Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0016

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2018/876 (2018. gada 1. jūnijs) par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16)

OJ L 154, 18.6.2018, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/16/oj

18.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 154/3


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2018/876

(2018. gada 1. jūnijs)

par Iestāžu un filiāļu datu reģistru (ECB/2018/16)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. un 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 5.1., 12.1. un 14.3. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālā banka (ECB) uztur Iestāžu un filiāļu datu reģistru (RIAD). RIAD ir vienots datu kopums juridisko vienību un citu statistikas vajadzībām atbilstošo institucionālo vienību atsauces datiem, uz kuru vākšanu balsta darbības procesus visā Eurosistēmā un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) uzdevumu izpildi. RIAD nodrošina dažādu datu kopumu integrēšanu, jo īpaši, nodrošinot kopējus identifikatorus. RIAD dati, apvienojot tos ar datiem no citām datubāzēm, piemēram, Centralizētās vērtspapīru datubāzes (CVDB), Eiropas Centrālo banku sistēmas Vērtspapīru turējumu statistikas datubāzes (VTSDB) un kopējās kredītu mikrodatu analītiskās datubāzes (AnaCredit), ir tādas analīzes un pētījumu pamatā, uz kuriem balsta monetārās politikas lēmumu pieņemšanu, sistēmisku risku savlaicīgu atklāšanu, kā arī makrouzraudzības politikas un mikrouzraudzības īstenošanu. RIAD dati tiek izmantoti arī, lai sagatavotu monetāro finanšu iestāžu, ieguldījumu fondu, vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību, maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu un apdrošināšanas sabiedrību oficiālos sarakstus. Dažādo struktūru atsauces dati tiks apstrādāti un reģistrēti RIAD, ievērojot spēkā esošās procedūras.

(2)

RIAD satur atsevišķo struktūru un to savstarpējo attiecību raksturlielumus, kas ļauj atvasināt grupu struktūras. Šīs struktūras, tostarp tā, ko sauc par “ciešām saiknēm”, grāmatvedības un konsolidācijas uzraudzības mērķiem var būt veidotas atšķirīgi. Nodrošinājuma un risku pārvaldību, finanšu stabilitāti un mikrouzraudzību balsta uz šiem datu procesiem un ar to saistīto analīzi.

(3)

Katra nacionālā centrālā banka (NCB) pašlaik nodrošina datu ievadi un atjaunināšanu RIAD saskaņā ar dažādiem ECB tiesību aktiem, piemēram, Pamatnostādni ECB/2014/15 (1), Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) un Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) (3). ECBS arī izmanto bilances datus, kurus sniedz saskaņā ar ECB monetārās un finanšu statistikas sistēmu attiecībā uz tās darījumu partneriem, kā noteikts Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (4) 2. panta 11. punktā. Nākotnē NCB būs arī jāveic datu ievade un atjaunināšana RIAD attiecībā uz nefinanšu sabiedrībām un citām struktūrām, jo īpaši AnaCredit vajadzībām. NCB kontrolē un nodrošina ECB nodotās informācijas kvalitāti, ievērojot ECBS publisko apņemšanos par Eiropas statistiku un ECB Statistikas kvalitātes sistēmas un kvalitātes nodrošināšanas procedūras (5).

(4)

Šīs pamatnostādnes mērķis ir labāk koordinēt katras NCB un NCB katras attiecīgās struktūrvienības pienākumus sniegt, atjaunināt un apstiprināt atsauces datus.

(5)

Statistikas datu, kas vākti atbilstoši šajā pamatnostādnē minētajiem tiesību aktiem, konfidencialitāte būtu jāaizsargā saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2533/98 (6). Visiem atsauces datiem, kas nav vākti saskaņā ar ECBS statistikas tiesisko regulējumu, piemēros to līgumu konfidencialitātes noteikumus, kuri noslēgti ar attiecīgajām struktūrām, kas sniegušas datus.

(6)

ECBS un VUM uzdevumu izpildei ir vajadzīgi precīzi, savlaicīgi un visaptveroši atsauces dati par struktūrām un to savstarpējām attiecībām. Tāpēc ir vajadzīgs uzlabot RIAD vispārējo pārvaldību un apvienot datu vākšanas, kvalitātes pārvaldības un izplatīšanas prasības šajā pamatnostādnē saistībā ar ECBS uzdevumiem, pamatnostādni adresējot dalībvalstu, kuru valūta ir euro, NCB, un atsevišķā pamatnostādnē saistībā ar VUM uzdevumiem, pamatnostādni adresējot nacionālajām kompetentajām iestādēm.

(7)

Atsauces dati, kurus pašlaik sniedz saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2014/15, jāsniedz saskaņā ar šo pamatnostādni. Nākotnē atsauces dati, kurus sniedz saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2017/2335 (ECB/2017/38) (7) un citām ECB pamatnostādnēm, ja to uzskatīs par vajadzīgu, tiks sniegti saskaņā ar šo pamatnostādni.

(8)

Euro procentu likme nenodrošinātiem darījumiem uz nakti, kura saskaņā ar ECB Padomes 2017. gada 20. septembra lēmumu tiks noteikta pirms 2020. gada, tiks balstīta arī uz sniegtās JPI informācijas papildināšanu ar atsauces informāciju no RIAD. Ņemot vērā to, cik īpaši izšķirīga un svarīga ir gaidāmā jaunā likme un plānotā papildu datu, kas attiecas uz Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), publicēšana, kompetentajām NCB jāpieliek visus pūliņus, lai nodrošinātu minēto datu kvalitāti un ticamību.

(9)

Lai nodrošinātu ciešu un efektīvu sadarbību visā ECBS RIAD pārvaldības vajadzībām, šī pamatnostādne būtu jāpapildina ar ieteikumu, ar ko tādu dalībvalstu NCB, kuru valūta nav euro, tiek aicinātas aktīvi piedalīties datu sniegšanā un apstiprināšanā RIAD, kā arī uz savstarpējības pamata sniegt datus par savām iekšzemes struktūrām un piekļūt euro zonas datu kopumiem.

(10)

Turklāt tā kā, apstrādājot un atjauninot datus par grupu struktūrām, ECBS un VUM vajadzīgie dati ir savstarpēji papildinoši, attiecīgās prasības saistībā ar ECBS uzdevumiem būtu jāparedz šajā pamatnostādnē, un attiecīgās prasības saistībā ar VUM uzdevumiem būtu jāparedz vēlākā pamatnostādnē, adresējot to VUM.

(11)

Visi RIAD ietvertie personas dati būtu jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (EK) Nr. 45/2001 (8) un (ES) 2016/679 (9).

(12)

Jāizveido procedūra, lai efektīvi veiktu tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos, ar nosacījumu, ka šādi grozījumi nemainīs pamatā esošo konceptuālo sistēmu un neietekmēs datu sniegšanas pienākumu apjomu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un mērķis

1.   Ar šo pamatnostādni nosaka NCB pienākumus attiecībā uz atsauces datu sniegšanu RIAD un tās uzturēšanu un datu kvalitātes pārvaldību, kā arī noteiktus ECB pienākumus attiecībā uz datu uzturēšanas kārtību.

