EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1360

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1360 (2022. gada 28. jūlijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1321/2014 groza attiecībā uz samērīgāku prasību īstenošanu gaisa kuģiem, ko izmanto sporta un atpūtas aviācijā

C/2022/5305

OV L 205, 5.8.2022, p. 115–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1360/oj

5.8.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/115


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1360

(2022. gada 28. jūlijs),

ar ko Regulu (ES) Nr. 1321/2014 groza attiecībā uz samērīgāku prasību īstenošanu gaisa kuģiem, ko izmanto sporta un atpūtas aviācijā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 17. panta 1. punktu un 62. panta 14. un 15. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 1321/2014 (2) ir noteiktas prasības gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanai, tostarp prasības sastāvdaļu uzstādīšanai gaisa kuģos.

(2)

Lai nodrošinātu lielāku samērīgumu attiecībā uz gaisa kuģiem, ko izmanto sporta un atpūtas aviācijā, ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2022/1358 (3) tika ieviests jauns Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 (4) Ib pielikums (21. daļa Light).

(3)

Daži dati un informācija, ko izmanto lidojumderīguma uzturēšanas darbībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1321/2014, jāsaņem no struktūras, kura atbild par projektu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 748/2012. Tāpēc Regula (ES) Nr. 1321/2014 ir jāgroza, lai tajā iekļautu arī atsauces uz šādiem datiem un informāciju, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 jauno Ib pielikumu.

(4)

Regulā (ES) Nr. 1321/2014 ir īpaša atsauce uz struktūrām, kuras atbild par projektu, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu. Ar minētās regulas jauno Ib pielikumu tiek ieviesta jauna tādu struktūru kategorija, kuras var atbildēt par projektu, un tas būtu jāatspoguļo arī Regulā (ES) Nr. 1321/2014.

(5)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1321/2014 būtu jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Atzinumu Nr. 05/2021 (5), ko Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra ir sniegusi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 75. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 76. panta 1. punktu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) 2018/1139 127. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1321/2014 groza šādi:

1)

regulas I pielikumu (M daļu) groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

regulas II pielikumu (145. daļu) groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

3)

regulas III pielikumu (66. daļu) groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

4)

regulas Vb pielikumu (ML daļu) groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu;

5)

regulas Vc pielikumu (CAMO daļu) groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 25. augusta

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1321/2014 (2014. gada 26. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 362, 17.12.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1358 (2022. gada 2. jūnijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza attiecībā uz samērīgāku prasību īstenošanu gaisa kuģiem, ko izmanto sporta un atpūtas aviācijā (OV L 205, 5.8.2022., 7.. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (ES) Nr. 748/2012 (2012. gada 3. augusts), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras 2021. gada 22. oktobra Atzinums Nr. 05/2021, 21. daļa Light – Sporta un atpūtas aviācijā izmantoto gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu un daļu sertifikācija un projekta atbilstības deklarēšana, un organizāciju projektēšanas un ražošanas spējas deklarēšana, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikumu (M daļu) groza šādi:

1)

pielikuma M.A.302. punktu groza šādi:

i)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programma pierāda atbilstību:

1)

kompetentās iestādes izdotajiem norādījumiem;

2)

lidojumderīguma uzturēšanas norādījumiem,

i)

ko izdevuši tipa sertifikāta, ierobežota tipa sertifikāta, papildu tipa sertifikāta, lielāka remonta projekta apstiprinājuma, ETSO atļaujas turētāji vai projekta atbilstības deklarācijas deklarētājs, vai jebkāda cita tāda atbilstoša apstiprinājuma turētājs, kurš izdots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light);

ii)

kas attiecīgā gadījumā iekļauti Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.90.B vai 21.A.431.B punktā minētajās sertifikācijas specifikācijās;

iii)

kas attiecīgā gadījumā iekļauti Regulas (ES) Nr. 748/2012 Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.62., 21L.A.102., 21L.A.202. vai 21L.A.222. punktā minētajās sertifikācijas specifikācijās;”;

ii)

punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“h)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmu regulāri pārskata un, ja nepieciešams, attiecīgi groza. Pārskatīšana nodrošina to, ka gaisa kuģa tehniskās apkopes programma turpina būt aktuāla un derīga atbilstoši darbības pieredzei un kompetentās iestādes norādījumiem, vienlaikus arī ņemot vērā jaunas vai mainītas tehniskās apkopes instrukcijas, ko izdod tipa sertifikāta un papildu tipa sertifikāta turētāji, projekta atbilstības deklarācijas deklarētājs un jebkura cita organizācija, kas publicē šādus datus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light).”;

