EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2281

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2281 (2021. gada 16. decembris), ar ko attiecībā uz tāda jauna izcelsmes koda pievienošanu, kurš izmantojams līdzdalīgā audzēšanā iegūtiem augiem, un saistītajām izmaiņām groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012

C/2021/9166

OJ L 473, 30.12.2021, p. 131–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2281/oj

30.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 473/131


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2281

(2021. gada 16. decembris),

ar ko attiecībā uz tāda jauna izcelsmes koda pievienošanu, kurš izmantojams līdzdalīgā audzēšanā iegūtiem augiem, un saistītajām izmaiņām groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012 (2) būtu jāpieskaņo to attiecīgo rezolūciju saturam, kuras pieņemtas vai grozītas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (“Konvencija”) Pušu konferences astoņpadsmitajā sanāksmē, kas notika no 2019. gada 17. līdz 28. augustam (CoP 18).

(2)

Konkrētāk, CoP 18 tika grozīta Rezolūcija Conf. 12.3, kurā tika iekļauts jauns kods, ar ko norāda tādu noteiktu augu eksemplāru izcelsmi, kuru izcelsme neatbilst nevienam no esošajiem kodiem. Šis jaunais izcelsmes kods būtu jāiekļauj Īstenošanas regulā (ES) Nr. 792/2012.

(3)

Lai uzlabotu ziņošanu un atvieglotu tirdzniecības analīzi, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 II pielikumā norādītajā importa paziņošanas veidlapā vajadzētu būt iespējai norādīt informāciju par tirgoto eksemplāru izcelsmi. Lai sekmētu resursu efektīvu izmantošanu, uzraudzības iestādēm uz ierobežotu pārejas periodu būtu jādod iespēja izmantot esošās importa paziņošanas veidlapas.

(4)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012 nodrošina Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 (3) vienādu īstenošanu, cita starpā nosakot paraugus minētajā regulā paredzētajām atļaujām, sertifikātiem un citiem dokumentiem. Tāpēc šī grozošā regula būtu jāpiemēro saistībā ar regulu, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006 (4), un abas grozošās regulas būtu jāpiemēro no vienas un tās pašas dienas.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 792/2012 groza šādi:

1)

regulas 2. panta 2. punktā pievieno šādu otro daļu:

“Līdz 2023. gada 19. janvārim importa paziņojumus tā vietā drīkst sagatavot, izmantojot veidlapas, kas norādītas II pielikumā tai regulas versijā, kas ir spēkā 2022. gada 18. janvārī.”

2)

Regulas (ES) Nr. 792/2012 I, III un V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas 1. pielikumu.

3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 II pielikumu aizstāj ar šīs regulas 2. pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 792/2012 (2012. gada 23. augusts), ar ko paredz noteikumus par to atļauju, sertifikātu un citu dokumentu veidlapu paraugiem, kas paredzēti Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006 (OV L 242, 7.9.2012., 13. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (ES) 2021/2280 (2021. gada 16. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 ieviešanu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi).


1. PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 pielikumus groza šādi:

1)

I pielikumu (“Atļauja/sertifikāts”) groza šādi:

a)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz 1. veidlapu “Oriģināls”, 13. punktā pievieno šādu ierakstu:

“Y

līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par “mākslīgi pavairotiem” Regulas (EK) Nr. 865/2006 (1) 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai stāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē”;

b)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz 2. veidlapu “Šis eksemplārs paliek pie turētāja”, 13. punktā pievieno šādu ierakstu:

“Y

līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par “mākslīgi pavairotiem” Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai stāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē”;

c)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz 3. veidlapu “Šo eksemplāru muita atdod izdevējai iestādei”, 13. punktā pievieno šādu ierakstu:

“Y

līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par “mākslīgi pavairotiem” Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai stāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē”;

d)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz 4. veidlapu “Šis eksemplārs paliek izdevējai iestādei” un 5. veidlapu “Pieteikums”, 13. punktā pievieno šādu ierakstu:

“Y

līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par “mākslīgi pavairotiem” Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai stāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē”;

2)

III pielikumu (“Ceļojošās izstādes sertifikāts”) groza šādi:

a)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz veidlapu “Oriģināls”, 14. punktā pievieno šādu ierakstu:

“Y

līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par “mākslīgi pavairotiem” Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai stāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē”;

b)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz veidlapām “Izdevējiestādes eksemplārs” un “Pieteikums”, 14. punktā pievieno šādu ierakstu:

“Y

līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par “mākslīgi pavairotiem” Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai stāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē”;

3)

V pielikumu “Sertifikāts. Nav paredzēts izmantošanai ārpus Eiropas Savienības” groza šādi:

a)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz veidlapu “Oriģināls”, 9. punktā pievieno šādu ierakstu:

“Y

līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par “mākslīgi pavairotiem” Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai stāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē”;

b)

norādījumos un paskaidrojumos, kas attiecas uz veidlapām “Šis eksemplārs paliek izdevējai iestādei” un “Pieteikums”, 9. punktā pievieno šādu ierakstu:

“Y

līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par “mākslīgi pavairotiem” Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai stāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē”


(1)  Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).


2. PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Image 1

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Importētāja vai pilnvarotā pārstāvja pilns nosaukums un adrese.

4.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti.

5.

Norāda tikai tad, ja valsts, no kuras īpatņus importē, nav to izcelsmes valsts.

6.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam.

9.

Izcelsme norādāma ar vienu no šiem kodiem:

W

savvaļā iegūti īpatņi

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūs par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

D

A pielikuma dzīvnieki, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavā, kas iekļauta Cites sekretariāta turētajā reģistrā, saskaņā ar Rezolūciju Conf. 12.10 (pārskatīta Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā) un A pielikuma augi, kuri komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

nebrīvē dzimuši dzīvnieki, attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, un minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscēti vai aizturēti īpatņi  (1)

O

“pirmskonvencijas” īpatņi  (1)

U

izcelsme nav zināma (jāpamato)

X

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā

Y

līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par “mākslīgi pavairotiem” Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai stāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē

10.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt tādam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 338/97 C vai D pielikumā.

11.

Sugām, kas minētas Cites III pielikumā, norādiet: III.

13.

Norādiet, kurā Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā (C vai D) suga ir iekļauta.

14.

Importētājam jāiesniedz par ievešanu Savienībā atbildīgajai muitas iestādei parakstīts pirmais eksemplārs (oriģināls) un otrais eksemplārs (paliek pie importētāja), vajadzības gadījumā pievienojot Cites III pielikuma dokumentus no (re)eksporta valsts.

15.

Muitas iestāde apzīmogoto pirmo eksemplāru (oriģināls) nosūta savas valsts uzraudzības iestādei un atdod apzīmogoto otro eksemplāru (paliek pie importētāja) importētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim.

Image 2

Norādījumi un paskaidrojumi

1.

Importētāja vai pilnvarotā pārstāvja pilns nosaukums un adrese.

4.

Izcelsmes valsts ir valsts, kurā īpatņi ir iegūti savvaļā, dzimuši un auguši nebrīvē vai mākslīgi pavairoti.

5.

Norāda tikai tad, ja valsts, no kuras īpatņus importē, nav to izcelsmes valsts.

6.

Aprakstam jābūt pēc iespējas precīzākam.

9.

Izcelsme norādāma ar vienu no šiem kodiem:

W

savvaļā iegūti īpatņi

R

kontrolētā vidē audzēti īpatņi, kuri kā olas vai mazuļi iegūti savvaļā, ja varbūtība, ka viņi kļūs par pieaugušiem dzīvniekiem, citādi būtu ļoti maza

D

A pielikuma dzīvnieki, kuri komerciālos nolūkos audzēti nebrīvē audzētavā, kas iekļauta Cites sekretariāta turētajā reģistrā, saskaņā ar Rezolūciju Conf. 12.10 (pārskatīta Līgumslēdzēju pušu konferences 15. sesijā) un A pielikuma augi, kuri komerciālos nolūkos mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku un augu daļas un atvasinājumi

A

A pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti nekomerciāliem mērķiem, un B un C pielikuma augi, kas mākslīgi pavairoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto augu daļas un atvasinājumi

C

dzīvnieki, kuri audzēti nebrīvē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļu, kā arī minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

F

nebrīvē dzimuši dzīvnieki, attiecībā uz kuriem nav izpildīti Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII nodaļas kritēriji, un minēto dzīvnieku daļas un atvasinājumi

I

konfiscēti vai aizturēti īpatņi  (2)

O

“pirmskonvencijas” īpatņi  (2)

U

izcelsme nav zināma (jāpamato)

X

īpatņi, kuri iegūti jūras vidē, kas nav nevienas valsts jurisdikcijā

Y

līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par “mākslīgi pavairotiem” Regulas (EK) Nr. 865/2006 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai stāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē

10.

Zinātniskajam nosaukumam jābūt tādam, kā minēts Regulas (EK) Nr. 338/97 C vai D pielikumā.

11.

Sugām, kas minētas Cites III pielikumā, norādiet: III.

13.

Norādiet, kurā Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā (C vai D) suga ir iekļauta.

14.

Importētājam jāiesniedz par ievešanu Savienībā atbildīgajai muitas iestādei parakstīts pirmais eksemplārs (oriģināls) un otrais eksemplārs (paliek pie importētāja), vajadzības gadījumā pievienojot Cites III pielikuma dokumentus no (re)eksporta valsts.

15.

Muitas iestāde apzīmogoto pirmo eksemplāru (oriģināls) nosūta savas valsts uzraudzības iestādei un atdod apzīmogoto otro eksemplāru (paliek pie importētāja) importētājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim.


(1)  Lietojams tikai kopā ar citu izcelsmes kodu.

(2)  Lietojams tikai kopā ar citu izcelsmes kodu.


Top