EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0861

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/861 (2016. gada 18. februāris), ar kuru labo Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 528/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par iespējas līgumu riskiem, kuri nav delta riski, saskaņā ar standartizēto tirgus riska pieeju, un Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 604/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kvalitātes un attiecīgiem kvantitātes kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu to darbinieku kategorijas, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/0901

OJ L 144, 1.6.2016, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/861/oj

1.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/21


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/861

(2016. gada 18. februāris),

ar kuru labo Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 528/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par iespējas līgumu riskiem, kuri nav delta riski, saskaņā ar standartizēto tirgus riska pieeju, un Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 604/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kvalitātes un attiecīgiem kvantitātes kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu to darbinieku kategorijas, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (1), un jo īpaši tās 94. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2), un jo īpaši tās 329. panta 3. punkta trešo daļu, 352. panta 6. punkta trešo daļu un 358. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 329. panta 3. punktā, 352. panta 6. punkta trešajā daļā un 358. panta 4. punkta trešajā daļā ir paredzēts, ka Eiropas Banku iestāde (EBI) izstrādā vairākas metodes, kas dod iespēju pašu kapitāla prasībās papildus deltas riskam ņemt vērā citus riskus tā, lai tas būtu samērīgi ar iestāžu darbības apmēru un sarežģītību iespējas līgumu un regulētā tirgū tirgotu garantiju [iespējas sertifikātu (warrants)] jomā. Attiecīgi EBI šajā jomā izstrādāja regulatīvo tehnisko standartu projektu, kuru Komisija apstiprināja un pieņēma ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 528/2014 (3).

(2)

Ar Direktīvu 2013/36/ES izveidotajā prudenciālās uzraudzības sistēmā ir paredzēts, ka ikviena iestāde identificē visus darbiniekus, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu. EBI saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 94. panta 2. punktu šajā jomā izstrādāja regulatīvo tehnisko standartu projektu, kuru Komisija apstiprināja un pieņēma ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 604/2014 (4).

(3)

Deleģētajā regulā (ES) Nr. 528/2014 un Deleģētajā regulā (ES) Nr. 604/2014 ir pieļautas dažas kļūdas, kuras ir nepieciešams labot.

(4)

Deleģētajā regulā (ES) Nr. 528/2014 būtu jāparedz, ka vienkāršoto pieeju drīkst izmantot vienīgi iestādes, kuras iespējas līgumus un iespējas sertifikātus tikai pērk, taču šīm iestādēm nedrīkstētu uzlikt pienākumu izmantot šo pieeju. Tāpēc Deleģētās regulas (ES) Nr. 528/2014 2. panta redakcija, ar kuru minētajām iestādēm ir uzlikts pienākums izmantot vienkāršoto pieeju un pārējām iestādēm savukārt nav liegts izmantot šo pieeju, būtu jālabo.

(5)

Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 1. punkta c) apakšpunkts attiecīgi būtu jālabo tā, lai visi darbinieki, kuri to kopējā atalgojuma ziņā ietilpst tajā pašā atalgojuma grupā kā augstākā vadība un par riska uzņemšanos atbildīgās personas, tiktu uzskatīti par “personām, kuras uzņemas būtisku risku”, tas ir, personām, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu.

(6)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EBI iesniedza Komisijai.

(7)

EBI organizēja atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu sākotnējo projektu, ko labo ar šo regulu, izanalizēja iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūdza atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (5) 37. pantu.

(8)

Lai nodrošinātu, ka attiecīgos regulatīvos tehniskos standartus ir iespējams pareizi piemērot pēc iespējas drīz, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Labojums Deleģētajā regulā (ES) Nr. 528/2014

Deleģētās regulas (ES) Nr. 528/2014 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Vienkāršoto pieeju drīkst izmantot vienīgi iestādes, kas iespējas līgumus un tirgū tirgotas garantijas [iespējas sertifikātus] tikai pērk.”

2. pants

Labojums Deleģētajā regulā (ES) Nr. 604/2014

Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

darbiniekam iepriekšējā finanšu gadā tika piešķirts kopējais atalgojums, kura kopsumma ir vienāda ar vai lielāka par mazāko kopējo atalgojumu, kurš minētajā finanšu gadā piešķirts augstākās vadības loceklim vai darbiniekam, kas atbilst kādam no kritērijiem, kuri minēti 3. panta 1., 5., 6., 8., 11., 12., 13. vai 14. punktā.”

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(2)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 12. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 528/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par iespējas līgumu riskiem, kuri nav delta riski, saskaņā ar standartizēto tirgus riska pieeju (OV L 148, 20.5.2014., 29. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 4. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 604/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kvalitātes un attiecīgiem kvantitātes kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu to darbinieku kategorijas, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu (OV L 167, 6.6.2014., 30. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


Top