EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0862

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/862 (2022. gada 1. jūnijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/3658

OJ L 151, 2.6.2022, p. 45–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/862/oj

2.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 151/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/862

(2022. gada 1. jūnijs),

ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2111/2005 (2005. gada 14. decembris) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 (2) ir izveidots darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju saraksts.

(2)

Dažas dalībvalstis un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (“Aģentūra”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 4. panta 3. punktu ir paziņojušas Komisijai informāciju, kas ir būtiska minētā saraksta atjaunināšanai. Arī trešās valstis un starptautiskās organizācijas sniedza būtisku informāciju. Pamatojoties uz sniegto informāciju, saraksts būtu jāatjaunina.

(3)

Komisija informēja visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši, vai ar to iestāžu starpniecību, kuras ir atbildīgas par attiecīgo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, un norādīja būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko tā pamatos lēmumu noteikt tiem darbības aizliegumu Savienībā vai grozīt darbības aizlieguma nosacījumus gaisa pārvadātājam, kas iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 A vai B pielikumā noteiktajā sarakstā.

(4)

Komisija attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem deva iespēju iepazīties ar visiem attiecīgajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskas piezīmes un mutiski izklāstīt savus apsvērumus Komisijai un ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 15. pantu izveidotajai komitejai (“ES Aviācijas drošības komiteja”).

(5)

Komisija ir informējusi ES Aviācijas drošības komiteju par kopīgajām apspriedēm, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 473/2006 (3) notiek ar Armēnijas, Dienvidsudānas, Irākas, Kazahstānas, Krievijas, Moldovas un Pakistānas kompetentajām iestādēm un gaisa pārvadātājiem. Komisija arī informēja ES Aviācijas drošības komiteju par aviācijas drošības situāciju Ekvatoriālajā Gvinejā, Kongo (Brazavilā), Madagaskarā un Surinamā.

(6)

Aģentūra informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par tehniskajiem novērtējumiem, kas tika veikti saistībā ar to atļauju sākotnējo izvērtēšanu un pastāvīgo uzraudzību, kuras trešo valstu ekspluatantiem (TCO) izdotas saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 452/2014 (4).

(7)

Aģentūra arī informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par rezultātiem, kas gūti, analizējot perona pārbaudes, kuras veiktas atbilstīgi Ārzemju gaisa kuģu drošības novērtēšanas (SAFA) programmai saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 965/2012 (5).

(8)

Turklāt Aģentūra informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par tehniskās palīdzības projektiem, kas īstenoti trešās valstīs, uz kurām attiecas Regulā (EK) Nr. 474/2006 paredzētais darbības aizliegums. Turklāt Aģentūra informēja par plāniem un paustajiem lūgumiem arī turpmāk saņemt tehnisku palīdzību un turpināt sadarbību nolūkā uzlabot trešo valstu civilās aviācijas iestāžu administratīvās un tehniskās spējas, lai palīdzētu tām novērst neatbilstību spēkā esošajiem starptautiskajiem civilās aviācijas drošuma standartiem. Dalībvalstis tika aicinātas atbildēt uz šiem lūgumiem uz divpusējas vienošanās pamata, to koordinējot ar Komisiju un Aģentūru. Šajā saistībā Komisija atkārtoti uzsvēra, ka ir lietderīgi, it sevišķi izmantojot Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) palīdzības partnerības rīku aviācijas drošuma īstenošanai, informēt starptautiskās aviācijas aprindas par tādu tehnisko palīdzību trešām valstīm, ko Savienība un tās dalībvalstis sniedz, lai uzlabotu aviācijas drošumu visā pasaulē.

(9)

Eirokontrole sniedza Komisijai un ES Aviācijas drošības komitejai jaunāko informāciju par SAFA un TCO brīdināšanas funkciju statusu, ietverot statistikas datus par brīdinājuma ziņojumiem gaisa pārvadātājiem, kuriem piemērots darbības aizliegums.

Savienības gaisa pārvadātāji

(10)

Pēc Aģentūras analīzes, iepazīstoties ar informāciju, kuras pamatā ir Savienības gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem veiktās perona pārbaudes un Aģentūras veiktās standartizācijas pārbaudes, ko papildina informācija par specifiskām valstu aviācijas iestāžu veiktām pārbaudēm un revīzijām, dažas dalībvalstis un Aģentūra, rīkojoties kā kompetentās iestādes, ir veikušas dažus korektīvus un izpildes pasākumus un informējušas Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par šiem pasākumiem.

(11)

Dalībvalstis un Aģentūra, rīkojoties kā kompetentās iestādes, atkārtoti apliecināja gatavību attiecīgi rīkoties gadījumā, ja būtiska drošuma informācija norāda uz tiešu drošuma apdraudējumu, kas radies tāpēc, ka Savienības gaisa pārvadātāji nav nodrošinājuši atbilstību attiecīgajiem drošuma standartiem.

Armēnijas gaisa pārvadātāji

(12)

2020. gada jūnijā Armēnijā sertificētie gaisa pārvadātāji ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/736 (6) tika iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā.

