EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0033

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/33/ES ( 2014. gada 26. februāris ) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām (pārstrādāta redakcija) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 96, 29.3.2014, p. 251–308 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/33/oj

29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 96/251


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/33/ES

(2014. gada 26. februāris)

par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām

(pārstrādāta versija)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK (1995. gada 29. jūnijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem (3) ir būtiski grozīta (4). Ievērojot to, ka ir jāveic turpmāki grozījumi, skaidrības labad minētā direktīva būtu jāpārstrādā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2008(2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (5), ir izklāstīti atbilstības novērtēšanas struktūru akreditācijas noteikumi, ir paredzēta tirgus uzraudzības sistēma produktiem un trešo valstu produktu kontrolei un noteikti vispārīgi principi attiecībā uz CE zīmi.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (6) ir noteikti kopēji principi un atsauces noteikumi, kas piemērojami visos nozaru tiesību aktos, lai nodrošinātu saskaņotu pamatu minēto tiesību aktu pārskatīšanai vai pārstrādāšanai. Direktīva 95/16/EK būtu jāpielāgo minētajam lēmumam.

(4)

Lifti, uz kuriem attiecas šī direktīva, kļūst par pabeigtiem produktiem tikai tad, kad tie ir pastāvīgi uzstādīti ēkās vai būvēs. Līdz ar to liftus nevar importēt Savienībā un tie tiek reti laisti tirgū un pēc tam netiek padarīti pieejami, līdz ar to liftu importētāju vai izplatītāju nav.

(5)

Šī direktīva attiecas uz liftu drošības sastāvdaļām, kas ir jaunas Eiropas Savienības tirgū brīdī, kad tās tiek laistas šajā tirgū; tas nozīmē, ka tās ir vai nu jaunas drošības sastāvdaļas, ko izgatavojis Savienības ražotājs, vai arī jaunas vai lietotas drošības sastāvdaļas, kas importētas no trešās valsts.

(6)

Komisija 1995. gada 8. jūnijā pieņēma dalībvalstīm paredzētu Ieteikumu 95/216/EK1995. gada 8. jūnijā (7) par esošo liftu drošības uzlabošanu.

(7)

Šī direktīva būtu jāpiemēro visu veidu piegādei, tostarp tālpārdošanai.

(8)

Lai nodrošinātu augstu sabiedrības interešu aizsardzības līmeni, piemēram, cilvēku veselību un drošību un attiecīgā gadījumā arī īpašuma drošību, kā arī lai garantētu taisnīgu konkurenci Savienības tirgū, uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par liftu un to drošības sastāvdaļu atbilstību šai direktīvai, ņemot vērā viņu attiecīgos uzdevumus piegādes ķēdē.

(9)

Visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un izplatīšanas ķēdi, būtu jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka tirgū tiek laisti tikai tādi lifti un darītas pieejamas tādas liftu drošības sastāvdaļas, kas atbilst šai direktīvai. Jāparedz skaidra un samērīga pienākumu sadale atbilstīgi katra uzņēmēja uzdevumiem piegādes un izplatīšanas ķēdē.

(10)

Lai atvieglotu uzņēmēju, tirgus uzraudzības iestāžu un patērētāju saziņu, dalībvalstīm būtu jāmudina uzņēmēji papildus pasta adresei norādīt arī tīmekļa vietnes adresi.

(11)

Ražotājs un uzstādītājs sīki pārzina produkta projektēšanas un ražošanas procesu, tādēļ viņi var vislabāk veikt atbilstības novērtēšanas procedūru. Tādēļ atbilstības novērtēšanai arī turpmāk vajadzētu būt vienīgi ražotāja vai uzstādītāja pienākumam.

(12)

Jānodrošina, lai liftu drošības sastāvdaļas, kuras no trešām valstīm nokļūst Savienības tirgū, atbilstu šai direktīvai un jo īpaši lai ražotājs šīm liftu drošības sastāvdaļām būtu veicis pienācīgas atbilstības novērtēšanas procedūras. Tādēļ būtu jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, vai liftu drošības sastāvdaļas, ko viņi laiž tirgū, atbilst šīs direktīvas prasībām un ka tie nelaiž tirgū liftu drošības sastāvdaļas, kuras šādām prasībām neatbilst vai kuras rada apdraudējumu. Būtu arī jāparedz, ka importētājiem ir jāpārliecinās, ka ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras un ka drošības sastāvdaļu marķējums un ražotāju sagatavotā dokumentācija ir pieejama kompetentajām valsts iestādēm pārbaudes veikšanai.

(13)

Laižot liftu drošības sastāvdaļu tirgū, katram importētājam uz liftu drošības sastāvdaļas būtu jānorāda savs nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un pasta adrese saziņai. Gadījumos, kad liftu drošības sastāvdaļas izmērs vai īpatnības to neatļauj, būtu jāparedz izņēmumi.

(14)

Izplatītājs dara liftu drošības sastāvdaļu pieejamu tirgū pēc tam, kad ražotājs vai importētājs ir šo liftu drošības sastāvdaļu laidis tirgū, un izplatītājam būtu jārīkojas pietiekami piesardzīgi, lai nodrošinātu, ka viņa apiešanās ar liftu drošības sastāvdaļu nelabvēlīgi neietekmē liftu drošības sastāvdaļas atbilstību.

(15)

Ikviens uzņēmējs, kurš vai nu laiž tirgū liftu drošības sastāvdaļu ar savu nosaukumu vai preču zīmi, vai izmaina liftu drošības sastāvdaļu tā, ka izmaiņas varētu ietekmēt atbilstību šai direktīvai, būtu jāuzskata par ražotāju, un viņam būtu jāuzņemas ražotāja pienākumi.

(16)

Izplatītāji un importētāji ir cieši saistīti ar tirgu, tāpēc tiem būtu jāiesaistās tirgus uzraudzības uzdevumos, ko veic kompetentās valsts iestādes, un tiem vajadzētu būt sagatavotiem aktīvai rīcībai, lai sniegtu kompetentajām iestādēm visu vajadzīgo informāciju par attiecīgajām liftu drošības sastāvdaļām.

(17)

Nodrošinot liftu drošības sastāvdaļu izsekojamību visā piegādes ķēdē, tirgus uzraudzība kļūst vienkāršāka un efektīvāka. Efektīva izsekojamības sistēma atvieglo tirgus uzraudzības iestāžu uzdevumu atrast uzņēmējus, kas darījuši pieejamas tirgū neatbilstīgas liftu drošības sastāvdaļas. Glabājot informāciju, kas šajā direktīvā prasīta citu uzņēmēju identifikācijai, nevajadzētu prasīt, lai uzņēmēji šādu informāciju atjaunina par citiem uzņēmējiem, kuri tiem ir piegādājuši liftu drošības sastāvdaļu vai kuriem tie ir piegādājuši liftu drošības sastāvdaļu.

(18)

Šajā direktīvā būtu jāparedz noteikt vienīgi veselības un drošības pamatprasības. Lai būtu vieglāk novērtēt liftu un liftu drošības sastāvdaļu atbilstību minētajām prasībām, jāparedz pieņēmums par to liftu un liftu drošības sastāvdaļu atbilstību, kuri atbilst saskaņotajiem standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju (8) ar mērķi formulēt sīki izstrādātas minēto prasību tehniskās specifikācijas. Šīs direktīvas veselības un drošības pamatprasības garantēs paredzēto drošības līmeni tikai tad, ja atbilstību minētajām pamatprasībām nodrošinās atbilstīgas atbilstības novērtēšanas procedūras.

(19)

Regulā (ES) Nr. 1025/2012 paredzēta procedūra iebildumu izteikšanai pret saskaņotajiem standartiem, ja minētie standarti tikai daļēji atbilst šīs direktīvas prasībām.

(20)

Saskaņotajos standartos, uz kuriem attiecas šī direktīva, būtu jāņem vērā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (9).

(21)

Lai uzņēmēji varētu pierādīt un kompetentās iestādes nodrošināt, ka lifti, kas laisti tirgū, un liftu drošības sastāvdaļas, kas ir darītas pieejamas tirgū, atbilst veselības un drošības pamatprasībām, jāparedz atbilstības novērtēšanas procedūras. Lēmumā Nr. 768/2008/EK paredzēti atbilstības novērtēšanas procedūru moduļi, kas ietver procedūras pieaugošā stingrības pakāpē, kuras ir proporcionālas apdraudējuma līmenim un nepieciešamajam drošības līmenim. Lai nodrošinātu saskaņotību starp nozarēm un izvairītos no ad hoc gadījumiem, atbilstības novērtēšanas procedūras būtu jāizvēlas no minētajiem moduļiem.

(22)

Uzstādītājam vai ražotājam būtu jāsagatavo ES atbilstības deklarācija, kurā sniedz saskaņā ar šo direktīvu prasīto informāciju par liftu vai liftu drošības sastāvdaļas atbilstību šai direktīvai un pārējiem attiecīgajiem Savienības saskaņotajiem tiesību aktiem.

(23)

Lai nodrošinātu efektīvu piekļuvi informācijai tirgus uzraudzības nolūkā, informācijai, kas vajadzīga, lai noteiktu visus piemērojamos Savienības aktus, vajadzētu būt pieejamai vienotā ES atbilstības deklarācijā. Lai samazinātu uzņēmēju administratīvo slogu, minētā vienotā ES atbilstības deklarācija var būt dokumentācija, kurā iekļautas atbilstīgas atsevišķās atbilstības deklarācijas.

(24)

CE zīme, kas norāda liftu un liftu drošības sastāvdaļu atbilstību, ir redzamais rezultāts veselam procesam, kas plašākā nozīmē ietver arī atbilstības novērtēšanu. Vispārīgie principi, kas reglamentē CE zīmi, ir noteikti Regulā (EK) Nr. 765/2008. Šajā direktīvā būtu jānosaka CE zīmes uzlikšanas noteikumi.

(25)

Šajā direktīvā noteiktās atbilstības novērtēšanas procedūras paredz to atbilstības novērtēšanas struktūru iesaistīšanos, kuras dalībvalstis paziņojušas Komisijai.

(26)

Pieredze liecina, ka Direktīvā 95/16/EK noteiktie kritēriji, kuriem atbilstības novērtēšanas struktūrām jāatbilst, lai tās paziņotu Komisijai, nav pietiekami, lai nodrošinātu paziņoto struktūru vienlīdz augsta līmeņa darbību visā Savienībā. Tomēr ir svarīgi, lai visas paziņotās struktūras veiktu savas funkcijas vienādā līmenī un godīgas konkurences apstākļos. Tādēļ jānosaka obligātās prasības atbilstības novērtēšanas struktūrām, kuras vēlas tikt paziņotas, lai varētu sniegt atbilstības novērtēšanas pakalpojumus.

(27)

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda atbilstību kritērijiem, kas noteikti saskaņotajos standartos, būtu jāpieņem, ka tā atbilst atbilstīgajām prasībām, kuras noteiktas šajā direktīvā.

(28)

Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstības novērtēšanas kvalitātes līmeni, ir arī svarīgi noteikt prasības paziņojošajām iestādēm un citām struktūrām, kas piedalās paziņoto struktūru novērtēšanā, paziņošanā un uzraudzībā.

(29)

Šajā direktīvā izveidotā sistēma būtu jāpapildina ar akreditācijas sistēmu, kas paredzēta Regulā (EK) Nr. 765/2008. Akreditācija ir svarīgs līdzeklis, kā verificēt atbilstības novērtēšanas struktūru kompetenci, tāpēc tā arī būtu jāizmanto paziņošanā.

(30)

Regulā (EK) Nr. 765/2008 paredzētā pārredzamā akreditācija, kas nodrošina atbilstības sertifikātu vajadzīgo uzticamību, valstu publiskā sektora iestādēm visā Savienībā būtu jāuzskata par vēlamāko līdzekli, kā pierādīt atbilstības novērtēšanas struktūru tehnisko kompetenci. Tomēr valstu iestādes var uzskatīt, ka tām ir piemēroti līdzekļi, ar ko pašām veikt minēto novērtēšanu. Šādos gadījumos, lai nodrošinātu citu valsts iestāžu veiktās novērtēšanas pienācīgu ticamības līmeni, valsts iestādēm būtu jāiesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm vajadzīgie dokumentārie pierādījumi, ka izvērtētās atbilstības novērtēšanas struktūras atbilst attiecīgajām normatīvajām prasībām.

(31)

Atbilstības novērtēšanas struktūras bieži piešķir apakšlīgumus par kādām to darbības daļām saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto meitasuzņēmumus. Lai nodrošinātu aizsardzības līmeni, kāds nepieciešams Savienības tirgū laižamajiem liftiem un liftu drošības sastāvdaļām, ir ļoti svarīgi, lai atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanai apakšlīgumu slēdzēji un meitasuzņēmumi atbilstu tādām pašām prasībām, kādām paziņotās struktūras. Tādēļ ir svarīgi, lai paziņojamo struktūru kompetences un snieguma novērtēšana un jau paziņoto struktūru uzraudzība attiektos arī uz darbībām, kuras veic apakšlīgumu slēdzēji un meitasuzņēmumi.

(32)

Jāpalielina paziņošanas procedūras efektivitāte un pārredzamība, un jo īpaši tā jāpielāgo jaunajām tehnoloģijām, lai paziņošanu varētu veikt elektroniski.

(33)

Paziņotās struktūras var piedāvāt savus pakalpojumus visā Savienībā, tāpēc ir lietderīgi dot pārējām dalībvalstīm un Komisijai iespēju iebilst pret paziņoto struktūru. Tādēļ ir svarīgi noteikt laikposmu, kurā var novērst visas šaubas vai bažas par atbilstības novērtēšanas struktūru kompetenci, pirms tās sāk darboties kā paziņotās struktūras.

(34)

Konkurētspējai ir svarīgi, lai paziņotās struktūras piemērotu atbilstības novērtēšanas procedūras, neradot lieku apgrūtinājumu uzņēmējiem. Tā paša iemesla dēļ un lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret uzņēmējiem, jānodrošina konsekventa atbilstības novērtēšanas procedūru tehniskā piemērošana. Vislabāk to var panākt ar atbilstīgu koordinēšanu un sadarbību starp paziņotajām struktūrām.

(35)

Dalībvalstīm būtu jāveic visi atbilstīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka liftu drošības sastāvdaļas laiž tirgū tikai tad, ja tās, pareizi uzglabātas un izmantotas paredzētajam nolūkam vai izmantošanas apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt, neapdraud cilvēku veselību un drošību. Būtu jāuzskata, ka liftu drošības sastāvdaļas neatbilst šajā direktīvā noteiktajām veselības un drošības pamatprasībām tikai tādos izmantošanas apstākļos, ko var saprātīgi paredzēt, proti, ja šāda izmantošana varētu rasties likumīgas un viegli paredzamas cilvēku uzvedības rezultātā.

(36)

Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, jāprecizē, ka Regulas (EK) Nr. 765/2008 noteikumi par Savienības tirgus uzraudzību un produktu kontroli attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām, kas nokļūst Savienības tirgū, attiecas uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām, kurām piemēro šo direktīvu. Šai direktīvai nevajadzētu kavēt dalībvalstis no kompetento iestāžu izvēles šo uzdevumu veikšanai.

(37)

Lai uzlabotu pārredzamību un samazinātu procedūras laiku, jāuzlabo esošā drošības procedūra nolūkā padarīt to efektīvāku un tajā izmantot dalībvalstīm pieejamās zināšanas.

(38)

Pašreizējā sistēma būtu jāpapildina ar procedūru, kas ļauj ieinteresētajām personām saņemt informāciju par pasākumiem, kurus paredzēts veikt attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām, kas rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai attiecīgā gadījumā īpašuma drošībai. Tai būtu arī jāļauj tirgus uzraudzības iestādēm sadarbībā ar attiecīgajiem uzņēmējiem savlaicīgāk rīkoties saistībā ar šādiem liftiem un liftu drošības sastāvdaļām.

(39)

Ja dalībvalstis un Komisija vienojas par kādas dalībvalsts veiktā pasākuma pamatotību, Komisijai turpmāk nebūtu jāiesaistās, izņemot gadījumus, kad neatbilstības iemesls var būt saskaņotā standarta trūkumi.

(40)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (10).

(41)

Būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, lai pieņemtu īstenošanas aktus, ar kuriem paziņojušajai dalībvalstij prasa veikt nepieciešamos korektīvos pasākumus attiecībā uz paziņotajām struktūrām, kas vairs neatbilst paziņošanas prasībām.

(42)

Pārbaudes procedūra būtu jāizmanto arī, lai pieņemtu īstenošanas aktus attiecībā uz atbilstīgām liftu vai liftu drošības sastāvdaļām, kas rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem.

(43)

Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, kas jāpiemēro nekavējoties, ja pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā ar atbilstīgām liftu vai liftu drošības sastāvdaļām, kas rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, tas vajadzīgs nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ.

(44)

Ar šo direktīvu izveidotajai komitejai atbilstīgi iedibinātai praksei var būt noderīga loma, izskatot ar šīs direktīvas piemērošanu saistītus jautājumus, kurus saskaņā ar komitejas reglamentu ierosina vai nu tās priekšsēdētājs, vai dalībvalsts pārstāvis.

(45)

Ja tiek izskatīti jautājumi, kas attiecas uz šo direktīvu, izņemot jautājumus par tās īstenošanu vai pārkāpumiem, Komisijas ekspertu grupā, Eiropas Parlamentam atbilstīgi pastāvošajai praksei būtu jāsaņem pilnīga informācija un dokumentācija un vajadzības gadījumā – uzaicinājums piedalīties šādās sanāksmēs.

(46)

Komisijai ar īstenošanas aktiem, nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011, šo aktu īpašā rakstura dēļ, būtu jānosaka, vai dalībvalstu pieņemtie pasākumi attiecībā uz neatbilstīgām liftu un liftu drošības sastāvdaļām ir pamatoti.

(47)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par to valstu tiesību aktu noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un būtu jānodrošina minēto noteikumu izpilde. Attiecīgajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(48)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, proti, nodrošināt, lai tirgū pieejamie lifti un liftu drošības sastāvdaļas atbilst prasībām, kas paredz augstu veselības un drošības aizsardzības līmeni, garantējot iekšējā tirgus darbību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet minēto mērķi tā vēriena un seku dēļ var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(49)

Tādēļ ir jāparedz saprātīgi pārejas pasākumi, kas nodrošinātu tādu liftu drošības sastāvdaļu pieejamību tirgū, kuras pirms dienas, kad jāpiemēro valstu pasākumi, ar kuriem transponē šo direktīvu, jau ir laistas tirgū saskaņā ar Direktīvu 95/16/EK, bez nepieciešamības panākt atbilstību papildu produktu prasībām. Tādēļ izplatītājiem vajadzētu varēt piegādāt liftu drošības sastāvdaļas, kuras ir laistas tirgū, proti, krājumus, kas jau ir izplatīšanas ķēdē, pirms dienas, kad jāpiemēro valstu pasākumi, ar kuriem transponē šo direktīvu.

(50)

Lai uzraudzītu un nodrošinātu šīs direktīvas pareizu īstenošanu un darbību, Komisija tiek aicināta iesniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, arī izskatot vajadzību pēc jauna tiesību akta priekšlikuma šajā nozarē.

(51)

Pienākumam šo direktīvu transponēt attiecīgu valstu tiesību aktos būtu jāattiecas vienīgi uz noteikumiem, kuri paredz būtiskus grozījumus salīdzinājumā ar iepriekšējo direktīvu. Pienākums transponēt noteikumus, kas nav grozīti, izriet no iepriekšējās direktīvas.

(52)

Šai direktīvai nevajadzētu skart dalībvalstu pienākumus attiecībā uz XIII pielikuma B daļā norādītajiem termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanas datumiem,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Piemērošanas joma

1.   Šī direktīva attiecas uz liftiem, kurus pastāvīgi izmanto ēkās un būvniecībā un kuri paredzēti, lai transportētu:

a)

cilvēkus;

b)

cilvēkus un kravas;

c)

tikai kravas, ja kabīne ir pieejama, proti, cilvēks tajā var iekļūt bez grūtībām, un kabīnes iekšpusē vai iekšpusē esošam cilvēkam aizsniedzamā vietā ir vadības ierīces.

Šī direktīva attiecas arī uz pirmajā daļā minētajos liftos izmantojamām liftu drošības sastāvdaļām, kas uzskaitītas III pielikumā.

