EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0165

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 165/2014 ( 2014. gada 4. februāris ) par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 60, 28.2.2014, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/165/oj

28.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 60/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014

(2014. gada 4. februāris)

par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EEK) Nr. 3821/85 (3) ir paredzēti noteikumi par tahogrāfu konstrukciju, uzstādīšanu, lietošanu un testēšanu. Tā vairākas reizes ir būtiski grozīta. Tādēļ, lai nodrošinātu lielāku skaidrību, tās galvenie noteikumi būtu jāvienkāršo un jāpārstrukturē.

(2)

Pieredze liecina, ka, lai nodrošinātu tahogrāfa sistēmas efektivitāti un iedarbīgumu, būtu jāuzlabo konkrēti tehniskie elementi un kontroles procedūras.

(3)

Uz noteiktiem transportlīdzekļiem attiecas atbrīvojums no noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 561/2006 (4). Lai nodrošinātu saskaņotību, vajadzētu būt iespējai šādus transportlīdzekļus neietvert arī šīs regulas darbības jomā.

(4)

Tahogrāfi būtu jāuzstāda tādos transportlīdzekļos, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 561/2006. Daži transportlīdzekļi nebūtu jāietver minētās regulas darbības jomā, lai radītu zināmu elastību, proti, transportlīdzekļi, kuru masa ir mazāka par 7,5 tonnām un kurus izmanto tādu materiālu, iekārtu vai mehānismu pārvadāšanai, ko transportlīdzekļa vadītājs izmanto darba veikšanā, un kurus izmanto tikai 100 km rādiusā no uzņēmuma bāzes vietas – ar nosacījumu, ka šādu transportlīdzekļu vadīšana nav transportlīdzekļa vadītāja pamatnodarbošanās. Lai nodrošinātu saskaņotību starp attiecīgiem Regulā (EK) Nr. 561/2006 noteiktajiem izņēmumiem un lai samazinātu administratīvo slogu transporta uzņēmumiem, vienlaikus ievērojot minētās regulas mērķus, būtu jāpārskata daži minētajos izņēmumos noteiktie maksimālie pieļaujamie attālumi.

(5)

Komisija apsvērs iespēju pagarināt adaptera derīguma laikposmu M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem līdz 2015. gadam, un laikposmā līdz 2015. gadam tā turpinās apsvērt ilgtermiņa risinājumu attiecībā uz M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem.

(6)

Komisijai būtu jāapsver iespēja ievietot masas sensorus smagkravas transportlīdzekļos un būtu jāizvērtē, kā masas sensori varētu palīdzēt labāk izpildīt tiesību aktus autopārvadājumu jomā.

(7)

Globālajai satelītnavigācijas sistēmai pieslēgtu tahogrāfu izmantošana ir atbilstīgs un rentabls līdzeklis, kas automātiski reģistrē transportlīdzekļa atrašanās vietu konkrētos punktos ikdienas darba laikposmā, lai palīdzētu kontrolieriem veikt kontroles, tādēļ tas būtu jāparedz.

(8)

Lietā C-394/92, Michielsen un Geybels Transport Service  (5), Tiesa sniedza jēdziena “ikdienas darba laikposms” definīciju, un kontroles iestādēm būtu šīs regulas noteikumi jāsaprot minētās definīcijas nozīmē. “Ikdienas darba laikposms” sākas brīdī, kad transportlīdzekļa vadītājs ieslēdz tahogrāfu pēc iknedēļas vai ikdienas atpūtas laikposma, vai, ja ikdienas atpūta ir sadalīta atsevišķos laikposmos, vismaz pēc deviņas stundas ilga atpūtas laikposma. Tas beidzas, sākoties ikdienas atpūtas laikposmam vai, ja ikdienas atpūta ir sadalīta atsevišķos laikposmos, sākoties atpūtas laikposmam, kas ir vismaz deviņas secīgas stundas ilgs.

(9)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/22/EK (6) nosaka dalībvalstīm pienākumu veikt minimālo skaitu pārbaužu uz ceļa. Attālināta saziņa starp tahogrāfiem un kontroles iestādēm kontroļu veikšanai uz ceļa atvieglo mērķtiecīgas pārbaudes uz ceļa, ļaujot samazināt administratīvo slogu, ko rada transporta uzņēmumu pārbaudes pēc nejaušības principa, tādēļ tā būtu jāparedz.

(10)

Intelektiskās transporta sistēmas (ITS) var palīdzēt risināt problēmas, ar kurām saskaras Eiropas transporta politikā, piemēram, aizvien pieaugošo autotransporta apjomu un sastrēgumus un pieaugošo enerģijas patēriņu. Tādēļ tahogrāfiem būtu jānodrošina standartizētas saskarnes, lai būtu iespējama to sadarbspēja ar ITS lietotnēm.

(11)

Prioritāte būtu jāpiešķir tādu lietojumprogrammu izstrādei, kas palīdz vadītājiem interpretēt tahogrāfā reģistrētos datus, lai viņi varētu ievērot tiesību aktus sociālajā jomā.

(12)

Tahogrāfu un to sistēmas drošība ir būtiska, lai nodrošinātu to, ka fiksētie dati ir uzticami. Tādēļ ražotājiem būtu jāizstrādā, jātestē un nepārtraukti jāpārskata tahogrāfi visā to ekspluatācijas ciklā, lai novērstu, atklātu un mazinātu drošības neaizsargātās vietas.

(13)

Tahogrāfu, kuru tips vēl nav apstiprināts, lauka izmēģinājumi ļauj testēt ierīces reālās dzīves situācijās pirms to ieviešanas, tādā veidā ļaujot veikt ātrākus uzlabojumus. Tādēļ lauka izmēģinājumi būtu jāatļauj ar noteikumu, ka dalību šādos izmēģinājumos un atbilstību Regulas (EK) Nr. 561/2006 noteikumiem efektīvi pārrauga un kontrolē.

(14)

Ņemot vērā, ka ir svarīgi uzturēt visaugstāko iespējamo drošības līmeni, drošības sertifikāti būtu jāizdod tādai sertifikācijas struktūrai, kuru ir atzinusi Augstāko amatpersonu grupas informācijas sistēmu drošības nolīgumam (SOG-IS) vadības komiteja saskaņā ar “Savstarpējās atzīšanas nolīgumu par informāciju tehnoloģiju drošības izvērtējuma sertifikātiem”.

Ņemot vērā starptautiskās attiecības ar trešām valstīm, Komisijai saistībā ar šo regulu nebūtu jāatzīst neviena sertifikācijas struktūra, ja vien minētā struktūra nenodrošina pienācīgus apstākļus drošības izvērtēšanai, kā tas noteikts savstarpējās atzīšanas nolīgumā. Šādā gadījumā būtu jāpaļaujas uz vadības komitejas ieteikumu.

(15)

Montieriem un darbnīcām ir būtiska loma tahogrāfu drošībā. Tādēļ ir atbilstīgi noteikt dažas minimālās prasības to uzticamībai, apstiprināšanai un revīzijas veikšanai. Turklāt dalībvalstīm būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tiek novērsti interešu konflikti starp montieriem vai darbnīcām un transporta uzņēmumiem. Šī regula nekādā veidā dalībvalstīm neliedz nodrošināt šeit izklāstīto apstiprināšanu, kontroli un sertificēšanu, veicot procedūras, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2008 (7), ar noteikumu, ka tiek izpildīti šajā regulā noteiktie minimālie kritēriji.

(16)

Lai nodrošinātu vadītāja karšu efektīvāku izpēti un kontroli un lai atvieglotu kontrolieru uzdevumus, būtu jāizveido valstu elektroniskie reģistri un būtu jānosaka noteikumi minēto reģistru savstarpējai savienojamībai.

(17)

Pārbaudot transportlīdzekļa vadītāju karšu unikalitāti, dalībvalstīm būtu jāizmanto procedūras, kas iekļautas Komisijas Ieteikumā 2010/19/ES (8).

(18)

Būtu jāapsver īpašā situācija, kad dalībvalstij būtu jāvar piešķirt pagaidu neatjaunojamu vadītāja karti tādiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuru parastā dzīvesvieta nav kādā no dalībvalstīm vai valstī, kas ir 1970. gada 1. jūlija Eiropas Līguma par transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR līgums) līgumslēdzēja puse. Šādos gadījumos attiecīgajām dalībvalstīm ir pilnībā jāpiemēro šīs regulas attiecīgie noteikumi.

(19)

Turklāt dalībvalstij vajadzētu būt iespējai izdot vadītāja karti transportlīdzekļu vadītājiem, kuru dzīvesvieta ir to teritorijā, pat tad, ja Līgumi neattiecas uz dažām to daļām. Šādos gadījumos attiecīgajām dalībvalstīm ir pilnībā jāpiemēro šīs regulas attiecīgie noteikumi.

(20)

Kontrolieri nepārtraukti saskaras ar problēmām saistībā ar tahogrāfa izmaiņām un jaunām manipulācijas metodēm. Lai nodrošinātu efektīvāku kontroli un uzlabotu kontroles pieeju saskaņošanu visā Savienībā, būtu jāpieņem kopēja metodoloģija kontrolieru sākotnējai un pastāvīgai apmācībai.

(21)

Datu reģistrēšana tahogrāfā, kā arī attīstībā esošās tehnoloģijas atrašanās vietas datu reģistrēšanai, attālinātai saziņai un sadarbei ar ITS būs saistītas ar personas datu apstrādi. Tādēļ tiek piemēroti attiecīgie Savienības noteikumi, jo īpaši tie, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (9) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/58/EK (10).

(22)

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, izstrādājot ar tahogrāfu saistītas lietojumprogrammas, intelektuālā īpašuma tiesībām un patentiem, kas saistīti ar datu pārraidi uz tahogrāfu vai no tā, vajadzētu būt vispārēji pieejamiem bez autoratlīdzības.

(23)

Attiecīgā gadījumā datu apmaiņai, kas veikta saziņā ar kontroles iestādēm dalībvalstīs, būtu jāatbilst attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem, piemēram, standartu kopumam attiecībā uz specializēto šaura diapazona datu pārraidi, kā noteikusi Eiropas Standartizācijas komiteja.

(24)

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci autotransporta iekšējā tirgū un lai transportlīdzekļa vadītājiem un transporta uzņēmumiem dotu nepārprotamu signālu, dalībvalstīm būtu jāpiemēro efektīvas, samērīgas, preventīvas un nediskriminējošas sankcijas saskaņā ar pārkāpumu kategorijām, kas definētas Direktīvā 2006/22/EK, neskarot subsidiaritātes principu.

(25)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka transportlīdzekļu atlasi inspekcijām veic, nediskriminējot transportlīdzekļa vadītājus pēc valstspiederības vai pēc valsts, kurā komerciālais transportlīdzeklis reģistrēts vai nodots ekspluatācijā.

(26)

Lai ceļu satiksmē skaidri, efektīvi, samērīgi un vienoti īstenotu sociālās jomas noteikumus, dalībvalstu iestādēm šie noteikumi būtu jāpiemēro vienādi.

(27)

Katrai dalībvalstij būtu jāinformē Komisija par jebkādu tās atklājumu attiecībā uz krāpniecisku ierīču vai iekārtu pieejamību manipulāciju veikšanai ar tahogrāfu, tostarp internetā piedāvāto, un Komisijai par šiem atklājumiem būtu jāinformē visas citas dalībvalstis.

(28)

Komisijai būtu arī turpmāk jāuztur tās palīdzības dienests internetā, kas ļautu vadītājiem, transporta uzņēmumiem, kontroles iestādēm un apstiprinātiem montieriem, darbnīcām un transportlīdzekļu ražotājiem iesniegt jautājumus un bažas, kas saistītas ar digitālo tahogrāfu, tostarp attiecībā uz jauna veida manipulācijām vai krāpniecību.

(29)

Pielāgojot AETR līgumu, digitālā tahogrāfa izmantošanu noteica kā obligātu attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas reģistrēti trešās valstīs, kuras ir parakstījušas AETR līgumu. Tā kā šīs regulas ieviestās tahogrāfu izmaiņas tieši ietekmē minētās valstis, tām vajadzētu būt iespējai piedalīties dialogā par tehniskajiem jautājumiem, tostarp par informācijas apmaiņas sistēmu attiecībā uz vadītāja kartēm un darbnīcas kartēm. Tādēļ būtu jāizveido Tahogrāfa jautājumu forums.

(30)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz prasībām, ekrāna un brīdinājuma funkcijām un tahogrāfu tipa apstiprinājumu, kā arī sīki izstrādātiem noteikumiem par viediem tahogrāfiem; procedūrām, kas jāievēro, veicot lauka izmēģinājumus, un formām, kas jāizmanto minēto lauka izmēģinājumu pārraudzībai; standarta veidlapu rakstveida paziņojumam, kurā norādīti plombas noņemšanas iemesli; kopējām procedūrām un specifikācijām, kas vajadzīgas elektronisko reģistru savstarpējai savienojamībai; un metodoloģiju, kas precizē kontrolieru sākotnējās un pastāvīgās apmācības saturu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (11).

(31)

Šīs regulas vajadzībām pieņemtie īstenošanas akti, kas aizstās noteikumus, kuri izklāstīti Regulas (EEK) Nr. 3821/85 I.B pielikumā, un citi īstenošanas pasākumi būtu jāpieņem līdz 2016. gada 2. martam. Tomēr, ja kādu iemeslu dēļ minētie īstenošanas akti netiek laikus pieņemti, ar pārejas pasākumiem būtu jānodrošina vajadzīgā nepārtrauktība.

(32)

Komisijai nebūtu jāpieņem šajā regulā minētie īstenošanas akti, ja šajā regulā minētā komiteja nesniedz atzinumu par Komisijas iesniegto īstenošanas akta projektu.

(33)

Saistībā ar AETR līguma piemērošanu atsauces uz Regulu (EEK) Nr. 3821/85 būtu jāuzskata par atsaucēm uz šo regulu. Savienība apsvērs iespēju veikt atbilstīgās darbības Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijā, lai nodrošinātu nepieciešamo saskaņotību starp šo regulu un AETR līgumu.

(34)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (12) 28. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2011. gada 5. oktobrī sniedza atzinumu (13).

(35)

Tādēļ būtu jāatceļ Regula (EEK) Nr. 3821/85,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRINCIPI, DARBĪBAS JOMA UN PRASĪBAS

1. pants

Priekšmets un principi

1.   Šajā regulā ir noteikti pienākumi un prasības attiecībā uz tādu tahogrāfu konstrukciju, uzstādīšanu, lietošanu, testēšanu un kontroli, kurus izmanto autotransportā, lai pārbaudītu atbilstību Regulai (EK) Nr. 561/2006, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/15/EK (14) un Padomes Direktīvai 92/6/EEK (15).

Tahogrāfu konstrukcija, uzstādīšana, lietošana un testēšana atbilst šīs regulas prasībām.

2.   Šajā regulā ir paredzēti nosacījumi un prasības, saskaņā ar kuriem tahogrāfos reģistrēto, apstrādāto vai saglabāto informāciju un datus, kas nav personas dati, var izmantot citiem mērķiem, ne tikai nolūkā pārbaudīt atbilstību 1. punktā minētajiem aktiem.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā izmanto Regulas (EK) Nr. 561/2006 4. pantā noteiktās definīcijas.

