EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2152

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2152 (2019. gada 27. novembris) par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (Dokuments attiecas uz EEZ)

PE/81/2019/REV/1

OV L 327, 17.12.2019, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj

17.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 327/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/2152

(2019. gada 27. novembris)

par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Statistikas informācijas par dalībvalstu uzņēmumu saimniecisko darbību izstrāde, sagatavošana un izplatīšana līdz šim ir bijusi balstīta vairākos atsevišķos tiesību aktos. Minētie tiesību akti attiecas uz īstermiņa statistiku un uzņēmējdarbības strukturālo statistiku, ražošanas statistiku, Savienības iekšējo un ārējo tirdzniecību (starptautisko tirdzniecību) attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, statistiku par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem, pētniecību un attīstību (P&A), inovācijām, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantojumu un e-komerciju. Turklāt ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 177/2008 (3) Savienībā tika izveidota kopēja uzņēmumu reģistru sistēma statistikas vajadzībām.

(2)

Šī struktūra, kas balstīta uz atsevišķiem tiesību aktiem, nenodrošina vajadzīgo saskaņotību starp atsevišķām statistikas jomām, kā arī neveicina integrētu pieeju uzņēmējdarbības statistikas izstrādei, sagatavošanai un izplatīšanai. Šajā regulā Eiropas uzņēmējdarbības statistikai būtu jāietver arī P&A statistika augstākās izglītības, valdības un privātajā bezpeļņas sektorā. Lai nodrošinātu saskaņotību starp Eiropas uzņēmējdarbības statistiku un atvieglotu attiecīgo statistikas procesu integrāciju, būtu jāizstrādā kopīgs tiesiskais regulējums.

(3)

Integrētākiem statistikas procesiem, kuru pamatā ir kopīgi metodoloģiskie principi, definīcijas un kvalitātes kritēriji, būtu jārada saskaņota statistika par struktūru, saimniecisko darbību, darījumiem un uzņēmējdarbības nozares darbības rezultātiem Savienībā, kas atbilstu tādam lietderības un detalizētības līmenim, kāds vajadzīgs, lai apmierinātu lietotāju vajadzības.

(4)

Ar EuroGroups reģistru ir paredzēts nodrošināt to, ka būs iespējams efektīvāk sekot Savienības norādījumiem, piemēram, Komisijas ieteikumam 2003/361/EK (4), kas attiecas uz Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, jo īpaši attiecībā uz autonomu uzņēmumu identificēšanu, kā definēts minētā ieteikuma 3. pantā. Šādi Savienības norādījumi ir vajadzīgi, lai veicinātu juridisko noteiktību un uzņēmējdarbības paredzamību un lai veidotu vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienībā reģistrētiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU).

(5)

Eiropas uzņēmējdarbības statistikā ir vērā ņemami starptautiski norādījumi, piemēram, Fraskati (Frascati) rokasgrāmata, kas attiecas uz P&A statistiku, un Oslo rokasgrāmata, kas attiecas uz inovācijas datiem, un starptautiskajiem nolīgumiem, ko pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Starptautiskais Valūtas fonds un citas starptautiskās un pārvalstiskās organizācijas. Šādi norādījumi pēc iespējas būtu jāievēro Savienības statistikas izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā un Eiropas statistiskas uzņēmumu reģistru sistēmā, lai nodrošinātu, ka Savienības statistikas dati ir salīdzināmi ar Savienības galveno starptautisko partneru apkopotajiem statistikas datiem. Tomēr, vācot datus Eiropas uzņēmējdarbības statistikai par tematiem “P&A ieguldījumi” un “inovācijas”, būtu konsekventi jāpiemēro Savienības standarti, nolīgumi un pamatnostādnes.

(6)

Administratīvais slogs uzņēmējdarbībai, jo īpaši MVU būtu pēc iespējas jāsamazina, iespējami plaši ņemot vērā citus datu avotus, nevis apsekojumus. Lai mazinātu slogu uzņēmumiem, vajadzētu būt iespējai noteikt atšķirīgas datu prasības atkarībā no uzņēmuma lieluma un nozīmes dalībvalstu ekonomikās.

(7)

Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) redzējumā 2020. gadam norādīts, ka dati būtu jāizmanto visās statistikas jomās, lai varētu labāk analizēt jaunās tendences (piemēram, globalizāciju) un tie labāk kalpotu nozīmīgas ietekmes Savienības politikas izstrādē. Datu rezultāti būtu jābalsta uz efektīviem un stabiliem ESS statistikas procesiem. Uzņēmējdarbības statistikas kopīgā tiesiskā regulējuma plašākam tvērumam vajadzētu sekmēt no dažādiem avotiem iegūtu savstarpēji atkarīgu datu sagatavošanas procesu integrāciju.

(8)

Eiropas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas modernizācijas programma, kas pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1297/2008/EK (5) un kas darbojās no 2009. līdz 2013. gadam, bija vērsta uz to, lai palīdzētu uzņēmumu un tirdzniecības statistiku pielāgot jaunām datu vajadzībām un koriģētu uzņēmējdarbības statistikas sagatavošanas sistēmu. No minētās programmas izrietošie secinājumi un ieteikumi attiecībā uz prioritātēm un jaunām rādītāju kopām, ar uzņēmējdarbību saistītas statistikas regulējuma racionalizēšanu, efektīvākas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas veicināšanu un Savienības iekšējās preču tirdzniecības statistikas modernizāciju, būtu jāpārvērš juridiski saistošos noteikumus.

(9)

Eiropas uzņēmējdarbības statistikas sistēmai ir vajadzīga elastīgāka pieeja nolūkā veikt pielāgojumus metodoloģiskiem jauninājumiem un savlaicīgi reaģēt uz jaunām un pienācīgi pamatotām lietotāju vajadzībām, kas izriet no ekonomikas vides izmaiņām un pieaugošās globalizācijas un uzņēmējdarbības sarežģītības. Šādiem nākotnes pielāgojumiem vajadzētu būt pamatotiem ar atbilstīgu izmaksu un ieguvumu analīzi un attiecīgajām datu prasībām nebūtu jārada dalībvalstīm vai respondentiem būtisku papildu izmaksas vai slogu.

(10)

Būtu jāstiprina valstu statistikas uzņēmumu reģistru un EuroGroups reģistra nozīme, jo tie ir pamata infrastruktūra datu vākšanai un apkopošanai Eiropas uzņēmējdarbības statistikas vajadzībām. Valstu statistikas uzņēmumu reģistri būtu jāizmanto kā galvenais informācijas avots statistikas analīzei par uzņēmumu populāciju un uzņēmumu demogrāfiju, apsekojuma populācijas noteikšanai un saiknes izveidei ar administratīviem datu avotiem.

(11)

Lai nodrošinātu valstu statistikas uzņēmumu reģistru un EuroGroups reģistra lomu, attiecībā uz visām attiecīgajām vienībām būtu jānosaka un jāievieš unikāls identifikators.

(12)

EuroGroups reģistrā būtu jānodrošina korekts sadalījums pa uzņēmumu grupām ar savlaicīgiem un ticamiem datiem, izmantojot saskaņotus kritērijus un regulāri aktualizētu informāciju par kontroles saitēm starp uzņēmumu grupu juridiskajām vienībām.

(13)

Lai uzlabotu ESS statistikas sagatavošanas procesu efektivitāti un lai samazinātu statistikas slogu respondentiem, valsts statistikas iestādēm (VSI) vajadzētu būt tiesībām nekavējoties un bez maksas piekļūt visiem administratīvajiem ierakstiem, izmantot tos un integrēt statistikā, ciktāl tas nepieciešams, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu Eiropas uzņēmējdarbības statistiku saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009 (6) 17.a pantu.

(14)

Regula (EK) Nr. 223/2009 nodrošina Eiropas statistikas atsauces sistēmu. Jo īpaši tajā prasīta atbilstība profesionālās neatkarības, taisnīguma, objektivitātes, ticamības, statistikas konfidencialitātes un izmaksu lietderības principiem.

(15)

VSI, kuras nodrošina uzņēmējdarbības statistiku un uztur Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmu, būtu jāsniedz iespēja piekļūt mikrodatiem un apmainīties ar tiem, lai izstrādātu, sagatavotu un izplatītu valstu vai Eiropas uzņēmējdarbības statistiku vai uzlabotu tās kvalitāti. Mikrodatu apmaiņa tādējādi būtu jāierobežo, veicot to tikai pienācīgi pamatotos gadījumos.

(16)

Papildu datu avota izveide, balstoties uz mikrodatu par preču eksportu Savienības iekšienē apmaiņu, papildus iespējai izmantot inovatīvas metodoloģijas, palielina dalībvalstu elastīgumu attiecībā uz Savienības iekšējās preču tirdzniecības statistikas apkopošanu, tādējādi dodot dalībvalstīm iespēju samazināt uzņēmumu informācijas sniegšanas slogu. Apmaiņas mērķis ir statistikas par starptautisko preču tirdzniecību efektīva izstrāde, sagatavošana un izplatīšana un šādas statistikas kvalitātes uzlabošana.

(17)

Lai risinātu sarunas par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem starp Savienību un trešām valstīm vai daudzpusējiem nolīgumiem, īstenotu un pārskatītu tos, Komisijai jādara pieejama nepieciešamā statistikas informācija par dalībvalstu tirdzniecības plūsmām ar trešām valstīm.

(18)

Būtu jāsaglabā cieša saikne starp statistikas informācijas vākšanas sistēmu un ar pievienotās vērtības nodokli saistītām fiskālajām formalitātēm, kas pastāv dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā. Šī saikne, jo īpaši Savienības iekšējās preču tirdzniecības statistikas nolūkiem, ļauj noteikt eksportētājus un importētājus un pārbaudīt savāktās informācijas kvalitāti.

(19)

Preču pārrobežu kustība, jo īpaši uz trešām valstīm vai no tām, ir pakļauta muitas uzraudzībai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (7). Muitas dienestiem ir informācija vai ieraksti, kas attiecas uz šādu kustību, vai piekļuve tiem. Ar muitas deklarācijām saistīta vai uz tām balstīta informācija vai ieraksti būtu jāizmanto Savienības statistikas par preču tirdzniecību sagatavošanai.

(20)

Lai sagatavotu statistiku par starptautisko preču tirdzniecību un uzlabotu šādas statistikas kvalitāti, VSI dalībvalstīs būtu jāapmainās ar datiem par preču importu un eksportu, kurā iesaistīti vairāku dalībvalstu muitas dienesti. Lai nodrošinātu saskaņotu statistikas apkopošanu, minēto mikrodatu apmaiņai starp VSI vajadzētu būt obligātai.

(21)

Lai garantētu Eiropas uzņēmējdarbības statistikas vai nacionālo kontu kvalitāti un salīdzināmību atbilstīgi jēdzieniem un metodoloģijai, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 549/2013 (8), būtu jāatļauj konfidenciālu datu apmaiņa starp attiecīgo dalībvalstu VSI, to attiecīgajām valstu centrālajām bankām, Eiropas centrālo banku (ECB) un Komisiju (Eurostat) vienīgi statistiskiem mērķiem.

(22)

Lai Komisija varētu veikt savus uzdevumus saskaņā ar Līgumiem, jo īpaši tos, kas saistīti ar iekšējā tirgus darbību, tai vajadzētu būt pieejai pilnīgai, aktuālajai un ticamai informācijai par preču ražošanu un pakalpojumiem Savienībā un par starptautiskās tirdzniecības plūsmām. Šāda informācija ir vajadzīga arī uzņēmumiem, lai uzraudzītu savus tirgus un šo tirgu starptautisko dimensiju.

