EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1348

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1348/2014 ( 2014. gada 17. decembris ) par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj

18.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 363/121


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1348/2014

(2014. gada 17. decembris)

par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Lai enerģijas vairumtirgus pārraudzītu efektīvi, ir regulāri jāuzrauga informācija par līgumiem, tostarp tirdzniecības rīkojumi [uzdevumi], kā arī elektroenerģijas un dabasgāzes ražošanas, uzglabāšanas, patēriņa vai pārvades iekārtu jaudas un izmantošanas dati.

(2)

Regulā (ES) Nr. 1227/2011 ir paredzēts, ka Savienībā enerģijas vairumtirgus uzrauga Energoregulatoru sadarbības aģentūra (“Aģentūra”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 713/2009 (2). Lai Aģentūra varētu pildīt savu uzdevumu, tai savlaicīgi vajadzētu būt nodrošinātai ar pilnīgu attiecīgās informācijas kopumu.

(3)

Tirgus dalībniekiem būtu regulāri jāsniedz Aģentūrai informācija par enerģijas vairumtirdzniecības līgumiem gan saistībā ar elektroenerģijas un dabasgāzes piegādi, gan saistībā ar šo preču transportēšanu. Tikai pēc argumentēta Aģentūras pieprasījuma īpašos gadījumos tai būtu jāziņo par balansēšanas pakalpojumu līgumiem, līgumiem starp atsevišķiem vienas un tās pašas uzņēmumu grupas dalībniekiem un līgumiem par mazu enerģijas ražošanas iekārtu produkcijas pārdošanu.

(4)

Parasti abām līgumslēdzējām pusēm būtu jāsniedz nepieciešamā informācija par noslēgto līgumu. Lai atvieglotu ziņošanu, pusēm vajadzētu būt iespējai ziņot otras puses vārdā vai šajā nolūkā izmantot trešo personu pakalpojumus. Neskarot iepriekš minēto un lai atvieglotu datu vākšanu, informācija par transportēšanas līgumiem, kas iegūta, pārvades sistēmas operatoram (“PSO”) piešķirot primāro jaudu, būtu jāziņo tikai attiecīgajam PSO. Iesniegtajos datos būtu jāiekļauj arī izpildīti un neizpildīti jaudas pieprasījumi.

(5)

Lai efektīvi atklātu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, ir svarīgi, lai līdz ar informāciju par līgumiem Aģentūra varētu uzraudzīt arī tirdzniecības rīkojumus, kas iesniegti organizētos tirgos. Tā kā nevar gaidīt, ka tirgus dalībniekiem šādu datu reģistrēšana veiksies viegli, par savietotiem un nesavietotiem rīkojumiem būtu jāziņo, izmantojot to organizētā tirgus vietu, kur tie iesniegti, vai trešās personas, kas var sniegt šādu informāciju.

(6)

Lai izvairītos no dubultas ziņošanas, Aģentūrai būtu jāapkopo informācija par atvasinātajiem instrumentiem, kas saistīti ar elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādes vai transportēšanas līgumiem, par kuriem saskaņā ar piemērojamiem finanšu noteikumiem no šiem avotiem ir ziņots darījumu reģistriem vai finanšu regulatoriem. Neatkarīgi no tā organizētiem tirgiem, tirdzniecības darījumu savietošanas vai ziņojumu sniegšanas sistēmām, kas ir snieguši informāciju par šādiem atvasinātajiem instrumentiem atbilstīgi finanšu noteikumiem, kuri attiecas uz to līgumu, vajadzētu būt iespējai to pašu informāciju ziņot arī Aģentūrai, ja tie šai ziņošanai piekrīt.

(7)

Lai varētu efektīvi ziņot un veikt mērķtiecīgu uzraudzību, ir jāizšķir standarta un nestandarta līgumi. Tā kā standartlīgumu cenas izmanto arī kā salīdzināmās cenas nestandarta līgumiem, Aģentūrai būtu jāsaņem informācija par standartlīgumiem katru dienu. Informācija par nestandarta līgumiem būtu jāsniedz viena mēneša laikā pēc to noslēgšanas.

(8)

Tirgus dalībniekiem būtu regulāri jāziņo Aģentūrai un valsts regulatīvajām iestādēm pēc to pieprasījuma arī dati par enerģijas ražošanas un transportēšanas infrastruktūras, tostarp sašķidrinātas dabasgāzes (LNG) un uzglabāšanas iekārtu, pieejamību un izmantošanu. Lai tirgus dalībniekiem samazinātu ziņošanas slogu un pēc iespējas efektīvāk izmantotu esošos datu avotus, ziņošanā, ja iespējams, būtu jāiesaista PSO, elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls (“elektroenerģijas PSOET”), gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkls (“gāzes PSOET”), LNG sistēmu operatori un dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatori. Atkarībā no datu svarīguma un pieejamības ziņošanas regularitāte var mainīties, jo īpaši saistībā ar datiem, kas tiek ziņoti katru dienu. Ziņošanas prasībās būtu jāievēro Aģentūras pienākums nepublicēt komerciāli sensitīvu informāciju, bet publicēt vai darīt pieejamu tikai informāciju, kas, visticamāk, neradīs nekādus konkurences traucējumus enerģijas vairumtirgos.

(9)

Ir svarīgi, lai ziņojumu sniedzējiem būtu skaidra izpratne par to, kāda informācija viņiem jāsniedz. Tāpēc Aģentūrai būtu jāizskaidro ziņojumā iekļaujamās informācijas saturs lietotāja rokasgrāmatā. Aģentūrai arī būtu jānodrošina, ka informācija tiek sniegta elektroniskos formātos, kuri ir viegli pieejami ziņojumu sniedzējiem.

(10)

Lai nodrošinātu pilnu datu kopu pastāvīgu un drošu nosūtīšanu, ziņojumu sniedzējiem būtu jāievēro pamatprasības attiecībā uz savu spēju autentificēt datu avotus, pārbaudīt datu pareizību un pilnīgumu un nodrošināt darbības nepārtrauktību. Aģentūrai būtu jānovērtē, vai ziņojumu sniedzēji šīs prasības ievēro. Novērtējumam būtu jānodrošina samērīga attieksme pret profesionālajām trešām personām, kuras apstrādā tirgus dalībnieku datus, un tirgus dalībniekiem, kuri ziņo savus datus.

(11)

Ziņojumā iekļaujamo datu veids un avots var ietekmēt resursus un laiku, kas ziņojumu sniedzējiem vajadzīgs, lai sagatavotos datu iesniegšanai. Piemēram, to procedūru pabeigšana, ar kurām ziņo par standartlīgumiem, kas noslēgti organizēta tirgus vietās, aizņem mazāk laika nekā sistēmu izveidošana ziņošanai par nestandarta līgumiem vai noteiktiem pamatdatiem. Tāpēc ziņošanas pienākums būtu jāievieš pakāpeniski, sākot ar to pamatdatu pārsūtīšanu, kas pieejami elektroenerģijas PSOET un gāzes PSOET pārredzamības platformās, kā arī standartlīgumos, kas izpildīti organizēta tirgus vietās. Nestandarta līgumu paziņošanai jāseko pēc tam, jo šo ziņošanas procedūru pabeigšanai ir vajadzīgs papildu laiks. Datu pakāpeniska ziņošana Aģentūrai arī palīdzētu labāk sadalīt resursus, lai sagatavotos informācijas saņemšanai.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1227/2011 21. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā paredzēti noteikumi par datu sniegšanu Aģentūrai, īstenojot Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. panta 2. punktu un 6. punktu. Tajā ir noteikta sīkāka informācija par vairumtirdzniecības energoproduktiem, par kuriem jāziņo, un ziņojamiem pamatdatiem. Ar to ir izveidoti arī atbilstoši kanāli datu ziņošanai, kā arī noteikti datu ziņojumu termiņi un regularitāte.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro definīcijas, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 1227/2011 2. pantā un Komisijas Regulas (ES) Nr. 984/2013 (3) 3. pantā.

Papildus piemēro arī šādas definīcijas:

1)

“pamatdati” ir informācija, kas attiecas uz elektroenerģijas un dabasgāzes ražošanas, uzglabāšanas, patēriņa vai pārvades iekārtu jaudu un izmantošanu vai ir saistīta ar LNG iekārtu jaudu un izmantošanu, tostarp šo iekārtu plānotu vai neplānotu nepieejamību;

2)

“standartlīgums” ir līgums, kas attiecas uz vairumtirdzniecības energoproduktu, kuru atļauts tirgot organizēta tirgus vietā neatkarīgi no tā, vai darījums faktiski notiek minētajā tirgus vietā vai ne;

3)

“nestandarta līgums” ir līgums, kas attiecas uz jebkuru vairumtirdzniecības energoproduktu, kurš nav iekļauts standartlīgumā;

4)

“organizēta tirgus vieta” vai “organizēts tirgus” ir:

a)

daudzpusēja sistēma, kas apvieno vai palīdz apvienot vairāku trešo personu pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem tā, lai noslēgtu līgumu;

b)

jebkura cita sistēma vai infrastruktūra, kurā vairāku trešo personu pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem var mijiedarboties tā, lai noslēgtu līgumu.