2.   Šo direktīvu nepiemēro:

a)

pacelšanas iekārtām, kuru ātrums nepārsniedz 0,15 m/s;

b)

būvlaukumu pacēlājiem;

c)

trošu ceļiem, tostarp trošu dzelzceļiem;

d)

liftiem, kas īpaši projektēti un ražoti militārām vai policijas vajadzībām;

e)

pacelšanas iekārtām, no kurām iespējams veikt darbu;

f)

šahtās lietotajām pacelšanas iekārtām;

g)

pacelšanas iekārtām, kas paredzētas izpildītāju pacelšanai izrāžu laikā;

h)

pacelšanas iekārtām, kas ierīkotas transportlīdzekļos;

i)

pacelšanas ierīcēm, kas pievienotas iekārtām un paredzētas tikai un vienīgi nokļūšanai darba vietā, tostarp mašīnas tehniskās apkopes un pārbaudes punktos;

j)

zobstieņa un zobrata tipa pacēlājiem;

k)

eskalatoriem un mehāniskajiem celiņiem.

3.   Ja uz liftu vai liftu drošības sastāvdaļu radītajiem apdraudējumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, pilnīgi vai daļēji attiecas arī īpaši Savienības tiesību akti, sākoties īpašo Savienības tiesību aktu prasību īstenošanai, šī direktīva nav spēkā vai zaudē spēku attiecībā uz minētajiem liftiem vai liftu drošības sastāvdaļām.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā lieto šādas definīcijas:

1)

“lifts” ir pacelšanas iekārta, kas apkalpo noteiktus līmeņus un kam ir kabīne, kura pārvietojas pa vadsliedēm, kas ir stingras un ir novietotas vairāk nekā 15 grādu leņķī attiecībā pret horizontāli, vai pacelšanas iekārta, kas pārvietojas pa nemainīgu kursu, arī tad, ja tā nepārvietojas pa stingrām vadsliedēm;

2)

“kabīne” nozīmē lifta daļu, kas balsta cilvēkus un/vai kravas, lai tos paceltu vai nolaistu;

3)

“lifta paraugs” ir tipisks lifts, kura tehniskajā dokumentācijā norādīts, kādā veidā lifti, kuri atbilst ar objektīviem parametriem definētajam lifta paraugam un kuros izmantotas identiskas liftu drošības sastāvdaļas, atbildīs attiecīgajām veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā,

4)

“darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, vai nu saņemot par to samaksu, vai bez maksas piegādāt liftu drošības sastāvdaļu izplatīšanai vai izmantošanai Savienības tirgū;

5)

“laist tirgū” nozīmē:

liftu drošības sastāvdaļu pirmo reizi darīt pieejamu vai

veicot komercdarbību, liftu piegādāt, vai nu saņemot par to samaksu, vai bez maksas lietošanai Savienības tirgū;

6)

“uzstādītājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par lifta projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu un laišanu tirgū;

7)

“ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo liftu drošības sastāvdaļu vai liek liftu drošības sastāvdaļu projektēt vai ražot un tirgo to ar savu nosaukumu vai preču zīmi;

8)

“pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi uzstādītāja vai ražotāja rakstisku pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

9)

“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un laiž Savienības tirgū kādas trešās valsts liftu drošības sastāvdaļu;

10)

“izplatītājs” ir jebkura tāda fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas dara liftu drošības sastāvdaļu pieejamu tirgū;

11)

“uzņēmēji” ir uzstādītājs, ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs un izplatītājs;

12)

“tehniskā specifikācija” ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kādām liftam vai liftu drošības sastāvdaļai ir jāatbilst;

13)

“saskaņotais standarts” ir saskaņotais standarts, kā tas definēts Regulas (ES) Nr. 1025/2012 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

14)

“akreditācija” ir akreditācija, kā tā definēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 10. punktā;

15)

“valsts akreditācijas struktūra” ir valsts akreditācijas struktūra, kā tā definēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 11. punktā;

16)

“atbilstības novērtēšana” ir process, kurā novērtē, vai ir ievērotas drošības un veselības pamatprasības, kas izklāstītas šajā direktīvā un kas attiecas uz liftu vai liftu drošības sastāvdaļu;

17)

“atbilstības novērtēšanas struktūra” ir struktūra, kas veic atbilstības novērtēšanas darbības, tostarp kalibrēšanu, testēšanu, sertificēšanu un inspekciju;

18)

“atsaukšana” attiecībā uz liftu ir ikviens pasākums, kura mērķis ir demontēt un droši utilizēt liftu, savukārt attiecībā uz liftu drošības sastāvdaļām “atsaukšana” ir jebkurš pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ liftu drošības sastāvdaļu, kas jau ir bijusi darīta pieejama uzstādītājam vai galalietotājam;

19)

“izņemšana” ir ikviens pasākums, kura mērķis ir novērst, ka liftu drošības sastāvdaļa piegādes ķēdē tiek darīta pieejama tirgū;

20)

“Savienības saskaņošanas tiesību akti” ir visi Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus;

21)

CE zīme” ir zīme, ar ko uzstādītājs vai ražotājs norāda, ka lifts vai liftu drošības sastāvdaļa atbilst piemērojamajām prasībām, kuras izklāstītas Savienības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu.

3. pants

Brīva aprite

1.   Dalībvalstis savā teritorijā neaizliedz, neierobežo vai nekavē šīs direktīvas prasībām atbilstīgu liftu vai liftu drošības sastāvdaļu laišanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā, vai darīšanu pieejamu tirgū.

2.   Tirdzniecības izstādēs, izstādēs vai demonstrācijās dalībvalstis neaizliedz rādīt liftus vai liftu drošības sastāvdaļas, kas neatbilst šai direktīvai, ja par to neatbilstību skaidri informē redzama zīme, kurā turklāt norādīts, ka tās netiks laistas tirgū vai darītas pieejamas tirgū, kamēr nebūs nodrošināta to atbilstība. Demonstrāciju laikā ir jāveic atbilstīgi drošības pasākumi, lai nodrošinātu cilvēku aizsardzību.

3.   Šī direktīva saskaņā ar Savienības tiesību aktiem neskar dalībvalstu tiesības noteikt tādas prasības, kādas vajadzīgas, lai nodrošinātu personu drošību, attiecīgos liftus nododot ekspluatācijā vai izmantojot, ar noteikumu, ka nav veikti pārveidojumi, kas neatbilst šai direktīvai.

4. pants

Laišana tirgū, pieejamība tirgū un nodošana ekspluatācijā

1.   Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto liftu laišanu tirgū un nodošanu ekspluatācijā tikai tad, ja tie atbilst šai direktīvai un ir pareizi uzstādīti, uzturēti kārtībā un izmantoti paredzētajam mērķim.

2.   Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šajā direktīvā noteikto liftu laišanu tirgū un nodošanu ekspluatācijā tikai tad, ja tie atbilst šai direktīvai un ir pareizi iebūvēti, uzturēti kārtībā un izmantoti paredzētajam mērķim.

5. pants

Veselības un drošības pamatprasības

1.   Lifti, uz kuriem attiecas šī direktīva, atbilst I pielikumā izklāstītajām veselības aizsardzības un drošības pamatprasībām.

2.   Liftu drošības sastāvdaļas, uz kurām attiecas šī direktīva, atbilst I pielikumā izklāstītajām veselības un drošības pamatprasībām, un ar tām nodrošina, ka lifti, kurās tās ir iebūvētas, atbilst minētajām prasībām.

6. pants

Ēkas vai būves, kurās lifti tiek uzstādīti

1.   Dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka persona, kas ir atbildīga par darbu pie ēkas vai būves, un lifta uzstādītājs viens otram sniedz vajadzīgo informāciju un veic atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu lifta pareizu darbību un izmantošanas drošumu.

2.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka liftiem paredzētajās šahtās nav cauruļvadu, elektroinstalācijas un citu konstrukciju, izņemot tās, kas nepieciešamas lifta darbībai un drošumam.

II   NODAĻA

UZŅĒMĒJU PIENĀKUMI

7. pants

Uzstādītāju pienākumi

1.   Laižot liftu tirgū, uzstādītāji nodrošina, ka tas ir projektēts, ražots, uzstādīts un testēts saskaņā ar I pielikumā izklāstītajām veselības un drošības pamatprasībām.

2.   Uzstādītāji sagatavo tehnisko dokumentāciju un veic 16. pantā minēto attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina tās veikšanu.

Ja ar šo procedūru ir pierādīts, ka lifts atbilst piemērojamajām veselības un drošības pamatprasībām, uzstādītājs sagatavo ES atbilstības deklarāciju, nodrošina, lai tā būtu pievienota liftam, un uzliek CE zīmi.

3.   Uzstādītājs 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū glabā tehnisko dokumentāciju, ES atbilstības deklarāciju un attiecīgā gadījumā – apstiprinājuma lēmumu(-us).

4.   Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar lifta radīto apdraudējumu, uzstādītāji patērētāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības un neatbilstīgu liftus.

5.   Uzstādītāji nodrošina, lai uz to liftiem būtu tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits identifikācijas elements.

6.   Uzstādītāji uz lifta norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties. Adresē rāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar uzstādītāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

7.   Uzstādītāji nodrošina, ka liftam ir pievienotas instrukcijas, kas minētas I pielikuma 6.2. punktā, galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts, kurā lifts ir laists tirgū. Šādas instrukcijas, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs un saprotams.

8.   Uzstādītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka lifts, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu attiecīgā lifta atbilstību. Turklāt, ja lifts rada apdraudējumu, uzstādītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi liftu ir laiduši tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

9.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma uzstādītāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu lifta atbilstību šai direktīvai.

Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt lifti, kurus viņi ir laiduši tirgū.

8. pants

Ražotāju pienākumi

1.   Laižot savas liftu drošības sastāvdaļas tirgū, ražotāji nodrošina, ka tās ir projektētas un izgatavotas saskaņā ar 5. panta 2. punktu.

2.   Ražotāji sagatavo vajadzīgo tehnisko dokumentāciju un veic 15. pantā minēto attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina tās veikšanu.

Ja ar šo procedūru ir pierādīts, ka liftu drošības sastāvdaļa atbilst piemērojamajām veselības un drošības pamatprasībām, ražotāji sagatavo ES atbilstības deklarāciju, nodrošina, lai tā būtu pievienota liftu drošības sastāvdaļai, un uzliek CE zīmi.

3.   Ražotāji 10 gadus pēc liftu drošības sastāvdaļas laišanas tirgū glabā tehnisko dokumentāciju, ES atbilstības deklarāciju un attiecīgā gadījumā – apstiprinājuma lēmumu(-us).

4.   Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas procedūras, lai sērijveida ražošanā nodrošinātu pastāvīgu atbilstību šai direktīvai. Pienācīgi ņem vērā produkta konstrukcijas vai raksturlielumu izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās, atsaucoties uz kurām deklarēta liftu drošības sastāvdaļas atbilstība.

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar liftu drošības sastāvdaļas radīto apdraudējumu, ražotāji patērētāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic tirgū pieejamo liftu drošības sastāvdaļu paraugu testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgu liftu drošības sastāvdaļas un atsauktu liftu drošības sastāvdaļas, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus un uzstādītājus.

5.   Ražotāji nodrošina, ka liftu drošības sastāvdaļas, kuras tie laiduši tirgū, ir marķētas ar tipa, partijas vai sērijas numuru vai citu identifikācijas elementu vai, ja liftu drošības sastāvdaļas izmērs vai īpatnības to neļauj, ka vajadzīgā informācija ir sniegta uz marķējuma, kas minēts 19. panta 1. punktā.

6.   Ražotāji uz liftu drošības sastāvdaļas norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz marķējuma, kas minēts 19. panta 1. punktā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, kurā var sazināties ar ražotāju. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

7.   Ražotāji nodrošina, ka liftu drošības sastāvdaļai ir pievienotas instrukcijas, kas minētas I pielikuma 6.1. punktā, galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts. Šādas instrukcijas, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs un saprotams.

8.   Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka liftu drošības sastāvdaļa, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu liftu drošības sastāvdaļas atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja liftu drošības sastāvdaļa rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi liftu drošības sastāvdaļu darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

9.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu liftu drošības sastāvdaļu atbilstību šai direktīvai.

Pēc minētās iestādes pieprasījuma viņi ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada liftu drošības sastāvdaļas, kuras viņi ir laiduši tirgū.

9. pants

Pilnvarotie pārstāvji

1.   Ražotājs vai uzstādītājs ar rakstisku pilnvaru var iecelt pilnvaroto pārstāvi.

Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 7. panta 1. punktā vai 8. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un 7. panta 2. punktā vai 8. panta 2. punktā minētais pienākums sagatavot tehnisko dokumentāciju.

2.   Pilnvarotie pārstāvji veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja vai uzstādītāja saņemtajā pilnvarā. Ar pilnvaru pilnvarotajam pārstāvim atļauj veikt vismaz šādus pienākumus:

a)

10 gadus pēc liftu drošības sastāvdaļas vai lifta laišanas tirgū glabāt valsts tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarāciju un apstiprinājuma lēmumu(-us), kas attiecas uz ražotāju vai uzstādītāju apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un tehnisko dokumentāciju;

b)

pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma sniegt minētajai iestādei visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu liftu drošības sastāvdaļu vai lifta atbilstību;

c)

pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar tām visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada liftu drošības sastāvdaļa vai lifts, uz kuriem attiecas pilnvaroto pārstāvju pilnvaras.

10. pants

Importētāju pienākumi

1.   Importētāji laiž tirgū tikai atbilstīgas liftu drošības sastāvdaļas.

2.   Pirms liftu drošības sastāvdaļas laišanas tirgū importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis attiecīgo 15. pantā minēto atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir sagatavojis tehnisko dokumentāciju, ka liftu drošības sastāvdaļai ir CE zīme, ka ir pievienota ES atbilstības deklarācija un vajadzīgie dokumenti un ka ražotājs ir izpildījis 8. panta 5. un 6. punktā noteiktās prasības.

Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka liftu drošības sastāvdaļa neatbilst 5. panta 2. punktam, viņš nelaiž liftu drošības sastāvdaļu tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Turklāt, ja liftu drošības sastāvdaļa rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

3.   Importētāji uz liftu drošības sastāvdaļas norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un pasta adresi, kur ar tiem var sazināties, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz iepakojuma vai liftu drošības sastāvdaļai pievienotajā dokumentā. Kontaktinformācija ir galalietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

4.   Importētāji nodrošina, ka liftu drošības sastāvdaļai ir pievienotas instrukcijas, kas minētas I pielikuma 6.1. punktā, patērētājiem un citiem galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts.

5.   Importētāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par liftu drošības sastāvdaļu, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tās atbilstību 5. panta 2. punktā izklāstītajām veselības un drošības pamatprasībām.

6.   Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar liftu drošības sastāvdaļas radīto apdraudējumu, importētāji patērētāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic tirgū pieejamo liftu drošības sastāvdaļu paraugu testēšanu, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgu liftu drošības sastāvdaļas un atsauktu liftu drošības sastāvdaļas, kā arī pastāvīgi informē par jebkuru šādu uzraudzību izplatītājus un uzstādītājus.

7.   Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka liftu drošības sastāvdaļa, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai direktīvai, nekavējoties veic koriģējošos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu liftu drošības sastāvdaļas atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Turklāt, ja liftu drošības sastāvdaļa rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi liftu drošības sastāvdaļu darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

8.   Importētāji 10 gadus pēc liftu drošības sastāvdaļas laišanas tirgū glabā tirgus uzraudzības iestādēm pieejamu ES atbilstības deklarācijas kopiju un attiecīgā gadījumā apstiprinājuma lēmumu(-us), un nodrošina, lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu pieejama tehniskā dokumentācija.

9.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma importētāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu liftu drošības sastāvdaļas atbilstību. Pēc minētās iestādes pieprasījuma viņi ar to sadarbojas visos pasākumos, kas veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko rada liftu drošības sastāvdaļas, kuras viņi ir laiduši tirgū.

11. pants

Izplatītāju pienākumi

1.   Darot liftu drošības sastāvdaļu pieejamu tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro šīs direktīvas prasības.

2.   Pirms liftu drošības sastāvdaļa tiek darīta pieejama tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka liftu drošības sastāvdaļai ir CE zīme, ka tai ir pievienota ES atbilstības deklarācija un vajadzīgie dokumenti, kā arī I pielikuma 6.1. punktā minētās instrukcijas galalietotājiem viegli saprotamā valodā, ko noteikusi attiecīgā dalībvalsts, un ka ražotājs un importētājs ir izpildījuši attiecīgi 8. panta 5. un 6. punktā un 10. panta 3. punktā noteiktās prasības.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka liftu drošības sastāvdaļa neatbilst 5. panta 2. punktam, viņš nedara liftu drošības sastāvdaļu pieejamu tirgū, līdz nav panākta atbilstība. Turklāt, ja liftu drošības sastāvdaļa rada apdraudējumu, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī tirgus uzraudzības iestādes.

3.   Izplatītāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par liftu drošības sastāvdaļu, tās uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tās atbilstību 5. panta 2. punktam.

4.   Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka liftu drošības sastāvdaļa, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst šai direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti koriģējošie pasākumi, kas nepieciešami, lai panāktu liftu drošības sastāvdaļas atbilstību vai arī vajadzības gadījumā lai to izņemtu vai atsauktu. Turklāt, ja liftu drošības sastāvdaļa rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē kompetentās valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi liftu drošības sastāvdaļu darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5.   Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma izplatītāji papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu liftu drošības sastāvdaļas atbilstību. Viņi pēc šīs iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to visos pasākumos, kas tiek veikti, lai nepieļautu apdraudējumus, ko var radīt lifta aizsargierīce, kuru viņi darījuši pieejamu tirgū.

12. pants

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus piemēro importētājiem un izplatītājiem

Importētāju vai izplatītāju šajā direktīvā uzskata par ražotāju, un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam, uz kuru attiecas 8. pants, ja viņš laiž tirgū liftu drošības sastāvdaļu ar savu nosaukumu vai preču zīmi vai maina jau tirgū laisto liftu drošības sastāvdaļu tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šai direktīvai.

13. pants

Uzņēmēju identifikācija

Uzņēmēji tirgus uzraudzības iestādēm pēc pieprasījuma norāda šādu informāciju:

a)

visus uzņēmējus, kuri tiem piegādājuši liftu drošības sastāvdaļu;

b)

visus uzņēmējus, kuriem tie piegādājuši liftu drošības sastāvdaļu.

Uzņēmēji spēj uzrādīt pirmajā daļā minēto informāciju 10 gadus pēc tam, kad liftu drošības sastāvdaļa tiem piegādāta, un 10 gadus pēc tam, kad tie piegādājuši liftu drošības sastāvdaļu.

III   NODAĻA

LIFTU UN LIFTU DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU ATBILSTĪBA

14. pants

Pieņēmums par liftu un liftu drošības sastāvdaļu atbilstību

Liftus un liftu drošības sastāvdaļas, kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgiem I pielikumā izklāstītajām drošības pamatprasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

15. pants

Liftu drošības sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas procedūras

Uz liftu drošības sastāvdaļām attiecas viena no turpmāk minētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām:

a)

liftu drošības sastāvdaļas paraugu iesniedz ES tipa pārbaudei, kas izklāstīta IV pielikuma A daļā, un atbilstību tipam nodrošina liftu drošības sastāvdaļu izlases veida pārbaudēs, kas izklāstītas IX pielikumā;

b)

liftu drošības sastāvdaļas paraugu iesniedz ES tipa pārbaudei, kas izklāstīta IV pielikuma A daļā, un uz to attiecas atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu saskaņā ar VI pielikumu;

c)

atbilstības pamatā ir pilnīgas kvalitātes nodrošināšana, kas izklāstīta VII pielikumā.