(23)

Dalībvalstīm vai valsts kompetentajām iestādēm būtu jācenšas, cik vien iespējams, vienkāršot statistikas datu vākšanu no Eiropas uzņēmumiem. VSI vajadzētu ņemt vērā jaunākās digitālās pārmaiņas laikā, kad tiek noteikti instrumenti un metodes statistikas datu vākšanai, un tās vajadzētu mudināt īstenot inovatīvas pieejas.

(24)

Lai novērtētu Savienības uzņēmumu ražīgumu, ir nepieciešams nodrošināt pa darbības nozarēm strukturētu uzņēmējdarbības statistiku. Jo īpaši – arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc statistikas par pakalpojumu nozari, kas ir dinamiskākā nozare mūsdienu ekonomikās, it īpaši attiecībā uz minētās nozares izaugsmes un darbvietu veidošanas potenciālu un ņemot vērā tās attiecības ar ražošanas nozari. Šo tendenci vēl vairāk pastiprina jaunu digitālo pakalpojumu attīstība. Augošais pieprasījums pēc statistikas datiem attiecas arī uz kultūras un radošajām nozarēm, kā norādīts Eiropas Parlamenta 2016. gada 13. decembra rezolūcijā par ES kultūras un radošo nozaru saskaņotu politiku (9). Pakalpojumu tirdzniecības statistikai ir būtiska loma pakalpojumu iekšējā tirgus un digitālā vienotā tirgus darbības uzraudzībā un tirdzniecības šķēršļu ietekmes uz pakalpojumiem novērtēšanā.

(25)

Regula (EK) Nr. 223/2009 ir atsauces sistēma šai regulai, tostarp attiecībā uz konfidenciālu datu aizsardzību. Tomēr, tā kā statistika par starptautisko preču tirdzniecību ir ļoti detalizēta, tai vajadzīgi īpaši noteikumi par konfidencialitāti. Preču importētājam vai eksportētājam ir jāiesniedz lūgums valsts statistikas iestādei par to, ka statistikas rezultāti, kas ļauj netieši identificēt šādu importētāju vai eksportētāju, netiek izpausti. Valsts statistikas iestādei lūgums būtu jāuzskata par pamatotu, ja statistikas rezultāti ļauj netieši identificēt importētāju vai eksportētāju. Pretējā gadījumā valsts statistikas iestādei vajadzētu būt iespējai izplatīt statistikas rezultātus formā, kas var dot iespēju netieši identificēt importētāju vai eksportētāju.

(26)

Lai novērtētu virzību uz stratēģijā “Eiropa 2020” izvirzītajiem mērķiem gan dalībvalstu, gan Savienības līmenī, ir vajadzīga saskaņota statistika par Savienības ekonomiku attiecībā uz klimata pārmaiņām un resursu efektīvu izmantošanu, P&A, inovācijām, informācijas sabiedrību gan tirgus, gan ārpustirgus griezumā un uzņēmējdarbības vidi kopumā, jo īpaši attiecībā uz uzņēmējdarbības demogrāfiju un tirgus darbībās iesaistīto nodarbinātību. Šāda informācija ļauj lēmumu pieņēmējiem pieņemt kompetentus politikas lēmumus nolūkā attīstīt ekonomiku, kuras pamatā ir zināšanas un inovācijas, uzlabot MVU piekļuvi iekšējam tirgum, attīstīt uzņēmējdarbību un uzlabot ilgtspēju un konkurētspēju.

(27)

Statistika par inovāciju un P&A darbībām ir nepieciešama tādas politikas izstrādei un uzraudzībai, kuras mērķis ir uzlabot dalībvalstu konkurētspēju un vairot to vidējā termiņa un ilgtermiņa gudras izaugsmes un nodarbinātības potenciālu. Digitālās ekonomikas paplašināšanās un IKT izmantojuma pieaugums arī ir starp tiem būtiskajiem faktoriem, kas veicina konkurētspēju un izaugsmi Savienībā, un statistiska ir nepieciešama, lai atbalstītu attiecīgas stratēģijas un politikas, tostarp, lai pabeigtu digitālā vienotā tirgus izveidi.

(28)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 uzņēmējdarbības statistika ir nepieciešama arī nacionālo un reģionālo kontu apkopošanai.

(29)

Lai ziņotu par ekonomikas attīstību katrā dalībvalstī saskaņā ar Savienības ekonomikas politiku, ir nepieciešama ticama un savlaicīga statistika. Lai izvērtētu ekonomikas attīstību dalībvalstīs saistībā ar vienotu monetāro politiku, ECB nepieciešama ātri pieejama īstermiņa statistika.

(30)

Pieturoties pie principa par uzņēmējdarbības statistikas nodrošināšanu par visu ekonomiku, saskaņā ar proporcionalitātes principu datu prasībās, ciktāl iespējams, būtu jāietver vienkāršošanas pasākumi nolūkā mazināt slogu salīdzinoši mazu dalībvalstu uzņēmējdarbības ekonomikām. Papildu prasībām nevajadzētu radīt nesamērīgu administratīvo slogu respondentiem.

(31)

Starptautiskie standarti, piemēram, Statistikas datu un metadatu apmaiņas (SDMX) iniciatīva un statistikas vai tehniskie standarti, kas izstrādāti ESS, piemēram, metadatu un validācijas standarti, būtu jāizmanto, ciktāl tie attiecas arī uz Eiropas uzņēmējdarbības statistiku. ESS komiteja (ESSK) ir apstiprinājusi ESS kvalitātes ziņojumu standartu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. pantu. Minētajiem standartiem būtu jāpalīdz saskaņot kvalitātes nodrošināšanu un ziņošanu par kvalitāti šīs regulas ietvaros.

(32)

Lai ņemtu vērā ekonomiskās un tehniskās tendences, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai grozītu statistikas informācijas veidus, sīkāk precizētu statistikas informācijas datus, kas nodokļu un muitas dienestiem jāsniedz saskaņā ar attiecīgi V un VI pielikumu, un, lai grozītu I pielikumā izklāstītos detalizētos tematus un šo regulu, samazinot Savienības iekšējā preču eksporta aptvēruma līmeni. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (10). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(33)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai attiecībā uz mainīgo lielumu datiem, kā arī formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumiem un konfidenciālu datu apmaiņas procedūru Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmas vajadzībām; kvalitātes un metadatu ziņojumu nosūtīšanas kārtību, saturu un termiņiem; datu un metadatu nosūtīšanas standartus; atkāpēm no šīs regulas prasībām vai no to deleģēto vai īstenošanas aktu prasībām, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Šim pašam nolūkam būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz to, lai precizētu kārtību atsevišķu administratīvo ierakstu sniegšanai un apmaiņai, kā arī formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumus un procedūru konfidenciālu datu apmaiņai Savienības iekšējās preču tirdzniecības statistikas nolūkiem, attiecīgo metadatu specifikācijām, grafiku, kārtību, kādā vāc un apkopo Savienības iekšējā preču eksporta statistisko informāciju, ko sniedz importa dalībvalstij, kārtību, kādā piemēro kopējā Savienības iekšējā preču eksporta aptvēruma līmeni attiecībā uz pārskata periodu, nosakot tehniskās specifikācijas saistībā ar statistikas informācijas statistikas datu elementiem par Savienības iekšējo preču tirdzniecību un ko sniedz importa dalībvalstij, un saistītajiem vienkāršojumiem. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (11).

(34)

Attiecīgā gadījumā Komisijai būtu jāveic izmaksu un ieguvumu analīze un jānodrošina, ka neviena tās ierosinātā darbība neuzliek būtiskas papildu izmaksas vai slogu dalībvalstīm vai respondentiem, jo īpaši MVU, ņemot vērā paredzamos lietotāju ieguvumus, un ka minētās darbības uzlabo statistikas kvalitāti.

(35)

Komisijai vajadzētu būt iespējai piešķirt atkāpes attiecībā uz šīs regulas vai saskaņā ar to pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu piemērošanu, ja šādai piemērošanai ir nepieciešami būtiski dalībvalsts statistikas sistēmas pielāgojumi, kas izpaužas kā papildu apsekojumu organizēšana vai apjomīgu pielāgojumu īstenošana statistikas veidošanas sistēmā, lai paredzētu jaunu datu avotu izmantošanu vai padarītu iespējamu dažādu datu avotu kombinēšanu.

(36)

Ja ir vajadzīgas jaunas datu prasības vai uzlabojumi datu kopās, uz kurām attiecas šī regula, Komisijai vajadzētu būt iespējai sākt ievadpētījumus, kurus dalībvalstis veic brīvprātīgi. Komisijai prioritārā kārtā vajadzētu būt iespējai sākt ievadpētījumus, kas aptver starptautisko pakalpojumu tirdzniecību, nekustamo īpašumu, finanšu rādītājus, kā arī vidi un klimatu.

(37)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – proti, izstrādāt vienotu sistēmu Eiropas uzņēmējdarbības statistikai, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet saskaņošanas un salīdzināmības dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(38)

Šajā regulā izklāstītajiem pasākumiem būtu jāaizstāj pasākumi, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 48/2004 (12), (EK) Nr. 638/2004 (13), (EK) Nr. 808/2004 (14), (EK) Nr. 716/2007 (15), (EK) Nr. 177/2008, (EK) Nr. 295/2008 (16) un (EK) Nr. 471/2009 (17), Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā (EK) Nr. 1608/2003 (18) un Padomes Regulās (EEK) Nr. 3924/91 (19), Padomes Regulā (EK) Nr. 1165/98 (20). Tādēļ minētie tiesību akti būtu jāatceļ.

(39)

Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (21) 28. panta 2. punktu.

(40)

Ir notikusi apspriešanās ar ESS komiteju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu tiek izveidots vienots tiesiskais regulējums attiecībā uz:

a)

Eiropas uzņēmējdarbības statistikas, kas minēta 2. panta 1. punktā, izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu;

b)

Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmu.

2. pants

Darbības joma

1.   Eiropas uzņ1ēmējdarbības statistika aptver:

a)

statistikas vienību struktūru, saimniecisko darbību un rezultātus, statistikas vienību P&A un inovāciju darbības, to informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantojumu un e-komerciju, kā arī globālās vērtību ķēdes. Šajā regulā Eiropas uzņēmējdarbības statistika ietver arī P&A statistiku augstākās izglītības, valdības un privātajā bezpeļņas sektorā;

b)

rūpniecības preču ražošanu un pakalpojumus un preču un pakalpojumu starptautisko tirdzniecību.

2.   Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēma aptver valsts statistikas uzņēmumu reģistrus un EuroGroups reģistru, kā arī datu savstarpējo apmaiņu starp tiem saskaņā ar 10. pantu.

3.   Šā panta 2. punktā minētie valsts statistikas uzņēmumu reģistri aptver:

a)

visus uzņēmumus, kuri veic saimniecisko darbību, kas ietekmē iekšzemes kopproduktu (IKP), un to vietējās vienības;

b)

juridiskas vienības, kas veido minētos uzņēmumus;

c)

tiem uzņēmumiem, kuriem, ņemot vērā to lielumu, ir būtiska ietekme un kuru darbības veida vienībām (DVV) ir būtiska ietekme uz agregētiem (valsts līmeņa) datiem vai nu:

i)

DVV un katras DVV, no kurām minētie uzņēmumi sastāv, lielumu; vai

ii)

minēto uzņēmumu sekundāro darbību NACE kodu, kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (22) un katras attiecīgās sekundārās darbības apmēru;

d)

uzņēmumu grupas, pie kurām minētie uzņēmumi pieder.