(13)

2022. gada 29. aprīlī Komisija, Aģentūra, dalībvalstis un Armēnijas Civilās aviācijas komiteja (CAC) rīkoja tehnisku sanāksmi, kuras laikā CAC sniedza jaunāko informāciju par pasākumiem, kas kopš 2021. gada 3. novembra tehniskās sanāksmes veikti konstatēto drošuma trūkumu novēršanai. Galvenie pasākumi ir Armēnijas civilās aviācijas tiesību aktu un papildinošo noteikumu grozījumi, ar CAC struktūru un personālu saistīti uzlabojumi un CAC inspektoru kvalifikācijas un apmācības pārvaldības sistēmas atjauninājumi, kas aptver arī papildu sākotnējo apmācību, atkārtoto apmācību un apmācību darbavietā. Turklāt CAC paskaidroja, ka tā ir izstrādājusi papildu uzraudzības procedūras un kontrolsarakstus dažādās jomās un sagatavojusi valsts aviācijas drošuma plāna projektu un noteikumu projektu ziņošanai par atgadījumiem, kas saistīti ar drošumu, un šie abi dokumenti jāpieņem 2022. gadā. Komisija un Aģentūra rūpīgi pārbaudīs visus šos materiālus.

(14)

CAC sniedza jaunāko informāciju par pasākumiem, kas veikti saistībā ar tās korektīvo pasākumu plānu attiecībā uz novērojumiem, kuri izdarīti 2020. gada Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas. Šie pasākumi ietvēra cilvēkresursu plānošanas un apmācības procesu atjaunināšanu, vairāku procedūru un kontrolsarakstu atjaunināšanu nolūkā uzlabot drošuma uzraudzības darbības, elektroniskas datubāzes ieviešanu uzraudzības darbību atbalstam un sistēmas izstrādi ziņošanai par atgadījumiem, kas saistīti ar drošumu.

(15)

Turklāt saistībā ar Savienības centieniem palīdzēt CAC risināt aviācijas drošuma uzlabošanas vajadzības Aģentūra 2022. gada martā sāka īpašu tehnisku projektu, kura mērķis ir stiprināt CAC drošuma uzraudzību gaisa kuģu ekspluatācijas un lidojumderīguma jomā.

(16)

Pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, tiek uzskatīts, ka CAC ir panākusi dažus vērā ņemamus drošuma uzraudzības spējas uzlabojumus. Ir arī atzīts, ka CAC, šķiet, ir apņēmības pilna turpināt centienus pilnveidot savas uzraudzības spējas un novērst konstatētās drošuma problēmas. Neraugoties uz šīm pozitīvajām norisēm, pašlaik nav sniegti pietiekami pamatoti pierādījumi, kuri ļautu secināt, ka CAC ir faktiski novērsusi visus trūkumus, kas tika konstatēti 2020. gada februārī notikušajā novērtējuma apmeklējumā uz vietas, kura rezultātā tika pieņemts lēmums noteikt darbības aizliegumu saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/736. Par iespējamajiem uzlabojumiem sniegtā informācija rūpīgāk jāpārbauda papildu tehniskajās sanāksmēs un, iespējams, jāapstiprina uz vietas.

(17)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Armēnijas gaisa pārvadātājiem.

(18)

Nosakot visu Armēnijā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012, dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem.

Irākas gaisa pārvadātāji

(19)

2015. gada decembrī gaisa pārvadātājs Iraqi Airways ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2322 (7) tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā.

(20)

Irākas Civilās aviācijas iestāde (ICAA) un Iraqi Airways 2022. gada februārī iesniedza Komisijai informāciju par darbībām un pasākumiem, kas veikti, lai uzlabotu drošuma uzraudzības un pārvaldības sistēmas un spējas. Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija norāda, ka ir gūti zināmi panākumi konstatēto drošuma problēmu risināšanā. Tomēr tika konstatēti daži trūkumi, kas cita starpā attiecas uz to kontrolsarakstu kvalitāti, kurus ICAA inspektori izmanto sertifikācijas un uzraudzības procesos, kā arī uz ICAA mācību plānu un tā īstenošanu. ICAA uzraudzības rezultātu novērtējums liecināja par vairākām nepilnībām, jo īpaši attiecībā uz to, kā tiek izstrādāti uzraudzības konstatējumi un nodrošināta to pēcpārbaude. Šajā ziņā tika arī norādīts, ka ICAA inspektori nav veikuši atbilstošus izpildes pasākumus, kad tādi bija vajadzīgi.

(21)

Iraqi Airways sniegtās informācijas novērtējums parādīja, ka gaisa pārvadātājs ir guvis ievērojamus panākumus dažādās jomās. Tika norādīts, ka gaisa pārvadātājs ir nolīdzis ārēju konsultantu un uzticējis tam veikt gaisa pārvadātāja revīziju un izstrādāt korektīvo pasākumu plānu, kas pašlaik tiek īstenots.

(22)

Lai vēl vairāk pilnveidotu datu apjomu, kas jāanalizē un jāizmanto drošuma uzlabošanas pasākumu izstrādē, tika sākta lidojumu datu uzraudzības programma. Turklāt tika izveidota iekšēja ziņošanas sistēma, sākta drošuma sanāksmju rīkošana dažādos stratēģiskajos līmeņos un pārskatītas dažas organizācijas rokasgrāmatas.

(23)

Neraugoties uz iepriekšminētajiem panākumiem, joprojām pastāv vairākas problēmas, tostarp tas, ka vēl aizvien nav uzstādītas vairākas lietojumprogrammas tehniskās apkopes, lidojuma operāciju un dokumentu pārvaldības jomā. Gaisa pārvadātājam ir arī jāuzlabo funkcijas un procedūras, kas saistītas ar ICAA izdarīto uzraudzības konstatējumu risināšanu. Turklāt, lai gan Iraqi Airways ir izstrādājis kvalitātes pārvaldības sistēmu, šķiet, ka tas nespēj pienācīgi veikt visu atbilstīgi šai sistēmai izdarīto konstatējumu pēcpārbaudi.