16. pants

Liftu atbilstības novērtēšanas procedūras

1.   Uz liftiem attiecas viena no šādām procedūrām:

a)

ja tie ir projektēti un ražoti saskaņā ar lifta paraugu, kam ir veikta ES tipa pārbaude, kas noteikta IV pielikuma B daļā:

i)

galīgā inspekcija liftiem, kas noteikta V pielikumā;

ii)

atbilstība tipam, kuras pamatā ir produkta kvalitātes nodrošināšana liftiem, kas noteikta X pielikumā;

iii)

atbilstība tipam, kuras pamatā ir ražošanas kvalitātes nodrošināšana liftiem, kas noteikta XII pielikumā;

b)

ja tie ir projektēti un ražoti saskaņā ar kvalitātes sistēmu, kas apstiprināta saskaņā ar XI pielikumu:

i)

galīgā inspekcija liftiem, kas noteikta V pielikumā;

ii)

atbilstība tipam, kuras pamatā ir produkta kvalitātes nodrošināšana liftiem, kas noteikta X pielikumā;

iii)

atbilstība tipam, kuras pamatā ir ražošanas kvalitātes nodrošināšana liftiem, kas noteikta XII pielikumā;

c)

atbilstība, kuras pamatā ir vienības verificēšana liftiem, kas noteikta VIII pielikumā;

d)

atbilstība, kuras pamatā ir pilnīgas kvalitātes nodrošināšana un konstrukcijas pārbaude liftiem, kas noteikta XI pielikumā.

2.   Gadījumos, kas minēti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, ja persona, kura ir atbildīga par lifta projektu un ražošanu, un persona, kura ir atbildīga par lifta uzstādīšanu un testēšanu, nav viena un tā pati persona, pirmā persona nodrošina otrajai visus vajadzīgos dokumentus un informāciju, lai šī persona spētu nodrošināt pareizu un drošu lifta uzstādīšanu un testēšanu.

3.   Visas pieļaujamās atšķirības (maksimālie un minimālie lielumi) starp lifta paraugu un liftiem, kas veido daļu no liftiem, kuri izveidoti atbilstīgi lifta paraugam, tiek skaidri norādītas tehniskajā dokumentācijā.

4.   Pēc aprēķiniem un/vai pamatojoties uz konstrukcijas plāniem, ir atļauts pierādīt iekārtu klāsta līdzību, lai izpildītu attiecīgās veselības un drošības pamatprasības, kas izklāstītas I pielikumā.

17. pants

ES atbilstības deklarācija

1.   ES atbilstības deklarācija norāda, ka ir pierādīta atbilstība I pielikumā izklāstītajām veselības un drošības pamatprasībām.

2.   ES atbilstības deklarācijai ir II pielikumā sniegtā parauga struktūra, tajā ir elementi, kas norādīti V līdz XII pielikumā, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā liftu vai liftu drošības sastāvdaļu laiž vai dara pieejamu tirgū.

3.   Ja uz liftu vai liftu drošības sastāvdaļu attiecas vairāk nekā viens Savienības akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota vienota ES atbilstības deklarācija attiecībā uz visiem šādiem Savienības aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp arī atsauces uz to publikācijām.

4.   Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par liftu drošības sastāvdaļas atbilstību un uzstādītājs uzņemas atbildību par lifta atbilstību šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

18. pants

CE zīmes vispārējie principi

Uz CE zīmi attiecas vispārējie principi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

19. pants

CE zīmes un citu marķējumu uzlikšanas noteikumi un nosacījumi

1.   CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek katrai lifta kabīnei un katrai liftu drošības sastāvdaļai, vai, ja tas nav iespējams, tad norāda uz marķējuma, kurš ir neatdalāms no liftu drošības sastāvdaļas.

2.   CE zīmi uzliek, pirms lifts vai liftu drošības sastāvdaļa tiek laista tirgū.

3.   Aiz CE zīmes ir tās paziņotās struktūras identifikācijas numurs, kura piedalās jebkurās šādās atbilstības novērtēšanas procedūrās:

a)

galīgajā inspekcijā, kas minēta V pielikumā;

b)

vienības verificēšanā, kas minēta VIII pielikumā;

c)

kvalitātes nodrošināšanā, kas minēta X, XI vai XII pielikumā.

4.   Aiz CE zīmes uz liftu drošības sastāvdaļas ir tās paziņotās struktūras identifikācijas numurs, kura piedalās jebkurās šādās atbilstības novērtēšanas procedūrās:

a)

produkta kvalitātes nodrošināšanā, kas minēta VI pielikumā;

b)

pilnīgas kvalitātes nodrošināšanā, kas minēta VII pielikumā;

c)

drošības sastāvdaļu tipa atbilstības drošības izlases veida pārbaudēs liftiem, kas minētas IX pielikumā.

5.   Paziņotās struktūras identifikācijas numuru uzliek pati struktūra, vai pēc tās norādījuma to uzliek ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis vai uzstādītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis.

Aiz CE zīmes un paziņotās struktūras identifikācijas numura var norādīt citu zīmi par īpašu apdraudējumu vai izmantojumu.

6.   Dalībvalstis izmanto spēkā esošos mehānismus, lai nodrošinātu CE zīmes izmantošanas kārtības pareizu piemērošanu, un attiecīgi rīkojas minētās zīmes neatbilstīgas izmantošanas gadījumā.

IV   NODAĻA

ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS STRUKTŪRU PAZIŅOŠANA

20. pants

Paziņošana

Dalībvalstis paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm struktūras, kas ir pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas uzdevumus saskaņā ar šo direktīvu.

21. pants

Paziņojošās iestādes

1.   Dalībvalstis izraugās paziņojošo iestādi, kas ir atbildīga par tādu procedūru izveidi un veikšanu, kuras nepieciešamas, lai novērtētu un paziņotu atbilstības novērtēšanas struktūras un uzraudzītu paziņotās struktūras, tostarp to atbilstību 26. pantam.

2.   Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā minēto novērtēšanu un uzraudzību veic valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

3.   Ja paziņojošā iestāde deleģē vai kā citādi uztic veikt 1. punktā minēto novērtēšanu, paziņošanu vai uzraudzīšanu kādai iestādei, kas nav valsts pārvaldes iestāde, šī iestāde ir juridiska persona un mutatis mutandis atbilst 22. pantā noteiktajām prasībām. Turklāt šādai iestādei jābūt spējīgai uzņemties saistības, kas izriet no tās darbībām.

4.   Paziņotāja iestāde uzņemas pilnu atbildību par uzdevumiem, ko veic 3. punktā minētā struktūra.

22. pants

Prasības paziņojošajām iestādēm

1.   Paziņojošo iestādi izveido tā, lai nebūtu nekādu interešu konfliktu ar atbilstības novērtēšanas struktūrām.

2.   Paziņojošā iestāde ir veidota un darbojas tā, lai nodrošinātu tās darbības objektivitāti un taisnīgumu.

3.   Paziņojošā iestāde ir veidota tā, lai visus lēmumus par atbilstības novērtēšanas struktūras paziņošanu pieņemtu kompetentas personas, kas nav tās pašas personas, kuras veikušas novērtēšanu.

4.   Paziņojošā iestāde nepiedāvā un neveic nekādas darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas struktūras, kā arī nesniedz konsultāciju pakalpojumus komerciālā nolūkā vai par konkurētspējīgu samaksu.

5.   Paziņojošā iestāde nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti.

6.   Paziņojošajai iestādei ir pietiekams skaits kompetentu darbinieku tās pienākumu pienācīgai izpildei.

23. pants

Paziņojošo iestāžu pienākums sniegt informāciju

Dalībvalstis informē Komisiju par atbilstības novērtēšanas struktūru novērtēšanas un paziņošanas procedūrām un paziņoto struktūru uzraudzības procedūrām savās valstīs, kā arī par visām izmaiņām šajā informācijā.

Komisija dara šo informāciju publiski pieejamu.

24. pants

Prasības paziņotajām struktūrām

1.   Paziņošanas nolūkā atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 2. līdz 11. punktā noteiktajām prasībām.

2.   Atbilstības novērtēšanas struktūru izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tā ir juridiska persona.

3.   Atbilstības novērtēšanas struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas vai lifta vai liftu drošības sastāvdaļas, kuru tā novērtē.

Struktūru, kas pieder uzņēmumu apvienībai vai profesionālai federācijai, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti novērtējamo liftu vai liftu drošības sastāvdaļu projektēšanā, ražošanā, piegādē, montāžā, lietošanā vai apkopē, var uzskatīt par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesamība.

4.   Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav vērtējamo liftu vai liftu drošības sastāvdaļu projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī to pārstāvji.

Tas neliedz izmantot novērtētos liftus vai liftu drošības sastāvdaļas, kas ir nepieciešamas atbilstības novērtēšanas struktūras darbībai, vai izmantot šādus liftus vai liftu drošības sastāvdaļas personīgām vajadzībām.

Ar šo netiek izslēgta iespēja atbilstības novērtēšanas nolūkā veikt apmaiņu ar tehnisko informāciju starp ražotāju vai uzstādītāju un attiecīgo struktūru.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumiem, nav tieši saistīti ar šo liftu vai liftu drošības sastāvdaļu projektēšanu, ražošanu vai konstruēšanu, tirdzniecību, uzstādīšanu, lietošanu vai apkopi, kā arī nepārstāv šajās darbībās iesaistītās personas.

Viņi neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā viņu lēmuma neatkarībai vai integritātei attiecībā uz tām novērtēšanas darbībām, kuras viņiem ir paziņotas. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūra nodrošina, lai to filiāļu vai apakšlīgumu slēdzēju darbības neietekmētu atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu.

5.   Atbilstības novērtēšanas struktūra un tās darbinieki veic atbilstības novērtēšanas darbības ar visaugstāko profesionālo integritāti un vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā bez spiediena un pamudinājumiem, jo īpaši finansiāla rakstura, kas varētu ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības novērtēšanas darbību rezultātus, īpaši attiecībā uz personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātos.

6.   Atbilstības novērtēšanas struktūra ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tai noteikti IV līdz XII pielikumā un saistībā ar kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas struktūra vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

Atbilstības novērtēšanas struktūras rīcībā vienmēr un par visām atbilstības novērtēšanas procedūrām un liftu un liftu drošības sastāvdaļu veidiem un kategorijām, ar ko saistībā tā ir paziņota, ir nepieciešamie:

a)

darbinieki ar tehniskām zināšanām un pietiekamu un atbilstīgu pieredzi, lai veiktu atbilstības novērtēšanas uzdevumus;

b)

to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot pārredzamību un šo procedūru reproducējamības iespēju. Tai ir izstrādāta pienācīga politika un procedūras, ar ko uzdevumi, kurus tā veic kā paziņotā struktūra, ir nodalīti no pārējās darbības;

c)

procedūras darbību veikšanai, kurās pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgās produkta tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai attiecīgie uzņēmumi ražo sērijveida produktus.

Atbilstības novērtēšanas struktūrai ir nepieciešamie līdzekļi, lai pienācīgi veiktu tehniskos un administratīvos uzdevumus saistībā ar atbilstības novērtēšanas darbībām, un ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam un iekārtām.

7.   Darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir:

a)

pienācīga tehniskā un profesionālā apmācība, kas aptver visu atbilstības novērtēšanas darbību jomu, par kuru atbilstības novērtēšanas struktūra ir tikusi informēta;

b)

pietiekamas zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un atbilstīgas pilnvaras veikt šo novērtēšanu;

c)

atbilstīgas zināšanas un izpratne par I pielikumā izklāstītajām veselības un drošības pamatprasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Savienības saskaņošanas tiesību aktos un attiecīgajos valstu tiesību aktos;

d)

spēja sagatavot sertifikātus, dokumentāciju un ziņojumus, kas pierāda, ka novērtēšana ir veikta.

8.   Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas struktūras, tās augstākās vadības un darbinieku, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, objektivitāte.

Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtēšanas struktūras augstākā vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

9.   Atbilstības novērtēšanas struktūras apdrošina civiltiesisko atbildību, ja vien atbildību neuzņemas valsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.

10.   Atbilstības novērtēšanas struktūras darbinieki glabā dienesta noslēpumus attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, veicot pienākumus, uz kuriem attiecas IV līdz XII pielikums vai valstu tiesību aktu noteikumi, kas to īsteno, izņemot attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. Īpašumtiesības ir aizsargātas.

11.   Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, ka to darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām, kā arī paziņoto struktūru koordinācijas grupas liftu jautājumos darbībām, kura izveidota saskaņā ar 36. pantu. Atbilstības novērtēšanas struktūras piemēro kā pamatnostādnes šīs darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

25. pants

Pieņēmums par paziņoto struktūru atbilstību

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos saskaņotajos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstīgu 24. pantā izklāstītajām prasībām, ciktāl piemērojamie saskaņotie standarti attiecas uz šīm prasībām.

26. pants

Paziņoto struktūru meitasuzņēmumi un apakšlīgumu slēgšana

1.   Ja paziņotā struktūra slēdz apakšlīgumus par konkrētu uzdevumu veikšanu saistībā ar atbilstības novērtēšanu vai izmanto meitasuzņēmumu, tā pārliecinās, ka apakšlīguma slēdzējs vai meitasuzņēmums atbilst 24. panta prasībām, un attiecīgi informē paziņojošo iestādi.

2.   Paziņotās struktūras uzņemas pilnu atbildību par apakšlīgumu slēdzēju vai meitasuzņēmumu darbību neatkarīgi no tā, kur tie veic uzņēmējdarbību.

3.   Par darbībām var slēgt apakšlīgumu vai tās var veikt meitasuzņēmums tikai tad, ja klients tam piekrīt.

4.   Paziņotās struktūras glabā paziņojošajai iestādei pieejamus attiecīgos dokumentus par apakšuzņēmēja vai meitasuzņēmuma kvalifikāciju novērtēšanu un to veikto darbu atbilstīgi IV līdz XII pielikumam.

27. pants

Paziņošanas pieteikums

1.   Atbilstības novērtēšanas struktūra iesniedz paziņošanas pieteikumu paziņojošajai iestādei tajā dalībvalstī, kur tā veic uzņēmējdarbību.

2.   Paziņošanas pieteikumam pievieno atbilstības novērtēšanas darbību aprakstu, atbilstības novērtēšanas procedūru vai procedūras un liftu vai liftu drošības sastāvdaļas, par ko struktūra paziņo sevi par kompetentu, kā arī akreditācijas sertifikātu, ja tāds ir, ko izsniegusi valsts akreditācijas struktūra, apliecinot, ka atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 24. panta prasībām.

3.   Ja attiecīgajai atbilstības novērtēšanas struktūrai nav akreditācijas sertifikāta, tā paziņojošajai iestādei iesniedz visus dokumentāros pierādījumus, kas nepieciešami, lai apstiprinātu, atzītu un regulāri uzraudzītu tās atbilstību 24. panta prasībām.

28. pants

Paziņošanas procedūra

1.   Paziņojošās iestādes var paziņot tikai tās atbilstības novērtēšanas struktūras, kuras atbilst 24. panta prasībām.

2.   Tās paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot Komisijas izveidoto un pārvaldīto elektronisko paziņošanas sistēmu.

3.   Paziņojumā iekļauj sīku informāciju par atbilstības novērtēšanas darbībām, atbilstības novērtēšanas procedūru vai procedūrām un liftu vai attiecīgajām liftu drošības sastāvdaļām, un attiecīgo kompetences apliecinājumu.

4.   Ja paziņošana ir veikta, neizmantojot 27. panta 2. punktā minēto akreditācijas sertifikātu, paziņojošā iestāde iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm dokumentārus pierādījumus, kuri apliecina atbilstības novērtēšanas struktūras kompetenci un veiktos pasākumus, tādējādi nodrošinot, ka minētā struktūra tiek regulāri uzraudzīta un ka tā joprojām atbilst 24. panta prasībām.

5.   Attiecīgā struktūra drīkst veikt paziņotās struktūras darbības tikai tad, ja Komisija vai pārējās dalībvalstis nav izteikušas iebildumus divu nedēļu laikā no paziņošanas, ja izmanto akreditācijas sertifikātu, vai divu mēnešu laikā no paziņošanas, ja neizmanto akreditācijas procedūru.

Šajā direktīvā tikai šādu struktūru uzskata par paziņoto struktūru.

6.   Paziņojošā iestāde paziņo Komisijai un pārējām dalībvalstīm par attiecīgām turpmākām izmaiņām paziņojumā.

29. pants

Paziņoto struktūru identifikācijas numuri un saraksti

1.   Komisija katrai paziņotajai struktūrai piešķir identifikācijas numuru.

Tā piešķir tikai vienu šādu numuru arī tad, ja struktūra ir paziņota saskaņā ar vairākiem Savienības tiesību aktiem.

2.   Komisija dara publiski pieejamu to struktūru sarakstu, kuras paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp identifikācijas numurus, kas tām piešķirti, un darbības, kuru veikšanai tās paziņotas.

Komisija nodrošina saraksta atjaunināšanu.

30. pants

Izmaiņas paziņojumos

1.   Ja paziņojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka paziņotā struktūra vairs neatbilst 24. panta prasībām vai nepilda savus pienākumus, paziņojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc paziņojumu, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā struktūra nav spējusi nodrošināt atbilstību prasībām vai pildīt savus pienākumus. Tā nekavējoties par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

2.   Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai anulēts vai ja paziņotā struktūra ir beigusi darbību, paziņotāja dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās struktūras dokumentus apstrādā cita paziņotā struktūra vai arī tie pēc pieprasījuma ir pieejami atbildīgajām paziņojošajām un tirgus uzraudzības iestādēm.

31. pants

Paziņoto struktūru kompetences apšaubīšana

1.   Komisija izmeklē visus gadījumus, kad tai ir radušās šaubas vai tai ir ziņots par šaubām attiecībā uz kādas paziņotās struktūras kompetenci vai tās spēju pastāvīgi izpildīt prasības un pienākumus, kuri uz to attiecas.

2.   Paziņotāja dalībvalsts pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visu informāciju saistībā ar attiecīgās struktūras paziņojuma pamatojumu vai paziņotās struktūras kompetences saglabāšanu.

3.   Komisija nodrošina, lai visa aizsargājamā informācija, kas saņemta izmeklēšanas gaitā, tiktu apstrādāta kā konfidenciāla informācija.

4.   Ja Komisija pārliecinās, ka paziņotā struktūra neatbilst vai vairs neatbilst tās paziņošanas prasībām, tā pieņem īstenošanas aktu, pieprasot paziņojušajai dalībvalstij veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus, tostarp paziņošanas atsaukšanu, ja tas ir nepieciešams.

Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 42. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

32. pants

Paziņoto struktūru pienākumi to darbības laikā

1.   Paziņotās struktūras veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar 15. un 16. pantā paredzētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.

2.   Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, neradot lieku slogu uzņēmējiem. Paziņotās struktūras veic savu darbību, pienācīgi ņemot vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, uzbūvi, lifta un liftu drošības sastāvdaļas attiecīgās tehnoloģijas sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveida vai sērijveida.

To darot, tās tomēr ievēro tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai lifti un liftu drošības sastāvdaļas atbilstu šai direktīvai.

3.   Ja paziņotā struktūra konstatē, ka uzstādītājs vai ražotājs nav izpildījis šajā direktīvā vai atbilstīgajos saskaņotajos standartos, vai citās tehniskajās specifikācijās izklāstītās veselības un drošības pamatprasības, tā pieprasa, lai uzstādītājs vai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un neizsniedz sertifikātu.

4.   Ja, uzraugot atbilstību pēc attiecīgi sertifikāta izsniegšanas vai apstiprinājuma lēmuma, paziņotā struktūra konstatē, ka lifts vai liftu drošības sastāvdaļa vairs nav atbilstīga, tā pieprasa, lai uzstādītājs vai ražotājs veiktu attiecīgus koriģējošos pasākumus, un vajadzības gadījumā aptur vai anulē sertifikātu vai apstiprinājuma lēmumu.

5.   Ja koriģējošie pasākumi netiek veikti vai nedod vēlamo rezultātu, paziņotā struktūra attiecīgi ierobežo, aptur vai anulē sertifikātus vai apstiprinājuma lēmumu(-us).

33. pants

Paziņoto struktūru lēmumu pārsūdzība

Dalībvalstis nodrošina, lai būtu pieejama pārsūdzības procedūra attiecībā uz paziņotās struktūras lēmumiem.

34. pants

Paziņoto struktūru pienākums sniegt informāciju

1.   Paziņotās struktūras informē paziņojošo iestādi par:

a)

sertifikāta vai apstiprinājuma lēmuma atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu;

b)

apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu, vai paziņošanas nosacījumiem;

c)

informācijas pieprasījumiem par atbilstības novērtēšanas darbībām, ko tās saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

d)

atbilstības novērtēšanas darbībām, kas veiktas paziņošanas darbības jomā, un visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmēja līgumu slēgšanu – pēc pieprasījuma.