4.   EuroGroups reģistrs aptver šādas Padomes Regulā (EEK) Nr. 696/93 (23) definētas vienības:

a)

visus uzņēmumus, kuri veic saimniecisko darbību, kas ietekmē IKP, un kuri ietilpst starptautiskā uzņēmumu grupā;

b)

juridiskas vienības, kas veido minētos uzņēmumus;

c)

starptautiskas uzņēmumu grupas, pie kurām minētie uzņēmumi pieder.

5.   Mājsaimniecības neietilpst Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmas darbības jomā, ciktāl tās ražo preces un pakalpojumus pašu patēriņam vai izīrē pašu īpašumu.

6.   Ārvalstu uzņēmumu vietējās vienības, kas nav atsevišķas juridiskas vienības (filiāles) un ko saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 klasificē kā kvazisabiedrības, valsts statistikas uzņēmumu reģistru un EuroGroups reģistra nolūkos uzskata par uzņēmumiem.

7.   Uzņēmumu grupas nosaka, izmantojot kontroles saites starp to juridiskajām vienībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013.

8.   Atsauces uz valsts statistikas uzņēmumu reģistriem un EuroGroups reģistru šajā regulā attiecas vienīgi uz tām vienībām, kas pilnībā vai daļēji veic saimniecisko darbību, un tām ekonomiski neaktīvām juridiskām vienībām, kas ir uzņēmuma daļa kombinācijā ar ekonomiski aktīvām juridiskām vienībām.

9.   Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmas nolūkos par saimniecisko darbību uzskata:

a)

jebkuru darbību, kas ietver preču un pakalpojumu piedāvāšanu konkrētā tirgū;

b)

ārpustirgus pakalpojumus, kas ietekmē IKP;

c)

tiešu un netiešu aktīvu juridisko vienību turēšanu.

Aktīvu un/vai saistību turēšanu arī var uzskatīt par saimniecisko darbību.

10.   Statistikas vienības, kas ietilpst Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmā, tiek definētas saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 696/93, ievērojot šajā pantā noteiktos ierobežojumus.

3. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“statistikas vienība” ir statistikas vienības Regulas (EEK) Nr. 696/93 nozīmē;

b)

“ziņojošā vienība” ir vienība, kas sniedz datus;

c)

“joma” ir viena vai vairākas datu kopas, kas attiecas uz konkrētiem tematiem;

d)

“temats” ir apkopojamās informācijas saturs, un katrs temats aptver vienu vai vairākus detalizētus tematus;

e)

“detalizēts temats” ir apkopojamās informācijas detalizēts saturs, kas attiecas uz kādu tematu; un katrs detalizētais temats aptver vienu vai vairākus mainīgos lielumus;

f)

“mainīgais lielums” ir vienības raksturlielums, kas var uzrādīt vairāk nekā vienu vērtību no vērtību kopas;

g)

“tirgus darbība” ir tirgus darbība Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 1. nodaļas 1.37. punkta nozīmē;

h)

“ārpustirgus darbība” ir ārpustirgus darbība Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 1. nodaļas 1.34. punkta nozīmē;

i)

“tirgus ražotāji” ir tirgus ražotāji, kā definēts Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 3. nodaļas 3.24. punktā;

j)

“ārpustirgus ražotāji” ir ārpustirgus ražotāji, kā definēts Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 3. nodaļas 3.26. punktā;

k)

“valsts statistikas iestādes” jeb “VSI” ir katras dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 1. un 2. punktu nozīmētas valsts statistikas iestādes un citas valsts iestādes, kuras ir atbildīgas par Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu;

l)

“autoritatīvs avots” ir vienīgais ierakstu sniedzējs tādiem datiem, kuri satur valsts statistikas uzņēmumu reģistra un EuroGroups reģistra datus saskaņā ar kvalitātes standartiem, kas minēti 17. pantā;

m)

“mikrodati” ir identificējamu ziņojošo vienību vai statistikas vienību raksturlielumu individuālie novērojumi vai mērījumi;

n)

“izmantošana statistiskiem mērķiem” ir izmantošana statistiskiem mērķiem, kā definēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 3. panta 8. punktā;

o)

“konfidenciāli dati” ir konfidenciāli dati, kā definēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 3. panta 7. punktā;

p)

“nodokļu dienesti” ir dalībvalsts iestādes, kuras ir atbildīgas par Padomes Direktīvas 2006/112/EK piemērošanu (24);

q)

“muitas dienesti” ir muitas dienesti, kā definēts Regulas (ES) Nr. 952/2013 5. panta 1. punktā;

r)

“starptautiska uzņēmumu grupa” ir uzņēmumu grupa Regulas (EEK) Nr. 696/93 pielikuma III.C sadaļas nozīmē, kurā ir vismaz divi uzņēmumi vai juridiskas vienības, no kurām katra atrodas citā valstī.

2.   Šīs regulas 11.līdz 15. pantā piemēro šādas definīcijas:

a)

“eksporta dalībvalsts” ir dalībvalsts, no kuras statistikas teritorijas preces eksportē uz to galamērķi kādā importa dalībvalstī;

b)

“importa dalībvalsts” ir dalībvalsts, kuras statistikas teritorijā preces ieved no kādas eksporta dalībvalsts;

c)

“preces” ir kustams īpašums, ieskaitot elektroenerģiju un dabasgāzi.

II NODAĻA

datu avoti

4. pants

Datu avoti un metodes

Dalībvalstis sagatavo 6. un 7. pantā minētos statistikas datus, kā arī saskaņā ar 9. pantu izveido savus valsts statistikas uzņēmumu reģistrus, izmantojot visus attiecīgos datu avotus, vienlaikus izvairoties no pārmērīga sloga respondentiem un pienācīgi ņemot vērā VSI izmaksu lietderību.

Šajā regulā prasīto statistikas datu un valsts statistikas uzņēmumu reģistru sagatavošanai un ar noteikumu, ka rezultāti atbilst 17. pantā minētajiem kvalitātes kritērijiem, VSI var izmantot šādus datu avotus, tostarp to kombinācijas:

a)

apsekojumus;

b)

administratīvos ierakstus, tostarp informāciju no nodokļu un muitas dienestiem, piemēram, gada finanšu pārskatus;

c)

datu apmaiņas rezultātā iegūtos mikrodatus;

d)

jebkādus citus attiecīgus avotus, metodes vai inovatīvas pieejas, ciktāl tās ļauj sagatavot datus, kas ir salīdzināmi un atbilst piemērojamajām konkrētajām kvalitātes prasībām.

Attiecībā uz otrās daļas a) apakšpunktā minētajiem apsekojumiem dalībvalstu nozīmētas ziņojošās vienības nodrošina savlaicīgu, precīzu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama šajā regulā prasīto statistikas datu un valstu statistikas uzņēmumu reģistru sagatavošanai.

Otrās daļas d) apakšpunktā minētās metodes un pieejas tiek zinātniski pamatotas un pienācīgi dokumentētas.

5. pants

Piekļuve administratīvajiem ierakstiem un informācijas sniegšana

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 17.a pantu VSI un Komisijai (Eurostat) ir tiesības nekavējoties un bez maksas piekļūt visiem administratīvajiem ierakstiem, izmantot tos un integrēt ar citiem datu avotiem, lai izpildītu šajā regulā paredzētās statistikas prasības un aktualizētu valsts statistikas uzņēmumu reģistrus un EuroGroups reģistru. VSI un Komisijas (Eurostat) piekļuve minētajiem ierakstiem attiecas tikai uz tiem administratīvajiem ierakstiem, kas ir šo iestāžu attiecīgajās publiskās administrācijas sistēmās.

2.   Neskarot 1. punktu, katras dalībvalsts nodokļu dienesti kompetentajām VSI statistiskiem mērķiem sniedz informāciju par preču eksportu un importu, kā precizēts V pielikumā.

Komisija saskaņā ar 22. pantu tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai:

a)

grozītu V pielikumu, nosakot statistikas informācijas veidus, kas nodokļu dienestiem jāsniedz; un

b)

papildinātu šo regulu sīkāk precizējot statistikas informācijas detaļas, kas nodokļu dienestiem jāsniedz saskaņā ar V pielikumu.

3.   Neskarot 1. punktu, katras dalībvalsts muitas dienests kompetentajām VSI statistiskiem mērķiem sniedz informāciju par preču eksportu un importu, kā precizēts VI pielikumā.

Komisija saskaņā ar 22. pantu tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai:

a)

grozītu VI pielikumu, nosakot statistikas informācijas veidus, kas muitas dienestiem jāsniedz; un

b)

papildinātu šo regulu sīkāk precizējot statistikas informācijas detaļas, kas muitas dienestiem jāsniedz saskaņā ar VI pielikumu.

4.   Lai sagatavotu saskaņotu statistiku par starptautisko preču tirdzniecību un uzlabotu šādas statistikas kvalitāti, attiecīgo dalībvalstu VSI statistiskiem mērķiem apmainās ar mikrodatiem, kas saņemti no to muitas dienestiem un ir saistīti ar preču eksportu un importu, lai novērtētu savas dalībvalsts kvazitranzīta eksportu un importu.

Attiecībā uz citām tirdzniecības plūsmām, kas ietver vairāk nekā vienas dalībvalsts muitas dienestus, VSI apmainās ar atbilstīgiem mikrodatiem, kas saistīti ar preču eksportu vai importu, lai uzlabotu attiecīgās statistikas kvalitāti.

5.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko precizē kārtību datu apmaiņai saskaņā ar šo pantu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

III NODAĻA

uzņēmējdarbības statistika

6. pants

Datu prasības

1.   Eiropas uzņēmējdarbības statistika attiecas uz šādām jomām:

a)

īstermiņa uzņēmējdarbības statistika;

b)

valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika;

c)

reģionālā uzņēmējdarbības statistika;

d)

statistika par starptautiskām darbībām.

2.   Jomas ietver vienu vai vairākus šādus tematus, kā sīkāk izklāstīts I pielikumā:

a)

uzņēmumu populācija;

b)

globālās vērtību ķēdes;

c)

IKT izmantojums un e-komercija;

d)

inovācijas;

e)

preču starptautiskā tirdzniecība;

f)

pakalpojumu starptautiskā tirdzniecība;

g)

ieguldījumi;

h)

darbaspēka izlietojums;

i)

darbības rezultāti;

j)

cenas;

k)

iepirkumi;

l)

nekustamais īpašums;

m)

P&A ieguldījumi.

3.   Katra temata periodiskums, pārskata periods un statistikas vienība ir norādīti II pielikumā.

4.   Komisija saskaņā ar 22. pantu tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu I pielikumā norādītos detalizētos tematus.

5.   Īstenojot savas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus atbilstīgi 4. punktam, Komisija nodrošina, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

deleģētie akti ir vērsti uz to, lai sasniegtu izmaksu un sloga neitralitāti vai samazināšanu un katrā ziņā neradītu dalībvalstīm vai respondentiem ievērojamas papildu izmaksas vai slogu;

b)

attiecībā uz īstermiņa uzņēmējdarbības statistikas jomu - ne vairāk kā vienu detalizētu tematu, attiecībā uz valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistikas jomu - ne vairāk kā trīs detalizētus tematus, attiecībā uz reģionālās uzņēmējdarbības statistikas jomu - ne vairāk kā divus detalizētus tematus un attiecībā uz statistikas par starptautiskām darbībām jomu - ne vairāk kā divus detalizētus tematus, kas uzskaitīti I pielikumā, aizstāj ar citu detalizētu tematu un pievieno kopumā ne vairāk kā vienu detalizētu tematu attiecībā uz visām jomām piecu secīgu gadu periodā;

c)

deleģētos aktus pieņem vismaz 18 mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām, izņemot attiecībā uz datiem tematos “inovācijas” un “IKT izmantojums un e-komercija”, par kuriem deleģētos aktus pieņem attiecīgi vismaz sešus un 15 mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām;

d)

jebkuru detalizētu tematu izvērtē attiecībā uz tā iespējamību, veicot ievadpētījumus, ko dalībvalstis veic saskaņā ar 20. pantu.