2.   RIAD ir ECBS vienots datu kopums atsevišķu struktūru un to savstarpējo attiecību atsauces datiem. RIAD veicina, ka tiek integrēta CVDB, VTSDB un (piemērojamam kļūstot pārskatu sniedzēju pienākumam sniegt datus saskaņā ar Regulu (ES) 2016/867 (ECB/2016/13)) AnaCredit, kā arī datu kopumi par monetārajām finanšu iestādēm, ieguldījumu fondiem, vērtspapīrošanas darījumos iesaistītajām finanšu instrumentsabiedrībām, maksājumu statistikai atbilstošajām iestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām, kas noteikti saskaņā ar attiecīgajiem ECB tiesību aktiem par šo struktūru statistisko pārskatu sniegšanas prasībām. Tādējādi RIAD ļaus ECBS iegūt, cita starpā, konsolidētu informāciju par konsolidētiem banku riska darījumiem un kredītņēmēju parādu slogu.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē piemēro šādas definīcijas:

1)

“struktūra” ir jebkura no tālāk minētajām: i) juridiskā vienība; ii) juridiskās vienības filiāle; iii) kolektīvo ieguldījumu uzņēmums; un iv) jebkura institucionālā vienība, kas nav iekļauta i), ii) vai iii);

2)

“juridiskā vienība” ir juridiska persona, kuras pastāvēšana ir atzīta tiesību aktos neatkarīgi no personām vai iestādēm, kuras ir tās īpašnieki vai dalībnieki, un fiziska persona, kura patstāvīgi veic saimniecisko darbību.

3)

“juridiska persona” ir “juridiskā persona”, kas definēta Regulas (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) 1. panta 5. punktā;

4)

“filiāle” ir uzņēmējdarbības veikšanas vieta, kura ir reģistrētas juridiskās vienības juridiski atkarīga daļa;

5)

“galvenais birojs” ir struktūra, kura kontrolē vienu vai vairākas nereģistrētas nerezidējošas struktūras;

6)

“kolektīvo ieguldījumu uzņēmums” jeb “PVKIU” ir kolektīvo ieguldījumu uzņēmums jeb PVKIU, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (10) 4. panta 1. punkta 7. apakšpunktā;

7)

“institucionālā vienība” ir institucionālā vienība, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 549/2013 (11) A pielikuma 2.12. un 2.13. punktā;

8)

“uzņēmums” ir uzņēmums, kas definēts Padomes Regulas (EEK) Nr. 696/93 (12) pielikuma III iedaļas A daļā;

9)

“uzņēmumu grupa” ir uzņēmumu grupa, kas definēta Regulas (EEK) Nr. 696/93 pielikuma III iedaļas C daļā;

10)

“banku grupa” ir finanšu struktūru grupa, kura darbojas kā viena ekonomiskā struktūra, ko kontrolē viena atļauju saņēmusī kredītiestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, un kurai piemēro pārskatu konsolidāciju saskaņā ar 10. Starptautisko finanšu pārskatu standartu (10. SFPS) (13);

11)

“kontrole” ir kontrole, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 37. apakšpunktā;

12)

“atsauces dati” ir jebkuri pamatdati, kas raksturo atsevišķu struktūru un tās attiecības ar citām RIAD reģistrētajām struktūrām;

13)

RIAD kods” ir unikāls identifikators, kuru izveidojusi kompetentā NCB vai ECB, lai identificētu RIAD reģistrētu struktūru;

14)

“pagaidu RIAD kods” ir tāds identifikators iepriekšnoteiktā formātā, kurš atšķiras no RIAD koda formāta un kuru līdz RIAD koda piešķiršanai NCB vai ECB piešķir jaunai struktūrai, kad tā tiek reģistrēta RIAD;

15)

“kompetentā NCB” ir NCB, kas atbild par to struktūru pārvaldību RIAD, kuras ir rezidenti attiecīgajā dalībvalstī;

16)

“nacionālā kompetentā iestāde” ir valsts kompetentā iestāde, kas definēta Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (14) 2. panta 2. punktā;

17)

“sakārtošanas noteikums” ir prioritātes secība katram atsevišķajam raksturlielumam, ko NCB pielieto, ja datu avoti ir pretrunīgi;

18)

RIAD centrs” ir darbības centrs, kas saistīts ar RIAD, izveidots ECBS un tiek izmantots šīs pamatnostādnes 3. panta mērķiem;

19)

“rezidējoša struktūra” ir struktūra, kas ir rezidents, kā tas definēts Regulas (EK) Nr. 2533/98 1. panta 4. punktā;

20)

“darbdiena” ir jebkura diena, izņemot sestdienas, svētdienas un brīvdienas ECB vai attiecīgajā dalībvalstī;

21)

“juridiskās personas identifikators” jeb “JPI” ir ISO 17442 standartam (15) atbilstošs burtciparu kods, ko piešķir juridiskai personai;

22)

“monetārā finanšu iestāde” jeb “MFI” ir monetārā finanšu iestāde jeb MFI, kas definēta Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (16) 1. panta a) punktā;

23)

“ieguldījumu fonds” jeb “IF” ir ieguldījumu fonds jeb IF, kas definēts Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) (17) 1. panta 1. punktā;

24)

“finanšu instrumentsabiedrība” jeb “FIS” ir finanšu instrumentsabiedrība jeb FIS, kas definēta Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) (18) 1. panta 1. punktā;

25)

“maksājumu statistikai atbilstošās iestādes” jeb “PSRI” ir maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 (19) 4. pantā, un maksājumu sistēmu operatori, kas definēti kā juridiskās personas, kuras juridiski atbild par maksājumu sistēmas darbības nodrošināšanu;

26)

“apdrošināšanas sabiedrība” jeb “AS” ir apdrošināšanas sabiedrība jeb AS, kas definēta Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) (20) 1. panta 1. punktā;

27)

“raksturlielumi” ir raksturlielumi, kurus sniedz datu kopumiem, kas noteikti šīs pamatnostādnes I un II pielikumā.

II NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI PAR RIAD UN STRUKTŪRU ATSAUCES DATU REĢISTRĒŠANU, UZTURĒŠANU, PĀRSKATĪŠANU UN NOSŪTĪŠANU

3. pants

RIAD centru izveide

1.   Katra NCB izveido vietējo RIAD centru, kurā koncentrē vietējo pieredzi, zināšanas un visas tehniskās darbības, kas saistītas ar atsauces datiem par struktūrām un struktūru grupu struktūrām.

