EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0001

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1 (2017. gada 3. janvāris) par peldlīdzekļu identifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2016/8611

OV L 1, 4.1.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1/oj

4.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 1/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1

(2017. gada 3. janvāris)

par peldlīdzekļu identifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvu 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem un ar ko atceļ Direktīvu 94/25/EK (1) un jo īpaši tās 49. panta 1. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu to, ka tiek sekmīgāk īstenota peldlīdzekļu identifikācijai saskaņā ar Direktīvu 2013/53/ES nepieciešamā kodēšanas sistēma, lai atvieglotu sadarbību starp dalībvalstīm un palielinātu pārredzamību, ir jāparedz minimālie noteikumi par kārtību, kādā piešķirams un administrējams ražotāja unikālais kods.

(2)

Ir lietderīgi noteikt, ka katrai dalībvalstij ir pienākums izraudzīties valsts iestādi vai valsts struktūru, kas piešķirs ražotāja unikālo kodu un kas būs galvenais kontaktpunkts jautājumos, kas skar ražotāja kodu piešķiršanu un administrēšanu.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2013/53/ES 50. panta 1. punktu izveidotā Atpūtas kuģu direktīvas komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz peldlīdzekļu identifikācijas noteikumus, konkrēti, ražotāja kodu piešķiršanas un administrēšanas noteikumus.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“valsts struktūra” ir struktūra, ko valsts iestāde katrā dalībvalstī iecēlusi ražotāja unikālā koda piešķiršanai;

b)

“valsts, kurā ražotājs veic uzņēmējdarbību” ir valsts, kurā ražotājam ir juridiskā adrese, ja tas ir juridiska persona, vai pastāvīgā adrese, ja tas ir fiziska persona;

c)

“valsts reģistrs” ir katras dalībvalsts reģistrs, kurā reģistrē ražotāja unikālo kodu, kas piešķirts ražotājiem, kuri veic uzņēmējdarbību tās teritorijā;

d)

“trešo valstu reģistrs” ir Komisijas sadarbīgās platformas reģistrs, kurā reģistrē ražotāja unikālo kodu, kas piešķirts ražotājiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs;

e)

“dalībvalstu reģistrs” ir valstu reģistru apkopojums Komisijas sadarbīgajā platformā;

f)

“paziņoto struktūru reģistrs” ir Komisijas sadarbīgās platformas reģistrs, kurā reģistrē pēcbūves novērtējuma identifikācijas kodu.

2. NODAĻA

PELDLĪDZEKĻA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURA UZBŪVE

3. pants

Peldlīdzekļa identifikācijas numurs

1.   Peldlīdzekļa identifikācijas numuru (WIN) veido šādi elementi šādā secībā:

a)

ražotāja valsts kods, kas norāda, kur ražotājs veic uzņēmējdarbību;

b)

ražotāja unikālais kods, ko piešķir dalībvalsts valsts iestāde; tomēr tādu pašu rakstzīmju kombināciju ražotāja unikālā koda izveidei, ko ģenerējusi vienas dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra, var ģenerēt arī citas dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra, un tad izšķirīgais elements ir ražotāja valsts kods;

c)

unikāls sērijas numurs, ko piešķir ražotājs peldlīdzekļa identifikācijai un ko tas izmanto tikai vienu reizi; tomēr tādu pašu rakstzīmju kombināciju var izmantot arī cits ražotājs, un tad izšķirīgais elements ir ražotāja unikālais kods kombinācijā ar ražotāja valsts kodu;

d)

izgatavošanas gads un mēnesis;

e)

modeļa gads, kas atbilst gadam, kurā konkrēto peldlīdzekli paredzēts laist tirgū.

2.   WIN uzbūve atbilst Direktīvas 2013/53/ES I pielikuma 2.1. punkta otrajai daļai.

3. NODAĻA

RAŽOTĀJA UNIKĀLĀ KODA PIEŠĶIRŠANA UN ADMINISTRĒŠANA

4. pants

Ražotāja unikālā koda piešķiršana

1.   Ražotāja unikālo kodu pēc ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma saskaņā ar 6. vai 7. pantu piešķir dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra.

2.   Ražotāja unikālo kodu dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra ģenerē un piešķir tikai vienu reizi. Katram ražotājam izmantošanai Savienības tirgū ir tikai viens unikālais kods.

