Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0885

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/885 (2019. gada 5. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei adresētā pieteikumā par atļauju trešai personai novērtēt atbilstību VPS kritērijiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/740

OJ L 142, 29.5.2019, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/885/oj

29.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 142/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/885

(2019. gada 5. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēta informācija, kas sniedzama kompetentajai iestādei adresētā pieteikumā par atļauju trešai personai novērtēt atbilstību VPS kritērijiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012, (1) un jo īpaši tās 28. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Trešās personas, kura vēlas saņemt atļauju novērtēt vērtspapīrošanas darījumu atbilstību Regulas (ES) 2017/2402 19.–22. pantā vai 23.–26. pantā paredzētajiem VPS kritērijiem, sniedzamajai informācijai būtu jādod kompetentajai iestādei iespēja novērtēt, vai un kādā mērā pieteikuma iesniedzējs atbilst Regulas (ES) 2017/2402 28. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem.

(2)

Trešā persona, kurai piešķirta atļauja, varēs sniegt VPS novērtēšanas pakalpojumus visā Savienībā. Tādēļ pieteikumā atļaujas saņemšanai būtu vispusīgi jāidentificē šī trešā persona, koncerns (grupa), kurā tā ietilpst, kā arī tās darbības joma. Attiecībā uz sniedzamajiem VPS novērtēšanas pakalpojumiem pieteikumā būtu jāiekļauj paredzētais sniedzamo pakalpojumu joma, kā arī to ģeogrāfiskais tvērums.

(3)

Lai veicinātu to, ka atļauju piešķiršanā iedarbīgi tiek izmantoti kompetentās iestādes resursi, katrā pieteikumā atļaujas saņemšanai būtu jāiekļauj tabula, kurā skaidri norādīts katrs iesniegtais dokuments un tā nozīmīgums attiecībā uz nosacījumiem, kas jāievēro, lai saņemtu atļauju.

(4)

Lai dotu kompetentajai iestādei iespēju novērtēt, vai trešās personas ieturētās maksas ir nediskriminējošas un ir pietiekamas un pienācīgas, lai segtu VPS novērtēšanas pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kā paredzēts Regulas (ES) 2017/2402 28. panta 1. punkta a) apakšpunktā, šai trešai personai būtu jāsniedz vispusīga informācija par cenu noteikšanas politiku, cenu noteikšanas kritērijiem, maksu struktūru un maksu ieturēšanas grafikiem.

(5)

Lai kompetentā iestāde varētu novērtēt, vai trešā persona spēj nodrošināt VPS novērtēšanas procesa integritāti un neatkarību, šai trešai personai būtu jāsniedz informācija par šo iekšējās kontroles sistēmas struktūru. Turklāt, lai kompetentā iestāde varētu novērtēt, vai darbības aizsardzības mehānismu kvalitāte attiecībā uz VPS novērtēšanas procesu ir pietiekami augsta, lai nodrošinātu, ka tās rezultāti nevar tikt nepamatoti ietekmēti, un lai novērtētu, vai pārvaldes institūcijas amatpersonas atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2017/2402 28. panta 1. punkta d) apakšpunktā, šai trešai personai būtu jāsniedz vispusīga informācija par pārvaldes institūcijas sastāvu un katras tās amatpersonas kvalifikāciju un reputāciju.

(6)

Trešās personas ieņēmumu koncentrācija ir viens no noteicošajiem faktoriem tās neatkarības un integritātes novērtēšanā. Ieņēmumu koncentrācija var rasties ne tikai no viena uzņēmuma, bet arī no tādu ieņēmumu plūsmām, kas gūti no ekonomiski saistītu uzņēmumu grupas. Šajā kontekstā par ekonomiski saistītu uzņēmumu grupa būtu jāuzskata saistītu sabiedrību grupa, kas minēta Komisijas Regula (EK) Nr. 1126/2008 (2) pielikumā ietvertā 24. starptautiskā grāmatvedības standarta (“Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm”) 9. punkta b) apakšpunktā, kur minētie termini “uzņēmums” un “pārskatu sniedzējs uzņēmums” būtu jāinterpretē kā “sabiedrības” šīs regulas vajadzībām.