2.   Vietējie RIAD centri izpilda šādas funkcijas: a) attiecīgajā dalībvalstī rīkojas kā vienīgais kontaktpunkts visos jautājumos, kas saistīti ar RIAD atsauces datiem, b) koordinē savu darbību ar citām nacionālajām kompetentajām iestādēm nacionālajā līmenī, centrālo RIAD centru un citiem centriem ECBS, pieliekot pienācīgus pūliņus, lai nodrošinātu atsauces datu, ko par visām rezidējošām struktūrām reģistrē RIAD, precizitāti, savlaicīgumu un konsekvenci, un, c) pieliekot pienācīgus pūliņus, nodrošina identifikatoru konsekventu izmantošanu attiecībā uz struktūrām citās datubāzēs, lai nodrošinātu dažādu datu kopumu sasaisti un sinhronizāciju.

3.   ECB izveido centrālo RIAD centru, kas izpilda šādas funkcijas: a) koordinē vietējo RIAD centru darbu, b) pārrauga un vajadzības gadījumā ierosina grozījumus, kas attiecas uz šajā pamatnostādnē paredzēto RIAD pārvaldības sistēmu, apsvēršanai Statistikas komitejā, c) pārbauda datu kvalitāti un d) pārvalda atsauces datus par struktūrām, kas ir rezidenti trešās valstīs.

4. pants

Atsauces datu reģistrēšana RIAD

1.   NCB veic visus iespējamos pasākumus, lai visas atbilstošās struktūras precīzi reģistrētu RIAD un neatkarīgo no to rezidences valsts uz šādām struktūrām konsekventi atsauktos, izmantojot tām piešķirto RIAD kodu.

2.   NCB uztur atsauces datus par struktūrām, kas ir attiecīgo dalībvalstu rezidenti, un nodrošina pēc iespējas precīzu reģistrēšanu RIAD paredzētajos termiņos, kurus ECB darīs zināmus NCB. Atsauces dati par struktūru jo īpaši ietver tās nosaukumu, juridiskās personas identifikatoru vai jebkuru citu attiecīgo identifikatoru, institucionālo sektoru un rezidences valsti, kā arī citus obligātos atsauces datu raksturlielumus, kas minēti I un II pielikumā.

3.   ECB, pieliekot pienācīgus pūliņus, pārvalda atsauces datus par struktūrām, kas ir trešo valstu rezidenti. ECB var slēgt divpusējus līgumus ar noteiktām NCB no valstīm, kas ir ārpus Savienības, piemēram, darbības pieredzes un valodu kompetences vajadzībām.

4.   Kompetentās NCB izmanto visu nacionālajā līmenī tām pieejamo informāciju, lai pēc iespējas nodrošinātu, ka RIAD reģistrētie atsauces dati par visām atbilstošajām rezidējošām struktūrām ir pilnīgi, precīzi un atjaunināti. Šajā nolūkā NCB var izmantot visus iespējamos informācijas avotus, kurus tās uzskata par vajadzīgiem, ar nosacījumu, ka šādu informāciju var izmantot Regulā (EK) Nr. 2533/98 noteiktajā nolūkā un apjomā, kā arī, aizsargājot konfidencialitāti saskaņā ar minētās regulas 8. pantu.

5.   RIAD nodrošina, ka tiek apstrādāta viena vai vairāku avotu sniegta informācija par struktūrām un jebkuriem attiecīgajiem individuālajiem raksturlielumiem. Ja ir divi pretrunīgi avoti vai vairāk, attiecīgo datu avotu prioritātes secību nosaka, ievērojot sakārtošanas noteikumu. Kompetentā NCB vai nu pieņem šo standarta sakārtošanas noteikumu, vai arī nolemj noteikt savu prioritātes secību attiecīgajiem datu avotiem. Ja kompetentā NCB pieņem atšķirīgu prioritātes secību, tā reģistrē to RIAD, un ECB apstiprina jauno prioritātes secību. Kompetentā NCB var izveidot atšķirīgu sakārtošanas noteikumu katram raksturlielumam un laika gaitā pārmainīt to, ja to uzskata par vajadzīgu. NCB ar centrālā RIAD centra starpniecību var tiekties vienoties ar ECB par jebkuriem klasifikācijas jautājumiem, kurus ECB vai NCB uzskata par iespējami strīdīgiem, jo īpaši attiecībā uz MFI sektoru.

6.   Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 45/2001 prasības, saskaņā ar kurām apstrādā visus RIAD ietvertos personas datus, NCB nedzēš RIAD reģistrētās struktūras, lai nodrošinātu, ka struktūra un tās darbības cikls tiek reģistrēti. ECB izveido faktu kļūdu labošanas procedūru un dara to pieejamu NCB.

7.   Kompetentās NCB neatbild par datu ļaunprātīgu izmantošanu, ko veikusi jebkura cita ECBS centrālā banka.

5. pants

RIAD kodu un identifikatoru piešķiršana un pārvaldība

1.   Kad rezidējoša struktūra tiek reģistrēta RIAD pirmo reizi, kompetentā NCB piešķir tai RIAD kodu. NCB vai ECB var piešķirt pagaidu RIAD kodu nerezidējošām struktūrām, kas vēl nav identificētas RIAD. RIAD kodam un pagaidu RIAD kodam ir jāatbilst noteiktajam formātam, kuru NCB dara pieejamu NCB.

2.   Lai attiecīgais RIAD kods neattiektos uz vairāk nekā vienu struktūru un laika gaitā nemainītos, NCB nodrošina, ka katrs to piešķirtais RIAD kods ir ekskluzīvs. Struktūras RIAD tiek unikāli identificētas ar RIAD kodu, lai nodrošinātu raitu datu apmaiņu un saziņas sistēmu darbību starp RIAD un ECBS un starp RIAD un VUM.

3.   Tādu struktūru gadījumos, kuras reģistrētas ar pagaidu RIAD kodu, kompetentās NCB novērtē, vai nav kodu dublikātu, un piešķir RIAD kodu ne vēlāk kā otrā mēneša pēdējā darbdienā pēc dienas, kad tā saņēmusi iespējamo dublikātu sarakstu, ko automātiski ģenerējusi RIAD.

4.   ECB RIAD piešķir RIAD kodu starptautiskajām organizācijām un apstrādā vajadzīgos atsauces datus par tām.

5.   RIAD reģistrētajām struktūrām var būt vairāki identifikatori vai “aizstājvārdi”. Sniedzot informāciju par raksturlielumu, NCB reģistrē identifikatora veidu (vai tā aprakstu, ja tas ir atļauts un ja identifikatora veids nav iekļauts iepriekšnoteiktā RIAD identifikatoru veidu sarakstā) un attiecīgo kodu. NCB arī nodrošina, ka šādu informāciju RIAD sniedz noteiktajā formātā, kuru ECB dara pieejamu NCB.

6. pants

Demogrāfiskās attīstības, sektoru pārmaiņu un korporatīvo darbību reģistrēšana RIAD

1.   Kompetentās NCB pieliek pienācīgus pūliņus, lai reģistrētu visu demogrāfisko attīstību, kas attiecas uz struktūrām, kuru atsauces datus reģistrē RIAD. Demogrāfiskā attīstība ietver šādus notikumus:

a)

struktūras izveides datums;

b)

struktūras slēgšanas datums;

c)

datums, kurā struktūra pārtrauc aktīvu darbību.