5. pants

Valsts iestāde, kas piešķir ražotāja unikālo kodu

1.   Katra dalībvalsts izraugās valsts iestādi vai valsts struktūru, kas atbild par ražotāja unikālā koda piešķiršanu.

2.   Katra dalībvalsts paziņo Komisijai valsts iestādi vai valsts struktūru, kas ir pilnvarota piešķirt ražotāja unikālo kodu.

6. pants

Kārtība, kādā ražotājam, kas veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī, piešķir ražotāja unikālo kodu

1.   Pirms peldlīdzekli laiž Savienības tirgū, ražotājs valsts iestādei vai valsts struktūrai dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību, iesniedz ražotāja unikālā koda piešķiršanas pieteikumu valodā, ko iestāde, kurā pieteikumu iesniedz, norādījusi kā sev viegli saprotamu.

2.   Pieteikumam, kas minēts 1. punktā, pievieno tāda dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ražotājs veic uzņēmējdarbību savā dalībvalstī, valodā, ko iestāde, kurā pieteikumu iesniedz, norādījusi kā sev viegli saprotamu.

3.   Valsts iestāde vai valsts struktūra pēc pieteikuma izskatīšanas saskaņā ar 4. pantu piešķir ražotāja unikālo kodu.

4.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka ražotāja unikālais kods ir reģistrēts tās valsts reģistrā. Šos datus dara pieejamus dalībvalstu reģistrā visām dalībvalstīm.

7. pants

Kārtība, kādā ražotājam, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, piešķir ražotāja unikālo kodu

1.   Pirms peldlīdzekli laiž Savienības tirgū, ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, vai tā pilnvarotais pārstāvis valsts iestādei vai valsts struktūrai dalībvalstī, kuras teritorijā tas peldlīdzekli plāno laist tirgū, iesniedz ražotāja unikālā koda piešķiršanas pieteikumu valodā, ko iestāde, kurā pieteikumu iesniedz, norādījusi kā sev viegli saprotamu. Minēto pieteikumu iesniedz tikai vienā dalībvalstī.

2.   Pieteikumam, kas minēts 1. punktā, pievieno tāda dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ražotājs veic uzņēmējdarbību konkrētajā valstī, valodā, ko iestāde, kurā pieteikumu iesniedz, norādījusi kā sev viegli saprotamu.

3.   Kad saņemts ražotāja pieteikums, dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra trešo valstu reģistrā verificē kodu kombinācijas pieejamību, lai nodrošinātu, ka tā ir pirmā reize, kad ražotājs iesniedzis pieteikumu kādā dalībvalstī.

4.   Pēc 3. punktā minētās verifikācijas dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra trešo valstu reģistrā ievada ražotāja nosaukumu (vai vārdu un uzvārdu) un adresi, lai dotu ziņu, ka tā ir sākusi ražotāja unikālā koda piešķiršanu.

5.   Valsts iestāde vai valsts struktūra pēc pieteikuma izskatīšanas saskaņā ar 4. pantu ražotājam piešķir ražotāja unikālo kodu. Ražotājam, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, piešķir tikai vienu ražotāja unikālo kodu, un to dara tikai vienas dalībvalsts valsts iestāde.

6.   Piešķirot ražotāja unikālo kodu ražotājam, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, valsts iestāde vai valsts struktūra to reģistrē trešo valstu reģistrā.

8. pants

Kārtība, kādā rīkojas pēcbūves novērtējuma gadījumā

1.   Direktīvas 2013/53/ES 19. un 23. pantā minētā pēcbūves novērtējuma gadījumā, ja paziņotā struktūra ir atbildīga par peldlīdzekļa identifikācijas numura piestiprināšanu, ražotāja unikālo kodu norāda pēcbūves novērtējuma identifikācijas kods, un to piešķir tās dalībvalsts valsts iestāde, kurā darbojas paziņotā struktūra.

2.   Piešķirot pēcbūves novērtējuma identifikācijas kodu, paziņotās struktūras to reģistrē paziņoto struktūru reģistrā.

9. pants

Nodevas

Dalībvalstis var pieņemt noteikumus par nodevām, ko piemēro par ražotāja unikālā koda piešķiršanu.

4. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 3. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 90. lpp.


Top