2)

pielikuma M.A.304. punktu aizstāj ar šādu:

“M.A.304 Dati par modifikācijām un remontiem

Persona vai organizācija, kas veic gaisa kuģa vai sastāvdaļas remontu, novērtē visus bojājumus. Modifikācijas un remontus veic, atkarībā no konkrētā gadījuma izmantojot šādus datus:

a)

ko apstiprinājusi Aģentūra;

b)

ko apstiprinājusi projektēšanas organizācija, ievērojot Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) prasības;

c)

kas iekļauti Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.90.B vai 21.A.431.B punktā minētajās prasībās;

d)

kas iekļauti Regulas (ES) Nr. 748/2012 Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.62., 21L.A.102., 21L.A.202. vai 21L.A.222. punktā minētajās prasībās;

e)

ko deklarējis projekta atbilstības deklarācijas deklarētājs, ievērojot Regulas (ES) Nr. 748/2012 Ib pielikuma (21. daļas Light) prasības.”;

3)

pielikuma M.A.305. punkta e) apakšpunkta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

dati, kas īpaši attiecas uz konkrētām sastāvdaļām:

i)

ekspluatācijas vēstures uzskaites dati par katru ierobežota darbmūža detaļu, uz kuru pamata noteikts lidojumderīguma ierobežojumu ievērošanas pašreizējais statuss;

ii)

izmantošanas sertifikāts un detalizēti tehniskās apkopes uzskaites dati par pēdējo pabeigto plānoto tehnisko apkopi un visām vēlākām neplānotām tehniskām apkopēm, kas veiktas visām ierobežota darbmūža detaļām un periodiski kontrolētām sastāvdaļām, līdz plānotā tehniskā apkope tiek aizstāta ar citu plānotu tehnisko apkopi, kas ir līdzvērtīga darbības jomas un precizitātes ziņā, bet ne mazāk kā par 36 mēnešu laikposmu;

iii)

izmantošanas sertifikāts un īpašnieka pieņemšanas akts par visām sastāvdaļām, kas uzstādītas ELA2 gaisa kuģim bez EASA 1. veidlapas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punkta b) apakšpunkta 2. punktu, bet ne mazāk kā par 36 mēnešu laikposmu;

iv)

izmantošanas sertifikāts un īpašnieka pieņemšanas akts par visām sastāvdaļām, kas uzstādītas gaisa kuģim bez EASA 1. veidlapas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.193. punkta b) apakšpunkta 2. punktu, bet ne mazāk kā par 36 mēnešu laikposmu.”;

4)

pielikuma M.A.401. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Šajā pielikumā piemērojamie tehniskās apkopes dati ir jebkuri no turpmāk minētajiem:

1)

visas piemērojamās prasības, procedūras, standarti vai informācija, ko izdod kompetentā iestāde vai Aģentūra;

2)

visas piemērojamās lidojumderīguma direktīvas;

3)

piemērojamie lidojumderīguma uzturēšanas norādījumi un citas tehniskās apkopes instrukcijas, ko izdod tipa sertifikāta turētājs, papildu tipa sertifikāta turētājs, projekta atbilstības deklarācijas deklarētājs un jebkura cita organizācija, kas publicē šādus datus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light);

4)

attiecībā uz sastāvdaļām, ko uzstādīšanai apstiprinājis projekta apstiprinājuma turētājs vai projekta atbilstības deklarācijas deklarētājs, – piemērojamās tehniskās apkopes instrukcijas, ko publicē sastāvdaļu ražotāji un kas ir pieņemamas projekta apstiprinājuma turētājam vai projekta atbilstības deklarācijas deklarētājam;

5)

visi piemērojamie dati, kas izdoti saskaņā ar 145.A.45. punkta d) apakšpunktu.”;