(7)

Vērtspapīrošanas instrumenti ir sarežģīti, jauni produkti, kuru izmantošanai nepieciešamas specializētas zināšanas. Lai kompetentā iestāde varētu novērtēt, vai trešās personas rīcībā ir pietiekami operatīvie aizsardzības mehānismi un iekšējie procesi, lai varētu novērtēt atbilstību VPS kritērijiem, šai trešai personai būtu jāsniedz informācija par savām procedūrām attiecībā uz tās darbinieku nepieciešamo kvalifikāciju. Trešai personai būtu arī jāpierāda, ka tās VPS novērtēšanas metodika ir jutīga attiecībā pret vērtspapīrošanas veidu un ka tajā ir noteiktas atsevišķas procedūras un aizsardzības mehānismi attiecībā uz ABKV darījumiem/programmām un vērtspapīrošanas darījumiem, kas nav ABKV.

(8)

Ārpakalpojumu mehānismu izmantošana un ārējo ekspertu piesaistīšana var izraisīt bažas par darbības aizsardzības mehānismu un iekšējo procesu stabilitāti. Tādēļ pieteikumā būtu jāiekļauj konkrēta informācija par šādu ārpakalpojumu mehānismu būtību un tvērumu vai par ārējo ekspertu izmantošanu, kā arī par trešās personas pārvaldību saistībā ar šiem mehānismiem.

(9)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(10)

EVTI ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz ko balstīta šī regula, izvērtējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Trešās personas identificēšana

1.   Regulas (ES) 2017/2402 28. panta 4. punktā minētajā pieteikumā atļaujas saņemšanai ir iekļaujama šāda informācija (ciktāl tā ir nozīmīga):

a)

trešās personas (sabiedrības) firma (reģistrētais nosaukums) un tās veids (juridiskā forma);

b)

trešās personas juridiskās personas identifikators (LEI) vai, ja tāda nav, cits identifikators, kas paredzēts piemērojamos valsts tiesību aktos;

c)

trešās personas juridiskā adrese un visu tās biroju adreses Savienībā teritorijā;

d)

trešās personas tīmekļvietnes vienotais resursu vietrādis (URL);

e)

izraksts no attiecīgā komercreģistra vai tiesas reģistra vai citi pieteikuma iesniegšanas dienā derīgi, apliecināti pierādījumi, kas apliecina trešās personas dibināšanas vietu un komercdarbības jomu;

f)

trešās personas statūti vai citi juridiski dokumenti, kuros norādīts, ka trešajai personai ir pienākums novērtēt vērtspapīrošanas darījumu atbilstību kritērijiem, kas paredzēti Regulas (ES) 2017/2402 19.–22. pantā vai 23.–26. pantā (turpmāk “VPS atbilstības novērtēšana”);

g)

trešās personas visjaunākie gada finanšu pārskati, tostarp atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati, ja tādi pieejami, un ja uz trešās personas finanšu pārskatiem attiecas obligātā revīzija, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/43/EK (4) 2. panta 1. punktā, revīzijas ziņojums par šiem finanšu pārskatiem;

h)

pieteikuma vajadzībām norīkotās kontaktpersonas vārds un uzvārds, amats, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs(-i);

i)

to dalībvalstu saraksts, kurās trešā persona plāno sniegt VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumus;

j)

to vērtspapīrošanas veidu saraksts, attiecībā uz kuriem trešā persona plāno sniegt VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumus, kur atsevišķi nošķirta vērtspapīrošana, kas nav ABKV, un ABKV vērtspapīrošana/programmas;

k)

apraksts par trešās personas sniegtajiem vai plānotajiem pakalpojumiem, kas nav VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumi;

l)

to personu saraksts, kurām trešā persona sniedz konsultāciju, revīzijas vai līdzvērtīgus pakalpojumus.

2.   Pieteikumam atļaujas saņemšanai pievienojami šādi dokumenti:

a)

saraksts ar katras tādas personas vai sabiedrības vārdu/nosaukumu un komercdarbības veikšanas adresi, kuras turējumā ir vismaz 10 % no trešās personas pamatkapitāla vai vismaz 10 % no attiecīgajām balsstiesībām, vai kura turējums dod iespēju īstenot nozīmīgu ietekmi pār trešo personu, kopā ar:

i)

pamatkapitāla un balsstiesību turējuma procentuālo daļu un attiecīgā gadījumā aprakstu par mehānismiem, kas personai vai sabiedrībai dod iespēju īstenot nozīmīgu ietekmi pār trešās personas vadību;

ii)

a) apakšpunktā minēto personu un sabiedrību komercdarbības būtību;

b)

saraksts ar jebkuras tādas sabiedrības nosaukumu un komercdarbības veikšanas adresi, kurā) apakšpunktā minētās personas vai sabiedrības turējumā ir vismaz 20 % no pamatkapitāla vai balsstiesībām, kā arī šīs sabiedrības darbības apraksts.

c)

aizpildīts 1. pielikumā ietvertās tabulas eksemplārs.