(24)

2021. gada 14. decembrī un 2022. gada 4. maijā pēc Irākas pieprasījuma un saistībā ar Komisijas pastāvīgās uzraudzības darbībām Komisija, Aģentūra, dalībvalstis, ICAA un Iraqi Airways tikās divās tehniskās sanāksmēs. Abās sanāksmēs ICAA iepazīstināja ar panākumiem, ko tā guvusi, risinot ar drošumu saistītās bažas par tās spēju valstī nodrošināt efektīvu drošuma uzraudzību, jo īpaši Iraqi Airways uzraudzību. Iraqi Airways iepazīstināja ar panākumiem, kas gūti, lai novērstu iepriekš konstatētos drošuma trūkumus, kuru rezultātā Aģentūra galu galā pieņēma negatīvu TCO lēmumu, un informēja arī par citiem saistītajiem drošuma uzlabojumiem.

(25)

ICAA un Iraqi Airways apliecināja skaidru redzējumu un apņēmību uzlabot savu normatīvo atbilstību un drošuma rādītājus. Tomēr vēl aizvien ir vajadzīgi papildu uzlabojumi. Komisija turpinās sadarboties ar ICAA un Iraqi Airways, lai uzraudzītu un veicinātu to centienus uzlabot drošuma uzraudzības un pārvaldības spējas. Šajā sakarā tika norādīts, ka Aģentūra 2022. gadā sāks tehniskās palīdzības projektu, kura mērķis ir atbalstīt ICAA centienus uzlabot aviācijas drošuma uzraudzību Irākā.

(26)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Irākas gaisa pārvadātājiem.

(27)

Nosakot visu Irākā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012, dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem.

(28)

Ja jebkāda būtiska drošuma informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošuma apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Kazahstānas gaisa pārvadātāji

(29)

2016. gada decembrī Kazahstānā sertificētie gaisa pārvadātāji ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2214 (8) tika svītroti no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma, izņemot Air Astana, kas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2322 tika svītrots no B pielikuma 2015. gadā.

(30)

2021. gada oktobrī saistībā ar Komisijas veikto Kazahstānas drošuma uzraudzības sistēmas pastāvīgo uzraudzību Komisijas, Aģentūras un dalībvalstu eksperti (“novērtēšanas grupa”) Kazahstānā veica Savienības novērtējuma apmeklējumu uz vietas Kazahstānas Civilās aviācijas komitejas (CAC KZ) un akciju sabiedrības Aviation Administration of Kazakhstan (AAK) birojos, kā arī trīs Kazahstānā sertificētu gaisa pārvadātāju, proti, Air Astana, Jupiter Jet un Qazaq Air, birojos.

(31)

2022. gada 2. februārīAAK iesniedza Komisijai korektīvo pasākumu plānu novērtēšanas grupas konstatēto un paziņoto nepilnību novēršanai. Komisija kopā ar Aģentūru novērtēja korektīvo pasākumu plānu un sniedza CAC KZ un AAK komentārus un korekciju ierosinājumus.

(32)

2022. gada 27. un 28. aprīlī Komisijas, Aģentūras, dalībvalstu un CAC KZ un AAK pārstāvji tikās tehniskā sanāksmē. Šīs sanāksmes nolūks bija pārskatīt, kā tiek izstrādāts un īstenots CAC KZ un AAK korektīvo pasākumu plāns, kā arī saistītie pasākumi, kurus CAC KZ un AAK veic, lai nodrošinātu savas drošuma uzraudzības sistēmas faktisku atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem.

(33)

Pamatojoties uz iesniegto korektīvo pasākumu plānu, kā arī uz tehniskajā sanāksmē notikušajām diskusijām un sniegtajiem pierādījumiem, tika norādīts, ka ar lielākiem panākumiem tiek ņemti vērā novērtējuma apmeklējumā uz vietas izdarītie novērojumi. Ir skaidrs, ka visi novērojumi ir zināmā mērā ņemti vērā un ka dažus no tiem var uzskatīt par slēgtiem.

(34)

Sanāksme parādīja, ka CAC KZ un AAK joprojām ir jāsniedz Komisijai papildu paskaidrojumi un pierādījumi par dažām veiktajām darbībām un pasākumiem. Komisija arī lūdza CAC KZ un AAK pārskatīt korektīvo pasākumu plānu, sīkāk izstrādājot Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas konstatēto drošuma trūkumu pamatcēloņu analīzi, lai to varētu apspriest nākamajā tehniskajā sanāksmē.

(35)

Pēc ES Aviācijas drošības komitejas 2021. gada novembra apspriedēm un apstiprinājuma 2022. gada aprīļa tehniskajā sanāksmē Komisija uzaicināja CAC KZ, AAK un gaisa pārvadātāju Air Astana uz uzklausīšanu ES Aviācijas drošības komitejā 2022. gada 17. maijā.

(36)

Uzklausīšanā CAC KZ un AAK sniedza Komisijai un ES Aviācijas drošības komitejai pārskatu par sistēmu, kas ieviesta, lai nodrošinātu Kazahstānā sertificēto gaisa pārvadātāju drošuma uzraudzību. CAC KZ un AAK izskaidroja Kazahstānas valsts drošuma attīstības plānu, kas ietver pasākumus Kazahstānas gaisa transporta efektivitātes uzlabošanai, tostarp attiecīgo starptautisko drošuma standartu efektīvai īstenošanai. Turklāt AAK ziņoja par jaunākajām norisēm saistībā ar tās organizatorisko struktūru, par aviācijas nozares apmēru Kazahstānā, kā arī par 2021. gada augustā veiktā ICAO koordinētā validācijas apmeklējuma rezultātiem.