2.   Papildus 1. punktā minētajām definīcijām šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

a)

“tahogrāfs” jeb “reģistrācijas kontrolierīce” ir ierīce, kas paredzēta uzstādīšanai autotransporta līdzekļos, lai automātiski vai pusautomātiski attēlotu, reģistrētu, drukātu, saglabātu un izvadītu datus par šādu transportlīdzekļu kustību, tostarp to ātrumu, saskaņā ar 4. panta 3. punktu un ziņas par konkrētu to vadītāju darbības laikposmiem;

b)

“transportlīdzekļa bloks” ir tahogrāfs, izņemot kustības sensoru un vadus tā pievienošanai. Transportlīdzekļa bloks var būt viens bloks vai vairāki bloki, kas sadalīti pa transportlīdzekli, ar noteikumu, ka tas atbilst šīs regulas drošības prasībām; transportlīdzekļa blokā cita starpā ietilpst procesors, datu atmiņa, laika mērījumu funkcija, divas viedkaršu saskarnes ierīces vadītājam un otrajam vadītājam, printeris, ekrāns, savienotāji un ierīces lietotāja datu ievadīšanai;

c)

“kustības sensors” ir tahogrāfa daļa, kas rada signālu, kurš liecina par transportlīdzekļa ātrumu un/vai nobraukto attālumu;

d)

“tahogrāfa karte” ir viedkarte, kas paredzēta lietošanai kopā ar tahogrāfu; tā ļauj tahogrāfam identificēt kartes turētāja funkciju un ļauj pārsūtīt un uzglabāt datus;

e)

“reģistrācijas diagramma” ir diagramma, kas paredzēta reģistrēto datu atzīmēšanai un saglabāšanai un ko ievieto analogajā tahogrāfā, kura marķēšanas ierīces nepārtraukti pieraksta reģistrējamo informāciju;

f)

“vadītāja karte” ir tahogrāfa karte, kuru dalībvalsts iestādes ir izsniegušas konkrētam vadītājam; tā identificē vadītāju un ļauj saglabāt datus par vadītāja darbību;

g)

“analogais tahogrāfs” ir tahogrāfs, kurā izmanto reģistrācijas diagrammu saskaņā ar šo regulu;

h)

“digitālais tahogrāfs” ir tahogrāfs, kurā izmanto tahogrāfa karti saskaņā ar šo regulu;

i)

“kontroles karte” ir tahogrāfa karte, kuru dalībvalsts iestādes ir izsniegušas šīs valsts kompetentajai kontroles iestādei; tā identificē kontroles struktūru un, iespējams, arī kontrolieri, un tā ļauj piekļūt datiem, kas glabājas datu atmiņā vai vadītāja kartēs un pēc izvēles – darbnīcas kartēs, lai tos nolasītu, izdrukātu un/vai lejupielādētu;

j)

“uzņēmuma karte” ir tahogrāfa karte, kuru dalībvalsts iestādes ir izsniegušas transporta uzņēmumam, kuram ir jāizmanto transportlīdzekļi, kuros ir uzstādīts tahogrāfs; tā identificē transporta uzņēmumu un ļauj attēlot, lejupielādēt un izdrukāt datus, kuri glabājas tahogrāfā un kurus minētais transporta uzņēmums ir bloķējis ar savu atslēgu;

k)

“darbnīcas karte” ir tahogrāfa karte, kuru dalībvalsts iestādes ir izsniegušas attiecīgās dalībvalsts apstiprinātam tahogrāfu ražotāja personālam, montierim, transportlīdzekļa ražotājam vai darbnīcai; tā identificē kartes turētāju un ļauj testēt, kalibrēt un aktivēt tahogrāfus un/vai lejupielādēt no tiem;

l)

“aktivācija” ir posms, kurā tahogrāfs pilnībā ieslēdzas darba režīmā un veic visas funkcijas, tostarp drošības funkcijas, izmantojot darbnīcas karti;

m)

digitālā tahogrāfa “kalibrācija” ir datu atmiņā glabājamo transportlīdzekļa parametru, tostarp transportlīdzekļa identifikācijas un transportlīdzekļa īpašību, aktualizēšana vai apstiprināšana, izmantojot darbnīcas karti;

n)

“lejupielāde” no digitāla tahogrāfa ir visu transportlīdzekļa bloka atmiņā vai tahogrāfa kartes atmiņā reģistrēto datu datņu vai to daļas kopēšana kopā ar elektronisko parakstu ar noteikumu, ka ar šo procesu netiek grozīti vai dzēsti saglabātie dati;

o)

“notikums” ir digitālā tahogrāfa konstatēta anomāla darbība, kas var būt datu viltošanas mēģinājuma rezultāts;

p)

“kļūda” ir digitālā tahogrāfa konstatēta anomāla darbība, kas var būt iekārtas nepareizas darbības vai bojājuma rezultāts;

q)

“uzstādīšana” ir tahogrāfa uzstādīšana transportlīdzeklī;

r)

“nederīga karte” ir karte, kas konstatēta kā bojāta vai kurai nav izdevies veikt sākotnējo autentificēšanu, vai kurai nav sācies vai ir beidzies derīguma termiņš;

s)

“regulāra inspekcija” ir darbību kopums, ko veic, lai pārbaudītu, vai tahogrāfs darbojas pareizi, vai tā iestatījumi atbilst transportlīdzekļa parametriem un vai tahogrāfam nav piestiprinātas ierīces manipulāciju veikšanai ar tahogrāfu;

t)

“remonts” ir kustību sensora vai transportlīdzekļa bloka remonts, kura veikšanai šai ierīcei jāatslēdz barošana, tā jāatvieno no citiem tahogrāfa komponentiem vai ir jāatver kustību sensors vai transportlīdzekļa bloks;

u)

“tipa apstiprināšana” ir process, kurā saskaņā ar 13. pantu dalībvalsts apliecina, ka tirgū ieviešamais tahogrāfs, tā attiecīgās sastāvdaļas vai tahogrāfa karte atbilst šīs regulas prasībām;

v)

“sadarbspēja” ir sistēmu un ar tām saistīto uzņēmējdarbības procesu spēja veikt datu apmaiņu un nodrošināt informācijas apriti;

w)

“saskarne” nodrošina starpniecības līdzekli starp sistēmām, ar kura palīdzību tās var savienoties un mijiedarboties;

x)

“laika skaitīšana” ir koordinētā universālā laika (UTC) un datuma pastāvīga digitāla reģistrēšana;

y)

“laika skaitīšanas korekcijas” ir kārtējā laika automātiskas korekcijas regulāros intervālos un pieļaujot atkāpi ne vairāk kā vienas minūtes robežās vai korekcija, ko veic kalibrācijas laikā;

z)

“atvērts standarts” ir standarts, kas izklāstīts standarta specifikācijas dokumentā, kurš pieejams bez maksas vai par nominālu maksu un kuru ir atļauts kopēt, izplatīt vai izmantot bez maksas vai par nominālu maksu.

3. pants

Darbības joma

1.   Tahogrāfus uzstāda un lieto tādos dalībvalstī reģistrētos transportlīdzekļos, kurus izmanto pasažieru vai kravu autopārvadājumiem un uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 561/2006.

2.   Dalībvalstis var noteikt, ka šī regula nav piemērojama transportlīdzekļiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 561/2006 13. panta 1. un 3. punktā.

3.   Dalībvalstis var noteikt, ka šī regula nav piemērojama transportlīdzekļiem, kurus izmanto pārvadājumiem un kuriem piešķirts izņēmums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 561/2006 14. panta 1. punktu.

Dalībvalstis var noteikt, ka šī regula nav piemērojama transportlīdzekļiem, kurus izmanto pārvadājumiem, attiecībā uz kuriem piesķirts izņēmums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 561/2006 14. panta 2. punktu; dalībvalstis par to nekavējoties informē Komisiju.

4.   Piecpadsmit gadus pēc tam, kad uz pirmo reizi reģistrētajiem transportlīdzekļiem attiecas prasība uzstādīt tahogrāfu, kā paredzēts 8., 9. un 10. pantā, ar šādu tahogrāfu tiek aprīkoti transportlīdzekļi, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts.

5.   Attiecībā uz iekšzemes pārvadājumiem dalībvalstis var noteikt, ka tahogrāfus saskaņā ar šīs regulas prasībām uzstāda un lieto visos transportlīdzekļos, kam to uzstādīšana un lietošana citādi nav prasīta saskaņā ar 1. punktu.

4. pants

Prasības un reģistrējamie dati

1.   Tahogrāfi, tostarp ārējas sastāvdaļas, tahogrāfu kartes un reģistrācijas diagrammas atbilst stingrām tehniskām un citām prasībām, lai nodrošinātu šīs regulas pareizu īstenošanu.

2.   Tahogrāfi un tahogrāfa kartes atbilst šādām prasībām.

Tie:

reģistrē datus, kas saistīti ar transportlīdzekļa vadītāju, vadītāja darbību un transportlīdzekli; šie dati ir precīzi un uzticami,

ir droši, jo īpaši garantējot transportlīdzekļa blokos un kustību sensoros ierakstīto datu un no tiem iegūto datu integritāti un izcelsmi,

ir sadarbspējīgi starp dažādu paaudžu transportlīdzekļa blokiem un tahogrāfa kartēm,

ļauj efektīvi pārbaudīt atbilstību šai regulai un citiem piemērojamiem tiesību aktiem,

ir vienkārši lietošanā.

3.   Digitālie tahogrāfi reģistrē šādus datus:

a)

nobrauktais attālums un transportlīdzekļa braukšanas ātrums;

b)

laika skaitīšana;

c)

8. panta 1. punktā minēto punktu atrašanās vieta;

d)

transportlīdzekļa vadītāja personas dati;

e)

transportlīdzekļa vadītāja darbības;

f)

kontrole, kalibrēšanas un tahogrāfa remonta dati, tostarp darbnīcas identifikācija;

g)

notikumi un kļūdas.

4.   Analogie tahogrāfi reģistrē vismaz tos datus, kas minēti 3. punkta a), b) un e) apakšpunktā.

5.   Piekļuvi tahogrāfā un tahogrāfa kartē noglabātajiem datiem vienmēr var piešķirt:

a)

kompetentajām kontroles iestādēm;

b)

atbilstīgajam transporta uzņēmumam, lai tas varētu ievērot savas juridiskās saistības, jo īpaši – kā tas noteikts 32. un 33. pantā.

6.   Datu lejupielādi veic, minimāli aizkavējot transporta uzņēmumus vai vadītājus.

7.   Tahogrāfā reģistrētie dati, ko var nosūtīt uz tahogrāfu vai no tā vai nu bezvadu, vai elektroniskā formā, ir publiski pieejamu protokolu veidā, kā tas noteikts atvērtajos standartos.

8.   Lai nodrošinātu, ka tahogrāfi un tahogrāfa kartes atbilst šīs regulas, un jo īpaši šā panta, principiem un prasībām, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus, kas nepieciešami šā panta vienādai piemērošanai, jo īpaši noteikumus, kas paredz tehniskus līdzekļus minēto prasību izpildei. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 42. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

9.   Sīki izstrādātie noteikumi, kas minēti 8. punktā, attiecīgā gadījumā pamatojas uz standartiem un garantē sadarbspēju un savietojamību starp dažādu paaudžu transportlīdzekļu blokiem un visām tahogrāfa kartēm.

5. pants

Digitālā tahogrāfa funkcijas

Digitālie tahogrāfi nodrošina šādas funkcijas:

ātruma un attāluma mērīšana,

vadītāja darbību un braukšanas režīma uzraudzība,

tahogrāfa karšu ievietošanas un izņemšanas uzraudzība,

vadītāja manuāli veiktu ierakstu reģistrēšana,

kalibrācija,

8. panta 1. punktā minēto atrašanās punktu automātiska reģistrēšana,

kontroles darbību uzraudzība,

notikumu un kļūdu konstatēšana un reģistrēšana,

datu atmiņas nolasīšana un datu ierakstīšana un saglabāšana datu atmiņā,

tahogrāfa karšu nolasīšana un datu ierakstīšana un saglabāšana tahogrāfa kartēs,

parādīšana uz ekrāna, brīdināšana, izdrukāšana un datu lejupielāde uz ārējām ierīcēm,

laika skaitīšanas korekcijas un laika skaitīšana,

attālināta saziņa,

uzņēmuma atslēgu pārvaldība,

iebūvētā testēšana un paštestēšana.

6. pants

Ekrāns un brīdinājums

1.   Diģitālajos tahogrāfos un tahogrāfa kartēs esošā informācija attiecībā uz darbībām, kas veiktas ar transportlīdzekli, un attiecībā uz transportlīdzekļa vadītājiem un otriem vadītājiem tiek parādīta uz ekrāna skaidri, nepārprotami un ergonomiski.

2.   Uz ekrāna tiek parādīta šāda informācija:

a)

laiks;

b)

darbības režīms;

c)

vadītāja darbība:

ja pašreizējā darbība ir transportlīdzekļa vadīšana, vadītāja pašreizējais nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas ilgums un pašreizējais kopējais pārtraukumu ilgums,

ja vadītāja pašreizējā darbība ir pieejamība / cits darbs / atpūta vai pārtraukums, minētās darbības pašreizējais ilgums (kopš attiecīgās darbības izvēlēšanās brīža) un pašreizējais kopējais pārtraukumu ilgums;

d)

ar brīdinājumiem saistītie dati;

e)

ar piekļuvi izvēlnēm saistītie dati.

Uz ekrāna var parādīt arī papildu informāciju ar noteikumu, ka tā ir skaidri atšķirama no šajā punktā minētās informācijas.

3.   Lai veicinātu atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem, digitālie tahogrāfi brīdina vadītājus, konstatējot jebkādu notikumu un/vai kļūdu un pirms tiek pārsniegts maksimāli atļautais nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiks, un tā pārsniegšanas brīdī.

4.   Brīdinājumi ir vizuāli, un var būt arī skaņu signāli. Ja lietotājs, nospiežot jebkuru tahogrāfa taustiņu, neapstiprina brīdinājuma signāla saņemšanu, tā ilgums ir vismaz 30 sekundes. Brīdinājuma iemeslu parāda uz tahogrāfa ekrāna, un tas ir redzams tikmēr, kamēr lietotājs ar īpašu taustiņu vai komandu neapstiprina tā saņemšanu.

5.   Lai nodrošinātu, ka tahogrāfi atbilst šā panta prasībām attiecībā uz ekrānu un brīdinājumiem, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi šā panta vienādai piemērošanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 42. panta 3. punktā.

7. pants

Datu aizsardzība

1.   Dalībvalstis nodrošina, lai personas datu apstrāde saistībā ar šo regulu notiktu tikai tādēļ, lai pārbaudītu atbilstību šai regulai un Regulai (EK) Nr. 561/2006, saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un 2002/58/EK un Direktīvas 95/46/EK 28. pantā minētās dalībvalsts uzraudzības iestādes uzraudzībā.

2.   Jo īpaši dalībvalstis nodrošina, lai personas dati tiktu aizsargāti pret izmantojumu, kas nav izmantojums, kurš ir cieši saistīts ar šo regulu un Regulu (EK) Nr. 561/2006 saskaņā ar 1. punktu attiecībā uz:

globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) izmantošanu, lai reģistrētu atrašanās vietas datus, kā minēts 8. pantā,

attālinātās saziņas lietošanu kontroles nolūkos, kā minēts 9. pantā,

tahogrāfu izmantošanu ar saskarni, kā minēts 10. pantā,

elektronisko informācijas apmaiņu par vadītāja kartēm, kā minēts 31. pantā, un jo īpaši šādu datu pārrobežu apmaiņu ar trešām valstīm,

transporta uzņēmumu veiktu reģistrācijas datu glabāšanu, kā minēts 33. pantā.

3.   Digitālos tahogrāfus izstrādā tā, lai nodrošinātu privātumu. Apstrādā vienīgi tos datus, kas nepieciešami šīs regulas nolūkiem.

4.   Transportlīdzekļu īpašnieki, transporta uzņēmumi un visas citas attiecīgās vienības atbilstīgos gadījumos ievēro attiecīgos noteikumus par personas datu aizsardzību.

II NODAĻA

VIEDIE TAHOGRĀFI

8. pants

Transportlīdzekļa atrašanās vietas ikdienas darba laikposma konkrētos punktos reģistrēšana

1.   Lai veicinātu pārbaudi par atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem, automātiski reģistrē transportlīdzekļa atrašanās vietu šādos punktos vai tuvākajā punktā šādām vietām, kur ir pieejams satelīta signāls:

atrašanās vieta ikdienas darba laikposma sākumā,

ik pēc trim stundām – uzkrātais transportlīdzekļa vadīšanas laiks,

atrašanās vieta ikdienas darba laikposma beigās.

Šajā nolūkā transportlīdzekļos, kurus pirmo reizi reģistrē 36 mēnešus pēc 11. pantā minēto sīki izstrādāto noteikumu stāšanās spēkā, uzstāda tahogrāfu, kas pieslēgts pozicionēšanas pakalpojumam, kura pamatā ir satelītnavigācijas sistēma.