Tas attiecas uz elektroenerģijas un gāzes biržām, brokeriem un citām personām, kas profesionāli veic darījumus, un tirdzniecības vietām, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (4) 4. pantā;

5)

“grupa” ir termins ar to pašu nozīmi, kas norādīta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES (5) 2. pantā;

6)

“grupas iekšējais līgums” ir vairumtirdzniecības energoproduktu līgums, kas noslēgts ar darījuma partneri, kurš ir tās pašas grupas dalībnieks, ja abi darījuma partneri ir pilnībā iekļauti tajā pašā konsolidācijā;

7)

“ārpusbiržas darījums” ir jebkurš darījums, kas veikts ārpus organizēta tirgus;

8)

“nominācija” ir:

attiecībā uz elektroenerģiju: fiziskas pārvades tiesību turētāja un tā darījumu partnera paziņojums par starpzonu jaudas izmantošanu attiecīgajam pārvades sistēmas operatoram (operatoriem) (“PSO”),

attiecībā uz dabasgāzi: iepriekšējs tīkla lietotāja paziņojums PSO par faktisko plūsmu, ko tīkla lietotājs vēlas ievadīt sistēmā vai aizvadīt no tās;

9)

“balansēšanas enerģija” ir enerģija, ko izmanto PSO, lai veiktu balansēšanu;

10)

“balansēšanas jauda (rezerves)” ir līgumā paredzētā rezerves jauda;

11)

“balansēšanas pakalpojumi” ir

attiecībā uz elektroenerģiju: balansēšanas jauda, balansēšanas enerģija vai abas,

attiecībā uz dabasgāzi: pakalpojums, ko pārvades sistēmas operatoram sniedz saskaņā ar līgumu par gāzes pieprasījuma vai piedāvājuma īstermiņa svārstību izlīdzināšanai vajadzīgās gāzes piegādi;

12)

“patēriņa vienība” ir resurss, kas saņem elektroenerģiju vai dabasgāzi pašu vajadzībām;

13)

“ražošanas vienība” ir elektroenerģijas ģenerēšanas objekts, kas sastāv no vienas ģenerētājvienības vai ģenerētājvienību kopuma.

II NODAĻA

ZIŅOŠANAS PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ DARĪJUMIEM

3. pants

Ziņojumā iekļaujamo līgumu saraksts

1.   Aģentūrai ziņo par šādiem līgumiem:

a)

attiecībā uz vairumtirdzniecības energoproduktiem, kas saistīti ar elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādi, ja piegāde notiek Savienībā:

i)

tekošās dienas līgumi par elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādi, ja piegāde notiek Savienībā, neatkarīgi no šo energoproduktu tirdzniecības vietas un veida, jo īpaši neatkarīgi no tā, vai tie tiek izsolīti vai tirgoti pastāvīgi;

ii)

nākamās dienas līgumi par elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādi, ja piegāde notiek Savienībā, neatkarīgi no šo energoproduktu tirdzniecības vietas un veida, jo īpaši neatkarīgi no tā, vai tie tiek izsolīti vai tirgoti pastāvīgi;

iii)

divu nākamo dienu līgumi par elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādi, ja piegāde notiek Savienībā, neatkarīgi no šo energoproduktu tirdzniecības vietas un veida, jo īpaši neatkarīgi no tā, vai tie tiek izsolīti vai tirgoti pastāvīgi;

iv)

nedēļas nogales līgumi par elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādi, ja piegāde notiek Savienībā, neatkarīgi no šo energoproduktu tirdzniecības vietas un veida, jo īpaši neatkarīgi no tā, vai tie tiek izsolīti vai tirgoti pastāvīgi;

v)

retroaktīvās tirdzniecības līgumi par elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādi, ja piegāde notiek Savienībā, neatkarīgi no šo energoproduktu tirdzniecības vietas un veida, jo īpaši neatkarīgi no tā, vai tie tiek izsolīti vai tirgoti pastāvīgi;

vi)

citi līgumi par elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādi, ja piegādes periods pārsniedz divas dienas un ja piegāde notiek Savienībā, neatkarīgi no šo energoproduktu tirdzniecības vietas un veida, jo īpaši neatkarīgi no tā, vai tie tiek izsolīti vai tirgoti pastāvīgi;

vii)

līgumi par elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādi vienai patēriņa vienībai ar tehnisko spēju patērēt 600 GWh gadā vai vairāk;

viii)

iespēju līgumi, biržā tirgoti nākotnes līgumi, mijmaiņas darījumu līgumi un citi līgumu atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz Savienībā ražotu, tirgotu vai piegādātu elektroenerģiju vai dabasgāzi;

b)

vairumtirdzniecības energoprodukti, kas saistīti ar elektroenerģijas vai dabasgāzes transportēšanu Savienībā:

i)

līgumi, kuri saistīti ar elektroenerģijas vai dabasgāzes transportēšanu Savienībā starp divām vai vairākām vietām vai tirdzniecības zonām un kurus ir noslēdzis PSO vai kuri noslēgti PSO vārdā skaidri noteiktas primārās jaudas piešķiršanas rezultātā un kuros ir noteiktas fiziskas vai finansiālas jaudas tiesības vai pienākumi;

ii)

līgumi, kuri saistīti ar elektroenerģijas vai dabasgāzes transportēšanu Savienībā starp divām vai vairākām vietām vai tirdzniecības zonām, kuri ir noslēgti starp tirgus dalībniekiem sekundāros tirgos un kuros ir noteiktas fiziskas vai finansiālas jaudas tiesības vai pienākumi, tostarp šādu līgumu tālākpārdošana un tālāknodošana;

iii)

iespēju līgumi, biržā tirgoti nākotnes līgumi, mijmaiņas darījumu līgumi un citi līgumu atvasinātie instrumenti, kas attiecas uz elektroenerģijas vai dabasgāzes transportēšanu Savienībā.

2.   Lai atvieglotu ziņojumu iesniegšanu, Aģentūra izstrādā un uztur standartlīgumu publisku sarakstu, kā arī savlaicīgi atjaunina minēto sarakstu. Lai atvieglotu ziņojumu iesniegšanu, stājoties spēkā šai regulai, Aģentūra izstrādā un uztur organizētu tirgu vietu publisku sarakstu. Aģentūra savlaicīgi atjaunina minēto sarakstu.

Lai palīdzētu Aģentūrai izpildīt pirmajā daļā minētos pienākumus, organizēta tirgus vietas iesniedz Aģentūrai identificējošus atsauces datus par katru vairumtirdzniecības energoproduktu, kuru tās uzņemas tirgot. Informāciju iesniedz Aģentūras noteiktā formātā pirms tirdzniecības sākšanas saistībā ar konkrēto līgumu. Organizēta tirgus vietas iesniedz informācijas atjauninājumus, ja ir notikušas izmaiņas.

Lai atvieglotu ziņojumu iesniegšanu, galapatērētāju puse līgumam, kas minēts 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta vii) punktā, informē tās darījumu partneri par attiecīgās patēriņa vienības tehnisko spēju patērēt 600 GWh gadā vai vairāk.

4. pants

To līgumu saraksts, kas iekļaujami ziņojumā pēc Aģentūras pieprasījuma

1.   Šādi līgumi un informācija par darījumiem saistībā ar šādiem līgumiem, ja vien tie nav noslēgti organizēta tirgus vietās, ir iekļaujami ziņojumā tikai pēc argumentēta Aģentūras pieprasījuma un īpašos gadījumos:

a)

grupas iekšējie līgumi;

b)

fiziskas piegādes līgumi attiecībā uz elektroenerģiju, ko saražo viena ražošanas vienība, kuras jauda nepārsniedz 10 MW, vai ražošanas vienības, kuru kopējā jauda nepārsniedz 10 MW;

c)

fiziskas piegādes līgumi attiecībā uz dabasgāzi, ko saražo viena dabasgāzes ražošanas iekārta, kuras ražošanas jauda nepārsniedz 20 MW;

d)

līgumi par balansēšanas pakalpojumiem attiecībā uz elektroenerģiju un dabasgāzi.

2.   Tirgus dalībniekiem, kas veic darījumus tikai saistībā ar līgumiem, kuri minēti 1. punkta b) un c) apakšpunktā, nav jāreģistrējas valsts regulatīvajā iestādē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 9. panta 1. punktu.