2.   Kompetentās NCB pieliek pienācīgus pūliņus, lai ziņotu par raksturlielumu un tiem pievienoto attiecīgo vērtību darbības diapazonu izveidi vai to atjaunināšanu.

3.   Kompetentās NCB ziņo par jebkuriem atjauninājumiem, kas rada pamatu struktūras sektora pārklasificēšanai saskaņā ar I pielikumu, tiklīdz tās ir uzzinājušas par pārmaiņām, vai arī katru dienu, ja pārmaiņas rada pamatu MFI pārklasificēšanai, bijušajai ne-MFI kļūstot par MFI vai MFI kļūstot par ne-MFI.

Kompetentā NCB sniedz ECB rakstisku paskaidrojumu par jebkuru laika nobīdi starp brīdi, kad radās pamats MFI pārklasificēšanai, un tās reģistrēšanu RIAD.

4.   Kompetentās NCB pieliek pienācīgus pūliņus, lai ziņotu par visām korporatīvajām darbībām, kas ietekmē struktūras statusu, piemēram, šīs struktūras izveidi, izmaiņām (piemēram, ja struktūra pārtrauc aktīvu darbību) vai slēgšanu.

Kompetentās NCB ziņo RIAD par tālāk minētajām korporatīvajām darbībām, kas attiecas uz I pielikumā minētajām rezidējošām struktūrām, tiklīdz tās ir uzzinājušas par šādām darbībām, saskaņā ar VI nodaļā noteiktajiem termiņiem:

a)

apvienošanās, veidojot jaunu sabiedrību, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1132 (21) 90. pantā;

b)

apvienošanās iegādājoties, kas definēta Direktīvas (ES) 2017/1132 89. pantā;

c)

sadalīšana iegādājoties, kas definēta Direktīvas (ES) 2017/1132 136. pantā;

d)

sadalīšana, veidojot jaunas sabiedrības, kas definēta Direktīvas (ES) 2017/1132 155. pantā;

e)

filiāles pārdošana.

7. pants

Uzturēšanas un pārskatīšanas politika

Kompetentās NCB pieliek pienācīgus pūliņus, lai nodrošinātu, ka visus raksturlielumus uztur un atjaunina pastāvīgi. Uzturēšana ietver raksturlielumu savlaicīgu un efektīvu pārskatīšanu.

8. pants

Nosūtīšanas standarti

1.   Datu augšupielādes RIAD process ir aprakstīts datu apmaiņas specifikācijās, kas ir pieejamas NCB. NCB augšupielādē informāciju, vai nu izmantojot ECBS standarta iespējas, vai arī atjauninot tiešsaistē.

2.   Pirms datu nosūtīšanas RIAD NCB veic apstiprinājuma pārbaudes, lai nodrošinātu attiecīgo datu atbilstību datu apmaiņas specifikācijām. NCB uztur atbilstošus kontroles mehānismus, lai samazinātu darbības kļūdas un nodrošinātu ar RIAD starpniecības sniegto atjauninājumu precizitāti un konsekvenci.

3.   Ja NCB nevar piekļūt RIAD tehnisku problēmu dēļ, tā izmanto šādiem gadījumiem paredzētās rezerves iespējas vai nosūta datus, izmantojot šādu e-pasta adresi: RIAD-Support@ecb.europa.eu. NCB saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. pantu aizsargā e-pastā nosūtīto datu konfidencialitāti.

4.   Nosūtot datus, NCB var izmantot savu nacionālo apzīmējumu kopumu, ja tās izmanto latīņu alfabētu. NCB izmanto apzīmējumu kopumu Unicode (UTF-8), lai pareizi atveidotu visus īpašo apzīmējumu kopumus, saņemot no ECB informāciju ar RIAD starpniecību.

9. pants

Saņemšanas un kļūdu apstiprinājumi

Pēc jaunu datu reģistrēšanas RIAD tiek veiktas automātiski ģenerētas apstiprinājuma pārbaudes, lai, balstoties uz saskaņotiem standartiem un pārbaužu noteikumiem, apstiprinātu sniegtās informācijas kvalitāti. ECB nodrošina atbildes plūsmu NCB, kas ietver:

a)

saņemšanas apstiprinājumu, kas satur kopsavilkuma informāciju par atjauninājumiem, kuri ir apstrādāti un sekmīgi ieviesti attiecīgajā datu kopumā; un/vai

b)

kļūdas apstiprinājumu, kas satur sīku informāciju par atjauninājumiem un datu pārbaudēm, kas ir bijušas nesekmīgas.

Saņemot kļūdas apstiprinājumu, NCB nekavējoties rīkojas, lai nosūtītu izlabotu informāciju.

III NODAĻA

KONFIDENCIALITĀTE

10. pants

Raksturlielumu vērtību konfidencialitāte

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2533/98 8. pantā noteikto konfidencialitātes režīmu konfidenciālos atsauces datus nepublicē. Statistikas informāciju, kas iegūta no informācijas avotiem, kuri saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem ir pieejama publiski, neuzskata par konfidenciālu, un RIAD reģistrēto informāciju parasti publicē juridiskās personas, uz kurām tā attiecas. Visiem atsauces datiem, kas nav vākti saskaņā ar ECBS statistikas tiesisko regulējumu, piemēros to līgumu konfidencialitātes noteikumus, kuri noslēgti ar attiecīgajām struktūrām, kas sniegušas datus.

2.   NCB nosaka konfidencialitātes statusu katrai struktūru raksturojošai raksturlielumu vērtībai, izvēloties vienu no iepriekšnoteiktām vērtībām:

a)

“F” nozīmē, ka tā ir brīvi pieejama, proti, nav konfidenciāla un var tikt publiskota;

b)

“N” nozīmē, ka raksturlieluma vērtību var izpaust vienīgi izmantošanai ECBS un tādās iestādēs, ar kurām ir noslēgts saprašanās memorands, t. i., tā nav paredzēta izpaušanai trešām personām; vai

c)

“C” nozīmē, ka informācija ir konfidenciāla.

3.   ECB apstrādā sniegto informāciju, pienācīgi aizsargājot konfidencialitāti, lai ECB nepublicētu datus, kuriem ir “C” vai “N” apzīmējums. Attiecībā uz tiem kvantitatīviem rādītājiem, kuriem ir “C” vai “N” apzīmējums, ECB var tomēr publicēt vai izplatīt izmēru diapazona klases.

4.   JPI vienmēr ir “F” vērtība.

5.   Tālāk minētajiem raksturlielumiem vienmēr ir “F” vērtība attiecībā uz struktūrām ar JPI:

a)

nosaukums;

b)

adrese.

6.   Tālāk minētajiem raksturlielumiem vienmēr ir “F” vērtība attiecībā uz I pielikumā minētajām struktūrām:

a)

nosaukums;

b)

institucionālais sektors.