2.   Kas attiecas uz tahogrāfa pieslēgšanu 1. punktā minētajam pozicionēšanas pakalpojumam, kura pamatā ir satelītnavigācijas sistēma, izmanto tikai tādus pakalpojuma pieslēgumus, kas nodrošina bezmaksas pozicionēšanas pakalpojumu. Lai noteiktu 1. punktā minētās vietas, tahogrāfā pastāvīgi neglabā citus atrašanās datus kā tikai tos, kas, ja tas iespējams, izteikti ģeogrāfiskās koordinātās. Atrašanās vietas dati, kuri uz laiku ir jāsaglabā, lai varētu automātiski reģistrēt 1. punktā minētos punktus vai lai apstiprinātu kustību sensoru, nav pieejami nevienam lietotājam, un tos automātiski dzēš, kad tie vairs minētajiem nolūkiem nav vajadzīgi.

9. pants

Iespējamu manipulāciju vai ļaunprātīgas izmantošanas attālināta savlaicīga konstatēšana

1.   Lai kompetentajām kontroles iestādēm atvieglotu mērķtiecīgu pārbaužu veikšanu uz ceļa, tahogrāfi, ko uzstāda transportlīdzekļos, kurus pirmo reizi reģistrē 36 mēnešus pēc 11. pantā norādīto sīki izstrādāto noteikumu stāšanās spēkā, spēj sazināties ar minētajām iestādēm, transportlīdzeklim esot kustībā.

2.   Piecpadsmit gadus pēc tam, kad uz pirmo reizi reģistrētajiem transportlīdzekļiem attiecas prasība uzstādīt tahogrāfu, kā paredzēts šajā pantā un 8. un 10. pantā, dalībvalstis piemērotā pakāpē piešķir savām kontroles iestādēm attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārtas, kas vajadzīgas šajā pantā minētās datu pārraides veikšanai, ņemot vērā savas īpašās īstenošanas prasības un stratēģijas. Līdz minētajam laikam dalībvalstis var izlemt, vai savas kontroles iestādes aprīkot ar šādām attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārtām.

3.   Šā panta 1. punktā minētā saziņa ar tahogrāfu notiek vienīgi tad, ja to iniciē kontroles iestāžu ierīces. Tā ir aizsargāta, lai nodrošinātu datu integritāti un reģistrācijas un kontroles ierīču autentifikāciju. Piekļuve pārraidītajiem datiem ir tikai kontroles iestādēm, kuras ir pilnvarotas pārbaudīt Regulas (EK) Nr. 561/2006 un šīs regulas pārkāpumus, un darbnīcām, ja tas ir vajadzīgs tahogrāfa pareizas funkcionēšanas pārbaudei.

4.   Saziņas laikā apmainās tikai ar datiem, kas nepieciešami, lai mērķtiecīgi uz ceļa pārbaudītu transportlīdzekļus, ar kuru tahogrāfu, iespējams, ir veiktas manipulācijas vai tas ir ļaunprātīgi izmantots. Tādi dati ir saistīti ar šādiem notikumiem vai datiem, ko reģistrējis tahogrāfs:

jaunākais aizsardzības sistēmas pārkāpuma mēģinājums,

ilgākais barošanas strāvas pārtraukums,

sensora kļūda,

kustības datu kļūda,

pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību,

braukšana bez derīgas kartes,

kartes ievietošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā,

dati par laika skaitīšanas korekcijām,

dati par kalibrēšanu, tostarp divu jaunāko kalibrēšanas reižu datumi,

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs,

tahogrāfa reģistrētais ātrums.

5.   Datus, ar kuriem notikusi apmaiņa, izmanto vienīgi, lai pārbaudītu atbilstību šai regulai. Tos nodod vienīgi tām iestādēm, kuras kontrolē transportlīdzekļa vadīšanas ilgumu un atpūtas laikposmus, un tiesu struktūrām notiekošas tiesvedības ietvaros.

6.   Kontroles iestādes datus drīkst glabāt ne ilgāk kā pārbaudes uz ceļa laikā, un tos izdzēš ne vēlāk kā trīs stundas pēc to pārraidīšanas – izņemot, ja dati norāda uz iespējamām manipulācijām ar tahogrāfu vai tā ļaunprātīgu izmantošanu. Ja pārbaudes uz ceļa nākamajā etapā manipulācija vai ļaunprātīga izmantošana neapstiprinās, pārraidītos datus dzēš.

7.   Transportlīdzekļus ekspluatējošie transporta uzņēmumi ir atbildīgi par to, lai transportlīdzekļa vadītāji tiktu informēti par iespēju attālināti sazināties, lai savlaicīgi konstatētu iespējamas ar tahogrāfu veiktas manipulācijas vai to ļaunprātīgu izmantošanu.

8.   Nekādā gadījumā šajā pantā aprakstītā veida attālinātas savlaicīgas konstatēšanas saziņa nevar automātiski radīt naudassodu vai sankcijas vadītājam vai transporta uzņēmumam. Kompetentā kontroles iestāde, balstoties uz datiem, ar kuriem notikusi apmaiņa, var nolemt veikt transportlīdzekļa un tahogrāfa pārbaudi. Attālinātās saziņas rezultāti neliedz kontroles iestādēm veikt pārbaudes uz ceļa pēc nejaušības principa, pamatojoties uz riska novērtējuma sistēmu, kas ieviesta ar Direktīvas 2006/22/EK 9. pantu.

10. pants

Saskarne ar intelektiskām transporta sistēmām

To transportlīdzekļu tahogrāfus, kuri pirmo reizi reģistrēti 36 mēnešus pēc 11. pantā minēto sīki izstrādāto noteikumu stāšanās spēkā, var aprīkot ar standartizētu saskarni, kura ļauj tahogrāfa reģistrētos vai rādītos datus darba režīmā izmantot ārējai ierīcei, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

saskarne neietekmē tahogrāfa datu autentiskumu un integritāti;

b)

saskarne atbilst 11. pantā noteiktajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem;

c)

personas dati – tostarp ģeopozicionēšanas dati – saskarnei pieslēgtajai ārējai ierīcei ir pieejami tikai ar tā transportlīdzekļa vadītāja, uz kuru dati attiecas, pārbaudāmu piekrišanu.

11. pants

Sīki izstrādāti noteikumi par viedajiem tahogrāfiem

Lai nodrošinātu, ka viedie tahogrāfi atbilst šajā regulā noteiktajiem principiem un prasībām, Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi 8., 9. un 10. panta vienādai piemērošanai, izņemot noteikumus, kas paredzētu papildu datu reģistrēšanu tahogrāfā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 42. panta 3. punktā.

Sīki izstrādātie noteikumi, kas minēti pirmajā daļā:

a)

attiecībā uz šajā nodaļā minēto viedā tahogrāfa funkciju veikšanu ietver nepieciešamās prasības, lai garantētu to datu drošību, pareizību un ticamību, ko tahogrāfam sniedz satelītpozicionēšanas pakalpojumi un 8. un 9. pantā minētās attālinātās saziņas tehnoloģijas;

b)

precizē dažādos nosacījumus un prasības 8. un 9. pantā minētajiem satelītpozicionēšanas pakalpojumiem un attālinātās saziņas tehnoloģijām, kam jābūt ārpusē vai iebūvētiem tahogrāfā, un, ja tie ir ārpusē, tad precizē nosacījumus satelītpozicionēšanas signāla kā otra kustības sensora izmantošanai;

c)

precizē vajadzīgos standartus 10. pantā minētajai saskarnei. Šādi standarti var ietvert noteikumu par piekļuves tiesību sadalījumu vadītājiem, darbnīcām un transporta uzņēmumiem un kontroles funkcijām tahogrāfā reģistrētajiem datiem, kura kontroles funkcijas pamatojas uz autentifikācijas/autorizācijas mehānismu, kas noteikts saskarnei, piemēram, sertifikātu katram piekļuves līmenim, un kas ir atkarīgs no tā tehniskajām iespējām.

III NODAĻA

TIPA APSTIPRINĀJUMS

12. pants

Pieteikumi

1.   Ražotāji vai to pārstāvji pieteikumu par apstiprinājumu transportlīdzekļa bloka tipam, kustības sensora tipam vai reģistrācijas diagrammas vai tahogrāfa kartes paraugam iesniedz tipa apstiprinājuma iestādēm, kuras šim mērķim izraudzījusies dalībvalsts.

2.   Dalībvalstis līdz 2015. gada 2. martam paziņo Komisijai 1. punktā minēto izraudzīto iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju un pēc vajadzības vēlāk sniedz atjauninātu informāciju. Komisija izraudzīto tipa apstiprinājuma iestāžu sarakstu publicē savā tīmekļa vietnē un minēto sarakstu atjaunina.

3.   Tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno atbilstīgas specifikācijas, tostarp vajadzīgo informāciju par plombām, un drošības, funkcionalitātes un savietojamības sertifikātus. Drošības sertifikātu izdod atzīta sertifikācijas iestāde, kuru ir nozīmējusi Komisija.

Tipa apstiprināšanas iestāde ražotājam izsniedz funkcionalitātes sertifikātu.

Sadarbspējas sertifikātu izsniedz viena laboratorija, kas darbojas Komisijas pakļautībā un pārraudzībā.

4.   Attiecībā uz tahogrāfiem, to attiecīgajām sastāvdaļām un tahogrāfa kartēm:

a)

transportlīdzekļa blokam, tahogrāfa kartēm, kustības sensoram un savienojumam ar GNSS uztvērēju, ja GNSS nav iebūvēta transportlīdzekļa blokā, ar drošības sertifikātu apliecina:

i)

atbilstību mērķiem drošības jomā;

ii)

šādu drošības funkciju izpildi: identifikācija un autentifikācija, autorizācija, konfidencialitāte, atbildība, integritāte, revīzija, pakalpojuma pareizība un ticamība;

b)

ar funkcionalitātes sertifikātu apliecina, ka testētais izstrādājums atbilst attiecīgajām prasībām attiecībā uz veiktajām funkcijām, vides parametriem, elektromagnētiskās savietojamības raksturlielumiem, fizikālajām prasībām un citiem piemērojamiem standartiem;

c)

ar sadarbspējas sertifikātu apliecina, ka testētais izstrādājums ir pilnībā sadarbspējīgs ar vajadzīgajiem tahogrāfiem vai tahogrāfa karšu modeļiem.

5.   Par visām tahogrāfa programmatūras vai aparatūras pārmaiņām vai citu materiālu izmantošanu to ražošanai pirms piemērošanas paziņo iestādei, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu iekārtai. Minētā iestāde ražotājam apstiprina tipa apstiprinājuma pagarinājumu vai arī var pieprasīt ataunot vai apstiprināt attiecīgos funkcionalitātes, drošības un/vai sadarbspējas sertifikātus.

6.   Pieteikumu viena tipa transportlīdzekļa bloka, kustības sensora, reģistrācijas diagrammas vai tahogrāfa kartes parauga apstiprināšanai var iesniegt tikai vienā dalībvalstī.

7.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem sīki izstrādātus noteikumus šā panta noteikumu vienādai piemērošanai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 42. panta 3. punktā.

13. pants

Tipa apstiprinājuma piešķiršana

Dalībvalsts piešķir tipa apstiprinājumu jebkura tipa transportlīdzekļa blokam, kustības sensoram, reģistrācijas diagrammas vai tahogrāfa kartes paraugam, kas atbilst 4. un 11. panta prasībām, ar noteikumu, ka dalībvalsts var pārbaudīt, vai ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam tipam.

Par jebkuru apstiprinātā parauga pārveidojumu vai papildinājumu ir jāsaņem papildu tipa apstiprinājums no dalībvalsts, kas izdevusi sākotnējo tipa apstiprinājumu.

14. pants

Tipa apstiprinājuma zīme

Par katru saskaņā ar 13. pantu un II pielikumu apstiprināto transportlīdzekļa bloka, kustības sensora, reģistrācijas diagrammas vai tahogrāfa kartes parauga tipu dalībvalstis pieteikuma iesniedzējam izdod iepriekš noteiktam paraugam atbilstīgu tipa apstiprinājuma zīmi. Šādus paraugus ar īstenošanas aktiem pieņem Komisija saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 42. panta 3. punktā.

15. pants

Apstiprinājums vai atteikums

Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kas saņēmušas tipa apstiprinājuma pieteikumu, par katru transportlīdzekļa bloka, kustības sensora, reģistrācijas diagrammas vai tahogrāfa kartes parauga tipu, ko tās apstiprina, mēneša laikā pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm nosūta tipa apstiprinājuma sertifikāta kopijas kopā ar attiecīgām specifikācijām, tostarp attiecībā uz plombām. Ja kompetentās iestādes neapstiprina tipa apstiprinājuma pieteikumu, tās ziņo iestādēm pārējās dalībvalstīs, ka apstiprinājums ir atteikts, un paziņo sava lēmuma iemeslus.

16. pants

Ierīču atbilstība tipa apstiprinājumam

1.   Ja dalībvalsts, kas saskaņā ar 13. pantu piešķīrusi tipa apstiprinājumu, konstatē, ka kādi transportlīdzekļa bloki, kustības sensori, reģistrācijas diagrammas vai tahogrāfa kartes, kam ir tās izdotā tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst apstiprinātajam tipam, tā veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam tipam. Veiktie pasākumi nepieciešamības gadījumā var ietvert arī piešķirtā tipa apstiprinājuma anulēšanu.

2.   Dalībvalsts, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, to anulē gadījumos, kad apstiprinātais transportlīdzekļa bloks, kustības sensors, reģistrācijas diagramma vai tahogrāfa karte neatbilst šai regulai vai arī tiek konstatēti tādi vispārēji trūkumi to ekspluatācijā, kuru dēļ tie nav piemēroti paredzētajam mērķim.

3.   Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, no kādas citas dalībvalsts saņem informāciju par kādu no 1. vai 2. punktā minētajiem gadījumiem, tā, apspriedusies ar informāciju sniegušo dalībvalsti, veic minētajos punktos uzskaitītos pasākumus, ievērojot 5. punktu.

4.   Dalībvalsts, kas konstatējusi kādu no 2. punktā minētajiem gadījumiem, līdz turpmākam paziņojumam var aizliegt attiecīgā transportlīdzekļa bloka, kustības sensora, reģistrācijas diagrammas vai tahogrāfa kartes laišanu tirgū un to izmantošanu. Tas pats attiecas arī uz 1. punktā minētajiem gadījumiem, ja no sākotnējas ES pārbaudes atbrīvotu transportlīdzekļa bloku, kustības sensoru, reģistrācijas diagrammu vai tahogrāfa karšu ražotājs pēc tam, kad attiecīgi brīdināts, nenovērš to neatbilstību apstiprinātajam paraugam vai šīs regulas prasībām.

Visos šādos gadījumos dalībvalstu kompetentās iestādes viena mēneša laikā ziņo viena otrai un Komisijai par tipa apstiprinājuma anulēšanu vai jebkādiem citiem pasākumiem, ko veic saskaņā ar 1., 2. vai 3. punktu, norādot attiecīgās rīcības pamatojumu.

5.   Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, apstrīd 1. vai 2. punktā minēto gadījumu pastāvēšanu, par ko tai ir paziņots, iesaistītās dalībvalstis cenšas strīdu atrisināt, informējot par to Komisiju.

Ja četros mēnešos pēc 3. punktā minētā paziņojuma dalībvalstis nepanāk vienošanos sarunās, Komisija, konsultējoties ar ekspertiem no visām dalībvalstīm un ņemot vērā visus būtiskos faktorus, piemēram, saimnieciskus vai tehniskus faktorus, sešos mēnešos pēc četru mēnešu laikposma beigām pieņem lēmumu, ko paziņo attiecīgajām dalībvalstīm un par kuru tajā pašā laikā paziņo visām pārējām dalībvalstīm. Īstenošanas termiņu Komisija nosaka katram lēmumam atsevišķi.

17. pants

Reģistrācijas diagrammu apstiprinājums

1.   Pieteikuma veidlapā reģistrācijas diagrammas tipa apstiprinājuma saņemšanai pieteikuma iesniedzējs norāda analogā tahogrāfa tipu vai tipus, kuriem konkrētā reģistrācijas diagramma paredzēta, un nodrošina ar reģistrācijas diagrammas testēšanai piemērotajām attiecīgā tipa vai tipu reģistrācijas kontrolierīcēm.