5. pants

Informācija par ziņojumā iekļaujamiem līgumiem, tostarp tirdzniecības rīkojumiem

1.   Informācija, kas jāpaziņo atbilstīgi 3. pantam, ir šāda:

a)

attiecībā uz standartlīgumiem par elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādi – dati, kas noteikti pielikuma 1. tabulā;

b)

attiecībā uz nestandarta līgumiem par elektroenerģijas vai dabasgāzes piegādi – dati, kas noteikti pielikuma 2. tabulā;

c)

attiecībā uz standarta un nestandarta līgumiem par elektroenerģijas transportēšanu – dati, kas noteikti pielikuma 3. tabulā;

d)

attiecībā uz standarta un nestandarta līgumiem par dabasgāzes transportēšanu – dati, kas noteikti pielikuma 4. tabulā.

Informāciju par darījumiem, kas veikti saistībā ar nestandarta līgumiem, kuros norādīts vismaz precīzs apjoms un cena, ziņo, izmantojot pielikuma 1. tabulu.

2.   Aģentūra ziņojumā iekļaujamo informāciju, kas minēta 1. punktā, sīkāk izskaidro lietotāja rokasgrāmatā un pēc apspriešanās ar attiecīgajām personām publisko to, tiklīdz šī regula stājas spēkā. Aģentūra apspriežas ar attiecīgajām personām par būtiskiem atjauninājumiem lietotāja rokasgrāmatā.

6. pants

Kanāli ziņošanai par darījumiem

1.   Tirgus dalībnieki sniedz Aģentūrai informāciju par vairumtirdzniecības energoproduktu līgumiem, kas noslēgti organizēta tirgus vietās, tostarp par savietotiem un nesavietotiem rīkojumiem, izmantojot attiecīgo organizētā tirgus vietu vai tirdzniecības darījumu savietošanas vai paziņojumu sniegšanas sistēmas.

Organizētā tirgus vieta, kur noslēgts vairumtirdzniecības energoprodukta līgums vai iesniegts tirdzniecības rīkojums, pēc tirgus dalībnieka pieprasījuma piedāvā datu ziņošanas līgumu.

2.   PSO vai trešās personas, kas rīkojas to vārdā, sniedz informāciju par līgumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā, tostarp par savietotiem un nesavietotiem rīkojumiem.

3.   Tirgus dalībnieki vai trešās personas, kuras rīkojas to vārdā, sniedz informāciju par līgumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā un 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā un kas noslēgti ārpus organizēta tirgus.

4.   Vajadzības gadījumā informāciju, kas saistīta ar vairumtirdzniecības energoproduktiem, par kuriem ir ziņots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (6) 26. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 (7) 9. pantu, Aģentūrā iesniedz:

a)

Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. pantā minētie darījumu reģistri;

b)

Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. pantā minētās apstiprinātas ziņošanas sistēmas;

c)

Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantā minētās kompetentās iestādes;

d)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

5.   Ja personas ir sniegušas informāciju par darījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 26. pantu vai Regulas (ES) Nr. 648/2012 9. pantu, viņu pienākumu attiecībā uz šīs informācijas paziņošanu atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. panta 1. punktam uzskata par izpildītu.

6.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. panta 3. punkta otro daļu un neskarot šā panta 5. punktu, organizētiem tirgiem, tirdzniecības darījumu savietošanas vai paziņojumu sniegšanas sistēmām jāspēj nodrošināt informāciju, kas minēta šā panta 1. punktā, tieši Aģentūrai.

7.   Ja trešā persona sniedz ziņojumu viena vai abu darījuma partneru vārdā vai ja viens darījuma partneris sniedz informāciju par līgumu arī otra darījuma partnera vārdā, ziņojumā iekļauj atbilstošus datus attiecībā uz katru no darījuma partneriem un pilnīgu informācijas kopumu, kas būtu bijis jāziņo, ja par līgumiem būtu ziņojis katrs darījuma partneris atsevišķi.

8.   Aģentūra no tirgus dalībniekiem un ziņojumu sniedzējiem var pieprasīt papildu informāciju un skaidrojumus par viņu iesniegtajiem datiem.

7. pants

Termiņš ziņošanai par darījumiem

1.   Informāciju par standartlīgumiem un tirdzniecības rīkojumiem, tostarp izsolēm, ziņo iespējami drīz, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai rīkojuma iesniegšanas.

Par jebkuriem noslēgtā līguma vai tirdzniecības rīkojuma grozījumiem vai tā izbeigšanu ziņo iespējami drīz, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma grozīšanas vai izbeigšanas.

2.   Izsoļu tirgu gadījumā, kur rīkojumi nav publiski redzami, ziņo tikai par noslēgtajiem līgumiem un galīgajiem rīkojumiem. Par tiem ziņo ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc izsoles.

3.   Rīkojumi, kas brokeru dienestos iesniegti mutiski un neparādās uz elektroniskajiem ekrāniem, ir iekļaujami ziņojumā tikai pēc Aģentūras pieprasījuma.

4.   Informāciju par nestandarta līgumiem, tostarp par jebkuriem līguma grozījumiem vai tā izbeigšanu un darījumiem, kas minēti 5. panta 1. punkta otrajā daļā, paziņo ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc līguma noslēgšanas, grozīšanas vai izbeigšanas.

5.   Informāciju par līgumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā, paziņo iespējami drīz, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc dienas, kad ir pieejami piešķiršanas rezultāti. Par jebkuriem noslēgto līgumu grozījumiem vai to izbeigšanu paziņo iespējami drīz, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līgumu grozīšanas vai izbeigšanas.

6.   Informāciju par vairumtirdzniecības energoproduktu līgumiem, kas noslēgti pirms dienas, kurā ziņošanas pienākums stājās spēkā, un kas minētajā dienā nav izpildīti, Aģentūrai ziņo 90 dienu laikā pēc dienas, kad ziņošanas pienākums stājās spēkā attiecībā uz šiem līgumiem.

Ziņojumā iekļauj tikai tos datus, kurus var iegūt no jau pastāvošiem tirgus dalībnieku reģistriem. Tajā ietver vismaz tos datus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/73/EK (8) 44. panta 2. punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/72/EK (9) 40. panta 2. punktā.

III NODAĻA

PAMATDATU ZIŅOŠANA

8. pants

Pamatdatu ziņošanas noteikumi attiecībā uz elektroenerģiju

1.   Elektroenerģijas PSOET tirgus dalībnieku vārdā sniedz Aģentūrai informāciju par elektroenerģijas ražošanas, patēriņa un pārvades iekārtu jaudu un izmantošanu, tostarp par šo iekārtu plānotu vai neplānotu nepieejamību, kā minēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 543/2013 (10) 6.–17. pantā. Informāciju paziņo, izmantojot centrālo informācijas pārredzamības platformu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 543/2013 3. pantā.

2.   Elektroenerģijas PSOET dara Aģentūrai pieejamu 1. punktā minēto informāciju, tiklīdz tā ir pieejama centrālajā informācijas pārredzamības platformā.

Regulas (ES) Nr. 543/2013 7. panta 1. punktā minēto informāciju Aģentūrai iesniedz strukturētā veidā, norādot arī minētās patēriņa vienības nosaukumu un atrašanās vietu, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.

Regulas (ES) Nr. 543/2013 16. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju Aģentūrai dara pieejamu ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.

3.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. panta 5. punktu elektroenerģijas PSO vai trešās personas, kas rīkojas to vārdā, ziņo Aģentūrai un pēc to pieprasījuma valsts regulatīvajām iestādēm par galīgajām nominācijām starp tirdzniecības zonām, norādot iesaistīto tirgus dalībnieku identitāti un paredzēto daudzumu. Informāciju dara pieejamu ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.

9. pants

Pamatdatu ziņošanas noteikumi attiecībā uz gāzi

1.   Gāzes PSOET tirgus dalībnieku vārdā sniedz Aģentūrai informāciju par dabasgāzes pārvades iekārtu jaudu un izmantošanu, tostarp par šo iekārtu plānotu vai neplānotu nepieejamību, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/2009 (11) I pielikuma 3.3. punkta 1. apakšpunktā un 3.3. punkta 5. apakšpunktā. Informāciju ziņo, izmantojot Savienības mēroga centrālo platformu, kā minēts Regulas (EK) Nr. 715/2009 I pielikuma 3.1.1. punkta 1. apakšpunkta h) punktā.

Gāzes PSOET Aģentūrai dara pieejamu šā punkta pirmajā daļā minēto informāciju, tiklīdz tā ir pieejama Savienības mēroga centrālajā platformā.