6.   Šā panta 5. punkta b) apakšpunktu nepiemēro:

a)

detalizētajiem tematiem, kas ietilpst tematos “inovācijas”, “IKT izmantojums un e-komercija” un “globālās vērtību ķēdes”;

b)

grozījumiem, kas izriet no izmaiņām uzskaites ietvarā, ko izmanto, sagatavojot nacionālos un reģionālos kontus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 un maksājumu bilances statistiku saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 (25).

7. pants

Datu prasību tehniskās specifikācijas

1.   Attiecībā uz detalizētajiem tematiem, kas uzskaitīti I pielikumā, dalībvalstis apkopo datus par katru detalizēto tematu. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko sīkāk precizē turpmāk uzskaitītos saskaņā ar šo regulu nosūtāmo datu elementus, to tehniskās definīcijas un vienkāršošanas pasākumus:

a)

mainīgie lielumi;

b)

mērvienība;

c)

statistikas populācija (tostarp prasības attiecībā uz tirgus/ārpustirgus darbībām vai ražotājiem);

d)

klasifikācijas (tostarp produktu, valstu un teritoriju, kā arī darījuma veidu saraksts) un dalījumi;

e)

atsevišķu datu ierakstu nosūtīšana pēc brīvprātības principa;

f)

aptuvenu vērtību izmantošana un kvalitātes prasības;

g)

datu nosūtīšanas termiņš;

h)

pirmais pārskata periods;

i)

īstermiņa uzņēmējdarbības statistikas jomas rādītāju svērums un bāzes gada maiņa;

j)

sīkākas specifikācijas, tostarp pārskata periods saistībā ar starptautiskās preču tirdzniecības tematu.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

2.   Īstenojot 1. punktā minētās pilnvaras attiecībā uz vienkāršošanu, saskaņā ar proporcionalitātes principu Komisija ņem vērā uzņēmuma lielumu un nozīmi nolūkā mazināt uzņēmumiem radīto slogu. Turklāt Komisija nodrošina, ka tiek sniegti ievaddati, kas vajadzīgi, lai apkopotu uzskaites ietvaru nacionālajiem un reģionālajiem kontiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 un maksājumu bilances statistikai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005. Īstenošanas aktus, izņemot pirmos īstenošanas aktus, kas jāpieņem saskaņā ar šo regulu, pieņem vismaz 18 mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām attiecībā uz I pielikumā uzskaitītajiem tematiem. Attiecībā uz datiem tematos “inovācijas” un “IKT izmantojums un e-komercija” īstenošanas aktus pieņem attiecīgi vismaz sešus un 15 mēnešus pirms datu pārskata perioda beigām.

3.   Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu, izņemot attiecībā uz 6. panta 2. punkta b), c) un –d) apakšpunktā minētajiem tematiem, Komisija nodrošina, ka mainīgo lielumu skaits katrā jomā, kura minēta 6. panta 1. punktā, nepārsniedz:

a)

22 mainīgos lielumus īstermiņa uzņēmējdarbības statistikas jomā;

b)

93 mainīgos lielumus valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistikas jomā;

c)

31 mainīgo lielumu reģionālā uzņēmējdarbības statistikas jomā; un

d)

26 mainīgos lielumus statistikas par starptautiskām darbībām jomā.

4.   Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu attiecībā uz 6. panta 2. punkta b), c) un d) apakšpunktā uzskaitītajiem tematiem, Komisija nodrošina, ka mainīgo lielumu skaits katrā tematā nepārsniedz:

a)

20 mainīgos lielumus globālo vērtības ķēžu tematā;

b)

73 mainīgos lielumus IKT izmantojuma un e-komercijas tematā; un

c)

57 mainīgos lielumus inovāciju tematā.

5.   Ja nepieciešami jauni dati, lai reaģētu uz lietotāju vajadzībām un nodrošinātu zināmu elastības līmeni, Komisija saskaņā ar 3. punktu jebkurā piecu secīgu kalendāro gadu periodā var izmainīt ne vairāk kā piecus mainīgos lielumus katrā no šādām jomām: īstermiņa uzņēmējdarbības statistika, reģionālā uzņēmējdarbības statistika un statistika par starptautiskām darbībām, un ne vairāk kā 20 mainīgos lielumus valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistikas jomā. Minētās maksimālās robežvērtības nepiemēro tematos “globālās vērtības ķēdes”, “inovācijas” vai “IKT izmantojums un e-komercija”.

6.   Neatkarīgi no šā panta 3. punkta, ja ir nepieciešami jauni dati, lai reaģētu uz lietotāju vajadzībām un nodrošinātu zināmu elastības līmeni, ievērojot 20. pantā minētos ievadpētījumus, kopējo mainīgo lielumu skaitu šā panta 3. punktā minētajās jomās nepalielina par vairāk kā par 10 mainīgajiem lielumiem.

7.   Sagatavojot 1. punktā minētos īstenošanas aktus, ņem vērā jebkādas iespējamās dalībvalstij vai respondentam radītās papildu izmaksas un administratīvo slogu, kā arī paredzamā statistikas kvalitātes uzlabojuma izvērtējumu un jebkādus citus tiešus vai netiešus ieguvumus, ko sniegtu ierosinātie papildu pasākumi.

Šā punkta pirmo daļu nepiemēro izmaiņām, kas izriet no grozījumiem klasifikācijās un nomenklatūrās vai izmaiņām uzskaites ietvarā, ko izmanto, sagatavojot nacionālos un reģionālos kontus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 549/2013 un maksājumu bilances statistiku saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 184/2005.

IV NODAĻA

uzņēmumu reģistri

8. pants

Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēma

1.   Komisija (Eurostat) Savienības līmenī statistiskiem mērķiem izveido starptautisko uzņēmumu grupu EuroGroups reģistru.

2.   Dalībvalstis valstu līmenī izveido vienu vai vairākus valsts statistikas uzņēmumu reģistrus, kurus pamatos saskaņo atbilstīgi šai regulai un kuri ir līdzeklis apsekojumu sagatavošanai un koordinācijai, kā arī informācijas avots uzņēmumu populācijas un uzņēmumu demogrāfijas statistikas analīzei, administratīvo datu izmantošanai un statistikas vienību noteikšanai un izveidei.

3.   Dalībvalstis un Komisija (Eurostat) apmainās ar datiem, kas nepieciešami Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmas vajadzībām, kā izklāstīts 10. pantā.

4.   Valsts statistikas uzņēmumu reģistri un EuroGroups reģistrs ir autoritatīvs avots Eiropas statistikas sagatavošanas nolūkā iegūt augstas kvalitātes un saskaņotas statistikas uzņēmumu reģistru populācijas saskaņā ar 17. pantu.

Valsts statistikas uzņēmumu reģistri ir autoritatīvs valsts statistikas uzņēmumu reģistru populāciju avots. EuroGroups reģistrs ir autoritatīvs ESS reģistru populāciju avots uzņēmējdarbības statistikai, attiecībā uz kuru ir nepieciešama pārrobežu informācijas koordinēšana saistībā ar starptautiskām uzņēmumu grupām.

9. pants

Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmas prasības

1.   Statistikas un juridiskajām vienībām, kas saskaņā ar 8. pantu ietilpst Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmā, ir raksturīgi elementi, kas izklāstīti abos turpmāk minētajos apakšpunktos, un kas sīkāk precizēti III pielikumā:

a)

reģistra detalizētie temati un unikāls identifikators;

b)

termiņš un periodiskums.

2.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko precizē mainīgos lielumus saistībā ar reģistra detalizētiem tematiem, kas uzskaitīti III pielikumā.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

3.   Pieņemot īstenošanas aktus atbilstīgi 2. punktam, Komisija nodrošina, ka dalībvalstīm vai respondentiem netiek radītas būtiskas papildu izmaksas vai slogs.

10. pants

Konfidenciālu datu apmaiņa un piekļuve tiem Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmas nolūkiem

1.   Dalībvalstis veic konfidenciālu datu apmaiņu.

Šajā nolūkā konfidenciālu datu apmaiņa par starptautiskām uzņēmumu grupām un tām piederošajām vienībām, kas aptver IV pielikumā uzskaitītos mainīgos lielumus, notiek vienīgi statistiskiem mērķiem starp dažādu dalībvalstu VSI, ja šī apmaiņa notiek, lai nodrošinātu tādas informācijas kvalitāti, kas attiecas uz starptautiskām uzņēmumu grupām Savienībā. Šāda apmaiņa var notikt arī ar mērķi mazināt informācijas sniegšanas slogu.

Ja šāda konfidenciālu datu apmaiņa notiek, lai nodrošinātu tādas informācijas kvalitāti, kas attiecas uz starptautiskām uzņēmumu grupām Savienībā, un ja apmaiņu skaidri atļāvusi kompetentā valsts statistikas iestāde, kura sniedz datus, valstu centrālās bankas var piedalīties konfidenciālu datu apmaiņā vienīgi statistiskiem mērķiem.

2.   Komisija (Eurostat) un dalībvalstis apmainās ar konfidenciāliem datiem:

Šajā nolūkā VSI Komisijai (Eurostat) nosūta datus par starptautiskām uzņēmumu grupām un tām piederošajām vienībām, aptverot IV pielikumā uzskaitītos mainīgos lielumus, lai vienīgi statistiskiem mērķiem sniegtu informāciju par starptautiskām uzņēmumu grupām Savienībā.

Lai nodrošinātu datu konsekventu ierakstīšanu un, lai tos izmantotu vienīgi statistiskiem mērķiem, Komisija (Eurostat) nosūta katras dalībvalsts kompetentajām VSI datus par starptautiskām uzņēmumu grupām, tostarp par tām piederošajām vienībām, aptverot IV pielikumā uzskaitītos mainīgos lielumus, ja vismaz viena vienība no šīs grupas atrodas minētajā dalībvalstī.

Lai EuroGroups reģistra sagatavošanā nodrošinātu efektivitāti un augstu kvalitāti, Komisija (Eurostat) vienīgi statistiskiem mērķiem VSI nosūta datus par visām starptautiskām uzņēmumu grupām, kas reģistrētas EuroGroups reģistrā, tostarp par tām piederošajām vienībām, aptverot IV pielikumā uzskaitītos mainīgos lielumus.

3.   Komisija (Eurostat) un dalībvalstis apmainās ar konfidenciāliem datiem nolūkā identificēt juridiskās vienības.

Šajā nolūkā VSI vienīgi Savienības juridisko vienību unikālas identifikācijas nolūkā nosūta Komisijai (Eurostat) datus par reģistrētām juridiskām vienībām, kas aptver tikai identifikāciju un demogrāfiskos mainīgos lielumus un stratifikācijas parametrus, kuri uzskaitīti IV pielikumā.

Lai EuroGroups reģistra sagatavošanā nodrošinātu efektivitāti un augstu kvalitāti, Komisija (Eurostat) vienīgi Savienības juridisko vienību unikālas identifikācijas nolūkā katras dalībvalsts VSI nosūta datus par juridiskām vienībām, kas aptver tikai identifikāciju un demogrāfiskos mainīgos lielumus un stratifikācijas parametrus, kuri uzskaitīti IV pielikumā.

