EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0035

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/35/ES ( 2010. gada 16. jūnijs) par pārvietojamām spiediena iekārtām un par Padomes Direktīvu 76/767/EEK, 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK un 1999/36/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 165, 30.6.2010, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/35/oj

30.6.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/35/ES

(2010. gada 16. jūnijs)

par pārvietojamām spiediena iekārtām un par Padomes Direktīvu 76/767/EEK, 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK un 1999/36/EK atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvas 1999/36/EK (1999. gada 29. aprīlis) par pārvietojamām spiediena iekārtām (3) pieņemšana bija pirmais solis centienos uzlabot pārvietojamo spiediena iekārtu pārvadājumu drošību, vienlaikus nodrošinot pārvietojamo spiediena iekārtu brīvu apriti vienotajā pārvadājumu tirgū.

(2)

Ņemot vērā norises pārvadājumu drošības jomā, ir nepieciešams atjaunināt dažus Direktīvas 1999/36/EK tehniskos noteikumus.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK (2008. gada 24. septembris) par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (4) dažu starptautisko nolīgumu noteikumu piemērošanu attiecināja arī uz iekšzemes pārvadājumiem, lai visā Savienībā saskaņotu noteikumus par bīstamo preču pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem.

(4)

Tāpēc ir nepieciešams attiecīgi atjaunināt Direktīvas 1999/36/EK noteikumus, lai nepieļautu pretrunīgu noteikumu pastāvēšanu, jo īpaši attiecībā uz pārvietojamo spiediena iekārtu atbilstības prasībām, atbilstības novērtēšanu un atbilstības novērtēšanas procedūrām.

(5)

Lai uzlabotu tādu pārvietojamo spiediena iekārtu drošību, kas apstiprinātas bīstamu kravu iekšzemes pārvadājumiem, un nodrošinātu šādu pārvietojamo spiediena iekārtu brīvu apriti, tostarp to laišanu tirgū, pieejamību tirgū un izmantošanu Savienībā, ir jāparedz sīki izstrādāti noteikumi, ar ko paredz dažādu pārvadātāju pienākumus un attiecīgajām iekārtām piemērojamās prasības.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 768/2008/EK (2008. gada 9. jūlijs) par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (5) izveido vispārīgu horizontāla rakstura sistēmu turpmākiem tiesību aktiem, ar ko saskaņo produktu tirdzniecības nosacījumus. Atbilstoši mērķim saskaņot noteikumus par produktu brīvu apriti šī sistēma iespēju robežās būtu jāpiemēro pārvietojamo spiediena iekārtu nozarei.

(7)

Lai netraucētu pārvadājumus starp dalībvalstīm un trešām valstīm, šo direktīvu nevajadzētu piemērot tādām pārvietojamām spiediena iekārtām, ko izmanto tikai bīstamu kravu pārvadājumiem starp Savienības un trešo valstu teritorijām.

(8)

Dažādu uzņēmēju, tostarp pārvietojamo spiediena iekārtu īpašnieku un pārvadātāju, pienākumiem vajadzētu būt skaidri definētiem atbilstoši pārvadājumu drošības un pārvietojamo spiediena iekārtu brīvas aprites mērķiem.

(9)

Atbilstoši savai funkcijai piegādes ķēdē uzņēmējiem vajadzētu būt atbildīgiem par pārvietojamo spiediena iekārtu atbilstību drošības un tirgus piekļuves noteikumiem.

(10)

Lai pierādītu, ka pārvietojamā spiediena iekārta ir droša, jaunas pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstība tehniskajiem noteikumiem, kuri noteikti Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā, būtu jāapliecina ar atbilstības novērtējumu.

(11)

Lai pastāvīgi nodrošinātu atbilstību drošības prasībām, būtu jāveic pārvietojamo spiediena iekārtu periodiskas pārbaudes, starpposma pārbaudes un ārkārtas pārbaudes atbilstoši Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem un šai direktīvai.

(12)

Lai nodrošinātu pārvietojamo spiediena iekārtu brīvu apriti un brīvu izmantošanu, uz tām vajadzētu būt zīmei, kas apstiprina to atbilstību Direktīvai 2008/68/EK un šai direktīvai.

(13)

Šai direktīvai nebūtu jāattiecas uz pārvietojamām spiediena iekārtām, kuras laistas tirgū pirms Direktīvas 1999/36/EK attiecīgās īstenošanas dienas un kuru atbilstība nav atkārtoti novērtēta.

(14)

Lai esošās pārvietojamās spiediena iekārtas, kuru atbilstība iepriekš nav novērtēta saskaņā ar Direktīvu 1999/36/EK, varētu gūt labumu no brīvas aprites un izmantošanas, būtu atkārtoti jānovērtē to atbilstība.

(15)

Lai nodrošinātu konsekventu paziņoto struktūru darbības kvalitātes līmeni, ir nepieciešams noteikt prasības iestādēm, kas atbild par paziņoto struktūru novērtēšanu, paziņošanu un pārraudzību.

(16)

Ar Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā paredzētajām atbilstības izvērtēšanas procedūrām nosaka vajadzību pēc kontroles iestāžu iejaukšanās un sīki izstrādā operatīvās prasības, kuru mērķis ir nodrošināt vienotu darbības rezultātu līmeni visā Savienībā. Dalībvalstis pēc tam informē Komisiju par šīm kontroles iestādēm.

(17)

Lai nodrošinātu skaidru atbildību par pastāvīgu pārraudzību, paziņotājai iestādei vajadzētu būt atbildīgai par paziņotās struktūras pārraudzību neatkarīgi no tā, kur paziņotā struktūra veic savas darbības.

(18)

Jānosaka kopēji noteikumi paziņoto struktūru savstarpējas atzīšanas jomā, ar kuriem nodrošina atbilstību Direktīvai 2008/68/EK un šai direktīvai. Šie kopējie noteikumi likvidēs nevajadzīgas izmaksas un administratīvās procedūras, kas saistītas ar iekārtu apstiprināšanu, kā arī tirdzniecības tehniskos šķēršļus.

(19)

Dalībvalstīm būtu jāspēj veikt pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot vai aizliegt iekārtu laišanu tirgū un izmantošanu gadījumos, kad noteiktos apstākļos šīs iekārtas apdraud drošību, tostarp gadījumos, kad šīs iekārtas atbilst Direktīvai 2008/68/EK un šai direktīvai.

(20)

Komisijai būtu jāizstrādā īpašas pamatnostādnes, lai veicinātu šīs direktīvas tehnisko noteikumu praktisku īstenošanu, ņemot vērā 28. un 29. pantā paredzētās pieredzes apmaiņas rezultātus.