2.   Gāzes PSO vai trešās personas, kas rīkojas to vārdā, Aģentūrai un pēc to pieprasījuma valsts regulatīvajām iestādēm ziņo par rezervētajām jaudām nākamās dienas nominācijām un galīgajām renominācijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. panta 5. punktu, norādot iesaistīto tirgus dalībnieku identitāti un piešķirtos daudzumus. Informāciju dara pieejamu ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.

Informāciju sniedz par šādiem pārvades sistēmas punktiem:

a)

visiem starpsavienojuma punktiem;

b)

ražošanas iekārtu, tostarp ieguves un apstrādes stadijas cauruļvadu, ieejas punktiem;

c)

izejas punktiem, kas pieslēgti vienam patērētājam;

d)

uzglabāšanas vietas ieejas un izejas punktiem;

e)

LNG iekārtām;

f)

fiziskiem un virtuāliem centriem.

3.   LNG sistēmu operatori, kas definēti Direktīvas 2009/73/EK 2. panta 12. punktā, Aģentūrai un pēc to pieprasījuma valsts regulatīvajām iestādēm sniedz šādu informāciju par katru LNG iekārtu:

a)

LNG iekārtas tehniskā, līgumā paredzētā un pieejamā jauda pa dienām;

b)

LNG iekārtas nosūtītais apjoms un krājumi pa dienām;

c)

LNG iekārtas plānotas un neplānotas nepieejamības paziņojumi, tostarp paziņojuma laiks un attiecīgās jaudas.

4.   Šā panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minēto informāciju sniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.

Šā panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju un tās atjauninājumus sniedz, tiklīdz minētie dati ir pieejami.

5.   Tirgus dalībnieki vai LNG sistēmu operatori, kas rīkojas to vārdā, ziņo Aģentūrai un pēc to pieprasījuma valsts regulatīvajām iestādēm šādu informāciju par katru LNG iekārtu:

a)

par kravas izkraušanu un pārkraušanu, proti:

i)

izkraušanas vai pārkraušanas datumu;

ii)

katra kuģa izkrautās vai pārkrautās kravas apjomiem;

iii)

termināļa klienta nosaukumu;

iv)

iekārtu izmantojošā kuģa nosaukumu un lielumu;

b)

plānoto izkraušanu no LNG iekārtām vai pārkraušanu LNG iekārtās pa dienām attiecībā uz nākamo mēnesi, norādot tirgus dalībnieku un termināļa klienta nosaukumu (ja tas atšķiras no tirgus dalībnieka).

6.   Šā panta 5. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju sniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc izkraušanas vai pārkraušanas.

Šā panta 5. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju sniedz pirms mēneša, uz kuru tā attiecas.

7.   Uzglabāšanas sistēmu operatori, kas definēti Direktīvas 2009/73/EK 2. panta 10. punktā, izmantojot kopīgu platformu, ziņo Aģentūrai un pēc to pieprasījuma valsts regulatīvajām iestādēm šādu informāciju par katru uzglabāšanas iekārtu vai, ja iekārtas darbojas grupās, par katru uzglabāšanas iekārtu grupu:

a)

uzglabāšanas iekārtas tehniskā, līgumā paredzētā un pieejamā jauda;

b)

gāzes apjoms krājumā gāzes dienas beigās, plūsmas uz iekārtu un no tās katrā gāzes dienā;

c)

uzglabāšanas iekārtas plānotas un neplānotas nepieejamības paziņojumi, tostarp paziņojuma laiks un attiecīgās jaudas.

8.   Šā panta 7. punkta a) un b) apakšpunktā minēto informāciju sniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.

Šā panta 7. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju un tās atjauninājumus sniedz, tiklīdz šie dati ir pieejami.

9.   Tirgus dalībnieki vai uzglabāšanas sistēmu operatori, kas rīkojas to vārdā, ziņo Aģentūrai un pēc to pieprasījuma valsts regulatīvajām iestādēm par gāzes apjomu tirgus dalībnieka krājumā gāzes dienas beigās. Šo informāciju sniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā.

10. pants

Ziņojumu sniegšanas procedūras

1.   Tirgus dalībnieki, kas izvieto iekšējo informāciju savā tīmekļa vietnē, vai pakalpojumu sniedzēji, kas šādu informāciju izvieto tirgus dalībnieku vārdā, nodrošina sindicētas tīmekļa plūsmas, lai Aģentūra varētu šos datus efektīvi apkopot.

2.   Ziņojot informāciju, kas minēta 6., 8. un 9. pantā, kā arī iekšējo informāciju, tirgus dalībnieks identificē sevi vai viņu identificē trešā persona, kura ziņo tā vārdā, izmantojot Energoregulatoru sadarbības aģentūras reģistrācijas kodu, ko tirgus dalībnieks ir saņēmis, vai unikālu tirgus dalībnieka kodu, kuru tirgus dalībnieks ir norādījis, reģistrējoties saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 9. pantu.

3.   Aģentūra pēc apspriešanās ar attiecīgajām personām izstrādā procedūras, standartus un elektroniskos formātus, pamatojoties uz iedibinātiem nozares standartiem, attiecībā uz 6., 8. un 9. pantā minētās informācijas ziņošanu. Aģentūra apspriežas ar attiecīgajām personām par minēto procedūru, standartu un elektronisko formātu būtiskiem atjauninājumiem.

IV NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

Tehniskās un organizatoriskās prasības un atbildība attiecībā uz datu ziņošanu

1.   Lai garantētu efektīvu, rezultatīvu un drošu informācijas apmaiņu un apstrādi, Aģentūra pēc apspriešanās ar attiecīgajām personām izstrādā tehniskas un organizatoriskas prasības datu iesniegšanai. Aģentūra apspriežas ar attiecīgajām personām par šo prasību būtiskiem atjauninājumiem.

Prasības:

a)

garantē informācijas drošību, konfidencialitāti un pilnīgumu;

b)

ļauj identificēt un labot kļūdas datu ziņojumos;

c)

ļauj autentificēt informācijas avotu;

d)

nodrošina darbības nepārtrauktību.

Aģentūra novērtē, vai ziņojumu sniedzēji prasības ievēro. Aģentūra reģistrē datu sniedzējus, kas prasības ievēro. Attiecībā uz struktūrām, kas uzskaitītas 6. panta 4. punktā, šā punkta otrajā daļā minētās prasības uzskata par izpildītām.

2.   Personām, kurām jāsniedz 6., 8. un 9. pantā minētie dati, ir pienākums savlaicīgi iesniegt pilnīgus un precīzus datus Aģentūrā, kā arī vajadzības gadījumā valsts regulatīvajās iestādēs.

Ja šā punkta pirmajā daļā minētā persona paziņo šos datus ar trešās personas starpniecību, tad šī persona nav atbildīga par trūkumiem saistībā ar to datu pilnīgumu, precizitāti vai savlaicīgu iesniegšanu, kas ir attiecināmi uz šo trešo personu. Šajos gadījumos par minētajiem trūkumiem ir atbildīga trešā persona, neskarot Regulas (ES) Nr. 543/2013 4. un 18. pantu par datu iesniegšanu elektroenerģijas tirgos.

Tomēr šā punkta pirmajā daļā minētās personas veic saprātīgus pasākumus, lai pārliecinātos par to datu pilnīgumu, precizitāti un savlaicīgu iesniegšanu, kurus tās iesniedz ar trešo personu starpniecību.

12. pants

Stāšanās spēkā un citi pasākumi

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Regulas 9. panta 1. punktā paredzēto ziņošanas pienākumu piemēro no 2015. gada 7. oktobra.

Regulas 6. panta 1. punktā paredzēto ziņošanas pienākumu, izņemot saistībā ar līgumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, piemēro no 2015. gada 7. oktobra.

Regulas 8. panta 1. punktā paredzētos ziņošanas pienākumus piemēro no 2015. gada 7. oktobra, bet ne ātrāk kā centrālā informācijas pārredzamības platforma ir darbības kārtībā atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 543/2013 3. panta 3. punktam.

Regulas 6. panta 2. punktā, 6. panta 3. punktā, 8. panta 3. punktā, 9. panta 2. punktā, 9. panta 3. punktā, 9. panta 5. punktā, 9. panta 7. punktā un 9. panta 9. punktā paredzētos ziņošanas pienākumus piemēro no 2016. gada 7. aprīļa.

Regulas 6. panta 1. punktā paredzēto ziņošanas pienākumu saistībā ar līgumiem, kas minēti 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā, piemēro no 2016. gada 7. aprīļa.

3.   Neskarot 2. punkta otro un piekto daļu, Aģentūra var noslēgt līgumus ar organizētu tirgu vietām, tirdzniecības darījumu savietošanas vai ziņojumu sniegšanas sistēmām, lai iegūtu informāciju par līgumiem pirms ziņošanas pienākuma stāšanās spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 14. oktobra Regula (ES) Nr. 984/2013, ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas sadales mehānismu tīkla kodeksu un papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2009 (OV L 273, 15.10.2013., 5. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 94. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 55. lpp.).