IV NODAĻA

DATU KVALITĀTES PĀRVALDĪBA

11. pants

Datu kvalitāte un sinhronizācija

1.   Neskarot ECB tiesības pārbaudīt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2533/98 un Regulu (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), NCB uzrauga un nodrošina visas tās statistikas informācijas kvalitāti, kura darīta pieejama ECB, saskaņā ar statistikas pārvaldībai piemērojamiem principiem un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas publicēti ECB interneta vietnē.

2.   Ņemot vērā plānoto datu kopumu integrēšanu, NCB nodrošina, ka atsauces dati ir atbilstoši, pilnīgi un konsekventi. NCB jo īpaši pieliek pienācīgus pūliņus, lai nodrošinātu dažādos datu kopumos lietoto atsauces datu sinhronizāciju.

3.   Ja atšķiras viedokļi par, piemēram, struktūru identifikāciju vai klasifikāciju vai citiem jautājumiem, kas ietekmē datu kvalitātes pārvaldību, ECB pieņem lēmumu pēc apspriešanās ar ECBS Statistikas komiteju.

4.   Viena gada laikā pēc šīs pamatnostādnes pieņemšanas ECBS Statistikas komiteja izveido procedūras datu kvalitātes nodrošināšanai, tostarp RIAD kvalitātes ziņojumu. Pēc tam tā regulāri ik pēc trīs gadiem pārskata procedūras.

V NODAĻA

SADARBĪBA AR IESTĀDĒM, KAS NAV NCB

12. pants

Sadarbība ar iestādēm, kas nav NCB

1.   Ja visu II, VI un VII nodaļā minēto datu vai to daļas avoti ir nacionālās iestādes, kuras nav NCB, NCB cenšas izveidot pastāvīgu sadarbības kārtību ar šīm iestādēm, lai nodrošinātu datu nosūtīšanu atbilstoši ECB standartiem, jo īpaši attiecībā uz datu kvalitāti un konfidencialitātes statusu, un šajā pamatnostādnē noteiktajām prasībām, ja šādi rezultāti nav jau sasniegti ar esošajiem nacionālajiem tiesību aktiem. Attiecīgos gadījumos šādu kārtību var izveidot ar saprašanās memorandu palīdzību, kas noslēgti ar nacionālajiem statistikas institūtiem, nacionālajām kompetentajām iestādēm un citām nacionālajām iestādēm.

2.   Ja šīs sadarbības laikā NCB nav spējīga izpildīt II, VI un VII nodaļā noteiktās prasības, jo nacionālā iestāde nav sniegusi NCB vajadzīgos datus vai informāciju, ECB un NCB izskata šo jautājumu kopā ar attiecīgo nacionālo iestādi nolūkā nodrošināt to, ka informācija kļūst pieejama savlaicīgi un saskaņā ar piemērojamiem kvalitātes standartiem.

3.   Ja konfidenciālas statistiskās informācijas avots ir nacionālās iestādes, kas nav NCB, šādu konfidenciālu statistikas informāciju ECB izmanto saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2533/98.

VI NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR STRUKTŪRU ATSAUCES DATU REĢISTRĒŠANU

13. pants

Struktūru sarakstu publicēšana

ECB publicē struktūru sarakstus:

a)

tādā apjomā un veidā, kas atļauts šajā nodaļā minētajās attiecīgajās statistikas regulās; un

b)

saskaņā ar institucionālo sektoru klasifikāciju, kas definēta Regulas (ES) Nr. 549/2013 A pielikumā.

14. pants

MFI atsauces datu reģistrēšana

1.   Lai nodrošinātu to, ka tiek izveidots un uzturēts Regulas (ES) Nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) 4. pantā minētais MFI saraksts, NCB reģistrē RIAD datubāzē raksturlielumus, kas noteikti šīs pamatnostādnes I pielikuma 1. un 2. daļā, to veicot noteiktos intervālos.

2.   Ja tiek ierobežotas MFI sarakstā iekļautas iestādes finanšu starpniecības darbības, piemēram, noguldījumu pieņemšana vai aizdevumu izsniegšana, jo īpaši pirms tās likvidācijas un/vai izslēgšanas no MFI sektora, NCB to reģistrē RIAD.

3.   Lai dotu ECB iespēju uzraudzīt RIAD datu saskaņotību ar attiecīgo MFI klasifikāciju valstī, ECB var periodiski lūgt papildu informāciju no attiecīgās NCB, un attiecīgā NCB bez kavēšanās sniedz lūgto informāciju.

4.   Ja MFI ir filiāle, RIAD datubāzē reģistrē MFI attiecības ar tās galveno biroju, kas nav rezidents. Savukārt pretējā gadījumā, ja MFI ir galvenais birojs, RIAD datubāzē reģistrē MFI attiecības ar tās filiālēm, kas ir rezidenti citās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

5.   Tiklīdz kā rodas izmaiņas MFI sektorā vai esošo MFI raksturlielumos, NCB, ja iespējams, reģistrē RIAD to raksturlielumu atjauninājumus, kuri attiecībā uz MFI noteikti I pielikuma 1. un 2. daļā. Ja tas nav iespējams, NCB sniedz rakstisku paskaidrojumu par laika nobīdi starp brīdi, kad radās izmaiņas, un to reģistrēšanu RIAD.

15. pants

IF atsauces datu reģistrēšana

1.   Lai nodrošinātu to, ka tiek izveidots un uzturēts Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 3. pantā minētais IF saraksts, NCB reģistrē RIAD datubāzē raksturlielumus, kas noteikti šīs pamatnostādnes I pielikuma 1. un 2. daļā, to veicot noteiktos intervālos.

2.   RIAD datubāzē attiecīgos gadījumos reģistrē IF un pārvaldības sabiedrību savstarpējās attiecības, kā arī apakšfondu un virsfondu savstarpējās attiecības.

3.   NCB ziņo jebkurus to raksturlielumu atjauninājumus, kuri attiecībā uz IF noteikti I pielikuma 1. un 2. daļā, jo īpaši gadījumos, kad viens IF pievienojas IF grupai vai atstāj to, un reģistrē tos RIAD vismaz reizi ceturksnī divu mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām. Tomēr aktīvu neto vērtības mainīgo lielumu par visiem IF atjaunina vienu reizi gadā divu mēnešu laikā pēc atsauces datuma, kas ir gada beigas.

16. pants

FIS atsauces datu reģistrēšana

1.   Lai nodrošinātu to, ka tiek izveidots un uzturēts Regulas (ES) Nr. 1075/2013 (ECB/2013/40) 3. pantā minētais FIS saraksts, NCB reģistrē RIAD datubāzē raksturlielumus, kas noteikti I pielikuma 1. un 2. daļā, to veicot noteiktos intervālos.

2.   RIAD datubāzē attiecīgos gadījumos reģistrē FIS un pārvaldības sabiedrību savstarpējās attiecības, kā arī FIS un iniciatoru savstarpējās attiecības.