5)

pielikuma M.A.501. punkta a) apakšpunkta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

sastāvdaļas, kuras ir apmierinošā stāvoklī, nodotas izmantošanā ar EASA 1. veidlapu vai līdzvērtīgu dokumentu un marķētas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikuma (21. daļas Light) Q apakšiedaļu, ja vien Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punktā vai Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.193. punktā, vai šajā pielikumā (M daļā), vai Vd pielikumā (CAO daļā) nav noteikts citādi.”;

6)

pielikuma M.A.502. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

To sastāvdaļu tehnisko apkopi, kuras nav Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punkta b) apakšpunkta 2.–6. punktā vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.193. punkta b) apakšpunkta 2.–6. punktā minētās sastāvdaļas, veic tehniskās apkopes organizācijas, kas apstiprinātas attiecīgi saskaņā ar šā pielikuma F apakšdaļu vai II pielikumu (145. daļu), vai Vd pielikumu (CAO daļu).”;

ii)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

To sastāvdaļu tehnisko apkopi, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punkta b) apakšpunkta 2. punktā vai Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.193. punkta b) apakšpunkta 2. punktā, ja sastāvdaļa ir uzstādīta gaisa kuģī vai tiek īslaicīgi nomontēta, lai atvieglotu piekļuvi, veic gaisa kuģu tehniskās apkopes organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar attiecīgi šā pielikuma F apakšdaļu vai II pielikumu (145. daļu), vai Vd pielikumu (CAO daļu), sertificējošais personāls, kas minēts M.A.801. punkta b) apakšpunkta 1. punktā, vai pilots īpašnieks, kas minēts M.A.801. punkta b) apakšpunkta 2. punktā. Uz sastāvdaļu tehnisko apkopi, ko veic saskaņā ar šo punktu, nav attiecināma EASA 1. veidlapas izdošana, un tai piemērojamas M.A.801. punktā paredzētās prasības, ko attiecina uz gaisa kuģa nodošanu izmantošanā.”;

iii)

pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

To sastāvdaļu tehnisko apkopi, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punkta b) apakšpunkta 3.–6. punktā vai Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.193. punkta b) apakšpunkta 3.–6. punktā, veic a) apakšpunktā minētā organizācija, vai to veic jebkura persona vai organizācija, un persona vai organizācija, kas veikusi tehnisko apkopi, izdod “paveiktās tehniskās apkopes deklarāciju”. “Paveiktās tehniskās apkopes deklarācija” ietver vismaz galvenās ziņas par veikto tehnisko apkopi, tehniskās apkopes pabeigšanas datumu un tās organizācijas vai personas identifikāciju, kura deklarāciju izdod. To uzskata par tehniskās apkopes uzskaites datiem un līdzvērtīgu EASA 1. veidlapai attiecībā uz sastāvdaļu, kurai veikta tehniskā apkope.”;

7)

pielikuma M.A.901. punkta k) apakšpunkta 11. punktu aizstāj ar šādu:

“11.

vajadzības gadījumā gaisa kuģim ir pašreizējai gaisa kuģa konfigurācijai atbilstošs trokšņa līmeņa sertifikāts atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) I apakšiedaļai vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikuma (21. daļas Light) A iedaļas I apakšiedaļai.”;

8)

pielikuma M.A.903. punktu groza šādi:

i)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

“M.A.903 Gaisa kuģa pārreģistrācija Savienības teritorijā”;

ii)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Pārreģistrējot gaisa kuģi Savienības teritorijā, pieteikuma iesniedzējs:

1)

informē iepriekšējo dalībvalsti par to, kurā dalībvalstī gaisa kuģis tiks reģistrēts, tad

2)

iesniedz jaunajai dalībvalstij pieteikumu par jauna lidojumderīguma sertifikāta izdošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light).”;

9)

pielikuma M.A.904. punktu groza šādi:

i)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

“M.A.904 Savienībā importēta gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude”;

ii)

punkta a) apakšpunkta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

iesniedz reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei pieteikumu par jauna lidojumderīguma sertifikāta izdošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light);”;

iii)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod lidojumderīguma sertifikātu, kad tā ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikuma (21. daļas Light) prasībām.”;

10)

pielikuma I papildinājumu groza šādi:

i)

papildinājuma 5.1. punkta 3. un 4. apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“3.

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light) organizēt ikvienas gaisa kuģa modifikācijas apstiprināšanu, pirms modifikācija tiek faktiski veikta.