(10)  Komisijas 2013. gada 14. jūnija Regula (ES) Nr. 543/2013 par datu iesniegšanu un publicēšanu elektroenerģijas tirgos un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 714/2009 I pielikuma grozīšanu (OV L 163, 15.6.2013., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 36. lpp.).


PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀIETVER ZIŅOJUMĀ PAR LĪGUMIEM

1. tabula

Informācija, kas jāietver ziņojumā par elektroenerģijas un gāzes piegādes standartlīgumiem

(Standartlīgumu paziņošanas veidlapa)

Lauka Nr.

Lauka identifikators

Apraksts

Līguma puses

1

Tirgus dalībnieka vai darījuma partnera identifikators

Tirgus dalībnieku vai darījuma partneri, kura vārdā tiek ziņots par darījumu, identificē ar unikālu kodu.

2

1. laukā izmantotā koda veids

ACER reģistrācijas kods, juridiskās personas identifikators (LEI), bankas identifikācijas kods (BIC), enerģijas identifikācijas kods (EIC), globālais vietas numurs (GLN/GS1).

3

Tirgotāja un/vai tirgus dalībnieka vai darījuma partnera identifikators, ko norādījusi organizētā tirgus vieta

Tirgotāja un/vai tirgus dalībnieka vai darījuma partnera pieteikšanās lietotājvārds vai tirdzniecības konts, kas noteikts organizētā tirgus vietas tehniskajā sistēmā

4

Otra tirgus dalībnieka vai darījuma partnera identifikators

Līguma otrā darījuma partnera unikāls identifikators

5

4. laukā izmantotā koda veids

ACER reģistrācijas kods, juridiskās personas identifikators (LEI), bankas identifikācijas kods (BIC), enerģijas identifikācijas kods (EIC), globālais vietas numurs (GLN/GS1).

6

Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu

Jānorāda tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu.

7

6. laukā izmantotā koda veids

ACER reģistrācijas kods, juridiskās personas identifikators (LEI), bankas identifikācijas kods (BIC), enerģijas identifikācijas kods (EIC), globālais vietas numurs (GLN/GS1).

8

Ieguvēja identifikators

Ja Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. panta 1. punktā minētais ieguvējs no līguma ir šā līguma darījuma partneris, šo lauku atstāj neaizpildītu. Ja ieguvējs no līguma nav šā līguma darījuma partneris, darījuma partnerim, kas sniedz ziņojumu, šis ieguvējs ir jāidentificē ar unikālu kodu.

9

8. laukā izmantotā koda veids

ACER reģistrācijas kods, juridiskās personas identifikators (LEI), bankas identifikācijas kods (BIC), enerģijas identifikācijas kods (EIC), globālais vietas numurs (GLN/GS1).

10

1. laukā norādītā tirgus dalībnieka vai darījuma partnera tirdzniecības statuss

Norāda, vai darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu, ir noslēdzis līgumu kā principāls uz sava rēķina (savā vārdā vai klienta vārdā) vai kā pārstāvis uz klienta rēķina un klienta vārdā.

11

Pirkšanas/pārdošanas indikators

Norāda, vai 1. laukā norādītajam tirgus dalībniekam vai darījuma partnerim līguma mērķis bija pirkt vai pārdot.

12

Iniciators/agresors

Ja tirdzniecība tiek veikta brokera platformā elektroniski vai mutiski, iniciators ir persona, kas pirmā iesniedz stingru rīkojumu tirgū, bet agresors ir persona, kas sāk darījumu.

Informācija par rīkojumu

13

Rīkojuma identifikators

Rīkojumu identificē, izmantojot unikālu kodu, ko nodrošina tirgus vieta vai darījuma partneri.

14

Rīkojuma veids

Rīkojuma veids, ko definē, izmantojot organizētā tirgus vietas piedāvāto funkcionalitāti.

15

Rīkojuma nosacījums

Īpašs nosacījums, kas attiecas uz izpildāmo rīkojumu.

16

Rīkojuma statuss

Rīkojuma statuss, piemēram, vai rīkojums ir aktīvs vai deaktivēts.

17

Minimālais izpildes apjoms

Minimālais izpildes apjoms – jebkuras noteiktās minimālās izpildes daudzums/apjoms.

18

Cenas limits

Noteiktais trigera vai zaudējumu ierobežošanas rīkojuma cenas limits.

19

Neuzrādītais apjoms

Apjoms, kas netiek uzrādīts tirgū attiecībā uz rīkojumu.

20

Rīkojuma darbības ilgums

Laiks, cik ilgi rīkojums ir sistēmā, līdz tas tiek dzēsts/atcelts, ja vien netiek izpildīts.

Informācija par līgumu

21

Līguma identifikators

Līgumu identificē, izmantojot unikālu kodu, ko nodrošina tirgus vieta vai darījuma partneri.

22

Līguma nosaukums

Līguma nosaukums, ko norāda organizētā tirgus vieta.

23

Līguma veids

Jāuzrāda līguma veids.

24

Energoprece

Energopreces klasifikācija.

25

Cenu noteicošais indekss vai salīdzināmā cena

Cenu noteicošais indekss, kas nosaka līguma cenu vai salīdzināmo cenu atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

26

Norēķinu metode

Jānorāda, vai par līgumu norēķinās fiziski (natūrā), skaidrā naudā, pēc izvēles vai citādi.

27

Organizētās tirgus vietas identifikators/OTC

Ja tirgus dalībnieks izmanto organizēta tirgus vietu, lai izpildītu līgumu, tad šo organizētā tirgus vietu identificē, izmantojot unikālu kodu.

28

Līguma tirdzniecības laiks

Jāuzrāda līguma tirdzniecības laiks.

29

Pēdējā tirdzniecības diena un laiks

Ziņojumā iekļautā līguma pēdējā tirdzniecības diena un laiks.

Informācija par darījumu

30

Darījuma laika zīmogs

Līguma izpildes, rīkojuma iesniegšanas vai to grozīšanas, atcelšanas vai izbeigšanas datums un laiks.

31

Unikāls darījuma identifikators

Unikāls identifikators, ko piešķir izpildes organizētā tirgus vieta vai divpusēju līgumu gadījumā abi tirgus dalībnieki, lai savietotu darījuma abas puses.

32

Saistītā darījuma identifikators

Saistītā darījuma identifikatoram jāidentificē līgums, kas ir saistīts ar izpildi.

33

Saistītā rīkojuma identifikators

Saistītā rīkojuma identifikatoram jāidentificē rīkojums, kas ir saistīts ar izpildi.

34

Mutiska noslēgšana

Ja darījums slēgts mutiski, jānorāda “Y”, ja ne – šis lauks jāatstāj neaizpildīts.

35

Cena

Vienas vienības cena.

36

Indeksa vērtība

Cenu noteicošā indeksa vērtība.

37

Cenas valūta

Veids, kādā tiek izteikta cena.

38

Nosacītā summa

Līguma vērtība.

39

Nosacītā valūta

Nosacītās summas valūta.

40

Daudzums/apjoms

Līgumā vai rīkojumā iekļauto vienību kopējais skaits.

41

Kopējais nosacītais līguma apjoms

Vairumtirdzniecības energoprodukta vienību kopējais skaits.

42

Daudzuma vienība 40. un 41. laukam

Tabulas 40. un 41. laukā izmantotā mērvienība.

43

Izbeigšanas datums

Ziņojumā iekļautā līguma izbeigšanas datums. Ja tas neatšķiras no piegādes beigu datuma, šo lauku atstāj neaizpildītu.

Informācija par iespējas līgumu

44

Iespējas līguma tips

Jānorāda, vai iespējas līgumu var izpildīt tikai konkrētā datumā (Eiropas un Āzijas tips), vairākos iepriekš noteiktos datumos (Bermudu tips) vai jebkurā brīdī līguma darbības laikā (Amerikas tips).

45

Iespējas līguma veids

Norāda, vai iespējas līgums ir pirkšanas iespējas līgums, pārdošanas iespējas līgums vai cits.

46

Iespējas līguma izpildes datums

Datums vai datumi, kad iespējas līgums tiek izpildīts. Ja datumi ir vairāki, var izmantot papildu laukus.

47

Iespējas līguma norunas cena

Jānorāda iespējas līguma norunas cena.

Piegādes profils

48

Piegādes punkts vai zona

Piegādes punkta(-u) vai tirgus apgabala(-u) EIC kods(-i).

49

Piegādes sākuma datums

Jānorāda piegādes sākuma datums.

50

Piegādes beigu datums

Jānorāda piegādes beigu datums.

51

Ilgums

Piegādes perioda ilgums.