3.   NCB ziņo jebkurus to raksturlielumu atjauninājumus, kuri attiecībā uz FIS noteikti I pielikuma 1. un 2. daļā, jo īpaši gadījumos, kad viena FIS pievienojas FIS grupai vai atstāj to, un reģistrē tos RIAD vismaz reizi ceturksnī 14 darbdienu laikā pēc ceturkšņa beigām.

17. pants

PSRI atsauces datu reģistrēšana

Lai nodrošinātu to, ka tiek izveidots un uzturēts Eiropas Centrālās bankas Regulas (ES) Nr. 1409/2013 (ECB/2013/43) (22) 5. panta 2. punktā minētais PSRI saraksts, NCB reģistrē RIAD datubāzē raksturlielumus, kas noteikti šīs pamatnostādnes I pielikuma 1. daļā, to veicot noteiktos intervālos. NCB ziņo jebkurus šo raksturlielumu atjauninājumus, jo īpaši gadījumos, kad viena PSRI pievienojas PSRI grupai vai atstāj to, un reģistrē gada beigu datus RIAD trīs mēnešu laikā pēc gada beigām.

18. pants

AS atsauces datu reģistrēšana

1.   Lai nodrošinātu to, ka tiek izveidots un uzturēts Regulas (ES) Nr. 1374/2014 (ECB/2014/50) 3. pantā minētais AS saraksts, NCB reģistrē RIAD datubāzē raksturlielumus, kas noteikti šīs pamatnostādnes I pielikuma 1. un 2. daļā, to veicot noteiktos intervālos. NCB ziņo jebkurus šo raksturlielumu atjauninājumus, jo īpaši gadījumos, kad viena AS pievienojas AS grupai vai atstāj to, un reģistrē tos RIAD vismaz reizi ceturksnī divu mēnešu laikā pēc katra ceturkšņa beigām.

2.   Ja AS ir filiāle, RIAD datubāzē reģistrē AS attiecības ar tās galveno biroju, kas nav rezidents. Savukārt pretējā gadījumā, ja AS ir galvenais birojs, RIAD datubāzē reģistrē AS attiecības ar tās filiālēm, kas ir rezidenti citās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

19. pants

Regulāra datu kopumu publicēšana

1.   Katru darbdienu līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika ECB dara MFI datu kopuma kopiju pieejamu savā interneta vietnē.

2.   Līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika ceturtajā darbdienā pēc tam, kad pienācis termiņš atjauninājumu nosūtīšanai, ECB dara IF datu kopuma kopiju pieejamu savā interneta vietnē.

3.   Līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika otrajā darbdienā pēc tam, kad pienācis termiņš atjauninājumu nosūtīšanai, ECB dara FIS datu kopuma kopiju pieejamu savā interneta vietnē.

4.   Līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika nākamā mēneša pēdējā darbdienā pēc tā mēneša, kurā pienācis termiņš atjauninājumu nosūtīšanai, ECB dara PSRI datu kopuma kopiju pieejamu savā interneta vietnē.

5.   Līdz pulksten 18.00 pēc Viduseiropas laika ceturtajā darbdienā pēc tā mēneša, kurā pienācis termiņš atjauninājumu nosūtīšanai, ECB dara AS datu kopuma kopiju pieejamu savā interneta vietnē.

VII NODAĻA

ATTIECĪGIE STRUKTŪRU ATSAUCES DATI DATU KOPUMIEM, KURUS PUBLICĒ, UN ATTIECĪGIE GRUPU ATSAUCES DATI

20. pants

Attiecīgie struktūru atsauces dati datu kopumiem, kurus publicē

Papildus datiem, kas vajadzīgi struktūru sarakstiem, kurus publicē, atsauces datus par struktūrām izmanto arī papildu datu kopumos, kurus nepublicē. Pārskats par raksturlielumiem, kas attiecas uz šiem datu kopumiem, ir izklāstīts II pielikumā. 21.–28. pantā paredzēti II pielikumā minēto raksturlielumu ziņošanas nosacījumi. NCB jo īpaši nodrošina, lai atsauces dati dažādos datu kopumos ir pilnīgi un konsekventi.

21. pants

Atsevišķu MFI bilances posteņu (“iBSI”) un atsevišķu MFI procentu likmju (“iMIR”) statistika

Kompetentās NCB nodrošina, ka RIAD datubāzē precīzi reģistrē informāciju attiecībā uz euro zonas kredītiestāžu paneli, par ko saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2014/15 NCB ir jāsniedz iBSI vai iMIR dati ECB. ECB paziņo NCB par euro zonas kredītiestāžu paneļa sastāvu. NCB veic nepieciešamos grozījumus RIAD reģistrētajā informācijā gadījumos, ja mainījusies līdzdalība panelī.

22. pants

Atsauces dati, kas attiecas uz Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Kompetentās NCB nodrošina, ka RIAD datubāzē reģistrē atsauces datus, kas attiecas uz Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), par struktūrām, kuru identificēšanai izmanto JPI. NCB nodrošina, ka to datu gadījumā, kas attiecas uz Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), jebkurus trūkstošos datus reģistrē desmit darbdienu laikā pēc ECB paziņojuma saņemšanas. ECB katru nedēļu paziņo par datiem, kas attiecas uz Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), piemērojamo JPI apstrādi. Tiklīdz kā kompetentā NCB uzzina par izmaiņām vienā vai vairākos raksturlielumos, tā veic atjauninājumus darījumu partneru atsauces datos, kas attiecas uz Regulu (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48), par struktūrām, kuras reģistrē RIAD.

23. pants

Atsauces dati, kas attiecas uz nodrošinājuma pārvaldību

Kompetentās NCB nodrošina struktūru atsauces datu, kas attiecas uz nodrošinājuma pārvaldību, kvalitāti un ticamību, kā arī reģistrē RIAD datubāzē visus II pielikumā minētos raksturlielumus, kas attiecas uz jebkurām šādām struktūrām, lai kompetentās NCB varētu pienācīgi pārbaudīt monetārās politikas darījumu partneru atbilstību noteikumiem, kuri reglamentē Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) ceturtās daļas VIII sadaļā noteiktās ciešās saiknes.

24. pants

Atsauces dati, kas attiecas uz finanšu līdzekļu pārvaldības sistēmu (TMS)

Kompetentās NCB pieliek pienācīgus pūliņus, lai RIAD datubāzē reģistrētu visus II pielikumā minētos struktūru raksturlielumus, kas attiecas uz TMS. ECB atbild par TMS identifikatoru piešķiršanu struktūrām, kas attiecas uz TMS.

25. pants

Atsauces dati, kas attiecas uz VTSDB

Kompetentās NCB reģistrē RIAD datubāzē visus II pielikumā minētos raksturlielumus par darījumu partneriem, kas attiecas uz VTSDB saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) 2016/1384 (ECB/2016/22) (23) un Pamatnostādni ECB/2013/7 (24). NCB nodrošina, ka šādas struktūras sasaista ar VTSDB, izmantojot kopēju pastāvīgu struktūras identifikatoru, kas aptver šādas struktūras visos sektoros.