2.   Katras dalībvalsts kompetentās iestādes kontrolierīces reģistrācijas diagrammas parauga tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda analogā tahogrāfa tipu vai tipus, kuros var izmantot minētā parauga reģistrācijas diagrammas.

18. pants

Atteikuma lēmumu pamatojums

Visos lēmumos, kas saskaņā ar šo regulu pieņemti par transportlīdzekļa bloka tipa, kustības sensora tipa, datu reģistrācijas diagrammas vai tahogrāfa kartes parauga apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, norāda šādu lēmumu sīku pamatojumu. Lēmumu paziņo ieinteresētajai pusei, vienlaikus darot zināmus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas ir pieejami saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem, un par šādu līdzekļu izmantošanas termiņiem.

19. pants

Tahogrāfu ar tipa apstiprinājumu atzīšana

Dalībvalsts neatsaka reģistrēt transportlīdzekli, kurā uzstādīts tahogrāfs, vai neaizliedz šāda transportlīdzekļa nodošanu ekspluatācijā vai izmantošanu jebkāda iemesla dēļ, kas saistīts ar faktu, ka transportlīdzeklī uzstādīta šāda ierīce, ja uz tās ir 14. pantā minētā tipa apstiprinājuma zīme un 22. panta 4. punktā minētā uzstādīšanas plāksne.

20. pants

Drošība

1.   Ražotāji izstrādā, testē un pārskata transportlīdzekļa blokus, kustības sensorus un tahogrāfa kartes, kuru ražošana ir uzsākta, lai konstatētu neaizsargātās vietas, kas parādās visos produkta ekspluatācijas cikla posmos, un novērš vai mazina to iespējamo izmantošanu. Testu biežumu nosaka apstiprinājuma sertifikātu izdevusī dalībvalsts, ievērojot laika ierobežojumu, kurš nepārsniedz divus gadus.

2.   Šim nolūkam ražotāji iesniedz 12. panta 3. punktā minētajai sertifikācijas struktūrai vajadzīgo dokumentāciju neaizsargātās vietas analīzei.

3.   Šā panta 1. punkta īstenošanai 12. panta 3. punktā minētā sertifikācijas struktūra veic transportlīdzekļa bloku, kustības sensoru un tahogrāfa karšu testus, lai pārliecinātos, ka zināmās neaizsargātās vietas nevar izmantot personas, kuru rīcībā ir publiski pieejamas zināšanas.

4.   Ja 1. punktā minētajos testos tiek atklātas neaizsargātas vietas sistēmas elementos (transportlīdzekļa blokos, kustības sensoros un tahogrāfa kartēs), minētos elementus nelaiž tirgū. Ja 3. punktā minēto testu laikā tiek konstatētas neaizsargātas vietas tiem elementiem, kas jau ir tirgū, ražotājs vai sertificēšanas iestāde informē tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu. Minētās kompetentās iestādes veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai problēmu risinātu, jo īpaši ražotājs, un nekavējoties informē Komisiju par konstatētajām neaizsargātajām vietām un par paredzētajiem vai veiktajiem pasākumiem, tostarp vajadzības gadījumā par tipa apstiprinājuma anulēšanu atbilstīgi 16. panta 2. punktam.

21. pants

Lauka izmēģinājumi

1.   Dalībvalstis var atļaut lauka izmēģinājumus tahogrāfiem, kuriem vēl nav tipa apstiprinājuma. Dalībvalstis savstarpēji atzīst šādas atļaujas veikt lauka izmēģinājumus.

2.   Transportlīdzekļu vadītāji un transporta uzņēmumi, kas piedalās lauka izmēģinājumos, atbilst Regulas (EK) Nr. 561/2006 prasībām. Lai pierādītu šādu atbilstību, transportlīdzekļu vadītāji ievēro šīs regulas 35. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

3.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu procedūru, kas jāievēro, veicot lauka izmēģinājumus, un kārtību, kas jāizmanto, lai pārraudzītu minētos lauka izmēģinājumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 42. panta 3. punktā.

IV NODAĻA

UZSTĀDĪŠANA UN INSPEKCIJA

22. pants

Uzstādīšana un remonts

1.   Tahogrāfus uzstādīt vai remontēt var vienīgi montieri, darbnīcas vai transportlīdzekļu ražotāji, kurus šim nolūkam saskaņā ar 24. pantu ir apstiprinājušas dalībvalstu kompetentās iestādes.

2.   Apstiprināti montieri, darbnīcas vai transportlīdzekļu ražotāji uzliek tahogrāfam plombu saskaņā ar specifikācijām, kas iekļautas 15. pantā norādītajā tipa apstiprinājuma sertifikātā, – pēc tam, kad ir pārbaudījuši, ka tahogrāfs darbojas pareizi, un jo īpaši tādā veidā, lai nodrošinātu to, ka nekāda manipulācijas ierīce nevar viltot vai grozīt reģistrētos datus.

3.   Apstiprinātie montieri, darbnīcas vai transportlīdzekļu ražotāji, uzliekot plombas, uz tām izvieto īpašu zīmi un digitāliem tahogrāfiem turklāt ievada elektroniskās drošības datus autentifikācijas pārbaužu veikšanai. Katras dalībvalsts kompetentās iestādes nosūta Komisijai izmantoto zīmju un elektroniskās drošības datu reģistru, kā arī vajadzīgo informāciju saistībā ar izmantotajiem elektroniskās drošības datiem. Komisija pēc pieprasījuma piešķir dalībvalstīm piekļuvi minētajai informācijai.

4.   Lai apliecinātu, ka tahogrāfi uzstādīti saskaņā ar šīs regulas prasībām, piestiprina uzstādīšanas plāksni tādā veidā, lai tā būtu skaidri redzama un viegli pieejama.

5.   Tahogrāfa sastāvdaļas plombē, kā tas ir noteikts tipa apstiprinājuma sertifikātā. Visus savienojumus ar tahogrāfu, kurus iespējams sabojāt, tostarp savienojumu starp kustību sensoru un pārnesumkārbu, un uzstādīšanas plāksni attiecīgos gadījumos plombē.

Plombu noņem vai nolauž vienīgi:

kompetento iestāžu saskaņā ar 24. pantu apstiprinātie montieri vai darbnīcas, lai veiktu tahogrāfa remontu, apkopi vai kalibrēšanu, vai atbilstīgi apmācīti un vajadzības gadījumā pilnvaroti kontrolieri, lai veiktu kontroli,

lai veiktu transportlīdzekļa remontu vai pārveidojumu, kas skar plombu. Šādos gadījumos transportlīdzeklī glabā rakstveida paziņojumu, kurā minēts datums un laiks, kad plomba tika noņemta, un sniegts paskaidrojums, kāpēc plombu noņēma. Komisija izstrādā standarta veidlapu rakstveida paziņojumam, izmantojot īstenošanas aktus.

Visos gadījumos plombas nekavējoties un vēlākais septiņās dienās pēc to noņemšanas nomaina apstiprināts montieris vai darbnīca.

Pirms plombu maiņas apstiprināta darbnīca veic tahogrāfa pārbaudi un kalibrāciju.

23. pants

Tahogrāfu inspekcijas

1.   Tahogrāfu inspekciju regulāri veic apstiprinātas darbnīcas. Regulāras inspekcijas veic vismaz reizi divos gados.

2.   Šā panta 1. punktā minēto inspekciju laikā pārbauda vismaz:

vai tahogrāfs ir pareizi piestiprināts un vai tas ir transportlīdzeklim piemērots,

vai tahogrāfs darbojas pareizi,

vai uz tahogrāfa ir tipa apstiprinājuma zīme,

vai ir piestiprināta uzstādīšanas plāksne,

vai visas plombas ir nebojātas un derīgas,

vai tahogrāfam nav pievienotas ierīces manipulāciju veikšanai ar tahogrāfu un vai nav redzamas šādu ierīču izmantošanas pēdas,

riepu izmēru un riepu faktisko apkārtmēru.

3.   Darbnīcas sagatavo inspekcijas ziņojumu gadījumos, ja regulāras inspekcijas vai inspekcijas, ko veic pēc valsts kompetentās iestādes īpaša pieprasījuma, rezultātā bija jānovērš pārkāpumi tahogrāfu darbībā. Tās uztur visu sagatavoto inspekciju ziņojumu sarakstu.

4.   Inspekcijas ziņojumus glabā vismaz divus gadus kopš brīža, kad tie sagatavoti. Dalībvalstis nolemj, vai inspekcijas ziņojumi šajā laikposmā jāglabā vai jānosūta kompetentajai iestādei. Gadījumos, kad inspekcijas ziņojumus glabā darbnīca, pēc kompetentās iestādes pieprasījuma darbnīca dara pieejamus šajā laikposmā veikto inspekciju un kalibrēšanu ziņojumus.

24. pants

Montieru, darbnīcu un transportlīdzekļu ražotāju apstiprināšana

1.   Dalībvalstis apstiprina, regulāri kontrolē un sertificē montierus, darbnīcas un transportlīdzekļu ražotājus, kas var veikt tahogrāfu uzstādīšanu, pārbaudes, inspekcijas un remontu.

2.   Dalībvalstis nodrošina, lai montieri, darbnīcas un transportlīdzekļu ražotāji būtu kompetenti un uzticami. Šim nolūkam tās izveido un publicē skaidru valsts procedūru kopumu un nodrošina, lai būtu izpildīti šādi minimālie kritēriji:

a)

personāls ir pienācīgi apmācīts;

b)

ir pieejams aprīkojums, kas nepieciešams saistīto testu un uzdevumu veikšanai;

c)

montieriem, darbnīcām un transportlīdzekļu ražotājiem ir laba reputācija.

3.   Apstiprināto montieru vai darbnīcu revīzijas veic šādi:

a)

apstiprinātajiem montieriem vai darbnīcām vismaz reizi divos gados tiek veikta revīzija procedūrām, kuras tie piemēro, rīkojoties ar tahogrāfiem. Revīzija īpaši koncentrējas uz īstenotajiem drošības pasākumiem un to, kā notiek darbs ar darbnīcas kartēm. Dalībvalstis šīs revīzijas var veikt, neīstenojot apmeklējumu uz vietas;

b)

notiek arī nepaziņotas apstiprināto montieru vai darbnīcu tehniskās revīzijas, lai pārbaudītu veiktās kalibrēšanas, inspekcijas un uzstādīšanas darbības. Minētās revīzijas veic vismaz 10 % apstiprināto montieru un darbnīcu gadā.

4.   Dalībvalstis un to kompetentās iestādes veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu interešu konfliktus starp montieriem vai darbnīcām un transporta uzņēmumiem. Jo īpaši, ja pastāv nopietns interešu konflikta risks, tiek veikti īpaši papildu pasākumi, lai nodrošinātu, ka montieris vai darbnīca atbilst šīs regulas noteikumiem.

5.   Dalībvalstu kompetentās iestādes reizi gadā – ja iespējams, elektroniski – nosūta Komisijai apstiprināto montieru un darbnīcu sarakstu un tiem izsniegto karšu sarakstu. Komisija minētos sarakstus publicē savā tīmekļa vietnē.

6.   Dalībvalstu kompetentās iestādes uz laiku vai pastāvīgi anulē apstiprinājumus montieriem, darbnīcām un transportlīdzekļu ražotājiem, kas nepilda savas saistības saskaņā ar šo regulu.

25. pants

Darbnīcas kartes

1.   Darbnīcas karšu derīguma termiņš nepārsniedz vienu gadu. Atjaunojot darbnīcas karti, kompetentā iestāde nodrošina, lai montieris, darbnīca vai transportlīdzekļu ražotājs atbilstu 24. panta 2. punkta kritērijiem.

2.   Kompetentā iestāde darbnīcas karti atjauno 15 darbdienās pēc derīga atjaunošanas pieprasījuma un visu vajadzīgo dokumentu saņemšanas. Ja darbnīcas karte ir bojāta, nedarbojas pareizi, ir pazaudēta vai nozagta, kompetentā iestāde nomaina karti piecās darbdienās pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieteikums, kurā sniegti sīki paskaidrojumi. Kompetentās iestādes uztur pazaudēto, nozagto un bojāto karšu reģistru.

3.   Ja dalībvalsts anulē montiera, darbnīcas vai transportlīdzekļu ražotāja apstiprinājumu, kā paredzēts 24. pantā, tā anulē arī tiem izsniegtās darbnīcas kartes.

4.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu apstiprinātajiem montieriem, darbnīcām un transportlīdzekļu ražotājiem izsniegto karšu viltošanu.

V NODAĻA

VADĪTĀJA KARTES

26. pants

Vadītāja karšu izsniegšana

1.   Pēc transportlīdzekļa vadītāja pieprasījuma vadītāja karti izsniedz kompetentā iestāde dalībvalstī, kurā ir transportlīdzekļa vadītāja parastā dzīvesvieta. To izsniedz viena mēneša laikā pēc tam, kad kompetentā iestāde ir saņēmusi pieprasījumu un visus vajadzīgos dokumentus.

2.   Šā panta nolūkos “parastā dzīvesvieta” ir vieta, kurā persona parasti dzīvo, t. i., katrā kalendāra gadā vismaz 185 dienas, personisku vai profesionālu saistību dēļ vai, ja personai nav profesionālo saistību, ciešas personiskas saiknes dēļ starp minēto personu un vietu, kur tā dzīvo.

Tomēr personai, kuras profesionālās saistības un privātās saiknes ir atšķirīgās vietās un kurai tādēļ pārmaiņus nākas uzturēties dažādās vietās, kas atrodas divās vai vairākās dalībvalstīs, par parasto dzīvesvietu uzskata to vietu, ar kuru tai ir personiska saikne, ar noteikumu, ka šāda persona tur regulāri atgriežas. Šis pēdējais nosacījums nav jāievēro, ja persona noteiktu laiku dzīvo dalībvalstī kāda uzdevuma veikšanai noteiktā termiņā.

3.   Transportlīdzekļa vadītāji apliecina savu parasto dzīvesvietu, izmantojot jebkuru atbilstīgu līdzekli, piemēram, personas apliecību vai kādu citu derīgu dokumentu. Ja kompetentās iestādes dalībvalstī, kas izdod vadītāja karti, apšauba paziņojuma par parasto dzīvesvietu derīgumu vai arī lai veiktu kādas īpašas pārbaudes, tās var pieprasīt iesniegt jebkādu papildu informāciju vai pierādījumus.

4.   Pienācīgi pamatotos un izņēmuma gadījumos dalībvalstis var uz laikposmu, kas nepārsniedz 185 dienas, izdot pagaidu vadītāja karti, kuras termiņš nav atjaunojams, tādiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuru parastā dzīvesvieta nav kādā no dalībvalstīm vai valstī, kas ir AETR līguma līgumslēdzēja puse, ar noteikumu, ka šāds transportlīdzekļa vadītājs ir stājies darba tiesiskajās attiecībās ar uzņēmumu, kas veic uzņēmējdarbību izdevējā dalībvalstī un – ciktāl ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1072/2009 (16) – uzrāda minētajā regulā minēto transportlīdzekļa vadītāja atestātu.

Pamatojoties uz dalībvalstu sniegtiem datiem, Komisija rūpīgi pārrauga šā punkta piemērošanu. Reizi divos gados tā par saviem konstatējumiem sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei un jo īpaši pārbauda, vai pagaidu vadītāja kartes nelabvēlīgi neietekmē darba tirgu un vai pagaidu kartes konkrētiem transportlīdzekļa vadītājiem parasti neizsniedz vairāk kā vienā gadījumā. Komisija var iesniegt atbilstīgu likumdošanas priekšlikumu, lai pārskatītu šo punktu.

5.   Izdevējas dalībvalsts kompetentās iestādes veic visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka pieteikuma iesniedzēja rīcībā jau nav derīgas vadītāja kartes, un tās personalizē vadītāja karti, nodrošinot, ka tās dati ir redzami un droši.