52

Slodzes veids

Jānorāda piegādes profils (bāzes slodze, maksimumslodze, ārpusmaksimuma slodze, stundu bloki vai cits).

53

Nedēļas dienas

Piegādes nedēļas dienas.

54

Piegādes intervāli slodzes segšanai

Laika intervāls katram blokam vai formproduktam.

55

Piegādes kapacitāte

Darījumā iekļauto vienību skaits katrā piegādes laika intervālā.

56

Daudzuma vienība, ko izmanto 55. laukā

Izmantotā mērvienība.

57

Cenas/laika intervāla daudzumi

Attiecīgā gadījumā cena par daudzumu piegādes laika intervālā.

Informācija par aprites ciklu

58

Darbības veids

Ja ziņojums ietver:

līgumu vai tirdzniecības rīkojumu pirmo reizi, to apzīmē ar norādi “jauns”;

informācijas grozījumu iepriekšējā ziņojumā, to apzīmē ar norādi “grozīts”;

nepareizi iesniegta ziņojuma atcelšanu, to apzīmē ar norādi “kļūda”;

spēkā esoša līguma vai tirdzniecības rīkojuma izbeigšanu, to apzīmē ar norādi “anulēts”.


2. tabula

Informācija, kas jāietver ziņojumā par elektroenerģijas un gāzes piegādes nestandarta līgumiem

(Nestandarta līgumu paziņošanas veidlapa)

Lauka Nr.

Lauka identifikators

Apraksts

Līguma puses

1

Tirgus dalībnieka vai darījuma partnera identifikators

Tirgus dalībnieku vai darījuma partneri, kura vārdā tiek ziņots par darījumu, identificē ar unikālu kodu.

2

1. laukā izmantotā koda veids

ACER reģistrācijas kods, juridiskās personas identifikators (LEI), bankas identifikācijas kods (BIC), enerģijas identifikācijas kods (EIC), globālais vietas numurs (GLN/GS1).

3

Otra tirgus dalībnieka vai darījuma partnera identifikators

Līguma otrā darījuma partnera unikāls identifikators

4

3. laukā izmantotā koda veids

ACER reģistrācijas kods, juridiskās personas identifikators (LEI), bankas identifikācijas kods (BIC), enerģijas identifikācijas kods (EIC), globālais vietas numurs (GLN/GS1).

5

Tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu

Jānorāda tās struktūras identifikators, kura sniedz ziņojumu.

6

5. laukā izmantotā koda veids

ACER reģistrācijas kods, juridiskās personas identifikators (LEI), bankas identifikācijas kods (BIC), enerģijas identifikācijas kods (EIC), globālais vietas numurs (GLN/GS1).

7

Ieguvēja identifikators

Ja Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. panta 1. punktā minētais ieguvējs no līguma ir šā līguma darījuma partneris, šo lauku atstāj neaizpildītu. Ja ieguvējs no līguma nav šā līguma darījuma partneris, darījuma partnerim, kas sniedz ziņojumu, šis ieguvējs ir jāidentificē ar unikālu kodu.

8

7. laukā izmantotā koda veids

ACER reģistrācijas kods, juridiskās personas identifikators (LEI), bankas identifikācijas kods (BIC), enerģijas identifikācijas kods (EIC), globālais vietas numurs (GLN/GS1).

9

1. laukā norādītā tirgus dalībnieka vai darījuma partnera tirdzniecības statuss

Norāda, vai darījuma partneris, kas sniedz ziņojumu, ir noslēdzis līgumu kā principāls uz sava rēķina (savā vārdā vai klienta vārdā) vai kā pārstāvis uz klienta rēķina un klienta vārdā.

10

Pirkšanas/pārdošanas indikators

Norāda, vai 1. laukā norādītajam tirgus dalībniekam vai darījuma partnerim līguma mērķis bija pirkt vai pārdot.

Informācija par līgumu

11

Līguma identifikators

Unikāls līguma identifikators, ko piešķir abi tirgus dalībnieki.

12

Līguma datums

Līguma noslēgšanas, grozīšanas, atcelšanas vai izbeigšanas datums.

13

Līguma veids

Jānorāda līguma veids.

14

Energoprece

Noslēgtā līguma energopreces klasifikācija.

15

Cena vai cenas formula

Līgumā izmantotā fiksētā cena vai cenas formula.

16

Aplēstā nosacītā summa

Līguma aplēstā nosacītā summa (attiecīgā gadījumā).

17

Nosacītā valūta

Nosacītās summas valūta.

18

Kopējais nosacītais līguma apjoms

Vairumtirdzniecības energoprodukta vienību kopējais aprēķinātais skaits. Tas ir aprēķināts skaitlis.

19

Apjoma izvēles iespējas kapacitāte

Attiecīgā gadījumā līgumā iekļauto vienību skaits katrā piegādes laika intervālā.

20

Nosacīta daudzuma vienība

Tabulas 18. un 19. laukā izmantotā mērvienība.

21

Apjoma izvēles iespēja

Apjoma klasifikācija.

22

Apjoma izvēles iespējas biežums

Apjoma izvēles iespējas biežums attiecīgā gadījumā, piemēram, katru dienu, reizi nedēļā, reizi mēnesī, reizi sezonā, reizi gadā vai cits.

23

Apjoma izvēles iespējas intervāli

Attiecīgā gadījumā katras apjoma izvēles iespējas laika intervāls.

Informācija par cenu noteicošo indeksu

24

Cenas indeksācijas veids

Cena, kas klasificēta kā fiksēta, vienkārša indeksēta (viens indekss) vai ar kompleksu cenas formulu (vairāki indeksi).

25

Cenu noteicošais indekss

To indeksu saraksts, kas nosaka līguma cenu. Katram indeksam jānorāda nosaukums. Ja ir indeksu grozs, kuram nav unikāla identifikatora, tad ir jānorāda šis grozs vai indekss.

26

Cenu noteicošā indeksa veidi

Tagadnes, biržā netirgots nākotnes, mijmaiņas, starpības u. c.

27

Cenu noteicošā indeksa avoti

Katram indeksam jānorāda publikācijas avots.

Ja ir indeksu grozs, kuram nav unikāla identifikatora, tad ir jānorāda šis grozs vai indekss.

28

Pirmā cenas noteikšanas diena

Pirmā cenas noteikšanas diena ir pati pirmā diena, kurai tiek noteikta cena.

29

Pēdējā cenas noteikšanas diena

Pēdējā cenas noteikšanas diena ir pati pēdējā diena, kurai tiek noteikta cena.

30

Cenas noteikšanas biežums

Cenas noteikšanas biežums, piemēram, katru dienu, reizi nedēļā, reizi mēnesī, reizi sezonā, reizi gadā vai cits.

31

Norēķinu metode

Jānorāda, vai par līgumu norēķinās fiziski (natūrā), skaidrā naudā, pēc izvēles vai citādi.

Informācija par iespējas līgumu

32

Iespējas līguma tips

Norāda, vai iespējas līgumu var izpildīt konkrētā datumā (Eiropas un Āzijas tips), vairākos iepriekš noteiktos datumos (Bermudu tips) vai jebkurā brīdī līguma darbības laikā (Amerikas tips).

33

Iespējas līguma veids

Norāda, vai iespējas līgums ir pirkšanas iespējas līgums, pārdošanas iespējas līgums vai cits.

34

Iespējas līguma pirmā izpildes diena

Pirmā izpildes diena ir pati pirmā no visām izpildes dienām.

35

Iespējas līguma pēdējā izpildes diena

Pēdējā izpildes diena ir pati pēdējā no visām izpildes dienām.

36

Iespējas līguma izpildes biežums

Apjoma izvēles iespējas biežums, piemēram, katru dienu, reizi nedēļā, reizi mēnesī, reizi sezonā, reizi gadā vai cits.

37

Iespējas līguma norunas indekss

Katram indeksam jānorāda nosaukums. Ja ir indeksu grozs, kuram nav unikāla identifikatora, tad ir jānorāda šis grozs vai indekss.

38

Iespējas līguma norunas indeksa veids

Tagadnes, biržā netirgots nākotnes, mijmaiņas, starpības u. c.

39

Iespējas līguma norunas indeksa avots

Katram indeksam jānorāda noteikšanas veids. Ja ir indeksu grozs, kuram nav unikāla identifikatora, tad ir jānorāda šis grozs vai indekss.

40

Iespējas līguma norunas cena

Jānorāda iespējas līguma norunas cena.

Piegādes profils

41

Piegādes punkts vai zona

Piegādes punkta(-u) vai tirgus apgabala(-u) EIC kods(-i).

42

Piegādes sākuma datums

Piegādes sākuma datums un laiks. Attiecībā uz fiziskām piegādēm tas ir līguma piegādes sākuma datums.

