EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1993

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1993 (2021. gada 15. novembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Jaunzēlandes izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/8273

OJ L 405, 16.11.2021, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1993/oj

16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1993

(2021. gada 15. novembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Jaunzēlandes izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2021/953 nosaka sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (“ES digitālais Covid sertifikāts”) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru, kura mērķis ir atvieglot sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi jāpiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Jaunzēlande izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību attiecas arī uz Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Jaunzēlande izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Jaunzēlande 2021. gada 2. septembrī sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir “My Covid Record”. Jaunzēlande informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kurš izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā sakarā Jaunzēlande informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “My Covid Record”, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Jaunzēlande informēja Komisiju arī par to, ka tā akceptē vakcinācijas un testa sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(5)

Pēc Jaunzēlandes pieprasījuma Komisija 2021. gada 19. oktobrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikāti, ko Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “My Covid Record”, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātos, ko Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “Covid Record”, ir ietverti vajadzīgie dati.

(6)

Turklāt Jaunzēlande informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik to vidū ir Pfizer/BioNTech COMIRNATY un Pfizer New Zealand Limited (NZBN: 9429040634296).

(7)

Jaunzēlande informēja Komisiju arī par to, ka tā izdod sadarbspējīgus testa sertifikātus attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem un attiecībā uz ātrajiem antigēna testiem.

(8)

Turklāt Jaunzēlande informēja Komisiju, ka tā neizdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus.

(9)

Vēl Jaunzēlande informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Jaunzēlandē verificē sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiek apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju vai testa rezultātus, un pēc tam tie netiek glabāti.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “My Covid Record”, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “My Covid Record”, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā un 6. panta 5. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Jaunzēlandei vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu šā lēmuma piemērošanu vai to atceltu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Jaunzēlandi ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātus, ko Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “My Covid Record”, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Jaunzēlande tiek savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 15. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).


Top