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0170

2020. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA GROZĪJUMA Nr. 2 PROJEKTS Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu

COM/2020/170 final

Briselē, 2.4.2020

COM(2020) 170 final

2020. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA
GROZĪJUMA Nr. 2 PROJEKTS

Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm un Savienības civilās aizsardzības mehānisma/rescEU turpmāka stiprināšana, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu


Ņemot vērā:

Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (…) 1 , un jo īpaši tās 44. pantu,

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu, kas pieņemts 2019. gada 27. novembrī 2 ,

budžeta grozījuma Nr. 1/20 projektu 3 , kas pieņemts 2020. gada 27. martā,

Eiropas Komisija ar šo iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 2020. gada budžeta grozījuma Nr. 2 projektu.

IZMAIŅAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMĀ PA IEDAĻĀM

Izmaiņas vispārējā ieņēmumu pārskatā un III iedaļā ir pieejamas EUR-Lex tīmekļa vietnē ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm ).

Saturs

1.    Ievads    

2.    Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm, no jauna aktivizējot Ārkārtas atbalsta instrumentu Savienībā    

2.1.    Konteksts    

2.2.    Ar ĀAI starpniecību finansējamās darbības    

3.    Savienības civilās aizsardzības mehānisma turpmāka stiprināšana (Savienībā)    

4.    Finansēšana    

5.    Kopsavilkuma tabula pa DFS izdevumu kategorijām    

   

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.    Ievads

2020. gada budžeta grozījuma Nr. 2 projekta (BGP) mērķis ir nodrošināt 3000 miljonus EUR saistību apropriācijās un 1530 miljonus EUR maksājumu apropriācijās 3. izdevumu kategorijā Drošība un pilsoniskums, lai finansētu ārkārtas atbalsta sniegšanu Savienībā, izmantojot Ārkārtas atbalsta instrumentu, ko ir ierosināts no jauna aktivizēt, lai palīdzētu novērst Covid-19 uzliesmojuma sekas, un turpinātu stiprināt Savienības civilās aizsardzības mehānismu/rescEU, kas ļautu izveidot lielākus krājumus un koordinēt svarīgāko resursu sadalījumu visā Eiropā 4 .

2.    Ārkārtas atbalsts dalībvalstīm, no jauna aktivizējot Ārkārtas atbalsta instrumentu Savienībā

2.1.    Konteksts

Ņemot vērā krīzes dziļumu pēc Covid-19 uzliesmojuma, kā arī to vajadzību apjomu un veidu, attiecībā uz kurām tuvākajā nākotnē nepieciešams atbalsts no ES budžeta, Komisija līdztekus šim BGP ierosina Padomei no jauna aktivizēt un grozīt Padomes Regulu 2016/369 par ārkārtas atbalsta sniegšanu Savienībā 5 , lai nodrošinātu ES ar plašāku instrumentu kopumu, kas atbilstu pašreizējās Covid-19 pandēmijas plašajam mērogam.

Ārkārtas atbalsta instruments (ĀAI) tika izveidots 2016. gada martā, un tas tika aktivizēts uz trīs gadiem, lai risinātu ārkārtas situāciju, kas radās pēc bēgļu masveida pieplūduma Grieķijā. Tas tika izstrādāts kā universāls instruments cīņā pret krīzēm Eiropas Savienībā, un to izmanto tikai ārkārtas apstākļos, rodoties nopietnām grūtībām. To var mobilizēt, lai risinātu visas krīzes, kurās vajadzīga humānā palīdzība, un tas aptver plašu atbalstāmo darbību klāstu: “Ārkārtas atbalsts [..] var ietvert jebkuru humānās palīdzības darbību [..], un tādējādi tas var ietvert atbalsta, palīdzības un, ja nepieciešams, aizsardzības operācijas dzīvības glābšanai un saglabāšanai katastrofu laikā 6 . 

Pasākumi, kas noteikti saskaņā ar Savienības civilās aizsardzības mehānismu (rescEU), civilās aizsardzības mehānismu, Investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu, paredzot izmantot Eiropas strukturālos un investīciju fondus un citus Savienības instrumentus, palīdz daļēji risināt sabiedrības veselības ārkārtas situāciju; tomēr, ņemot vērā problēmas mērogu un iedarbību, ir efektīvi jārisina ar sabiedrības veselību saistītās humanitārās sekas, ko rada slimības uzliesmojums Savienībā. Ārkārtas atbalsts, ko sniedz ĀAI ietvarā, veicina papildināmību un saskaņotību ar skarto dalībvalstu darbībām, kā arī sinerģiju ar darbībām, ko ES līmenī finansē no citiem fondiem un instrumentiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek ierosināts iespējami drīz aktivizēt atbalstu saskaņā ar Ārkārtas atbalsta regulu (Regulu 2016/369) un nodrošināt vajadzīgās apropriācijas. Tas ļaus Savienībai izvērst pasākumus smagu seku novēršanai un mazināšanai vienā vai vairākās dalībvalstīs un koordinēti risināt vajadzības saistībā ar Covid-19 katastrofu, šādi papildinot saskaņā ar citiem ES instrumentiem sniegto palīdzību.