(21)

Komisija būtu jāpilnvaro saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 290. pantu pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz konkrētiem pielāgojumiem pielikumos. Ir jo īpaši svarīgi, ka sagatavošanas darba gaitā Komisija veic pienācīgu apspriešanos, tostarp ekspertu līmenī.

(22)

Padomes Direktīva 76/767/EEK (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem spiediena trauku un to pārbaudes metožu noteikumiem (6), Padomes Direktīva 84/525/EEK (1984. gada 17. septembris) par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz bezšuvju tērauda gāzes baloniem (7), Padomes Direktīva 84/526/EEK (1984. gada 17. septembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bezšuvju gāzes baloniem no neleģēta alumīnija un alumīnija sakausējumiem (8), Padomes Direktīva 84/527/EEK (1984. gada 17. septembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz metinātiem gāzes baloniem no neleģēta tērauda (9) un Direktīva 1999/36/EK ir novecojušas, un tāpēc tās būtu jāatceļ.

(23)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (10) dalībvalstīm ir ieteikts gan savām vajadzībām, gan Savienības interesēs izstrādāt savas tabulas, kur pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstība starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un padarīt tās publiski pieejamas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. NODAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Darbības joma

1.   Šajā direktīvā izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi par pārvietojamām spiediena iekārtām, un to mērķis ir veicināt drošību un nodrošināt šādu iekārtu brīvu apriti Savienībā.

2.   Šo direktīvu piemēro:

a)

jaunām pārvietojamām spiediena iekārtām, kuras definētas 2. panta 1. punktā un kurām nav atbilstības zīmju, kā noteikts Direktīvās 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK vai 1999/36/EK, attiecībā uz to laišanu tirgū;

b)

pārvietojamām spiediena iekārtām, kuras definētas 2. panta 1. punktā un kurām ir atbilstības zīmes, kā noteikts šajā direktīvā vai Direktīvās 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK vai 1999/36/EK, attiecībā uz to periodiskām pārbaudēm, starpposma pārbaudēm, ārkārtas pārbaudēm un izmantošanu;

c)

pārvietojamām spiediena iekārtām, kuras definētas 2. panta 1. punktā un kurām nav atbilstības zīmju, kā noteikts Direktīvā 1999/36/EK, attiecībā uz to atbilstības atkārtotu novērtēšanu.

3.   Šī direktīva neattiecas uz pārvietojamām spiediena iekārtām, kuras laistas tirgū pirms Direktīvas 1999/36/EK ieviešanas dienas un kuru atbilstība nav atkārtoti novērtēta.

4.   Šī direktīva neattiecas uz pārvietojamām spiediena iekārtām, ko izmanto vienīgi bīstamo kravu pārvadājumiem, kurus saskaņā ar Direktīvas 2008/68/EK 4. pantu veic starp dalībvalstīm un trešām valstīm.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“pārvietojamas spiediena iekārtas” ir:

a)

visi spiediena trauki un, attiecīgā gadījumā, to vārsti un citas pierīces, kā minēts Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 6.2. nodaļā;

b)

cisternas, baterijtransportlīdzekļi/baterijvagoni, daudzelementu gāzu konteineri (MEGC) un, attiecīgā gadījumā, to vārsti un citas pierīces, kā minēts Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 6.8. nodaļā;

ja a) un b) apakšpunktā minētās iekārtas saskaņā ar minētajiem pielikumiem izmanto 2. klases gāzu pārvadāšanai, izņemot to gāzu vai preču pārvadāšanai, kas klasifikācijas kodā apzīmētas ar ciparu 6 un 7, un citu tādu klašu bīstamu vielu pārvadāšanai, kas minētas šīs direktīvas I pielikumā.

Pārvietojamas spiediena iekārtas jēdziens ietver gāzes patronas (ANO Nr. 2037), bet neietver aerosolus (ANO Nr. 1950), atvērta tipa kriogēnos traukus, gāzes balonus elpošanas aparātiem, ugunsdzēšamos aparātus (ANO Nr. 1044), pārvietojamas spiediena iekārtas, kurām saskaņā ar Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 1.1.3.2. punktu ir noteikti atbrīvojumi, kā arī pārvietojamas spiediena iekārtas, kas saskaņā ar īpašiem noteikumiem Direktīvas 2008/68/EK pielikumu 3.3. punktā ir atbrīvotas no konstrukcijas un iepakojuma pārbaudes noteikumiem;

2)

“Direktīvas 2008/68/EK pielikumi” ir Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļa, II pielikuma II.1. iedaļa un III pielikuma III.1. iedaļa;

3)

“laist tirgū” nozīmē pārvietojamu spiediena iekārtu pirmo reizi darīt pieejamu Savienības tirgū;

4)

“darīt pieejamu tirgū” nozīmē pārvietojamu spiediena iekārtu piegādāt izplatīšanai vai izmantošanai Savienības tirgū tirdzniecības gaitā par samaksu vai bez maksas;

5)

“izmantošana” ir pārvietojamas spiediena iekārtas uzpildīšana, pagaidu uzglabāšana saistībā ar pārvadāšanu, iztukšošana un atkārtota uzpildīšana;

6)

“izņemšana” ir jebkāds pasākums, kas paredzēts, lai novērstu to, ka pārvietojamas spiediena iekārtas tiek darītas pieejamas tirgū vai izmantotas;

7)

“atsaukšana” ir jebkāds pasākums ar mērķi saņemt atpakaļ pārvietojamu spiediena iekārtu, kas jau darīta pieejama galapatērētājam;

8)

“ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo pārvietojamu spiediena iekārtu vai tās daļas vai liek šādu iekārtu izstrādāt vai ražot un laiž to tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;

9)

“pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi ražotāja rakstisku pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

10)

“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kas Savienības tirgū dara pieejamas pārvietojamas spiediena iekārtas vai to daļas no trešām valstīm;

11)

“izplatītājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nav ražotājs vai importētājs un kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un pārvietojamu spiediena iekārtu vai tās daļas dara pieejamas tirgū;

12)

“īpašnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un kam pieder pārvietojama spiediena iekārta;

13)

“pārvadātājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un izmanto pārvietojamu spiediena iekārtu;

14)

“uzņēmējs” ir ražotājs, pilnvarotais pārstāvis, importētājs, izplatītājs, īpašnieks vai pārvadātājs, kas par samaksu vai bez maksas piedalās komerciālās vai sabiedrisko pakalpojumu darbībās;

15)

“atbilstības novērtējums” ir atbilstības novērtējums un atbilstības novērtēšanas procedūra, kas izklāstīta Direktīvas 2008/68/EK pielikumos;

16)

“pi zīme” ir zīme, kas norāda, ka pārvietojamā spiediena iekārta atbilst tām piemērojamām atbilstības novērtējuma prasībām, kuras izklāstītas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā;

