EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1253

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1253 (2022. gada 19. jūlijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 labo attiecībā uz atkāpēm no dažām prasībām, kas ieviestas ar Deleģēto regulu (ES) 2022/201

C/2022/4949

OV L 191, 20.7.2022, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1253/oj

20.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 191/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1253

(2022. gada 19. jūlijs),

ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 labo attiecībā uz atkāpēm no dažām prasībām, kas ieviestas ar Deleģēto regulu (ES) 2022/201

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 62. panta 14. punkta h) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 748/2012 (2) ir noteiktas kopīgas tehniskās prasības attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu, kā arī tajos uzstādāmo dzinēju, propelleru un daļu projektēšanu un ražošanu.

(2)

Regulas (ES) 2018/1139 II pielikuma 3.1. punkta b) apakšpunktā noteikts, ka apstiprinātajām projektēšanas un ražošanas organizācijām jāievieš un jāuztur pārvaldības sistēma, kas paredzēta, lai nodrošinātu atbilstību minētajā pielikumā noteiktajām pamatprasībām, pārvaldītu drošuma riskus un pastāvīgi uzlabotu minēto sistēmu.

(3)

Saskaņā ar 1944. gada 7. decembrī Čikāgā parakstītās Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (“Čikāgas konvencija”) 19. pielikumu kompetento iestāžu pienākums ir prasīt, lai apstiprinātās projektēšanas un ražošanas organizācijas ieviestu drošuma pārvaldības sistēmu.

(4)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2022/201 (3) attiecībā uz visām apstiprinātajām projektēšanas un ražošanas organizācijām, uz kurām attiecas Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikums, tika ieviesta pārvaldības sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt atbilstību Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) starptautiskajiem standartiem un ieteicamajai praksei, kas noteikta Čikāgas konvencijas 19. pielikumā.

(5)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/203 (4) tika ieviesta pārvaldības sistēma un atgadījumu ziņošanas sistēmas, kas jāizveido kompetentajām iestādēm.

(6)

Ar Deleģēto regulu (ES) 2022/201 un Īstenošanas regulu (ES) 2022/203 tika grozīts attiecīgi Regulas (ES) Nr. 748/2012 8. un 9. pants. Grozījumi projektēšanas organizācijām un ražošanas organizācijām paredzēja pārejas periodus līdz 2025. gada 7. martam, kuru laikā novērst visas konstatētās neatbilstības saistībā ar prasībām, kas ar Deleģēto regulu (ES) 2022/201 tika ieviestas Regulas (ES) Nr. 748/2012 I pielikumā,

(7)

Pieņemtajā tekstā, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 748/2012 9. pantu, kļūdaini dota atsauce uz Īstenošanas regulu (ES) 2022/203, nevis atsauce uz Deleģēto regulu (ES) 2022/201.

(8)

Turklāt tekstā, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 748/2012 9. pantu, nav ņemts vērā tas, ka tikai ierobežots ar Deleģēto regulu (ES) 2022/201 ieviesto prasību kopums, galvenokārt prasības par ziņošanu un uzskaiti, ir piemērojams organizācijām, kuras bez apstiprinājuma sertifikāta ražo ražojumus, daļas vai ierīces, bet kurām ir vienošanās dokuments, un ka minētais vienošanās dokuments ir derīgs tikai ierobežotu laikposmu. Tāpēc pārejas periods līdz 2025. gada 7. martam, kura laikā novērst konstatētās neatbilstības saistībā ar prasībām, kas ieviestas ar Deleģēto regulu (ES) 2022/201, uz minētajām organizācijām neattiecas. Tādējādi, lai nodrošinātu konsekvenci ar Deleģētās regulas (ES) 2022/201 piemērošanas datumu, nebūtu jāprasa, lai organizācijas, kurām vienošanās dokuments izdots ne vēlāk kā 2023. gada 7. martā, izpildītu prasības, kas ieviestas ar Deleģēto regulu (ES) 2022/201.

(9)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 748/2012 būtu attiecīgi jālabo.

(10)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1139 127. panta 1. punktam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 748/2012 9. panta 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem:

“5.   Atkāpjoties no I pielikuma (21. daļas) 21.B.225. punkta d) apakšpunkta 1. un 2. punkta, ražošanas organizācija, kurai ir derīgs apstiprinājuma sertifikāts, kas izdots saskaņā ar I pielikumu (21. daļu), līdz 2025. gada 7. martam drīkst novērst visas konstatētās neatbilstības saistībā ar I pielikuma prasībām, kuras ieviestas ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2022/201 (*1).

Ja līdz 2025. gada 7. martam organizācija minētās konstatētās neatbilstības nav novērsusi, apstiprinājuma sertifikātu pilnīgi vai daļēji atsauc, ierobežo vai aptur.

6.   Atkāpjoties no I pielikuma (21. daļas) 21.A.125.C punkta a) apakšpunkta 1. punkta, organizācijai, kura bez apstiprinājuma sertifikāta ražo ražojumus, daļas vai ierīces un kurai ir derīgs vienošanās dokuments, kas izdots ne vēlāk kā 2023. gada 7. martā saskaņā ar I pielikumu (21. daļu), nav jāizpilda attiecīgās I pielikuma prasības, kuras ieviestas ar Deleģēto regulu (ES) 2022/201.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 7. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 19. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 748/2012 (2012. gada 3. augusts), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/201 (2021. gada 10. decembris), ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza attiecībā uz pārvaldības sistēmām un sistēmām ziņošanai par atgadījumiem, kuras jāizveido projektēšanas un ražošanas organizācijām, kā arī attiecībā uz procedūrām, kuras piemēro Aģentūra, un ar ko izdara minētās regulas labojumus (OV L 33, 15.2.2022., 7. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/203 (2022. gada 14. februāris), ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 groza attiecībā uz pārvaldības sistēmām un atgadījumu ziņošanas sistēmām, kas jāizveido kompetentajām iestādēm, un ar ko Regulu (ES) Nr. 748/2012 labo attiecībā uz lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu izdošanu (OV L 33, 15.2.2022., 46. lpp.).


Top