EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0566

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/566 (2023. gada 10. marts), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998 groza attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem pasākumiem kopīgo pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2023/1568

OV L 74, 13.3.2023, p. 47–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/566/oj

13.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/566

(2023. gada 10. marts),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998 groza attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem pasākumiem kopīgo pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 (2008. gada 11. marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 (2) īstenošanā gūtā pieredze rāda, ka vajadzīgi nelieli dažu kopīgo aviācijas drošības pamatstandartu īstenošanas kārtības grozījumi.

(2)

Lai uzlabotu juridisko skaidrību, standartizētu attiecīgo tiesību aktu vienotu interpretāciju un vēl lielākā mērā nodrošinātu kopīgo aviācijas drošības pamatstandartu optimālu īstenošanu, būtu jāprecizē, jāsaskaņo vai jāvienkāršo daži sīki izstrādāti aviācijas drošības pasākumi. Turklāt ir vajadzīgi daži grozījumi, ņemot vērā apdraudējuma un riska situācijas attīstību, kā arī jaunākos sasniegumus tehnoloģiju jomā. Minētie grozījumi attiecas uz automatizētu aizliegtu priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūru, sprāgstvielu atklāšanas sistēmām (EDS) rokas bagāžai, sprāgstvielu palieku detektoru (ETD) iekārtām, drošības skeneriem, kā arī sprāgstvielu izgarojumu atklāšanas (EVD) iekārtām.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 īstenošanā gūtā pieredze liecina, ka ir vajadzīgi daži grozījumi dažu kopīgu pamatstandartu īstenošanas kārtībā apmācību veicošo instruktoru sertificēšanas jomā, jāsvītro novecojušas atsauces 6.E papildinājumā un jāprecizē, kā minētās regulas pielikumā ir jāīsteno nosūtīšanas darbības saskaņā ar Pirmsiekraušanas iepriekšējo informāciju par kravu (PLACI). Attiecīgie pielikuma noteikumi ir jāpielāgo, lai uzlabotu juridisko skaidrību, standartizētu tiesību aktu vienotu interpretāciju un vēl vairāk nodrošinātu kopīgo pamatstandartu vislabāko īstenošanu aviācijas drošības jomā.

(4)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 10. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 (2015. gada 5. novembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 299, 14.11.2015., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 ielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1.3.1.4. un 1.3.1.5. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.3.1.4.

Personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemtos priekšmetus pārbauda, izmantojot vienu no šādām metodēm:

a)

pārmeklēšanu ar rokām;

b)

rentgena iekārtas;

c)

sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas;

d)

automatizēta aizliegtu priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūru apvienojumā ar c) apakšpunktu;

e)

sprāgstvielu meklēšanas suņus;

f)

sprāgstvielu palieku detektorus (ETD).

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai ienesamajās vienībās ir aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, vienības aizliedz ienest gaisa kuģī vai pārliecības iegūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.

1.3.1.5.

Šīs nodaļas 4.1.2.4 līdz 4.1.2.7 un 4.1.2.11 līdz 4.1.2.12. punkts attiecas uz personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemto priekšmetu pārbaudi.”;

2)

pielikuma 4.1.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.1.1.

Pirms pārbaudes virsdrēbes novelk un pārbauda kā rokas bagāžu, izņemot, ja iekārtu darbības koncepcija ļauj atstāt virsdrēbes mugurā. Pārbaudītājs vajadzības gadījumā var papildus pieprasīt pasažierim novilkt apģērba gabalus.”;

3)

pielikuma 4.1.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.2.3.

Rokas bagāžas pārbaudēm izmanto vismaz vienu no šādām metodēm:

a)

pārmeklēšanu ar rokām;

b)

rentgena iekārtas;

c)

sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas;

d)

automatizēta aizliegtu priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūru apvienojumā ar c) apakšpunktu;

e)

sprāgstvielu meklēšanas suņus kombinācijā ar a) apakšpunktā paredzēto paņēmienu;

f)

ETD iekārtu.