4.   Konfidenciālu datu apmaiņa starp Komisiju (Eurostat) un centrālajām bankām var notikt vienīgi statistiskiem mērķiem starp Komisiju (Eurostat) un valstu centrālajām bankām, kā arī starp Komisiju (Eurostat) un ECB, ja šī apmaiņa notiek, lai nodrošinātu tādas informācijas kvalitāti, kas attiecas uz starptautiskām uzņēmumu grupām Savienībā, un ja apmaiņu skaidri atļauj kompetentās VSI.

5.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko precizē IV pielikumā uzskaitīto mainīgo lielumu tehniskos datus.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

6.   Lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo pantu nosūtītie dati tiek izmantoti vienīgi statistiskiem mērķiem, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumus attiecībā uz šādiem datiem, kā arī procedūru datu apmaiņai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

7.   Komisija (Eurostat), VSI, valstu centrālās bankas un ECB, saskaņā ar šo pantu saņemot konfidenciālus datus par vienībām, kas atrodas to valsts teritorijā vai ārpus tās, rīkojas ar šo informāciju kā ar konfidenciālu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 223/2009.

Konfidenciālu datu nosūtīšanu starp VSI un Komisiju (Eurostat) īsteno tiktāl, ciktāl šāda nosūtīšana ir vajadzīga vienīgi statistiskiem mērķiem Eiropas statistikas sagatavošanai. Jebkuru citu datu nosūtīšanai ir jāsaņem skaidra atļauja no valsts iestādes, kas ir savākusi attiecīgos datus.

8.   Dalībvalstis un Komisija veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu apmaiņas rezultātā iegūto statistikas datu konfidencialitātes pārkāpumus un sodītu par tiem. Paredzētie sodi ir efektīvi, samērīgi un atturoši.

V NODAĻA

konfidenciālu datu apmaiņa savienības iekšējās preču tirdzniecības statistikas nolūkiem

11. pants

Konfidenciālu datu apmaiņa

1.   Konfidenciālu datu par Savienības iekšējo preču eksportu apmaiņa starp dalībvalstīm notiek vienīgi statistiskiem mērķiem starp VSI, kas piedalās Savienības iekšējo preču tirdzniecības statistikas izstrādē, sagatavošanā un izplatīšanā.

Datu prasību tehniskās specifikācijas, kas minētas 7. panta 1. un 2. punktā, attiecas arī uz konfidenciālu datu apmaiņu, kuru īsteno saskaņā ar šo nodaļu.

2.   Eksporta dalībvalsts VSI sniedz importa dalībvalsts VSI statistikas informāciju par Savienības iekšējo preču eksportu uz minēto dalībvalsti, kā noteikts 12. pantā.

3.   Eksporta dalībvalsts VSI sniedz importa dalībvalsts VSI metadatus, kas ir būtiski nosūtīto datu izmantošanai statistikas apkopošanā.

4.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko precizē informāciju, ko uzskata par 3. punktā minētajiem būtiskajiem metadatiem, kā arī šīs informācijas sniegšanas grafiku un 2. punktā minēto statistikas informāciju.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

5.   Neskarot šā panta 1. punktu, dalībvalsts, kas sniedz apmaiņas rezultātā konfidenciālos datus, atļauj tos izmantot importa dalībvalsts VSI, lai sagatavotu citus statistikas datus, ar noteikumu, ka minētie dati tiek izmantoti vienīgi statistiskiem mērķiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 20. līdz 26. pantu.

6.   Pēc eksporta dalībvalsts VSI pieprasījuma importa dalībvalsts var sniegt eksporta dalībvalsts VSI savāktos mikrodatus par Savienības iekšējo preču importu no minētās eksporta dalībvalsts.

12. pants

Apmaiņai paredzētā statistikas informācija

1.   Šīs regulas 11. panta 2. punktā minētā statistikas informācija aptver:

a)

mikrodatus, kas savākti Savienības iekšējās preču tirdzniecības statistikas nolūkos;

b)

par īpašām precēm vai preču pārvietojumiem apkopotus datus; un

c)

datus, kas apkopoti, izmantojot muitas deklarācijā iekļautās ziņas.

2.   Statistikas informācija, kas faktiski iegūta, izmantojot uzņēmumu apsekojumus, vai no administratīvajiem datiem, kā minēts 11. panta 2. punktā, aptver vismaz 95 % no kopējā Savienības iekšējā preču eksporta vērtības, proti, no katras dalībvalsts eksporta uz visām pārējām dalībvalstīm kopā.

Komisija saskaņā ar 22. pantu tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu šo regulu, samazinot Savienības iekšējā preču eksporta vērtības aptvēruma līmeni, ņemot vērā tehniskās un ekonomiskās tendences, vienlaikus uzturot statistiku, kas atbilst spēkā esošajiem kvalitātes standartiem.

3.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai attiecībā uz pārskata periodu izklāstītu tehniskās specifikācijas saistībā ar 1. punktā minētās informācijas vākšanu un apkopošanu un sīkāk precizētu 2. punktā minētā aptvēruma līmeņa piemērošanas kārtību.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

13. pants

Statistikas datu elementi

1.   Šīs regulas 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie mikrodati aptver šādus statistikas datu elementus:

a)

individuāls identifikācijas numurs, kas piešķirts partnerim – ekonomikas dalībniekam – importa dalībvalstī saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 214. pantu;

b)

pārskata periods;

c)

tirdzniecības plūsma;

d)

prece;

e)

partnerdalībvalsts;

f)

izcelsmes valsts;

g)

preču vērtība;

h)

preču daudzums;

i)

darījuma veids.

Šīs regulas 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie mikrodati var aptvert transporta veidu un piegādes noteikumus, ar noteikumu, ka eksporta dalībvalsts ievāc minētos statistikas datu elementus.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai precizētu šā punkta pirmās daļas a) līdz i) apakšpunktā minētos statistikas datu elementus, kā arī precizētu to statistikas datu elementu sarakstu, ko piemēro attiecībā uz īpašām precēm vai pārvietojumiem un 12. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajiem datiem, ko apkopo, izmantojot muitas deklarācijās sniegtās ziņas.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

2.   Ievērojot konkrētus nosacījumus, kas atbilst kvalitātes prasībām, dalībvalstis var vienkāršot sniedzamo informāciju ar noteikumu, ka šāda vienkāršošana neatstāj negatīvu ietekmi uz statistikas datu kvalitāti.

Īpašos gadījumos dalībvalstis var vākt ierobežotu 1. punktā minēto statistikas datu elementu kopu vai vākt mazāk detalizētu informāciju, kas saistīta ar minētajiem datu elementiem.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko precizē kārtību pirmajā daļā minētajai vienkāršošanai un maksimālo Savienības iekšējā eksporta apjomu, uz kuru šāda vienkāršošana ir attiecināma.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

14. pants

Datu apmaiņas rezultātā iegūto konfidenciālo datu aizsardzība

1.   Mikrodatu ierakstus, kas saistīti ar eksportētāju, kura lūgumu par statistikas konfidencialitāti saskaņā ar 19. pantu eksporta dalībvalsts VSI ir pieņēmušas, eksporta dalībvalsts VSI sniedz importa dalībvalsts VSI ar faktisko vērtību un visiem 13. panta 1. punktā minētajiem statistikas datu elementiem un ar norādi, ka šie mikrodatu ieraksti ir konfidenciāli.

2.   Importa dalībvalsts VSI var izmantot eksporta mikrodatu ierakstus, uz kuriem attiecas konfidencialitāte, Savienības iekšējā importa statistikas rezultātu apkopošanai. Ja importa dalībvalsts VSI izmanto eksporta mikrodatu ierakstus, uz kuriem attiecas konfidencialitāte, tās nodrošina, ka importa dalībvalsts VSI, izplatot Savienības iekšējā importa statistikas rezultātus, ievēro eksporta dalībvalsts VSI noteikto statistikas datu konfidencialitāti.

3.   Lai nodrošinātu konfidenciālo datu aizsardzību, kas nosūtīti saskaņā ar šo nodaļu, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem precizē šādu datu formātu, drošības un konfidencialitātes pasākumus, tostarp kārtību 1. un 2. punkta piemērošanai, kā arī procedūru datu apmaiņai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

4.   Dalībvalstis un Komisija veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu nosūtīto statistikas datu konfidencialitātes pārkāpumus un sodītu par tiem. Paredzētie sodi ir efektīvi, samērīgi un atturoši.

15. pants

Piekļuve datu apmaiņas rezultātā iegūtajiem konfidenciālajiem datiem zinātniskās izpētes nolūkos

Piekļuvi nosūtītajiem konfidenciālajiem datiem var piešķirt pētniekiem, kas veic statistikas analīzi zinātniskās izpētes nolūkos, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 23. pantu, ja ir saņemta piekrišana no eksporta dalībvalsts valsts statistikas iestādes, kura ir sniegusi datus.

VI NODAĻA

konfidenciālu datu apmaiņa eiropas uzņēmējdarbības statistikas un nacionālo kontu nolūkos

16. pants

Konfidenciālu datu apmaiņa – iespējas došanas klauzula

1.   Apmaiņa ar konfidenciāliem datiem, kurus vāc vai apkopo, saskaņā ar šo regulu, tiek atļauta starp attiecīgo dalībvalstu VSI, to attiecīgajām valstu centrālajām bankām, ECB un Komisiju (Eurostat) vienīgi statistiskiem mērķiem, ja apmaiņa ir nepieciešama, lai garantētu Eiropas uzņēmējdarbības statistikas vai nacionālo kontu kvalitāti un salīdzināmību, ievērojot Regulas (ES) Nr. 549/2013 jēdzienus un metodoloģiju.

2.   VSI, valstu centrālās bankas, Komisija (Eurostat) un ECB, kas saņēmušas konfidenciālus datus, rīkojas ar minēto informāciju kā ar konfidenciālu un izmanto to vienīgi statistiskiem mērķiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 20. līdz 26. pantu.

VII NODAĻA

kvalitāte, nosūtīšana un izplatīšana

17. pants

Kvalitāte

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu nosūtītās Eiropas uzņēmējdarbības statistikas, valsts statistikas uzņēmumu reģistru un EuroGroups reģistra kvalitāti.

2.   Šajā regulā piemēro Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. panta 1. punktā noteiktos kvalitātes kritērijus.

3.   Komisija (Eurostat) pārredzami un pārbaudāmi novērtē nosūtīto datu un metadatu kvalitāti.

4.   Šā panta 3. punkta nolūkā dalībvalstis ik gadu Komisijai (Eurostat) nosūta:

a)

kvalitātes un metadatu ziņojumus par datiem, kas nosūtīti saskaņā ar šo regulu;

b)

kvalitātes un metadatu ziņojumus par valsts statistikas uzņēmumu reģistru datiem.

Daudzgadu statistikas gadījumā pirmās daļas a) apakšpunktā minēto kvalitātes un metadatu ziņojumu periodiskums ir tāds pats kā attiecīgajai statistikai.

5.   Komisija (Eurostat) sniedz dalībvalstīm gada kvalitātes un metadatu ziņojumus par EuroGroups reģistru.

6.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko precizē kārtību, saturu un termiņus kvalitātes un metadatu ziņojumu nosūtīšanai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā. Tie nedrīkst radīt dalībvalstīm vai respondentiem ievērojamas papildu izmaksas vai slogu.

Ziņošanas saturs aptver tikai svarīgākos un būtiskākos kvalitātes aspektus.

7.   Dalībvalstis pēc iespējas drīz informē Komisiju (Eurostat) par visu attiecīgo informāciju vai par izmaiņām attiecībā uz šīs regulas īstenošanu, kas varētu ietekmēt nosūtīto datu kvalitāti. Dalībvalstis informē Komisiju (Eurostat) par būtiskām metodoloģijas vai citām izmaiņām, kas ietekmē valsts statistikas uzņēmumu reģistru kvalitāti. Šo informāciju sniedz pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad šādas izmaiņas stājušās spēkā.