(37)

Uzsverot apņemšanos turpināt uzlabojumus, CAC KZ un AAK sniedza Komisijai un ES Aviācijas drošības komitejai visaptverošu un detalizētu pārskatu par to, kā tiek īstenots korektīvo pasākumu plāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti 2021. gada oktobrī veiktajā Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas. Tas ietvēra nākotnei izvirzītos stratēģiskos mērķus, piemēram, Kazahstānas tiesiskā regulējuma, AAK rokasgrāmatu un procedūru grozījumus, kvalitātes pārvaldības sistēmas turpmākus uzlabojumus un attiecīgo starptautisko drošuma standartu turpmāku efektīvu īstenošanu.

(38)

Uzklausīšanā CAC KZ un AAK apņēmās informēt Komisiju par turpmākajām darbībām, kas tiks veiktas saistībā ar pārējiem novērojumiem, kuri izdarīti Savienības 2021. gada novērtējuma apmeklējumā uz vietas. Turklāt tās apņēmās iesaistīties pastāvīgā drošuma dialogā, cita starpā sniedzot attiecīgu drošuma informāciju un piedaloties papildu sanāksmēs vismaz divreiz gadā vai tad, kad Komisija uzskatīs par nepieciešamu.

(39)

Pierādījumi liecina, ka CAC KZ un AAK veiktie pasākumi jau palīdz stiprināt to spējas uzraudzīt aviācijas darbības Kazahstānā. Tomēr vēl vairāk jāuzlabo to spēja uzraudzīt, vai Kazahstānā sertificēto gaisa pārvadātāju darbības tiek veiktas saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem, tostarp šādā nolūka gādājot, ka ir nodrošināti pienācīgi resursi šādām drošuma uzraudzības darbībām.

(40)

Pamatojoties uz sniegto informāciju, šķiet, ka kopš 2021. gada oktobra CAC KZ un AAK ir guvušas vērā ņemamus panākumus attiecīgo starptautisko drošuma standartu īstenošanā. Komisija un Aģentūra norādīja uz nodomu arī turpmāk atbalstīt CAC KZ un AAK centienus vēl vairāk stiprināt aviācijas drošuma sistēmu Kazahstānā.

(41)

Uzklausīšanā gaisa pārvadātājs Air Astana sniedza pārskatu par savu pašreizējo floti un pieejamajiem resursiem un objektiem. Tas aprakstīja savu robusto un labi izstrādāto drošuma pārvaldības sistēmu un kvalitātes pārvaldības sistēmu. Gaisa pārvadātājs norādīja, ka tas izmanto programmatūras rīku kopumu drošuma, kvalitātes un riska pārvaldības datu integrēšanai, tai skaitā noguruma riska pārvaldības sistēmu.

(42)

Atbildot uz ES Aviācijas drošības komitejas uzdoto jautājumu, gaisa pārvadātājs arī informēja par Air Astana uzraudzības darbībām, ko AAK veica 2021.–2022. gadā, un apstiprināja, ka ir uzlabojusies tā saskarsme ar CAC KZ un AAK.

(43)

Pamatojoties uz apspriedēm, ES Aviācijas drošības komiteja secināja, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš pastāvīgai drošuma situācijas un norišu uzraudzībai Kazahstānā, cita starpā izmantojot regulārus progresa ziņojumus no CAC KZ un AAK un iespēju uzaicināt tās uz vēl vienu uzklausīšanu kādā no nākamajām ES Aviācijas drošības komitejas sanāksmēm.

(44)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Kazahstānas gaisa pārvadātājiem.

(45)

Nosakot visu Kazahstānā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012, dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem.

(46)

Ja jebkāda būtiska drošuma informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošuma apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Moldovas gaisa pārvadātāji

(47)

2021. gada novembrī Moldovas gaisa pārvadātāji ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/2070 (9) tika svītroti no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma, izņemot Air Moldova, Aerotranscargo un Fly One, kuri nekad nav bijuši iekļauti ne A, ne B pielikumā.

(48)

Moldovas Civilās aviācijas iestāde (CAAM) 2022. gada 31. marta vēstulē sniedza informāciju un atjauninājumus attiecībā uz drošuma uzraudzības darbībām laikposmā no 2021. gada novembra līdz 2022. gada martam. Papildus jaunākajai informācijai par korektīvo pasākumu plānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz 2021. gada septembrī veikto Savienības novērtējuma apmeklējumu uz vietas, CAAM arī sniedza jaunāko informāciju par Moldovas valsts aviācijas tiesiskā regulējuma grozījumiem.

(49)

Pārbaudījusi saņemto informāciju un dokumentāciju, Komisija uzskata, ka visi atlikušie atklātie novērojumi, kas izriet no 2021. gada septembra novērtējuma apmeklējuma uz vietas, ir veiksmīgi atrisināti un var tikt slēgti. Ņemot vērā gūtos panākumus, Komisija uzskata, ka līdz brīdim, kad varbūt tiek pieņemts cits lēmums, pietiek ar to, ka CAAM reizi gadā nosūta jaunāko informāciju.