3.   Ja trešai personai ir mātessabiedrība, 1. punktā minētajā pieteikumā norāda, vai tiešā mātessabiedrība vai galvenā mātessabiedrība ir saņēmusi atļauju, ir reģistrēta vai pakļauta uzraudzībai, un, ja tas tā ir, norāda attiecīgo atsauces numuru un atbildīgās uzraudzības iestādes nosaukumu.

4.   Ja trešai personai ir meitassabiedrības vai filiāles, pieteikumā atļaujas saņemšanai norāda šo meitassabiedrību vai filiāļu nosaukumus un komercdarbības veikšanas adreses un apraksta katras meitassabiedrības vai filiāles komercdarbības jomu.

5.   Pieteikumā atļaujas saņemšanai ir iekļaujama diagramma, kas atspoguļo īpašumtiesību saiknes starp trešo personu, tās mātessabiedrību un galveno mātessabiedrību, tās meitassabiedrībām un saistītajām sabiedrībām, kā arī jebkurām citām personām un sabiedrībām, kas asociētas vai saistītas ar tīklu, kas definēts Direktīvas 2006/43/EK 2. panta 7. punktā. Diagrammā norāda katras sabiedrības pilnu nosaukumu, LEI vai, ja tāda nav, citu identifikatoru, kas paredzēts piemērojamajos valsts tiesību aktos, tās veidu (juridisko formu) un komercdarbības veikšanas adresi.

2. pants

Pārvaldes institūcijas sastāvs un organizācijas struktūra

1.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujama trešās personas iekšējās pārvaldības politika, reglaments attiecībā uz tās pārvaldes institūciju, tostarp pārraudzības institūcijas neatkarīgo amatpersonu (neatkarīgo direktoru) un attiecīgā gadījumā tās pārvaldes institūciju komiteju vai apakšstruktūru darbību.

2.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā norāda pārvaldes institūciju amatpersonas, tostarp pārraudzības institūcijas neatkarīgās amatpersonas un attiecīgā gadījumā šīs pārvaldes institūcijas ietvaros izveidoto komiteju vai citu apakšstruktūru amatpersonas. Attiecībā uz katru pārvaldes institūcijas amatpersonu, tostarp pārraudzības institūcijas neatkarīgajām amatpersonām, pieteikumā norāda pārvaldes institūcijā ieņemto amatu, ar šo amatu saistītajiem pienākumiem un laiku, kas tiks veltīts šo pienākumu veikšanai.

3.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujama diagramma, kurā izklāstīta trešās personas organizācijas struktūra, skaidri norādot katra attiecīgās trešās personas pārvaldes institūcijas amatpersonas lomu. Ja trešā persona sniedz vai plāno sniegt citus pakalpojumus, kas nav VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumi, organizācijas diagrammā detalizēti izklāsta pārvaldes institūcijas amatpersonu identitāti un pienākumus attiecībā uz šiem pakalpojumiem.

4.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā attiecībā uz katru pārvaldes institūcijas amatpersonu ir iekļaujama šāda informācija:

a)

katras amatpersonas biogrāfijas eksemplārs, tai skaitā:

i)

pārskats par amatpersonas nozīmīgo izglītību;

ii)

amatpersonas darba pieredze (pilnā apjomā) ar attiecīgajiem datumiem, ieņemamajiem amatiem un to aprakstu;

iii)

amatpersonas profesionālā kvalifikācija, tās iegūšanas datums un attiecīgā gadījumā profesionālās organizācijas dalības statuss;

b)

ziņas par notiesājošiem spriedumiem krimināllietās, piemēram, speciālas oficiālas sodāmības reģistra apliecības veidā;

c)

amatpersonas parakstīta deklarācija, kurā norādīts, vai:

i)

