Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1013

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1013 (2016. gada 8. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 171, 29.6.2016, p. 144–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1013/oj

29.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/144


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/1013

(2016. gada 8. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā pilnvaras, kas Komisijai piešķirtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 184/2005 (3), būtu jāsaskaņo ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. un 291. pantu.

(2)

Augstas kvalitātes un salīdzināmības statistika par maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (ĀTI) ir būtiska tiem, kuri ir atbildīgi par sabiedrisko politiku Savienībā, pētniekiem un visiem Eiropas iedzīvotājiem. Komisijai (Eurostat) būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai ļautu viegli un vienkārši piekļūt datu rindām tiešsaistē, kā arī sniegtu lietotājiem datu viegli saprotamu izklāstu.

(3)

Eiropas statistikai par maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ĀTI ir būtiska nozīme uz informāciju balstītas ekonomikas politikas un precīzu ekonomikas prognožu nodrošināšanā.

(4)

Pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (4), Komisija, ņemot vērā LESD noteiktos kritērijus, ar paziņojumu (5) ir apņēmusies pārskatīt leģislatīvos aktus, kuros patlaban ir iekļautas atsauces uz regulatīvo kontroles procedūru.

(5)

Regula (EK) Nr. 184/2005 satur atsauces uz regulatīvo kontroles procedūru, un tādējādi tā būtu jāpārskata, ņemot vērā LESD noteiktos kritērijus.

(6)

Lai Regulu (EK) Nr. 184/2005 saskaņotu ar LESD 290. un 291. pantu, īstenošanas pilnvaras, kuras ar minēto regulu piešķirtas Komisijai, būtu jāaizstāj ar pilnvarām pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus.

(7)

Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, ja ekonomikas vai tehnikas attīstības rezultātā ir jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 184/2005 I pielikuma 6., 7. un 8. tabulā norādītie ģeogrāfiskā iedalījuma līmeņi, institucionālo sektoru iedalījuma līmeņi un ekonomisko darbību iedalījuma līmeņi, ar noteikumu, ka šādi atjauninājumi neietekmē ne ziņošanas slogu, ne arī maina piemērojamo konceptuālo sistēmu, kas ir tās pamatā. Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu arī tad, ja jāizslēdz vai jāsamazina atsevišķas prasības par minētās regulas I pielikumā ietvertajām datu plūsmām – ar noteikumu, ka šāda izslēgšana vai samazināšana nemazina saskaņā ar šo regulu iegūtās statistikas kvalitāti. Šādos deleģētajos aktos būtu arī jāparedz tā termiņa pagarināšana, kurā jāziņo par konstatējumiem, kas gūti pētījumos par ĀTI statistiku, pamatojoties uz galīgo īpašumtiesību jēdzienu, un ĀTI statistiku, nošķirot darījumus saistībā ar ĀTI jaunos projektos no ĀTI saistībā ar pārņemšanu. Komisijai būtu jānodrošina, ka ar minētajiem deleģētajiem aktiem dalībvalstīm vai respondentu vienībām netiek radīts būtisks papildu slogs tam, kas nepieciešams šīs regulas nolūkiem, vai mainīta piemērojamā konceptuālā sistēma, kas ir tās pamatā. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (6). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(8)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 184/2005 īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai nolūkā saskaņot kvalitātes ziņojumu kārtību, struktūru un periodiskumu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(9)

Regulas (EK) Nr. 184/2005 11. pantā minētā Maksājumu bilances komiteja ir sniegusi padomu un palīdzējusi Komisijai tās īstenošanas pilnvaru izmantošanā. Saskaņā ar jauno Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) struktūras stratēģiju, kuras mērķis ir uzlabot koordināciju un partnerību skaidrā piramīdveida struktūrā ESS, Eiropas Statistikas sistēmas komitejai (ESSK), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009 (7), būtu jāpilda padomdevējas loma un jāpalīdz Komisijai tās īstenošanas pilnvaru izmantošanā. Šim nolūkam būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 184/2005, atsauces uz Maksājumu bilances komiteju aizstājot ar atsaucēm uz ESSK.

(10)

Labā operatīvā sadarbība, kas pastāv starp valstu centrālajām bankām (VCB) un valstu statistikas birojiem (VSB), kā arī starp Eurostat un Eiropas Centrālo banku (ECB), ir vērtība, kas būtu jāsaglabā un vēl vairāk jāpilnveido, lai uzlabotu makroekonomiskās statistikas, piemēram, maksājumu bilances statistikas, finanšu statistikas, valdības finanšu statistikas un nacionālo kontu vispārējo saskaņotību un kvalitāti. VCB un VSB, piedaloties attiecīgajās ekspertu grupās, kuras atbild par maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ĀTI statistiku, arī turpmāk ir cieši iesaistītas visu ar maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ĀTI statistiku saistīto lēmumu pieņemšanā. Sadarbība starp ESS un Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS) stratēģiskā līmenī tiek koordinēta Eiropas Statistikas forumā, kas izveidots, ievērojot 2013. gada 24. aprīlī parakstīto saprašanās memorandu par Eiropas Statistikas sistēmas dalībnieku un Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībnieku sadarbību.