17)

“atbilstības atkārtota novērtēšana” ir procedūra, kas paredzēta, lai pēc īpašnieka vai operatora lūguma turpmāk novērtētu tādas pārvietojamas spiediena iekārtas atbilstību, kas ražota un laista tirgū pirms Direktīvas 1999/36/EK īstenošanas dienas;

18)

“periodiskas pārbaudes” ir periodiskas pārbaudes un periodisko pārbaužu veikšanas kārtība, kā noteikts Direktīvas 2008/68/EK pielikumos;

19)

“starpposma pārbaude” ir starpposma pārbaudes un starpposma pārbaužu veikšanas kārtība, kā noteikts Direktīvas 2008/68/EK pielikumos;

20)

“ārkārtas pārbaude” ir ārkārtas pārbaude un ārkārtas pārbaužu veikšanas kārtība, kā noteikts Direktīvas 2008/68/EK pielikumos;

21)

“valsts akreditācijas iestāde” ir vienīgā iestāde dalībvalstī, kura veic akreditāciju, pamatojoties uz attiecīgās valsts piešķirtajām pilnvarām;

22)

“akreditācija” ir valsts akreditācijas iestādes apliecinājums, ka paziņotā struktūra atbilst prasībām, kuras izklāstītas Direktīvas 2008/68/EK pielikuma 1.8.6.8. punkta otrajā daļā;

23)

“paziņotāja iestāde” ir iestāde, ko dalībvalsts ir norīkojusi saskaņā ar 17. pantu;

24)

“paziņotā struktūra” ir kontroles iestāde, kas atbilst prasībām, kuras izklāstītas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos, un nosacījumiem, kuri izklāstīti šīs direktīvas 20. un 26. pantā, un kas ir paziņota saskaņā ar šīs direktīvas 22. pantu;

25)

“paziņošana” ir paziņotās struktūras statusa piešķiršana kontroles iestādei un ietver šīs informācijas nodošanu Komisijai un dalībvalstīm;

26)

“tirgus uzraudzība” ir darbības un pasākumi, ko valsts iestādes veic, lai nodrošinātu, ka pārvietojamā spiediena iekārta savas darbības laikā atbilst prasībām, kuras izklāstītas Direktīvā 2008/68/EK un šajā direktīvā, un ka tā neapdraud veselību, drošību vai jebkuru citu sabiedrības interešu aizsardzības aspektu.

3. pants

Vietēji piemērojamās prasības

Dalībvalstis drīkst savā teritorijā noteikt vietējās prasības attiecībā uz pārvietojamu spiediena iekārtu uzglabāšanu vidēji ilgā termiņā vai ilgtermiņā vai šīs iekārtas izmantošanu tās teritorijā. Tomēr dalībvalstis nenosaka papildu prasības pašai pārvietojamajai spiediena iekārtai.

2. NODAĻA

UZŅĒMĒJU PIENĀKUMI

4. pants

Ražotāju pienākumi

1.   Laižot pārvietojamās spiediena iekārtas tirgū, ražotāji nodrošina, ka tās ir projektētas, ražotas un nodrošinātas ar dokumentiem atbilstoši Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā izklāstītajām prasībām.

2.   Ja pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstība piemērojamajām prasībām ir pierādīta, veicot atbilstības novērtēšanas procedūru, kas noteikta Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā, ražotāji saskaņā ar šīs direktīvas 15. pantu uzliek šai iekārtai “pi” zīmi.

3.   Ražotājiem ir Direktīvas 2008/68/EK pielikumos minētie tehniskie dokumenti. Šo dokumentu glabāšanas termiņš noteikts minētajā direktīvā.

4.   Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka pārvietojamā spiediena iekārta, ko tie laiduši tirgū, neatbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem vai šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību un, ja nepieciešams, izņemtu to no tirdzniecības vai atsauktu. Turklāt gadījumā, ja pārvietojamā spiediena iekārta rada apdraudējumu, ražotāji nekavējoties par to informē to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās viņi pārvietojamo spiediena iekārtu darījuši pieejamu, sniedzot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

5.   Ražotāji dokumentē visus šādus gadījumus, kad konstatēta neatbilstība un veikti korektīvie pasākumi.

6.   Pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma ražotāji šai iestādei viegli saprotamā valodā sniedz visu to informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību. Pēc kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji sadarbojas ar šo iestādi visu to pasākumu īstenošanā, kuru mērķis ir novērst apdraudējumu, ko rada pārvietojamās spiediena iekārtas, kuras viņi laiduši tirgū.

7.   Ražotāji sniedz pārvadātājiem tikai tādu informāciju, kas atbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā izklāstītajām prasībām.

5. pants

Pilnvarotie pārstāvji

1.   Ražotāji, izsniedzot rakstisku pilnvaru, var iecelt pilnvarotu pārstāvi.

Pilnvarotā pārstāvja pilnvaras neietver 4. panta 1. un 2. punktā minētos pienākumus un tehniskās dokumentācijas izstrādi.

2.   Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarā. Ar pilnvaru paredz, ka pilnvarotais pārstāvis veic vismaz šādus pienākumus:

a)

glabā tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm, vismaz tik ilgi, cik tas izgatavotājiem noteikts Direktīvas 2008/68/EK pielikumos;

b)

pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma viegli saprotamā valodā sniedz šai iestādei visu to informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību;

c)

pēc kompetento valsts iestāžu pieprasījuma sadarbojas ar šīm iestādēm visu to pasākumu īstenošanā, kuru mērķis ir novērst apdraudējumu, ko rada pārvietojamās spiediena iekārtas, uz kurām attiecas pilnvaras.

3.   Pilnvarotā pārstāvja identitāti un adresi norāda atbilstības sertifikātā, kas noteikts Direktīvas 2008/68/EK pielikumos.

4.   Pilnvarotie pārstāvji sniedz pārvadātājiem tikai tādu informāciju, kas atbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā izklāstītajām prasībām.

6. pants

Importētāju pienākumi

1.   Importētāji laiž Savienības tirgū tikai tādas pārvietojamās spiediena iekārtas, kas atbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem un šai direktīvai.

2.   Pirms pārvietojamās spiediena iekārtas laišanas tirgū importētāji nodrošina, ka ražotājs ir veicis piemērotu atbilstības novērtēšanas procedūru. Viņi nodrošina, ka ražotājs ir izstrādājis tehnisko dokumentāciju, ka pārvietojamai spiediena iekārtai ir “pi” zīme un pievienots atbilstības sertifikāts, kas noteikts Direktīvas 2008/68/EK pielikumos.

