Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0641

2013/641/ES: Komisijas Lēmums ( 2013. gada 7. novembris ) par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai klozetpodiem un pisuāriem (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7317) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 299, 9.11.2013, p. 38–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/641/oj

9.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/38


KOMISIJAS LĒMUMS

(2013. gada 7. novembris)

par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai klozetpodiem un pisuāriem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7317)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/641/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ES ekomarķējumu var piešķirt produktiem, kam visā to aprites ciklā ir samazināta ietekme uz vidi.

(2)

Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzēts īpašus ES ekomarķējuma kritērijus noteikt atbilstīgi produktu grupām.

(3)

Ūdens patēriņš būtiski palielina dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku vispārējo ietekmi uz vidi, tāpēc ES ekomarķējuma kritēriji jānosaka produktu grupai “klozetpodi un pisuāri”. Šiem kritērijiem jo īpaši vajadzētu veicināt tādu ūdens izmantošanas ziņā efektīvu produktu ražošanu, kas palīdz samazināt gan ūdens patēriņu, gan ar to saistītos citus rādītājus, piemēram, enerģijas patēriņu.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Produktu grupā “klozetpodi un pisuāri” ir ietvertas klozetpodu un pisuāru iekārtas, kā definēts 2. pantā. Šajā produktu grupā ir iekļauti produkti, kas ir vai nav paredzēti lietošanai mājsaimniecībās.

2.   Produktu grupā “klozetpodi un pisuāri” nav ietverti šādi produkti:

a)

klozetpodu sēdekļi un vāki – taču tikai tad, ja tos laiž tirgū vai tirgo atsevišķi no klozetpodu vai pisuāru iekārtām;

b)

klozetpodu iekārtas, kurās neizmanto ūdeni, bet kuru skalošanas sistēmā izmanto ķīmiskas vielas un ūdeni, un klozetpodi, kuru skalošanas sistēmā jāizmanto enerģija.

2. pants

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“klozetpoda iekārta” ir kompaktpods, klozetpoda tvertne vai klozetpoda skalošanas sistēma;

2)

“kompaktpods” ir sanitārtehniska ierīce, kurā skalošanas sistēma apvienota ar klozetpoda tvertni funkcionālā vienībā, lai uzņemtu un aizskalotu cilvēka urīnu un fekālijas, novadot tos uz kanalizācijas sistēmu;

3)

“klozetpoda tvertne” ir sanitārtehniska ierīce, kas uzņem un aizskalo cilvēka urīnu un fekālijas, novadot tos uz kanalizācijas sistēmu;

4)

“pisuāra iekārta” ir kompaktpisuārs, pisuārs, bezūdens pisuārs vai pisuāra skalošanas sistēma;

5)

“pisuāra skalošanas iekārta” ir kompaktpisuārs, pisuārs vai pisuāra skalošanas sistēma;

6)

“kompaktpisuārs” ir sanitārtehniska ierīce, kurā skalošanas sistēma apvienota ar pisuāru funkcionālā vienībā, lai uzņemtu un aizskalotu cilvēka urīnu, novadot to uz kanalizācijas sistēmu;

7)

“pisuārs” ir sanitārtehniska ierīce, kas uzņem urīnu un izmanto ūdeni, lai to aizskalotu un novadītu uz kanalizācijas sistēmu;

8)

“plākšņveida pisuārs” ir sanitārtehniska ierīce ar skalošanas sistēmu vai bez tās un kura sastāv no grīdas kanāla un plātnes vai pie sienas piestiprinātas plāksnes un paredzēta tam, lai uzņemtu urīnu un ūdeni, ko izmanto aizskalošanai un novadīšanai uz kanalizācijas sistēmu;

9)

“bezūdens pisuārs” ir sanitārtehniska ierīce, kas paredzēta urīna uzņemšanai un novadīšanai uz kanalizācijas sistēmu un kura darbojas bez ūdens;

10)

“skalošanas sistēma” – gan attiecībā uz klozetpodu, gan pisuāra skalošanas iekārtu – ir ar iebūvētu signālcaurules savienojumu aprīkota skalošanas tvertne vai ierīce, kas uzskatāma par tikpat efektīvu ierīci, un ieplūdes/izplūdes ierīces vai skalošanas spiedvārsts;

11)

“ūdens taupīšanas ierīce” ir skalošanas ierīce, kas ļauj daļu no pilnā skalošanas apjoma aizskalot, izmantojot divkāršās darbības mehānismus (pārtrauktie) vai divkāršās kontroles mehānismus (divkāršā skalošana);

12)

“pilns skalošanas apjoms” ir kopējais ūdens apjoms, kas skalošanas cikla laikā izplūst no skalošanas sistēmas;

13)

“samazināts skalošanas apjoms” ir tāda daļa no pilnā skalošanas apjoma, kas skalošanas cikla laikā izplūst no ūdens taupīšanas ierīces un nav lielāka par divām trešdaļām no pilna skalošanas apjoma;

14)

“vidējs skalošanas apjoms” ir viena pilna skalošanas apjoma un trīs samazinātu skalošanas apjomu vidējais aritmētiskais rādītājs, ko aprēķina, izmantojot pielikuma 1. papildinājumā noteikto metodiku;

15)

“skalošanas kontrole pēc pieprasījuma” ir tādas sanitārtehniskas ierīces skalošanas ietaise, ko lietotājs var darbināt manuāli, ar rokturi, sviru, pogu, kājas pedāli vai citu līdzvērtīgu skalošanas palaidējmehānismu, vai arī sensoru, kas konstatē sanitārtehniskās ierīces lietojumu;

16)

“regulētājierīce” ir ierīce, ar ko var noregulēt pilnu skalošanas sistēmas skalošanas apjomu un – attiecīgā gadījumā – samazinātu skalošanas sistēmas skalošanas apjomu.

