EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0802

Komisijas Regula (ES) Nr. 802/2010 ( 2010. gada 13. septembris ), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK 10. panta 3. punktu un 27. pantu attiecībā uz sabiedrību darbības līmeni Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 241, 14.9.2010, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/802/oj

14.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 241/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 802/2010

(2010. gada 13. septembris),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK 10. panta 3. punktu un 27. pantu attiecībā uz sabiedrību darbības līmeni

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/16/EK par ostas valsts kontroli (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu un 27. pantu,

tā kā:

(1)

Sabiedrības darbības līmenis ir viens no vispārējiem rādītājiem, kas nosaka kuģa riska profilu.

(2)

Lai noteiktu sabiedrību darbības līmeni Direktīvas 2009/16/EK nozīmē, ir vajadzīgs, lai kuģa inspekcijā inspektori atzīmētu sabiedrībai piešķirto SJO numuru.

(3)

Lai novērtētu sabiedrības darbības līmeni, ir jāņem vērā visu to sabiedrības flotes kuģu trūkumu un aizturēšanas īpatsvars, kuri ir inspicēti Savienībā un teritorijā, uz kuru attiecas Parīzes Saprašanās memorands par ostas valsts kontroli (Parīzes SM).

(4)

Ir nepieciešams balstīties uz Parīzes SM piemērošanā gūto pieredzi sabiedrību darbības līmeņa novērtēšanas metodikā.

(5)

Publiski pieejamā tīmekļa vietnē publiskojot to sabiedrību sarakstu, kuru darbība ir zemā vai ļoti zemā līmenī, Komisijai ir jābalstās uz Eiropas Jūras drošības aģentūru, kas nodibināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1406/2002 (2).

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sabiedrību identifikācija

Dalībvalstis gādā par to, lai pēc SJO numura varētu identificēt sabiedrību, kā tā definēta Direktīvas 2009/16/EK 2. panta 18. punktā, ja kuģim ir jāievēro Starptautiskais drošības vadības kodekss (ISM kodekss), kas minēts Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS konvencija) IX nodaļā.

2. pants

Sabiedrības darbības līmeņa novērtēšanas kritēriji

1.   Lai novērtētu sabiedrības darbības līmeni, uz ko norādīts Direktīvas 2009/16/EK I pielikuma I daļas 1. punkta e) apakšpunktā, izmanto šīs regulas pielikumā iekļautos kritērijus.

2.   Sabiedrību darbības līmeni atjaunina ik dienas un aprēķina, balstoties uz darbību 36 mēnešu periodā pirms novērtējuma. Šim nolūkam aprēķinu veic, balstoties uz datiem, kas apkopoti no 2009. gada 17. jūnija. Ja ir pagājis mazāk par 36 mēnešiem kopš 2009. gada 17. jūnija, aprēķinus veic, balstoties uz pieejamiem datiem.

3.   Sabiedrības klasificē kā tādas, kurām ir ļoti zems, zems, vidējs vai augsts darbības līmenis, kā minēts pielikuma 3. punktā.

3. pants

Sabiedrību ar zemu vai ļoti zemu darbības līmeni sarakstu publiskošana

1.   Lai publiski pieejamā tīmekļa vietnē saskaņā ar Direktīvas 2009/16/EK 27. pantu regulāri publiskotu ziņas par sabiedrībām, kam ir zems vai ļoti zems darbības līmenis, Komisijai palīdz Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA).

2.   EMSA savā publiskajā tīmekļa vietnē ik dienas publicē un atjaunina šādu informāciju:

a)

to sabiedrību sarakstu, kuru darbības līmenis iepriekšējos 36 mēnešos vismaz trīs mēnešus no vietas bijis ļoti zems;

b)

to sabiedrību sarakstu, kuru darbības līmenis iepriekšējos 36 mēnešos vismaz trīs mēnešus no vietas bijis zems vai ļoti zems;

c)

to sabiedrību sarakstu, kuru darbības līmenis iepriekšējos 36 mēnešos vismaz trīs mēnešus no vietas bijis zems.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 13. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 131, 28.5.2009., 57. lpp.

(2)  OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.