(50)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Moldovas gaisa pārvadātājiem.

(51)

Nosakot visu Moldovā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012, dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem.

(52)

Ja jebkāda būtiska drošuma informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošuma apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Pakistānas gaisa pārvadātāji

(53)

2007. gada martā Pakistan International Airlines tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 235/2007 (10), bet 2007. gada novembrī – no tā svītrots ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1400/2007 (11).

(54)

Pakistānas federālā aviācijas ministra 2020. gada 24. jūnija paziņojumā tika atklāts, ka liels skaits pilota licenču, ko izdevusi Pakistānas Civilās aviācijas iestāde (PCAA), iegūtas ar krāpnieciskiem līdzekļiem.

(55)

Šā notikuma rezultātā, kā arī tāpēc, ka PCAA acīmredzami nenodrošināja faktisku drošuma uzraudzību, Aģentūra no 2020. gada 1. jūlija ir apturējusi Pakistan International Airlines un Vision Air TCO atļauju.

(56)

Komisija 2020. gada 1. jūlijā sāka apspriedes ar PCAA saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. panta 2. punktu. Šajā sakarā Komisija sadarbībā ar Aģentūru un dalībvalstīm 2020. gada 9. jūlijā un 25. septembrī, 2021. gada 15. un 16. martā, 2021. gada 15. oktobrī un 2022. gada 16. martā organizēja vairākas tehniskas sanāksmes ar PCAA.

(57)

Šajās sanāksmēs tika apspriesti dažādi jautājumi, jo īpaši Pakistānā sertificēto gaisa pārvadātāju, cita starpā to drošuma pārvaldības sistēmu, uzraudzība. Komisija pieprasīja informāciju un pierādījumus, lai pārbaudītu, vai citās jomās, piemēram, salona apkalpes licencēšanā, tehniskās apkopes inženieru licencēšanā vai gaisa pārvadātāju sertificēšanā, nav līdzīgas situācijas.

(58)

Informācijā, kuras apmaiņa ar PCAA notika 2022. gada 16. martā, galvenokārt bija aplūkoti ICAO Universālās drošuma uzraudzības revīzijas programmas (USOAP) satvarā veiktā nesenā apmeklējuma rezultāti. Komisija uzsvēra, ka revīzijas ziņojuma saturs tiks pienācīgi ņemts vērā, lai noteiktu nākamos soļus aviācijas drošuma saraksta apspriešanas procesā. Sanāksmes laikā PCAA sniedza pārskatu par ziņojuma galvenajiem aspektiem un apņēmās nosūtīt šo ziņojumu Komisijai, kad tas būs pabeigts.

(59)

Pēc ziņojuma saņemšanas Komisija varēja atzīmēt, ka tajā nav nekādu norāžu par jomām, kurās nepieciešami tūlītēji korektīvi pasākumi. Lai gan ziņojumā norādīts, ka ir nodrošināta lielākā daļa elementu, kas vajadzīgi PCAA pienākumu izpildei, tajā tomēr ir arī norādīts, ka PCAA ir jāgroza, jāpapildina vai jāuzlabo norādījumi un procedūras, jo īpaši pilotu licencēšanas jomā. Turklāt ziņojumā norādīts, ka Pakistānas valsts tiesību akti ir jāuzlabo, iekļaujot noteikumus par izpildes politiku un inspekcijas personāla neierobežotu piekļuvi efektīvas uzraudzības nodrošināšanas nolūkā.

(60)

Balstoties uz pieejamo informāciju un saziņu ar PCAA, Komisija atzinīgi vērtē PCAA centienus pieņemt korektīvo pasākumu plānu, kuru mērķis ir novērst konstatētos drošuma trūkumus. Komisija ar Aģentūras un dalībvalstu palīdzību norāda, ka pēc ICAO USOAP apmeklējuma Pakistānā notiek ievērojams attīstības process, tai skaitā tās primāro aviācijas tiesību aktu izmaiņas.

(61)

Pamatojoties uz to, Komisija nolūkā noteikt, vai ir vajadzīga turpmāka rīcība saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005, turpinās sadarboties ar PCAA un uzraudzīt panākumus, kas gūti, risinot drošuma uzraudzības situāciju Pakistānā. Ar šo pastāvīgās uzraudzības darbību palīdzību tiks noteikts, kad veikt Savienības novērtējuma apmeklējumu uz vietas.

(62)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Pakistānas gaisa pārvadātājiem.

(63)

Nosakot visu Pakistānā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012, dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem.

(64)

Ja jebkāda būtiska drošuma informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošuma apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Krievijas gaisa pārvadātāji

(65)

2022. gada 8. aprīlī Krievijas gaisa pārvadātāji, kas ekspluatēja vienu vai vairākus no Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2022/594 (12) 4. vai 5. apsvērumā minētajiem gaisa kuģiem, ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/594 tika iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā.

(66)

2022. gada 28. aprīlī Krievijas Federālā gaisa transporta aģentūra (FATA) informēja Komisiju, ka tā visus apgalvojumus par starptautisko civilās aviācijas standartu pārkāpumiem, kā arī visas bažas par drošumu, kas minētas Īstenošanas regulā (ES) 2022/594, uzskata par nepamatotām. Tomēr FATA nesniedza nekādu informāciju, kas pamatotu tās apgalvojumu.