3. pants

Kritēriji Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzētā ES ekomarķējuma piešķiršanai produktam, kas ietilpst šā lēmuma 1. pantā noteiktajā produktu grupā “klozetpodi un pisuāri”, kā arī ar tiem saistītās novērtēšanas un pārbaudes prasības ir izklāstītas pielikumā.

4. pants

Kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības, kas izklāstītas pielikumā, ir spēkā četrus gadus no 2013. gada 7. novembra.

5. pants

Administratīvos nolūkos produktu grupai “klozetpodi un pisuāri” piešķirtais koda numurs ir 41.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

ES EKOMARĶĒJUMA KRITĒRIJI UN NOVĒRTĒŠANAS PRASĪBAS

Kritēriji, kas jāizpilda, lai tualetes podu un pisuāru iekārtām piešķirtu ES ekomarķējumu:

1.

Efektīvs ūdens izmantojums

2.

Produkta raksturlielumi

3.

Aizliegta vai ierobežota lietojuma vielas un maisījumi

4.

Izejvielas – ilgtspējīgi apsaimniekoti meži

5.

Produkta lietošanas ilgums

6.

Samazināta ietekme pēc produkta dzīves cikla beigām

7.

Uzstādīšanas norādījumi un lietošanas instrukcija

8.

Informācija ES ekomarķējumā

1. tabulā ir norādīta dažādo kritēriju piemērojamība katrai klozetpodu un pisuāru iekārtu kategorijai.

Konkrētas novērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas katram kritērijam atsevišķi.

Ja pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz deklarācijas, dokumentācija, analīžu rezultāti, testēšanas pārskati vai citas liecības par kritēriju ievērošanu, tos var sagatavot pieteikuma iesniedzējs vai tā piegādātāji, vai abi.

Ja iespējams, testēšanu izdara laboratorijās, kuras atbilst Eiropas standarta EN ISO 17025 vai tam ekvivalenta standarta vispārīgajām prasībām.

Vajadzības gadījumā var izmantot citas testēšanas metodes nekā tās, kas norādītas katram kritērijam, ja pieteikumu novērtējošā kompetentā iestāde atzīst šādas metodes par ekvivalentām.

Attiecīgā gadījumā kompetentās iestādes var pieprasīt apliecinošus dokumentus un var veikt neatkarīgas verifikācijas.

Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka produkts atbilst tās/to valsts(-u) juridiskajām prasībām, kurā(-ās) to paredzēts laist tirgū.

Testēšanas standartos kompaktpodus, klozetpodu tvertnes, pisuārus un skalošanas sistēmas izšķir pēc klases vai veida, vai pēc abiem. Produkta attiecīgo(-ās) klasi(-es) vai veidu(-us) paziņo kompetentajai iestādei, kura pieteikumu novērtē, un visus veicamos testus izdara tai produkta klasei un/vai veidam, kuru pieteikuma iesniedzējs ir paziņojis saskaņā ar attiecīgo standartu.

1.   tabula

Dažādo kritēriju piemērojamība katrai klozetpodu un pisuāru iekārtu kategorijai

Klozetpodu un pisuāru iekārtas

Kritēriji

Kompaktpodi

Klozetpodu tvertnes

Klozetpodu skalošanas sistēmas

Kompaktpisuāri

Pisuāri

Bezūdens pisuāri

Pisuāru skalošanas sistēmas

1. a)

– Pilns skalošanas apjoms

x

x

x

x

x

 

x

1. b)

– Taupīgs ūdens izmantojums

x

x

x

x

x

 

x

1. c)

– Vidējs skalošanas apjoms

x

x

x

 

 

 

 

1. d)

– Regulējams skalošanas apjoms

x

 

x

x

 

 

x

2. a)

– Skalošanas sistēmām izvirzītās prasības

x

 

x

x

 

 

x

2. b)

– Skalošanas raksturlielumi

x

x

 

x

x

 

 

2. c)

– Bezūdens pisuāriem izvirzītās prasības

 

 

 

 

 

x

 

3. a)

– Bīstamās vielas un maisījumi

x

x

x

x

x

x

x

3. b)

– Vielas, kas ietvertas sarakstā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (1) 59. panta 1. punktu

x

x

x

x

x

x

x

4.

– Izejvielas – ilgtspējīgi apsaimniekoti meži

x

x

x

x

x

x

x

5. a)

– Rezerves daļu remonta iespējas un pieejamība

x

x

x

x

x

x

x

5. b)

– Garantija

x

x

x

x

x

x

x

6.

– Samazināta ietekme pēc produktu dzīves cikla beigām

x

x

x

x

x

x

x

7.

– Uzstādīšanas norādījumi un lietošanas instrukcija

x

x

x

x

x

x

x

8.