8.   Pēc pienācīgi pamatota Komisijas (Eurostat) pieprasījuma dalībvalstis sniedz papildu informāciju, kas ir vajadzīga, lai novērtētu statistikas informācijas kvalitāti, un kas dalībvalstīm vai respondentiem nerada ievērojamas papildu izmaksas vai slogu.

18. pants

Datu un metadatu nosūtīšana

1.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) šajā regulā paredzētos datus un metadatus saskaņā ar datu un metadatu apmaiņas standartiem. Ja nosūtītie dati ir konfidenciāli, faktiskās vērtības tiks nosūtītas ar norādi, ka uz minētajiem datiem attiecas konfidencialitāte un tos nedrīkst izplatīt.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko nosaka šādus standartus, kā arī procedūru datu un metadatu nosūtīšanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

2.   Pēc pienācīgi pamatota Komisijas (Eurostat) pieprasījuma dalībvalstis valsts statistikas uzņēmumu reģistriem veic statistisko analīzi un nosūta rezultātus Komisijai (Eurostat),

Komisija (Eurostat) var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko precizē formātu un procedūru šādas statistiskās analīzes rezultātu nosūtīšanai.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

Komisija (Eurostat) nodrošina, lai ar šādiem īstenošanas aktiem netiktu radītas ievērojamas papildu izmaksas vai slogs dalībvalstīm vai respondentiem.

3.   Pēc pienācīgi pamatota Komisijas (Eurostat) pieprasījuma dalībvalstis sniedz visu attiecīgo informāciju par šīs regulas īstenošanu dalībvalstīs. Šādi Komisijas pieprasījumi nedrīkst radīt ievērojamu papildu administratīvo vai finansiālo slogu dalībvalstīm.

19. pants

Statistikas par starptautisko preču tirdzniecību izplatīšanas konfidencialitāte

Tikai tad, ja to prasa kāds preču importētājs vai eksportētājs, valsts statistikas iestāde pieņem lēmumu, vai izplatīt statistikas rezultātus par attiecīgo importu vai eksportu bez jebkādiem pielāgojumiem vai pēc pienācīgi pamatota minētā importētāja vai eksportētāja pieprasījuma pielāgot statistikas rezultātus tā, lai statistikas konfidencialitātes principa ievērošanas nolūkos nebūtu iespējams identificēt minēto importētāju vai eksportētāju, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 223/2009 20. panta 3. punkta a) apakšpunktā.

VIII NODAĻA

ievadpētījumi un finansējums

20. pants

Ievadpētījumi

1.   Ja Komisija (Eurostat) konstatē, ka attiecībā uz šīs regulas darbības jomā esošajām datu kopām ir nepieciešams noteikt būtiskas jaunas datu prasības vai uzlabojumus, tā var ierosināt ievadpētījumus, ko pēc brīvprātības principa veic dalībvalstis pirms jaunu datu vākšanas. Starp minētajiem ievadpētījumiem ir ievadpētījumi par starptautisko pakalpojumu tirdzniecību, nekustamo īpašumu, finanšu rādītājiem un vidi un klimatu.

2.   Šādus ievadpētījumus veic, lai novērtētu datu iegūšanas lietderību un iespējamību. Minēto pētījumu rezultātus novērtē Komisija (Eurostat) sadarbībā ar dalībvalstīm un galvenajām ieinteresētajām personām. Novērtējot rezultātus, ņem vērā ieguvumus un papildu izmaksas un slogu, ko uzņēmumiem un VSI rada uzlabojumi.

3.   Pēc 2. punktā minētās novērtēšanas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm sagatavo ziņojumu par 1. punktā minētajos pētījumos konstatēto. Minēto ziņojumu publisko.

4.   Komisija līdz 2022. gada 7. janvārim un pēc tam ik pēc diviem gadiem ziņo par vispārējo progresu attiecībā uz 1. punktā minētajiem ievadpētījumiem. Minētos ziņojumus publisko.

Attiecīgā gadījumā Komisija, ņemot vērā 2. punktā minēto rezultātu novērtējumu, minētajiem ziņojumiem pievieno priekšlikumus ieviest jaunas datu prasības.

21. pants

Finansējums

1.   Šīs regulas īstenošanas nolūkos Savienība VSI un citām valsts iestādēm, kas iekļautas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 5. panta 2. punktu izveidotajā sarakstā, var piešķirt finansiālu atbalstu, lai segtu izmaksas:

a)

datu prasību un datu apstrādes attīstībai vai īstenošanai uzņēmējdarbības statistikas jomā;

b)

tādu metodiku izstrādei, kuru mērķis ir paaugstināt uzņēmējdarbības statistikas vākšanas un sagatavošanas kvalitāti vai samazināt izmaksas un administratīvo slogu un uzlabot Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmu;

c)

tādu metodiku izstrādei, kuru mērķis ir samazināt administratīvo un finansiālo slogu ziņojošām vienībām, jo īpaši MVU, saistībā ar prasītās informācijas sniegšanu;

d)

dalībai 20. pantā minētajos ievadpētījumos;

e)

tādu procesu, IT sistēmu un līdzīgu atbalsta funkciju izstrādei vai pilnveidošanai, kuru mērķis ir sagatavot kvalitatīvāku statistiku vai samazināt administratīvo un finansiālo slogu.

2.   Savienības finansiālo ieguldījumu piešķir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 99/2013 (26) 7. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1291/2013 (27) 6. pantu.

3.   Minētais Savienības finansiālais ieguldījums nepārsniedz 95 % no attiecināmajām izmaksām.

X NODAĻA

nobeiguma noteikumi

22. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 5. panta 2. un 3. punktā, 6. panta 4. punktā un 12. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2020. gada 6. janvāra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 2. un 3. punktā, 6. panta 4. punktā un 12. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 5. panta 2. vai 3. punktu, 6. panta 4. punktu vai 12. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts ir paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

23. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz ESS komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

24. pants

Atkāpes

1.   Ja šīs regulas vai saskaņā ar šo regulu pieņemto īstenošanas pasākumu un deleģēto aktu piemērošanas nolūkos kādas dalībvalsts statistikas sistēmā ir jāveic būtiski pielāgojumi, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem piešķir piemērošanas atkāpes no attiecīgā akta uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus.

Attiecīgā dalībvalsts trijos mēnešos pēc attiecīgā akta spēkā stāšanās dienas iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu pieprasījumu šādas atkāpes piešķiršanai.

Šādu atkāpju ietekme uz dalībvalstu datu salīdzināmību vai uz savlaicīgu un reprezentatīvu Eiropas kopsavilkumu būtu jāsaglabā minimālā līmenī. Piešķirot atkāpi, tiek ņemts vērā respondentiem radītais slogs.

2.   Ja atkāpe attiecībā uz jomām, kurās tika veikti 20. pantā minētie ievadpētījumi, joprojām ir pamatota, beidzoties laikposmam, uz kuru tā tika piešķirta, Komisija var pieņemt īstenošanas aktu, ar kuru piešķir turpmāku atkāpi ilgākais uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu.

Attiecīgā dalībvalsts, izklāstot iemeslus un detalizētu pamatojumu šādam pagarinājumam, Komisijai iesniedz pieprasījumu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms atbilstīgi 1. punktam piešķirtās atkāpes darbības termiņa beigām.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 23. panta 2. punktā.

25. pants

Atcelšana

1.   Regulas (EK) Nr. 48/2004, (EK) Nr. 808/2004, (EK) Nr. 716/2007, (EK) Nr. 177/2008 un (EK) Nr. 295/2008, Lēmumu (EK) Nr. 1608/2003 un Regulu (EEK) Nr. 3924/91 atceļ no 2021. gada 1. janvāra.

2.   Regulas (EK) Nr. 638/2004 un (EK) Nr. 471/2009 atceļ no 2022. gada 1. janvāra.

3.   Regulu (EK) Nr. 1165/98 atceļ no 2024. gada 1. janvāra.

4.   Šā panta 1., 2. un 3. punkta noteikumi neskar minētajos tiesību aktos izklāstītos pienākumus attiecībā uz datu un metadatu, tostarp kvalitātes ziņojumu, nosūtīšanu tajos pārskata periodos, kuri pilnībā vai daļēji sakrīt ar laiku pirms minētajos punktos noteiktajiem datumiem.

5.   Atsauces uz atceltajiem aktiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

26. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

3.   Tomēr 5. panta 2., 3. un 4. punktu un 11. līdz 15. pantu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2019. gada 27. novembra

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

T. TUPPURAINEN


(1)  OV C 77, 1.3.2018., 2. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 19. novembra lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 177/2008 (2008. gada 20. februāris), ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2186/93 (OV L 61, 5.3.2008., 6. lpp.).

(4)  Komisijas ieteikums 2003/361/EK (2003. gada 6.maijs) par mikro, mazu un vidēju uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1297/2008/EK (2008. gada 16. decembris) par Eiropas uzņēmējdarbības un tirdzniecības statistikas modernizācijas programmu (MEETS) (OV L 340, 19.12.2008., 76. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).

(9)  OV C 238, 6.7.2018., 28. lpp.

(10)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 48/2004 (2003. gada 5. decembris) par ikgadējo Kopienas statistikas apkopošanu par tērauda rūpniecību 2003. līdz 2009. pārskata gadā (OV L 7, 13.1.2004., 1. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 638/2004 (2004. gada 31. marts) par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu (OV L 102, 7.4.2004., 1. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 808/2004 (2004. gada 21. aprīlis) attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (OV L 143, 30.4.2004., 49. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 716/2007 (2007. gada 20. jūnijs) attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību (OV L 171, 29.6.2007., 17. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 295/2008 (2008. gada 11. marts) par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (OV L 97, 9.4.2008., 13. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 471/2009 (2009. gada 6. maijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (OV L 152, 16.6.2009., 23. lpp.).

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1608/2003/EK (2003. gada 22. jūlijs) par Kopienas zinātnes un tehnoloģijas statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu (OV L 230, 16.9.2003., 1. lpp.).

(19)  Padomes Regula (EEK) Nr. 3924/91 (1991. gada 19. decembris) par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi (OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp.).

(20)  Padomes Regula (EK) Nr. 1165/98 (1998. gada 19. maijs) par īstermiņa statistiku (OV L 162, 5.6.1998., 1. lpp.).

(21)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(22)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gads 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(23)  Padomes Regula (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā (OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp.).

(24)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

(25)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 184/2005 (2005. gada 12. janvāris) par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (OV L 35, 8.2.2005, 23.lpp.).

(26)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 99/2013 (2013. gada 15. janvāris) par Eiropas statistikas programmu 2013.–2017. gadam (OV L 39, 9.2.2013., 12. lpp.).

(27)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1291/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 104. lpp.).