2.   Paziņotās struktūras sniedz pārējām struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu un veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kuras attiecas uz tā paša tipa liftiem vai uz tām pašām liftu drošības sastāvdaļām, attiecīgu informāciju par jautājumiem saistībā ar negatīviem un, pēc pieprasījuma, pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

35. pants

Pieredzes apmaiņa

Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par paziņošanas politiku.

36. pants

Paziņoto struktūru koordinācija

Komisija nodrošina, lai tiktu izveidota attiecīga koordinācija un sadarbība starp struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, un lai tā pienācīgi tiktu īstenota kā paziņoto struktūru koordinācijas grupa liftu jautājumos.

Dalībvalstis nodrošina, lai to paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju starpniecību piedalītos minētās grupas darbā.

V   NODAĻA

SAVIENĪBAS TIRGUS UZRAUDZĪBA, TO LIFTU UN LIFTU DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU KONTROLE, KURI NOKĻŪST SAVIENĪBAS TIRGŪ, UN SAVIENĪBAS DROŠĪBAS PROCEDŪRA

37. pants

Savienības tirgus uzraudzība un to liftu un liftu drošības sastāvdaļu kontrole, kuri nokļūst Savienības tirgū

Liftiem un liftu drošības sastāvdaļām piemēro Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta 3. punktu un 16. līdz 29. pantu.

38. pants

Procedūra darbībām ar liftiem un liftu drošības sastāvdaļām, kuras rada apdraudējumu valsts līmenī

1.   Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka lifts vai liftu drošības sastāvdaļa, uz kuru attiecas šī direktīva, rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai attiecīgā gadījumā īpašuma drošībai, tās veic attiecīgā lifta vai liftu drošības sastāvdaļas novērtējumu, aptverot visas attiecīgās šajā direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji minētajā nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Ja pirmajā daļā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka lifts neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās nekavējoties lūdz attiecīgo uzstādītāju veikt visus vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai proporcionāli apdraudējumam panāktu lifta atbilstību šīm prasībām šo iestāžu noteiktā pienācīgā termiņā.

Ja pirmajā daļā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka liftu drošības sastāvdaļa neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, tās nekavējoties lūdz attiecīgajam uzņēmējam veikt visus atbilstīgās koriģējošās darbības, lai panāktu liftu drošības sastāvdaļas atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli apdraudējumam to izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktajā pienācīgajā termiņā.

Tirgus uzraudzības iestādes attiecīgi informē attiecīgo paziņoto struktūru.

Uz šā punkta otrajā un trešajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

2.   Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās lūgušas veikt uzņēmējiem.

3.   Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti visi piemērotie koriģējošie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem liftiem un liftu drošības sastāvdaļām, kuras tas ir laidis vai darījis pieejamas tirgū Savienībā.

4.   Ja attiecīgais uzstādītājs 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu attiecīgā lifta laišanu šo valstu tirgū vai izmantošanu vai lai to izņemtu.

Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta trešajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka liftu drošības sastāvdaļa tiek darīta pieejama valsts tirgū, izņemta no tirgus vai atsaukta.

Par šiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

5.   Šā panta 4. punkta trešajā daļā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgā lifta vai liftu drošības sastāvdaļas identificēšanai, datus par to izcelsmi, iespējamo neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgo uzņēmēju viedokli. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šiem iemesliem:

a)

lifta vai liftu drošības sastāvdaļas neatbilstību šajā direktīvā paredzētajām veselības un drošības pamatprasībām; vai

b)

trūkumus 14. pantā minētajos saskaņotajos standartos, kurus ievērojot var pieņemt, ka ir nodrošināta atbilstība.

6.   Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura uzsākusi šajā pantā minēto procedūru, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un sniedz to rīcībā esošu papildu informāciju saistībā ar attiecīgā lifta vai liftu drošības sastāvdaļas neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt veiktajam valsts pasākumam, informē par saviem iebildumiem.

7.   Ja trīs mēnešu laikā pēc 4. punkta trešajā daļā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav izteikusi iebildumus pret kādas dalībvalsts veikto pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.

8.   Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo liftu vai liftu drošības sastāvdaļu nekavējoties tiktu piemēroti atbilstīgi ierobežojošie pasākumi, piemēram, liftu drošības sastāvdaļas izņemšana no tirgus.

39. pants

Savienības drošības procedūra

1.   Ja, pabeidzot 38. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ir izteikti iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtēšanu. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem īstenošanas aktu, nosakot, vai valsts pasākums ir pamatots.

Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties to paziņo tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

2.   Ja valsts pasākums attiecībā uz liftu tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek ierobežota vai aizliegta attiecīgā neatbilstīgā lifta laišana tirgū vai izmantošana vai ka lifts tiek atsaukts.

Ja valsts pasākums attiecībā uz liftu drošības sastāvdaļu tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgās liftu drošības sastāvdaļas izņemšanu no to tirgus.

Dalībvalstis par to informē Komisiju.

Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts attiecīgo pasākumu atceļ.

3.   Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu un lifta vai liftu drošības sastāvdaļas neatbilstība ir attiecināma uz trūkumiem saskaņotajos standartos, kas minēti šīs direktīvas 38. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

40. pants

Atbilstīgi lifti vai liftu drošības sastāvdaļas, kas rada apdraudējumu

1.   Ja dalībvalsts pēc 38. panta 1. punktā paredzētās novērtēšanas konstatē, ka, lai gan lifts atbilst šai direktīvai, tas apdraud cilvēku veselību vai drošību un attiecīgā gadījumā – īpašuma drošību, tā prasa attiecīgajam uzstādītājam veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgais lifts vairs nerada šo apdraudējumu, vai lai proporcionāli apdraudējumam to atsauktu vai ierobežotu tā lietošanu pienācīgajā termiņā.

Ja dalībvalsts pēc 38. panta 1. punktā paredzētās novērtēšanas konstatē, ka, lai gan liftu drošības sastāvdaļa atbilst šai direktīvai, tā apdraud cilvēku veselību vai drošību un attiecīgā gadījumā – īpašuma drošību, tā pieprasa attiecīgajam uzņēmējam veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šī attiecīgā liftu drošības sastāvdaļa, kad tā tiek laista tirgū, vairs nerada šo apdraudējumu, vai lai proporcionāli apdraudējumam to izņemtu no tirgus vai atsauktu, iespējams, šīs dalībvalsts noteiktajā pienācīgajā termiņā.

2.   Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti koriģējošie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem liftiem vai liftu drošības sastāvdaļām, kuras viņš laidis vai darījis pieejamas tirgū visā Savienībā.

3.   Dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgā lifta vai liftu drošības sastāvdaļas identificēšanai, datus par lifta vai liftu drošības sastāvdaļas izcelsmi un piegādes ķēdi, konkrētā apdraudējuma veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu.

4.   Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un novērtē valsts veiktos pasākumus. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija ar īstenošanas aktiem izlemj, vai valsts pasākums ir pamatots, un, ja vajadzīgs, ierosina atbilstīgus pasākumus.

Šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 42. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Pienācīgi pamatotu ar cilvēku veselības un drošības aizsardzību saistītu nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ saskaņā ar procedūru, kura minēta 42. panta 4. punktā, Komisija pieņem īstenošanas aktus, kas jāpiemēro nekavējoties.

5.   Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties to paziņo tām un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

41. pants

Formāla neatbilstība

1.   Neskarot 38. pantu, ja dalībvalsts konstatē kādu no turpmāk norādītajām problēmām, tā pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs novērš attiecīgo neatbilstību:

a)

CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantu vai šīs direktīvas 19. pantu;

b)

CE zīme nav uzlikta;

c)

paziņotās struktūras identifikācijas numurs ir uzlikts, pārkāpjot 19. pantu, vai tas nav uzlikts, ja to prasa 19. pants;

d)

nav sagatavota ES atbilstības deklarācija;

e)

ES atbilstības deklarācija ir sagatavota nepareizi;

f)

tehniskā dokumentācija, kas minēta IV pielikuma A un B daļā un VII, VIII un XI pielikumā, nav pieejama vai ir nepilnīga;

g)

uzstādītāja, ražotāja vai importētāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme vai pasta adrese nav norādīti saskaņā ar 7. panta 6. punktu, 8. panta 6. punktu vai 10. panta 3. punktu;

h)

informācija, kas ļauj identificēt liftu vai liftu drošības sastāvdaļu, nav norādīta saskaņā ar 7. panta 5. punktu vai 8. panta 5. punktu;

i)

liftam vai liftu drošības sastāvdaļai nav pievienoti 7. panta 7. punktā vai 8. panta 7. punktā minētie dokumenti, vai šie dokumenti neatbilst piemērojamām prasībām.

2.   Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu lifta izmantošanu vai lai to atsauktu, vai lai ierobežotu vai aizliegtu to, ka liftu drošības sastāvdaļa tiek darīta pieejama tirgū, vai lai nodrošinātu tās atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

VI   NODAĻA

KOMITEJU PROCEDŪRA, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

42. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Liftu komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

4.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

5.   Komisija apspriežas ar komiteju par visiem jautājumiem, par kuriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1025/2012 vai citiem Savienības tiesību aktiem ir jāapspriežas ar nozares ekspertiem.

Turklāt komiteja var izskatīt jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz šīs direktīvas piemērošanu un ko saskaņā ar tās reglamentu var ierosināt tās priekšsēdētājs vai dalībvalsts pārstāvis.

43. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro gadījumos, kad uzņēmēji pārkāpj to valsts tiesību aktu noteikumus, kuri pieņemti, ievērojot šo direktīvu, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Šādi noteikumi smagu pārkāpumu gadījumā var paredzēt kriminālsodu.

Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

44. pants

Pārejas noteikumi

Dalībvalstis nekavē tādu liftu drošības sastāvdaļu nodošanu ekspluatācijā vai pieejamību tirgū, uz kurām attiecas Direktīva 95/16/EK, kuras atbilst šīs direktīvas prasībām un kuras tika laistas tirgū pirms 2016. gada 20. aprīļa.

Sertifikāti un lēmumi, ko paziņotās iestādes ir izsniegušas saskaņā ar Direktīvu 95/16/EK, ir derīgi saskaņā ar šo direktīvu.

45. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2016. gada 19. aprīlim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2. panta 4.–21. punkta, 7.–14. panta, 17. un 18. panta, 19. panta 5. punkta, 20.–44. panta, 45. panta 1. punkta, 47. un 48. panta un II pielikuma A daļas f), k), l) un m) punkta, II pielikuma B daļas e), k), l) un m) punkta, IV pielikuma A daļas 2. punkta e) apakšpunkta, 3. punkta c), d) un f) apakšpunkta, 4. punkta b)–e) apakšpunkta, 5.–9. punkta, IV pielikuma B daļas 2. punkta e) apakšpunkta, 3. punkta c), e) un h) apakšpunkta, 4. punkta c)–e) apakšpunkta, 6. punkta 2.–4. ievilkuma, 7.–10. punkta, V pielikuma 3.2. punkta b) apakšpunkta, 5. un 6. punkta, VI pielikuma 3.1. punkta a), b) un c) apakšpunkta, 3.3. punkta 4. un 5. ievilkuma, 4.3. punkta, 7. punkta, VII pielikuma 3.1. punkta a), b), d) un f) apakšpunkta, 3.3. punkta, 4.2. punkta, 7. punkta, VIII pielikuma 3. punkta c), e) un h) apakšpunkta un 4. punkta, IX pielikuma 3. punkta a)–d) apakšpunkta, X pielikuma 3.1. punkta a) un e) apakšpunkta, 3.4. punkta un 6. punkta, XI pielikuma 3.1. punkta a), b), c) un e) apakšpunkta, 3.3.4. un 3.3.5. punkta, 3.4. un 3.5. punkta, 5. punkta b) apakšpunkta, 6. punkta, XII pielikuma 3.1. punkta a) apakšpunkta, 3.3. punkta un 6. punkta prasības. Dalībvalstis nekavējoties Komisijai dara zināmus minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2016. gada 20. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos iekļauj atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Tajos arī iekļauj paziņojumu, ka spēkā esošos normatīvos un administratīvos aktos esošās atsauces uz direktīvu, kas atcelta ar šo direktīvu, uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulējama minētā norāde.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

46. pants

Pārskatīšana

1.   Komisija līdz 2018. gada 19. aprīlim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu un darbību.

2.   Ziņojums tiek izstrādāts, apspriežoties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām.

3.   Ziņojumu attiecīgā gadījumā papildina priekšlikums šīs direktīvas pārskatīšanai.

47. pants

Atcelšana

Direktīvu 95/16/EK, kurā grozījumi izdarīti ar tiesību aktiem, kas minēti šīs direktīvas XIII pielikuma A daļā, atceļ no 2016. gada 20. aprīļa, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz XIII pielikuma B daļā norādītajiem termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanas datumiem.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu XIV pielikumā.

48. pants

Spēkā stāšanās un piemērošana

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. pantu, 2. panta 1. līdz 4. punktu, 3. līdz 6. pantu, 15. un 16. pantu, 19. panta 1. līdz 4. punktu, 44. pantu, 45. panta 2. punktu, 49. pantu un I pielikumu, II pielikuma A daļas a) līdz e), g) līdz j) apakšpunktu, II pielikuma B daļas a), c), d) un f) līdz j) apakšpunktu, III pielikumu, IV pielikuma A daļas 1. punktu, 2. punkta a) līdz d) apakšpunktu, 3. punkta a), b), e), g) un h) apakšpunktu, 4. punkta a) apakšpunktu un 10. punktu, IV pielikuma B daļas 1. punktu, 2. punkta a) līdz d) apakšpunktu, 3. punkta a), b), d), f), g), i) un j) apakšpunktu, 4. punkta a) un b) apakšpunktu, 6. punkta 1. apakšpunktu, 11. punktu, V pielikuma 1. līdz 3.1. punktu, 3.2. punkta a) apakšpunktu, 3.3. līdz 4. punktu, VI pielikuma 1. un 2. punktu, 3.1. punkta d) līdz f) apakšpunktu, 3.2. punktu, 3.3. punkta 1. līdz 3. ievilkumu, 3.4. līdz 4.2. punktu, 6. punktu, VII pielikuma 1. un 2. punktu, 3.1. punkta c) un e) apakšpunktu, 3.2. punktu, 3.4. punktu, 4.1. punktu, 4.3. līdz 6. punktu, VIII pielikuma 1. un 2. punktu, 3. punkta a), b), f), g) un i) apakšpunktu, 6. punktu, IX pielikuma 1. un 2. punktu, 4. līdz 6. punktu, X pielikuma 1. un 2. punktu, 3.1. punkta b) līdz d) apakšpunktu, 3.2. un 3.3. punktu, 4. un 5. punktu, XI pielikuma 1. un 2. punktu, 3.1. punkta d) apakšpunktu, 3.2. punktu, 3.3.1. punktu, 4. punktu, 5. punkta a), c) un d) apakšpunktu, XII pielikuma 1. un 2. punktu, 3.1. punkta b) līdz d) apakšpunktu, 3.2. punktu, 3.4. punktu, 4. un 5. punktu piemēros no 2016. gada 19. aprīļa.

49. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2014. gada 26. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  OV C 181, 21.6.2012., 105. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 5. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2014. gada 20. februāra lēmums.

(3)  OV L 213, 7.9.1995., 1. lpp.

(4)  Skatīt XIII pielikuma A daļu.

(5)  OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.

(6)  OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

(7)  OV L 134, 20.6.1995., 37. lpp.

(8)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(9)  Apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2010/48/EK (2009. gada 26. novembris) par to, lai Eiropas Kopiena noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (OV L 23, 27.1.2010., 35. lpp.).

(10)  OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.


I PIELIKUMS

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS PAMATPRASĪBAS

IEPRIEKŠĒJAS PIEZĪMES

1.

Saistības, ko nosaka veselības un drošības pamatprasības, ir spēkā tikai tad, ja lifts vai liftu drošības sastāvdaļa, tos izmantojot tā, kā paredzējis uzstādītājs vai ražotājs, rada attiecīgo apdraudējumu.

2.

Šajā direktīvā noteiktās veselības un drošības pamatprasības ir obligātas. Tomēr pašreizējā situācijā var būt neiespējami sasniegt to izvirzītos mērķus. Šādos gadījumos, cik vien iespējams, lifti vai liftu drošības sastāvdaļas jāprojektē un jābūvē tā, lai tuvotos šiem mērķiem.

3.

Ražotāja un uzstādītāja pienākums ir veikt apdraudējumu novērtējumu, lai noteiktu apdraudējumus, kuri attiecas uz viņu produktiem; tie jāprojektē un jākonstruē, ņemot vērā šo novērtējumu.

1.   Vispārīgas prasības

1.1.   Direktīvas 2006/42/EK piemērošana

Ja apdraudējuma varbūtība pastāv un nav aplūkota šajā pielikumā, piemēro veselības un drošības pamatprasības, kuras ietvertas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/EK (1) I pielikumā. Jebkurā gadījumā piemēro veselības un drošības pamatprasības, kas ietvertas Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 1.1.2. punktā.

1.2.   Nesošā daļa

Jebkura lifta pārvietojamai daļai jābūt kabīnei. Šī kabīne jāprojektē un jākonstruē tā, lai nodrošinātu vietu un izturīgumu atbilstīgi maksimālajam cilvēku skaitam un lifta nominālajai celtspējai, kādu noteicis uzstādītājs.

Ja lifts ir paredzēts cilvēku transportēšanai un ja tā izmēri to pieļauj, kabīne jāprojektē un jākonstruē tā, lai tā strukturālās iezīmes netraucētu vai nekavētu piekļuvi un izmantošanu invalīdiem, kā arī lai attiecīgi pielāgojumi viņiem atvieglotu lifta izmantošanu.

1.3.   Piekares līdzekļi un balstiekārtas līdzekļi

Kabīnes piekares un/vai balstiekārtas līdzekļi, to stiprinājumi un visas starpposmu daļas jāizvēlas un jāprojektē tā, lai nodrošinātu atbilstīgu vispārējo drošumu un samazinātu kabīnes nokrišanas risku, ņemot vērā lietošanas apstākļus, izmantotos materiālus un izgatavošanas nosacījumus.

Ja kabīnes piekarei izmanto troses vai ķēdes, tad jābūt vismaz diviem atsevišķiem kabeļiem vai ķēdēm ar savu stiprinājumu. Šādām trosēm un ķēdēm nedrīkst būt savienojumu vai savijumu, izņemot gadījumus, kad tie vajadzīgi piekaru vai cilpas veidošanai.

1.4.   Slodzes kontrole (ietver ātruma pārsniegšanu)

1.4.1.

Lifts jāprojektē, jākonstruē un jāuzstāda tā, lai novērstu normālu kustības sākšanu tad, ja ir pārsniegta nominālā celtspēja.

1.4.2.

Lifti jāaprīko ar ātruma ierobežotājiem.

Šīs prasības neattiecas uz liftiem, kuru pārvietošanās sistēmas konstrukcija novērš ātruma pārsniegšanu.

1.4.3.

Ātrgaitas lifti jāaprīko ar ātruma kontroles un ierobežošanas ierīcēm.

1.4.4.

Ar dzenskriemeļiem darbināmi lifti jāprojektē tā, lai nodrošinātu velkošo kabeļu stabilitāti uz skriemeļa.

1.5.   Mehānismi

1.5.1.

Visiem pasažieru liftiem jābūt atsevišķiem lifta mehānismiem. Šī prasība neattiecas uz liftiem, kuru pretsvari ir aizvietoti ar otru kabīni.

1.5.2.

Uzstādītājam jānodrošina, ka lifta mehānisms un lifta palīgierīces nav pieejamas, izņemot tehniskās apkopes un avārijas gadījumā.

1.6.   Kontrole

1.6.1.

Atbilstīgi jāprojektē un jāizgatavo vadības ierīces liftiem, kas paredzēti invalīdiem bez pavadītāja.

1.6.2.

Vadības ierīču funkcijām jābūt skaidri norādītām.

1.6.3.

Liftu grupas izsaukšanas ierīču vadība var būt apvienota vai savstarpēji saistīta.

1.6.4.

Elektriskās iekārtas jāuzstāda un jāpievieno tā, ka:

a)

tās nav iespējams sajaukt ar slēgumiem, kuri nav tieši savienoti ar liftu;

b)

slodzes laikā var ieslēgt energopadevi;

c)

lifta pārvietošanās ir atkarīga no elektriskām drošuma ierīcēm atsevišķā elektriskā drošuma slēgumā;

d)

elektriskās instalācijas bojājumi nevar radīt bīstamas situācijas.