– Informācija ES ekomarķējumā

x

x

x

x

x

x

x

1. kritērijs.   Efektīvs ūdens izmantojums

a)   Pilns skalošanas apjoms

Pilns skalošanas apjoms neatkarīgi no ūdens spiediena klozetpodu un pisuāru skalošanas iekārtām, tās laižot tirgū, nepārsniedz 2. tabulā norādīto vērtību.

2.   tabula

Klozetpodu iekārtu un pisuāru skalošanas iekārtu pilna skalošanas apjoma maksimālā robežvērtība

Produkts

Pilns skalošanas apjoms (l noskalojuma)

Klozetpoda iekārta

6,0

Pisuāra skalošanas iekārta

1,0

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un precīzi norāda produkta nominālo pilno skalošanas apjomu (l noskalojuma), kā arī iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar attiecīgajos EN standartos konkrētajam produkta veidam norādīto testēšanas procedūru (sk. 3. tabulu). Plākšņveida pisuāriem pilns skalošanas apjoms ir ūdens, ko notecina pa nepārtrauktu sienu 60 cm platumā.

3.   tabula

EN standarti, kas jāņem vērā, mērot klozetpodu un pisuāru iekārtu pilnu skalošanas apjomu

Produkts

Standarts

Standarta nosaukums

Kompaktpodi un podu tvertnes

EN 997

Klozetpodi un klozeta komplekti ar korpusā iebūvētu sifonu

Kompaktpisuāri un pisuāri

EN 13407

Pie sienas stiprināmie pisuāri. Funkcionālās prasības un testēšanas metodes

Skalošanas sistēmas, kas sastāv no skalošanas tvertnes

EN 14055

Klozetpodu un pisuāru skalojamā ūdens tvertnes

Skalošanas sistēmas, kas sastāv no manuāla spiedienskalošanas vārsta

EN 12541

Sanitāro mezglu aprīkojums. Spiedienskalošanas vārsti un automātiskie pisuāru noslēgvārsti PN 10

Skalošanas sistēmas, kas sastāv no manuāla spiedienskalošanas vārsta

EN 15091

Sanitārtehniskā armatūra. Elektroniski atverami un aizverami krāni

b)   Taupīgs ūdens izmantojums

Gan kompaktpodi ar pilnu skalošanas apjomu, kas pārsniedz 4,0 litrus, gan klozetpodu skalošanas sistēmas, ir aprīkoti ar ūdens taupīšanas ierīci. Tos laižot tirgū, samazināts skalošanas apjoms, ko panāk, darbinot ūdens taupīšanas ierīci, neatkarīgi no ūdens spiediena, nepārsniedz 3,0 l noskalojuma.

Klozetpoda tvertnēs var izmantot ūdens taupīšanas ierīci, kurā samazināts skalošanas apjoms, ko panāk, darbinot ūdens taupīšanas ierīci, neatkarīgi no ūdens spiediena, nepārsniedz 3,0 l noskalojuma.

Kompaktpisuāros un pisuāru skalošanas sistēmās ir uzstādīta atsevišķos gadījumos izmantojama skalošanas kontrolsvira. Ar skalošanas sistēmu aprīkotos plāķšņveida pisuāros ir atsevišķi lietojama skalošanas kontrolsvira, kas regulē noskalojumu uz nepārtrauktās sienas ne vairāk kā 60 cm platumā.

Pisuāros drīkst izmantot atsevišķi lietojamu noskalojuma kontrolsviru. Plākšņveida pisuāros, kas nav aprīkoti ar skalošanas sistēmu, drīkst izmantot atsevišķi lietojamu skalošanas kontrolsviru, kas jānovieto uz nepārtrauktās sienas ne vairāk kā 60 cm platumā.

Ar sensoru aprīkota skalošanas kontrolsvira nepieļauj nevajadzīgu mehānisma iedarbināšanu un nodrošina skalošanu tikai pēc produkta faktiskās lietošanas.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz dokumentāciju, kurā aprakstīta produktā izmantotā tehnoloģija vai ierīce. Attiecībā uz klozetpodu iekārtām pieteikuma iesniedzējs precīzi norāda produkta samazinātu skalošanas apjomu (l noskalojuma) un iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kas attiecīgajos EN standartos norādīta konkrētajam produkta veidam (sk. 4. tabulu). Attiecībā uz produktiem, kuros ir ar sensoru aprīkota skalošanas svira, pieteikuma iesniedzējs sniedz īsu tādu pasākumu aprakstu, kas veikti, lai nepieļautu nevajadzīgu produkta mehānisma iedarbināšanu, un nodrošina skalošanas aktivizēšanu tikai pēc produkta faktiskās lietošanas.