(67)

Veicot pastāvīgu uzraudzību, Komisija ir konstatējusi, ka ir pierādījumi, kas liecina, ka gaisa pārvadātājs I Fly Īstenošanas regulas (ES) 2022/594 5. apsvērumā minētos gaisa kuģus ir ierakstījis Krievijas gaisa kuģu reģistrā un ka tas ir ekspluatējis minētos gaisa kuģus, apzināti pārkāpjot attiecīgos starptautiskos drošuma standartus. Gaisa kuģi Krievijas reģistrā ierakstīti bez īpašnieku piekrišanas un bez turpmākas ar drošumu saistītas sadarbības ar Īrijas, kas ir atzītā minēto gaisa kuģu reģistrācijas valsts, aviācijas iestādi.

(68)

Saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/594 un Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju saraksts būtu jāgroza attiecībā uz Krievijas gaisa pārvadātājiem, iekļaujot Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā gaisa pārvadātāju I Fly.

(69)

Nosakot visu FATA sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012, dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem.

Dienvidsudānas gaisa pārvadātāji

(70)

Dienvidsudānā sertificēti gaisa pārvadātāji nekad nav bijuši iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A vai B pielikumā.

(71)

Pēdējos četros gados Dienvidsudānā ir notikuši četri letāli nelaimes gadījumi un vairāki citi nelaimes gadījumi un nopietni incidenti, kuros bieži vien iesaistīti gaisa kuģi ar aizdomīgām reģistrācijas zīmēm.

(72)

2021. gada 26. martā Komisija sāka oficiālas apspriedes ar Dienvidsudānas Civilās aviācijas iestādi (SSCAA) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. panta 2. punktu.

(73)

Turpmākajā sarakstē SSCAA paziņoja, ka pārvadātāja South Sudan Supreme Airlines, kura gaisa kuģis bija iesaistīts letālā nelaimes gadījumā, gaisa kuģa ekspluatanta apliecība (AOC) ir apturēta un ka, ņemot vērā aizdomas par minētajā nelaimes gadījumā iesaistītā gaisa kuģa reģistrāciju, SSCAA ir pārskatījusi visus gaisa kuģu ekspluatantus un AOC valstī. SSCAA arī paziņoja, ka tiek uzlabota noteikumu, rokasgrāmatu un apmācības izstrāde un pārskatīšana. 2021. gada 5. novembrī tika iesniegti dokumenti, kas ietver informāciju par SSCAA inspekcijas, uzraudzības un revīzijas programmu, kā arī ziņojumi par dažu gaisa pārvadātāju darbības pārskatīšanu un par ārvalstīs reģistrētiem gaisa kuģiem, kuri tiek ekspluatēti Dienvidsudānā.

(74)

2022. gada 28. martāSSCAA sniedza atbildes uz anketu, kuru Komisija bija nosūtījusi 2021. gada 26. martā. Tajā minēts, ka SSCAA vēl nav izstrādājusi un ieviesusi efektīvu uzraudzības sistēmu. SSCAA arī atzīmē, ka, lai gan tā nav izdevusi nevienu licenci vai AOC un valstī nav reģistrēts neviens gaisa kuģis, tā ir izdevusi ekspluatācijas atļaujas ārvalstīs reģistrētiem gaisa kuģiem, lai tos varētu ekspluatēt Dienvidsudānā. Nav pierādījumu par jebkādām uzraudzības darbībām, kuru rezultātā izdotas šādas atļaujas, vai par attiecīgu pastāvīgu uzraudzību.

(75)

2022. gada 22. februārī Komisija informēja SSCAA par nodomu nākamās ES Aviācijas drošības komitejas sanāksmes darba kārtībā iekļaut pārskatu par civilās aviācijas uzraudzības situāciju Dienvidsudānā un uzaicināja SSCAA uz uzklausīšanu ES Aviācijas drošības komitejā 2022. gada 18. maijā.

(76)

Uzklausīšanā SSCAA sniedza Komisijai un ES Aviācijas drošības komitejai pārskatu par savu organizatorisko struktūru un informāciju par aviācijas nozares apmēru Dienvidsudānā. Tā aprakstīja dažādu SSCAA direktorātu funkcijas un pienākumus un sniedza vispārīgu informāciju par iestādes personālu. Tā paskaidroja, ka SSCAA civilās aviācijas noteikumu izstrādē un efektīva uzraudzības procesa attīstībā joprojām ir ļoti atkarīga no Austrumāfrikas Kopienas Civilās aviācijas drošuma un drošības uzraudzības aģentūras (EAC-CASSOA) atbalsta. Šajā ziņā SSCAA norādīja, ka tā augstu vērtētu jebkādu palīdzību un atbalstu tās centienos.

(77)

SSCAA apstiprināja, ka tā nav izdevusi nevienu AOC un vēl nav izveidojusi gaisa kuģu reģistru. Tomēr SSCAA informēja, ka pēc apmācības, ko EAC-CASSOA nodrošinās no 2022. gada 23. maija, tā plāno īstenot mērķi izveidot gaisa kuģu reģistru un panākt gaisa pārvadātāju sertifikācijas spēju, šādā nolūkā izmantojot piecu posmu sertifikācijas procesu saskaņā ar ICAO norādījumiem.

(78)

SSCAA informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju, ka tā ir izdevusi 24 gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas ārvalstu gaisa pārvadātājiem un ka daži no šiem atļauju saņēmušajiem gaisa pārvadātājiem valstī veic iekšzemes lidojumus. Šķiet, ka tā ir vienīgā sertifikācijas darbība, ko veikusi SSCAA. SSCAA aprakstīja šādu atļauju izdošanas procesu, kurā izmanto AOC validāciju un ietver dokumentācijas pārbaudi un gaisa kuģu fizisku pārbaudi. Tomēr šī informācija tika sniegta tikai uzklausīšanā, un nebija iespējams pārbaudīt, kā tiek veikts validācijas process.