I PIELIKUMS

APTVERAMIE TEMATI

1. joma. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika

Temati

Detalizēti temati

Uzņēmumu populācija

Uzņēmumu demogrāfijas notikumi

Darbaspēka izlietojums

Nodarbinātība

Nostrādātās stundas

Darbaspēka izmaksas

Cenas

Importa cenas

Ražotāja cenas

Darbības rezultāti

Ražošanas apjoms

Pārdošanas apjoms

Neto apgrozījums

Nekustamais īpašums

Nekustamais īpašums

2. joma. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika

Temati

Detalizēti temati

Uzņēmumu populācija

Aktīvo uzņēmumu populācija

Uzņēmumu demogrāfijas notikumi (dibināšanas, likvidēšanas, izdzīvošanas rādītāji)

Ārvalstu kontrolēti uzņēmumi

Ārvalstu kontrolējošie uzņēmumi un iekšzemes saistītie uzņēmumi

Starptautiskajā tirdzniecībā iesaistīto uzņēmumu populācija

Darbaspēka izlietojums

Nodarbinātība

Nodarbinātība, kas saistīta ar uzņēmumu demogrāfijas notikumiem (dibināšanas, likvidēšanas, izdzīvošanas rādītāji)

Nodarbinātība ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

Nodarbinātība ārvalstu kontrolējošos uzņēmumos un iekšzemes saistītos uzņēmumos

Nostrādātās stundas

Darbaspēka izmaksas

Darbaspēka izmaksas ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

P&A ieguldījumi

P&A izdevumi

P&A nodarbinātība

P&A izmaksas ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

P&A nodarbinātība ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

Publiski finansēta P&A

Iepirkumi

Preču un pakalpojumu iepirkumi

Preču krājumu izmaiņas

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu preču un pakalpojumu iepirkumi

Imports pa uzņēmumiem

Darbības rezultāti

Neto apgrozījums

Bruto peļņas norma par precēm tālākpārdošanai

Izlaides vērtība

Pievienotā vērtība

Bruto darbības rezultāts

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu neto apgrozījums

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu izlaides vērtība

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu pievienotā vērtība

Ārvalstu kontrolējošo uzņēmumu un iekšzemes saistītu uzņēmumu neto apgrozījums

Rūpniecības produkcija

Eksports pa uzņēmumiem

Ieguldījumi

Bruto ieguldījumi

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu bruto ieguldījumi

Inovācijas

Inovācijas

IKT izmantojums un e-komercija

IKT izmantojums un e-komercija

3. joma. Reģionālā uzņēmējdarbības statistika

Temati

Detalizēti temati

Uzņēmumu populācija

Populācija pa reģioniem

Uzņēmumu demogrāfijas notikumi pa reģioniem (dibināšanas, likvidēšanas, izdzīvošanas rādītāji)

Darbaspēka izlietojums

Nodarbinātība pa reģioniem

Nodarbinātība, kas saistīta ar uzņēmumu demogrāfijas notikumiem (dibināšanas, likvidēšanas, izdzīvošanas rādītāji) pa reģioniem

Darbaspēka izmaksas pa reģioniem

P&A ieguldījumi

P&A izdevumi pa reģioniem

P&A nodarbinātība pa reģioniem

4. joma. Statistika par starptautiskām darbībām

Temati

Detalizēti temati

Uzņēmumu populācija

Tādu uzņēmumu populācija ārvalstīs, kurus kontrolē ziņojošās valsts rezidentu institucionālās vienības

Darbaspēka izlietojums

Nodarbinātība tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus kontrolē ziņojošās valsts rezidentu institucionālās vienības

Darbaspēka izmaksas tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus kontrolē ziņojošās valsts rezidentu institucionālās vienības

Ieguldījumi

Bruto ieguldījumi tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus kontrolē ziņojošās valsts rezidentu institucionālās vienības

Darbības rezultāti

Neto apgrozījums tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus kontrolē ziņojošās valsts rezidentu institucionālās vienības

Starptautiskā preču tirdzniecība

Savienības iekšējā preču tirdzniecība

Savienības ārējā preču tirdzniecība

Starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība

Pakalpojumu imports

Pakalpojumu eksports

Pakalpojumu neto

Globālās vērtību ķēdes

Globālās vērtību ķēdes


II PIELIKUMS

TEMATU PERIODISKUMS, PĀRSKATA PERIODS UN STATISTIKAS VIENĪBA

1. joma. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika

Temati

Periodiskums

Pārskata periods

Statistikas vienība

Uzņēmumu populācija

reizi ceturksnī

ceturksnis

juridiska vienība

Darbaspēka izlietojums

reizi ceturksnī (pēc izvēles – mēnesī)

ceturksnis (pēc izvēles – mēnesis)

DVV

Cenas

reizi mēnesī

ar šādiem izņēmumiem

–ražotāju cenas pakalpojumiem un ražotāju cenas jaunām dzīvojamām ēkām – reizi ceturksnī

mēnesis

ar šādiem izņēmumiem

–ražotāju cenas pakalpojumiem un ražotāju cenas jaunām dzīvojamām ēkām – ceturksnis (pēc izvēles – mēnesis)

DVV

ar šādu izņēmumu

–importa cenām – nepiemēro

Darbības rezultāti

reizi mēnesī

ar šādu izņēmumu

– mazās valstis NACE F sadaļā – reizi ceturksnī (pēc izvēles – mēnesī)

mēnesis

ar šādu izņēmumu

–mazās valstis NACE F sadaļā – ceturksnis (pēc izvēles – mēnesis)

DVV

 

Reizi mēnesī; reizi ceturksnī attiecībā uz mazām valstīm* NACE F sadaļā

* Kā noteikts 7. panta 1. punktā minētajos īstenošanas aktos.

 

 

Nekustamais īpašums

Reizi ceturksnī (pēc izvēles – mēnesī)

ceturksnis (pēc izvēles –mēnesis)

nepiemēro

2. joma. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika

Temati

Periodiskums

Pārskata periods

Statistikas vienība

Uzņēmumu populācija

reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

Darbaspēka izlietojums

reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

P&A ieguldījumi

Reizi divos gados

ar šādiem izņēmumiem

– iekšējo P&A izdevumu snieguma dalījuma sektors, P&A personāls un pētnieku skaits, kā arī valsts budžets, P&A piešķīrumi (GBARD) un valsts publiskais finansējums, ko piešķir transnacionāli koordinētai P&A – reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums – uzņēmumu sektorā

institucionālā vienība – citos sektoros

Pirkumi

reizi gadā

ar šādu izņēmumu

– maksājumi apakšuzņēmējiem – reizi trijos gados

kalendārais gads

uzņēmums

Darbības rezultāti

Reizi gadā

ar šādiem izņēmumiem

– neto apgrozījuma dalījums pēc produktu un pēc klientu atrašanās vietas NACE 69.1, 69.2., 70.2., 71.1., 71.2. un 73.2. – reizi divos gados

–neto apgrozījums no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejas un rūpnieciskām darbībām, neto apgrozījums no rūpnieciskām darbībām, neto apgrozījums no rūpnieciskām darbībām, izņemot celtniecību, neto apgrozījums no celtniecības, neto apgrozījums no pakalpojumu sniegšanas darbībām, neto apgrozījums no pirkšanas un tālākpārdošanas tirdzniecības darbībām un no starpniecības darbībām, neto apgrozījums no būvniecības un neto apgrozījums no inženiertehniskās būvniecības – reizi piecos gados

– ieņēmumi no apakšuzņēmuma līgumiem – reizi trijos gados

kalendārais gads

uzņēmums

ar šādiem izņēmumiem

–pārdotā produkcija, apakšuzņēmēju saražotā produkcija un faktiskā produkcija – DVV

Ieguldījumi

reizi gadā

ar šādu izņēmumu

– ieguldījumi nemateriālajos aktīvos – reizi trijos gados

kalendārais gads

uzņēmums

Inovācija

reizi divos gados

pārskata periods ir trīs gadu laikposms pirms katra pāra kalendārā gada beigām

uzņēmums

IKT izmantojums un e-komercija

reizi gadā

kalendārais gads, kad ir pieņemts īstenošanas akts, kurā ir noteikti mainīgie lielumi;

kalendārais gads pēc tā īstenošanas akta pieņemšanas gada, kurā ir noteikti mainīgie lielumi citiem mainīgajiem lielumiem;

uzņēmums

3. joma. Reģionālā uzņēmējdarbības statistika

Temati

Periodiskums

Pārskata periods

Statistikas vienība

Uzņēmumu populācija

reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

ar šādu izņēmumu

–vietējo vienību skaits (pēc izvēles NACE K sadaļa) – vietējā vienība

Darbaspēka izlietojums

reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

ar šādiem izņēmumiem

–darbinieku un pašnodarbinātu personu skaits vietējās vienības, darba samaksa un algas vietējās vienībās – vietējā vienība

P&A ieguldījumi

reizi divos gados

kalendārais gads

uzņēmums uzņēmumu sektorā uzņēmums; institucionālā vienība citos sektoros

4. joma. Statistika par starptautiskām darbībām

Temati

Periodiskums

Pārskata periods

Statistikas vienība

Uzņēmumu populācija

Reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

Darbaspēka izlietojums

Reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

Ieguldījumi

Reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

Darbības rezultāti

Reizi gadā

kalendārais gads

uzņēmums

Starptautiskā preču tirdzniecība

reizi mēnesī

ar šādu izņēmumu

reizi divos gados Savienības ārējās tirdzniecības preču importa un eksporta kombinētais produkta un faktūrrēķina valūtas dalījums

precizējams īstenošanas aktos saskaņā ar 7. panta 1. punkta j) apakšpunktu

nepiemēro

Starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība

reizi gadā

ar šādu izņēmumu

– pirmā līmeņa pakalpojumu dalījumi – reizi ceturksnī

kalendārais gads

ar šādu izņēmumu

– pirmā līmeņa pakalpojumu dalījumi – ceturksnis

nepiemēro

Globālās vērtību ķēdes

reizi trijos gados

trīs kalendārie gadi; pārskata gads t un pārskata periods t-2 līdz t

uzņēmums


III pielikums

EIROPAS STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRU SISTĒMAS ELEMENTI

A daļa. Detalizēti reģistra temati un unikāls identifikators

1.

Vienībām, kas uzskaitītas valsts statistikas uzņēmumu reģistros un EuroGroups reģistrā, kā minēts šīs regulas 2. pantā, piešķir identifikācijas numuru un detalizētus reģistra tematus, kas precizēti C daļā.

2.

Vienībām, kas uzskaitītas valsts statistikas uzņēmumu reģistros un EuroGroups reģistrā, nosaka unikālu identifikācijas numuru, lai veicinātu Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmas infrastruktūras nozīmi. Minētos identifikācijas numurus piešķirs VSI. Juridiskām vienībām un starptautiskām uzņēmumu grupām saistībā ar EuroGroups reģistru identifikācijas numurus nodrošinās Komisija (Eurostat). VSI savām vajadzībām var nodrošināt papildu identifikācijas numuru valsts statistikas uzņēmumu reģistros.

B daļa. Termiņi un periodiskums

3.

Valsts statistikas uzņēmumu reģistrus un EuroGroups reģistru aktualizē, veicot iekļaušanu un izslēgšanu, vismaz reizi gadā.

4.

Aktualizācijas biežums ir atkarīgs no vienības veida, konkrētā mainīgā lieluma, vienības lieluma un avota, ko parasti lieto aktualizēšanai.

5.

Dalībvalstis ik gadu veido kopiju, kas atspoguļo valsts statistikas uzņēmumu reģistru stāvokli gada beigās, un analīzes vajadzībām glabā šo kopiju vismaz 30 gadus. Komisija (Eurostat) ik gadu veido kopiju, kas atspoguļo EuroGroups reģistra stāvokli gada beigās, un analīzes vajadzībām glabā šo kopiju vismaz 30 gadus.

C daļa. Detalizēti uzņēmumu reģistru temati

Valsts statistikas uzņēmumu reģistros un EuroGroups reģistrā attiecībā uz attiecīgajām vienībām, kas noteiktas šīs regulas 2. pantā, ir šādi detalizēti temati par katru vienību.