Ja importētājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka pārvietojamā spiediena iekārta neatbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem vai šai direktīvai, viņš nelaiž pārvietojamo spiediena iekārtu tirgū, kamēr nav nodrošināta tās atbilstība. Turklāt, ja pārvietojamā spiediena iekārta rada apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

3.   Direktīvas 2008/68/EK pielikumos noteiktajā atbilstības sertifikātā vai tā pielikumā importētāji norāda savu nosaukumu un kontaktadresi.

4.   Importētāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par pārvietojamo spiediena iekārtu, šīs iekārtas uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi neapdraud tās atbilstību Direktīvas 2008/68/EK pielikumos izklāstītajām prasībām.

5.   Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka pārvietojamā spiediena iekārta, kuru tie laiduši tirgū, neatbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem vai šai direktīvai, nekavējoties veic nepieciešamos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību un, ja nepieciešams, izņemtu to no tirdzniecības vai atsauktu. Turklāt gadījumā, ja pārvietojamā spiediena iekārta rada apdraudējumu, importētāji nekavējoties par to informē ražotāju un to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās viņi pārvietojamo spiediena iekārtu darījuši pieejamu, sniedzot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Importētāji dokumentē visus šādus gadījumus, kad konstatēta neatbilstība un veikti korektīvie pasākumi.

6.   Importētāji vismaz tik ilgi, cik tas izgatavotājiem noteikts Direktīvas 2008/68/EK pielikumos, glabā tehniskās dokumentācijas kopiju, lai tā būtu pieejama valsts uzraudzības iestādēm, un nodrošina, ka šo tehnisko dokumentāciju pēc pieprasījuma var iesniegt minētajām iestādēm.

7.   Pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma importētāji šai iestādei viegli saprotamā valodā sniedz visu vajadzīgo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību. Pēc kompetentās valsts iestādes pieprasījuma importētāji sadarbojas ar šo iestādi visu to pasākumu īstenošanā, kuru mērķis ir novērst apdraudējumu, ko rada pārvietojamās spiediena iekārtas, ko viņi laiduši tirgū.

8.   Importētāji sniedz pārvadātājiem tikai tādu informāciju, kas atbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā izklāstītajām prasībām.

7. pants

Izplatītāju pienākumi

1.   Izplatītāji dara pieejamas Savienības tirgū tikai tādas pārvietojamās spiediena iekārtas, kas atbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem un šai direktīvai. Pirms pārvietojamo spiediena iekārtu dara pieejamu tirgū, izplatītāji pārliecinās, ka pārvietojamajai spiediena iekārtai ir “pi” zīme, pievienots atbilstības sertifikāts un norādīta šīs direktīvas 6. panta 3. punktā minētā kontaktadrese.

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka pārvietojamā spiediena iekārta neatbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem vai šai direktīvai, viņš nedara pārvietojamo spiediena iekārtu pieejamu tirgū, kamēr nav nodrošināta tās atbilstība. Turklāt, ja pārvietojamā spiediena iekārta rada apdraudējumu, izplatītājs informē par to ražotāju, importētāju un tirgus uzraudzības iestādes.

2.   Izplatītāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par pārvietojamo spiediena iekārtu, šīs iekārtas uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi neapdraud tās atbilstību Direktīvas 2008/68/EK pielikumos izklāstītajām prasībām.

3.   Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka pārvietojamā spiediena iekārta, kuru tie darījuši pieejamu tirgū, neatbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem vai šai direktīvai, pārliecinās, ka ir veikti vajadzīgie korektīvie pasākumi, lai nodrošinātu pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību un, ja nepieciešams, izņemtu to no tirdzniecības vai atsauktu. Turklāt gadījumā, ja pārvietojamā spiediena iekārta rada apdraudējumu, izplatītāji nekavējoties par to informē ražotāju, attiecīgā gadījumā importētāju un to dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās viņi pārvietojamo spiediena iekārtu darījuši pieejamu, sniedzot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un visiem veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Izplatītāji dokumentē visus šādus gadījumus, kad konstatēta neatbilstība un veikti korektīvie pasākumi.

4.   Pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītāji šai iestādei viegli saprotamā valodā sniedz visu vajadzīgo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību. Pēc kompetentās valsts iestādes pieprasījuma izplatītāji sadarbojas ar šo iestādi visu to pasākumu īstenošanā, kuru mērķis ir novērst apdraudējumu, ko rada pārvietojamās spiediena iekārtas, kuras viņi darījuši pieejamas tirgū.

5.   Izplatītāji sniedz pārvadātājiem tikai tādu informāciju, kas atbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā izklāstītajām prasībām.

8. pants

Īpašnieku pienākumi

1.   Ja īpašnieks uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka pārvietojamā spiediena iekārta neatbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem, tostarp prasībai attiecībā uz periodiskajām pārbaudēm, un šai direktīvai, viņš to nedara pieejamu vai neizmanto, kamēr nav nodrošināta tās atbilstība. Turklāt gadījumā, ja pārvietojamā spiediena iekārta rada apdraudējumu, īpašnieks informē par to ražotāju vai importētāju, vai izplatītāju un tirgus uzraudzības iestādes.

Īpašnieki dokumentē visus šādus gadījumus, kad konstatēta neatbilstība un veikti korektīvie pasākumi.

2.   Īpašnieki nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par pārvietojamo spiediena iekārtu, šīs iekārtas uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi neapdraud tās atbilstību Direktīvas 2008/68/EK pielikumos izklāstītajām prasībām.

3.   Īpašnieki sniedz pārvadātājiem tikai tādu informāciju, kas atbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā izklāstītajām prasībām.

4.   Šis pants neattiecas uz privātpersonām, kas pārvietojamās spiediena iekārtas ir iecerējušas lietot vai arī lieto personiskajām vai mājsaimniecības vajadzībām, kā arī atpūtai vai sporta aktivitātēm.

9. pants

Pārvadātāju pienākumi

1.   Pārvadātāji izmanto tikai tādas pārvietojamās spiediena iekārtas, kas atbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā izklāstītajām prasībām.

2.   Ja pārvietojamā spiediena iekārta rada apdraudējumu, pārvadātājs par to informē īpašnieku un tirgus uzraudzības iestādes.

10. pants

Gadījumi, kad ražotāju pienākumus piemēro importētājiem un izplatītājiem

Šajā direktīvā importētāju vai izplatītāju uzskata par ražotāju, un viņam ir tādi paši pienākumi kā ražotājam saskaņā ar 4. pantu, ja viņš pārvietojamo spiediena iekārtu laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi vai izmaina tirgū jau laisto pārvietojamo spiediena iekārtu tā, ka tas var ietekmēt atbilstību piemērojamām prasībām.