attiecībā uz viņu ir pieņemts nelabvēlīgs lēmums disciplinārlietā, ko izskatījusi regulēšanas iestāde, cita valsts pārvaldes iestāde, aģentūra vai profesionāla organizācija;

ii)

attiecībā uz viņu ir pieņemts nelabvēlīgs tiesas nolēmums civillietā, tai skaitā attiecībā uz nepiedienīgu rīcību vai krāpšanu, vadot komercsabiedrību;

iii)

viņš/viņa strādāja tādas sabiedrības pārvaldes institūcijā (pārraudzības institūcijā vai izpildinstitūcijā), kuras reģistrāciju vai atļauju atsaukusi regulēšanas iestāde, cita valsts pārvaldes iestāde vai aģentūra;

iv)

ir atteiktas tiesības veikt darbību, kuras veikšanai nepieciešama regulēšanas iestādes, citas valsts pārvaldes iestādes, aģentūras vai profesionālas organizācijas reģistrācija vai atļauja;

v)

viņš/viņa bija tādas sabiedrības pārvaldes institūcijas amatpersona, kurai uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process (kamēr viņš/viņa bija šīs sabiedrības pārvaldes institūcijas amatpersona vai viena gada laikā pēc tam, kad viņš atstāja šo amatu);

vi)

viņš/viņa bija tādas sabiedrības pārvaldes institūcijas amatpersona, attiecībā uz kuru regulēšanas iestāde, cita valsts pārvaldes iestāde, aģentūra vai profesionālā organizācija pieņēmusi nelabvēlīgu lēmumu vai uzlikusi naudas sodu;

vii)

amatpārkāpuma vai nelikumīgas rīcības dēļ ir liegta iespēja ieņemt pārvaldes institūcijas amatpersonas amatu, atstādinot no darbības vadītāja statusā vai izbeidzot darba tiesiskās attiecības vai citu statusu attiecīgajā sabiedrībā;

viii)

regulēšanas iestāde, cita valsts pārvaldes iestāde, aģentūra vai profesionālā organizācija ir uzlikusi citādu sodu, tai skaitā saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos;

ix)

regulēšanas iestāde, cita valsts pārvaldes iestāde, aģentūra vai profesionālā organizācija pašlaik veic izmeklēšanu vai tajā notiek tiesvedība, administratīvais process, tiek izskatīta disciplinārlieta vai norit citāds process, tai skaitā saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos;

d)

parakstīts apliecinājums par iespējamu interešu konfliktu, kas šai amatpersonai varētu rasties, veicot savus pienākumus, un par to, kā šie konflikti tiks pārvaldīti, tai skaitā pārskats par visiem citās sabiedrībām ieņemtajiem amatiem;

e)

ja vien tas nav iekļauts a) apakšpunktā – apraksts par amatpersonas zināšanām un pieredzi saistībā ar uzdevumiem, kas nozīmīgi trešās personas sniegtajiem VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem, piemēram, zināšanām un pieredzi attiecībā uz dažādu veidu vērtspapīrošanas darījumiem vai vērtspapīrošanu ar dažādiem pamatā esošiem riska darījumiem.

5.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā attiecībā uz katru pārraudzības institūcijas neatkarīgo amatpersonu ir iekļaujama šāda informācija:

a)

pierādījumi par amatpersonas neatkarību pārraudzības institūcijas ietvaros;

b)

informācija par iepriekšēju vai pašreizēju komercdarbību, nodarbinātību vai citām attiecībām, kas rada vai varētu radīt interešu konfliktu;

c)

informācija par komerciālām, ģimenes vai citādām attiecībām ar trešo personu, to kontrolējošo akcionāru vai šo sabiedrību vadību, kas rada vai varētu radīt interešu konfliktu.

3. pants

Korporatīvā pārvaldība

Ja trešā persona ievēro korporatīvās pārvaldības rīcības kodeksu attiecībā uz pārraudzības institūcijas neatkarīgo amatpersonu iecelšanu un lomu, kā arī par interešu konfliktu pārvaldību, 1. pantā minētajā pieteikumā norāda minēto kodeksu un sniedz paskaidrojumu par jebkuru trešās personas atkāpi no minētā kodeksa.

4. pants

Neatkarība un interešu konfliktu novēršana

1.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujama detalizēta informācija par pieteikuma iesniedzēja iekšējās kontroles sistēmām interešu konfliktu pārvaldības vajadzībām, tai skaitā apraksts par trešās personas atbilstības nodrošināšanas funkciju un tās risku novērtēšanas mehānismiem.