6.   Vadītāja kartes derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus.

7.   Derīgu vadītāja karti nevar anulēt vai apturēt, izņemot gadījumus, kad dalībvalsts kompetentās iestādes atklājušas, ka karte ir viltota, vai arī transportlīdzekļa vadītājs izmanto karti, kura nav tā turējumā, vai arī karte ir iegūta, pamatojoties uz nepatiesiem paziņojumiem un/vai viltotiem dokumentiem. Ja šādus apturēšanas vai anulēšanas pasākumus veic dalībvalsts, kas nav izdevēja dalībvalsts, tā cik ātri vien iespējams nosūta karti izdevējas dalībvalsts iestādēm, norādot apturēšanas vai anulēšanas iemeslus. Ja gaidāms, ka kartes nosūtīšanai nepieciešamais laiks būs ilgāks par divām nedēļām, dalībvalsts, kura aptur vai anulē karti, šo divu nedēļu laikā izdevēju valsti informē par kartes anulēšanas vai apturēšanas iemesliem.

8.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu vadītāja karšu viltošanu.

9.   Šis pants neliedz dalībvalstij izdot vadītāja karti tādiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuru parastā dzīvesvieta ir tajā attiecīgās dalībvalsts teritorijas daļā, uz ko neattiecas Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību, ar noteikumu, ka šādos gadījumos tiek piemēroti attiecīgie šīs regulas noteikumi.

27. pants

Vadītāja karšu lietošana

1.   Vadītāja karti izsniedz konkrētai personai.

2.   Transportlīdzekļa vadītājam var būt tikai viena derīga vadītāja karte, un viņam ir atļauts izmantot vienīgi savu personalizēto vadītāja karti. Transportlīdzekļa vadītājs neizmanto bojātu vadītāja karti vai karti, kuras derīguma termiņš ir beidzies.

28. pants

Vadītāja karšu atjaunošana

1.   Ja transportlīdzekļa vadītājs vēlas atjaunot savu vadītāja karti, viņš ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms kartes derīguma termiņa beigām iesniedz pieteikumu savas parastās dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2.   Ja – atjaunošanas gadījumā – transportlīdzekļa vadītāja parastās dzīvesvietas dalībvalsts nav tā, kas izdevusi viņa pašreizējo karti, un ja iepriekšējās dalībvalsts iestādēm ir pieprasīts atjaunot vadītāja karti, tās informē iestādes, kuras ir izdevušas iepriekšējo karti, par tās atjaunošanas iemesliem.

3.   Ja ir iesniegts pieprasījums atjaunot karti, kurai derīguma termiņš tūlīt beigsies, kompetentā iestāde izsniedz jaunu karti pirms derīguma termiņa beigām ar noteikumu, ka pieprasījums nosūtīts 1. punktā noteiktajā termiņā.

29. pants

Nozagtas, pazaudētas vai bojātas vadītāja kartes

1.   Izdevējas iestādes uztur izdoto, nozagto, pazaudēto un bojāto vadītāja karšu reģistru laikposmā, kas nav mazāks par to derīguma termiņu.

2.   Ja vadītāja karte ir bojāta vai tā nedarbojas pareizi, transportlīdzekļa vadītājs to nodod atpakaļ kompetentajai iestādei savas parastās dzīvesvietas dalībvalstī. Par vadītāja kartes zādzību iesniedz oficiālu paziņojumu kompetentajām iestādēm dalībvalstī, kurā zādzība ir notikusi.

3.   Par jebkuru vadītāja kartes nozaudēšanu ar oficiālu paziņojumu informē kompetentās iestādes dalībvalstī, kura to ir izdevusi, un kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā ir transportlīdzekļa vadītāja parastā dzīvesvieta, ja tās ir dažādas valstis.

4.   Ja vadītāja karte ir bojāta, nedarbojas pareizi, ir nozaudēta vai nozagta, transportlīdzekļa vadītājs septiņās kalendāra dienās iesniedz pieteikumu par tās aizvietošanu savas parastās dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Minētās iestādes nomaina karti astoņās darbdienās pēc detalizēta pieprasījuma saņemšanas.

5.   Apstākļos, kas noteikti 4. punktā, transportlīdzekļa vadītājs var turpināt braukt bez vadītāja kartes ne ilgāk par 15 kalendārām dienām vai ilgāk, ja ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai transportlīdzekli nogādātu atpakaļ telpās, kur tas tiek novietots, ar noteikumu, ka transportlīdzekļa vadītājs var pierādīt, ka minētajā laikposmā karti uzrādīt vai lietot nav iespējams.

30. pants

Vadītāja karšu savstarpēja atzīšana un apmaiņa

1.   Dalībvalstis savstarpēji atzīst to izsniegtās vadītāja kartes.

2.   Ja persona, kurai ir kādas dalībvalsts izsniegta derīga vadītāja karte, ir mainījusi savu parasto dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, tā var lūgt savu vadītāja karti apmainīt pret ekvivalentu vadītāja karti. Dalībvalsts, kas veic apmaiņu, pienākums ir vajadzības gadījumos pārbaudīt, vai nav beidzies uzrādītās kartes derīguma termiņš.

3.   Dalībvalstis, kas veic apmaiņu, veco karti nosūta izdevējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, norādot šādas rīcības iemeslus.

4.   Ja dalībvalsts nomaina vai apmaina vadītāja karti, nomaiņu vai apmaiņu, kā arī jebkuru turpmāku tās nomaiņu vai apmaiņu reģistrē minētajā dalībvalstī.

31. pants

Elektroniska informācijas apmaiņa par vadītāja kartēm

1.   Lai nodrošinātu to, ka pieteikuma iesniedzējam jau nav derīgas vadītāja kartes, kā noteikts 26. pantā, dalībvalstis uztur valstu elektroniskos reģistrus, kuros ir iekļauta turpmāk minētā informācija par vadītāja kartēm, tostarp tām, kas minētas 26. panta 4. punktā, vismaz tik ilgu laikposmu, kāds ir minēto karšu derīguma termiņš:

transportlīdzekļa vadītāja uzvārds un vārds,

transportlīdzekļa vadītāja dzimšanas datums un, ja zināms, dzimšanas vieta,

derīgas transportlīdzekļa vadītāja apliecības numurs un valsts, kas izsniegusi vadītāja apliecību (ja tas ir piemērojams),

vadītāja kartes statuss,

vadītāja kartes numurs.

2.   Komisija un dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka elektroniskie reģistri ir savstarpēji savienoti un pieejami visā Savienībā, izmantojot Ieteikumā 2010/19/ES minēto ziņošanas sistēmu TACHOnet vai saderīgu sistēmu. Ja tiek izmantota saderīga sistēma, elektronisko datu apmaiņa ar visām citām dalībvalstīm ir iespējama, izmantojot ziņošanas sistēmu TACHOnet.

3.   Izdodot, nomainot un vajadzības gadījumā atjaunojot vadītāja karti, dalībvalstis, izmantojot elektronisko datu apmaiņu, pārbauda, vai transportlīdzekļa vadītājam jau nav citas derīgas vadītāja kartes. Datu apmaiņa ir ierobežota līdz datiem, kas nepieciešami, lai veiktu šo pārbaudi.

4.   Kontrolieriem var būt piekļuve elektroniskajam reģistram, lai varētu pārbaudīt vadītāja kartes statusu.

5.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu kopējās procedūras un specifikācijas, kas vajadzīgas 2. punktā minētajai savstarpējai savienojamībai, tostarp datu, ar kuriem veic apmaiņu, formātu, valstu elektronisko reģistru elektroniskas aplūkošanas tehniskās procedūras, piekļuves procedūras un drošības mehānismus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 42. panta 3. punktā.

VI NODAĻA

IERĪČU IZMANTOŠANA

32. pants

Tahogrāfu pareiza izmantošana

1.   Transporta uzņēmumi un transportlīdzekļu vadītāji nodrošina digitālo tahogrāfu pareizu darbību, to pienācīgu lietošanu un vadītāja karšu izmantošanu. Transporta uzņēmumi un transportlīdzekļu vadītāji, kas izmanto analogos tahogrāfus, nodrošina to pareizu darbību un reģistrācijas diagrammu pienācīgu izmantošanu.

2.   Digitālie tahogrāfi nav iestatīti tā, lai tie automātiski pārslēgtos uz konkrētu darbības kategoriju, kad transportlīdzekļa dzinējs vai aizdedze ir izslēgta, izņemot gadījumu, ja transportlīdzekļa vadītājs joprojām spēj manuāli izvēlēties pareizo darbības kategoriju.

3.   Ir aizliegts viltot, noklusēt, slēpt vai iznīcināt datus, kas ierakstīti reģistrācijas diagrammā vai saglabāti tahogrāfā vai vadītāja kartē, vai izdrukās no tahogrāfa. Ir aizliegtas jebkādas manipulācijas ar tahogrāfu, reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja karti, kuras var radīt datu un/vai izdrukātās informācijas viltojumus, noklusējumus vai iznīcināšanu. Transportlīdzeklī nedrīkst būt ierīces, kuras var izmantot šādā nolūkā.

4.   Transportlīdzeklī uzstāda ne vairāk par vienu tahogrāfu, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams 21. pantā minēto lauka izmēģinājumu veikšanai.

5.   Dalībvalstis aizliedz ražot, izplatīt, reklamēt un/vai pārdot ierīces, kas konstruētas un/vai paredzētas, lai veiktu manipulācijas ar tahogrāfiem.

33. pants

Transporta uzņēmumu atbildība

1.   Transporta uzņēmumi ir atbildīgi par to, lai nodrošinātu, ka to transportlīdzekļu vadītāji ir atbilstīgi apmācīti un instruēti attiecībā uz digitālo vai analogo tahogrāfu pareizu darbību, tie veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, ka to transportlīdzekļu vadītāji tahogrāfus izmanto pareizi, un tie ne tiešā, ne netiešā veidā nemudina transportlīdzekļu vadītājus uz tahogrāfu ļaunprātīgu izmantošanu.

Transporta uzņēmumi to transportlīdzekļu vadītājiem, kuros uzstādīts analogais tahogrāfs, izsniedz pietiekamu skaitu reģistrācijas diagrammu, ņemot vērā reģistrācijas diagrammu personisko raksturu, darba laikposma ilgumu un iespējamo vajadzību nomainīt bojātās reģistrācijas diagrammas vai pilnvarotu kontrolieru atsavinātās reģistrācijas diagrammas. Transporta uzņēmumi transportlīdzekļu vadītājiem izsniedz tikai apstiprināta parauga reģistrācijas diagrammas, kas piemērotas izmantošanai transportlīdzeklī uzstādītajā ierīcē.

Ja transportlīdzeklī ir uzstādīts digitālais tahogrāfs, transporta uzņēmums un transportlīdzekļa vadītājs nodrošina, lai, ņemot vērā darba laikposma ilgumu, inspekcijas gadījumā pēc kontroliera pieprasījuma var pareizi izdrukāt datus no tahogrāfa.

2.   Reģistrācijas diagrammas un izdrukas – ja izdrukas ir veiktas, lai nodrošinātu 35. panta ievērošanu, – transporta uzņēmumi glabā hronoloģiskā kārtībā un salasāmā formā vismaz vienu gadu pēc to izmantošanas un pēc attiecīgo transportlīdzekļu vadītāju pieprasījuma izsniedz viņiem kopijas. Transporta uzņēmumi pēc attiecīgo transportlīdzekļu vadītāju pieprasījuma izsniedz arī kopijas datiem, kas lejupielādēti no vadītāja kartēm, kopā ar minēto kopiju izdrukām. Reģistrācijas diagrammas, izdrukas un lejupielādētos datus pēc pieprasījuma uzrāda vai nodod pilnvarotam kontrolierim.

3.   Transporta uzņēmumi ir atbildīgi par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, kurus veikuši to transportlīdzekļu vadītāji vai transportlīdzekļu vadītāji, kas ir to rīcībā. Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka šāda atbildība ir atkarīga no tā, vai transporta uzņēmums ir pārkāpis šā panta 1. punkta pirmo daļu un Regulas (EK) Nr. 561/2006 10. panta 1. un 2. punktu.

34. pants

Vadītāja karšu un reģistrācijas diagrammu izmantošana

1.   Transportlīdzekļa vadītāji izmanto datu reģistrācijas diagrammas vai vadītāja kartes katru dienu, kad tie vada transportlīdzekli, sākot no brīža, kad tie saņem transportlīdzekli. Reģistrācijas diagrammu vai vadītāja karti neizņem pirms ikdienas darba laikposma beigām, izņemot gadījumus, kad to atļauts darīt kāda cita iemesla dēļ. Reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja karti drīkst izmantot, nepārsniedzot laiku, kam tā paredzēta.

2.   Transportlīdzekļa vadītāji pienācīgi aizsargā reģistrācijas diagrammas vai vadītāja kartes un neizmanto netīras vai bojātas reģistrācijas diagrammas vai vadītāja kartes.

3.   Ja transportlīdzekļa vadītājs prombūtnes dēļ nevar izmantot tahogrāfu, kas uzstādīts transportlīdzeklī, tad 5. punkta b) apakšpunkta ii), iii) un iv) punktā minētos laikposmus:

a)

ja transportlīdzeklī ir uzstādīts analogais tahogrāfs – ievada reģistrācijas diagrammā vai nu manuāli, vai izmantojot automātisko reģistrēšanas ierīci, vai ar citu līdzekļu palīdzību, salasāmi un nenosmērējot reģistrācijas diagrammu; vai

b)

ja transportlīdzeklī ir uzstādīts digitālais tahogrāfs – ievada transportlīdzekļa vadītāja kartē, izmantojot manuālā ieraksta iespējas, kas ir tahogrāfam.

Dalībvalstis transportlīdzekļu vadītājiem neuzliek pienākumu iesniegt veidlapas, kas apliecina viņu darbības tikmēr, kamēr transportlīdzekļa vadītājs neatrodas transportlīdzeklī.

4.   Ja transportlīdzeklī, kurā uzstādīts digitālais tahogrāfs, atrodas vairāk par vienu transportlīdzekļa vadītāju, katrs transportlīdzekļa vadītājs nodrošina, lai viņa vadītāja karte būtu ievietota pareizajā tahogrāfa spraugā.

Ja transportlīdzeklī, kurā uzstādīts analogais tahogrāfs, ir vairāk par vienu transportlīdzekļa vadītāju, viņi reģistrācijas diagrammas pēc vajadzības nomaina tā, lai attiecīgā informācija tiktu reģistrēta tā transportlīdzekļa vadītāja reģistrācijas diagrammā, kas faktiski vada transportlīdzekli.

5.   Transportlīdzekļa vadītāji:

a)

nodrošina, lai reģistrācijas diagrammā reģistrētais laiks atbilstu tās valsts pulksteņa laikam, kurā transportlīdzeklis reģistrēts;

b)

darbina slēdža mehānismus, ar kuru palīdzību atsevišķi un precīzi var reģistrēt šādus laikposmus:

i)

zem atzīmes

Image

: vadīšanas ilgums;

ii)

zem atzīmes

Image

: “cits darbs”, kas nozīmē jebkādas darbības, kuras nav transportlīdzekļa vadīšana, kā definēts Direktīvas 2002/15/EK 3. panta a) punktā, kā arī jebkuru darbu tam pašam vai citam darba devējam transporta nozarē vai ārpus tās;

iii)

zem atzīmes

Image

: “darbgatavība”, kā definēts Direktīvas 2002/15/EK 3. panta b) punktā;

iv)

zem atzīmes

Image

: pārtraukumi vai atpūta.

6.   Katrs tāda transportlīdzekļa vadītājs, kurā uzstādīts analogais tahogrāfs, savā reģistrācijas diagrammā ieraksta šādu informāciju:

a)

sākot izmantot jaunu reģistrācijas diagrammu – savu uzvārdu un vārdu;

b)

reģistrācijas diagrammas izmantošanas sākuma datumu un vietu un izmantošanas beigu datumu un vietu;

c)

izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru pirmā reģistrācijas diagrammā reģistrētā brauciena sākumā, kā arī reģistrācijas diagrammas izmantošanas laikā nomainītā transportlīdzekļa numuru;

d)

odometra rādījumus:

i)

pirmā reģistrācijas diagrammā reģistrētā brauciena sākumā;

ii)

pēdējā reģistrācijas diagrammā reģistrētā brauciena beigās;

iii)

nomainot transportlīdzekli darba dienas laikā – nolasījumus no pirmā transportlīdzekļa, uz kura transportlīdzekļa vadītājs norīkots darbā, un nolasījumus no nākamā transportlīdzekļa;

e)

transportlīdzekļa nomaiņas laiku.