PIELIKUMS

SABIEDRĪBAS DARBĪBAS LĪMEŅA KRITĒRIJI

(minēti Direktīvas 2009/16/EK 10. panta 3. punktā)

1.   Sabiedrības aizturēšanas indekss

Aizturēšanas indekss ir visu sabiedrības flotes kuģu aizturēšanas gadījumu skaita attiecība pret inspekciju skaitu visos sabiedrības kuģos iepriekšējos 36 mēnešos, salīdzinot ar vidusmēra aizturēšanas attiecību visiem Parīzes SM teritorijā inspicētajiem kuģiem iepriekšējos 36 mēnešos.

Aizturēšanas indekss uzskatāms par vidusmēra atkarībā no tā, vai tas iekļaujas divu procentpunktu robežās virs vai zem vidusmēra aizturēšanas attiecības visiem Parīzes SM teritorijā inspicētajiem kuģiem iepriekšējos 36 mēnešos.

Aizturēšanas indekss uzskatāms par augstāku par vidusmēra atkarībā no tā, vai tam ir vairāk nekā divi procentpunkti virs vidusmēra aizturēšanas attiecības visiem Parīzes SM teritorijā inspicētajiem kuģiem iepriekšējos 36 mēnešos.

Aizturēšanas indekss uzskatāms par zemāku par vidusmēra atkarībā no tā, vai tam ir vairāk nekā divi procentpunkti zem vidusmēra aizturēšanas attiecības visiem Parīzes SM teritorijā inspicētajiem kuģiem iepriekšējos 36 mēnešos.

Sabiedrības aizturēšanas indekss uzskatāms par augstāku par vidusmēra neatkarīgi no visiem citiem inspekciju rezultātiem, ja iepriekšējos 36 mēnešos par jebkuru minētās sabiedrības flotes kuģi ir izdots iebraukšanas aizlieguma rīkojums saskaņā ar Direktīvu 2009/16/EK.

2.   Sabiedrības trūkumu indekss

Trūkumu indekss ir visu sabiedrības flotes kuģu trūkumu kopējo punktu attiecība pret inspekciju skaitu visos sabiedrības kuģos iepriekšējo 36 mēnešu laikā, salīdzinot ar vidusmēra trūkumu attiecību visiem Parīzes SM teritorijā inspicētajiem kuģiem iepriekšējos 36 mēnešos.

Pirmās daļas nolūkam ar ISM kodu saistītajiem trūkumiem piemēro piecu punktu svērumu, bet citiem trūkumiem – viena punkta svērumu. Vidusmēra trūkumu attiecībai Parīzes SM teritorijā piemēro svērumu, ņemot vērā ar ISM kodu saistīto trūkumu un jebkuru citu trūkumu vidusmēra sastopamību vienā inspekcijā.

Trūkumu indekss uzskatāms par vidusmēra atkarībā no tā, vai tas iekļaujas divu procentpunktu robežās virs vai zem vidusmēra svērtā trūkumu rādītāja Parīzes SM teritorijā iepriekšējos 36 mēnešos.

Trūkumu indekss uzskatāms par augstāku par vidusmēra atkarībā no tā, vai tam ir vairāk nekā divi procentpunkti virs vidusmēra svērtā trūkumu rādītāja Parīzes SM teritorijā iepriekšējos 36 mēnešos.

Trūkumu indekss uzskatāms par zemāku par vidusmēra atkarībā no tā, vai tam ir vairāk nekā divi procentpunkti zem vidusmēra svērtā trūkumu rādītāja Parīzes SM teritorijā iepriekšējos 36 mēnešos.

3.   Sabiedrības darbības līmeņa matrica

Sabiedrības darbības līmeni klasificē šādi:

Aizturēšanas indekss

Trūkumu indekss

Sabiedrības darbības līmenis

augstāks par vidusmēra

augstāks par vidusmēra

ļoti zems

augstāks par vidusmēra

vidusmēra

zems

augstāks par vidusmēra

zemāks par vidusmēra

vidusmēra

augstāks par vidusmēra

zemāks par vidusmēra

augstāks par vidusmēra

vidusmēra

vidusmēra

vidējs

vidusmēra

zemāks par vidusmēra

zemāks par vidusmēra

vidusmēra

zemāks par vidusmēra

zemāks par vidusmēra

augsts

Tomēr, ja nav iepriekšēju ziņojumu par tās flotē veiktām inspekcijām vai tai netiek prasīts SJO numurs, tiek uzskatīts, ka sabiedrībai ir vidējs darbības līmenis.


Top