11. pants

Uzņēmēju identifikācija

Pēc tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma uzņēmēji sniedz šādu informāciju vismaz par 10 gadus ilgu laikposmu, norādot:

a)

jebkuru uzņēmēju, kas tiem piegādājis pārvietojamo spiediena iekārtu;

b)

jebkuru uzņēmēju, kuram tie piegādājuši pārvietojamo spiediena iekārtu.

3. NODAĻA

PĀRVIETOJAMO SPIEDIENA IEKĀRTU ATBILSTĪBA

12. pants

Pārvietojamo spiediena iekārtu atbilstība un tās novērtēšana

1.   Šīs direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās pārvietojamās spiediena iekārtas atbilst attiecīgajām atbilstības novērtējuma, periodisko pārbaužu, starpposma pārbaužu un ārkārtas pārbaužu prasībām, kas izklāstītas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šīs direktīvas 3. un 4. nodaļā.

2.   Šīs direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās pārvietojamās spiediena iekārtas atbilst tās dokumentācijas specifikācijām, saskaņā ar kuru šīs iekārtas ir ražotas. Iekārtām piemēro periodiskās pārbaudes, starpposma pārbaudes un ārkārtas pārbaudes atbilstoši Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem un šīs direktīvas 3. un 4. nodaļā izklāstītajām prasībām.

3.   Paziņotās struktūras izdotie atbilstības novērtēšanas sertifikāti un atbilstības atkārtotas novērtēšanas sertifikāti, kā arī ziņojumi par periodiskajām pārbaudēm, starpposma pārbaudēm un ārkārtas pārbaudēm ir derīgi visās dalībvalstīs.

Atkārtoti uzpildāmas pārvietojamās spiediena iekārtas nomontējamām daļām var veikt atsevišķu atbilstības novērtēšanu.

13. pants

Atbilstības atkārtota novērtēšana

Tādas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētās pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstības atkārtotu novērtēšanu, kas ražota un nodota lietošanā pirms Direktīvas 1999/36/EK īstenošanas dienas, veic saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumā izklāstīto atbilstības atkārtotas novērtēšanas procedūru.

“Pi” zīmi uzliek saskaņā ar šīs direktīvas III pielikumu.

14. pants

Vispārējie principi attiecībā uz “pi” zīmi

1.   “Pi” zīmi uzliek tikai ražotājs vai atbilstības atkārtotas novērtēšanas gadījumā saskaņā ar III pielikumu. Gāzes baloniem, attiecībā uz kuriem iepriekš nodrošināta atbilstība Direktīvām 84/525/EEK, 84/526/EEK vai 84/527/EEK, “pi” zīmi uzliek paziņotā struktūra vai to dara paziņotās struktūras uzraudzībā.

2.   “Pi” zīmi uzliek tikai tādām pārvietojamām spiediena iekārtām, kas:

a)

atbilst Direktīvā 2008/68/EK un šajā direktīvā noteiktajām atbilstības novērtēšanas prasībām; vai

b)

atbilst 13. pantā minētajām atbilstības atkārtotas novērtēšanas prasībām.

To neuzliek nevienai citai pārvietojamai spiediena iekārtai.

3.   Ar “pi” zīmes uzlikšanu ražotājs norāda, ka viņš uzņemas atbildību par pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību visām tām piemērojamām prasībām, kas izklāstītas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā.

4.   Šajā direktīvā “pi” zīme ir vienīgā zīme, kas apliecina pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību tām piemērojamām prasībām, kuras izklāstītas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā.

5.   Ir aizliegts pārvietojamām spiediena iekārtām uzlikt marķējumus, zīmes un uzrakstus, ko trešās personas var sajaukt ar “pi” zīmi nozīmes vai formas ziņā. Jebkādu citu marķējumu pārvietojamām spiediena iekārtām uzliek tā, lai neietekmētu “pi” zīmes redzamību, salasāmību un nozīmi.

6.   “Pi” zīmi uzliek atkārtoti uzpildāmas pārvietojamās spiediena iekārtas nomontējamām daļām, kam ir tieša drošības funkcija.

7.   Dalībvalstis nodrošina to noteikumu pareizu īstenošanu, kuri reglamentē “pi” zīmes izmantošanu, un veic atbilstošus pasākumus zīmes neatbilstīgas izmantošanas gadījumos. Dalībvalstis arī paredz sankcijas par pārkāpumiem, kuras var ietvert kriminālsodus par nopietniem pārkāpumiem. Šīs sankcijas ir samērīgas ar pārkāpuma smagumu un ir iedarbīgs līdzeklis, kā atturēt no neatbilstīgas izmantošanas.

15. pants

“Pi” zīmes uzlikšanas noteikumi un nosacījumi

1.   “Pi” zīme ir šādi attēlots simbols:

Image

2.   “Pi” zīmes minimālais augstums ir 5 mm. Pārvietojamām spiediena iekārtām, kuru diametrs ir 140 mm vai mazāks, tās minimālais augstums ir 2,5 mm.

3.   Ievēro 1. punktā attēlotajā zīmējumā noteiktās proporcijas. Līniju tīkls nav zīmes sastāvdaļa.

4.   “Pi” zīmi saredzami, salasāmi un pastāvīgi piestiprina pārvietojamai spiediena iekārtai vai tās datu platei, kā arī atkārtoti uzpildāmas pārvietojamās spiediena iekārtas nomontējamām daļām, kurām ir tieša drošības funkcija.

5.   “Pi” zīmi piestiprina, pirms laiž tirgū jaunas pārvietojamās spiediena iekārtas vai tādas atkārtoti uzpildāmas pārvietojamās spiediena iekārtas nomontējamās daļas, kurām ir tieša drošības funkcija.

6.   Aiz “pi” zīmes norāda tās paziņotās struktūras identifikācijas numuru, kas piedalījusies sākotnējās pārbaudēs un testos.

Paziņotās struktūras identifikācijas numuru uzliek pati struktūra vai ražotājs atbilstoši tās norādījumiem.

7.   Blakus periodiskās pārbaudes vai, attiecīgā gadījumā, starpposma pārbaudes datuma marķējumam norāda par periodiskajām pārbaudēm atbildīgās paziņotās struktūras identifikācijas numuru.

8.   Gāzes baloniem, attiecībā uz kuriem iepriekš nodrošināta atbilstība Direktīvām 84/525/EEK, 84/526/EEK vai 84/527/EEK un kuriem nav bijis “pi” zīmes, veicot pirmo periodisko pārbaudi saskaņā ar šo direktīvu, “pi” zīmi uzliek pirms atbildīgās paziņotās struktūras identifikācijas numura.