7.   Transportlīdzekļa vadītājs digitālajā tahogrāfā ievada to valstu simbolus, kurās viņš uzsāk un pabeidz ikdienas darba laikposmu. Tomēr dalībvalsts var pieprasīt transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic iekšzemes pārvadājumus dalībvalstī, papildus dalībvalsts apzīmējumam ievadīt sīkākus ģeogrāfiskos datus ar noteikumu, ka dalībvalsts ir paziņojusi minētos sīkākos ģeogrāfiskos datus Komisijai līdz 1998. gada 1. aprīlim.

Transportlīdzekļu vadītājiem nav nepieciešams ievadīt informāciju, kas minēta pirmās daļas pirmajā teikumā, ja tahogrāfs automātiski reģistrē atrašanās vietas datus saskaņā ar 8. pantu.

35. pants

Bojātas vadītāja kartes un reģistrācijas diagrammas

1.   Sabojājot reģistrācijas diagrammu, kurā ir reģistrēti dati, vai vadītāja karti, transportlīdzekļa vadītāji bojāto reģistrācijas diagrammu vai vadītāja karti glabā kopā ar jauno reģistrācijas diagrammu, kuru izmanto tās aizvietošanai.

2.   Ja vadītāja karte ir bojāta, nedarbojas pareizi, ir nozaudēta vai nozagta, transportlīdzekļa vadītājs:

a)

brauciena sākumā izdrukā informāciju par transportlīdzekli, kuru viņš vada, un šajā izdrukā norāda:

i)

informāciju, kas ļauj identificēt transportlīdzekļa vadītāju (vārdu, uzvārdu, vadītāja kartes vai transportlīdzekļa vadītāja apliecības numuru), tostarp viņa parakstu;

ii)

laikposmus, kas minēti 34. panta 5. punkta b) apakšpunkta ii), iii) un iv) punktā;

b)

brauciena beigās izdrukā informāciju par laikposmiem, ko ir reģistrējis tahogrāfs, reģistrē visus cita darba, darbgatavības un atpūtas laikposmus kopš brauciena sākumā veiktās izdrukas, ja tie nav reģistrēti tahogrāfā, un uz šā dokumenta norāda informāciju, kas ļauj identificēt transportlīdzekļa vadītāju (vārdu, uzvārdu, vadītāja kartes vai transportlīdzekļa vadītāja apliecības numuru), tostarp viņa parakstu.

36. pants

Datu reģistrācija, ko veic transportlīdzekļa vadītājs

1.   Ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kurā uzstādīts analogais tahogrāfs, pēc pilnvarota kontroliera pieprasījuma viņš uzrāda:

i)

kārtējās darba dienas reģistrācijas diagrammas un tās, kuras transportlīdzekļa vadītājs ir izmantojis iepriekšējās 28 dienās;

ii)

vadītāja karti, ja viņam tāda ir; un

iii)

jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 28 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.

2.   Ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kurā uzstādīts digitālais tahogrāfs, pēc pilnvarota kontroliera pieprasījuma viņš uzrāda:

i)

savu transportlīdzekļa vadītāja karti;

ii)

jebkurus manuālos pierakstus un izdrukas par kārtējo darba dienu un iepriekšējām 28 dienām, kā paredzēts šajā regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006;

iii)

reģistrācijas diagrammas par to pašu laikposmu, kurš minēts ii) apakšpunktā un kura laikā transportlīdzekļa vadītājs vadīja transportlīdzekli, kurā uzstādīts analogais tahogrāfs.

3.   Pilnvarots kontrolieris var pārbaudīt atbilstību Regulai (EK) Nr. 561/2006, analizējot reģistrācijas diagrammas, displejā redzamos, izdrukātos vai lejupielādētos datus, kurus ir reģistrējis tahogrāfs vai vadītāja karte, vai, ja tas neizdodas, – jebkurus citus papilddokumentus, kas pamato noteikumu – piemēram, šīs regulas 29. panta 2. punkta un 37. panta 2. punkta – neievērošanu.

37. pants

Procedūra ierīču nepareizas darbības gadījumā

1.   Tahogrāfa bojājuma vai nepareizas darbības gadījumos transporta uzņēmums iespējami drīz to nodod remontā apstiprinātam montierim vai darbnīcai.

Ja transportlīdzeklis nevar atgriezties transporta uzņēmuma telpās vienas nedēļas laikposmā pēc bojājuma vai nepareizas darbības konstatēšanas, remontu veic pa ceļam.

Ar pasākumiem, kurus dalībvalstis pieņem 41. pantā noteiktajā kārtībā, kompetentajām iestādēm piešķir pilnvaras aizliegt izmantot transportlīdzekli gadījumos, kad bojājums vai nepareiza darbība nav novērsta, kā noteikts šā punkta pirmajā un otrajā daļā, ciktāl tas atbilst attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

2.   Kamēr tahogrāfs ir nelietojams vai darbojas nepareizi, transportlīdzekļa vadītājs atzīmē datus, kas ļauj veikt viņa identificēšanu (vārdu, uzvārdu, vadītāja kartes vai transportlīdzekļa vadītāja apliecības numuru), tostarp parakstu, kā arī informāciju par dažādiem laikposmiem, kurus tahogrāfs vairs nereģistrē vai neizdrukā pareizi:

a)

uz reģistrācijas diagrammas vai diagrammām; vai

b)

uz pagaidu diagrammas, ko pievieno reģistrācijas diagrammai vai glabā kopā ar vadītāja karti.

VII NODAĻA

IZPILDE UN SANKCIJAS

38. pants

Kontrolieri

1.   Lai efektīvi pārraudzītu šīs regulas ievērošanu, pilnvarotiem kontrolieriem ir jādara pieejamas pietiekamas ierīces un atbilstīgas juridiskas pilnvaras, lai viņi spētu pildīt savus pienākumus saskaņā ar šo regulu. Minētās ierīces jo īpaši ietver:

a)

kontroles kartes, kas ļauj piekļūt tahogrāfos, tahogrāfa kartēs un pēc izvēles arī darbnīcu kartēs reģistrētajiem datiem;

b)

instrumentus, kas vajadzīgi, lai lejupielādētu transportlīdzekļa bloku un tahogrāfa karšu datus, un ar ko analizēt šādas datu datnes un izdrukas no digitālajiem tahogrāfiem apvienojumā ar reģistrācijas diagrammām vai pārskatiem, kas iegūti no analogajiem tahogrāfiem.

2.   Ja pēc pārbaudes veikšanas kontrolieri rod pietiekamus pierādījumus, kas rada pamatotas aizdomas par krāpšanu, viņiem ir pilnvaras nosūtīt šo transportlīdzekli uz apstiprinātu darbnīcu papildu pārbaudēm, jo īpaši, lai pārbaudītu, vai tahogrāfs:

a)

darbojas pareizi;

b)

pareizi reģistrē un saglabā datus un vai tā kalibrēšanas parametri ir pareizi.

3.   Kontrolieriem ir pilnvaras pieprasīt apstiprinātām darbnīcām veikt 2. punktā minētās pārbaudes un īpašas pārbaudes, kas paredzētas, lai noteiktu tādu ierīču klātbūtni, ar kurām var veikt manipulācijas. Ja tiek atklātas ierīces, ar kurām var veikt manipulācijas, tad iekārtu, tostarp pašu ierīci, transportlīdzekļa bloku vai tā sastāvdaļas un vadītāja karti var noņemt no transportlīdzekļa un var izmantot kā pierādījumu saskaņā ar valsts procedūras noteikumiem par rīcību saistībā ar šādiem pierādījumiem.

4.   Kontrolieri attiecīgos gadījumos izmanto iespēju pārbaudīt tahogrāfus un vadītāja kartes, kas atrodas uz vietas, kamēr uzņēmumu telpās tiek veikta pārbaude.

39. pants

Kontrolieru apmācība

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka kontrolieri ir atbilstīgi apmācīti, lai veiktu reģistrēto datu analīzi un tahogrāfu pārbaudi ar mērķi panākt efektīvu un saskaņotu kontroli un noteikumu izpildi.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par to kontrolieru apmācības prasībām līdz 2016. gada 2. septembrim.

3.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem pasākumus, norādot kontrolieru sākotnējās un pastāvīgās apmācības saturu, tostarp apmācību par metodēm, kā veikt mērķtiecīgu kontroli un kā atklāt ierīces, ar kurām veiktas manipulācijas, un krāpšanu. Minētie pasākumi ietver pamatnostādnes, ar kurām veicināt šīs regulas un Regulas (EK) Nr. 561/2006 attiecīgo noteikumu īstenošanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 42. panta 3. punktā.

4.   Kontrolieru apmācībā dalībvalstis iekļauj Komisijas noteikto saturu.

40. pants

Savstarpēja palīdzība

Dalībvalstis sniedz savstarpēju palīdzību šīs regulas piemērošanā un tās ievērošanas pārbaužu veikšanā.

Saistībā ar šo savstarpējo palīdzību dalībvalstu kompetentās iestādes jo īpaši regulāri cita citai nosūta visu pieejamo informāciju par šīs regulas pārkāpumiem, ko veikuši montieri un darbnīcas, manipulāciju veidiem un par jebkurām sankcijām, kas piemērotas par šādiem pārkāpumiem.

41. pants

Sankcijas

1.   Dalībvalstis saskaņā ar valstu konstitucionālo tiesību sistēmām paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Minētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas, preventīvas un nediskriminējošas un atbilst Direktīvā 2006/22/EK noteiktajām pārkāpumu kategorijām.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai par minētajiem pasākumiem un noteikumiem par sankcijām līdz 2016. gada 2. martam. Tās informē Komisiju par visiem turpmākajiem minēto pasākumu grozījumiem.

VIII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

42. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija īstenošanas akta projektu nepieņem, un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo daļu.

Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vienkāršs vairākums.

43. pants

Tahogrāfa jautājumu forums

1.   Tahogrāfa jautājumu forumu izveido, lai atbalstītu dialogu tehniskos jautājumos par tahogrāfiem starp dalībvalstu ekspertiem, 42. pantā minētajiem komitejas locekļiem un ekspertiem no trešām valstīm, kuras izmanto tahogrāfus saskaņā ar AETR līgumu.

2.   Dalībvalstīm kā eksperti Tahogrāfa jautājumu forumā būtu jādeleģē tie eksperti, kuri piedalās 42. pantā minētajā komitejā.

3.   Tahogrāfa jautājumu forumā var piedalīties eksperti no ieinteresētajām trešām valstīm, kuras ir AETR līguma līgumslēdzējas puses.

4.   Tahogrāfa jautājumu forumā uzaicina piedalīties ieinteresētās personas, transportlīdzekļu ražotājus, tahogrāfu ražotājus, sociālo partneru pārstāvjus un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

5.   Tahogrāfa jautājumu forums pieņem savu reglamentu.

6.   Tahogrāfa jautājumu forums sanāk vismaz reizi gadā.

44. pants

Paziņojums par valsts pasākumiem

Dalībvalstis paziņo Komisijai savus normatīvos un administratīvos aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī regula, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc to pieņemšanas dienas un pirmo reizi līdz 2015. gada 2. martam.

45. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 561/2006

Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza šādi:

1)

regulas 3. pantā pēc a) punkta iekļauj šādu punktu:

“aa)

transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kuru maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 7,5 tonnas un kurus izmanto tādu materiālu, iekārtu vai mehānismu pārvadāšanai, ko transportlīdzekļa vadītājs izmanto darba veikšanā, un kurus izmanto tikai 100 km rādiusā no uzņēmuma bāzes vietas un ar nosacījumu, ka transportlīdzekļa vadīšana nav vadītāja pamatnodarbošanās;”;

2)

regulas 13. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta d), f) un p) apakšpunktā vārdus “50 kilometri” vai “50 km” aizstāj ar vārdiem “100 km”;

b)

punkta d) apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“d)

transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām, kuru maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 7,5 tonnas un kurus izmanto vispārējo pakalpojumu sniedzēji, kā noteikts 2. panta 13. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/67/EK (1997. gada 15. decembris) par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (17), lai piegādātu sūtījumus kā vispārēju pakalpojuma daļu.

46. pants

Pārejas pasākumi

Kamēr nav pieņemti šajā regulā minētie īstenošanas akti, lai tos varētu piemērot vienlaikus ar šo regulu, uz pārejas laiku līdz šajā regulā minēto īstenošanas aktu piemērošanas dienai turpina piemērot Regulas (EEK) Nr. 3821/85, tostarp tās I.B pielikuma, noteikumus.

47. pants

Atcelšana

Regulu (EEK) Nr. 3821/85 atceļ. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

48. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Ievērojot 46. pantā noteiktos pārejas pasākumus, to piemēro no 2016. gada 2. marta. Tomēr 24., 34. un 45. pantu piemēro no 2015. gada 2. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2014. gada 4. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. VENIZELOS


(1)  OV C 43, 15.2.2012., 79. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2012. gada 3. jūlija nostāja (OV C 349 E, 29.11.2013., 105. lpp.) un Padomes 2013. gada 15. novembra nostāja pirmajā lasījumā (OV C 360, 10.12.2013., 66. lpp.). Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. janvāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85 (1985. gada 20. decembris) par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/8 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).

(5)  (1994) ECR I-2497.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/22/EK (2006. gada 15. marts) par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Regulas (EEK) Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu (OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

(8)  Komisijas Ieteikums 2010/19/ES (2010. gada 13. janvāris) par elektronisko datu drošu apmaiņu starp dalībvalstīm, pārbaudot izdodamo vadītāja karšu unikalitāti (OV L 9, 14.1.2010., 10. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(13)  OV C 37, 10.2.2012., 6. lpp.

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (OV L 80, 23.3.2002., 35. lpp.).

(15)  Padomes Direktīva 92/6/EEK (1992. gada 10. februāris) par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā (OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1072/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.).

(17)  OV L 15, 21.1.1998., 14. lpp.


I PIELIKUMS

KONSTRUKCIJAI, TESTĒŠANAI, UZSTĀDĪŠANAI UN INSPEKCIJAI NOTEIKTĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ANALOGAJIEM TAHOGRĀFIEM

I.   DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā:

a)   “reģistrācijas kontrolierīces” vai “analogais tahogrāfs” ir: ierīces, kas paredzētas uzstādīšanai autotransporta līdzekļos un kas automātiski vai pusautomātiski rāda vai reģistrē datus par šādu transportlīdzekļu kustību un ziņas par konkrētiem to vadītāju darbības laikposmiem;

b)   “reģistrācijas kontrolierīces konstante” ir: skaitliski izteikts raksturlielums, ar ko uzdod ieejas signālu, kāds vajadzīgs brauciena viena kilometra parādīšanai un reģistrēšanai; šī konstante jāizsaka kā apgriezienu skaits uz kilometru (k = … apgr./km) vai impulsu skaits uz kilometru (k = … impulsi/km);

c)   “raksturojuma koeficients” ir: skaitliski izteikts raksturlielums, ar ko dod izejas signālu laikā, kamēr transportlīdzeklis testēšanas standartapstākļos (sk. šā pielikuma VI daļas 4. punktu) nobrauc vienu kilometru lielu attālumu, un ko dod transportlīdzekļa detaļa (pārnesumkārbas dzenamā vārpsta vai ass), kas to savieno ar reģistrācijas kontrolierīci. Šo raksturojuma koeficientu izsaka ar apgriezienu skaitu uz kilometru (w = … apgr./km) vai impulsu skaitu uz kilometru (w = … imp./km);

d)   “riteņu riepu faktiskais apkārtmērs” ir: vidējais attālums, ko, pārvietojot transportlīdzekli, viena pilna apgrieziena laikā nobrauc dzenošie riteņi. Šis attālums jāmēra testēšanas standartapstākļos (sk. šā pielikuma VI daļas 4. punktu), un to izsaka formā: 1 = … mm.