(11)

Lai vēl vairāk pastiprinātu sadarbību starp ESS un ECBS, Komisijai būtu jālūdz ar Padomes Lēmumu 2006/856/EK (8) izveidotās Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas atzinums visos jautājumos, kas ietilpst tās kompetencē, kā norādīts minētajā lēmumā.

(12)

Ievērojot LESD 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, par visiem ierosinātajiem Savienības aktiem, kas ir ECB kompetencē, būtu ar to jāapspriežas.

(13)

Dalībvalstīm Eiropas statistikas sagatavošanai prasītie dati par maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ĀTI būtu jāsniedz laikus, atbilstošā veidā un pietiekami kvalitatīvi.

(14)

Kopš Regulas (EK) Nr. 184/2005 pieņemšanas starptautiskās kapitāla plūsmas kļuvušas gan intensīvākas, gan sarežģītākas. Plašāk izmantojot īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības un juridiskās konstrukcijas kapitāla plūsmu novirzīšanai, šādas plūsmas kļuvis grūtāk uzraudzīt, lai nodrošinātu to izsekojamību un novērstu dubultu vai daudzkārtēju uzskaiti.

(15)

Tādēļ, lai uzlabotu pārredzamību un granularitāti attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ĀTI, būtu jāatjaunina Regula (EK) Nr. 184/2005.

(16)

Lai vāktu šajā regulā noteikto atbilstošo informāciju, dalībvalstīm būtu jāizmanto visi būtiskie un piemērotie avoti, tostarp administratīvo datu avoti, piemēram, uzņēmumu reģistri vai Eurogrupas reģistrs. Pārredzamību varētu pastiprināt, arī izmantojot nesenos jauninājumus, piemēram, globālo juridiskās personas identifikatoru, kā arī faktisko īpašumtiesību reģistrus, kas izveidoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 (9).

(17)

Lai izstrādātu ĀTI statistiku, pamatojoties uz galīgo īpašumtiesību jēdzienu un ĀTI statistiku, nošķirot darījumus saistībā ar ĀTI jaunos projektos no ĀTI saistībā ar pārņemšanu, kas attiecīgajā laikposmā parasti nepalielina bruto kapitāla veidošanu dalībvalstīs, būtu jāizstrādā un jāuzlabo minētajām jomām atbilstoša metodoloģija. Tas būtu jādara, sadarbojoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju, Starptautisko Valūtas fondu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferenci.

(18)

Izmēģinājuma pētījumos būtu jāizstrādā nosacījumi, tostarp metodoloģiskais pamats, lai ieviestu jaunu ĀTI gada statistikas datu vākšanu un izvērtētu ar attiecīgo datu vākšanu saistītās izmaksas, statistikas kvalitāti, kā arī salīdzināmību starp valstīm. Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par minēto pētījumu rezultātiem.

(19)

Lai nodrošinātu dalībvalstu iesniegto statistikas datu kvalitāti, Komisijai būtu jāizmanto attiecīgās prerogatīvas un pilnvaras, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. pantā.

(20)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 184/2005,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 184/2005 groza šādi:

1)

regulas 2. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu, ja ekonomikas vai tehnikas attīstības rezultātā ir jāatjaunina pielikuma 6., 7. un 8. tabulā norādītie ģeogrāfiskā iedalījuma līmeņi, institucionālo sektoru iedalījuma līmeņi un ekonomisko darbību iedalījuma līmeņi, ar noteikumu, ka šādi atjauninājumi neietekmē ne ziņošanas slogu, ne arī maina piemērojamo konceptuālo sistēmu, kas ir tās pamatā.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu, ja atsevišķas prasības par I pielikumā minētajām datu plūsmām ir jāizslēdz vai jāsamazina, ar noteikumu, ka šāda izslēgšana vai samazināšana nemazina saskaņā ar šo regulu iegūtās statistikas kvalitāti.

Īstenojot šīs pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada būtisku papildu slogu dalībvalstīm vai respondentiem.

Turklāt Komisija pienācīgi pamato minētajos deleģētajos aktos paredzētās darbības, vajadzības gadījumā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009 (*) 14. panta 3. punktu apsverot izmaksu lietderību, tostarp respondentiem uzlikto slogu un izstrādes izmaksas.