(79)

Uzklausīšanā SSCAA arī sniedza piemēru, kas raksturo izpildes pasākumus, kuri tiek veikti pret ārvalstu gaisa pārvadātāju, atsaucot ekspluatācijas atļauju, kad SSCAA ir konstatējusi, ka gaisa pārvadātāja kompetentā iestāde ir anulējusi tā AOC.

(80)

Komisija un ES Aviācijas drošības komiteja ņēma vērā, ka nav gaisa pārvadātāju, attiecībā uz kuriem SSCAA ir regulatīvās uzraudzības pienākumi, jo tā nav izdevusi nevienu AOC, un ka jebkādu gaisa kuģu ekspluatāciju valstī veic gaisa pārvadātāji, kuru AOC ir izdevušas ārvalstu iestādes. Tādējādi, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktos kopējos kritērijus, nav neviena SSCAA sertificēta gaisa pārvadātāja, kas varētu darboties Savienības līmenī.

(81)

Turklāt Komisija un ES Aviācijas drošības komiteja ņēma vērā SSCAA norādes, ka tā neplāno izdot nevienu AOC, kamēr tā nav sasniegusi sertifikācijas un uzraudzības spējas, kas ļautu tai īstenot un izpildīt attiecīgos starptautiskos drošuma standartus.

(82)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Dienvidsudānas gaisa pārvadātājiem.

(83)

Veicot pastāvīgu uzraudzību, Komisija turpinās rūpīgi novērot drošuma situāciju Dienvidsudānā. ES Aviācijas drošības komiteja secināja, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš drošuma situācijai un norisēm Dienvidsudānā un SSCAA būtu jālūdz regulāri sniegt ziņojumus par panākumiem, kas gūti attiecībā uz civilās aviācijas noteikumu izstrādi, efektīva drošuma uzraudzības procesa attīstību un spēju izsniegt AOC. Ja Komisija uzzina par tiešu drošuma apdraudējumu, kuru izraisījusi neatbilstība attiecīgajiem starptautiskajiem drošuma standartiem, piemēram, AOC izdošanu, kamēr SSCAA nav pienācīgas sertifikācijas un uzraudzības spējas, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005, piemēram, noteikt darbības aizliegumu attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem un tos iekļaut Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā.

(84)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 474/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(85)

Regulas (EK) Nr. 2111/2005 5. un 6. pantā ir atzīts, ka lēmumi jāpieņem bez kavēšanās un vajadzības gadījumā pat steidzami atkarībā no tā, kā tie ietekmē drošumu. Tāpēc sensitīvas informācijas un ceļotāju aizsardzībai ir svarīgi, lai jebkādi lēmumi, kas saistīti ar to gaisa pārvadātāju saraksta atjaunināšanu, kuriem Savienībā piemērots darbības aizliegums vai ierobežojumi, tiktu publicēti un stātos spēkā nekavējoties pēc to pieņemšanas.

(86)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 15. pantu izveidotā ES Aviācijas drošības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza šādi:

1)

A pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

2)

B pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 1. jūnijā

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas locekle

Adina VĂLEAN


(1)  OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 474/2006 (2006. gada 22. marts) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (EK) Nr. 473/2006 (2006. gada 22. marts), ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 8. lpp.)

(4)  Komisijas Regula (ES) Nr. 452/2014 (2014. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (OV L 133, 6.5.2014., 12. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (ES) Nr. 965/2012 (2012. gada 5. oktobris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/736 (2020. gada 2. jūnijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā (OV L 172, 3.6.2020., 7. lpp.).

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2322 (2015. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (OV L 328, 12.12.2015., 67. lpp.).

(8)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2214 (2016. gada 8. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 attiecībā uz darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu (OV L 334, 9.12.2016., 6. lpp.).

(9)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2070 (2021. gada 25. novembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā (OV L 421, 26.11.2021., 31. lpp.).

(10)  Komisijas Regula (EK) Nr. 235/2007 (2007. gada 5. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (OV L 66, 6.3.2007., 3. lpp.).

(11)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1400/2007 (2007. gada 28. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (OV L 311, 29.11.2007., 12. lpp.).

(12)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/594 (2022. gada 8. aprīlis), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā (OV L 114, 12.4.2022., 49. lpp.).


I PIELIKUMS

“A PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURU DARBĪBA SAVIENĪBĀ IR AIZLIEGTA, AR IZŅĒMUMIEM (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs vai darbības licences numurs

ICAO trīsburtu apzīmējums

Ekspluatanta valsts

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venecuēla

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinama

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Irāna

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irāka

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigērija

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabve

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Afganistānā, tostarp šādi:

 

 

Afganistāna

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistāna

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistāna

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Angolā, izņemot TAAG Angola Airlines un Heli Malongo, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Nav zināms

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Nav zināms

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Nav zināms

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Nav zināms

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Armēnijā, tostarp šādi:

 

 

Armēnija

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armēnija

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armēnija

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armēnija

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

 

Armēnija

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armēnija

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armēnija

SKYBALL

AM AOC 073

Neattiecas

Armēnija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo (Brazavilā), tostarp šādi:

 

 

