EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/433 ( 2014. gada 17. decembris ) par Ētikas komitejas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/59)

OJ L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 70/58


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/433

(2014. gada 17. decembris)

par Ētikas komitejas izveidi un tās reglamentu (ECB/2014/59)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

Ņemot vērā 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (1), un jo īpaši tā 9.a pantu,

tā kā:

(1)

Izveidojot Eiropas Centrālās bankas Ētikas komiteju (turpmāk – “Ētikas komiteja”) ECB Padome apņemas stiprināt pastāvošos ētikas noteikumus un turpināt uzlabot Eiropas Centrālās bankas (ECB), Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS), Eurosistēmas un Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) pārvaldību.

(2)

Pēdējos gados palielinājusies sabiedrības izpratne par pārvaldības jautājumiem un ētikas noteikumiem. Pēc SSM nodibināšanas pārvaldības jautājumi ieguvuši pastiprinātu nozīmi ECB. Saistībā ar sabiedrības palielināto izpratni un kontroli ECB jāizveido un stingri jāievēro aktuālos ētikas noteikumus, lai nodrošinātu ECB integritāti un novērstu reputācijas riskus.

(3)

Ētikas noteikumiem attiecībā uz ECB lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīto struktūru locekļiem (turpmāk – “adresāti”) jāatbilst tādiem pašiem principiem, kādi attiecas uz ECB darbiniekiem un jābūt proporcionāliem attiecīgo adresātu pienākumu apjomam. Tādēļ saskaņoti jāinterpretē ECB Padomes locekļu Ētikas kodeksā (2), Valdes locekļu Ētikas papildkodeksā (3), Uzraudzības valdes locekļu Ētikas kodeksā un ECB Personāla reglamentā izklāstītos ECB ētikas regulējuma noteikumus.

(4)

Papildus ētikas noteikumiem jānodrošina sekmīgi funkcionējošu uzraudzības un ziņošanas mehānismu un procedūru pastāvēšanu, lai sasniegtu atbilstošu un konsekventu ētikas noteikumu piemērošanu, kurā Ētikas Komitejai būs vadoša loma.

(5)

Lai nodrošinātu efektīvu mijiedarbību starp tiem ētikas noteikumu aspektiem, kas galvenokārt attiecas uz ieviešanu un tiem, kas galvenokārt attiecas uz institucionāliem un regulējuma jautājumiem, vismaz vienam ECB Revīzijas komitejas loceklim (turpmāk – “Revīzijas komiteja”) vienlaikus jābūt Ētikas komitejas loceklim.

(6)

Ētikas komitejas sastāvā iekļauj Revīzijas komitejas ārējo locekli. Revīzijas komitejas ārējos locekļus izvēlas no augsta līmeņa amatpersonām ar pieredzi centrālās bankas darbībā,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Izveide un sastāvs

1.   Ar šo tiek izveidota Ētikas komiteja.

2.   Ētikas komiteja sastāv no trīs ārējiem locekļiem, no kuriem vismaz viens ir Revīzijas komitejas ārējais loceklis.

3.   Ētikas komitejas locekļi ir dalībvalstu fiziskas personas, kurām ir nevainojama reputācija un kuru neatkarība nav apšaubāma, kā arī kurām ir padziļināta izpratne par ECB, ECBS, Eurosistēmas un VUM mērķiem, uzdevumiem un pārvaldību. Tie nedrīkst būt ECB pašreizējie darbinieki vai ECB lēmumu pieņemšanas procesos iesaistīto struktūru pašreizējie locekļi, nedz arī nacionālo centrālo banku vai nacionālo kompetento iestāžu pašreizējie locekļi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (4).

2. pants

Locekļu iecelšana amatā

1.   Ētikas komitejas locekļus amatā ieceļ ECB Padome.

2.   Ētikas komiteja izraugās savu priekšsēdētāju.

3.   Ētikas komitejas locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un to var vienu reizi pagarināt. To Ētikas komitejas locekļu pilnvaras, kuri vienlaikus ir Revīzijas komitejas locekļi, beidzas, tiem pārstājot būt Revīzijas komitejas locekļiem.