2.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujama informācija par politikas nostādnēm un procedūrām attiecībā uz esošo vai potenciālo interešu konfliktu, kā arī trešās personas sniegto VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumu neatkarības apdraudējumu konstatēšanu, pārvaldību, likvidēšanu, mazināšanu un atklāšanu.

3.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujams apraksts par citiem pasākumiem un kontroles sistēmām, kas piemēroti, lai nodrošinātu interešu konfliktu pienācīgu un laikus veiktu konstatēšanu, pārvaldību un atklāšanu.

4.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujama atjaunināta uzskaite par potenciāliem vai esošiem interešu konfliktiem, kurus trešā persona konstatējusi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 28. panta 1. punkta f) apakšpunktu, tai skaitā:

a)

apraksts par faktiskiem vai potenciāliem interešu konfliktiem, kuros iesaistīta trešā persona, trešās personas akcionāri, īpašnieki vai dalībnieki, tās pārvaldes institūciju amatpersonas, vadītāji, darbinieki vai jebkura cita fiziska persona, kuras pakalpojumi tiek nodoti trešās personas rīcībā vai kontrolē;

b)

apraksts par faktiskiem vai potenciāliem interešu konfliktiem, kas izriet no esošām vai plānotām trešās personas komercdarbības attiecībām, tostarp no esošiem vai plānotiem ārpakalpojumu mehānismiem vai no trešās personas citām darbībām.

5.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujama informācija par politikas nostādnēm vai procedūrām, kuru nolūks ir nodrošināt, ka trešā persona nesniedz nekādus konsultāciju, revīzijas vai līdzvērtīgus pakalpojumus iniciatoram, sponsoram vai SSPE, kas iesaistīts vērtspapīrošanā, kuras VPS atbilstību šī trešā persona novērtē.

6.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujama šāda informācija:

a)

ieņēmumi no citiem trešās personas sniegtajiem pakalpojumiem, kas nav saistīti ar VPS, sadalījumā pa ieņēmumiem no pakalpojumiem, kas nav saistīti ar vērtspapīrošanu, un ieņēmumiem pakalpojumiem, kas saistīti ar vērtspapīrošanu, katrā no trim pārskata gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas dienas vai, ja tā nav zināma, kopš trešās personas dibināšanas;

b)

no VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem gūto ieņēmumu prognozētā daļa no prognozēto ieņēmumu kopsummas turpmāko trīs gadu atsauces laikposmā.

7.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā attiecīgā gadījumā ir iekļaujama šāda informācija par ieņēmumu koncentrāciju no viena uzņēmuma vai uzņēmumu grupas:

a)

informācija, kas identificē uzņēmumu vai ekonomiski saistītu uzņēmumu grupu, no kā gūti vairāk nekā 10 % no trešās personas ieņēmumu kopsummas katrā no trim pārskata gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas dienas vai, ja tā nav zināma, kopš trešās personas dibināšanas;

b)

paziņojums par to, vai tiek prognozēts, ka uzņēmums vai ekonomiski saistītu uzņēmumu grupa katrā no nākamajiem trim gadiem nodrošinās vismaz 10 % no trešās personas prognozētajiem ieņēmumiem no VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšanas.

8.   Attiecīgā gadījumā 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujams novērtējums par to, kā ieņēmumu koncentrācija no atsevišķa uzņēmuma vai 7. punktā identificētās ekonomiski saistītu uzņēmumu grupas ir saderīga ar trešās personas politikas nostādnēm un procedūrām par 2. punktā minēto VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumu neatkarību.

5. pants

Maksu struktūra

1.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujama informācija par cenu noteikšanas politiku attiecībā uz VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā viss turpmāk minētais:

a)

cenu noteikšanas kritēriji un maksu struktūra vai maksu ieturēšanas grafiks attiecībā uz VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem, ko piedāvā attiecībā uz katru vērtspapīrošanas veidu (kur atsevišķi nošķirta vērtspapīrošana, kas nav ABKV, un ABKV vērtspapīrošana un programmas), tai skaitā iekšējas pamatnostādnes vai procedūras, kas reglamentē to, kā cenu noteikšanas kritēriji tiek izmantoti, lai noteiktu atsevišķas maksas;

