EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1380

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1380 (2021. gada 19. augusts), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Ukrainā izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/6170

OJ L 297, 20.8.2021, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1380/oj

20.8.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1380

(2021. gada 19. augusts),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Ukrainā izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas sertifikātiem, ko Ukraina izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību attiecas arī uz Covid-19 vakcinācijas sertifikātiem, ko Ukraina izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Ukraina 2021. gada 16. jūlijā sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanu sistēmā “Vienotais valsts elektronisko pakalpojumu portāls” (Diia portāls un mobilā lietotne); Ukraina informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar Regulā (ES) 2021/953 izveidoto uzticamības satvaru un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Ukraina informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Ukraina izdevusi saskaņā ar sistēmu “Vienotais valsts elektronisko pakalpojumu portāls” (Diia portāls un mobilā lietotne), ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Pēc Ukrainas pieprasījuma Komisija 2021. gada 4. augustā veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti, ko Ukraina izdevusi saskaņā ar sistēmu “Vienotais valsts elektronisko pakalpojumu portāls” (Diia portāls un mobilā lietotne), ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt to autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātos, ko Ukraina izdevusi saskaņā ar sistēmu “Vienotais valsts elektronisko pakalpojumu portāls (Diia portāls un mobilā lietotne)”, ir ietverti vajadzīgie dati.

(5)

Turklāt Ukraina informēja Komisiju, ka tā izdos sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik tās ir vakcīnas Vaxzevria, Comirnaty, Spikevax, Covid-19 vakcīna Janssen, CoronaVac Covid-19 vakcīna (Vero šūna, inaktivēta), Covishield un NVX-CoV2373.

(6)

Ukraina arī informēja Komisiju par to, ka tā izdos sadarbspējīgus testa sertifikātus tikai attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem vai ātrajiem antigēna testiem, kas iekļauti Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajā un atjauninātajā sarakstā, par kuru, pamatojoties uz Padomes 2021. gada 21. janvāra ieteikumu (3), ir vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES (4) 17. pantu.

(7)

Turklāt Ukraina informēja Komisiju par to, ka tā izdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus ne agrāk kā 14 dienas pēc pozitīva testa. Minētie sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā 180 dienas pēc pirmā pozitīvā testa datuma.

(8)

Ukraina arī informēja Komisiju, ka tā akceptē vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko izdevušas dalībvalstis, EEZ valstis un citas valstis, attiecībā uz kurām ir pieņemts īstenošanas lēmums saskaņā ar Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktu. Ukraina arī informēja Komisiju, ka personām ar ES digitālā Covid sertifikāta testa sertifikātu negatīvam NAAT testam un ES digitālā Covid sertifikāta testa sertifikātu negatīvam RAT testam ir atļauts ieceļot Ukrainā, taču tiem, tāpat kā Ukrainas pilsoņiem, 72 stundu laikā ir jāveic papildu NAAT\RAT tests.

(9)

Turklāt Ukraina informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Ukrainā verificē sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tos neglabās.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Ukraina izdevusi saskaņā ar “Vienoto valsts elektronisko pakalpojumu portālu” (Diia portāls un mobilā lietotne), ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Ukraina izdevusi saskaņā ar Ukrainas “Vienoto valsts elektronisko pakalpojumu portālu” (Diia portāls un mobilā lietotne), būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Ukrainai vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Ukrainu ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko Ukraina izdevusi saskaņā ar “Vienoto valsts elektronisko pakalpojumu portālu” (Diia portāls un mobilā lietotne), uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Ukraina ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 19. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).

(3)  Padomes Ieteikums (2021. gada 21. janvāris) par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (OV C 24, 22.1.2021., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).


Top