2.   Risks cilvēkiem ārpus kabīnes

2.1.

Lifts jāprojektē un jākonstruē tā, lai nodrošinātu, ka telpa, kurā kabīne pārvietojas, nav pieejama, izņemot tehniskās apkopes un avārijas gadījumā. Pirms cilvēka iekļūšanas minētajā telpā lifta darbība jāaptur.

2.2.

Lifti jāprojektē un jākonstruē tā, lai novērstu saspiešanas risku, kabīnei atrodoties kādā no gala stāvokļiem.

To var panākt, atstājot aiz gala stāvokļiem brīvu telpu.

Tomēr īpašos gadījumos, sevišķi esošajās ēkās, ja nav iespējams to veikt šādi, dalībvalstis var dot iepriekšēju apstiprinājumu citiem piemērotiem līdzekļiem, kas paredzēti, lai novērstu šo risku.

2.3.

Pieturvietas iekāpšanai kabīnē un izkāpšanai no tās jāaprīko ar šahtas durvīm, kam paredzētos izmantošanas apstākļos ir piemērota mehāniskā izturība.

Normālas ekspluatācijas laikā bloķēšanas ierīcei jānovērš:

a)

tīša vai netīša kabīnes kustības sākšana, ja visas šahtas durvis nav aizvērtas un noslēgtas;

b)

pieturvietas durvju atvēršanās, kabīnei vēl esot kustībā un atrodoties ārpus noteiktās apstāšanās zonas.

Tomēr ar nosacījumu, ka kustības ātrums pieturvietās tiek kontrolēts, īpašās zonās ir atļauta pārvietošanās ar atvērtām durvīm.

3.   Risks cilvēkiem kabīnē

3.1.

Lifta kabīnēm jābūt pilnīgi norobežotām ar sienām no grīdas līdz griestiem, cieši piegulošām grīdām un griestiem, izņemot ventilācijas atveres, un ar durvīm no grīdas līdz griestiem. Durvīm jābūt projektētām un uzstādītām tā, lai kabīne nevarētu kustēties, izņemot kustību pieturvietās, kas minēta 2.3. punkta trešajā daļā, ja durvis nav aizvērtas, un apstātos, ja durvis ir atvērtas.

Kabīnes durvīm jāpaliek aizvērtām un noslēgtām, ja lifts apstājas starp diviem stāviem, kur ir risks nokrist starp kabīni un šahtu vai ja šahtas nav.

3.2.

Liftam jābūt ierīcēm, lai energopadeves traucējumu vai detaļu lūzuma gadījumā novērstu kabīnes brīvu krišanu vai nevadāmu kustību.

Ierīcei, kas novērš kabīnes brīvu krišanu, jābūt neatkarīgai no kabīnes piekares līdzekļiem.

Šai ierīcei jāspēj apturēt atbilstīgi nominālajai celtspējai noslogotu kabīni, kas pārvietojas ar maksimālo ātrumu, kādu paredzējis uzstādītājs. Jebkura šīs ierīces izraisīta apstāšanās nedrīkst radīt palēninājumu, kas kaitē lifta izmantotājiem, neatkarīgi no noslogojuma.

3.3.

Starp šahtas grīdu un kabīnes grīdu jāuzstāda buferi.

Šajā gadījumā brīvā telpa, kas minēta 2.2. punktā, jāmēra tad, kad buferi ir pilnīgi saspiesti.

Šī prasība neattiecas uz liftiem, kuru kabīnes pārvietošanās sistēmas konstrukcijas dēļ nevar nonākt brīvajā telpā, kas minēta 2.2. punktā.

3.4.

Lifti jāprojektē un jākonstruē tā, lai tos nevarētu iekustināt, ja ierīce, kas paredzēta 3.2. punktā, nav darba kārtībā.

4.   Cits risks

4.1.

Šahtas durvis un kabīnes durvis vai abas durvis kopā, ja tās ir mehāniskas, jāaprīko ar ierīci, lai, tām esot kustībā, novērstu saspiešanas risku.

4.2.

Šahtas durvīm, arī šahtas durvīm ar stikla daļām, ja tām jāveicina ēkas aizsargāšana no uguns, jābūt pietiekami ugunsdrošām saistībā ar to integritāti un īpašībām, kas attiecas uz siltumizolāciju (liesmu aizturēšana) un siltuma pārnesi (termiskais starojums).

4.3.

Pretsvari jāuzstāda tā, lai novērstu risku sadurties ar kabīni vai uzkrist uz tās.

4.4.

Lifts jāaprīko tā, lai varētu atbrīvot un evakuēt kabīnē iesprostotus cilvēkus.

4.5.

Kabīnes jāaprīko ar divpusējiem saziņas līdzekļiem, kas nodrošina iespēju pastāvīgi sazināties ar glābšanas dienestu.

4.6.

Lifti jāprojektē un jākonstruē tā, lai, temperatūrai lifta mehānismā pārsniedzot uzstādītāja noteikto maksimālo temperatūru, tie varētu pabeigt sākto kustību, bet nereaģētu uz jaunām komandām.

4.7.

Kabīnes jāprojektē un jākonstruē tā, lai pasažieriem nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, pat ilgstoši stāvot.

4.8.

Kabīnei vajadzētu būt pietiekami apgaismotai, kad vien to izmanto vai kad ir atvērtas durvis; jābūt arī avārijas apgaismojumam.

4.9.

Saziņas līdzekļi, kas minēti 4.5. punktā, un avārijas apgaismojums, kurš minēts 4.8. punktā, jāprojektē un jākonstruē tā, lai tie darbotos arī bez normālas energopadeves. To darbības laikam vajadzētu būt pietiekami ilgam, lai glābšana varētu noritēt normāli.

4.10.

Liftu vadības ierīču slēgums, ko var izmantot ugunsgrēka gadījumā, jāprojektē un jāizgatavo tā, lai tiktu novērsta lifta apstāšanās noteiktos stāvos un būtu iespējams liftu prioritāri kontrolēt glābšanas komandām.

5.   Marķējums

5.1.

Papildus obligātajiem datiem, kuri katram mehānismam prasīti Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 1.7.3. punktā, katrai kabīnei jābūt labi redzamai plāksnītei, kur skaidri norādīta nominālā celtspēja kilogramos un maksimālais pasažieru skaits.

5.2.

Ja ir nodrošināta lifta kabīnē iesprostoto cilvēku iespēja izglābties bez palīdzības no ārpuses, tad kabīnē ir jābūt nepārprotamām un redzamām attiecīgām instrukcijām.

6.   Instrukcijas

6.1.

Liftu drošības sastāvdaļām, kas minētas III pielikumā, jāpievieno instrukcijas, lai varētu efektīvi un droši veikt:

a)

montāžu;

b)

savienošanu;

c)

regulēšanu;

d)

apkopi.

6.2.

Katram liftam jāpievieno lietošanas instrukcijas. Instrukcijās ietver vismaz šādu informāciju:

a)

instrukcijas ar plāniem un diagrammām, kas nepieciešamas parastai izmantošanai un attiecas uz apkopi, inspekciju, remontu, periodiskām inspekcijām un glābšanas darbiem, kuri minēti 4.4. punktā;

b)

reģistrācijas žurnāls, kurā atzīmē remontus un, ja vajadzīgs, periodiskās pārbaudes.


(1)  OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.


II PIELIKUMS

A.   LIFTU DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJAS SATURS

ES liftu drošības sastāvdaļu atbilstības deklarācija ietver šādu informāciju:

a)

ražotāja uzņēmuma nosaukums un adrese;

b)

ja vajadzīgs, uzņēmuma nosaukums un adrese pilnvarotajam pārstāvim;

c)

liftu drošības sastāvdaļas apraksts, sīkas ziņas par tipu vai sēriju un sērijas numurs (ja tāds ir); ja nepieciešams produkta identificēšanai, tajā var iekļaut liftu drošības sastāvdaļas attēlu;

d)

liftu drošības sastāvdaļas aizsargfunkcija, ja tā nav konstatējama pēc apraksta;

e)

liftu drošības sastāvdaļas ražošanas gads;

f)

visi attiecīgie noteikumi, kuriem atbilst liftu drošības sastāvdaļa;

g)

norāde, ka liftu drošības sastāvdaļa atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem;

h)

ja vajadzīgs, atsauce(-es) uz izmantoto(-ajiem) saskaņoto(-ajiem) standartu(-iem);

i)

ja vajadzīgs, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs paziņotajai struktūrai, kas veikusi ES tipa pārbaudi liftu drošības sastāvdaļām, kas noteikta IV pielikuma A daļā un VI pielikumā, un atsauce uz ES tipa pārbaudes sertifikātu, ko izsniegusi minētā paziņotā struktūra;

j)

ja vajadzīgs, paziņotās struktūras, kas veikusi tipa atbilstības novērtēšanas procedūru, izlases veidā pārbaudot liftu drošības sastāvdaļas, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs;

k)

ja vajadzīgs, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs paziņotajai struktūrai, kas apstiprinājusi ražotāja izmantoto kvalitātes sistēmu saskaņā ar atbilstības novērtēšanas procedūru, kas noteikta VI vai VII pielikumā;

l)

tās personas vārds, uzvārds, amats, kura ir tiesīga parakstīt deklarāciju ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja vārdā;

m)

vieta un parakstīšanas datums;

n)

paraksts.

B.   LIFTU ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJAS SATURS

ES liftu atbilstības deklarāciju sagatavo tādā pašā valodā kā I pielikuma 6.2. punktā minētās instrukcijas, un tajā ir iekļauta šāda informācija:

a)

uzstādītāja uzņēmuma nosaukums un adrese;

b)

attiecīgā gadījumā – pilnvarotā pārstāvja uzņēmuma nosaukums un adrese;

c)

lifta apraksts, sīkas ziņas par tipu vai sēriju, sērijas numurs un adrese, kur lifts uzstādīts;

d)

lifta uzstādīšanas gads;

e)

visi attiecīgie noteikumi, kuriem atbilst lifts;

f)

norāde, ka lifts atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem;

g)

ja vajadzīgs, atsauce(-es) uz piemēroto(-ajiem) saskaņoto(-ajiem) standartu(-iem);

h)

ja vajadzīgs, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs paziņotajai struktūrai, kas veikusi liftu ES tipa pārbaudi, kura noteikta IV pielikuma B daļā, un atsauce uz ES tipa pārbaudes sertifikātu, ko izsniegusi minētā paziņotā struktūra;

i)

ja vajadzīgs, paziņotās struktūras, kas veikusi vienības verificēšanas procedūru liftiem, kura noteikta VIII pielikumā, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs;

j)

ja vajadzīgs, paziņotās struktūras, kas veikusi liftu galīgo inspicēšanu, kura noteikta V pielikumā, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs;

k)

ja vajadzīgs, paziņotās struktūras, kas apstiprinājusi uzstādītāja izmantoto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar atbilstības novērtēšanas procedūru, kura noteikta X, XI vai XII pielikumā, nosaukums, adrese un identifikācijas numurs;

l)

tās personas vai tās pilnvarota pārstāvja vārds, uzvārds, amats, kura ir tiesīga parakstīt deklarāciju uzstādītāja vārdā;

m)

vieta un parakstīšanas datums;

n)

paraksts.


III PIELIKUMS

LIFTU DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU SARAKSTS

1.

Ierīces šahtas durvju bloķēšanai.

2.

Ierīces, lai novērstu I pielikuma 3.2. punktā minēto krišanu, novēršot kabīnes krišanu vai nevadāmu kustību.

3.

Ātruma pārsniegšanas ierobežošanas ierīces.

4.

a)

Enerģiju uzkrājoši buferi:

i)

nelineāri; vai

ii)

ar atgriezeniskās kustības slāpēšanu.

b)

Enerģiju izkliedējoši buferi.

5.

Drošuma ierīces, kas piestiprinātas pie hidrauliskā spēka kontūra pacēlāja, kur tās izmanto kā ierīces kritienu novēršanai.

6.

Elektriskas drošuma ierīces tādu drošuma slēgumu veidā, kuriem ir elektroniskas sastāvdaļas.


IV PIELIKUMS

LIFTU UN LIFTU DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU ES TIPA PĀRBAUDE

(B modulis)

A.   Liftu drošības sastāvdaļu es tipa pārbaude

1.

ES tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, kurā paziņotā struktūra pārbauda liftu drošības sastāvdaļas tehnisko projektu, kā arī pārbauda un novērtē, vai liftu drošības sastāvdaļas tehniskais projekts atbilst I pielikuma piemērojamām pamatprasībām attiecībā uz veselību un drošību, un nodrošina, ka lifts, kurā tā ir pareizi iekļauta, atbilst minētajām prasībām.

2.

ES tipa pārbaudes pieteikumu ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis iesniedz vienai paziņotajai struktūrai pēc savas izvēles.

Pieteikumā ietver:

a)

ražotāja un pilnvarotā pārstāvja, ja tas iesniedz pieteikumu, nosaukumu un adresi, kā arī liftu drošības sastāvdaļu ražošanas vietu;

b)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai;

c)

tehnisko dokumentāciju;

d)

liftu drošības sastāvdaļas reprezentatīvu paraugu vai informāciju par vietu, kur to var pārbaudīt. Paziņotā struktūra var pieprasīt jaunus paraugus, ja tie vajadzīgi, lai veiktu testēšanas programmu;

e)

pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību. Šajos pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus, tostarp citas attiecīgās tehniskās specifikācijas, jo īpaši, ja nav pilnībā piemēroti attiecīgie saskaņotie standarti. Apstiprinošajos pierādījumos vajadzības gadījumā iekļauj tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi ražotāja atbilstīgā laboratorija vai cita testa laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību.

3.

Tehniskā dokumentācija ļauj novērtēt, vai liftu drošības sastāvdaļa atbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem, un tā ietver apdraudējuma(-u) atbilstīgu analīzi un novērtēšanu. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas ir nepieciešams novērtēšanai, tā aptver liftu drošības sastāvdaļas projektēšanu, ražošanu un ekspluatāciju.

Tehniskajā dokumentācijā vajadzības gadījumā iekļauj:

a)

liftu drošības sastāvdaļas aprakstu, ieskaitot tās izmantošanas jomu (jo īpaši iespējamās ātruma, celtspējas un jaudas robežas) un nosacījumus (jo īpaši sprādzienbīstamu vidi un laika apstākļu ietekmi);

b)

projektēšanas un izgatavošanas rasējumus un diagrammas;

c)

skaidrojumus, kas vajadzīgi minēto rasējumu un diagrammu un liftu drošības sastāvdaļas darbības izpratnei;

d)

to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu sarakstu, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu aprakstus, kas pieņemti, lai nodrošinātu, ka liftu drošuma ierīce atbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem, tostarp citu atbilstīgu tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja saskaņotie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

e)

jebkuru ražotāja vai tā uzdevumā veiktu projektēšanas aprēķinu rezultātus;

f)

testēšanas ziņojumus;

g)

liftu drošības sastāvdaļu instrukciju kopiju;

h)

pasākumus, kas jāveic ražošanas posmā, lai nodrošinātu, ka sērijveidā ražotās liftu drošības sastāvdaļas atbilst pārbaudītajai liftu drošības sastāvdaļai.

4.

Paziņotā struktūra:

a)

pārbauda tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, lai novērtētu liftu drošības sastāvdaļas tehniskā projekta atbilstību;

b)

vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur tiks veiktas šīs pārbaudes un testi;

c)

pārliecinās, ka paraugs(-i) ir ražots(-i) saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, un nosaka tos elementus, kas izstrādāti saskaņā ar attiecīgo saskaņoto standartu piemērojamajiem noteikumiem, kā arī elementus, kas izstrādāti saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām;

d)

veic atbilstīgas pārbaudes vai testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai gadījumos, kad ražotājs izvēlējies piemērot attiecīgajos saskaņotajos standartos paredzētās specifikācijas, tās piemērotas pareizi;

e)

veic attiecīgās pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai gadījumos, kad nav tikušas piemērotas attiecīgajos saskaņotajos standartos paredzētās specifikācijas, ražotāja pieņemtie risinājumi, kas piemēroti citās attiecīgās tehniskajās specifikācijās, ļauj nodrošināt liftu drošības sastāvdaļu atbilstību 1. punktā minētajiem nosacījumiem.

Paziņotā struktūra sagatavo novērtējuma ziņojumu par veiktajām pārbaudēm, verificēšanu un testiem un to rezultātiem. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošajām iestādēm, paziņotā struktūra tikai ar ražotāja piekrišanu pilnībā vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu.

5.

Ja liftu drošības sastāvdaļas tips atbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem, paziņotā struktūra izsniedz ražotājam ES tipa pārbaudes sertifikātu. Minētajā sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, ES tipa pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamos datus.

ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi.

ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto liftu drošības sastāvdaļu atbilstību pārbaudītajam tipam un veikt pārbaudi lietošanas laikā.

Ja liftu drošības sastāvdaļas tips neatbilst 1. punktā minētajām prasībām, paziņotā struktūra atsakās izsniegt ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

Paziņotā struktūra glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas un novērtējuma ziņojuma kopijas 15 gadus no minētā sertifikāta izdošanas dienas.

6.

Paziņotā struktūra apzina vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu vairs neatbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem, un nosaka, vai šādu izmaiņu dēļ ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā struktūra par to informē ražotāju.

7.

Ražotājs informē paziņoto struktūru, kurā glabājas tehniskā dokumentācija par ES tipa pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, kas var ietekmēt liftu drošības sastāvdaļas atbilstību 1. punktā minētajiem nosacījumiem vai ES tipa pārbaudes sertifikāta derīguma nosacījumus.

Paziņotā struktūra pārbauda grozījumus un informē pieteikuma iesniedzēju, vai ES tipa pārbaudes sertifikāts paliek spēkā vai arī ir vajadzīgas papildu pārbaudes, verificēšanas vai testi. Attiecīgā gadījumā paziņotā struktūra izdod papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam vai lūdz iesniegt jaunu pieteikumu ES tipa pārbaudei.

8.

Katra paziņotā struktūra informē savu paziņojošo iestādi par izdotajiem un anulētajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu paziņojošajai iestādei šādu sertifikātu un to papildinājumu sarakstu, kuri ir atteikti, apturēti vai citādi ierobežoti.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem, kurus šī struktūra ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par šādiem sertifikātiem un to papildinājumiem, kurus tā ir izsniegusi.

9.

Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un to papildinājumu kopijas. Pēc pieprasījuma Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās struktūras veikto pārbaužu, verifikāciju un testu rezultātu kopijas.

10.

Ražotājs glabā valsts iestādēm pieejamu ES tipa pārbaudes sertifikātu, to pielikumu un papildinājumu tehniskās dokumentācijas kopijas 10 gadus pēc liftu drošības sastāvdaļas laišanas tirgū.

11.

Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt 2. punktā minēto pieteikumu un pildīt pienākumus, kas izklāstīti 7. un 10. punktā, ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.

B.   Liftu es tipa pārbaude

1.

Liftu ES tipa pārbaude ir daļa no atbilstības novērtēšanas procedūras, kurā paziņotā struktūra pārbauda lifta parauga vai lifta, kuram nav noteikumu par paplašinājumu vai variantu, tehnisko projektu, kā arī pārbauda un novērtē to, vai lifta parauga vai lifta tehniskais projekts atbilst piemērojamām pamatprasībām attiecībā uz veselību un drošību, kas izklāstītas I pielikumā.

Lifta ES tipa pārbaude ietver pabeigta lifta reprezentatīva parauga pārbaudi.

2.

ES tipa pārbaudes pieteikumu uzstādītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis iesniedz vienai paziņotajai struktūrai pēc savas izvēles.

Pieteikumā ietver:

a)

uzstādītāja nosaukumu un adresi, un, ja pieteikumu ir iesniedzis pilnvarotais pārstāvis, arī viņa nosaukumu un adresi;

b)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai;

c)

tehnisko dokumentāciju;

d)

informāciju par vietu, kur lifta paraugu var pārbaudīt. Pārbaudei iesniegtajā lifta paraugā jābūt starpposmu daļām, un ar to jāspēj nokļūt vismaz trijos līmeņos (augšējā, vidējā un apakšējā);

e)

pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta risinājuma atbilstību. Šajos pierādījumos norāda visus izmantotos dokumentus, tostarp citas attiecīgās tehniskās specifikācijas, jo īpaši, ja nav pilnībā piemēroti attiecīgie saskaņotie standarti. Apstiprinošajos pierādījumos vajadzības gadījumā iekļauj tādu testu rezultātus, kurus saskaņā ar citām attiecīgām tehniskajām specifikācijām ir veikusi uzstādītāja atbilstīgā laboratorija vai cita testa laboratorija ražotāja vārdā un uz ražotāja atbildību.