Ja uz gaisa kuģi attiecas projekta atbilstības deklarācija, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 Ib pielikuma (21. daļas Light) A iedaļas F apakšiedaļu organizēt ikvienas modifikācijas atbilstības deklarāciju, pirms modifikācija tiek faktiski veikta;

4.

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light) pirms jebkādu gaisa kuģa remonta darbu veikšanas organizēt šā remonta apstiprināšanu.

Ja uz gaisa kuģi attiecas projekta atbilstības deklarācija, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 Ib pielikuma (21. daļas Light) A iedaļas N apakšiedaļu pirms jebkāda remonta veikšanas organizēt šā remonta atbilstības deklarāciju.”


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 II pielikumu (145. daļu) groza šādi:

1)

pielikuma 145.A.42. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i)

Sastāvdaļas, kuras ir apmierinošā stāvoklī, nodotas izmantošanā ar EASA 1. veidlapu vai līdzvērtīgu dokumentu un marķētas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) Q apakšiedaļu vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikuma (21. daļas Light) A iedaļas Q apakšiedaļu, ja vien Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punktā vai Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.193. punktā, I pielikuma (M daļas) M.A.502. punktā, vai III pielikum (ML daļas) ML.A.502. punktā, vai šajā pielikumā (145. daļā) nav noteikts citādi.”;

ii)

punkta b) apakšpunkta iv) punktu aizstāj ar šādu:

“iv)

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punkta b) apakšpunkta 2. punktā vai Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.193. punkta b) apakšpunkta 2. punktā minētās sastāvdaļas uzstāda tikai tad, ja gaisa kuģa īpašnieks tās uzskata par piemērotām uzstādīšanai tam piederošajā gaisa kuģī.”;

2)

pielikuma 145.A.60. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Organizācija savai kompetentajai iestādei un organizācijai, kas atbild par gaisa kuģa vai sastāvdaļas projektu, ziņo:

i)

par visiem organizācijas identificētiem gaisa kuģa vai sastāvdaļas ar drošumu saistītiem notikumiem vai stāvokļiem, kas apdraud vai, ja netiek laboti vai novērsti, varētu apdraudēt gaisa kuģi, tajā esošā personas vai jebkuru citu personu; un

ii)

jo īpaši par visiem nelaimes gadījumiem un nopietniem incidentiem.”


III PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 III pielikumu (66. daļu) groza šādi:

1)

pielikuma 66.A.45. punkta h) apakšpunkta ii) punkta 3. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“3.

ja pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 66.A.30. punkta a) apakšpunkta 2.b) punkta ii) apakšpunktā ietverto atkāpi ir sniedzis pierādījumu par tikai 1 gadu ilgu pieredzi, licencē norāda šādu ierobežojumu:

“kompleksās tehniskās apkopes darbi, kas norādīti I pielikuma (M daļas) VII papildinājumā, standarta izmaiņas, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.90.B punktā un Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.62. un 21L.A.102. punktā, un standarta remonti, kas norādīti Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.431.B punktā un Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.202. vai 21L.A.222. punktā.”

Uzskata, ka tādas B1.2 apakškategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētājs, kurā ir norādīta 3. grupas kvalifikācijas atzīme, vai tādas B3 kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētājs, kurā ir norādīta kvalifikācijas atzīme “virzuļdzinēju nehermetizētas lidmašīnas ar MTOM līdz 2 000 kg”, atbilst prasībām, lai saņemtu L1 un L2 apakškategorijas licenci ar attiecīgajām pilnīgas kvalifikācijas atzīmēm un tādiem pašiem ierobežojumiem, kādi ir norādīti B1.2/B3 licencē.”;

2)

pielikuma 66.B.130. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Saistībā ar tipa apmācību attiecībā uz 1. grupas dirižabļiem, visos gadījumos apmācību tieši apstiprina kompetentā iestāde. Kompetentajai iestādei ir procedūra, ar ko nodrošina, ka dirižabļa tipa apmācību programma aptver visus elementus, kas ietverti projekta apstiprinājuma turētāja (DAH) vai projekta atbilstības deklarācijas deklarētāja sniegtajos tehniskās apkopes datos.”