43

Piegādes beigu datums

Piegādes beigu datums un laiks. Attiecībā uz fiziskām piegādēm tas ir līguma piegādes beigu datums.

44

Slodzes veids

Jānorāda piegādes profils (bāzes slodze, maksimumslodze, ārpusmaksimuma slodze, stundu bloki vai cits).

Informācija par aprites ciklu

45

Darbības veids

Ja ziņojums ietver:

pirmo reizi paziņotu līgumu, to apzīmē ar norādi “jauns”;

iepriekš paziņota līguma informācijas grozījumu, to apzīmē ar norādi “grozīts”;

nepareizi iesniegta ziņojuma atcelšanu, to apzīmē ar norādi “kļūda”;

spēkā esoša līguma izbeigšanu, to apzīmē ar norādi “anulēts”.


3. tabula

Informācija, kas jāietver ziņojumā par vairumtirdzniecības energoproduktiem attiecībā uz elektroenerģijas transportēšanu

Primārās piešķiršanas rezultāti, sekundārā tirgus tālākpārdošanas rezultāts un elektroenerģijas pārvades ilgtermiņa tiesību nodošana

Lauka Nr.

Lauka identifikators

Apraksts

Vispārīgi dati par kopējo primārās piešķiršanas rezultātu, sekundārā tirgus tālākpārdošanas un tiesību nodošanas un piedāvājuma dokumentu

1.

Dokumenta identifikācija

Unikāla identifikācija dokumentam, par kuru tiek iesniegti laikrindas dati.

2.

Dokumenta versija

Nosūtāmā dokumenta versija. Dokumentu var sūtīt vairākas reizes, katra nosūtīšana tiek identificēta ar atšķirīgu versijas numuru, kas sākumā ir “1” un pēc tam tiek secīgi palielināts.

3.

Dokumenta veids

Nosūtāmā dokumenta kodētais veids.

4.

Sūtītāja identifikācija

Tās personas identifikācija, kas ir dokumenta sūtītāja un kas ir atbildīga par tā saturu (EIC kods).

5.

Sūtītāja funkcija

Nosūtītāja funkcijas identifikācija, piemēram, PSO, cita struktūra, kas sniedz ziņojumu.

6.

Saņēmēja identifikācija

Tās personas identifikācija, kas saņem attiecīgo dokumentu.

7.

Saņēmēja funkcija

Saņēmēja funkcijas identifikācija.

8.

Noslēgšanas datums un laiks

Dokumenta sagatavošanas datums un laiks, piem., datums un laiks, kad PSO vai cita struktūra, kas sniedz ziņojumu, sūta datus par darījumu Aģentūrai.

9.

Piedāvājuma iesniegšanas laika intervāls/piemērojamais laika intervāls

Dokumentā ietvertā perioda sākuma un beigu datums un laiks.

10

Joma

Joma, uz kuru attiecas šis dokuments.

11.

Dokumenta statuss (ja piemērojams)

Norāda dokumenta statusu.

Jaudas piešķiršanas laikrinda (attiecībā uz primāro piešķiršanu)

12.

Laikrindas identifikācija

Identifikācija, kas ar unikālu kodu identificē laikrindu.

13.

Piedāvājuma dokumenta identifikācija

Tā dokumenta identifikācija, kurā ir iekļauti attiecīgie piedāvājumi vai tālākpārdošanas dati.

14.

Piedāvājuma dokumenta versija

Nosūtītā piedāvājuma vai tālākpārdošanas dokumenta versija.

15.

Piedāvājuma identifikācija

Tās laikrindas identifikācija, kas tika izmantota sākotnējā piedāvājumā vai tālākpārdošanā.

Tas ir unikāls numurs, ko piešķir pretendents, kad tas veic savu sākotnējo piedāvājumu vai tālākpārdošanu. Ja nepiemēro, tad šo lauku atstāj neaizpildītu.

16.

Piedāvājuma iesniedzējs

Tā tirgus dalībnieka identifikācija, kas iesniedzis piedāvājumu jaudas tirdzniecībai vai tālākpārdošanai (EIC X kods).

17.

Izsoles identifikācija

Identifikācija, kas saista jaudas piešķiršanu ar izsoles operatora izstrādāto specifikāciju kopumu.

18.

Darbības veids

Jāidentificē laikrindas veids.

19.

Ievadītās enerģijas apgabals

Apgabals, kuram enerģija ir jāpiegādā (EIC Y kods).

20.

Izvadītās enerģijas apgabals

Apgabals, no kurienes enerģiju piegādā (EIC Y kods).

21.

Līguma veids

Līguma veids paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem jauda tiek piešķirta un tirgota, piemēram, dienas izsole, nedēļas izsole, mēneša izsole, gada izsole, ilgtermiņa līgums u. c.

22.

Līguma identifikācija

Laikrindas elementa līguma identifikācija. Tam ir jābūt unikālam numuram, ko piešķir izsoles operators un ko izmanto visām atsaucēm uz attiecīgo jaudas piešķīrumu.

23.

Daudzuma mērvienība

Mērvienība, ko piemēro daudzumiem, kuros ir izteikta laikrinda.

24.

Valūta (attiecīgā gadījumā)

Valūta, kurā tiek izteikta naudas summa.

25.

Cenas mērvienība (attiecīgā gadījumā)

Mērvienība, kurā ir izteikta cena laikrindā.

26.

Līknes veids (attiecīgā gadījumā)

Apraksta attiecīgās laikrindas līknes veidu, piemēram, mainīga izmēra bloks vai nemainīga izmēra bloks vai punkts.

27.

Klasifikācijas kategorija (attiecīgā gadījumā)

Produkta kategorija, kas definēta tirgus noteikumos.

Bezpiedāvājumu izsoles laikrinda (attiecībā uz primāro piešķiršanu)

28.

Identifikācija

Laikrindas elementa identifikācija.

29.

Izsoles identifikācija

Tās izsoles identifikācija, kurā nav saņemts neviens piedāvājums.

30.

Klasifikācijas kategorija (attiecīgā gadījumā)

Produkta kategorija, kas definēta tirgus noteikumos.

Sekundāro tiesību laikrinda (attiecībā uz sekundārajām tiesībām)

31.

Laikrindas identifikācija

Laikrindas elementa identifikācija.

Tam ir jābūt unikālam numuram, ko sūtītājs piešķir katrai laikrindai dokumentā.

32.

Darbības veids

Jāidentificē laikrindas veids, piemēram, jaudas tiesības, jaudas pārvades paziņojums utt.

33.

Ievadītās enerģijas apgabals

Apgabals, kuram enerģija ir jāpiegādā (EIC Y kods).

34.

Izvadītās enerģijas apgabals

Apgabals, no kurienes enerģiju piegādā (EIC Y kods).

35.

Tiesību turētājs

Jāidentificē tirgus dalībnieks, kas ir attiecīgo pārvades tiesību īpašnieks vai kam ir tiesības tās izmantot (EIC X kods).

36.

Tiesību pārņēmējs (attiecīgā gadījumā)

Jāidentificē tirgus dalībnieks, kam tiek nodotas tiesības, vai starpsavienojumu tirdzniecības pārstāvis, kuru izraugās tiesību nodevējs (kas noteikts tiesību turētāja laukā) tiesību izmantošanai (EIC X kods).

37.

Līguma identifikācija

Laikrindas elementa līguma identifikācija. Tam jābūt numuram, ko piešķir pārvades jaudas sadalītājs, piemēram, PSO, izsoles operators vai jaudas piešķiršanas platforma.

38.

Līguma veids

Līguma veids paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem tiesības piešķirtas un izmantotas, piemēram, dienas izsole, nedēļas izsole, mēneša izsole, gada izsole u. c.

39.

Iepriekšējā līguma identifikācija (attiecīgā gadījumā)

Iepriekšējā līguma identifikācija, ko izmanto, lai identificētu pārvešanas tiesības.

40.

Daudzuma mērvienība

Mērvienība, ko piemēro daudzumiem, kuros ir izteikta laikrinda.

41.

Izsoles identifikācija (attiecīgā gadījumā)

Identifikācija, kas saista jaudas tiesības ar pārvades jaudas sadalītāja (piemēram, PSO, izsoles operatora vai jaudas piešķiršanas platformas) izstrādāto specifikāciju kopumu.

42.

Valūta (attiecīgā gadījumā)

Valūta, kurā tiek izteikta naudas summa.

43.

Cenas mērvienība (attiecīgā gadījumā)

Mērvienība, kurā ir izteikta cena laikrindā.

44.

Līknes veids (attiecīgā gadījumā)

Apraksta attiecīgās laikrindas līknes veidu, piemēram, mainīga izmēra bloks vai nemainīga izmēra bloks vai punkts.

Primārās piešķiršanas un sekundāro procesu periods

45.