2.2.    Ar ĀAI starpniecību finansējamās darbības

Ņemot vērā situācijas steidzamību un ar Covid-19 uzliesmojumu saistītās sabiedrības veselības krīzes nopietno raksturu visās dalībvalstīs, Komisija ierosina Ārkārtas atbalsta instrumentam piešķirt 2700 miljonus EUR saistību apropriācijās un 1380 miljonus EUR maksājumu apropriācijās.

Atbalstu var izmantot, lai cita starpā finansētu šādas darbības:

plašāku un ātrāku krājumu izveide un svarīgāko resursu sadales koordinēšana visā Eiropā;

aizsarglīdzekļu, kas importējami no starptautiskajiem partneriem, transportēšanas, kā arī izvadāšanas visā ES vajadzību apmierināšana;

pacientu, kuriem ir vajadzīga medicīniskā palīdzība, transportēšana uz tuvējām pārrobežu slimnīcām, kuras var piedāvāt brīvas vietas;

pārrobežu sadarbība, lai mazinātu spiedienu uz veselības aprūpes sistēmām visvairāk skartajos ES reģionos;

centralizēts svarīgu medicīnas preču iepirkums un sadale slimnīcām, kā arī slimnīcu personāla ārkārtas apgāde ar aizsarglīdzekļiem, piemēram, respiratoriem, ventilatoriem, individuāliem aizsardzības līdzekļiem, atkārtoti lietojamām maskām, zālēm, terapeitiskiem līdzekļiem un laboratorijas piederumiem, un dezinfekcijas līdzekļiem;

ES uzņēmumu ražošanas jaudu palielināšana un pārveidošana, lai nodrošinātu tāda aprīkojuma un materiālu ātru ražošanu un ieviešanu, kas vajadzīgi, lai steidzami risinātu būtisku produktu un zāļu trūkumu;

aprūpes iestāžu un resursu palielināšana, tostarp pagaidu un daļēji pastāvīgos lauka hospitāļos, un atbalsts pārveidotajām telpām;

palielināta testēšanas komplektu ražošana un atbalsts galveno pamatvielu iegādei;

zāļu un testēšanas metožu ātras izstrādes veicināšana;

testu veikšanai nepieciešamo materiālu (testēšanas komplektu, reaģentu, palīgmateriālu) izstrāde, iegāde un sadale;

Komisija nodrošinās pilnīgu koordināciju, lai ĀAI ietvaros finansētās darbības konkrētās jomās (piemēram, migrantu uzņemšanas objektos) papildinātu citus izveidotos instrumentus, piemēram, rescEU vai Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (AMIF). Lai maksimāli palielinātu ietekmi, izmantojums tiks pielāgots pandēmijas attīstības gaitai un saskaņots ar dalībvalstu veiktajiem pasākumiem.

EUR

Budžeta pozīcija

Nosaukums

Saistību apropriācijas

Maksājumu apropriācijas

III iedaļa — Komisija

18 01 04 05

Atbalsta izdevumi ārkārtas atbalstam Savienībā

54 000 000

54 000 000

18 07 01

Ārkārtas atbalsts Savienībā

2 646 000 000

1 326 000 000

Kopā    

2 700 000 000

1 380 000 0003.    Savienības civilās aizsardzības mehānisma turpmāka stiprināšana (Savienībā)

Sniedzot savu devumu ES reakcijā uz Covid-19 uzliesmojumu, UCPM veicina sadarbību starp dalībvalstīm. Papildinot kopējo iepirkumu un kā papildu drošības pasākumu Komisija UCPM/rescEU ietvaros ir pieņēmusi jaunu īstenošanas aktu, lai palīdzētu dalībvalstīm iegādāties daļu no vajadzīgā aprīkojuma (tostarp terapeitiskos līdzekļus, medicīnisko aprīkojumu, individuālos aizsardzības līdzekļus, laboratorijas piederumus), tādējādi palielinot un paplašinot kopīgā iepirkuma procesā iegādāto un par prioritāti noteikto produktu daudzumu. Ar RescEU tiešo dotāciju tiks nodrošināts 100 % finansējums no ES budžeta, kas ietver pilnīgu finansējumu minēto jaudu attīstīšanai un pilnīgu finansējumu ieviešanas pasākumiem. Iegādātais aprīkojums tiks uzglabāts vienā vai vairākās dalībvalstīs, savukārt lēmumu pieņemšanas process tiks organizēts ES līmenī, nodrošinot ārkārtas palīdzības piegādes papildus valsts krājumiem. Tas būs pieejams visām dalībvalstīm un tiks izmantots nepietiekamas valsts kapacitātes gadījumā.