IV PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 Vb pielikumu (ML daļu) groza šādi:

1)

pielikuma ML.A.302. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes programmā:

1)

skaidri norāda gaisa kuģa īpašnieku un gaisa kuģi, uz kuru gaisa kuģa tehniskās apkopes programma attiecas, tostarp, attiecīgā gadījumā, visus uzstādītos dzinējus un propellerus;

2)

iekļauj:

a)

uzdevumus vai pārbaudes, kas ietvertas d) apakšpunktā minētajā piemērojamajā minimālajā inspekcijas programmā;

b)

vai lidojumderīguma uzturēšanas norādījumus, ko izdevis projekta apstiprinājuma turētājs;

c)

vai lidojumderīguma uzturēšanas norādījumus, ko izdevis projekta atbilstības deklarācijas deklarētājs.”;

2)

pielikuma ML.A.304. punktu aizstāj ar šādu:

“ML.A.304 Dati par modifikācijām un remontiem

Persona vai organizācija, kas veic gaisa kuģa vai sastāvdaļas remontu, novērtē visus bojājumus. Modifikācijas un remontus veic, atkarībā no konkrētā gadījuma izmantojot piemērojamos datus:

a)

ko apstiprinājusi Aģentūra;

b)

ko apstiprinājusi projektēšanas organizācija, ievērojot Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) prasības;

c)

kas iekļauti Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.90.B vai 21.A.431.B punktā minētajās prasībās;

d)

kas iekļauti Regulas (ES) Nr. 748/2012 Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.62., 21L.A.102., 21L.A.202. vai 21L.A.222. punktā minētajās prasībās;

e)

ko deklarējis deklarētājs, ievērojot Regulas (ES) Nr. 748/2012 Ib pielikuma (21. daļas Light) prasības.”;

3)

pielikuma ML.A.401. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Šajā pielikumā “piemērojamie tehniskās apkopes dati” ir jebkuri no turpmāk minētajiem:

1.

visas piemērojamās prasības, procedūras, standarti vai informācija, ko izdod kompetentā iestāde vai Aģentūra;

2.

visas piemērojamās lidojumderīguma direktīvas;

3.

piemērojamie lidojumderīguma uzturēšanas norādījumi un citas tehniskās apkopes instrukcijas, ko izdod tipa sertifikāta turētājs, papildu tipa sertifikāta turētājs, projekta atbilstības deklarācijas deklarētājs un jebkura cita organizācija, kas publicē šādus datus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light);

4.

attiecībā uz sastāvdaļām, ko uzstādīšanai apstiprinājis projekta apstiprinājuma turētājs vai projekta atbilstības deklarācijas deklarētājs, – piemērojamās tehniskās apkopes instrukcijas, ko publicē sastāvdaļu ražotāji un kas ir pieņemamas projekta apstiprinājuma turētājam vai projekta atbilstības deklarācijas deklarētājam;

5.

visi piemērojamie dati, kas izdoti saskaņā ar 145.A.45. punkta d) apakšpunktu.”;

4)

pielikuma ML.A.501. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Ja vien šīs regulas I pielikuma (M daļas) F apakšdaļā, II pielikumā (145. daļā), Vd pielikumā (CAO daļā) vai Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punktā vai Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.193. punktā nav noteikts citādi, sastāvdaļu var uzstādīt tikai tad, ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

i)

tā ir apmierinošā stāvoklī;

ii)

tā ir pienācīgi nodota izmantošanā ar EASA 1. veidlapu, kas noteikta I pielikuma (M daļas) II papildinājumā, vai līdzvērtīgu dokumentu;

iii)

tā ir marķēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) Q apakšiedaļu vai Ib pielikuma (21. daļas Light) A iedaļas Q apakšiedaļu.”;

5)

pielikuma ML.A.502. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Sastāvdaļām, kuras īpašnieks pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punkta b) apakšpunkta 2. punktu vai Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.193. punkta b) apakšpunkta 2. punktu, tehnisko apkopi veic jebkura persona vai organizācija, un īpašniekam tās jāpieņem atpakaļ atbilstoši I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punkta b) apakšpunkta 2. punkta vai Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.193. punkta b) apakšpunkta 2. punkta nosacījumiem. Uz šo tehnisko apkopi nav attiecināma I pielikuma (M daļas) II papildinājumā noteiktās EASA 1. veidlapas izdošana, un tai ir piemērojamas prasības, ko attiecina uz gaisa kuģa nodošanu izmantošanā.”;