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai rokas bagāžā ir aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, rokas bagāžu aizliedz ienest gaisa kuģī vai pārliecības gūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.”;

4)

pielikuma 4.1.2.5. un 4.1.2.6. punktu aizstāj ar šādiem:

“4.1.2.5.

Ja izmanto rentgena iekārtas, pārbaudītājs aplūko katru attēlu.

Ja izmanto EDS iekārtas, pārbaudītājs katru attēlu aplūko vai analizē, izmantojot automatizētu aizliegtu priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūru.

4.1.2.6.

Ja izmanto APID programmatūru, kā norādīts 12.13.1.1. punktā pārbaudītājs noskaidro katras trauksmes cēloni, lai pamatoti pārliecinātos, ka pasažieris ierobežotas iekļuves drošības zonā vai gaisa kuģī neienes aizliegtus priekšmetus.

Ja izmanto EDS iekārtu, visus 12.4.1.3. punktā minēto trauksmes signālu cēloņus noskaidro, atkārtoti pārbaudot bagāžu, izmantojot papildu pārbaudes metodi.

Ja EDS iekārta ir uzstādīta pirms 2023. gada 1. jūlija un tiek izmantota bez APID programmatūras, visus 12.4.1.3. punktā minētos trauksmes signālu cēloņus noskaidro tā, lai pamatoti nodrošinātu, ka SRA vai gaisa kuģī netiek pārvadāti aizliegti priekšmeti. Ja priekšmeta identitāte nav skaidra, trauksmes signālu cēloņus noskaidro, atkārtoti pārmeklējot bagāžu, izmantojot papildu pārbaudes metodi.”;

5)

pielikuma 4.1.2.12. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.2.12.

Ja APID programmatūru izmanto kombinācijā ar EDS iekārtām, kas atbilst vai nu C1, C1+, C2 vai C2+ standartam, operators vai struktūra, kas izmanto iekārtu, nodrošina, ka procedūras atbilst šo standartu darbības koncepcijai attiecībā uz lielu elektronisko priekšmetu pārbaudi un šķidrumu, aerosolu un gēlu pārbaudi.”;

6)

pievieno šādu 4.1.2.13. punktu:

“4.1.2.13.

Uz rokas bagāžas pārbaudēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.”;

7)

pielikuma 6.2.1.5. punktu groza šādi:

a)

punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

metāla detektori (MDE);”;

b)

pievieno šādu apakšpunktu:

“h)

EVD iekārtas.”;

8)

pielikuma 6.3.2.6. punkta e) apakšpunkta iv) punktu aizstāj ar šādu:

“iv)

izmantotais pārbaudes līdzeklis vai metode, proti:

pārmeklēšana ar rokām (PHS),

rentgena iekārtas (XRY),

sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtas (EDS),

sprāgstvielu meklēšanas suņi (EDD),

sprāgstvielu palieku detektori (ETD),

vizuāla pārbaude (VCK),

metāla detektori (CMD),

sprāgstvielu izgarojumu detektori (EVD),

jebkura cita metode (AOM) saskaņā ar punktu 6.2.1.6.; izmantoto metodi konkretizē, vai”;

9)

pielikuma 6.8.7.2. punktam pievieno šādu teikumu:

“Gaisa pārvadātājs šādu sūtījumu neiekrauj pārvadāšanai Savienībā, ja vien nav apmierinoši īstenoti vajadzīgie pasākumi, kas noteikti attiecīgi 6.8.7.3. un 6.8.7.4. punktā.”;

10)

6.E papildinājuma otro daļu groza šādi:

a)

ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Apstiprinu, ka, savācot, pārvadājot, glabājot un piegādājot gaisa kravu/pastu, kam [oficiālā kravu aģenta / gaisa pārvadātāja, kas veic kravas vai pasta drošības kontroles, / zināmā nosūtītāja vārdā] piemērota drošības kontrole, tiks ievērotas šādas drošības procedūras:”;

b)

septīto ievilkumu groza šādi:

1)

ievilkuma a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

trešajai personai ir transportuzņēmēja līgums ar oficiālo kravu aģentu, zināmo nosūtītāju, kas atbild par transportēšanu [tāds pats nosaukums, kā norādīts iepriekš]; vai”;

2)

ievilkuma c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

trešajai personai ir transportuzņēmēja līgums ar šo paziņojumu parakstījušo transportuzņēmēju, kurā prasīts, lai trešā persona neslēgtu turpmākus apakšlīgumus un īstenotu šajā paziņojumā norādītās drošības procedūras. Parakstījies transportuzņēmējs saglabā pilnu atbildību par visu transporta pakalpojumu oficiālā kravu aģenta vai zināmā nosūtītāja vārdā. un”;

11)

pielikuma 8.1.2.3. punktu groza šādi:

a)

punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

sprāgstvielu meklēšanas suņus kombinācijā ar a) apakšpunktā paredzēto paņēmienu;”;

b)

pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

EVD iekārtas, ko izmanto saskaņā ar attiecīgajiem 6.J papildinājuma noteikumiem un kopā ar a) apakšpunktu.”;

12)

pielikuma 9.1.2.3. punktu groza šādi:

a)

punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

sprāgstvielu meklēšanas suņus kombinācijā ar a) apakšpunktā paredzēto paņēmienu;”;

b)

pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

EVD iekārtas, ko izmanto saskaņā ar attiecīgajiem 6.J papildinājuma noteikumiem un kopā ar a) apakšpunktu.”;

13)

pielikuma 11.5.1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Atestācija attiecas vismaz uz tiem instruktoriem, kam atļauts sniegt apmācības, kas definētas 11.2.3.1.–11.2.3.5. punktā, 11.2.4. punktā (ja vien tas neattiecas uz tādu uzraugošo darbinieku apmācību, kuri uzrauga tikai 11.2.3.6. līdz 11.2.3.11. punktā minētos darbiniekus) un 11.2.5. punktā.”;

14)

pielikuma 12.0.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“12.0.2.1.

Ievērojot 12.0.5. punktu, pēc 2020. gada 1. oktobra turpmāk norādītās drošības iekārtas un programmatūru drīkst uzstādīt tikai tad, ja tām ir piešķirts marķējums “ES zīmogs” vai marķējuma statuss “ES zīmogs – pagaidu”, kas minēts 12.0.2.5. punktā:

a)

arkveida metāla detektori (WTMD);

b)

sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas;

c)

sprāgstvielu palieku detektori (ETD);

d)

šķidro sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (LEDS) iekārtas;

e)

metāla detektori (MDE);

f)

drošības skeneri;

g)

apavu skenēšanas iekārtas;

h)

sprāgstvielu izgarojumu detektori (EVD).

i)

automatizētu aizliegtu priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūra.”;

15)

pielikuma 12.4.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“12.4.1.1.

Sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt uz bagāžā vai citos sūtījumos esošu sprādzienbīstamu vai ķīmisku materiālu noteiktu vai lielāku atsevišķu daudzumu.”;

16)

pielikuma 12.4.1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“12.4.1.2.

Atklāšana nav atkarīga no sprāgstvielu ķīmisko materiālu formas, pozīcijas vai orientācijas”.