16. pants

Pārvietojamo spiediena iekārtu brīva aprite

Neskarot šīs direktīvas 30. un 31. pantā paredzētās drošības procedūras un Regulā (EK) Nr. 765/2008 (11) noteikto tirgus uzraudzības sistēmu, dalībvalstis neaizliedz, neierobežo vai nekavē tādu pārvietojamu spiediena iekārtu brīvu apriti, pieejamību tirgū un izmantošanu tās teritorijā, kuras atbilst šai direktīvai.

4. NODAĻA

PAZIŅOTĀJAS IESTĀDES UN PAZIŅOTĀS STRUKTŪRAS

17. pants

Paziņotājas iestādes

1.   Dalībvalstis norīko paziņotāju iestādi, kas ir atbildīga par to procedūru izstrādi un īstenošanu, kuras nepieciešamas paziņoto struktūru novērtēšanai, paziņošanai un turpmākai uzraudzībai.

2.   Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā minēto novērtēšanu un uzraudzību veic valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē un saskaņā ar to.

3.   Ja paziņotāja iestāde deleģē vai kā citādi uztic veikt 1. punktā minēto novērtēšanu, paziņošanu vai uzraudzību kādai struktūrai, kas nav valsts pārvaldes iestāde, šai struktūrai jābūt juridiskai personai un mutatis mutandis jāatbilst 18. panta 1. līdz 6. punktā izklāstītajām prasībām. Turklāt šāda struktūra ir spējīga uzņemties saistības, kas izriet no tās darbībām.

4.   Paziņotāja iestāde uzņemas pilnu atbildību par uzdevumiem, ko veic 3. punktā minētā struktūra.

18. pants

Prasības attiecībā uz paziņotājām iestādēm

1.   Paziņotājas iestādes izveido tā, lai nebūtu nekādu interešu konfliktu ar paziņotajām struktūrām.

2.   Paziņotājas iestādes ir veidotas un darbojas tā, lai nodrošinātu to darbības objektivitāti un taisnīgumu.

3.   Paziņotājas iestādes ir veidotas tā, lai visus lēmumus par paziņoto struktūru paziņošanu pieņemtu kompetentas personas, kas nav tās pašas personas, kuras veikušas novērtēšanu.

4.   Paziņotājas iestādes nepiedāvā veikt un neveic nekādas darbības, ko veic paziņotās struktūras, kā arī nesniedz konsultācijas komerciālā nolūkā vai uz konkurences pamata.

5.   Paziņotājas iestādes nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti.

6.   Paziņotājām iestādēm ir pietiekams kompetents personāls tās pienākumu pienācīgai izpildei.

19. pants

Paziņotāju iestāžu pienākums sniegt informāciju

Dalībvalstis informē Komisiju par procedūrām, ko tās paredzējušas, lai veiktu paziņoto struktūru novērtēšanu, paziņošanu un uzraudzību, kā arī par jebkurām izmaiņām šajās procedūrās.

Komisija šo informāciju publisko.

20. pants

Prasības attiecībā uz paziņotajām struktūrām

1.   Paziņošanas nolūkā paziņotā struktūra atbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā izklāstītajām prasībām.

2.   Kompetentā iestāde Direktīvas 2008/68/EK nozīmē var būt paziņotā struktūra, ja tā atbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā izklāstītajām prasībām un nedarbojas kā paziņotāja iestāde.

3.   Paziņoto struktūru izveido saskaņā ar valsts tiesību aktiem, un tā ir tiesību subjekts.

4.   Paziņotā struktūra nodrošina, lai darbinieki, kas veic novērtēšanu, būtu informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām un saskaņā ar 29. pantu izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pati piedalās šo darbību veikšanā un šīs darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus piemēro kā pamatnostādnes.

21. pants

Paziņošanas pieteikums

1.   Kontroles iestāde iesniedz paziņošanas pieteikumu paziņotājai iestādei tajā dalībvalstī, kurā tā darbojas.

2.   Pieteikumam pievieno aprakstu par:

a)

darbībām, kas attiecas uz atbilstības novērtēšanu, periodiskajām pārbaudēm, starpposma pārbaudēm, ārkārtas pārbaudēm un atbilstības atkārtotu novērtēšanu;

b)

procedūrām, kas attiecas uz a) apakšpunktu;

c)

pārvietojamo spiediena iekārtu, par ko tā iesniedz pieteikumu;

d)

akreditācijas sertifikātu, ko izsniegusi valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē un ar ko apstiprina, ka kontroles iestāde atbilst šīs direktīvas 20. pantā izklāstītajām prasībām.

22. pants

Paziņošanas procedūra

1.   Paziņotājas iestādes var paziņot tikai tās struktūras, kas atbilst 20. pantā izklāstītajām prasībām.

2.   Paziņotājas iestādes paziņo attiecīgās struktūras Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot Komisijas izveidoto un pārvaldīto elektronisko sistēmu.

3.   Paziņojumā iekļauj 21. panta 2. punktā paredzēto informāciju.

4.   Attiecīgā struktūra var veikt paziņotās struktūras darbības tikai tad, ja Komisija vai pārējās dalībvalstis nav izteikušas iebildumus divās nedēļās pēc paziņošanas.

Tikai šādu struktūru uzskata par paziņoto struktūras šīs direktīvas mērķiem.

5.   Komisijai un pārējām dalībvalstīm ziņo par attiecīgām turpmākām izmaiņām paziņojumā.

6.   Pieteikuma iesniedzēja iekšējos pārbaudes dienestus, kas definēti Direktīvas 2008/68/EK pielikumos, nepaziņo.

23. pants

Paziņoto struktūru identifikācijas numuri un saraksti

1.   Katrai paziņotajai struktūrai Komisija piešķir identifikācijas numuru.

Tā piešķir tikai vienu identifikācijas numuru arī tad, ja tā pati struktūra ir paziņota saskaņā ar vairākiem Kopienas tiesību aktiem.

2.   Komisija dara publiski pieejamu to struktūru sarakstu, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, tostarp tām piešķirtos identifikācijas numurus un darbības, attiecībā uz kurām tās ir paziņotas.

Komisija nodrošina minētā saraksta atjaunināšanu.

24. pants

Izmaiņas paziņojumos

1.   Ja paziņotāja iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka paziņotā struktūra vairs neatbilst 20. pantā izklāstītajām prasībām vai nepilda savus pienākumus, paziņotāja iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc paziņojumu, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā struktūra nav spējusi nodrošināt atbilstību prasībām vai pildīt savus pienākumus. Tā nekavējoties par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

2.   Ja paziņojums ir atsaukts, ierobežots vai apturēts vai ja paziņotā struktūra ir beigusi darbību, paziņotāja dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētās struktūras dokumenti tiek nodoti citai paziņotajai struktūrai vai arī pēc to pieprasījuma ir pieejami atbildīgajām paziņotājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm.