ii)

punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) 21.A.307. punkta b) apakšpunkta 3.–6. punktā vai Ib pielikuma (21. daļas Light) 21L.A.193. punkta b) apakšpunkta 3.–6. punktā minēto sastāvdaļu tehnisko apkopi var veikt jebkura persona vai organizācija. Šādā gadījumā, atkāpjoties no b) apakšpunkta, par minēto sastāvdaļu tehnisko apkopi izdod “paveiktās tehniskās apkopes deklarāciju”, ko izdevusi persona vai organizācija, kas veikusi tehnisko apkopi. “Paveiktās tehniskās apkopes deklarācija” ietver vismaz galvenās ziņas par veikto tehnisko apkopi, tehniskās apkopes pabeigšanas datumu un tās organizācijas vai personas identifikāciju, kura deklarāciju izdod. To uzskata par tehniskās apkopes uzskaites datiem un līdzvērtīgu EASA 1. veidlapai attiecībā uz sastāvdaļu, kurai veikta tehniskā apkope.”;

6)

pielikuma ML.A.902. punkta b) apakšpunkta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

gaisa kuģa vai jebkuras tam uzmontētas sastāvdaļas modifikācija vai remonts neatbilst Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumam (21. daļai) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumam (21. daļai Light).”;

7)

pielikuma ML.A.903. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunkta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.

visas modifikācijas un remonti, kas veikti gaisa kuģim, ir reģistrēti un atbilst Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumam (21. daļai) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumam (21. daļai Light);”;

ii)

punkta a) apakšpunkta 11. punktu aizstāj ar šādu:

“11.

vajadzības gadījumā gaisa kuģim ir pašreizējai gaisa kuģa konfigurācijai atbilstošs trokšņa līmeņa sertifikāts atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikuma (21. daļas) I apakšiedaļai vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikuma (21. daļas Light) A iedaļas I apakšiedaļai.”;

8)

pielikuma ML.A.905. punkta a) apakšpunkta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

un tad iesniedz jaunajai dalībvalstij pieteikumu par jauna lidojumderīguma sertifikāta izdošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light).”;

9)

pielikuma ML.A.906. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunkta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

iesniedz reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei pieteikumu par jauna lidojumderīguma sertifikāta izdošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light);”;

ii)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Ja gaisa kuģis atbilst Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumam (21. daļai) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumam (21. daļai Light), reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod jaunu lidojumderīguma sertifikātu.”;

10)

pielikuma I papildinājumu groza šādi:

i)

papildinājuma e) punkta 1. apakšpunkta iii) un iv) punktu aizstāj ar šādiem:

“iii)

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light) organizēt ikvienas gaisa kuģa modifikācijas apstiprināšanu, pirms modifikācija tiek faktiski veikta.

Ja uz gaisa kuģi attiecas projekta atbilstības deklarācija, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 Ib pielikumu (21. daļu Light) organizēt ikvienas modifikācijas atbilstības deklarāciju, pirms modifikācija tiek faktiski veikta;

iv)

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light) pirms jebkādu gaisa kuģa remonta darbu veikšanas organizēt šā remonta apstiprināšanu.

Ja uz gaisa kuģi attiecas projekta atbilstības deklarācija, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 Ib pielikumu (21. daļu Light) pirms jebkāda remonta veikšanas organizēt šā remonta atbilstības deklarāciju.”


V PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 Vc pielikumu (CAMO daļu) groza šādi:

pielikuma CAMO.A.160. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

Neskarot a) apakšpunktu, organizācija nodrošina, ka kompetentajai iestādei un organizācijai, kas atbild par gaisa kuģa projektu, tiek paziņots par visiem incidentiem, darbības traucējumiem, tehniskiem defektiem, tehnisko ierobežojumu pārsniegšanu, atgadījumiem, kas liecina par datos, kuri sagatavoti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumu (21. daļu) vai, attiecīgā gadījumā, Ib pielikumu (21. daļu Light), ietvertu neprecīzu, nepilnīgu vai neskaidru informāciju, vai par citiem nestandarta apstākļiem, kas ir apdraudējuši vai varējuši apdraudēt gaisa kuģa drošu ekspluatāciju un kas nav izraisījuši negadījumu vai nopietnu incidentu.”


Top