VIENĪBAS

DETALIZĒTI TEMATI

1. JURIDISKA VIENĪBA

Identifikācija

Demogrāfiski notikumi

Stratifikācijas parametri

Saites ar uzņēmumu

Saites ar citiem reģistriem

Saite ar uzņēmumu grupu

Vienību kontrole

Īpašumtiesības uz vienībām

2. UZŅĒMUMU GRUPA

Identifikācija

Demogrāfiski notikumi

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

3. UZŅĒMUMS

Identifikācija

Saite ar citām vienībām

Demogrāfiski notikumi

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

4. VIETĒJĀ VIENĪBA

Identifikācija

Demogrāfiski notikumi

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Saites ar citām vienībām un reģistriem

5. DARBĪBAS VEIDA VIENĪBA

ja ir kā statistikas vienība saskaņā ar 2. panta 3. punkta c) apakšpunktu

Identifikācija

Demogrāfiski notikumi

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Saites ar citām vienībām un reģistriem


IV PIELIKUMS

DETALIZĒTI TEMATI UN MAINĪGIE LIELUMI KONFIDENCIĀLU DATU APMAIŅAI NOLŪKĀ PIEKĻŪT EIROPAS STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRU SISTĒMAI

Elementi ar norādi “nosacījums” ir obligāti, ja tie ir dalībvalstīm pieejami, un elementi ar norādi “pēc izvēles” ir ieteicami.

1.   

Datus kompetentās VSI nosūta Komisijai (Eurostat), un ar tiem ir atļauta apmaiņa starp kompetentajām VSI (10. panta 1. un 2. punkts).

Vienības

Detalizēti temati

Mainīgie lielumi

Juridiska vienība

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

Datums, no kura juridiskā vienība beidz darbību

 

Stratifikācijas parametri

Juridiskā forma

Juridiskās darbības statuss

Norāde attiecībā uz filiālēm Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 18. nodaļas 18.12. punkta nozīmē (nosacījums)

Norāde attiecībā uz īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2. nodaļas 2.17. līdz 2.20. punkta nozīmē (pēc izvēles)

 

Vienību kontrole

Tās juridiskās vienības identifikācijas mainīgie lielumi, kura tiek kontrolēta vai kura kontrolē

 

Īpašumtiesības uz vienībām

Tās vienības identifikācijas mainīgie lielumi, kura ir īpašumā vai kura ir īpašniece

Tās (-o) rezidenta(-u) juridiskās(-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kura (-as) pieder juridiskajai vienībai (nosacījums)

Tās (-o) rezidenta(-u) juridiskās (-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kurai(-ām) pieder juridiskā vienība (nosacījums)

Tās (-o) nerezidenta(-u) juridiskās(-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kura (-as) pieder juridiskajai vienībai (nosacījums)

Tās (-o) nerezidenta(-u) juridiskās (-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kurai(-ām) pieder juridiskā vienība (nosacījums)

Akciju vai daļu sākuma un beigu datums (nosacījums)

Uzņēmumu grupa

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Uzņēmumu grupas pamatdarbības kods NACE divzīmju līmenī

Uzņēmumu grupas sekundārās darbības kods NACE divzīmju līmenī (pēc izvēles)

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits (nosacījums)

Neto apgrozījums (nosacījums)

Uzņēmumu grupas aktīvu summa (nosacījums)

Valstis, kurās atrodas nerezentu uzņēmumi vai vietējās vienības (pēc izvēles)

Uzņēmums

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Saite ar citām vienībām

Tās (-o) juridiskās(-o) vienības(-u) identifikācijas numurs, kura(-as) veido uzņēmumu

Tās uzņēmumu grupas identifikācijas numurs, pie kuras uzņēmums pieder

 

Demogrāfiski notikumi

Datums, kad sākta darbība

Datums, kad galīgi izbeigta darbība

 

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Uzņēmuma pamatdarbības kods NACE četrzīmju līmenī

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

Darbinieku skaits

Neto apgrozījums

Institucionālais sektors un apakšsektors Regulas (ES) Nr. 549/2013 nozīmē.

2.   

Dati, kurus Komisija (Eurostat) nosūta kompetentajām VSI un ar kuriem ir atļauta apmaiņa starp Komisiju (Eurostat) un kompetentajām centrālajām bankām, ja ir pielaide (10. panta 2. un 4. punkts).

Vienības

Detalizēti temati

Mainīgie lielumi

Juridiska vienība

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

Datums, no kura juridiskā vienība beidz darbību

 

Stratifikācijas parametri

Juridiskā forma

Juridiskās darbības statuss

Norāde attiecībā uz filiālēm Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 18. nodaļas 18.12. punkta nozīmē (nosacījums)

Norāde attiecībā uz īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 2. nodaļas 2.17. līdz 2.20. punkta nozīmē (pēc izvēles)

 

Saites ar uzņēmumu

Tā(-o) uzņēmuma(-u) identifikācijas mainīgie lielumi, pie kura(-iem) vienība pieder

Datums, kad tā pievienojās uzņēmumam (-iem) (nosacījums)

Datums, kad tā atdalījās no uzņēmuma (-iem) (nosacījums)

 

Saites ar citiem reģistriem

Saites ar citiem reģistriem

 

Saite ar uzņēmumu grupu

Tās uzņēmumu grupas identifikācijas mainīgie lielumi, pie kuras vienība pieder

Datums, kad tā pievienojās uzņēmumu grupai

Datums, kad tā atdalījās no uzņēmuma grupas

 

Vienību kontrole

Tās juridiskās vienības identifikācijas mainīgie lielumi, kura tiek kontrolēta vai kura kontrolē

 

Īpašumtiesības uz vienībām

Tās vienības identifikācijas mainīgie lielumi, kura ir īpašumā vai kura ir īpašniece

Tās (-o) rezidenta(-u) juridiskās(-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kura (-as) pieder juridiskajai vienībai (nosacījums)

Tās (-o) rezidenta(-u) juridiskās (-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kurai(-ām) pieder juridiskā vienība (nosacījums)

Tās (-o) nerezidenta(-u) juridiskās(-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kura (-as) pieder juridiskajai vienībai (nosacījums)

Tās (-o) nerezidenta(-u) juridiskās (-o) vienības(-u) akcijas vai daļas (%), kurai(-ām) pieder juridiskā vienība (nosacījums)

Akciju vai daļu sākuma un beigu datums (nosacījums)

Uzņēmumu grupa

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Uzņēmuma grupas sākuma datums

Uzņēmuma grupas pastāvēšanas beigu datums

 

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Uzņēmumu grupas pamatdarbības kods NACE divzīmju līmenī

Uzņēmumu grupas sekundārās darbības kods NACE divzīmju līmenī (pēc izvēles)

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits (nosacījums)

Neto apgrozījums (nosacījums)

Uzņēmumu grupas aktīvu summa (nosacījums)

Valstis, kurās atrodas nerezidenti uzņēmumi vai vietējās vienības (pēc izvēles)

Uzņēmums

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Saite ar citām vienībām

Tās (-o) juridiskās(-o) vienības(-u) identifikācijas numurs, kura(-as) veido uzņēmumu

Tās starptautiskās vai valsts uzņēmumu grupas identifikācijas numurs, pie kuras uzņēmums pieder

 

Demogrāfiski notikumi

Datums, kad sākta darbība

Datums, kad galīgi izbeigta darbība

 

Stratifikācijas parametri un ekonomikas mainīgie lielumi

Uzņēmumu grupas pamatdarbības kods NACE četrzīmju līmenī

Uzņēmumu grupas sekundārās darbības kods NACE četrzīmju līmenī (nosacījums)

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

Darbinieku skaits

Darbinieku skaits, izteikts pilnas slodzes ekvivalenta vienībās (pēc izvēles)

Neto apgrozījums

Institucionālais sektors un apakšsektors Regulas (ES) Nr. 549/2013 nozīmē

3.   

Identifikācijas nolūkos veikta datu apmaiņa par reģistrētām juridiskajām vienībām (10. panta 3. punkts)

3.1.

Dati par reģistrētām rezidentu juridiskajām vienībām, kuri kompetentajām VSI ir jānosūta Komisijai (Eurostat)

Vienības

Detalizēti temati

Mainīgie lielumi

Juridiska vienība

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

Datums, no kura juridiskā vienība beidz darbību

 

Stratifikācijas parametri

Juridiskā forma

Juridiskās darbības statuss

Norāde attiecībā uz filiālēm Regulā (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 18. nodaļas 18.12. punkta nozīmē (nosacījums)

3.2.

Dati par reģistrētām ārvalstu juridiskajām vienībām, kuri kompetentajām VSI ir jānosūta Komisijai (Eurostat)

Vienības

Detalizēti temati

Mainīgie lielumi

Juridiska vienība

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

Datums, no kura juridiskā vienība beidz darbību

 

Stratifikācijas parametri

Juridiskā forma (pēc izvēles)

Juridiskās darbības statuss

Norāde attiecībā uz filiālēm Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 18. nodaļas 18.12. punkta nozīmē (nosacījums)

3.3.

Dati par reģistrētām juridiskajām vienībām, kuri Komisijai (Eurostat) ir jānosūta kompetentajām VSI

Vienības

Detalizēti temati

Mainīgie lielumi

Juridiska vienība

Identifikācija

Identifikācijas mainīgie lielumi

 

Demogrāfiski notikumi

Iekļaušanas datums juridiskām personām vai datums, kad notikusi oficiāla atzīšana par tirgus dalībnieku, fiziskām personām

Datums, no kura juridiskā vienība beidz darbību

 

Stratifikācijas parametri

Juridiskā forma

Juridiskās darbības statuss

Norāde attiecībā uz filiālēm Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikuma 18. nodaļas 18.12. punkta nozīmē (nosacījums)


V PIELIKUMS

Informācija, ko katras dalībvalsts atbildīgie nodokļu dienesti sniedz VSI, kā minēts 5. panta 2. punktā:

a)

no PVN deklarācijām iegūta informācija par nodokļa maksātājiem vai juridiskām personām, kas nav nodokļa maksātājas, proti, par to deklarētajām attiecīgajā periodā Savienībā piegādātajām precēm saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK 251. panta a) punktu vai par to deklarēto preču iegādi Savienībā saskaņā ar minētās direktīvas 251. panta c) punktu;

b)

no kopsavilkuma paziņojumiem iegūta informācija par piegādēm Savienībā, kura no PVN kopsavilkuma paziņojumiem ir iegūta saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 264. un 265. pantu;

c)

tā informācija par iegādēm Savienībā, kuru ir paziņojušas visas pārējās dalībvalstis saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 904/2010 (1) 21. panta 2. punktu.


(1)  Padomes Regula (ES) Nr. 904/2010 (2010. gada 7. oktobris) par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (OV L 268, 12.10.2010., 1. lpp.).


VI PIELIKUMS

Informācija, ko katras dalībvalsts atbildīgie muitas dienesti sniedz valsts statistikas iestādei, kā minēts 5. panta 3. punktā:

a)

informācija, ar kuru identificē personu, kas Savienībā veic preču eksportu un preču importu, uz kuriem attiecas muitas procedūras par ievešanu pārstrādei;

b)

tirgus dalībnieku reģistrācijas un identifikācijas dati, kas ir paredzēti saskaņā ar Savienības muitas noteikumiem un ir pieejami elektroniskajā sistēmā saistībā ar EORI numuru, kā minēts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (1) 7. pantā;

c)

no muitas deklarācijām iegūti ieraksti par importu un eksportu, kuri ir pieņemti vai uz kuriem attiecas valsts muitas dienestu lēmumi un:

i)

kas kopā ar tiem ir iesniegti; vai

ii)

kam ar tiešu elektronisku piekļuvi atļaujas turētāja sistēmā ir pieejama papildu deklarācija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 225. pantu.


(1)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).


Top