4.   Ētikas komitejas locekļi ievēro ētiskas uzvedības augstākos standartus. Tiek sagaidīts, ka tie rīkosies godīgi, neatkarīgi, objektīvi un apdomīgi, neņemot vērā pašu intereses un izvairoties no situācijām, kas varētu izraisīt personīgus interešu konfliktus. Tiek sagaidīts, ka tie paturēs prātā savu pienākumu un atbildības nozīmīgumu. Ētikas komitejas locekļi izvairās no dalības apspriedēs šķietamu vai potenciālu personīgu interešu konfliktu gadījumos. Uz tiem attiecas Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 37. pantā noteiktās dienesta noslēpuma prasības arī pēc viņu amata pienākumu pildīšanas beigām.

5.   Ētikas komitejas locekļi saņem atlīdzību, kas iekļauj gada amata atlīdzību un maksājumu par paveikto faktisko darbu pēc nostrādāto stundu skaita. Šādas atlīdzības apmēru nosaka ECB Padome.

3. pants

Darbība

1.   Ētikas komiteja lemj par savu sēžu datumiem, pamatojoties uz priekšsēdētāja priekšlikumu. Priekšsēdētājs var sasaukt Ētikas komitejas sanāksmes arī ikreiz, kad viņš/viņa to uzskata par nepieciešamu.

2.   Pēc Ētikas komitejas locekļa lūguma un vienojoties ar priekšsēdētāju, sanāksmes var notikt arī ar telekonferences palīdzību, un apspriedes var notikt, izmantojot rakstisko procedūru.

3.   Tiek sagaidīts, ka Ētikas komitejas locekļi apmeklē visas sēdes klātienē. Ētikas komitejas sēdēs piedalās vienīgi tās locekļi un sekretārs. Ētikas komiteja, ja tā uzskata to par nepieciešamu, var uzaicināt sēdēs piedalīties arī citas personas.

4.   ECB Valde uztic Ētikas komitejas sekretāra funkciju izpildi ECB darbiniekam.

5.   Ētikas komitejai tiek nodrošināta pieeja pārvaldes locekļiem un darbiniekiem, kā arī dokumentiem un informācijai, kas nepieciešama tās pienākumu veikšanai.

4. pants

Pienākumi

1.   Ciktāl tas nepārprotami paredzēts ECB pieņemtajos tiesību aktos vai lēmumu pieņemšanas procesos iesaistīto struktūru ētikas noteikumos, Ētikas komiteja sniedz konsultācijas par ētikas jautājumiem pēc individuāla lūguma.

2.   Ētikas komiteja uzņemas pienākumus, kas noteikti Ētikas padomdevējam, kurš iecelts saskaņā ar ECB Padomes locekļu Ētikas kodeksu, un pienākumus, kas noteikti ECB pilnvarotajam ētikas jomā saskaņā ar Valdes locekļu Ētikas papildkodeksu.

3.   Lai palīdzētu Revīzijas komitejai veikt tās vispārējās atbilstības regulējuma pietiekamības novērtējumu attiecībā uz ECB, ECBS, Eurosistēmas un VUM, kā arī atbilstības uzraudzības procesu efektivitāti, Ētikas komiteja sniedz Revīzijas komitejai pārskatu par tās sniegtajām konsultācijām un par to, cik lielā mērā šīs konsultācijas ir īstenotas.

4.   Ētikas komiteja par paveikto darbu sniedz gada pārskatu ECB Padomei. Turklāt Ētikas komiteja ziņo ECB Padomei ikreiz, kad tā uzskata to par atbilstošu vai tas ir nepieciešams, lai izpildītu Ētikas komitejas pienākumus.

5.   Papildus šajā pantā noteiktajiem pienākumiem pēc ECB Padomes lūguma Ētikas komiteja var veikt arī citas ar šīm pilnvarām saistītas darbības.

5. pants

Informācija par konsultēšanas padoma īstenošanu

Ētikas komitejas konsultāciju adresāti informē Ētikas komiteju par pasākumiem, ar kuriem tiek īstenotas Ētikas komitejas konsultācijas.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 17. decembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.

(2)  OV C 123, 24.5.2002., 9. lpp.

(3)  OV C 104, 23.4.2010., 8. lpp.

(4)  Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).


Top