4.   tabula

EN standarti, kas jāievēro, mērot klozetpodu iekārtu samazinātu skalošanas apjomu

Produkts

Standarts

Standarta nosaukums

Kompaktpodi un podu tvertnes

EN 997

Klozetpodi un klozeta komplekti ar korpusā iebūvētu sifonu

Klozetpoda ūdens skalošanas sistēma, kas sastāv no skalošanas tvertnes

EN 14055

Klozetpodu un pisuāru skalojamā ūdens tvertnes

c)   Vidējs skalošanas apjoms

Vidējs skalošanas apjoms klozetpoda iekārtā, to laižot tirgū, ir aprēķināts pēc 1. papildinājumā norādītās metodikas un nepārsniedz 3,5 l noskalojuma. Šī prasība neattiecas uz kompaktpodiem ar pilnu skalošanas apjomu 4,0 litri vai mazāk.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, precīzi norāda aprēķināto vidējo produkta skalošanas apjomu (l noskalojuma) un iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar 1. papildinājumā norādīto metodiku.

d)   Regulējams skalošanas apjoms

Skalošanas sistēmas ir aprīkotas ar regulētājierīci, kas ļauj personai, kura veic uzstādīšanu, regulēt skalošanas apjomu, ņemot vērā kanalizācijas sistēmas vietējos apstākļus. Pilns skalošanas apjoms pēc regulēšanas pabeigšanas saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem klozetpodu iekārtām nepārsniedz 6 l noskalojuma vai 4 l noskalojuma, ja kompaktpods nav aprīkots ar ūdens taupīšanas ierīci, un pisuāru skalošanas iekārtām – 1 l noskalojuma. Samazināts skalošanas apjoms pēc regulēšanas pabeigšanas saskaņā ar uzstādīšanas norādījumiem klozetpodu iekārtām nepārsniedz 3 l noskalojuma.

Ja skalošanas sistēma sastāv no skalošanas tvertnes, pilnu maksimālo skalošanas apjomu pēc regulēšanas pabeigšanas norāda uz skalošanas tvertnes ar ūdens līniju vai ūdens atzīmi.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz dokumentāciju, kurā aprakstīta produktā izmantotā tehnoloģija vai ierīce.

2. kritērijs.   Produkta raksturlielumi

a)   Skalošanas sistēmām izvirzītās prasības

Skalošanas sistēmas atbilst attiecīgo 5. tabulā uzskaitīto EN standartu prasībām. Šis kritērijs neattiecas uz attiecīgo 5. tabulā minēto EN standartu iedaļām par pilnas skalošanas un samazinātas skalošanas apjomiem.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kura attiecīgajos EN standartos norādīta konkrētajam produkta veidam (sk. 5. tabulu).

5.   tabula

Skalošanas sistēmas atbilstība EN standartam

Skalošanas sistēma

Standarts

Standarta nosaukums

Klozetpodu un pisuāru skalojamā ūdens tvertnes

EN 14055

Klozetpodu un pisuāru skalojamā ūdens tvertnes

Manuāli klozetpodu un pisuāru spiedienskalošanas vārsti

EN 12541

Sanitāro mezglu aprīkojums. Spiedienskalošanas vārsti un automātiskie pisuāru noslēgvārsti PN 10

Klozetpodu un pisuāru bezkontakta spiedienskalošanas vārsti

EN 15091

Sanitārtehniskā armatūra. Elektroniski atverami un aizverami krāni

b)   Skalošanas raksturlielumi

Kompaktpodu un kompaktpisuāru, klozetpoda tvertņu un pisuāru skalošanas raksturlielumi atbilst attiecīgo 6. tabulā norādīto EN standartu prasībām.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kas attiecīgajos EN standartos norādīta konkrētajam produkta veidam (sk. 6. tabulu). Kompaktpodiem un klozetpodu tvertnēm, uz kurām neattiecas neviens ES standarts, ir tādi skalošanas raksturlielumi, kas līdzinās tādas līdzvērtīgas klases un veida raksturlielumiem, uz kuriem attiecas standarts EN 997. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kas standartā EN 997 norādīta līdzvērtīgas kategorijas un veida produktiem. Kompaktpisuāriem un pisuāriem, uz kuriem neattiecas neviens ES standarts, ir tādi skalošanas raksturlielumi, kas līdzīgi tādas līdzvērtīgas kategorijas un veida raksturlielumiem, uz kuriem attiecas standarts EN 13407. Šādā gadījumā pieteikuma iesniedzējs iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar testēšanas procedūru, kas standartā EN 13407 norādīta līdzvērtīgas kategorijas un veida produktiem.

6.   tabula

Produkta skalošanas raksturlielumu atbilstība EN standartam

Produkts

Standarts

Standarta nosaukums

Kompaktpodi un klozetpodu tvertnes

EN 997

Klozetpodi un klozeta komplekti ar korpusā iebūvētu sifonu

Kompaktpisuāri un pisuāri

EN 13407

Pie sienas stiprināmie pisuāri. Funkcionālās prasības un testēšanas metodes

c)   Bezūdens pisuāriem izvirzītās prasības

Bezūdens pisuāri atbilst 2. papildinājumā definētajām prasībām.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz tādu testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar 2. papildinājumā izklāstīto testēšanas procedūru. Tiek pieņemta arī jebkura cita tamlīdzīga metodika, kas apliecina, ka ir ievērotas 2. papildinājumā izklāstītās prasības.