25. pants

Paziņoto struktūru kompetences apšaubīšana

1.   Komisija izskata visus gadījumus, kad tai ir radušās šaubas vai tai ir ziņots par šaubām attiecībā uz kādas paziņotās struktūras kompetenci vai spēju pastāvīgi izpildīt prasības un pienākumus, kuri uz to attiecas.

2.   Paziņotāja dalībvalsts pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visu informāciju saistībā ar attiecīgās struktūras paziņošanas pamatojumu vai tās kompetences saglabāšanu.

3.   Komisija nodrošina, ka visa izmeklēšanas gaitā iegūtā jutīgā informācija ir konfidenciāla.

4.   Ja Komisija pārliecinās, ka paziņotā struktūra neatbilst vai vairs neatbilst tās paziņošanas prasībām, tā attiecīgi informē paziņotāju dalībvalsti un lūdz tai veikt nepieciešamos korektīvos pasākumus, tostarp paziņošanas atsaukšanu, ja tas ir nepieciešams.

26. pants

Paziņoto struktūru pienākumi to darbības laikā

1.   Paziņotās struktūras veic atbilstības novērtēšanu, periodiskas pārbaudes, starpposma pārbaudes un ārkārtas pārbaudes atbilstīgi to paziņošanas noteikumiem un Direktīvas 2008/68/EK pielikumos izklāstītajām procedūrām.

2.   Paziņotās struktūras veic atbilstības atkārtotu novērtēšanu atbilstīgi III pielikumam.

3.   Paziņotās struktūras, ko paziņojusi kāda dalībvalsts, ir tiesīgas darboties visās dalībvalstīs. Paziņotāja iestāde, kas veica sākotnējo novērtēšanu un paziņošanu, ir atbildīga par paziņotās struktūras darbību pastāvīgu uzraudzību.

27. pants

Paziņoto struktūru pienākums sniegt informāciju

1.   Paziņotās struktūras informē paziņotāju iestādi par:

a)

sertifikāta atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu;

b)

apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu un nosacījumus;

c)

visiem informācijas pieprasījumiem par paveiktajām darbībām, ko tās saņēmušas no tirgus uzraudzības iestādēm;

d)

darbībām, kas veiktas paziņojuma darbības jomas ietvaros, un visām citām veiktajām darbībām, tostarp pārrobežu darbībām un apakšuzņēmuma līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

2.   Paziņotās struktūras sniedz citām struktūrām, kas paziņotas atbilstīgi šai direktīvai un veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, periodiskās pārbaudes, starpposma pārbaudes un ārkārtas pārbaudes, kuras attiecas uz tām pašām pārvietojamām spiediena iekārtām, attiecīgu informāciju par jautājumiem saistībā ar negatīviem un pēc pieprasījuma arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.

28. pants

Pieredzes apmaiņa

Komisija organizē pieredzes apmaiņu starp tām dalībvalstu iestādēm, kas saskaņā ar šo direktīvu ir atbildīgas par:

a)

paziņošanas politiku;

b)

tirgus uzraudzību.

29. pants

Paziņoto struktūru koordinācija

Komisija nodrošina, lai tiktu izveidota attiecīga koordinācija un sadarbība starp struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo direktīvu, un lai tā pienācīgi tiktu īstenota nozares paziņoto struktūru grupas veidā.

Dalībvalstis nodrošina, lai to paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju palīdzību piedalītos šīs grupas darbā.

5. NODAĻA

DROŠĪBAS PROCEDŪRAS

30. pants

Valsts līmeņa procedūra attiecībā uz pārvietojamām spiediena iekārtām, kuras rada apdraudējumu

1.   Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantu vai ja tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka pārvietojamā spiediena iekārta, uz kuru attiecas šī direktīva, apdraud cilvēku veselību vai drošību vai citus sabiedrības interešu aizsardzības aspektus, uz kuriem attiecas šī direktīva, tās veic attiecīgās pārvietojamās spiediena iekārtas novērtējumu, ietverot visas šajā direktīvā noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm, tostarp attiecīgā gadījumā sniedzot piekļuvi savām telpām un nodrošinot paraugus.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka pārvietojamā spiediena iekārta neatbilst Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā izklāstītajām prasībām, tās nekavējoties pieprasa attiecīgajam uzņēmējam veikt visus vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai panāktu pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību minētajām prasībām vai lai saskaņā ar minēto iestāžu norādījumiem to pienācīgā termiņā, kas samērīgs ar risku, izņemtu vai atsauktu no tirgus.

Par to attiecīgo paziņoto struktūru informē tirgus uzraudzības iestādes.

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem korektīvajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

2.   Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība neattiecas tikai uz valsts teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un par pasākumiem, ko tās lūgušas veikt attiecīgajam uzņēmējam.

3.   Attiecīgais uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti piemēroti korektīvie pasākumi attiecībā uz pārvietojamām spiediena iekārtām, kuras šis uzņēmējs darījis pieejamas Savienības tirgū.

4.   Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā daļā minētajā termiņā neveic pienācīgus korektīvos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka pārvietojamā spiediena iekārta tiek darīta pieejama valsts tirgū, vai to no tirgus izņemtu vai atsauktu.

Par šiem pasākumiem tās nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

5.   Šā panta 4. punktā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši neatbilstīgās pārvietojamās spiediena iekārtas identificēšanai nepieciešamos datus, datus par pārvietojamās spiediena iekārtas izcelsmi, iespējamās neatbilstības un apdraudējuma veidu, valsts veikto pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā uzņēmēja izvirzītos argumentus. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība ir saistīta ar kādu no šādiem iemesliem:

a)

pārvietojamā spiediena iekārta neatbilst tām prasībām attiecībā uz cilvēku veselību vai drošību vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, kuras izklāstītas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā; vai

b)

nepilnības standartos vai tehniskajos noteikumos, kas minēti Direktīvas 2008/68/EK pielikumos vai citos minētās direktīvas noteikumos.

6.   Dalībvalstis, kas nav tā dalībvalsts, kura uzsākusi procedūru, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pieņemtajiem pasākumiem un sniedz to rīcībā esošo papildu informāciju par attiecīgās pārvietojamās spiediena iekārtas neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt paziņotajiem valsts pasākumiem, informē par saviem iebildumiem.

7.   Ja divos mēnešos pēc 4. punktā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav iebildusi pret kādas dalībvalsts veiktu pagaidu pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu.

8.   Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz attiecīgo pārvietojamo spiediena iekārtu nekavējoties tiek veikti atbilstīgi ierobežojošie pasākumi, piemēram, tās izņemšana no tirgus.