b)

informācija par metodēm, kas tiek izmantotas, lai reģistrētu konkrētas izmaksas, kas radušās, sniedzot VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumus, tostarp nejaušus papildizdevumus saistībā ar VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā transporta un naktsmītnes izdevumus, un, ja trešā persona savu VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā plāno izmantot ārpakalpojumus, apraksts par to, kā ārpakalpojumu izmantošana ir jāņem vērā cenu noteikšanas kritērijos;

c)

detalizēts apraksts par ieviestajām procedūrām attiecībā uz maksu grozīšanu vai atkāpēm no maksu ieturēšanas grafika, tai skaitā biežas izmantošanas programmas ietvaros;

d)

detalizēts apraksts par ieviestajām procedūrām vai iekšējās kontroles sistēmām, kas nodrošina un uzrauga cenu noteikšanas politikas ievērošanu, tai skaitā par procedūrām vai iekšējās kontroles sistēmām, kuras veic atsevišķu maksu attīstības uzraudzīšanu laika gaitā un attiecībā uz dažādiem klientiem, kuriem tiek sniegti VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumi;

e)

detalizēts apraksts par izmaksu aprēķināšanas sistēmas un cenu noteikšanas politikas pārskatīšanas un atjaunināšanas procedūrām;

f)

detalizēts apraksts par procedūrām un iekšējās kontroles sistēmām attiecībā uz to, lai saglabātu ierakstus par maksu ieturēšanas grafikiem, individuālajām ieturētajām maksām vai izmaiņām trešās personas cenu noteikšanas politikā.

2.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujama šāda informācija:

a)

tas, vai maksas tiek noteiktas pirms VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojuma sniegšanas;

b)

tas, vai iepriekš ieturētās maksas ir neatmaksājamas;

c)

operatīvie aizsardzības mehānismi, kuru nolūks ir nodrošināt, lai līgumiskās vienošanās starp trešo personu un iniciatoru, sponsoru vai SSPE attiecībā uz VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšanu neietvertu līguma darbības izbeigšanas klauzulu un neparedzētu līguma saistību pārkāpuma vai līguma neizpildes gadījumu, ja VPS atbilstības novērtēšanas rezultāts liecina par to, ka konkrētā vērtspapīrošana neatbilst VPS kritērijiem.

6. pants

Operatīvie aizsardzības mehānismi un iekšējie procesi VPS atbilstības novērtēšanas vajadzībām

1.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā iekļaujams detalizēts kopsavilkums par politikas nostādnēm, procedūrām un rokasgrāmatām attiecībā uz kontroles sistēmām un operatīviem aizsardzības mehānismiem, kas ieviesti, lai nodrošinātu trešās personas veiktās VPS atbilstības novērtēšanas neatkarību un integritāti.

2.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā ir iekļaujama informācija, kas pierāda, ka trešā persona ir ieviesusi operatīvus aizsardzības mehānismus un iekšējos procesus, ar kuru palīdzību tā varētu pienācīgi novērtēt atbilstību VPS kritērijiem, tai skaitā šāda informācija:

a)

darbinieku skaits, kas aprēķināts, balstoties uz pilnslodzes ekvivalentu, sadalījumā pa trešās personas darbinieku amatu veidiem;

b)

ziņas par politikas nostādnēm un procedūrām, kuras trešā persona ieviesusi attiecībā uz:

i)

atsevišķu darbinieku neatkarību;

ii)

darba līgumu darbības izbeigšanu, tai skaitā pasākumi, ar kuriem paredzēts nodrošināt VPS novērtēšanas procesa neatkarību un integritāti saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu, tai skaitā politikas nostādnes un procedūras saistībā ar turpmāko darba līgumu apspriešanu ar citiem uzņēmumiem attiecībā uz personālu, kas tieši iesaistīts VPS novērtēšanā;

iii)

prasībām par to darbinieku kvalifikāciju, kuri tieši iesaistīti VPS atbilstības novērtēšanā, sadalījumā pa amatu veidiem;

iv)

mācību un attīstības politiku attiecībā uz personālu, kas tieši iesaistīts VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumu sniegšanā;

v)

VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumos tieši iesaistītā personāla darba rezultātu izvērtēšanas un atalgojuma politiku;

c)

apraksts par pasākumiem, kurus trešā persona ieviesusi, lai mazinātu risku, kas izriet no pārmērīgas paļaušanās uz jebkuru atsevišķu darbinieku, sniedzot VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumus;

d)

ja trešā persona, veicot VPS novērtēšanu, izmanto ārpakalpojumus vai piesaista ārējos ekspertus – šāda informācija:

i)

ziņas par politikas nostādnēm un procedūrām attiecībā uz ārpakalpojumu izmantošanu darbības nodrošināšanā un ārējo ekspertu piesaistīšanu;

ii)

apraksts par jebkuru vienošanos par ārpakalpojumiem, ko noslēgusi vai paredzējusi trešā persona, kopā ar to līgumu kopijām, kuri reglamentē šādas vienošanās par ārpakalpojumiem;

iii)

apraksts par pakalpojumiem, kuru sniegšanu paredzēts uzticēt ārējam ekspertam, tai skaitā par šo pakalpojumu tvērumu un nosacījumiem, ar kādiem šie pakalpojumi būtu sniedzami;

iv)

detalizēts paskaidrojums par to, kā trešā persona plāno identificēt, pārvaldīt un uzraudzīt riskus, kurus rada ārpakalpojumi, un apraksts par drošības pasākumiem, kas ieviesti, lai nodrošinātu VPS novērtēšanas procesa neatkarību;

e)

apraksts par pasākumiem, kas izmantojami gadījumā, ja tiek pārkāptas kādas no 2. punkta b) apakšpunktā un 2. punkta d) apakšpunkta i) punktā minētajām politikas nostādnēm vai procedūrām;

f)

apraksts par politikas nostādnēm attiecībā uz ziņošanu kompetentajai iestādei par jebkuru būtisku 2. punkta b) apakšpunktā un 2. punkta d) apakšpunkta i) punktā minēto politikas nostādņu vai procedūru pārkāpumu vai jebkādu citu faktu, notikumu vai apstākli, kas varētu būt uzskatāms par trešajai personai piešķirtās atļaujas nosacījumu pārkāpumu;

g)

apraksts par mehānismiem, kas izveidoti, lai nodrošinātu, ka attiecīgās personas ir informētas par 2. punkta b) apakšpunktā un 2. punkta d) apakšpunkta i) punktā minētajām politikas nostādnēm un procedūrām, un apraksts par pasākumiem saistībā ar minēto politikas nostādņu un procedūru uzraudzīšanu, pārskatīšanu un atjaunināšanu.

3.   Šīs regulas 1. pantā minētajā pieteikumā attiecībā uz katru vērtspapīrošanas veidu, attiecībā uz kuru trešā persona plāno sniegt VPS atbilstības novērtēšanas pakalpojumus, ir iekļaujama šāda informācija:

a)

apraksts par izmantojamo VPS novērtēšanas metodiku, tai skaitā par šāda novērtējuma kvalitātes nodrošināšanas procedūrām un metodiku;

b)

iniciatoram, sponsoram vai SSPE iesniedzamā VPS pārbaudes ziņojuma veidne.

7. pants

Pieteikuma formāts

1.   Trešā persona katram dokumentam, ko tā iesniedz kompetentajai iestādei kopā ar savu pieteikumu, piešķir unikālu atsauces numuru.

2.   Trešā persona savā pieteikumā iekļauj paskaidrojumu ar pamatojumu attiecībā uz ikvienu šīs regulas prasību, ko tā uzskata par nepiemērojamu.

3.   Šīs regulas 1. pantā minētajam pieteikumam pievieno vēstuli, kuru parakstījusi trešās personas pārvaldes institūcijas amatpersona, kas apliecina, ka:

a)

ciktāl viņam/viņai zināms, iesniegtā informācija kopš pieteikuma iesniegšanas dienas ir precīza un pilnīga;

b)

pieteikuma iesniedzējs nav nedz regulēta vienība (definēta Direktīvas 2002/87/EK (5) 2. panta 4. punktā), nedz kredītreitingu aģentūra (definēta Regulas (EK) Nr. 1060/2009 (6) 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā).

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 5. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīva 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Dokumenta atsauces

Šīs regulas pants

Unikālais dokumenta atsauces numurs

Dokumenta nosaukums

Dokumenta nodaļa, iedaļa vai lappuse, kurā sniegta informācija vai norādīts informācijas nesniegšanas iemesls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top