3. kritērijs.   Aizliegta vai ierobežota lietojuma vielas un maisījumi

a)   Bīstamās vielas un maisījumi

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktu ES ekomarķējumu nedrīkst piešķirt nevienam ražojumam, nedz tā izstrādājumam, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1907/2006 3. panta 3. punktā, vai tā homogēnai detaļai, kura satur vielas, kas atbilst kritērijiem par iekļaušanu 7. tabulā norādīto bīstamības apzīmējumu vai riska frāžu klasifikācijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2) vai Padomes Direktīvu 67/548/EEK (3), vai vielas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. pantā. Ja robežvērtība, pēc kuras vielu vai maisījumu klasificē kādā bīstamības klasē, atšķiras no riska koda robežvērtības, tad ņem vērā pirmo robežvērtību. 7. tabulā minētie riska kodi galvenokārt attiecas uz vielām. Tomēr, ja nevar iegūt informāciju par vielu, piemēro maisījumu klasifikācijas noteikumus. 3. kritērija a) punkts neattiecas uz tādām vielām vai maisījumiem, kas pārstrādē maina īpašības (piemēram, zaudē bioloģisko pieejamību vai ar kurām notiek tādas ķīmiskas pārvērtības, kas novērš iepriekš konstatēto bīstamību).

7.   tabula

Bīstamības apzīmējumi un riska kodi

Bīstamības apzīmējums

Riska kods

H300 Norijot iestājas nāve

R28

H301 Toksisks, ja norīts

R25

H304 Norijot vai iekļūstot elpvados, var izraisīt nāvi

R65

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

R27

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

R24

H330 Ieelpojot iestājas nāve

R23/26

H331 Ieelpojot ir toksisks

R23

H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R46

H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R68

H350 Var izraisīt vēzi

R45

H350i Ieelpojot var izraisīt vēzi

R49

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

R40

H360F Var negatīvi ietekmēt auglību

R60

H360D Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R61

H360FD Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/61/60-61

H360Fd Var negatīvi ietekmēt auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/63

H360Df Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R61/62

H361f Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R62

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R63

H361fd Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R62-63

H362 Var nodarīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam

R64

H370 Izraisa orgānu bojājumus

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Var izraisīt orgānu bojājumus

R68/20/21/22

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

R48/25/24/23

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

R48/20/21/22

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

R50

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R50-53

H411 Toksisks ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R51-53

H412 Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R52-53

H413 Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem

R53

EUH059 Bīstams ozona slānim

R59

EUH029 Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes

R29

EUH031 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes

R31

EUH032 Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes

R32

EUH070 Toksisks saskarē ar acīm

R39-41

Robežkoncentrācija vielām vai maisījumiem, kuriem varētu tikt piešķirti vai ir piešķirti 7. tabulā uzskaitītie bīstamības apzīmējumi vai riska kodi un kas atbilst kritērijiem par klasifikāciju bīstamības klasēs vai kategorijās, un vielām, kuras atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a), b) vai c) punktā minētajiem kritērijiem, nedrīkst būt lielāka par vispārīgo vai specifisko robežkoncentrāciju, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu. Ja tiek noteikta specifiskā robežkoncentrācija, tai jābūt lielākai par vispārīgo robežkoncentrāciju.

Robežkoncentrācija vielām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta d), e) vai f) punktā minētajiem kritērijiem, nedrīkst pārsniegt 0,1 % no masas.

Galaproduktu nemarķē ar bīstamības apzīmējumu.

Attiecībā uz klozetpodu un pisuāru iekārtām 8. tabulā minētajām vielām/sastāvdaļām nepiemēro Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktā minēto pienākumu, jo tām piemēro minētās regulas 6. panta 7. punktu.

8.   tabula

Vielas/sastāvdaļas, uz kurām attiecas atkāpe

Viela/sastāvdaļa

Bīstamības apzīmējumi un riska kodi

Izstrādājumi, kuru svars mazāks par 25 g

Visi bīstamības apzīmējumi un riska kodi

Saliktu izstrādājumu viendabīgas detaļas, kuru svars mazāks par 25 g

Visi bīstamības apzīmējumi un riska kodi

Niķelis visos nerūsējošā tērauda veidos

H351, H372 un R40/48/23

Klozetpodu un pisuāru iekārtu elektroniskās detaļas, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES (4) 4. panta prasībām

Visi bīstamības apzīmējumi un riska kodi

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstības deklarāciju, kas apliecina ražojuma, tā izstrādājuma vai tā homogēnās detaļas atbilstību 3. kritērija a) punktam, un saistīto dokumentāciju, piemēram, tā piegādātāju parakstītas atbilstības deklarācijas par to, ka neviena viela vai materiāls nav klasificēts nevienā bīstamības klasē, kas būtu saistīta ar 7. tabulā minētajiem bīstamības apzīmējumiem, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, ciktāl to var secināt vismaz pēc informācijas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VII pielikuma prasībām. Papildus šai deklarācijai iesniedz kopsavilkumu par attiecīgajām raksturīgajām iezīmēm, kas saistītas ar 7. tabulā minētajiem bīstamības apzīmējumiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikuma 10., 11. un 12. iedaļā noteikto detalizācijas pakāpi.

Informāciju par būtiskām vielu īpašībām var iegūt ne vien testēšanā, bet arī ar citiem līdzekļiem, piemēram, izmantojot tādas alternatīvas kā in vitro metode, struktūru aktivitātes kvantitatīvā novērtējuma modeļi, veicot grupēšanu vai izvērtējot līdzības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XI pielikumu. Īpaši ieteicams koplietot attiecīgos datus visā piegādes ķēdē.

Informāciju sniedz par galaproduktā izmantoto vielu vai maisījumu formu vai agregātstāvokli.

