EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0626

Priekšlikums Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005, ar ko paredz konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

/* COM/2007/0626 galīgā redakcija */

52007PC0626

Priekšlikums Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005, ar ko paredz konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku /* COM/2007/0626 galīgā redakcija */


[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 17.10.2007

COM(2007) 626 galīgā redakcija

Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005, ar ko paredz konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

(iesniegusi Komisija)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005 paredz konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku (KDR) saskaņā ar Kopējo Nostāju 2005/440/KĀDP un atbilstoši ANO Drošības padomes Rezolūcijai 1596 (2005) un turpmākām attiecīgām rezolūcijām.

2. Ar 2007. gada 10. augusta Rezolūciju 1771 (2007) ANO Drošības padome cita starpā nolēma, ka ierobežojošos pasākumus attiecībā uz konkrētu tehnisko palīdzību nepiemēro attiecīgās tehniskās palīdzības sniegšanai, ja iepriekš paziņots komitejai, ko izveidoja ar Rezolūcijas 1533 (2004) 8. punktu, un saskaņots ar KDR valdību, ja šādas palīdzības vienīgais mērķis ir atbalsts KDR armijas un policijas spēkiem, kas ir integrācijas procesā North Kivu un South Kivu provincē un Ituri apgabalā. Tādēļ ir lietderīgi attiecīgi grozīt Regulu (EK) Nr. 889/2005.

3. Turklāt ir lietderīgi pielāgot Regulu (EK) Nr. 889/2005 atbilstīgi jaunākajai praksei sankciju jomā attiecībā uz kompetento iestāžu noteikšanu, atbildību par pārkāpumiem un jurisdikciju.

4. Priekšlikums

PADOMES REGULA,

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005, ar ko paredz konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 60. un 301. pantu,

ņemot vērā 2007. gada 9. oktobra Kopējo Nostāju 2007/654/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku[1],

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005[2] tika noteikti ierobežojoši pasākumi attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku (KDR) saskaņā ar Kopējo Nostāju 2005/440/KĀDP un atbilstoši ANO Drošības padomes Rezolūcijai 1596 (2005) un turpmākām attiecīgām rezolūcijām.

(2) Ar 2007. gada 10. augusta Rezolūciju 1771 (2007) ANO Drošības padome cita starpā nolēma, ka ierobežojošos pasākumus attiecībā uz tehnisko palīdzību nepiemēro attiecīgas tehniskās palīdzības sniegšanai, ja iepriekš paziņots komitejai, ko izveidoja ar Rezolūcijas 1533 (2004) 8. punktu, un saskaņots ar KDR valdību, ja šādas palīdzības vienīgais mērķis ir atbalsts KDR armijas un policijas spēkiem, kas ir integrācijas procesā North Kivu un South Kivu provincē un Ituri apgabalā. Tādēļ ir lietderīgi attiecīgi grozīt Regulu (EK) Nr. 889/2005.

(3) Turklāt ir lietderīgi pielāgot Regulu (EK) Nr. 889/2005 atbilstīgi jaunākajai praksei sankciju jomā attiecībā uz kompetento iestāžu noteikšanu, atbildību par pārkāpumiem un jurisdikciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 889/2005 izdara šādus grozījumus.

5. Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu pantu:

„3. pants

1. Atkāpjoties no 2. panta, kompetentās iestādes, kas norādītas pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, dalībvalstī, kurā reģistrēts attiecīgais pakalpojuma sniedzējs, var atļaut sniegt:

(a) tehnisku palīdzību, finansējumu un finanšu palīdzību, kas ir saistīta ar ieročiem un ar tiem saistītiem materiāliem, ja tie ir paredzēti tikai Apvienoto Nāciju Organizācijas misijas KDR ( MONUC ) lietošanai vai atbalstam;

(b) tehnisku palīdzību, finansējumu un finanšu palīdzību, kas ir saistīta ar ieročiem un ar tiem saistītiem materiāliem, ja tie ir paredzēti tikai KDR armijas un policijas spēku lietošanai vai atbalstam, ar noteikumu, ka minētie spēki:

(i) ir pabeiguši savu integrācijas procesu vai

(ii) darbojas attiecīgi KDR Bruņoto spēku integrētā štāba ( état-major intégré ) vai Valsts policijas pakļautībā, vai

(iii) ir integrācijas procesā KDR teritorijā ārpus North Kivu un South Kivu provinces un ārpus Ituri apgabala;

(c) tehnisku palīdzību, kas saskaņota ar KDR valdību un kuras vienīgais mērķis ir atbalstīt KDR armijas un policijas spēkus, kuri ir integrācijas procesā North Kivu un South Kivu provincē un Ituri apgabalā, ja par šādas palīdzības vai pakalpojumu sniegšanu ir iepriekš paziņots Sankciju komitejai; un

(d) tehnisku palīdzību, finansējumu un finanšu palīdzību, kas ir saistīta ar nenāvējošu militāro aprīkojumu, kas paredzēts tikai humānām vai aizsardzības vajadzībām, ja par šādu palīdzību vai pakalpojumiem ir iepriekš paziņots Sankciju komitejai.

2. Atļaujas nepiešķir jau notikušām darbībām.”.

6. Iekļauj šādu 2.a pantu:

„2.a pants

Šīs regulas 2. panta b) punktā izklāstītie aizliegumi nav pamats nekādai attiecīgo fizisko vai juridisko personu vai iestāžu saukšanai pie atbildības, ja tās nav zinājušas vai ja tām nav bijis pamatota iemesla uzskatīt, ka to darbības ir pretrunā šiem aizliegumiem.”.

7. Iekļauj šādu 6.a pantu:

„ 6.a pants

1. Dalībvalstis izraugās 3. panta 1. punktā minētās kompetentās iestādes un norāda tās pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs.

2. Dalībvalstis par savām kompetentajām iestādēm paziņo Komisijai tūlīt pēc šā panta stāšanās spēkā, kā arī paziņo tai par visiem turpmākiem grozījumiem.”.

8. Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu:

„ 7. pants

Šo regulu piemēro:

(a) Kopienas teritorijā;

(b) visos gaisa kuģos vai kuģos, kas ir kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

(c) attiecībā uz jebkuru personu Kopienas teritorijā vai ārpus tās, kurai ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

(d) attiecībā uz jebkuru juridisku personu, iestādi vai organizāciju, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

(e) attiecībā uz jebkuru juridisku personu, iestādi vai organizāciju, kas pilnībā vai daļēji veic jebkāda veida uzņēmējdarbību Kopienā.”.

9. Regulas (EK) Nr. 889/2005 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

„PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes informācijai par 3. un 6.a pantā minētajām kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

(aizpilda dalībvalstis)

BEĻĢIJA

BULGĀRIJA

ČEHIJA

DĀNIJA

VĀCIJA

IGAUNIJA

GRIEĶIJA

SPĀNIJA

FRANCIJA

ĪRIJA

ITĀLIJA

KIPRA

LATVIJA

LIETUVA

LUKSEMBURGA

UNGĀRIJA

MALTA

NĪDERLANDE

AUSTRIJA

POLIJA

PORTUGĀLE

RUMĀNIJA

SLOVĒNIJA

SLOVĀKIJA

SOMIJA

ZVIEDRIJA

APVIENOTĀ KARALISTE

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr.: (32 2) 29 91176/55585

Fakss: (32 2) 299 0873 ”

[1] OV L 264, 10.10.2007., 11. lpp.

[2] OV L 152, 15.6.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

Top