26. pants

Atsauces dati, kas attiecas uz CVDB

NCB pieliek pienācīgus pūliņus, lai RIAD datubāzē reģistrētu visus II pielikumā minētos raksturlielumus par vērtspapīru emitentiem, kas ir rezidenti attiecīgajā valstī un ko reģistrē CVDB saskaņā ar Pamatnostādni ECB/2012/21 (25). NCB nodrošina, ka šādas struktūras sasaista ar CVDB, izmantojot kopēju pastāvīgu struktūras identifikatoru, kas aptver šādas struktūras visos sektoros.

27. pants

Atsauces dati, kas attiecas uz AnaCredit

NCB nodrošina, ka RIAD datubāzē reģistrē atsauces datus par darījuma partneriem, kas attiecas uz AnaCredit saskaņā ar Regulu (ES) 2016/867 (ECB/2016/13) un Pamatnostādni (ES) 2017/2335 (ECB/2017/38). II pielikumā sniegts pārskats par attiecīgajiem raksturlielumiem, kurus paredz minētā regula un pamatnostādne, tostarp par visu darījumu partneru, kas ir rezidenti, unikālu identifikāciju.

28. pants

Grupu atsauces datu reģistrēšana

1.   NCB nodrošina, ka reģistrē savstarpējo attiecību atsauces datus, kas vajadzīgi datu sniegšanai VTSDB saskaņā ar Regulu (ES) 2016/1384 (ECB/2016/22) un AnaCredit saskaņā ar Regulu (ES) 2016/867 (ECB/2016/13), kā arī ciešu saikņu novērtēšanai saskaņā ar Pamatnostādni (ES) 2015/510 (ECB/2014/60). Balstoties uz šo informāciju par savstarpējo attiecību atsauces datiem, sistēma varēs dinamiski veidot grupu struktūras.

2.   NCB sniedz statistikas informāciju par banku grupām juridisku vienību līmenī, ieskaitot jebkuras struktūras (tiešus mātesuzņēmumus vai tiešus meitasuzņēmumus), kuras pieder banku grupai un kuras reģistrētas ārpus euro zonas.

3.   NCB var sniegt ECB informāciju par nekontrolētām struktūrām.

4.   NCB var aizpildīt informāciju par grupām, reģistrējot jebkurus citus grupas dalībnieku un atkarīgo struktūru veidus, un tā pieliek pienācīgus pūliņus, lai atjauninātu informāciju.

5.   Ja informācija par grupas struktūrā ietilpstošu struktūru ir pretrunīga, kompetentā(-s) NCB ņem vērā tās dalībvalsts NCB viedokli, kuras rezidents ir attiecīgās grupas galvenā struktūra.

VIII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

29. pants

Vienkāršota grozījumu procedūra

ECB Valde var veikt tehniskus grozījumus šīs pamatnostādnes pielikumos ar nosacījumu, ka šādi grozījumi nemainīs pamatā esošo konceptuālo sistēmu un neietekmēs dalībvalstu datu sniedzēju datu sniegšanas pienākumu apjomu. ECB Valde par šādiem grozījumiem bez nepamatotas kavēšanās informē ECB Padomi.

30. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo NCB dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

31. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta NCB dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2018. gada 1. jūnijā

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  Pamatnostādne ECB/2014/15 (2014. gada 4. aprīlis) par monetāro un finanšu statistiku (OV L 340, 26.11.2014., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1333/2014 (2014. gada 26. novembris) par naudas tirgu statistiku (ECB/2014/48) (OV L 359, 16.12.2014., 97. lpp.).

(3)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2016/867 (2016. gada 18. maijs) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanu (ECB/2016/13) (OV L 144, 1.6.2016., 44. lpp.).

(4)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).

(5)  Abi publicēti ECB interneta vietnē.

(6)  Padomes Regula (EK) Nr. 2533/98 (1998. gada 23. novembris) par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.).

(7)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2017/2335 (2017. gada 23. novembris) par kredītu un kredītriska mikrodatu vākšanas procedūrām (ECB/2017/38) (OV L 333, 15.12.2017., 66. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).

(12)  Padomes Regula (EEK) Nr. 696/93 (1993. gada 15. marts) par statistikas vienībām ražošanas sistēmas novērošanai un analīzei Kopienā (OV L 76, 30.3.1993., 1. lpp.).

(13)  10. Starptautiskais finanšu pārskatu standarts – Konsolidētie finanšu pārskati, SFPS nodibinājums.

(14)  Padomes Regula (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(15)  Pieejams Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) interneta vietnē www.iso.org.

(16)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33) (OV L 297, 7.11.2013., 1. lpp.).

(17)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (OV L 297, 7.11.2013., 73. lpp.).

(18)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1075/2013 (2013. gada 18. oktobris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/40) (OV L 297, 7.11.2013., 107. lpp.).

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).

(20)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1374/2014 (2014. gada 28. novembris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdrošināšanas sabiedrībām (ECB/2014/50) (OV L 366, 20.12.2014., 36. lpp.).

(21)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (OV L 169, 30.6.2017., 46. lpp.).

(22)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1409/2013 (2013. gada 28. novembris) par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) (OV L 352, 24.12.2013., 18. lpp.).

(23)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2016/1384 (2016. gada 2. augusts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) par vērtspapīru turējumu statistiku (ECB/2016/22) (OV L 222, 17.8.2016., 24. lpp.).

(24)  Pamatnostādne ECB/2013/7 (2013. gada 22. marts) par vērtspapīru turējumu statistiku (OV L 125, 7.5.2013., 17. lpp.).

(25)  Pamatnostādne ECB/2012/21 (2012. gada 26. septembris) par datu kvalitātes pārvaldības sistēmu Centralizētajai vērtspapīru datubāzei (OV L 307, 7.11.2012., 89. lpp.).


I PIELIKUMS

IESTĀŽU UN FILIĀĻU DATU REĢISTRS (RIAD) – SARAKSTI, KURUS PUBLICĒ

1. DAĻA

Raksturlielumi, kas jāziņo attiecībā uz datu kopumiem, kurus uztur publicēšanai

Raksturlieluma nosaukums (1)

Nozīmīgs šāda saraksta kontekstā

MFI

IF

FIS

PSRI (1)

AS

Veids

Atjauninājuma biežums

Veids

Atjauninājuma biežums

Veids

Atjauninājuma biežums

Veids

Atjauninājuma biežums

Veids

Atjauninājuma biežums

 

Identifikatori (Identifiers)

RIAD kods (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Nacionālais identifikators (National identifier) (ja pieejams)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Eurogrupas reģistra kods (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

JPI (LEI) (ja pieejams)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Bankas identifikācijas kods (Bank identifier code (BIC))