Kongo (Brazavila)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Kongo (Brazavila)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongo (Brazavila)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo (Brazavila)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongo (Brazavila)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Nav zināms

Kongo (Brazavila)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), tostarp šādi:

 

 

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Džibutijā, tostarp šādi:

 

 

Džibutija

DAALLO AIRLINES

Nav zināms

DAO

Džibutija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Ekvatoriālajā Gvinejā, tostarp šādi:

 

 

Ekvatoriālā Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatoriālā Gvineja

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Eritrejā, tostarp šādi:

 

 

Eritreja

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritreja

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritreja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kirgizstānā, tostarp šādi:

 

 

Kirgizstāna

AEROSTAN

08

BSC

Kirgizstāna

AIR COMPANY AIR KG

50

Nav zināms

Kirgizstāna

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizstāna

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizstāna

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirgizstāna

HELI SKY

47

HAC

Kirgizstāna

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirgizstāna

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizstāna

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizstāna

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizstāna

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Libērijā

 

 

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Lībijā, tostarp šādi:

 

 

Lībija

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Lībija

AIR LIBYA

004/01

TLR

Lībija

AL MAHA AVIATION

030/18

Nav zināms

Lībija

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Lībija

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Lībija

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Lībija

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Lībija

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Lībija

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Lībija

PETRO AIR

025/08

PEO

Lībija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Nepālā, tostarp šādi:

 

 

Nepāla

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nav zināms

Nepāla

ALTITUDE AIR

085/2016

Nav zināms

Nepāla

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepāla

FISHTAIL AIR

017/2001

Nav zināms

Nepāla

SUMMIT AIR

064/2010

Nav zināms

Nepāla

HELI EVEREST

086/2016

Nav zināms

Nepāla

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepāla

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Nav zināms

Nepāla

MAKALU AIR

057A/2009

Nav zināms

Nepāla

MANANG AIR PVT

082/2014

Nav zināms

Nepāla

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nav zināms

Nepāla

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Nav zināms

Nepāla

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepāla

SAURYA AIRLINES

083/2014

Nav zināms

Nepāla

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepāla

SIMRIK AIR

034/2000

Nav zināms

Nepāla

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepāla

SITA AIR

033/2000

Nav zināms

Nepāla

TARA AIR

053/2009

Nav zināms

Nepāla

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepāla

Visi šie gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Krievijā

 

 

Krievija

AURORA AIRLINES

486

SHU

Krievija

AVIACOMPANY “AVIASTAR-TU” CO. LTD

458

TUP

Krievija

IZHAVIA

479

IZA

Krievija

JOINT STOCK COMPANY “AIR COMPANY “YAKUTIA””

464

SYL

Krievija

JOINT STOCK COMPANY “RUSJET”

498

RSJ

Krievija

JOINT STOCK COMPANY “UVT AERO”

567

UVT

Krievija

JOINT STOCK COMPANY “SIBERIA AIRLINES”

31

SBI

Krievija

JOINT STOCK COMPANY “SMARTAVIA AIRLINES”

466

AUL

Krievija

JOINT-STOCK COMPANY “IRAERO” AIRLINES

480

IAE

Krievija

JOINT-STOCK COMPANY “URAL AIRLINES”

18

SVR

Krievija

JOINT–STOCK COMPANY “ALROSA AIR COMPANY”

230

DRU

Krievija

JOINT-STOCK COMPANY “NORDSTAR AIRLINES”

452

TYA

Krievija

JS AVIATION COMPANY “RUSLINE”

225

RLU

Krievija

JSC “YAMAL AIRLINES”

142

LLM

Krievija

LLC “NORD WIND”

516

NWS

Krievija

LLC “AIRCOMPANY IKAR”

36

KAR

Krievija

LTD. I FLY

533

RSY

Krievija

“POBEDA AIRLINES” LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Krievija

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES”

1

AFL

Krievija

“ROSSIYA AIRLINES”, JOINT STOCK COMPANY

2

SDM

Krievija

“SKOL AIRLINE” LLC

228

CDV

Krievija

“UTAIR AVIATION”, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Krievija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Santomē un Prinsipi, tostarp šādi:

 

 

Santome un Prinsipi

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Santome un Prinsipi

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Santome un Prinsipi

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sjerraleonē

 

 

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sudānā, tostarp šādi:

 

 

Sudāna

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudāna

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudāna

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudāna

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudāna

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudāna

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudāna

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudāna

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudāna

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudāna

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudāna

SUN AIR

51

SNR

Sudāna

TARCO AIR

56

TRQ

Sudāna


(1)  A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošuma standarti.


II PIELIKUMS

“B PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM PIEMĒRO DARBĪBAS IEROBEŽOJUMUS SAVIENĪBĀ (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs

ICAO trīsburtu apzīmējums

Ekspluatanta valsts

Gaisa kuģa tips, uz kuru attiecas ierobežojumi

Gaisa kuģa, uz kuru attiecas ierobežojumi, reģistrācijas zīme(-es) un (ja zināms) konstrukcijas sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas valsts

IRAN AIR

FS100

IRA

Irāna

Visi Fokker F100 tipa un Boeing B747 tipa gaisa kuģi

Fokker F100 tipa gaisa kuģi, kā minēts AOC; Boeing B747 tipa gaisa kuģi, kā minēts AOC

Irāna

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Ziemeļkoreja

Visa flote, izņemot: divus TU-204 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot: P-632, P-633

Ziemeļkoreja


(1)  B pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošuma standarti.


Top