3.

Pēc tehniskās dokumentācijas ir iespējams novērtēt lifta atbilstību piemērojamām veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā.

Tehniskajā dokumentācijā vajadzības gadījumā iekļauj:

a)

lifta parauga aprakstu, skaidri norādot visas lifta parauga pieļaujamās atšķirības;

b)

projektēšanas un izgatavošanas rasējumus un diagrammas;

c)

skaidrojumus, kas vajadzīgi minēto rasējumu un diagrammu un lifta darbības izpratnei;

d)

veselības un drošības pamatprasību sarakstu, kas jāņem vērā;

e)

to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu sarakstu, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu aprakstus, kas pieņemti, lai atbilstu direktīvas veselības un drošības pamatprasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja saskaņotie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

f)

lifta paraugā iekļauto liftu drošības sastāvdaļu ES atbilstības deklarāciju kopijas;

g)

jebkuru uzstādītāja vai tā uzdevumā veiktu projektēšanas aprēķinu rezultātus;

h)

testēšanas ziņojumus;

i)

I pielikuma 6.2. punktā minēto instrukciju kopiju;

j)

pasākumus, kas jāveic uzstādīšanas posmā, lai nodrošinātu, ka sērijveidā ražotie lifti atbilst veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā.

4.

Paziņotā struktūra:

a)

pārbauda tehnisko dokumentāciju un pievienotos apliecinājumus, lai novērtētu lifta parauga vai lifta, kuram nav noteikumu par paplašinājumu vai variantu, tehniskā projekta atbilstību;

b)

vienojas ar uzstādītāju par vietu, kur tiks veiktas pārbaudes un testi;

c)

pārbauda lifta paraugu, lai pārliecinātos, vai tas ir ražots atbilstīgi minētajai tehniskajai dokumentācijai, un noskaidro, kuras detaļas ir projektētas saskaņā ar attiecīgo saskaņoto standartu piemērojamiem noteikumiem un kuras detaļas projektētas saskaņā ar citām tehniskajām specifikācijām;

d)

veic atbilstīgas pārbaudes vai testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai gadījumos, kad uzstādītājs izvēlējies piemērot specifikācijas attiecīgajos saskaņotajos standartos, tās piemērotas pareizi;

e)

veic attiecīgās pārbaudes un testus vai nodrošina to veikšanu, lai pārbaudītu, vai gadījumos, kad nav tikušas piemērotas attiecīgajos saskaņotajos standartos paredzētās specifikācijas, uzstādītāja pieņemtie risinājumi, piemērojot citas attiecīgās tehniskās specifikācijas, atbilst attiecīgajām šīs direktīvas veselības un drošības pamatprasībām.

5.

Paziņotā struktūra sagatavo novērtējuma ziņojumu par veiktajām pārbaudēm, verifikācijām un testiem un to rezultātiem. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošajām iestādēm, paziņotā struktūra pilnīgi vai daļēji izpauž minētā ziņojuma saturu tikai ar uzstādītāja piekrišanu.

6.

Ja tips atbilst liftam I pielikumā noteiktajām veselības un drošības pamatprasībām, kas ir piemērojamas attiecīgajam liftam, paziņotā struktūra izsniedz uzstādītājam ES tipa pārbaudes sertifikātu. Minētajā sertifikātā iekļauj ražotāja nosaukumu un adresi, ES tipa pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus un apstiprinātā tipa identifikācijai nepieciešamos datus.

ES tipa pārbaudes sertifikātam var būt viens vai vairāki pielikumi.

ES tipa pārbaudes sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj galīgajā pārbaudē novērtēt liftu atbilsmi apstiprinātajam tipam.

Ja tips neatbilst I pielikumā minētajām veselības un drošības pamatprasībām, paziņotā struktūra atsakās izsniegt ES tipa pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē pieteikuma iesniedzēju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

Paziņotā struktūra glabā ES tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas un novērtējuma ziņojuma kopijas 15 gadus no minētā sertifikāta izdošanas dienas.

7.

Paziņotā struktūra apzina vispārpieņemto standartu izmaiņas, kas norāda, ka apstiprinātais tips varētu vairs neatbilst I pielikumā minētajiem veselības un drošības pamatnosacījumiem, un nosaka, vai šādu izmaiņu dēļ ir nepieciešama sīkāka izmeklēšana. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā struktūra par to informē uzstādītāju.

8.

Uzstādītājs informē paziņoto struktūru par visām apstiprinātā tipa izmaiņām, tostarp par atšķirībām, kas nav norādītas sākotnējā tehniskajā dokumentācijā, kas var ietekmēt lifta atbilstību veselības un drošības pamatprasībām, kuras izklāstītas I pielikumā, vai ES tipa pārbaudes sertifikāta derīguma nosacījumus.

Paziņotā struktūra pārbauda izmaiņas un informē uzstādītāju, vai ES tipa pārbaudes sertifikāts ir derīgs vai arī ir vajadzīgas papildu pārbaudes, verifikācijas vai testi. Attiecīgā gadījumā paziņotā struktūra izdod papildinājumu sākotnējam ES tipa pārbaudes sertifikātam vai lūdz iesniegt jaunu pieteikumu ES tipa pārbaudei.

9.

Katra paziņotā struktūra informē savu paziņojošo iestādi par izdotajiem un anulētajiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un to papildinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu paziņojošajai iestādei šādu sertifikātu un to papildinājumu sarakstu, kuri ir atteikti, apturēti vai citādi ierobežoti.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem ES tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus šī struktūra ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par šādiem sertifikātiem un to papildinājumiem, kurus tā ir izdevusi.

10.

Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt ES tipa pārbaudes sertifikātu un to papildinājumu kopijas. Pēc pieprasījuma Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās struktūras veikto pārbaužu, verifikāciju un testu rezultātu kopijas.

11.

Uzstādītājs kopā ar tehnisko dokumentāciju glabā valsts iestādēm pieejamu ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju, ietverot tā pielikumus un papildinājumus, 10 gadus pēc tam, kad lifts ir laists tirgū.

12.

Pilnvarotais pārstāvis

Uzstādītāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt 2. punktā minēto pieteikumu un pildīt 8. un 11. punktā izklāstītos pienākumus ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.


V PIELIKUMS

LIFTU GALĪGĀ INSPEKCIJA

1.   Galīgā inspekcija ir daļa atbilstības novērtēšanas procedūras, kurā paziņotā struktūra noskaidro un apliecina, ka lifts, uz ko attiecas ES tipa pārbaudes sertifikāts vai kurš ir projektēts un ražots saskaņā ar apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, atbilst veselības un drošības pamatprasībām, kas ir izklāstītas I pielikumā.

2.   Uzstādītāja pienākumi

Uzstādītājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka lifts, ko uzstāda, atbilst piemērojamām veselības un drošības pamatprasībām, kas ir I pielikumā, un vienai no turpmāk norādītajām:

a)

tas ir ES tipa pārbaudes sertifikātā aprakstīts un apstiprināts tips;

b)

lifts ir projektēts un ražots saskaņā ar kvalitātes sistēmu atbilstīgi XI pielikumam un ES projekta pārbaudes sertifikātu, ja projekts precīzi neatbilst saskaņotajiem standartiem.

3.   Galīgā inspekcija

Paziņotā struktūra, kuru izvēlējies uzstādītājs, veic tirgū laižamā lifta galīgo inspekciju, lai pārbaudītu lifta atbilstību piemērojamajām veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā.

3.1.

Uzstādītājs iesniedz pēc savas izvēles vienai paziņotajai struktūrai pieteikumu un iesniedz paziņotajai iestādei šādus dokumentus:

a)

sakomplektēta lifta plānu;

b)

galīgās inspicēšanas plānus un diagrammas, jo īpaši vadības ierīču slēguma diagrammas;

c)

I pielikuma 6.2. punktā minēto instrukciju apkopojuma kopiju;

d)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai.

Paziņotā struktūra nevar prasīt sīki izstrādātus plānus vai jebkuru citu precīzu informāciju, ja tā nav būtiska, lai pārbaudītu lifta atbilstību.

Tiek veiktas atbilstīgas pārbaudes un testi, kas paredzēti attiecīgajā(-os) saskaņotajā(-os) standartā(-os), vai līdzvērtīgi testi, lai pārbaudītu lifta atbilstību piemērojamajām veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā.

3.2.

Pārbaudēs iekļauj vismaz vienu turpmāk minēto:

a)

3.1. punktā minēto dokumentu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai lifts atbilst apstiprinātajam tipam, kas aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, ievērojot IV pielikuma B daļu;

b)

3.1. punktā minēto dokumentu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai lifts atbilst liftam, kas projektēts un ražots saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu atbilstīgi XI pielikumam, un, ja projekts precīzi neatbilst saskaņotajiem standartiem, ES projekta pārbaudes sertifikātam.

3.3.

Lifta testos iekļauj vismaz turpmāk minēto:

a)

gan tukša, gan maksimāli noslogota lifta darbību, lai nodrošinātu drošuma ierīču (gala atduru, bloķēšanas ierīču utt.) pareizu uzstādīšanu un darbību;

b)

gan tukša, gan maksimāli noslogota lifta darbību, lai nodrošinātu pareizu drošuma ierīču darbību energopadeves traucējumu gadījumā;

c)

statisku testu ar celtspēju, kas 1,25 reizes pārsniedz nominālo celtspēju.

Nominālā celtspēja ir minēta I pielikuma 5. punktā.

Pēc minētajiem testiem paziņotā struktūra pārbauda to, vai nav radušies nekādi bojājumi, kas kaitē lifta izmantošanai.

4.   Ja lifts atbilst veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā, paziņotā struktūra uzliek tās identifikācijas numuru vai nodrošina tās numura uzlikšanu blakus CE zīmei saskaņā ar 18. un 19. pantu un izdod galīgās inspekcijas sertifikātu, kurā norāda veiktās pārbaudes un testus.

Paziņotā struktūra aizpilda attiecīgās lappuses reģistrācijas žurnālā, kas minēts I pielikuma 6.2. punktā.

Ja paziņotā struktūra atsakās izsniegt galīgās inspekcijas sertifikātu, tā sīki paskaidro atteikuma iemeslus un norāda uz koriģējošajiem pasākumiem, kas jāveic. Ja uzstādītājs atkārtoti iesniedz pieteikumu galīgajai inspekcijai, viņš vēršas tajā pašā paziņotajā struktūrā.

5.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija

5.1.

Katra lifta kabīnē, kas atbilst šīs direktīvas veselības un drošības pamatprasībām, uzstādītājs piestiprina CE zīmi un 3.1. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, kas piestiprināts blakus CE zīmei katra lifta kabīnē, šai struktūrai uzņemoties par to atbildību.

5.2.

Uzstādītājs rakstiski sagatavo katra lifta ES atbilstības deklarāciju un glabā tās kopiju un galīgās inspekcijas sertifikātu pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

6.   Pēc pieprasījuma Komisija un dalībvalstis var saņemt galīgās inspekcijas sertifikāta kopiju.

7.   Pilnvarotais pārstāvis

Uzstādītāja pienākumus, kas izklāstīti 3.1. un 5. punktā, viņa uzdevumā un uz viņa atbildību var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.


VI PIELIKUMS

LIFTU DROŠĪBAS SASTĀVDAĻU ATBILSTĪBA TIPAM, PAMATOJOTIES UZ PRODUKTA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANU

(E modulis)

1.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu liftu drošības sastāvdaļām, ir daļa no atbilstības novērtēšanas procedūras, ar ko paziņotā struktūra novērtē ražotāja kvalitātes sistēmu, lai nodrošinātu, ka liftu drošības sastāvdaļas tiek ražotas un uzraudzītas atbilstīgi aprakstītajam tipam ES tipa pārbaudes sertifikātā un atbilst I pielikuma piemērojamām prasībām, un padara liftu, kura tās ir pareizi uzstādītas, atbilstīgu minētajām prasībām.

2.   Ražotāja saistības

Ražotājs izmanto apstiprinātu produkta kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā uz liftu drošības sastāvdaļu galīgo inspekciju un testēšanu, kā norādīts 3. punktā, un tas ir pakļauts uzraudzībai, kā norādīts 4. punktā.

3.   Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1.

Ražotājs iesniedz paša izvēlētai vienai paziņotajai struktūrai pieteikumu novērtēt viņa kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecīgo liftu drošības sastāvdaļām.

Pieteikumā ietver:

a)

ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, norāda arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu / nosaukumu un adresi;

b)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai;

c)

to telpu adresi, kurās veic liftu drošības sastāvdaļu galīgo inspekciju un testēšanu;

d)

visu attiecīgo informāciju par liftu drošības sastāvdaļām, kuras paredzēts ražot;

e)

dokumentāciju attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

f)

apstiprināto liftu drošības sastāvdaļu tehnisko dokumentāciju un ES tipa pārbaudes sertifikāta kopiju.

3.2.

Saskaņā ar kvalitātes sistēmu katru drošības sastāvdaļu inspicē un attiecīgi testē, kā noteikts atbilstīgajos saskaņotajos standartos, vai veic līdzvērtīgus testus, lai nodrošinātu, ka tā atbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem. Visus ražotāja pieņemtos elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija ļauj nodrošināt vienotu izpratni par kvalitātes programmām, plāniem, rokasgrāmatām un uzskaites datiem.

Tajā pietiekami raksturo:

a)

kvalitātes mērķus;

b)

pārvaldes organizācijas struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

c)

pārbaudes un testus, kas tiks veikti pēc ražošanas;

d)

paņēmienus, ar kādiem uzrauga kvalitātes sistēmas efektīvu darbību; un

e)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju utt.

3.3.

Paziņotā struktūra novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst 3.2. punktā minētajām prasībām. Tā pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgā saskaņotā standarta atbilstīgajām specifikācijām.

Papildus pieredzei kvalitātes pārvaldības sistēmās vismaz viens pārbaudes grupas dalībnieks ir ar pieredzi attiecīgās lifta tehnikas novērtēšanā un ar zināšanām par veselības un drošības pamatprasībām, kas ir paredzētas I pielikumā.

Revīzija ietver arī ražotnes novērtējuma apmeklējumu.

Revīzijas grupa izskata 3.1. punkta f) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos par ražotāja spēju noteikt šīs direktīvas atbilstīgās prasības un veikt nepieciešamās pārbaudes ar nolūku nodrošināt liftu aizsargierīču atbilstību minētajām prasībām.

Lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

3.4.

Ražotājs apņemas pildīt saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, kā arī nodrošina tās atbilstīgu un efektīvu darbu.

3.5.

Par jebkurām paredzētām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis informē pilnvaroto iestādi, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

Paziņotā struktūra novērtē ierosinātos grozījumus un izlemj, vai pēc šādiem grozījumiem produkta kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs 3.2. punktā minētajām prasībām vai arī ir jāveic atkārtota novērtēšana.

Tā savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un novērtējuma lēmuma pamatojumu.

4.   Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā struktūra

4.1.

Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

4.2.

Ražotājs ļauj paziņotās struktūras pārstāvjiem novērtējuma nolūkā apmeklēt telpas, kur notiek galīgā inspekcija, testēšana un uzglabāšana, un sniedz visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši:

a)

kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

b)

tehnisko dokumentāciju;

c)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

4.3.

Pilnvarotā iestāde periodiski veic revīziju, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur spēkā un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kā arī iesniedz revīzijas ziņojumu ražotājam.

4.4.

Turklāt paziņotās struktūras pārstāvji bez brīdinājuma var apmeklēt ražotnes telpas, kurās veic liftu drošības sastāvdaļu galīgo inspekciju un testēšanu.

Šo apmeklējumu laikā paziņotā struktūra vajadzības gadījumā var veikt vai pasūtīt testus, lai pārbaudītu, vai produkta kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi. Tā iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikts tests, tad testēšanas ziņojumu.

5.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija

5.1.

Ražotājs uzliek CE zīmi un uz 3.1. punktā minētās pilnvarotās iestādes atbildību arī šīs iestādes identifikācijas numuru katrai liftu drošības sastāvdaļai, kas atbilst 1. punktā minētajām prasībām.

5.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katras liftu drošības sastāvdaļas ES atbilstības deklarāciju un glabā tās kopiju pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc liftu drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē liftu drošības sastāvdaļu, kurai tā sagatavota.

6.   Ražotājs vismaz 10 gadus pēc liftu drošības sastāvdaļas laišanas tirgū valsts iestāžu vajadzībām glabā:

a)

3.1. punkta f) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

b)

3.1. punkta e) apakšpunktā minēto dokumentāciju;

c)

informāciju, kas attiecas uz 3.5. punktā minētajām izmaiņām;

d)

pilnvarotās iestādes lēmumus un ziņojumus, kas minēti 3.5. punkta trešā daļā un 4.3. un 4.4. punktā.

7.   Katra paziņotā struktūra informē tās paziņojošo iestādi par izdotajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz tās paziņojošajai iestādei tādu apstiprinājuma lēmumu sarakstu, kuri ir noraidīti, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem, kurus šī struktūra ir noraidījusi, atsaukusi vai kuru darbību tā ir pārtraukusi, un pieprasījuma gadījumā arī par tiem apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir izdevusi.

Pēc pieprasījuma paziņotā struktūra iesniedz Komisijai un dalībvalstīm izdoto kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumu kopijas.

8.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja saistības, kas izklāstītas 3.1., 3.5., 5. un 6. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var uzņemties pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka šīs saistības ir paredzētas pilnvarā.


VII PIELIKUMS

ATBILSTĪBA, PAMATOJOTIES UZ VISAPTVEROŠU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANU LIFTU DROŠĪBAS SASTĀVDAĻĀM

(H modulis)

1.   Atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu liftu drošības sastāvdaļām, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar ko paziņotā struktūra novērtē ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka liftu drošības sastāvdaļas tiek projektētas, ražotas, inspicētas un testētas, ievērojot I pielikuma piemērojamās prasības, un padara liftu, kurā tās ir pareizi uzstādītas, atbilstīgu minētajām prasībām.

2.   Ražotāja pienākumi

Ražotājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā uz liftu drošības sastāvdaļu projektēšanu, ražošanu, galīgo inspekciju un testēšanu, kā norādīts 3. punktā, un tas ir pakļauts uzraudzībai, kā norādīts 4. punktā.

3.   Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1.

Ražotājs iesniedz vienai paziņotajai struktūrai pēc savas izvēles pieteikumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

a)

ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, norāda arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu / nosaukumu un adresi;

b)

to telpu adresi, kurās liftu drošības sastāvdaļas tiek projektētas, ražotas, inspicētas un testētas;

c)

visu atbilstīgo informāciju par liftu drošības sastāvdaļām, kuras paredzēts ražot;

d)

tehnisko dokumentāciju, kas aprakstīta IV pielikuma A daļas 3. punktā, vienam paraugam katrā ražošanai paredzētā liftu drošības sastāvdaļu kategorijā;

e)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

f)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai.

3.2.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma garantē liftu drošības sastāvdaļu atbilsmi 1. punktā minētajiem kritērijiem. Visus ražotāja pieņemtos elementus, prasības un nosacījumus sistemātiski un pienācīgi rakstiski dokumentē, norādot veiktos pasākumus, pieņemtās procedūras un instrukcijas. Šāda kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija rada vienotu izpratni par kvalitātes nodrošināšanas programmām, plāniem, rokasgrāmatām un uzskaites datiem.

Tajā pietiekami raksturo:

a)

paredzēto kvalitāti, kā arī vadības organizatorisko struktūru, uzdevumus un pilnvaras attiecībā uz konstrukciju un produkta kvalitāti;

b)

konstrukcijas tehniskās specifikācijas, tostarp piemērojamos standartus, un, ja netiks piemēroti vai pilnībā piemēroti attiecīgie saskaņotie standarti, izmantojamos paņēmienus, tostarp citas attiecīgās tehniskās specifikācijas, ar ko tiks nodrošināta 1. punktā minēto nosacījumu ievērošana;

c)

konstrukcijas kontroles un pārbaužu metodes, procesus un sistemātiskas darbības, ko izmantos, projektējot liftu drošības sastāvdaļas;

d)

attiecīgās ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procesus, kā arī izmantojamās sistemātiskās darbības;

e)

pārbaudes un testus, ko veic pirms ražošanas procesa, tā laikā un pēc tā pabeigšanas, kā arī biežumu, kādā tos veic;

f)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

g)

līdzekļus, kā uzraudzīt to, lai tiktu nodrošināta atbilstīga konstrukcija un pienācīga kvalitāte, kā arī to, lai efektīvi darbotos kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

3.3.