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1907/2006 IV un V pielikumā uzskaitītajām vielām, uz kurām neattiecas reģistrēšanas pienākums, kas paredzēts minētās regulas 2. panta 7. punkta a) un b) apakšpunktā, pietiek ar to, ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību 3. kritērija a) punktam.

b)   Vielas, kas ietvertas sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu

No Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktā minētā izņēmuma nepiešķir atkāpi vielām, kas identificētas par tādām, kas rada ļoti lielas bažas, un ir iekļautas apzināmo vielu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (5) 59. panta 1. punktu un kuras maisījumos ražojuma vai salikta ražojuma viendabīgā detaļā ir koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 %. Gadījumos, kad koncentrācija ir mazāka par 0,1 %, piemēro konkrēto robežkoncentrāciju, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu.

Novērtēšana un verifikācija. Atsauci uz to vielu sarakstu, kas identificētas kā ļoti bīstamas vielas, izdara piemērošanas dienā. Attiecībā uz vielām vai maisījumiem pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību 3. kritērija b) punktam, kā arī saistītu dokumentāciju, tostarp vielu piegādātāju parakstītas atbilstības deklarācijas un attiecīgu drošības datu lapu kopijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu. Vielu un maisījumu koncentrācijas robežvērtības norāda drošības datu lapās atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantam.

4. kritērijs.   Izejvielas – ilgtspējīgi apsaimniekoti meži

Koksne vai koksnes daļas, ko izmanto klozetpodos un pisuāros, var būt pārstrādāts vai neapstrādāts materiāls.

Uz neapstrādātu koksni attiecas derīgi ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sertifikāti, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai līdzvērtīga.

Tomēr, ja sertifikācijas sistēma ļauj vienā produktā vai produkta veidā vienlaicīgi izmantot sertificētu un nesertificētu materiālu, nesertificētā materiāla proporcionālais daudzums nedrīkst būt lielāks par 50 %. Šādam nesertificētam materiālam piemēro verifikācijas sistēmu, kas nodrošina, ka tas ir iegūts likumīgi un atbilst citām sertifikācijas sistēmas prasībām attiecībā uz nesertificēto materiālu.

Sertifikācijas iestādes, kas izdod meža apsaimniekošanas un/vai piegādes ķēdes sertifikātus, ir akreditējusi/atzinusi attiecīgā sertifikācijas sistēma.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbilstošu dokumentāciju, kurā norādīts klozetpodos un pisuāros izmantotās koksnes vai koksnes daļu veids, daudzums un izcelsme.

Ja izmanto neapstrādātu koksni, uz to attiecas derīgi ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un piegādes ķēdes sertifikāti, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai līdzvērtīga. Ja vienā produktā vai produkta veidā ir izmantots nesertificēts materiāls, jāiesniedz apliecinājums, ka nesertificētā materiāla daudzums ir mazāks par 50 % un ka tam piemēro verifikācijas sistēmu, kas nodrošina, ka tas ir iegūts likumīgi un atbilst citām sertifikācijas sistēmas prasībām attiecībā uz nesertificēto materiālu.

5. kritērijs.   Produkta lietošanas ilgums

a)   Rezerves daļu remonta iespējas un pieejamība

Produkts ir konstruēts tā, lai attiecīgajā gadījumā galalietotājs vai santehniķis tā nomaināmos komponentus varētu viegli aizstāt. Informāciju par to, kurus elementus var aizstāt, skaidri norāda produktam pievienotajā informācijas lapā drukātā vai elektroniskā veidā, vai abējādi. Turklāt pieteikuma iesniedzējs sniedz skaidrus norādījumus, lai attiecīgā gadījumā galalietotājs vai santehniķis varētu veikt pamatremontu.

Pieteikuma iesniedzējs turklāt nodrošina, lai oriģinālās vai tām līdzvērtīgas rezerves daļas būtu pieejamas vismaz desmit gadus no produkta iegādes dienas.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz produkta informācijas lapas paraugu vai paraugus drukātā vai elektroniskā veidā, vai abējādi.

b)   Garantija

Uz produktu attiecas vismaz piecu gadu garantija remontam vai nomaiņai.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz garantijas nosacījumu paraugu.

6. kritērijs.   Samazināta ietekme pēc produkta dzīves cikla beigām

Plastmasas detaļas, kuru svars ir 25 g vai lielāks, marķē saskaņā ar standartā EN ISO 11469 paredzētajām prasībām, lai materiālus pēc dzīves cikla beigām varētu identificēt pārstrādei, reģenerēšanai vai iznīcināšanai.

Bezūdens pisuāros izmanto vieglu bioloģiski noārdošos šķīdumu, vai arī tie darbojas pilnīgi bez tā.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām. Turklāt pieteikuma iesniedzējs iesniedz dokumentāciju, kurā aprakstīta bezūdens pisuāros izmantotā tehnoloģija, un – gadījumos, kad izmantots šķīdums, – testēšanas ziņojumu, kurā ir informācija par šķīduma vieglu bioloģisko noārdīšanos, definīcija un testēšanas metodes, kas atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 paredzētas “Rokasgrāmatā par klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kritēriju piemērošanu” (6).