II.   REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪČU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS UN FUNKCIJAS

Ierīcēm jānodrošina iespējas reģistrēt:

1)

transportlīdzekļa nobraukto attālumu;

2)

transportlīdzekļa ātrumu;

3)

vadīšanas ilgumu;

4)

citus darba vai ar darbgatavību saistītus laikposmus;

5)

darba pārtraukumus un ikdienas atpūtas laiku;

6)

apvalka atvēršanu, kurā ir reģistrācijas diagramma;

7)

elektroniskajās reģistrācijas kontrolierīcēs, kas reģistrē attāluma un ātruma sensora signālus, ko uz to pārraida elektriska signāla veidā, visus elektrības padeves pārtraukumus reģistrācijas kontrolierīcēm (izņemot to apgaismojumu), kā arī attāluma un ātruma sensoram, kas ir ilgāki par 100 milisekundēm, un visus signāla padeves pārtraukumus uz attāluma un ātruma sensoru.

Transportlīdzekļos, kuriem ir divi transportlīdzekļa vadītāji, jābūt iespējām vienlaikus atsevišķi divās reģistrācijas diagrammās reģistrēt ziņas par laikposmiem, kas uzskaitīti pirmās daļas 3., 4. un 5. punktā.

III.   REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪČU KONSTRUKCIJAI NOTEIKTĀS PRASĪBAS

a)   Vispārīgi norādījumi

1.

Reģistrācijas kontrolierīcē ietilpst šādas ierīces:

1.1.

Vizuāli mēraparāti, kas parāda:

nobraukto attālumu (attāluma skaitītājs),

ātrumu (spidometrs),

laiku (pulkstenis).

1.2.

Reģistrējoši pašrakstītāji instrumenti, pie kuriem pieder:

nobrauktā attāluma reģistrēšanas ierīce,

ātruma reģistrēšanas ierīce,

viena vai vairākas laika reģistrēšanas ierīces, kas atbilst c) punkta 4. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

1.3.

Marķēšanas līdzekļi, kas reģistrācijas diagrammā atsevišķi parāda:

katru reizi, kad tiek atvērts apvalks, kurā ir reģistrācijas diagramma,

pielikuma II daļas pirmās daļas 7. punktā minētajām elektroniskajām reģistrācijas kontrolierīcēm – visus elektrības padeves pārtraukumus reģistrācijas kontrolierīcēm (izņemot to apgaismojumu), kas ilgāki par 100 milisekundēm, ne vēlāk kā elektrības padeves atjaunošanas brīdī,

pielikuma II daļas pirmās daļas 7. punktā minētajām elektroniskajām reģistrācijas kontrolierīcēm – visus elektrības padeves pārtraukumus attāluma un ātruma sensoram, kas ilgāki par 100 milisekundēm, un visus signāla padeves pārtraukumus uz attāluma un ātruma sensoru.

2.

Papildus 1. punktā uzskaitītajām ierīcēm uzstādot kādas citas, tās nedrīkst traucēt obligāto ierīču normālu darbību vai to rādījumu nolasīšanu.

Ierīces jānodod apstiprināšanai komplektā ar šādām papildu ierīcēm.

3.   Materiāli

3.1.

Visas reģistrēšanas ierīču sastāvdaļas jāizgatavo no pietiekami stabiliem un mehāniski izturīgiem materiāliem ar nemainīgām elektriskām un magnētiskām īpašībām.

3.2.

Visi ierīču komponentu konstrukcijas pārveidojumi vai to izgatavošanai izmantojamo materiālu nomaiņa pirms ieviešanas ražošanā jāapstiprina iestādē, kas izdevusi ierīces tipa apstiprinājumu.

4.   Veiktā attāluma mērīšana

Nobraukto attālumu var mērīt vai reģistrēt tā, lai mērījumā:

ietvertu transportlīdzekļa kustību uz priekšu un atpakaļgaitā vai arī

ietvertu tikai kustību uz priekšu.

Atpakaļgaitas kustības reģistrācija nedrīkst ietekmēt pārējo reģistrēto datu skaidrību un precizitāti.

5.   Ātruma mērīšana

5.1.

Mērāmā ātruma diapazonam jāatbilst tipa apstiprinājuma sertifikātā norādītajam.

5.2.

Mēraparātu pašsvārstību frekvencei un svārstību slāpēšanai jābūt tādai, lai instrumenti, kas rāda un reģistrē ātrumu, mērīšanas diapazonā pieļaujamās kļūdas robežās varētu sekot paātrinājumam līdz 2 m/s2.

6.   Laika skaitīšana (pulkstenis)

6.1.

Mehānismam pulksteņa rādījumu atgriešanai sākuma stāvoklī jāatrodas apvalkā, kurā ievieto reģistrēšanas diagrammu; katra reize, kad atver apvalku, ir automātiski jāreģistrē diagrammā.

6.2.

Ja reģistrācijas diagrammas pārvietošanas mehānismu regulē pulkstenis, laikam, kamēr tas iet pareizi pēc pilnīgas uzvilkšanas, jābūt vismaz par 10 % ilgākam par reģistrēšanas laiku, kas atbilst ierīcē izmantojamo diagrammu maksimālajam garumam.

7.   Apgaismojums un aizsardzība

7.1.

Ierīces vizuālajiem mēraparātiem jābūt pietiekami apgaismotiem ar neapžilbinošu apgaismojumu.

7.2.

Normālos ekspluatācijas apstākļos ierīču iekšējām daļām jābūt aizsargātām pret mitrumu un putekļiem. Turklāt tām jābūt drošām pret viltojumiem, ievietojot noslēgtā un noplombējamā apvalkā.

b)   Vizuālie mēraparāti

1.   Nobrauktā attāluma rādītājs (attāluma reģistrēšanas ierīce)

1.1.

Nobrauktā attāluma rādītāja vismazākās iedaļas vērtībai jābūt 0,1 km. Cipariem, kas rāda 100 metru, jābūt viegli atšķiramiem no cipariem, kas rāda attālumu veselos kilometros.

1.2.

Attāluma rādītāja cipariem jābūt skaidri salasāmiem, un to redzamajam augstumam jābūt vismaz 4 mm.

1.3.

Attāluma rādītāja konstrukcijai jānodrošina iespēja uzrādīt vismaz 99 999,9 kilometru attālumu.

2.   Ātruma rādītājs (spidometrs)

2.1.

Mērījumu diapazonā ātruma skalai jābūt vienmērīgi graduētai ik pa 1, 2, 5 vai 10 kilometriem stundā. Ātruma skalas iedaļas vērtība (divu blakusiedaļu vērtības starpība) nedrīkst pārsniegt 10 % no maksimālā uz skalas norādītā ātruma.

2.2.

Ātruma diapazonu, kas pārsniedz faktiski mērāmās vērtības, nav obligāti apzīmēt ar cipariem.

2.3.

Attālumam starp skalas iedaļām, kas atbilst ātruma starpībai 10 kilometru stundā, jābūt ne mazākam par 10 milimetriem.

2.4.

Instrumentiem ar rādītāja bultiņu tās attālums no instrumenta skalas nedrīkst pārsniegt trīs milimetrus.

3.   Laika rādītājs (pulkstenis)

Laika rādījumiem jābūt redzamiem ierīces ārpusē, un tiem jābūt skaidriem, saprotamiem un nepārprotamiem.

c)   Reģistrējošie pašrakstītāji instrumenti

1.   Vispārīgi norādījumi

1.1.

Visām ierīcēm neatkarīgi no reģistrācijas diagrammas veida (lentes vai apļa) jābūt zīmei, kas norāda, kā reģistrācijas diagrammu pareizi ievietot tā, lai pulksteņa rādītais laiks atbilstu laika apzīmējumiem reģistrācijas diagrammā.

1.2.

Kontrolierīces diagrammas pārvietošanas mehānismam jānodrošina, lai diagrammas kustībā nebūtu brīvgājiena un tā būtu viegli ieliekama un izņemama.

1.3.

Apļa veida reģistrācijas diagrammas pārvietošanas ierīcēm jābūt darbināmām ar pulksteņa mehānismu. Šādā gadījumā reģistrācijas diagrammas rotācijas kustībai jābūt nepārtrauktai un vienmērīgai, ar minimālo ātrumu septiņi milimetri stundā, ko mēra pa iekšējo apli, ar ko apzīmēta ātruma reģistrēšanas josla. Lentes veida reģistrācijas diagrammas pārvietošanas ierīcē, ja to darbina ar pulksteņa mehānisma palīdzību, lentes taisnvirziena kustības ātrumam jābūt ne mazākam par 10 milimetriem stundā.

1.4.

Jābūt automātiskai nobrauktā attāluma, transportlīdzekļa kustības ātruma, kā arī diagrammas apvalka vāka atvēršanas reģistrācijai.

2.   Nobrauktā attāluma reģistrēšana

2.1.

Nobrauktā attāluma kilometrs reģistrējot jāparāda ar attiecīgās koordinātas izmaiņām vismaz par vienu milimetru.

2.2.

Braucot ar ātrumu, kas ir tuvs mērīšanas diapazona augšējai robežai, reģistrētajiem datiem par nobraukto attālumu jābūt labi nolasāmiem.

3.   Ātruma reģistrācija

3.1.

Neatkarīgi no reģistrācijas diagrammas veida ātruma pašrakstītāja spalvai jāpārvietojas, veidojot taisnu līniju taisnā leņķī attiecībā pret reģistrācijas diagrammas pārvietošanās virzienu. Tomēr spalvas kustība var veidot līkni ar nosacījumu, ka tiek ievēroti šādi noteikumi:

spalvai jāpārvietojas perpendikulāri tās joslas vidējai aplocei apļa veida reģistrācijas diagrammā, kurā reģistrē ātrumu, vai, izmantojot lentes veida reģistrācijas diagrammas, perpendikulāri tās joslas asij, kurā reģistrē ātrumu,

attiecībai starp spalvas zīmētās līknes rādiusu un joslas platumu, kurā reģistrē ātrumu, neatkarīgi no izmantojamās reģistrācijas diagrammas veida jābūt vismaz no 2,4 līdz 1,

laika mēroga līnijām, kas šķērso joslu ātruma reģistrēšanai, jābūt tādam pašam rādiusam kā līnijai, ko zīmē spalva. Laika mēroga līnijām jāattēlo laikposms, kas nepārsniedz vienu stundu.

3.2.

Ātruma maiņām par 10 kilometriem stundā reģistrācijas diagrammā jābūt attēlotām ar attiecīgās koordinātas izmaiņām vismaz par 1,5 milimetriem.

4.   Laika reģistrēšana

4.1.

Reģistrācijas kontrolierīču konstrukcijai jābūt tādai, lai vienmēr tiktu automātiski reģistrēts vadīšanas ilgums un lai vajadzības gadījumos, iedarbinot ieslēgšanas mehānismu, varētu atsevišķi reģistrēt pārējos šīs regulas 34. panta 5. punkta b) apakšpunkta ii), iii) un iv) punktā minētos laikposmus.

4.2.

Jābūt iespējām pēc līniju rakstura, to savstarpējā novietojuma un vajadzības gadījumos arī pēc šīs regulas 34. pantā noteiktajām zīmēm precīzi noteikt dažādus laikposmus. Dažādos laikposmus vajadzētu reģistrācijas diagrammā atzīmēt atšķirīgi ar dažāda biezuma līnijām vai pēc kādas citas, pierakstu saprotamības un interpretācijas ziņā vismaz līdzvērtīgas sistēmas.

4.3.

Transportlīdzekļiem, kuru apkalpē ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji, 4.1. apakšpunktā noteiktie pieraksti jāizdara reģistrācijas diagrammās katram vadītājam atsevišķi. Šādā gadījumā atsevišķo reģistrācijas diagrammu pārvietošanu veic vai nu ar vienu mehānismu, vai diviem atsevišķiem sinhronas darbības mehānismiem.

d)   Slēgšanas ierīce

1.

Apvalkam, zem kura ievietotas reģistrācijas diagrammas un mehānisms pulksteņa atgriešanai sākuma stāvoklī, jābūt aprīkotam ar slēdzeni.

2.

Reģistrācijas diagrammā automātiski jāreģistrē apvalka atvēršana, kurā atrodas reģistrācijas diagrammas un mehānisms pulksteņa atgriešanai sākuma stāvoklī.

e)   Marķējums

1.

Uz ierīces instrumentu paneļa jābūt šādiem apzīmējumiem:

blakus skaitlim, ko rāda nobrauktā attāluma skaitītājs, – attāluma mērvienība, kas apzīmēta ar saīsinājumu “km”,

pie ātruma skalas – apzīmējums “km/h”,

spidometra ātruma mērīšanas diapazons formā “Vmin … km/h, Vmax … km/h”. Šis apzīmējums nav vajadzīgs, ja diapazons norādīts uz ierīces apraksta plāksnītes.

Tomēr šīs prasības neattiecas uz reģistrācijas kontrolierīcēm, kas apstiprinātas līdz 1970. gada 10. augustam.

2.

Ierīcei jābūt piestiprinātai apraksta plāksnītei, uz tās jābūt šādiem apzīmējumiem, kam jābūt redzamiem, kad ierīce ir uzstādīta:

iekārtas ražotāja nosaukums un adrese,

izstrādājuma numurs un izgatavošanas gads,

ierīces tipa apstiprinājuma zīme,

ierīces konstante formā “k = … apgr./km” vai “k = … imp./km”,

nav obligāti, bet var norādīt ātruma mērīšanas diapazonu 1. apakšpunktā noteiktajā veidā,

pieļaujamais instrumenta slīpuma leņķis gadījumā, ja tas ietekmē instrumenta jutību un tāpēc tā rādījumu precizitāte ir zemāka par pieļaujamo; to apzīmē šādi:

Image

kur α ir vertikāli uzstādītas ierīces priekšējā paneļa leņķis pret horizontāli, kādā instruments kalibrēts; β un γ – attiecīgi augšējā un apakšējā pieļaujamā nobīdes robeža no kalibrētā leņķa α.

f)   Pielaides (vizuālie mēraparāti un reģistrējošie pašrakstītāji instrumenti)

1.

Uz pārbaudes stenda pirms uzstādīšanas:

a)

nobrauktais attālums:

vismaz viena kilometra attālumam ± 1 % faktiskā;

b)

ātrums:

± 3 km/h no faktiskā ātruma;

c)

laiks:

± divas minūtes dienā vai ne vairāk par 10 minūtēm septiņās dienās, ja pulkstenis pēc uzvilkšanas darbojas vismaz šādu laiku.

2.

Uzstādot:

a)

nobrauktais attālums:

vismaz viena kilometra attālumam ± 2 % faktiskā;

b)

ātrums:

± 4 km/h no faktiskā ātruma;

c)

laiks:

 

± divas minūtes dienā vai

 

± 10 minūtes septiņās dienās.

3.

Ekspluatācijā:

a)

nobrauktais attālums:

vismaz viena kilometra attālumam ± 4 % faktiskā;

b)

ātrums:

± 6 km/h no faktiskā ātruma;

c)

laiks:

 

± divas minūtes dienā vai

 

± 10 minūtes septiņās dienās.

4.

Pielaides, kas norādītas 1., 2. un 3. apakšpunktā, attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz 40 °C, temperatūru mēra pie ierīces.

5.

Pielaides, kas norādītas 2. un 3. apakšpunktā, nosaka saskaņā ar VI daļas nosacījumiem.

IV.   REĢISTRĀCIJAS DIAGRAMMAS

a)   Vispārīgi norādījumi

1.

Reģistrācijas diagrammas nedrīkst traucēt instrumenta normālu darbību, un tajās reģistrētajai informācijai jābūt neizdzēšamai, viegli salasāmai un izvērtējamai.

Normālā temperatūrā un mitrumā kontrolierīces datu reģistrācijas diagrammām jāsaglabā izmēri un tajās jāsaglabājas reģistrētajai informācijai.

Turklāt jābūt iespējām, reģistrācijas diagrammas nebojājot un neskarot tajās reģistrēto informāciju, ierakstīt šīs regulas 34. pantā minētos datus.

Normālos glabāšanas apstākļos ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem vismaz vienu gadu.

2.

Vienā reģistrācijas diagrammā neatkarīgi no tās veida jābūt iespējām reģistrēt datus vismaz 24 stundas.

Gadījumos, kad reģistrācijas laika pagarināšanai bez personāla iejaukšanās izmanto vairākas savstarpēji saistītas apļa veida diagrammas, šī sasaiste jāizveido tā, lai, pārejot uz nākamo diagrammu, datu reģistrācijā nebūtu pārtraukumu vai datu pārklāšanās.

b)   Reģistrācijas joslas un to iedalījums

1.