Paziņotajai struktūrai jāizvērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēma, lai noteiktu, vai tā atbilst 3.2. punktā minētajām prasībām. Tā pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgā saskaņotā standarta atbilstīgajām specifikācijām.

Papildus pieredzei kvalitātes pārvaldības sistēmās vismaz viens pārbaudes grupas dalībnieks ir ar pieredzi attiecīgās lifta tehnikas novērtēšanā un ar zināšanām par veselības un drošības pamatprasībām, kas ir izklāstītas I pielikumā. Revīzija ietver novērtēšanas apmeklējumu ražotāja telpās.

Revīzijas grupa izskata 3.1. punkta d) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai verificētu ražotāja spēju noteikt piemērojamās veselības un drošības pamatprasības, kas izklāstītas I pielikumā, un veiktu nepieciešamās pārbaudes nolūkā nodrošināt liftu drošības sastāvdaļu atbilstību šādām prasībām.

Lēmumu paziņo ražotājam un vajadzības gadījumā viņa pilnvarotajam pārstāvim. Paziņojumā ietver revīzijā gūtos atzinumus un argumentētu novērtējuma lēmumu.

3.4.

Ražotājs apņemas pildīt saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, kā arī nodrošina tās atbilstīgu un efektīvu darbu.

3.5.

Ražotājs informē paziņoto struktūru, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

Paziņotā struktūra novērtē ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas 3.2. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums.

Tā savu lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā ietver novērtējuma secinājumus un argumentētu novērtējuma lēmumu.

4.   Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā struktūra

4.1.

Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

4.2.

Ražotājs novērtēšanas nolūkā nodrošina paziņotās struktūras pārstāvjiem pieeju projektēšanas, izgatavošanas, inspekcijas, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

a)

visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

b)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, ko paredz tā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz konstrukciju, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu rezultātus;

c)

liftu drošības sastāvdaļu tehnisko dokumentāciju attiecībā uz izgatavotajiem liftiem;

d)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, ko paredz tā visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz ražošanu, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testu datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

4.3.

Paziņotā struktūra periodiski veic revīzijas, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz ražotājam revīzijas ziņojumu.

4.4.

Turklāt paziņotās struktūras pārstāvji var apmeklēt ražotāju bez brīdinājuma. Šo apmeklējumu laikā paziņotā struktūra vajadzības gadījumā var veikt vai pasūtīt testus, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi. Paziņotā struktūra iesniedz ražotājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, testēšanas ziņojumu.

5.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija

5.1.

Ražotājs uzliek CE zīmi un uz 3.1. punktā minētās pilnvarotās iestādes atbildību arī šīs iestādes identifikācijas numuru katrai liftu drošības sastāvdaļai, kas atbilst 1. punktā minētajām prasībām.

5.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katras liftu drošības sastāvdaļas ES atbilstības deklarāciju un glabā tās kopiju pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc liftu drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē liftu drošības sastāvdaļu, kurai tā sagatavota.

6.   Ražotājs vismaz 10 gadus pēc liftu drošības sastāvdaļas laišanas tirgū valsts iestāžu vajadzībām glabā:

a)

3.1. punkta e) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

b)

3.1. punkta d) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

c)

informāciju, kas attiecas uz 3.5. punkta pirmajā daļā minētajām izmaiņām;

d)

paziņotās struktūras lēmumus un ziņojumus, kas minēti 3.5. punkta trešā daļā un 4.3. un 4.4. punktā.

7.   Katra paziņotā struktūra informē tās paziņojošo iestādi par izdotajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz to paziņojošajai iestādei tādu apstiprinājuma lēmumu sarakstu, kuri ir noraidīti, kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem, kurus šī struktūra ir noraidījusi, atsaukusi vai kuru darbību tā ir pārtraukusi, un pieprasījuma gadījumā arī par tiem apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir izdevusi.

Pēc pieprasījuma paziņotā struktūra iesniedz Komisijai un dalībvalstīm izdoto kvalitātes sistēmas apstiprinājuma lēmumu kopijas.

Paziņotā struktūra glabā apstiprinājuma lēmumu, to pielikumu un papildinājumu un tehniskās dokumentācijas kopijas 15 gadus no izdošanas dienas.

8.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja saistības, kas izklāstītas 3.1., 3,5., 5. un 6. punktā, viņa uzdevumā un atbildībā var uzņemties pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka šīs saistības ir paredzētas pilnvarā.


VIII PIELIKUMS

ATBILSTĪBA, PAMATOJOTIES UZ VIENĪBAS VERIFICĒŠANU LIFTIEM

(G modulis)

1.   Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar ko paziņotā struktūra novērtē, vai lifts atbilst piemērojamām veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā.

2.   Uzstādītāja pienākumi

2.1.

Uzstādītājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas procesā un tā uzraudzībā tiktu nodrošināta lifta atbilstība I pielikumā noteiktajām veselības un drošības pamatprasībām.

2.2.

Uzstādītājs iesniedz vienai paziņotajai struktūrai pēc savas izvēles vienības verificēšanas pieteikumu.

Pieteikumā iekļauj:

a)

uzstādītāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

b)

norādi par lifta uzstādīšanas vietu;

c)

rakstisku deklarāciju par to, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā struktūrā;

d)

tehnisko dokumentāciju.

3.   Tehniskā dokumentācija ļauj novērtēt lifta atbilstību piemērojamām veselības un drošības pamatprasībām, kas ir paredzētas I pielikumā.

Tehniskajā dokumentācijā ietver vismaz šādus elementus:

a)

lifta aprakstu;

b)

projektēšanas un izgatavošanas rasējumus un diagrammas;

c)

skaidrojumus, kas vajadzīgi minēto rasējumu un diagrammu un lifta darbības izpratnei;

d)

sarakstu ar vērā ņemtajām veselības un drošības pamatprasībām;

e)

to pilnībā vai daļēji piemēroto saskaņoto standartu sarakstu, uz kuriem ir publicētas atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie saskaņotie standarti nav piemēroti, to risinājumu aprakstus, kas pieņemti, lai atbilstu direktīvas veselības un drošības pamatprasībām, tostarp citu attiecīgo piemēroto tehnisko specifikāciju sarakstu. Ja saskaņotie standarti ir piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu daļas;

f)

liftā iebūvēto liftu drošības sastāvdaļu ES tipa pārbaudes sertifikātu kopijas;

g)

jebkuru uzstādītāja vai tā uzdevumā veiktu projektēšanas aprēķinu rezultātus;

h)

testēšanas ziņojumus;

i)

to instrukciju kopijas, kas minētas I pielikuma 6.2. punktā.

4.   Verificēšana

Uzstādītāja izraudzītā paziņotā struktūra pārbauda tehnisko dokumentāciju un liftu, kā arī veic attiecīgos testus, kas izklāstīti attiecīgajā(-os) saskaņotajā(-os) standartā(-os), vai līdzvērtīgus testus, lai pārbaudītu lifta atbilstību piemērojamām veselības un drošības pamatprasībām, kas ir izklāstītas I pielikumā. Šie testi ietver vismaz tos testus, kas ir minēti V pielikuma 3.3. punktā.

Ja lifts atbilst veselības un drošības pamatprasībām, kas ir izklāstītas I pielikumā, paziņotā struktūra izdod atbilstības sertifikātu attiecībā uz veiktajiem testiem.

Paziņotā struktūra aizpilda attiecīgās lappuses reģistrācijas žurnālā, kas minēts I pielikuma 6.2. punktā.

Ja paziņotā struktūra atsakās izsniegt atbilstības sertifikātu, tā sīki paskaidro atteikuma iemeslus un norāda uz koriģējošajiem pasākumiem, kas jāveic. Ja uzstādītājs atkārtoti iesniedz pieteikumu vienības verifikācijai, viņš vēršas tajā pašā paziņotajā struktūrā.

Pēc pieprasījuma paziņotā struktūra iesniedz Komisijai un dalībvalstīm atbilstības sertifikāta kopiju.

5.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija

5.1.

Katra lifta kabīnē, kas atbilst šīs direktīvas veselības un drošības pamatprasībām, uzstādītājs piestiprina CE zīmi un 2.2. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, kas piestiprināts blakus CE zīmei katra lifta kabīnē, šai struktūrai uzņemoties par to atbildību.

5.2.

Uzstādītājs rakstiski sagatavo katra lifta ES atbilstības deklarāciju un saglabā tās kopiju valsts iestāžu vajadzībām 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

6.   Uzstādītājs kopā ar tehnisko dokumentāciju saglabā atbilstības sertifikāta kopiju valsts iestāžu vajadzībām 10 gadus no dienas, kad lifts laists tirgū.

7.   Pilnvarotais pārstāvis

Uzstādītāja pienākumus, kas izklāstīti 2.2. un 6. punktā, viņa uzdevumā un uz viņa atbildību var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.


IX PIELIKUMS

TIPA ATBILSTĪBAS IZLASES VEIDA PĀRBAUDES LIFTU DROŠĪBAS SASTĀVDAĻĀM

(C2 modulis)

1.   Tipa atbilstības izlases veida pārbaudes ir daļa no atbilstības novērtēšanas procedūras, ar ko paziņotā struktūra veic liftu drošības sastāvdaļu pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tās atbilst apstiprinātajam tipam, kā aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, un atbilst I panta piemērojamām prasībām, un padarīs liftu, kurā tās ir pareizi iebūvētas, atbilstīgu minētajām prasībām.

2.   Ražošana

Ražotājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ražošanas procesā un tā uzraudzībā tiktu nodrošināts, ka izgatavotās liftu drošības sastāvdaļas atbilst 1. punktā minētajām prasībām.

3.   Ražotājs iesniedz izlases veida pārbaudes pieteikumu vienai paziņotajai struktūrai pēc savas izvēles.

Pieteikumā ietver:

a)

ražotāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, norāda arī šā pārstāvja vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi;

b)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai;

c)

visu vajadzīgo informāciju par izgatavotajām liftu drošības sastāvdaļām;

d)

adresi telpām, kur var ņemt liftu drošības sastāvdaļas paraugu.

4.   Ražotāja izvēlētā paziņotā struktūra ik pa laikam veic vai ir veikusi liftu drošības sastāvdaļu pārbaudes. Gatavu drošības sastāvdaļu atbilstīgu paraugu, ko paziņotā struktūra ņem izgatavošanas vietā, pārbauda, un veic attiecīgos testus, kuri izklāstīti attiecīgajos saskaņotajos standartos, un/vai ir jāveic līdzvērtīgi testi, kas izklāstīti citās attiecīgajās tehniskajās specifikācijās, lai pārbaudītu, vai liftu drošības sastāvdaļas atbilst 1. punkta minētajiem nosacījumiem. Ja viena vai vairākas pārbaudītās liftu drošības sastāvdaļas tām neatbilst, tad paziņotā struktūra veic vajadzīgos pasākumus.

To, kas jāievēro, pārbaudot liftu drošības sastāvdaļas, nosaka ar kopīgu vienošanos starp visām paziņotajām struktūrām, kuras atbild par šo procedūru, ņemot vērā liftu drošības sastāvdaļu pamatīpašības.

Paziņotā iestāde izsniedz tipa atbilstības sertifikātu saskaņā ar veiktajām pārbaudēm un testiem.

Paziņotā iestāde pēc pieprasījuma nodrošina Komisijai un dalībvalstīm tipa atbilstības sertifikāta kopiju.

5.    CE zīme un ES atbilstības deklarācija

5.1.

Ražotājs uzliek CE zīmi un uz 3. punktā minētās pilnvarotās iestādes atbildību arī šīs iestādes identifikācijas numuru katrai liftu drošības sastāvdaļai, kas atbilst 1. punktā minētajām prasībām.

5.2.

Ražotājs rakstiski sagatavo katras liftu drošības sastāvdaļas ES atbilstības deklarāciju un glabā tās kopiju pieejamu valsts iestādēm 10 gadus pēc liftu drošības sastāvdaļas laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijā identificē liftu drošības sastāvdaļu, kurai tā sagatavota.

6.   Pilnvarotais pārstāvis

Ražotāja pienākumus viņa uzdevumā un uz viņa atbildību var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā. Pilnvarotais pārstāvis nepilda 2. punktā noteiktos ražotāja pienākumus.


X PIELIKUMS

ATBILSTĪBA TIPAM, PAMATOJOTIES UZ PRODUKTA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANU LIFTIEM

(E modulis)

1.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu liftiem, ir daļa no atbilstības novērtēšanas procedūras, ar ko paziņotā struktūra novērtē uzstādītāja produkta kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka lifti ir atbilstīgi apstiprinātajam tipam, kā aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, vai atbilstīgi liftam, kas projektēts un ražots atbilstīgi pilnīgas kvalitātes nodrošināšanas sistēmai, kas apstiprināta saskaņā ar XI pielikumu, un atbilst piemērojamām veselības un drošības pamatprasībām, kas ir paredzētas I pielikumā.

2.   Uzstādītāja pienākumi

Uzstādītājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā uz lifta galīgo inspekciju un testēšanu, kā norādīts 3. punktā, un tas ir pakļauts uzraudzībai, kā norādīts 4. punktā.

3.   Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1.

Uzstādītājs iesniedz paša izvēlētai paziņotajai struktūrai pieteikumu liftu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai.

Pieteikumā ietver:

a)

uzstādītāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz viņa pilnvarotais pārstāvis, arī šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

b)

visu attiecīgo informāciju par uzstādāmajiem liftiem;

c)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

d)

uzstādāmo liftu tehnisko dokumentāciju;

e)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai.

3.2.

Saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas sistēmu katru liftu pārbauda un attiecīgi testē, kā noteikts saskaņotajos standartos, vai veic līdzvērtīgus testus, lai nodrošinātu tā atbilstību piemērojamam veselības un drošības pamatprasībām, kas noteiktas I pielikumā.

Visi uzstādītāja pieņemtie principi, prasības un noteikumi sistemātiski un mērķtiecīgi jāapkopo rakstisku pasākumu, procedūru un instrukciju veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija rada vienotu izpratni par kvalitātes nodrošināšanas programmām, plāniem, rokasgrāmatām un uzskaites datiem.

Tajā pietiekami raksturo:

a)

kvalitātes mērķus;

b)

pārvaldes organizācijas struktūru, pienākumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

c)

pārbaudes un testus, ko veiks pirms laišanas tirgū (vismaz testus, kuri noteikti V pielikuma 3.3. punktā;

d)

paņēmienus, ar kādiem uzrauga kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvu darbību;

e)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

3.3.

Paziņotā struktūra novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst 3.2. punktā minētajām prasībām. Tā pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgā saskaņotā standarta atbilstīgajām specifikācijām.

Vismaz viens revīzijas grupas dalībnieks ir ar pieredzi attiecīgās lifta tehnikas novērtēšanā un ar zināšanām par veselības un drošības pamatprasībām, kas ir izklāstītas I pielikumā. Revīzija ietver uzstādītāja telpu novērtēšanu un uzstādīšanas vietas apskati.

Attiecīgo lēmumu paziņo uzstādītājam. Paziņojumā ietver pārbaudes secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

3.4.

Ražotājs apņemas pildīt saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kā arī nodrošina tās atbilstīgu un efektīvu darbību.

3.4.1.

Uzstādītājs informē paziņoto struktūru, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzamām izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.

3.4.2.

Paziņotā struktūra novērtē ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas 3.2. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums.

Tā paziņo lēmumu uzstādītājam un vajadzības gadījumā viņa pilnvarotajam pārstāvim. Paziņojumā ietver novērtējuma secinājumus un argumentētu novērtējuma lēmumu.

Paziņotā struktūra uzliek vai liek uzlikt savu identifikācijas numuru blakus CE zīmei saskaņā ar 18. un 19. pantu.

4.   Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā struktūra

4.1.

Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka uzstādītājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

4.2.

Uzstādītājs ļauj pilnvarotās iestādes pārstāvjiem novērtēšanas nolūkā apmeklēt uzstādīšanas, inspekcijas un testēšanas telpas un sniedz visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši:

a)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

b)

tehnisko dokumentāciju;

c)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju utt.

4.3.

Pilnvarotā iestāde periodiski veic revīziju, lai pārliecinātos, ka uzstādītājs uztur spēkā un piemēro kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kā arī iesniedz uzstādītājam revīzijas ziņojumu.

4.4.

Turklāt paziņotās struktūras pārstāvji var apmeklēt lifta uzstādīšanas vietu bez brīdinājuma.

Šo apmeklējumu laikā paziņotā struktūra vajadzības gadījumā var veikt vai pasūtīt testus, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi. Tā iesniedz uzstādītājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, arī testēšanas ziņojumu.

5.   Uzstādītājs vismaz 10 gadus pēc pēdējā lifta laišanas tirgū valsts iestāžu vajadzībām glabā:

a)

dokumentāciju, kas minēta 3.1. punkta c) apakšpunktā;

b)

3.1. punkta d) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

c)

informāciju, kas attiecas uz 3.4.1. punktā minētajām izmaiņām;

d)

pilnvarotās iestādes lēmumus un ziņojumus, kas minēti 3.4.2. punkta otrajā daļā un 4.3. un 4.4. punktā.

6.   Katra paziņotā struktūra informē tās paziņojošai iestādei par izdotajiem un atsauktajiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz tās paziņojošajai iestādei tādu apstiprinājuma lēmumu sarakstu, kuri ir noraidīti un kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem, kurus šī struktūra ir noraidījusi, atsaukusi vai kuru darbību tā ir pārtraukusi, un pieprasījuma gadījumā arī par tiem apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir izdevusi.

Pēc pieprasījuma paziņotā struktūra iesniedz Komisijai un dalībvalstīm izdoto kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumu kopijas.

7.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija

7.1.

Katra lifta kabīnē, kas atbilst šīs direktīvas veselības un drošības pamatprasībām, uzstādītājs piestiprina CE zīmi un 3.1. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, kas piestiprināts blakus CE zīmei katra lifta kabīnē, šai struktūrai uzņemoties par to atbildību.

7.2.

Uzstādītājs rakstiski sagatavo katra lifta ES atbilstības deklarāciju un saglabā tās kopiju valsts iestāžu vajadzībām 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

8.   Pilnvarotais pārstāvis

Uzstādītāja pienākumus, kas izklāstīti 3.1., 3.4.1., 5. un 7. punktā, viņa uzdevumā un uz viņa atbildību var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.


XI PIELIKUMS

ATBILSTĪBA, PAMATOJOTIES UZ VISAPTVEROŠAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANU UN PROJEKTA PĀRBAUDI LIFTIEM

(H1 modulis)

1.   Atbilstība, pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu un projekta pārbaudi liftiem, ir atbilstības novērtēšanas procedūra, ar ko paziņotā struktūra novērtē uzstādītāja pilnīgas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un vajadzības gadījumā lifta projektu, lai nodrošinātu, ka lifti atbilst piemērojamām veselības un drošības pamatprasībām, kas ir paredzētas I pielikumā.

2.   Uzstādītāja pienākumi

Uzstādītājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā uz lifta projektēšanu, ražošanu, montāžu, uzstādīšanu, galīgo inspicēšanu un testēšanu, kā norādīts 3. punktā, un saskaņā ar uzraudzību, kā norādīts 4. punktā. Liftu tehniskā projekta atbilstīgumu pārbauda saskaņā ar 3.3. punktu.

3.   Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1.   Uzstādītājs iesniedz vienai brīvi izvēlētai paziņotajai struktūrai pieteikumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai.

Pieteikumā ietver:

a)

uzstādītāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

b)

visu atbilstīgo informāciju par uzstādāmajiem liftiem, jo īpaši informāciju, kas dod iespēju izprast saistību starp lifta konstrukciju un darbību;

c)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

d)

tehnisko dokumentāciju, kas aprakstīta IV pielikuma B daļas 3. punktā;

e)

rakstisku paziņojumu par to, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai.