17)

pirmo un otro ievilkumu12.4.1.3. punktā aizstāj ar šādiem:

“–

ja tā atklāj sprādzienbīstamus vai ķīmiskos materiālus un

ja tā atklāj priekšmetus, kas neļauj atklāt sprādzienbīstamus vai ķīmiskos materiālus, un”;

18)

pielikuma 12.6.1. punktu groza šādi:

a)

pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

ETD no kontaminētām bagāžas vai sūtījumu virsmām vai satura spēj savākt un analizēt daļiņu palieku līmeņus un ar trauksmes signālu norādīt uz sprāgstvielu vai ķīmisku vielu klātbūtni.”;

b)

punkta b) apakšpunkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

ETD, ko izmanto daļiņu paraugu ņemšanai, ir noteikti standarti. Sīki izstrādātas prasības šiem standartiem izklāstītas Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.”;

19)

pielikuma 12.6.2. punktu aizstāj ar šādu:

“12.6.2.

Standartu ETD iekārtām sprāgstvielu atklāšanai, kurā izmanto daļiņu paraugu ņemšanu, piemēro ETD iekārtām, kas uzstādītas no 2014. gada 1. septembra.

Standartu ETD iekārtām ķīmisko vielu atklāšanai, kurās izmanto daļiņu paraugu ņemšanu, no 2024. gada 1. jūlija piemēro ETD iekārtām, kas uzstādītas no 2014. gada 1. septembra.”;

20)

pielikuma 12.13. un 12.14. nodaļu aizstāj ar šādu:

“12.13.

AUTOMATIZĒTU AIZLIEGTU PRIEKŠMETU ATKLĀŠANAS (APID) PROGRAMMATŪRA

12.13.1.

Vispārīgi principi

12.13.1.1.

Automātiskā aizliegto priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūra spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt aizliegtus priekšmetus bagāžā vai citos sūtījumos.

12.13.2.

APID programmatūras standarti

12.13.2.1.

Ir trīs APID programmatūras standarti. Sīki izstrādātas prasības šiem standartiem izklāstītas Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

12.14.

SPRĀGSTVIELU IZGAROJUMU DETEKTORI (EVD)

12.14.1.

Vispārīgi principi

12.14.1.1.

Sprāgstvielu izgarojumu atklāšanas (EVD) iekārtām jāspēj savākt gaisa paraugus un analizēt savākto tvaiku, aerosolu un/vai gaisā esošo daļiņu paraugu, norādot sprāgstvielu un sprāgstvielu klātbūtni.

Ja paraugā ir atrasts sprāgstvielu vai sprādzienbīstamu materiālu palieku līmenis, EVD iekārta izdod trauksmes signālu.

12.14.1.2.

Pārbaudēm ar EVD iekārtām piemēro šādas prasības:

a)

EVD iekārtas izmanto tikai tādā vidē un tādā nolūkā, kādam tās ir apstiprinātas, t. i., lai pārbaudītu:

pasažierus un personas, kas nav pasažieri (EVD-PX),

rokas bagāžu (EVD-CB),

reģistrēto bagāžu (EVD-HB),

gaisa kravu un pastu, gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiālus, lidojuma laikā patērējamos krājumus un lidostu krājumus (EVD-CS);

b)

maināmās daļas nedrīkst izmantot, ja izmantojums novirzās no tās ražotāja ieteikumiem, vai tad, ja izmantošanas gaitā maināmās daļas darbība, šķiet, ir pasliktinājusies;

12.14.2.

EVD standarti

12.14.2.1.

Visas EVD iekārtas, ko izmanto, lai pārbaudītu reģistrēto bagāžu, gaisa kravu un pastu, gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiālus, kas iekrauti gaisa kuģa kravas nodalījumā, lidojuma laikā patērējamos krājumus, kā arī lidostas krājumus, atbilst vismaz 1. standartam.

12.14.2.2.

Visas EVD iekārtas, ko izmanto pasažieru un personu, kas nav pasažieri, kā arī rokas bagāžas pārbaudēm, atbilst vismaz 3. standartam.

12.14.2.3.

Sīki izstrādātas prasības šiem standartiem izklāstītas Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.”;

21)

12.M papildinājumu aizstāj ar šādu:

 

12.M PAPILDINĀJUMS

 

Sīki izstrādāti noteikumi par APID veiktspējas prasībām ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.”


Top