7. kritērijs.   Uzstādīšanas norādījumi un lietošanas instrukcija

Produktam ir pievienoti atbilstoši uzstādīšanas norādījumi un lietošanas instrukcija, kuros sniegta visa tehniskā informācija, kas vajadzīga, lai to pareizi uzstādītu, un ieteikumi, kā produktu pareizi un videi nekaitīgā veidā izmantot un nodrošināt tā apkopi. Uzstādīšanas norādījumos un lietošanas instrukcijā uz produkta iepakojuma vai tam pievienotajā dokumentācijā drukātā veidā vai elektroniskā formātā iekļauj vismaz šādas norādes un informāciju:

a)

atbilstošus uzstādīšanas norādījumus, tostarp:

attiecībā uz podu tvertnēm, pisuāriem un skalošanas sistēmām, kas laistas tirgū atsevišķi, – informāciju, ar kuriem produktiem tie kombinējami, lai iegūtu pilnībā funkcionējošu ierīci, kas taupa ūdeni,

informāciju par to, attiecībā uz kādu(-ām) klasi(-ēm) vai veidu(-iem) produkts ir testēts,

informāciju par to, kādiem konkrētiem darba spiedieniem šis produkts ir paredzēts,

informāciju par to, kāda veida kanalizācijas sistēmās atbilstoši standartam EN 12056 šo produktu var izmantot,

informāciju, kā regulēt skalošanas apjomu un kā tas ietekmē atlikušo ūdens līmeni un uzpildes ūdens līmeni,

atgādni par vajadzību pirms produktu uzstādīšanas iepazīties ar attiecīgajiem valsts un vietējiem noteikumiem;

b)

informāciju, ar ko paziņo, ka galvenā ietekme uz vidi ir saistīta ar ūdens patēriņu, un ieteikumus, kā, racionāli izmantojot ūdeni, var cik vien iespējams samazināt ietekmi uz vidi, jo īpaši informāciju par pareizu produkta lietošanu, lai cik vien iespējams samazinātu ūdens patēriņu;

c)

informāciju – paziņojumu, ka ražojumam piešķirts ES ekomarķējums, un – papildus vispārīgajai informācijai blakus ES ekomarķējuma logo – īsu un konkrētu paskaidrojumu, ko minētais marķējums nozīmē;

d)

pilnu skalošanas apjomu – l noskalojuma (testēts atbilstoši 1. kritērija a) punktā minētajam);

e)

tādu klozetpodu iekārtu gadījumā, kas aprīkotas ar ūdens taupīšanas ierīci vai kurās šādu ierīci var izmantot, – samazinātu un vidēju skalošanas apjomu (l noskalojuma) (testēts attiecīgi atbilstoši 1. kritērija b) punktā un 1. kritērija c) punktā minētajam);

f)

laižot tirgū atsevišķi klozetpoda tvertnes un pisuārus, informāciju – paziņojumu, ka, lai iegūtu pilnībā funkcionējošu iekārtu, kas taupa ūdeni, produkts kombinējams ar tādu piemērotu skalošanas sistēmu, kam piešķirts ekomarķējums, jo īpaši norādot skalošanas sistēmas pilnu skalošanas apjomu un – attiecīgā gadījumā – arī samazinātu un vidēju skalošanas apjomu;

g)

laižot tirgū atsevišķi skalošanas sistēmas, informāciju – paziņojumu, ka, lai iegūtu pilnībā funkcionējošu iekārtu, kas taupa ūdeni, produkts kombinējams ar tādu piemērotu klozetpoda tvertni un/vai pisuāru, kam piešķirts ekomarķējums, jo īpaši norādot klozetpoda tvertnes un/vai pisuāra pilnu skalošanas apjomu un – attiecīgā gadījumā – arī samazinātu un vidēju skalošanas apjomu;

h)

ieteikumus par atbilstošu produkta lietošanu un apkopi, sniedzot visus attiecīgos norādījumus, jo īpaši:

ieteikumus par produktu lietošanu un apkopi,

informāciju par to, kuras rezerves daļas ir nomaināmas,

norādījumus par starpliku un citas armatūras nomaiņu, ja produktā ir noplūde,

ieteikumus par produkta tīrīšanu ar atbilstošiem instrumentiem un tīrīšanas līdzekļiem, lai nesabojātu produkta virsmu;

i)

norādījumus par bezūdens pisuāru apkopes režīmu, tostarp attiecīgā gadījumā informāciju par to, kā saglabāt un lietot nomaināmo kaseti un kā un kad to nomainīt, kā arī pakalpojuma sniedzēju sarakstu regulāras apkopes veikšanai;

j)

attiecībā uz bezūdens pisuāriem atbilstošus ieteikumus par nomaināmo kasešu pārstrādi, jo īpaši precīzi norādot ieviesto(-ās) atpakaļpieņemšanas shēmu(-as);

k)

ieteikumus par atbilstošu pārstrādi pēc produkta dzīves cikla beigām.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz lietošanas instrukcijas paraugu vai paraugus vai saiti uz ražotāja tīmekļa vietni, kurā atrodama minētā informācija, vai arī iesniedz abus.

8. kritērijs.   Informācija ES ekomarķējumā

Fakultatīvajā uzlīmē ar teksta logu ir šāds teksts:

ļoti efektīvs ūdens izmantojums un samazināts notekūdeņu apjoms,

ar šo ekomarķēto produktu jūs ietaupīsit ūdeni un naudu,

samazināta ietekme pēc produktu dzīves cikla beigām.