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).”;"

2)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Kvalitātes kritēriji un ziņojumi

1.   Piemērojot šo regulu, datiem, kas nosūtāmi saskaņā ar šīs regulas 5. pantu, piemēro Regulas (EK) Nr. 223/2009 12. panta 1. punktā izklāstītos kvalitātes kritērijus.

2.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) ziņojumu par nosūtīto datu kvalitāti (“kvalitātes ziņojums”).

3.   Piemērojot 1. punktā minētos kvalitātes kritērijus datiem, uz kuriem attiecas šī regula, kvalitātes ziņojumu kārtību, struktūru un periodiskumu nosaka Komisija, pieņemot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 11. panta 2. punktā.

4.   Komisija (Eurostat) ar 11. panta 1. punktā minētās Eiropas Statistikas sistēmas komitejas palīdzību novērtē nosūtīto datu kvalitāti, pamatojoties uz kvalitātes ziņojumu pienācīgu analīzi, un sagatavo un publicē ziņojumu par šīs regulas darbības jomā ietvertās Eiropas statistikas kvalitāti. Minēto ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei informācijas nolūkos.

5.   Dalībvalstis dara Komisijai (Eurostat) zināmas jebkuras svarīgās metodoloģiskās vai cita veida izmaiņas, kas ietekmētu nosūtītos datus, ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šādu izmaiņu piemērošanas uzsākšanas. Komisija informē Eiropas Parlamentu un pārējās dalībvalstis par jebkuru šādu paziņojumu.”;

3)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Datu plūsmas

1.   Sagatavojamo statistiku grupē nosūtīšanai Komisijai (Eurostat) saskaņā ar šādiem datu plūsmu veidiem:

a)

maksājumu bilances mēneša statistika;

b)

maksājumu bilances ceturkšņa statistika;

c)

starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība;

d)

ĀTI plūsmas;

e)

ĀTI pozīcijas.

2.   Komisija (Eurostat) un dalībvalstis, sadarbojoties ar attiecīgajiem starptautiskajiem partneriem, izstrādā atbilstošu metodoloģiju, lai apkopotu ĀTI statistiku, pamatojoties uz galīgo īpašumtiesību jēdzienu papildus tiešā partnera principam, un ĀTI statistiku, nošķirot darījumus saistībā ar ĀTI jaunos projektos no ĀTI saistībā ar pārņemšanu.

3.   Līdz 2018. gada 20. jūlijam Komisija (Eurostat) nosaka, kādi izmēģinājuma pētījumi dalībvalstīm jāveic saistībā ar ĀTI gada statistiku, pamatojoties uz galīgo īpašumtiesību jēdzienu un ĀTI statistiku, nošķirot darījumus saistībā ar ĀTI jaunos projektos no ĀTI saistībā ar pārņemšanu. Šādu pētījumu nolūks ir izveidot nosacījumus, tostarp metodoloģisko pamatu, ieviest jaunu datu vākšanu par ĀTI gada statistiku un novērtēt ar attiecīgo datu vākšanu saistītās izmaksas, gaidāmo statistikas kvalitāti, kā arī salīdzināmību starp valstīm.

4.   Lai veicinātu 3. punktā minēto pētījumu veikšanu, Savienība dalībvalstīm var sniegt finansiālu atbalstu dotāciju veidā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (**).

5.   Līdz 2019. gada 20. jūlijam Komisija (Eurostat) sagatavo ziņojumu par secinājumiem, kas gūti 3. punktā minētajos pētījumos. Minēto ziņojumu pārsūta Eiropas Parlamentam un Padomei un attiecīgā gadījumā apzina atlikušos nosacījumus, kas jāizpilda, lai izstrādātu 2. punktā minēto metodoloģiju.

6.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10. pantu, lai par 12 mēnešiem pagarinātu šā panta 5. punktā minēto termiņu, kādā iesniedzams ziņojums, ja Komisijas novērtējums par minētajā punktā minētajiem izmēģinājuma pētījumiem norāda, ka nepieciešama atlikušo nosacījumu apzināšana.

Īstenojot minētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada būtisku papildu slogu dalībvalstīm vai respondentiem.

Turklāt Komisija pienācīgi pamato minētajos deleģētajos aktos paredzētās darbības, vajadzības gadījumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 14. panta 3. punktu apsverot izmaksu lietderību, tostarp respondentiem uzlikto slogu un izstrādes izmaksas.

7.   Ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc 5. punktā minētā ziņojuma izdošanas Komisija attiecīgā gadījumā un jo īpaši atkarībā no Komisijas novērtējuma par 3. punktā minētajiem izmēģinājuma pētījumu rezultātiem ierosina šīs regulas grozījumus, lai definētu metodoloģiskās un datu prasības attiecībā uz ĀTI gada statistiku par galīgo īpašumtiesību jēdzienu un par ĀTI gada statistiku, nošķirot darījumus saistībā ar ĀTI jaunos projektos no ĀTI saistībā ar pārņemšanu.