3.2.   Kvalitātes sistēma nodrošina liftu atbilstīgumu piemērojamajām veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā. Visi uzstādītāja pieņemtie principi, prasības un noteikumi sistemātiski un mērķtiecīgi jāapkopo rakstisku pasākumu, procedūru un instrukciju veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija rada vienotu izpratni par kvalitātes programmām, plāniem, rokasgrāmatām un uzskaites datiem.

Tajā pietiekami raksturo:

a)

paredzēto kvalitāti, kā arī vadības organizatorisko struktūru, uzdevumus un pilnvaras attiecībā uz projektu un produkta kvalitāti;

b)

konstrukcijas tehniskās specifikācijas, tostarp piemērojamos standartus, un, ja netiks pilnībā piemēroti attiecīgie saskaņotie standarti, paņēmienus, tostarp pārējās atbilstīgās tehniskās specifikācijas, kas tiks izmantotas, lai nodrošinātu I pielikumā noteikto veselības un drošības pamatprasību ievērošanu;

c)

konstrukcijas kontroles un verifikācijas metodes, procesus un sistemātiskas darbības, ko izmantos, projektējot liftus;

d)

pārbaudes un testus, ko veiks pēc materiālu, detaļu un montāžas mezglu piegādes;

e)

attiecīgas metodes, procedūras un sistemātiskas darbības, ko izmantos montāžai, uzstādīšanai, kvalitātes kontrolei un kvalitātes nodrošināšanai;

f)

pārbaudes un testus, ko veiks pirms uzstādīšanas (uzstādīšanas nosacījumu pārbaude: šahta, mehānismu novietojums utt.) un uzstādīšanas laikā, kā arī pēc uzstādīšanas (tostarp vismaz testus, kas noteikti V pielikuma 3.3. punktā);

g)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

h)

paņēmienus, ar kuriem uzrauga, vai ir sasniegta vajadzīgā konstrukcijas un produkta kvalitāte un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbības efektivitāte.

3.3.   Projekta pārbaude

3.3.1.

Ja projekts pilnībā neatbilst saskaņotajiem standartiem, tad paziņotā struktūra pārliecinās, vai projekts atbilst veselības un drošības pamatprasībām, kas ir noteiktas I pielikumā, un, ja atbilst, jāizsniedz uzstādītājam ES projekta pārbaudes sertifikāts, nosakot sertifikāta derīguma nosacījumus un norādot visas ziņas, kas vajadzīgas apstiprinātā projekta identificēšanai.

3.3.2.

Ja projekts neatbilst piemērojamajām veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā, paziņotā struktūra atsakās izsniegt ES projekta pārbaudes sertifikātu un attiecīgi informē uzstādītāju, precīzi norādot šāda atteikuma iemeslus.

Paziņotā struktūra seko līdzi vispārpieņemto standartu pārmaiņām, kas norāda, ka apstiprinātais projekts varētu neatbilst šīs direktīvas veselības un drošības pamatprasībām, kas ir izklāstītas I pielikumā, un nosaka, vai šādu pārmaiņu dēļ ir nepieciešama sīkāka izpēte. Ja tā ir nepieciešama, paziņotā struktūra par to informē uzstādītāju.

3.3.3.

Uzstādītājs informē paziņoto struktūru, kas ir izdevusi ES projekta pārbaudes sertifikātu, par visām izmaiņām apstiprinātajā projektā, kuras var ietekmēt atbilstību veselības un drošības pamatprasībām, kas ir izklāstītas I pielikumā, vai sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādas izmaiņas paredz papildu apstiprinājumu (izsniedz paziņotā struktūra, kas izsniegusi ES projekta pārbaudes sertifikātu), ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam ES projekta pārbaudes sertifikātam.

3.3.4.

Katra paziņotā struktūra nekavējoties informē tās paziņojošo iestādi par izdotajiem vai anulētajiem ES projekta pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma dara pieejamu tās paziņojošajai iestādei to ES projekta pārbaudes sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir atteikti, apturēti vai citādi ierobežoti.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem ES projekta pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus šī struktūra ir atteikusi, anulējusi, apturējusi vai citādi ierobežojusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus tā ir izdevusi.

Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt ES projekta pārbaudes sertifikātu un/vai to papildinājumu kopiju. Pēc pieprasījuma Komisija un dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās struktūras veikto pārbaužu rezultātu kopijas.

3.3.5.

Uzstādītājs glabā ES projekta pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju kopā ar tehnisko dokumentāciju pieejamus valsts iestādēm vismaz 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū.

3.4.   Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšana

Paziņotā struktūra izvērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst 3.2. punktā minētajām prasībām. Tā pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgā saskaņotā standarta attiecīgajām specifikācijām.

Vismaz viens revīzijas grupas dalībnieks ir ar pieredzi attiecīgās lifta tehnikas novērtēšanā un ar zināšanām par veselības un drošības pamatprasībām, kas ir izklāstītas I pielikumā. Revīzija ietver uzstādītāja telpu novērtējumu un uzstādīšanas vietas apmeklējumu.

Revīzijas grupa izskata 3.1. punkta d) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju, lai verificētu uzstādītāja spēju noteikt piemērojamās veselības un drošības pamatprasības, kas noteiktas I pielikumā, un veikt nepieciešamās pārbaudes nolūkā nodrošināt lifta atbilstību minētajām prasībām.

Lēmumu paziņo uzstādītājam un vajadzības gadījumā viņa pilnvarotajam pārstāvim. Paziņojumā ietver novērtējuma secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

3.5.   Uzstādītājs apņemas pildīt saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, kā arī nodrošina tās atbilstīgu un efektīvu darbu.

Uzstādītājs informē paziņoto struktūru, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzamām izmaiņām šajā sistēmā.

Paziņotā struktūra novērtē ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma turpinās atbilst prasībām, kas minētas 3.2. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums.

Tā paziņo lēmumu uzstādītājam vai vajadzības gadījumā viņa pilnvarotajam pārstāvim. Paziņojumā ietver novērtējuma secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

Paziņotā struktūra uzliek vai liek uzlikt savu identifikācijas numuru blakus CE zīmei saskaņā ar 18. un 19. pantu.

4.   Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā struktūra

4.1.

Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka uzstādītājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

4.2.

Uzstādītājs novērtēšanas nolūkos nodrošina paziņotās struktūras pārstāvjiem pieeju projektēšanas, izgatavošanas, montāžas, uzstādīšanas, inspekcijas, testēšanas un noliktavu telpām un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju, jo īpaši:

a)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

b)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, ko paredz tā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz konstrukciju, piemēram, analīžu, aprēķinu, testu rezultātus;

c)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, ko paredz tā kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kura attiecas uz piegāžu un uzstādīšanas pieņemšanu, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

4.3.

Paziņotā struktūra periodiski veic revīziju, lai pārliecinātos, ka uzstādītājs uztur un izmanto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz uzstādītājam ziņojumu par revīziju.

4.4.

Turklāt paziņotās struktūras pārstāvji var apmeklēt lifta uzstādīšanas telpas vai lifta uzstādīšanas vietu bez brīdinājuma. Šo apmeklējumu laikā paziņotā struktūra vajadzības gadījumā var veikt vai pasūtīt testus, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pienācīgi. Tā iesniedz uzstādītājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, arī testēšanas ziņojumu.

5.   Uzstādītājs vismaz 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū valsts iestāžu vajadzībām glabā:

a)

3.1. punkta c) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

b)

3.1. punkta d) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

c)

informāciju, kas attiecas uz 3.5. punkta otrajā daļā minētajām izmaiņām;

d)

pilnvarotās iestādes lēmumus un ziņojumus, kas minēti 3.5. punkta ceturtajā daļā un 4.3. un 4.4. punktā.

6.   Katra paziņotā struktūra informē tās paziņojošo iestādi par visiem izdotajiem un atsauktajiem pilnīgas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz tās paziņojošajai iestādei tādu apstiprinājuma lēmumu sarakstu, kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir atteikusi, apturējusi vai anulējusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir izdevusi.

Paziņotā struktūra glabā apstiprinājuma lēmumu, to pielikumu un papildinājumu un tehniskās dokumentācijas kopijas 15 gadus no izdošanas dienas.

Pēc pieprasījuma paziņotā struktūra iesniedz Komisijai un dalībvalstīm izdotā(-o) kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmuma(-u) kopiju.

7.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija

7.1.

Katra lifta kabīnē, kas atbilst šīs direktīvas veselības un drošības pamatprasībām, uzstādītājs piestiprina CE zīmi un 3.1. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, kas piestiprināts blakus CE zīmei katra lifta kabīnē, šai struktūrai uzņemoties par to atbildību.

7.2.

Uzstādītājs rakstiski sagatavo katra lifta ES atbilstības deklarāciju un saglabā tās kopiju valsts iestāžu vajadzībām 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

8.   Pilnvarotais pārstāvis

Uzstādītāja pienākumus, kas izklāstīti 3.1., 3.3.3., 3.3.5., 5. un 7. punktā, viņa uzdevumā un uz viņa atbildību var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.


XII PIELIKUMS

ATBILSTĪBA TIPAM, PAMATOJOTIES UZ RAŽOŠANAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANU LIFTIEM

(D modulis)

1.   Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas kvalitātes nodrošināšanu liftiem, ir daļa no atbilstības novērtēšanas procedūras, ar ko paziņotā struktūra novērtē uzstādītāja ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka lifti tiek uzstādīti atbilstīgi apstiprinātajam tipam, kā aprakstīts ES tipa pārbaudes sertifikātā, vai atbilstīgi liftam, kas projektēts un ražots atbilstīgi kvalitātes nodrošināšanas sistēmai, kas apstiprināta saskaņā ar XI pielikumu, un atbilst piemērojamām veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā.

2.   Uzstādītāja pienākumi

Uzstādītājs izmanto apstiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā uz lifta ražošanu, montāžu, uzstādīšanu, galīgo inspekciju un testēšanu, kā norādīts 3. punktā, un tas ir pakļauts uzraudzībai, kā norādīts 4. punktā.

3.   Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

3.1.

Uzstādītājs iesniedz vienai paziņotajai struktūrai pēc savas izvēles pieteikumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšanai.

Pieteikumā ietver:

a)

uzstādītāja nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī šā pārstāvja nosaukumu un adresi;

b)

visu attiecīgo informāciju par uzstādāmajiem liftiem;

c)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

d)

uzstādāmo liftu tehnisko dokumentāciju;

e)

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai paziņotajai struktūrai.

3.2.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma nodrošina liftu atbilstību piemērojamām veselības un drošības pamatprasībām, kas izklāstītas I pielikumā.

Visi uzstādītāja pieņemtie principi, prasības un noteikumi sistemātiski un mērķtiecīgi jāapkopo rakstisku pasākumu, procedūru un instrukciju veidā. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentācija ļauj konsekventi interpretēt kvalitātes programmas, plānus, rokasgrāmatas un dokumentāciju.

Tajā pietiekami raksturo:

a)

paredzēto kvalitāti, kā arī vadības organizatorisko struktūru, uzdevumus un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

b)

izmantojamās ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas metodes, procedūras un sistemātiskas darbības;

c)

pārbaudes un testus, ko veiks pirms uzstādīšanas, uzstādīšanas laikā un pēc tās;

d)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju;

e)

produkta vajadzīgās kvalitātes sasniegšanas un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektīvas darbības uzraudzības līdzekļus.

3.3.

Paziņotā struktūra novērtē kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst prasībām, kas minētas 3.2. punktā. Tā pieņem, ka minētajām prasībām atbilst tie kvalitātes nodrošināšanas sistēmas elementi, kas atbilst attiecīgā saskaņotā standarta attiecīgajām specifikācijām.

Vismaz viens pārbaudes grupas dalībnieks ir ar pieredzi attiecīgās lifta tehnikas novērtēšanā un ar zināšanām par veselības un drošības pamatprasībām, kas ir izklāstītas I pielikumā.

Revīzija ietver uzstādītāja telpu novērtējumu un uzstādīšanas vietas apmeklējumu.

Attiecīgo lēmumu paziņo uzstādītājam. Paziņojumā ietver revīzijas secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

3.4.

Uzstādītājs apņemas pildīt saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kā arī nodrošina tās atbilstīgu un efektīvu darbu.

3.4.1.

Uzstādītājs informē paziņoto struktūru, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzamām izmaiņām šajā sistēmā.

3.4.2.

Paziņotā struktūra novērtē ierosinātās izmaiņas un nolemj, vai grozītā kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbildīs prasībām, kas minētas 3.2. punktā, vai arī ir nepieciešams pārvērtējums.

Tā paziņo lēmumu uzstādītājam un vajadzības gadījumā viņa pilnvarotajam pārstāvim. Paziņojumā ietver novērtējuma secinājumus un pamatotu novērtējuma lēmumu.

Paziņotā struktūra piešķir vai liek piešķirt tās identifikācijas numuru līdz ar CE marķējumu saskaņā ar 18. un 19. pantu.

4.   Uzraudzība, par kuru atbild paziņotā struktūra

4.1.

Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka uzstādītājs pienācīgi pilda pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

4.2.

Uzstādītājs ļauj pilnvarotās iestādes pārstāvjiem novērtējuma nolūkā iekļūt ražošanas, montāžas, uzstādīšanas, inspekcijas, testēšanas un noliktavu telpās, kā arī sniedz visu vajadzīgo informāciju, jo īpaši:

a)

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas dokumentāciju;

b)

tehnisko dokumentāciju;

c)

ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumus, piemēram, inspekcijas ziņojumus un testēšanas datus, kalibrēšanas datus, ziņojumus par attiecīgā personāla kvalifikāciju.

4.3.

Paziņotā struktūra periodiski veic revīziju, lai pārliecinātos, ka uzstādītājs uztur un izmanto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, un iesniedz uzstādītājam revīzijas ziņojumu.

4.4.

Turklāt paziņotās struktūras pārstāvji var apmeklēt uzstādītāju bez brīdinājuma. Šādu apmeklējumu laikā paziņotā struktūra vajadzības gadījumā var veikt vai likt veikt testus, lai pārliecinātos, vai kvalitātes nodrošināšanas sistēma darbojas pareizi. Paziņotā struktūra iesniedz uzstādītājam apmeklējuma ziņojumu un, ja ir veikti testi, testēšanas ziņojumu.

5.   Uzstādītājs 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū valsts iestāžu vajadzībām glabā:

a)

3.1. punkta c) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

b)

3.1. punkta d) apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

c)

informāciju, kas attiecas uz 3.4.1. punktā minētajām izmaiņām;

d)

paziņotās struktūras lēmumus un ziņojumus, kas minēti 3.4.2. punkta otrajā daļā un 4.3. un 4.4. punktā.

6.   Katra paziņotā struktūra informē tās paziņojošo iestādi par izdoto(-ajiem) vai atsaukto(-ajiem) kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumu(-iem) un periodiski vai pēc pieprasījuma iesniedz tās paziņojošajai iestādei tādu apstiprinājuma lēmumu sarakstu, kuru darbība ir apturēta vai citādi ierobežota.

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir atteikusi, apturējusi vai anulējusi, un pēc pieprasījuma arī par tiem apstiprinājuma lēmumiem, kurus tā ir izdevusi.

Pēc pieprasījuma paziņotā struktūra iesniedz Komisijai un dalībvalstīm izdoto kvalitātes sistēmas apstiprinājuma lēmumu kopijas.

7.   CE zīme un ES atbilstības deklarācija

7.1.

Katra lifta kabīnē, kas atbilst šīs direktīvas veselības un drošības pamatprasībām, uzstādītājs piestiprina CE zīmi un 3.1. punktā minētās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, kas piestiprināts blakus CE zīmei katra lifta kabīnē, šai struktūrai uzņemoties par to atbildību.

7.2.

Uzstādītājs rakstiski sagatavo katra lifta ES atbilstības deklarāciju un saglabā tās kopiju valsts iestāžu vajadzībām 10 gadus pēc lifta laišanas tirgū. ES atbilstības deklarācijas kopiju pēc pieprasījuma dara pieejamu attiecīgajām iestādēm.

8.   Pilnvarotais pārstāvis

Uzstādītāja pienākumus, kas izklāstīti 3.1., 3.4.1., 5. un 7. punktā, viņa uzdevumā un uz viņa atbildību var pildīt pilnvarotais pārstāvis ar noteikumu, ka tie ir precizēti pilnvarā.


XIII PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva ar tās grozījumu secīgo sarakstu

(minēti 47. pantā)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/16/EK

(OV L 213, 7.9.1995., 1. lpp.)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1882/2003

(OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.)

Tikai I pielikuma 10. punkts

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK

(OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.)

Tikai 24. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1025/2002

(OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.)

Tikai 26. panta 1. punkta i) apakšpunkts

B   DAĻA

Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanas datumi

(minēti 45. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

95/16/EK

1997. gada 1. janvāris

1997. gada 1. jūlijs

2006/42/EK, 24. pants

2008. gada 29. jūnijs

2009. gada 29. decembris


XIV PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 95/16/EK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkta pirmā daļa

1. panta 1. punkta otrā daļa

1. panta 2. punkta pirmā daļa

2. panta 1. punkts

1. panta 2. punkta otrā daļa

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkta trešā daļa

1. panta 3. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 4. punkta pirmās daļas pirmais ievilkums

2. panta 6. punkts

1. panta 4. punkta pirmās daļas otrais ievilkums

2. panta 5. punkts

1. panta 4. punkta pirmās daļas ceturtais ievilkums

2. panta 7. punkts

1. panta 4. punkta pirmās daļas piektais ievilkums

2. panta 3. punkts

1. panta 4. punkta otrā daļa

16. panta 3. punkts

1. panta 4. punkta trešā daļa

16. panta 4. punkts

1. panta 5. punkts

1. panta 3. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 1. punkta pirmais ievilkums

4. panta 1. punkts

2. panta 1. punkta otrais ievilkums

4. panta 2. punkts

2. panta 2. punkts

6. panta 1. punkts

2. panta 3. punkts

6. panta 2. punkts

2. panta 4. punkts

3. panta 3. punkts

2. panta 5. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta pirmā daļa

5. panta 1. punkts

3. panta otrā daļa

5. panta 2. punkts

4. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

7. līdz 14. pants

5. panta 1. punkts

14. pants

6. panta 1. un 2. punkts

6. panta 3. un 4. punkts

42. pants

7. panta 1. punkta pirmā daļa

38. panta 1. punkts

7. panta 1. punkta otrā daļa

38. panta 5. punkts

7. panta 2. punkta pirmā daļa

39. panta 3. punkts

7. panta 3. punkts

7. panta 4. punkts

40. panta 4. punkts

8. panta 1. punkta a) apakšpunkts

15. pants

8. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

8. panta 2. punkts

16. pants

8. panta 3. punkta pirmais un trešais ievilkums

17. panta 2. punkts un 19. panta 3. punkts

8. panta 3. punkta otrais ievilkums

7. panta 3. punkts

8. panta 4. punkts

8. panta 5. punkts

12. pants

9. panta 1. punkts

20. pants

9. panta 2. punkts

9. panta 3. punkts

30. panta 1. punkts

10. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

19. panta 1. punkts

10. panta 3. punkts

 

10. panta 4. punkta a) apakšpunkts

41. panta 1. punkta a) apakšpunkts

10. panta 4. punkta b) apakšpunkts

11. pants

43. pants

12. pants

13. pants

14. pants

15. panta 1. un 2. punkts

15. panta 3. punkts

45. panta 2. punkts

16. pants

46. pants

17. pants

49. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikuma A daļa

II pielikuma A daļa

II pielikuma B daļa

II pielikuma B daļa

III pielikums

18. pants

IV pielikums

III pielikums

V pielikuma A daļa

IV pielikuma A daļa

V pielikuma B daļa

IV pielikuma B daļa

VI pielikums

V pielikums

VII pielikums

VIII pielikums

VI pielikums

IX pielikums

VII pielikums

X pielikums

VIII pielikums

XI pielikums

IX pielikums

XII pielikums

X pielikums

XIII pielikums

XI pielikums

XIV pielikums

XII pielikums

XIII pielikums

XIV pielikums


EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments uzskata, ka tikai tādos gadījumos un tiktāl, cik īstenošanas akti Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē tiek apspriesti sanāksmēs komitejās, tās var uzskatīt par “komitoloģijas komitejām” nozīmē, kas noteikta Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām I pielikumā. Tādējādi uz komiteju sanāksmēm attiecas Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām 15. punkta noteikumi gadījumos, kad un tiktāl, cik tiek apspriesti citi jautājumi.


Top