Norādījumi, kas jāievēro, izmantojot fakultatīvo uzlīmi ar teksta logu, atrodami sadaļā “Ekomarķējuma logotipu lietošanas vadlīnijas” (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo) tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf.

Novērtēšana un verifikācija. Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka produkts atbilst šīm prasībām, un iesniedz uzlīmes paraugu.


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.

(4)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

1. papildinājums

Metodika vidējā skalošanas apjoma mērīšanai un aprēķināšanai

1.   Testēšanas metodes

Veiciet klozetpoda vai tā iekārtas montāžu, ievērojot ražotāja sniegtos norādījumus par produkta montāžu. Klozetpodu tvertņu montāžu veic, pievienojot testējamo skalošanas ūdens sistēmu, kā aprakstīts attiecīgajos EN standartos.

Uzstādiet samontēto iekārtu attiecīgi uz stingras līdzenas horizontālas vai vertikālas virsmas.

Ieejas vārstu savienojiet ar ūdenspadeves vārstu, kura statiskais ūdens spiediens ir 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar), un atgrieziet ūdenspadeves vārstu. Atstājiet ūdenspadeves vārstu atvērtu visu testa veikšanas laiku.

Darbiniet pilna skalošanas mehānisma kontrolsviru, savāciet padoto ūdeni un izlejiet to.

1.1.   Pilna skalojamā ūdens daudzuma novērtēšana

Darbiniet pilna skalošanas mehānisma kontrolsviru un savāciet padoto ūdeni.

Izmēriet tā daudzumu, izmantojot kalibrētu tvertni.

Pierakstiet izmērīto daudzumu.

Veiciet testu trīs reizes.

Ja iegūtā ūdens daudzums atšķiras, pilnu skalojamā ūdens apjomu (Vf) aprēķiniet kā visu trīs pierakstīto daudzumu vidējo aritmētisko rādītāju.

1.2.   Samazināta skalojamā ūdens daudzuma novērtēšana

Darbiniet pilna skalošanas mehānisma kontrolsviru un savāciet padoto ūdeni.

Izmēriet tā daudzumu, izmantojot kalibrētu tvertni.

Pierakstiet izmērīto daudzumu.

Veiciet testu trīs reizes.

Ja iegūtā ūdens daudzums atšķiras, samazināto skalojamā ūdens apjomu (Vr) aprēķiniet kā visu trīs pierakstīto daudzumu vidējo aritmētisko rādītāju.

2.   Vidējā skalojamā ūdens apjoma aprēķināšana

Vidējo skalojamā ūdens apjomu (Va) aprēķiniet šādi:

Formula

2. papildinājums

Prasības, kas piemērojamas bezūdens pisuāriem un testēšanas metodēm

1.   Bezūdens pisuāriem izvirzītās prasības

Bezūdens pisuāriem veic visus šādus testus:

slodzes izturības testu,

kanalizācijas testu,

hermētiskuma testu un

netīrā gaisa un ūdens atplūdes novēršanas testu.

2.   Bezūdens pisuāriem piemērojamās testēšanas metodes

2.1.   Slodzes izturības tests

Uzskata, ka bezūdens pisuāri ir izturējuši slodzes izturības testu, ja tie atbilst tādām slodzes izturībai izvirzītajām prasībām un ir izturējuši statiskās slodzes testu, kas līdzīgas standartā EN 13407 noteiktajām. Tiek pieņemta jebkura līdzvērtīga metode.

2.2.   Kanalizācijas tests

Uzskata, ka bezūdens pisuāri ir izturējuši kanalizācijas testu, ja tie atbilst tādām ūdens drenēšanai izvirzītajām prasībām un ir izturējuši ūdens drenēšanas testu, kas līdzīgas standartā EN 14688 noteiktajām. Standartā EN 14688 noteiktais tests ir paredzēts izlietnēm, tāpēc tiek pieņemts jebkāds pielāgots tests, kas atbilst bezūdens pisuāru testēšanas mērķim. Tiek pieņemta jebkura līdzvērtīga metode.

2.3.   Hermētiskuma tests

Uzskata, ka bezūdens pisuāri ir izturējuši hermētiskuma testu, ja viss tajos ielietais šķidrums tiek aizvadīts tikai caur izejas savienojuma cauruli. Lai noteiktu iespējamo noplūdi, šajā testā izmanto iekrāsotu ūdeni. Tiek pieņemta jebkura līdzvērtīga metode.

Pretējā gadījumā uzskata, ka bezūdens pisuāri ir izturējuši hermētiskuma testu, ja tie atbilst tādām prasībām par ūdens uzsūkšanos un ir izturējuši ūdens uzsūkšanās testu, kas līdzīgas standartā EN 13407 noteiktajām. Tiek pieņemta jebkura līdzvērtīga metode.

2.4.   Netīrā gaisa un ūdens atplūdes novēršanas tests

Uzskata, ka bezūdens pisuāri ir izturējuši netīrā gaisa un ūdens atplūdes novēršanas testu, ja tie atbilst tādām prasībām par aromātu necaurlaidīgumu un ūdens blīvējuma izturību pret spiedienu, kas līdzīgas standartā EN 1253-1 minētajām, attiecīgi izturot aromātu necaurlaidīguma un ūdens blīvējuma izturības pret spiedienu testu, kas līdzīgas standartā EN 1253-2 minētajām. Tiek pieņemta jebkura līdzvērtīga metode.


Top