(**)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).”;"

4)

regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Informācijas izplatīšana

1.   Komisija (Eurostat) izplata Eiropas statistiku, kas sagatavota saskaņā ar šo regulu, ievērojot periodiskumu, kas ir līdzīgs I pielikumā noteiktajam. Minētā statistika tiek darīta pieejama Komisijas (Eurostat) tīmekļa vietnē.

2.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 18. pantu un neskarot statistiskās konfidencialitātes nodrošināšanu, dalībvalstis un Komisija (Eurostat) nodrošina šajā regulā prasīto datu un metadatu izplatīšanu, kā arī precīzu metodoloģiju, ko izmanto to apkopošanai.”;

5)

regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 2. panta 3. punktā un 5. panta 6. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2016. gada 19. jūlija. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 3. punktā un 5. panta 6. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (***).

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 2. panta 3. punktu un 5. panta 6. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

(***)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;"

6)

regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

“11. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē (****).

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

(****)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”;"

7)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Ziņojumi par īstenošanu

Līdz 2018. gada 28. februārim un pēc tam reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.

Ar minēto ziņojumu jo īpaši:

a)

izvērtē datu kvalitāti attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ĀTI;

b)

novērtē to ieguvumu un izmaksu attiecību, kuri Savienībai, dalībvalstīm un sagatavotās statistikas informācijas sniedzējiem un izmantotājiem radušies saistībā ar statistikas sagatavošanu;

c)

apzina jomas, kurās būtu vajadzīgi iespējami uzlabojumi un grozījumi, ņemot vērā iegūtos rezultātus.”;

8)

iekļauj šādu pantu:

“12.a pants

Sadarbība ar citām komitejām

Visos jautājumos, kas ietilpst ar Padomes Lēmumu 2006/856/EK (*****) izveidotās Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas kompetencē, Komisija saskaņā ar minēto lēmumu pieprasa minētās komitejas atzinumu.

(*****)  Padomes Lēmums 2006/856/EK (2006. gada 13. novembris), ar ko izveido Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (OV L 332, 30.11.2006., 21. lpp.).”;"

9)

I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2016. gada 8. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A.G. KOENDERS


(1)  OV C 31, 30.1.2015., 3. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2016. gada 10. maija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2016. gada 30. maija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 184/2005 (2005. gada 12. janvāris) par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (OV L 35, 8.2.2005., 23. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(5)  OV L 55, 28.2.2011., 19. lpp.

(6)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).

(8)  Padomes Lēmums 2006/856/EK (2006. gada 13. novembris), ar ko izveido Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteju (OV L 332, 30.11.2006., 21. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 184/2005 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 2. tabulas ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Periodiskums: reizi ceturksnī

Pirmais pārskata periods: 2014. gada pirmais ceturksnis

Termiņš: T + 85 no 2014. gada līdz 2016. gadam; T + 82 no 2017. gada (2)

(2)  Pāreja uz T + 82 nav obligāta dalībvalstīm, kas nav monetārajā savienībā.”;"

2)

pielikuma 2. tabulas E daļā “Starptautisko investīciju bilance” ierakstu “Atvasinātie finanšu instrumenti (izņemot rezerves aktīvus) un darbinieku akciju iespējas līgumi” aizstāj ar šādu:

“Atvasinātie finanšu instrumenti (izņemot rezerves aktīvus) un darbinieku akciju iespējas līgumi

Atbilstoši rezidenta sektoram (Sec 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)”;

3)

pielikuma 4.1. tabulu groza šādi:

a)

ierakstu “Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) – Darījumi” aizstāj ar šādu:

“Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) – Darījumi

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

b)

ierakstu “Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) – Darījumi” aizstāj ar šādu:

“Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) – Darījumi

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

c)

pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

“(*)

Geo 6: Geo 6 treknrakstā, obligāti no 2015. pārskata gada.”;

4)

pielikuma 4.2. tabulu groza šādi:

a)

ierakstu “Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) – Ienākumi” aizstāj ar šādu:

“Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA) – Ienākumi

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

b)

ierakstu “Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) – Ienākumi” aizstāj ar šādu:

“Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE) – Ienākumi

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

c)

pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

“(*)

Geo 6: Geo 6 treknrakstā, obligāti no 2015. pārskata gada.”;

5)

pielikuma 5.1. tabulu groza šādi:

a)

ierakstu “Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)” aizstāj ar šādu:

“Tiešās investīcijas ārvalstīs (DIA)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

b)

ierakstu “Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)” aizstāj ar šādu:

“Tiešās investīcijas ekonomikā, par kuru ziņo (DIRE)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)”;

c)

pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

“(*)

Geo 6: Geo 6 treknrakstā, obligāti no 2015. pārskata gada.”Top