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIN (ISINs) (ja pieejami)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Nosaukums (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Rezidences valsts (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Adrese (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Juridiskā forma (Legal form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Atzīme par kotēšanu biržā (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Uzraudzības veids (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Datu sniegšanas prasības (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Bankas darbības licences veids (Type of banking licence)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Juridiskā forma (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Atzīme par atbilstību PVKIU (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Atzīme par apakšfondu (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Pārveduma veids (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Ieguldījumu fondu veids (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

IF ieguldījumu politika (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Atzīme par maksājumu pakalpojumu sniedzēju (MPS) (Flag Payment service provider (PSP))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Atzīme par maksājumu sistēmu operatoru (Flag Payment system operator (PSO))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Atzīme par mazu MPS (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Atzīme par MPS atbrīvojuma piešķiršanu (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

MPS licences veids (Type of PSP license)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

MPS ģeogrāfiskais tvērums (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Institucionālais sektors (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucionālais sektors – ziņas (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Institucionālais sektors – kontrole (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

NACE kods (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta (Geographic location (NUTS)) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Darbinieki iekšzemē (Employment domestic) (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Bilances kopsumma (ECB regula) iekšzemē (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Neto aktīvi iekšzemē (Net assets domestic) (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Bruto parakstītās prēmijas iekšzemē (Gross premiums written domestic) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Kopējais darbinieku skaits (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Kopējā bilance (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Bruto parakstītās prēmijas (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Izveides datums (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Slēgšanas datums (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Atzīme “neaktīvs” (Flag “IsInactive”)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Atzīme “Likvidācijas procesā” (Flag “Is under liquidation”)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Obligātie darījumu partneri (Required counterparties)

FIS iniciators (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Pārvaldības sabiedrība (Management company)

(attiecīgos gadījumos)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Galvenais birojs (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Attiecas: M (obligāti), O (pēc izvēles), neaizpildīts (neattiecas).

Biežums: a (gada), q (ceturkšņa), m (mēneša), d (dienas/tikko rodas pārmaiņas).

Termiņi: attiecībā uz gada datiem (ja vien nav norādīts citur) – viens mēnesis pēc atsauces datuma.

2. DAĻA

Struktūru savstarpējo attiecību veidi

 

Veids

Atjauninājuma biežums

1.   

Savstarpējās attiecības uzņēmumā

Juridiskas(-o) vienības(-u) un uzņēmuma savstarpējās attiecības

O

2.   

Attiecības uzņēmumu grupās

Juridisku vienību kontroles attiecības

M (c)

q

Juridisku vienību īpašumtiesību attiecības (bez kontroles)

O

q

3.   

Citas attiecības

Saikne starp iniciatoru un tā FIS

M

q

Saikne starp pārvaldības sabiedrību un tās FIS/IF (f)  (***)

M

q

Saikne starp nerezidējošu filiāli un tās rezidējošo galveno biroju

M

q (d)

Saikne starp rezidējošu filiāli un tās nerezidējošo galveno biroju

M

q

Saikne starp apakšfondu un virsfondu (***)

M

q

Saikne starp struktūru un tās augstākā līmeņa mātesuzņēmumu (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

Izņemot nerezidējošas filiāles (vai galvenos birojus).

(2)  

(++)

Ietverot nerezidējošas filiāles (ja piemērojams).

(***)  Attiecīgos gadījumos.

(1)  Lūdzam ievērot, ka maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu (PSRI) saraksts var pārklāties ar MFI sarakstu.

(2)  Būtu jāsniedz attiecībā uz vismaz vienu mainīgo lielumu, atkarībā no datu vākšanas sistēmas.

(c)  Tikai “banku grupām”, kuru galvenie biroji ir euro zonā, un darījumu partneriem, kā paredzēts Regulā (ES) 2016/867 (ECB/2016/13); citos gadījumos pēc izvēles.

(d)  Vismaz reizi ceturksnī, atkarībā no sektora.

(e)  Tikai struktūrām, kuras attiecas uz AnaCredit.

(f)  Izņemot struktūras, kuras sevi pārvalda pašas.

(***)  Attiecīgos gadījumos.


II PIELIKUMS

IESTĀŽU UN FILIĀĻU DATU REĢISTRS (RIAD) – SARAKSTI, KURUS NEPUBLICĒ

Raksturlielumi, kas jāziņo attiecībā uz datu kopumiem saskaņā ar to attiecīgo tiesisko regulējumu, kas minēts šīs pamatnostādnes VII nodaļā

Raksturlieluma nosaukums

Individuālā BSI un MIR statistika (iBSI-iMIR)

Regula (ES) Nr. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Nodrošinājuma pārvaldībai atbilstošās struktūras

Finanšu līdzekļu pārvaldības sistēma (TMS)

Vērtspapīru turējumu statistikas datubāze (VTSDB) (1)

Centralizētā vērtspapīru datubāze (CVDB),

Kopējā kredītu mikrodatu analītiskā datubāze (AnaCredit) (2)

Struktūras identifikatori (Entity Identifiers)

RIAD kods (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

JPI (LEI) (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Nacionālie identifikatori (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Citi identifikatori (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Instrumenta identifikatori (Instrument Identifiers)

ISIN (ISIN)

 

 

 

 

x

x

 

Nosaukums (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Rezidences valsts (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Adrese (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Juridiskā forma (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Institucionālais sektors (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionālais sektors – ziņas (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Institucionālais sektors – kontrole (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Nodrošinājuma grupa (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

NACE kods (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta (Geographic location (NUTS))

 

 

 

 

 

 

x

Atzīme par CDP (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Datu sniegšanas prasības (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Grāmatvedības regulējums (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Kopējais darbinieku skaits (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Kopējā bilance (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Uzņēmuma lielums (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Gada apgrozījums (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Tiesvedības statuss (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Izveides datums (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Slēgšanas datums (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Atzīme “neaktīvs” (Flag “IsInactive”)

x

x

x

x

x

x

 

 

Savstarpējās attiecības (Relationships)

Īpašumtiesību attiecības (Ownership relation)

 

 

x

 

 

 

 

Filiāļu attiecības (Branch relation)

 

 

x

 

 

 

 

Saikne (Link)

ar galveno biroju (to headquarter)

 

 

 

 

x

 

x

ar tieši kontrolējošo mātesuzņēmumu (to direct controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

ar augstākā līmeņa mātesuzņēmumu (to ultimate controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

ar pārvaldības sabiedrību (to management company)

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Obligāto raksturlielumu saraksts attiecīgajām VTSDB darījumu partneru funkcijām ir noteikts attiecīgajos tiesību aktos.

(2)  Obligāto raksturlielumu saraksts konkrētam AnaCredit darījumu partnerim ir atkarīgs no tā funkcijām (aizņēmējs, garantijas devējs utt.), tā rezidences (datu sniedzējā dalībvalstī/ārpus tās) un aizdevuma izsniegšanas datuma, kā noteikts attiecīgajos tiesību aktos.

(*1)  “JPI” vai, ja tie nav pieejami, “Nacionālie identifikatori” būtu jāsniedz kā obligāti raksturlielumi.


Top