Kā paziņots budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projektā 7 , Komisija pārvietoja 10 miljonus EUR saistību apropriācijās, lai, reaģējot uz Covid-19, atbalstītu medicīniskos pretdarbības pasākumus un aprīkojuma iegādi no pašreizējā UCPM/rescEU budžeta 2020. gadam (katastrofu novēršana un sagatavotība katastrofām Savienībā), un ierosināja budžeta palielinājumu 70 miljonu EUR apmērā saistību apropriācijās un 40 miljonu EUR apmērā maksājumu apropriācijās.

Ņemot vērā krīzes straujo attīstību un ar to saistītās vajadzības dalībvalstīs, ir vēl vairāk jāpastiprina mūsu krājumu veidošanas centieni. rescEU var palīdzēt krājumu paplašināšanā, to svarīgo medicīnas preču koordinēšanā un izplatīšanā, pēc kurām ir liels pieprasījums slimnīcās, tostarp slimnīcu personāla aizsarglīdzekļi (maskas, aizsargbrilles, kombinezoni, nanomateriāli medicīniskai izmantošanai, dezinfekcijas līdzekļi), ventilatori (gan invazīvi, gan neinvazīvi ventilatori), kas vajadzīgi efektīvai reaģēšanai. Krājumi jāizmanto tam, lai īsā laikā un secīgi nosūtītu vajadzīgo medicīnisko aprīkojumu uz tām dalībvalstīm un reģioniem, kuri piedzīvo infekcijas slimību uzliesmojumus un epidēmiju saasinājumus, efektīvi un lietderīgi izmantojot atkārtoti lietojamu aprīkojumu tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams.

Tādēļ tiek ierosināts papildu palielinājums 300 miljonu EUR apmērā saistību apropriācijās un 150 miljonu EUR apmērā maksājumu apropriācijās.

Pastiprinātais rescEU un no jauna aktivizētais ĀAI viens otru papildinās un garantēs visefektīvāko vajadzīgā medicīniskā aprīkojuma nodrošināšanu.

EUR

Budžeta pozīcija

Nosaukums

Saistību apropriācijas

Maksājumu apropriācijas

III iedaļa — Komisija

23 03 01 01

Katastrofu novēršana un sagatavotība katastrofām Savienībā

300 000 000

150 000 000

Kopā    

300 000 000

150 000 000

4.    Finansēšana

Ņemot vērā to, ka daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 3. izdevumu kategorijā nav rezervju un pārdales iespēju, Komisija ierosina mobilizēt šādus īpašos instrumentus 3000 miljonu EUR kopsummā:

·atlikusī saistību vispārējā rezerve 2042,4 miljonu EUR apmērā 8 . Vienlaikus ar šo budžeta grozījumu tiek ierosināts grozīt DFS regulu, lai atceltu ierobežojumus šā instrumenta darbības jomā 9 ;

·elastības instruments 243 miljonu EUR apmērā 10 , kā arī

·Neparedzēto izdevumu rezerve atlikumam (714,6 miljoni EUR) ar attiecīgu kompensāciju no rezerves, kas 2020. gadā pieejama 5. izdevumu kategorijā Administrācija 11 .

5.    Kopsavilkuma tabula pa DFS izdevumu kategorijām

EUR

Pozīcija

2020. gada budžets

Budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projekts

2020. gada budžets

(t. sk. BGP Nr. 1/2020)

(t. sk. BGP Nr. 1-2/2020)

SA

MA

SA

MA

SA

MA

1.

Gudra un iekļaujoša izaugsme

83 930 597 837

72 353 828 442

83 930 597 837

72 353 828 442

Maksimālā summa

83 661 000 000

 

 

83 661 000 000

 

Rezerve

 

 

 

 

1.a

Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai

25 284 773 982

22 308 071 592

 

 

25 284 773 982

22 308 071 592

Tostarp saskaņā ar vispārējo rezervi saistībām

93 773 982

 

 

 

93 773 982

 

Maksimālā summa

25 191 000 000

 

 

 

25 191 000 000

 

Rezerve

 

 

 

 

1.b

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

58 645 823 855

50 045 756 850

 

 

58 645 823 855

50 045 756 850

Tostarp saskaņā ar vispārējo rezervi saistībām

175 823 855

 

 

 

175 823 855

 

Maksimālā summa

58 470 000 000

 

 

 

58 470 000 000

 

Rezerve

 

 

 

 

2.

Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

59 907 021 051

57 904 492 439

 

 

59 907 021 051

57 904 492 439

Maksimālā summa

60 421 000 000

 

 

 

60 421 000 000

 

Rezerve

513 978 949

 

 

 

513 978 949

 

Tostarp: Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) — ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi

43 410 105 687

43 380 031 798

 

 

43 410 105 687

43 380 031 798

Maksimālā apakšsumma

43 888 000 000

 

 

 

43 888 000 000

 

Noapaļošanas starpība, kas ir izslēgta no rezerves aprēķināšanas

888 000

 

 

 

888 000

 

ELGF rezerve

477 006 313

 

 

 

477 006 313

 

3.

Drošība un pilsoniskums

4 152 374 489

3 748 527 141

3 000 000 000

1 530 000 000

7 152 374 489

5 278 527 141

Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu

851 374 489

 

243 039 699

 

1 094 414 188

 

Tostarp saskaņā ar vispārējo rezervi saistībām

350 000 000

 

2 042 402 163

 

2 392 402 163

 

Tostarp saskaņā ar neparedzēto izdevumu rezervi

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Maksimālā summa

2 951 000 000

 

 

 

2 951 000 000

 

Rezerve

 

 

 

 

4.

Globālā Eiropa

10 406 572 239

8 944 061 191

 

 

10 406 572 239

8 944 061 191

Maksimālā summa

10 510 000 000

 

 

 

10 510 000 000

 

Rezerve

103 427 761

 

 

 

103 427 761

 

5.

Administrācija

10 271 193 494

10 274 196 704

 

 

10 271 193 494

10 274 196 704

Maksimālā summa

11 254 000 000

 

 

 

11 254 000 000

 

Tostarp kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Rezerve

730 806 506

 

 

 

16 248 368

 

Tostarp: iestāžu administratīvie izdevumi

7 955 303 132

7 958 306 342

 

 

7 955 303 132

7 958 306 342

Maksimālā apakšsumma

9 071 000 000

 

 

 

9 071 000 000

 

Tostarp kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Rezerve

863 696 868

 

 

 

149 138 730

 

Kopā

168 667 759 110

153 225 105 917

3 000 000 000

1 530 000 000

171 667 759 110

154 755 105 917

Tostarp saskaņā ar elastības instrumentu

851 374 489

893 079 197

243 039 699

123 950 247

1 094 414 188

1 017 029 444

Tostarp saskaņā ar vispārējo rezervi saistībām

619 597 837

 

2 042 402 163

 

2 662 000 000

 

Tostarp saskaņā ar neparedzēto izdevumu rezervi

 

714 558 138

 

714 558 138

 

Maksimālā summa

168 797 000 000

172 420 000 000

 

168 797 000 000

172 420 000 000

Tostarp kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves

- 252 000 000

 

- 714 558 138

 

- 966 558 138

 

Rezerve

1 348 213 216

20 087 973 280

 

 

633 655 078

18 681 923 527

 

Citi īpašie instrumenti

587 763 000

418 500 000

587 763 000

418 500 000

Viss kopā

169 255 522 110

153 643 605 917

3 000 000 000

1 530 000 000

172 255 522 110

155 173 605 917

(1)    OV L 193, 30.7.2018.
(2)    OV L 57, 27.2.2020.
(3)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(4)    Papildus palielinājumam (80 miljoni EUR, no kuriem 10 miljoni EUR, izmantojot pārdalīšanu Savienības civilās aizsardzības mehānismā), kā paredzēts BGP Nr. 1/2020 (COM(2020) 145, 27.3.2020.).
(5)    COM(2020) 175, 2.4.2020.
(6)    Padomes Regulas 2016/369 3. panta 2. punkts
(7)    COM(2020) 145 final, 27.3.2020.
(8)    Šajā summā ir ietverta atlikusī rezerve no 2019. gada (1316,9 miljoni EUR), kas 2020. gadam tika darīta pieejama ar dokumentu “Tehniskā korekcija attiecībā uz īpašo instrumentu”, COM(2020) 173, 2.4.2020.
(9)    COM(2020) 174, 2.4.2020. Šim Regulas Nr. 1311/2013 grozījumam būtu jāstājas spēkā ne vēlāk kā tajā dienā, kad tiek galīgi pieņemts šis BGP.
(10)    COM(2020) 171, 2.4.2020.
(11)    COM(2020) 172, 2.4.2020.
Top