Laika intervāls

Informācija par ziņošanas perioda laika intervāla sākuma un beigu datumu un laiku.

46.

Sadalījums

Sadalījums, kas nosaka to periodu skaitu, kuros ir sadalīts laika intervāls (ISO 8601).

Primārās piešķiršanas un sekundāro procesu intervāls

47.

Pozīcija

Perioda relatīvā pozīcija intervālā.

48.

Daudzums

Daudzums, kas piešķirts primārajā izsolē. Daudzums, kas piešķirts sekundāro tiesību nominācijas personai.

49.

Daudzuma cena (attiecīgā gadījumā)

Cena, kas izteikta kā katras primārajā sadalījumā piešķirtā daudzuma vienības cena. Cena, kas izteikta kā katras sekundārajā tirgū tālākpārdotās vai nodotās daudzuma vienības cena.

50.

Piedāvājuma daudzums (attiecīgā gadījumā)

Daudzums, kas norādīts sākotnējā piedāvājuma dokumentā.

51.

Piedāvājuma daudzuma cena (attiecīgā gadījumā)

Sākotnējā cena, kas izteikta sākotnējā piedāvājumā vai tālākpārdošanas līgumā kā katras pieprasītā daudzuma vienības cena.

Primārās piešķiršanas un sekundāro procesu iemesls

52.

Iemesla kods (attiecīgā gadījumā)

Kods, kas norāda piešķiršanas statusu vai tiesības.

53.

Iemesla teksts (attiecīgā gadījumā)

Iemesla koda paskaidrojums teksta formā.

Piedāvājuma sākuma dokuments un piedāvājuma dokumenta lauki par organizētā tirgus vietām (piemērojams sekundārajai tirdzniecībai)

54.

Subjekts

Tirgus dalībnieks, kura vārdā tiek iesniegts piedāvājums (EIC kods).

55.

Subjekta funkcija

Funkcija, ko veic subjekts.

56.

Dalāmība

Norāde, vai katru piedāvājuma elementu var pieņemt daļēji vai nevar.

57.

Saistīto piedāvājumu identifikācija (attiecīgā gadījumā)

Unikāla identifikācija, kas raksturīga visiem saistītajiem piedāvājumiem.

58.

Bloka piedāvājums

Norāde, ka vērtības attiecīgajā periodā veido bloka piedāvājumu un ka tās nav maināmas.


4. tabula

Informācija, kas jāietver ziņojumā par vairumtirdzniecības energoproduktiem attiecībā uz gāzes transportēšanu

Primārās un sekundārās jaudas piešķiršana attiecībā uz gāzi

Lauka Nr.

Lauka identifikators

Apraksts

Vispārīgi dati par primāro un sekundāro jaudas piešķiršanas procesu

1.

Sūtītāja identifikācija

Tās personas identifikācija, kas ir dokumenta īpašniece un kas ir atbildīga par tā saturu.

2.

Organizēta tirgus vietas identifikācija

Organizēta tirgus vietas identifikācija.

3.

Procesa identifikācija

Izsoles vai cita procesa identifikācija, ko nosaka struktūra, kas piešķir jaudu.

4.

Gāzes veids

Norāda gāzes veidu.

5.

Transportēšanas darījuma identifikācija

Unikāls identifikācijas numurs jaudas piešķiršanai; to piešķir organizētā tirgus vieta vai PSO.

6.

Noslēgšanas datums un laiks

Darījuma noslēgšanas datums un laiks.

7.

Izsoles atvēršanas datums/laiks

Datums un laiks, kad izsole tiek atvērta piedāvājumu iesniegšanai.

8.

Izsoles slēgšanas datums/laiks

Datums un laiks, kad izsole tiek slēgta.

9.

Transportēšanas darījuma veids

Norāda tā transportēšanas darījuma veidu, par kuru jāziņo saskaņā ar pašlaik piemērojamiem nozares standartiem, kas norādīti Gāzes tīkla kodeksā par sadarbspēju un datu apmaiņu.

10.

Sākuma datums un laiks

Transportēšanas darījuma izpildlaika sākuma datums un laiks.

11.

Beigu datums un laiks

Transportēšanas darījuma izpildlaika beigu datums un laiks.

12.

Piedāvātā jauda

Mērvienībās izteikts izsolē pieejamās jaudas daudzums. Attiecas tikai uz piedāvājuma iesniedzēju darbības uzraudzību.

13.

Jaudas kategorija

Attiecīgā jaudas kategorija.

Dati ziņošanai par aprites ciklu

14.

Darbības veids

Ziņojuma statusa kods jāziņo saskaņā ar pašlaik piemērojamiem nozares standartiem, kas norādīti Gāzes tīkla kodeksā par sadarbspēju un datu apmaiņu.

Dati ziņošanai par daudzumu un cenu

15.

Daudzums

Transportēšanas darījumā piešķirto vienību kopējais skaits mērvienībās.

16.

Mērvienība

Izmantotā mērvienība.

17.

Valūta

Valūta, kurā tiek izteikta naudas summa.

18.

Kopējā cena

Rezerves cena izsoles laikā plus izsoles uzcenojums vai regulēts tarifs cita piešķiršanas mehānisma (nevis izsoles) gadījumā.

19.

Fiksētā vai mainīgā rezerves cena

Jāidentificē rezerves cenas veids.

20.

Rezerves cena

Jāidentificē rezerves cena izsolei.

21.

Cena ar uzcenojumu

Jāidentificē cena ar uzcenojumu izsolei.

Dati vietas un tirgus dalībnieka identifikācijai

22.

Tīkla punkta identifikācija

Jāidentificē tīkla sistēmā atbilstīgi EIC kodam.

23.

Grupēšana

Grupēšanas specifikācija.

24.

Virziens

Virziena specifikācija.

25.

1. PSO identifikācija

Tā PSO identifikācija, par kuru tiek ziņoti dati.

26.

2. PSO identifikācija

Darījuma partnera PSO identifikācija.

27.

Tirgus dalībnieka identifikācija

Tirgus dalībnieks, kam tiek piešķirta jauda.

28.

Balansēšanas grupas vai portfeļa kods

Balansēšanas grupa (vai grupētu produktu gadījumā balansēšanas grupas), pie kuras pieder nosūtītājs, vai portfeļa kods, ko izmanto nosūtītājs, ja balansēšanas grupa nav piemērojama.

Dati, kas piemērojami tikai sekundārajiem piešķīrumiem

29.

Piemērojamā procedūra

Piemērojamās procedūras specifikācija.

30.

Piedāvājuma maksimālā summa

Maksimālā summa, ko saņēmējs būtu gatavs piedāvāt un kas izteikta valūtā par vienu vienību.

31.

Piedāvājuma minimālā summa

Minimālā summa, ko pārvedējs būtu gatavs piedāvāt un kas izteikta valūtā par vienu vienību.

32.

Maksimālais daudzums

Maksimālais daudzums, ko saņēmējs/pārvedējs vēlētos pirkt/pārdot, izveidojot tirdzniecības priekšlikumu.

33.

Minimālais daudzums

Minimālais daudzums, ko saņēmējs/pārvedējs vēlētos pirkt/pārdot, izveidojot tirdzniecības priekšlikumu.

34.

Cena, kas tiek maksāta PSO (bāzes cena)

Piemērojama tikai tad, ja ir veikta jaudas piešķiršana, kas izteikta valūtā par vienu vienību, konkrēti, kWh/h.

35.

Cena, ko saņēmējs maksā pārvedējam

Cena, ko saņēmējs maksā pārvedējam, izteikta valūtā par vienu vienību, konkrēti, kWh/h.

36.

Jaudas piešķīrēja identifikācija

Tirgus dalībnieks, kas nodod jaudu.

37.

Jaudas saņēmēja identifikācija

Tirgus dalībnieks, kas saņem jaudu.

Dati, kas piemērojami tikai rīkojumiem, kuri iesniegti saistībā ar primārajiem piešķīrumiem

38.

Piedāvājuma identifikators

Piedāvājuma ciparu identifikators, ko piešķir struktūra, kura sniedz ziņojumu.

39.

Izsoles kārtas numurs

Vesels skaitlis, kas palielinās katru reizi, kad izsolē netiek sasniegts rezultāts un tā tiek organizēta atkārtoti, nosakot citus parametrus, sākot no 1. Šo lauku atstāj neaizpildītu to izsoļu gadījumā, kurām nav saistošu kārtu, piemēram, nākamās dienas izsolēm.

40.

Piedāvājuma cena

Cena, kas tiek piedāvāta par katru jaudas vienību, izņemot rezerves cenu. Izteikta valūtā un mērvienībā.

41.

Piedāvājuma daudzums

Mērvienībās izteikts piedāvājumā norādītais daudzums.


Top