Reģistrācijas diagrammās jābūt šādām reģistrācijas joslām:

joslai, kurā reģistrē tikai braukšanas ātrumu,

joslai, kurā reģistrē tikai nobraukto attālumu,

vienai vai vairākām joslām, kurās reģistrē braukšanas laiku, citus darba vai ar darbgatavību saistītus laikposmus, darba pārtraukumus un laiku, kurā transportlīdzekļa vadītāji atpūšas.

2.

Joslai ātruma reģistrēšanai jābūt ar iedalījumu, kura iedaļas vērtība ir ne vairāk par 20 kilometriem stundā. Ātrums, kas atbilst katrai marķējuma līnijai, tai pretī jānorāda ar cipariem. Šajā joslā vismaz vienā vietā jābūt apzīmējumam “km/h”. Marķējuma pēdējai iedaļai jāsakrīt ar mērīšanas diapazona augšējo robežu.

3.

Joslai nobrauktā attāluma reģistrēšanai jābūt izveidotai tā, lai bez grūtībām varētu nolasīt nobraukto attālumu kilometros.

4.

Joslai vai joslām 1. punktā minēto laikposmu reģistrēšanai jābūt marķētām tā, lai šie laikposmi būtu skaidri izšķirami.

c)   Reģistrācijas diagrammās drukājamā informācija

Katrā reģistrācijas diagrammā drukātā veidā jābūt šādai informācijai:

ražotāja nosaukumam un adresei vai komercnosaukumam,

reģistrācijas diagrammas tipa apstiprinājuma zīmei,

to reģistrēšanas ierīču tipa apstiprinājuma zīmei, kurās reģistrācijas diagrammu var izmantot,

ātruma mērījumu diapazona augšējai robežai kilometros stundā.

Kā minimālā papildu prasība noteikts, ka katrā reģistrācijas diagrammā jābūt drukātam laika mērogam, pēc kura var tieši nolasīt piecpadsmit minūšu laika intervālus un var bez grūtībām noteikt piecu minūšu laika intervālus.

d)   Brīva vieta ierakstiem ar roku

Reģistrācijas diagrammās jābūt brīvai vietai, kurā transportlīdzekļa vadītāji var ierakstīt vismaz šādu informāciju:

transportlīdzekļa vadītāja uzvārds un vārds,

reģistrācijas diagrammas izmantošanas sākuma un beigu vieta un datums,

transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu reģistrācijas numuri, uz kuriem transportlīdzekļa vadītājs norīkots darbā reģistrācijas diagrammas izmantošanas laikā,

odometra rādījumi transportlīdzekļos, uz kuriem transportlīdzekļa vadītājs norīkots darbā diagrammas izmantošanas laikā,

transportlīdzekļu nomaiņas laiks.

V.   REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪCES UZSTĀDĪŠANA

1.   Reģistrācijas kontrolierīces izvietojumam transportlīdzeklī jābūt tādam, lai no vadītāja vietas būtu labi redzami spidometra, nobrauktā attāluma skaitītāja un pulksteņa rādījumi, turklāt visām šo instrumentu daļām, arī kustīgajām daļām, jābūt aizsargātām pret to nejaušiem bojājumiem.

2.   Jābūt iespējām pieskaņot reģistrācijas kontrolierīces konstanti atbilstīgi transportlīdzekļa raksturojuma koeficientam, izmantojot īpašu ierīci – adapteri.

Transportlīdzekļos ar diviem vai vairākiem dzenošā tilta pārnesumskaitļiem jābūt uzstādītai pārslēdzējai ierīcei, ar ko minētos dažādos pārnesumus var automātiski koriģēt pēc rādītājiem, ar kādiem ierīce pielāgota izmantošanai transportlīdzeklī.

3.   Pēc ierīces uzstādīšanas laikā veiktās pārbaudes labi redzamā vietā transportlīdzeklim reģistrācijas kontrolierīces tuvumā vai tieši uz tās piestiprina uzstādīšanas plāksni. Katru reizi pēc tam, kad pēc apstiprinātā montiera vai darbnīcas veiktas inspekcijas tiek nomainītas pašas ierīces, iepriekšējās uzstādīšanas plāksnes vietā piestiprina jaunu.

Uz uzstādīšanas plāksnes jābūt vismaz šādai informācijai:

apstiprinātā montiera vārdam un uzvārdam, darbnīcas vai transportlīdzekļu ražotāja nosaukumam un adresei,

transportlīdzekļa raksturojuma koeficientam formā: “w = … apgr./km” vai “w = … imp./km”,

riteņu riepu faktiskajam apkārtmēram formā: “1 = … mm”,

datumam, kurā noteikts transportlīdzekļa raksturojuma koeficients un izmērīts riteņa riepu faktiskais apkārtmērs.

4.   Plombas

Jābūt noplombētām šādām detaļām:

a)

uzstādīšanas plāksnei, ja tā nav piestiprināta tā, ka to nevar noņemt, nebojājot uz tās esošās atzīmes;

b)

abiem transportlīdzekļa un reģistrācijas kontrolierīces savienojuma galiem;

c)

adapterim un tā pievienojuma vietai;

d)

pārslēgšanas mehānismam transportlīdzekļos ar diviem vai vairākiem dzenošā tilta pārnesumskaitļiem;

e)

savienojumiem, ar ko adapteris un pārslēgšanas mehānisms pieslēgts ierīces pārējai daļai;

f)

III daļas a) punkta 7.2. apakšpunktā noteiktajiem apvalkiem;

g)

visiem apvalkiem, zem kuriem ir līdzekļi reģistrācijas kontrolierīces konstantes pielāgošanai transportlīdzekļa raksturojuma koeficientam.

Konkrētos gadījumos var būt vajadzīgas papildu plombas ierīces tipa apstiprinājumam, un tipa apstiprinājuma sertifikātā jābūt piezīmei par minēto plombu atrašanās vietu.

Plombas, kas minētas pirmās daļas b), c) un e) apakšpunktā, ir atļauts noņemt:

ārkārtas situācijās,

lai uzstādītu, noregulētu vai remontētu ātruma ierobežošanas ierīci vai kādu citu ierīci, kas paaugstina ceļu satiksmes drošību,

ar noteikumu, ka reģistrācijas kontrolierīce turpina darboties droši un pareizi un apstiprināts montieris vai darbnīca tās atkal noplombē tūlīt pēc ātruma ierobežotāja vai citas tādas ierīces montāžas, kas paaugstina ceļu satiksmes drošību, vai pārējos gadījumos – septiņu dienu laikā. Par katru gadījumu, kad minētās plombas tiek bojātas, norādot šādas rīcības iemeslus, jāsastāda rakstveida paziņojums, ko iesniedz kompetentajām iestādēm.

5.   Kabeļiem reģistrācijas kontrolierīces savienošanai ar sensoru jābūt ar plastmasu pārklātā pret koroziju aizsargāta tērauda viengabala apvalkā ar gofrētiem galiem, izņemot gadījumus, kad līdzvērtīgu aizsardzību pret neatļautām manipulācijām nodrošina ar citiem līdzekļiem (piemēram, tādu elektroniskās uzraudzības paņēmienu kā signāla kodēšana), ar kuriem var atklāt reģistrācijas kontrolierīču pareizai darbībai nevajadzīgas ierīces, kas domātas reģistrācijas kontrolierīču pareizas darbības traucēšanai, radot īsslēgumus vai traucējumus vai arī pārveidojot elektroniskos signālus no ātruma un attāluma sensora. Šajā regulā tādi savienojumi, ko veido plombēti pieslēgumi, tiek uzskatīti par viengabala savienojumiem.

Minētās elektroniskās uzraudzības vietā var izmantot elektronisku kontroli, kas nodrošina, ka reģistrācijas kontrolierīces var reģistrēt transportlīdzekļa pārvietošanos neatkarīgi no ātruma un attāluma sensora signāla.

Šā punkta piemērošanas vajadzībām M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi ir transportlīdzekļi, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK (1) II pielikuma A daļā. Transportlīdzekļiem, kam saskaņā ar šo regulu uzstādīts tahogrāfs un ko nav paredzēts aprīkot ar aizsargātu kabeli ātruma un attāluma sensoru savienošanai ar reģistrācijas kontrolierīci, adapteri uzstāda iespējami tuvu ātruma un attāluma sensoriem.

Aizsargātu kabeli uzstāda adaptera savienošanai ar reģistrācijas kontrolierīci.

VI.   PĀRBAUDES UN INSPEKCIJAS

Dalībvalstis izraugās iestādes, kas veic pārbaudes un inspekcijas.

1.   Jaunu un izremontētu instrumentu sertificēšana

Visas ierīces, gan jaunās, gan izremontētās, sertificē attiecībā uz to pareizu darbību, kā arī rādījumu un reģistrēto datu precizitāti, kas noteikta III daļas f) punkta 1. apakšpunktā, un tās plombē saskaņā ar V daļas 4. punkta pirmās daļas f) apakšpunktu.

Šim nolūkam dalībvalstis var noteikt veikt sākotnēju verificēšanu, kurā ietilpst jaunās vai izremontētās ierīces pārbaude un atbilstības apliecināšana apstiprinātajam tipam un/vai šīs regulas prasībām, vai sertificēšanas pilnvaras var deleģēt arī ierīču ražotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem.

2.   Uzstādīšana

Pēc uzstādīšanas transportlīdzekļos kontrolierīcei un visām ierīcēm kopumā jāatbilst noteikumiem par pielaidēm, kas noteiktas III daļas f) punkta 2. apakšpunktā.

Inspekcijas pārbaudes uz savu atbildību veic apstiprināti montieri vai darbnīcas.

3.   Regulāras inspekcijas

a)

Transportlīdzekļos uzstādīto ierīču regulārās inspekcijas veic ne retāk kā reizi divos gados, un tās var izdarīt reizē ar transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm.

Minētajās inspekcijās veic šādas pārbaudes:

vai ierīce darbojas pareizi,

vai uz ierīces ir tipa apstiprinājuma zīme,

vai ir piestiprināta uzstādīšanas plāksne,

vai plombas uz ierīces un citām iekārtas daļām ir nebojātas,

nosaka, kāds ir riepu faktiskais apkārtmērs.

b)

Inspekciju par atbilstību III daļas f) punkta 3. apakšpunktam par pielaidēm ekspluatācijas apstākļos veic ne retāk kā reizi sešos gados, tomēr dalībvalstis savā teritorijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem var noteikt īsākus inspekciju intervālus. Šādās inspekcijās jānomaina arī uzstādīšanas plāksne.

4.   Kļūdu noteikšana

Ierīces kļūdas uzstādīšanas un ekspluatācijas laikā nosaka, ievērojot šādus noteikumus, kas jāuzskata par testēšanas standartapstākļiem:

transportlīdzeklis ir bez kravas un tehniskā kārtībā,

spiediens riepās atbilst ražotāja noteiktajam,

riepu nodilums nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto lielumu,

transportlīdzekļa kustība: transportlīdzeklis ar tajā iebūvētā motora radīto vilci veic taisnvirziena kustību pa līdzenu horizontālu virsmu ar ātrumu 50 ± 5 km/h. Ar noteikumu, ka precizitāte ir salīdzināma, pārbaudi var veikt arī piemērotā testēšanas stendā.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

APSTIPRINĀJUMA ZĪME UN SERTIFIKĀTS

I.   APSTIPRINĀJUMA ZĪME

1.

Apstiprinājuma zīme ir:

a)

taisnstūra veidā, uz kura pēc burta “e” seko apstiprinājuma izdevējas valsts apzīmējums cipariem vai burtiem:

Beļģija

6,

Bulgārija

34,

Čehijas Republika

8,

Dānija

18,

Vācija

1,

Igaunija

29,

Īrija

24,

Grieķija

23,

Spānija

9,

Francija

2,

Horvātija

25,

Itālija

3,

Kipra

CY,

Latvija

32,

Lietuva

36,

Luksemburga

13,

Ungārija

7,

Malta

MT,

Nīderlande

4,

Austrija

12,

Polija

20,

Portugāle

21,

Rumānija

19,

Slovēnija

26,

Slovākija

27,

Somija

17,

Zviedrija

5,

Apvienotā Karaliste

11;

un

b)

jebkurā vietā tūlīt aiz minētā taisnstūra ir apstiprinājuma numurs, kas atbilst reģistrācijas kontrolierīces prototipa vai reģistrācijas diagrammas apstiprinājuma sertifikāta numuram vai tahogrāfa kartes tipa numuram.

2.

Apstiprinājuma zīme ir uz ierīces komplekta apraksta plāksnes, uz visām reģistrācijas diagrammām un uz visām tahogrāfa kartēm. Tai jābūt neizdzēšamai un viegli salasāmai.

3.

Apstiprinājuma zīmes minimālie izmēri milimetros doti attēlā (1). Zīmi palielinot, jāsaglabā izmēru attiecības.

Image

II.   APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS ANALOGAJAM TAHOGRĀFAM

Dalībvalsts, kura devusi apstiprinājumu, pieteikuma iesniedzējam izsniedz apstiprinājuma sertifikātu pēc turpmāk norādītā parauga. Citu dalībvalstu informēšanai par izdotajiem apstiprinājumiem vai to atcelšanas gadījumā dalībvalsts izmanto minētā sertifikāta kopijas.

APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

Kompetentās pārvaldes nosaukums …

Paziņojums par (2):

reģistrācijas kontrolierīces tipa apstiprinājumu

reģistrācijas kontrolierīces tipa apstiprinājuma anulēšanu

reģistrācijas diagrammas parauga apstiprinājumu

reģistrācijas diagrammas parauga apstiprinājuma anulēšanu

Apstiprinājums Nr. …

1.

Preču zīme vai nosaukums …

2.

Tipa nosaukums …

3.

Ražotāja nosaukums …

4.

Ražotāja adrese …

5.

Iesniegts apstiprināšanai (datums) …

6.

Testēts (iestādes nosaukums) …

7.

Testa(-u) numurs un izdošanas datums …

8.

Apstiprinājuma piešķiršanas datums …

9.

Apstiprinājuma anulēšanas datums …

10.

Reģistrācijas kontrolierīču tips vai tipi, kuriem paredzēts izmantot reģistrācijas diagrammas …

11.

Izdošanas vieta …

12.

Datums …

13.

Pievienotie apraksta dokumenti …

14.

Piezīmes (tostarp plombu atrašanās vieta, ja vajadzīgs)

(Paraksts)

III.   APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS DIGITĀLAJAM TAHOGRĀFAM

Dalībvalsts, kura devusi apstiprinājumu, pieteikuma iesniedzējam izsniedz turpmāk norādītā parauga apstiprinājuma sertifikātu. Citu dalībvalstu informēšanai par izdotajiem apstiprinājumiem vai to atcelšanas gadījumā dalībvalsts izmanto minētā sertifikāta kopijas.

APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS DIGITĀLAJAM TAHOGRĀFAM

Kompetentās pārvaldes nosaukums …

Paziņojums par (3):

apstiprinājumu:

apstiprinājuma anulēšanu:

reģistrācijas kontrolierīces modelim

reģistrācijas kontrolierīces komponentam (4)

vadītāja kartei

darbnīcas kartei

uzņēmuma kartei

kontroliera kartei

Apstiprinājums Nr. …

1.

Izgatavotāja zīmols vai preču zīme …

2.

Modeļa nosaukums …

3.

Ražotāja nosaukums …

4.

Ražotāja adrese …

5.

Iesniegts apstiprināšanai …

6.

Laboratorija(-as) …

7.

Testēšanas pārskata izdošanas datums un numurs …

8.

Apstiprinājuma piešķiršanas datums …

9.

Apstiprinājuma anulēšanas datums …

10.

Reģistrācijas kontrolierīces(-ču) modelis, ar kuru paredzēts lietot komponentu …

11.

Izdošanas vieta …

12.

Datums …

13.

Pievienotie apraksta dokumenti …

14.

Piezīmes

(Paraksts)


(1)  Šie skaitļi parādīti tikai kā paraugs.

(2)  Svītrot punktus, kas nav piemērojami.

(3)  Lūdzu, izdariet atzīmi attiecīgajās rūtiņās.

(4)  Norādiet paziņojumā izklāstīto komponentu.


Top