31. pants

Savienības drošības procedūra

1.   Ja, pabeidzot 30. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, ir iebildumi pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu vai ja Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pretrunā kādam juridiski saistošam Savienības tiesību aktam, Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic valsts pasākuma novērtējumu. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots.

Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties to paziņo dalībvalstīm un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

2.   Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgās pārvietojamās spiediena iekārtas izņemšanu no to tirgus, un attiecīgi informē Komisiju.

Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts to atceļ.

3.   Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu un pārvietojamās spiediena iekārtas neatbilstība ir saistāma ar nepilnībām standartos, kas minēti 30. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija informē attiecīgo Eiropas standartizācijas iestādi vai iestādes un iesniedz lietu izskatīšanai komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK (12) 5. pantu. Pirms atzinuma sniegšanas minētā komiteja var apspriesties ar attiecīgo Eiropas standartizācijas iestādi vai iestādēm.

32. pants

Atbilstīga pārvietojamā spiediena iekārta, kas apdraud veselību un drošību

1.   Ja pēc 30. panta 1. punktā minētā novērtējuma veikšanas dalībvalsts konstatē, ka pārvietojamā spiediena iekārta, kas atbilst Direktīvai 2008/68/EK un šai direktīvai, tomēr apdraud cilvēku veselību vai drošību vai citus sabiedrības interešu aizsardzības aspektus, tā pieprasa attiecīgajam uzņēmējam veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgā pārvietojamā spiediena iekārta tirgū laišanas brīdī vairs nerada šādu apdraudējumu, vai lai proporcionāli riskam šo iekārtu izņemtu vai atsauktu no tirgus tās noteiktā pienācīgā termiņā.

2.   Attiecīgais uzņēmējs nodrošina, lai attiecībā uz pārvietojamām spiediena iekārtām, kuras šis uzņēmējs darījis pieejamas tirgū vai izmanto Savienībā, tiktu veikti korektīvie pasākumi.

3.   Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Šajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši attiecīgās pārvietojamās spiediena iekārtas identificēšanai nepieciešamos datus, datus par pārvietojamās spiediena iekārtas izcelsmi un tās piegādes ķēdi, attiecīgā apdraudējuma veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu.

4.   Komisija nekavējoties uzsāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo uzņēmēju vai uzņēmējiem un veic īstenoto valsts pasākumu novērtējumu. Pamatojoties uz šā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākumi ir pamatoti, un attiecīgā gadījumā ierosina veikt piemērotus pasākumus.

5.   Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties to paziņo dalībvalstīm un attiecīgajam uzņēmējam vai uzņēmējiem.

33. pants

Formāla neatbilstība

1.   Neskarot 30. pantu, ja dalībvalsts konstatē kādu no turpmāk norādītajām problēmām, tā pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs novērš attiecīgo neatbilstību:

a)

“pi” zīme ir uzlikta, pārkāpjot 12., 13., 14. vai 15. pantu;

b)

“pi” zīme nav uzlikta;

c)

tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga;

d)

nav izpildītas Direktīvas 2008/68/EK un šīs direktīvas pielikumos izklāstītās prasības.

2.   Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic atbilstīgus pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu to, ka pārvietojamā spiediena iekārta tiek darīta pieejama tirgū, vai nodrošina šīs iekārtas atsaukšanu vai izņemšanu no tirgus.

6. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

34. pants

Pārejas noteikumi

Dalībvalstis savā teritorijā var paturēt spēkā II pielikumā izklāstītos noteikumus.

Dalībvalstis, kas patur spēkā minētos noteikumus, informē par to Komisiju. Komisija informē pārējās dalībvalstis.

35. pants

Pielāgošana zinātnes un tehnikas attīstībai

Attiecībā uz šīs direktīvas pielikumu pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, jo īpaši ņemot vērā grozījumus Direktīvas 2008/68/EK pielikumos.

Šajā pantā minētajiem deleģētajiem aktiem piemēro 36., 37. un 38. pantā izklāstītās procedūras.

36. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt 35. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku.

2.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to nekavējoties un vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

3.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 37. un 38. pantā izklāstītos nosacījumus.

37. pants

Deleģēšanas atsaukšana

1.   Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 35. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu.

2.   Iestāde, kura ir sākusi iekšēju procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai atsaukt pilnvaru deleģēšanu, par to informē otru iestādi un Komisiju saprātīgā termiņā pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot to, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, un šīs atsaukšanas iespējamos iemeslus.

3.   Lēmums par atsaukšanu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšanu un stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas norādīta minētajā lēmumā. Tas neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esamību. Minēto lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

38. pants

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1.   Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divos mēnešos no tā paziņošanas dienas.

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes ierosmes minēto termiņu pagarina par diviem mēnešiem.

2.   Ja, beidzoties šim termiņam, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas stājas spēkā dienā, kas tajā paredzēta.

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome abi ir informējuši Komisiju, ka neparedz izteikt iebildumus.

3.   Ja Eiropas Parlaments vai Padome izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, izklāsta iebildumu pamatojumu.

39. pants

Atcelšana

No 2011. gada 1. jūlija atceļ Direktīvas 76/767/EEK, 84/525/EEK, 84/526/EEK, 84/527/EEK un 1999/36/EK.

Atsauces uz atcelto Direktīvu 1999/36/EK uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.

40. pants

Līdzvērtīguma atzīšana

1.   Pārvietojamo spiediena iekārtu EEK tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas izdoti saskaņā ar Direktīvām 84/525/EEK, 84/526/EEK un 84/527/EEK, un EK konstrukcijas pārbaudes sertifikātus, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 1999/36/EK, atzīst par līdzvērtīgiem Direktīvas 2008/68/EK pielikumos minētajiem tipa apstiprinājuma sertifikātiem, un uz tiem attiecas šajos pielikumos paredzētie noteikumi par tipa apstiprinājuma atzīšanu uz noteiktu laiku.

2.   Tos vārstus un pierīces, kas minētas Direktīvas 1999/36/EK 3. panta 3. punktā un kuras marķētas ar Direktīvā 97/23/EK (13) noteikto marķējumu saskaņā ar Direktīvas 1999/36/EK 3. panta 4. punktu, joprojām var izmantot.

41. pants

Dalībvalstu pienākumi

Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka atbilstīgie uzņēmēji ievēro 2. un 5. nodaļā paredzētos noteikumus. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka, veicot nepieciešamos īstenošanas pasākumus, ņem vērā 12. līdz 15. pantu.

42. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2011. gada 30. jūnijam izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3.   Neskarot šā panta 1. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka 21. panta 2. punkta d) apakšpunktu piemēro vēlākais no 2012. gada 1. janvāra.

4.   Dalībvalstis nodrošina, ka tiem spiediena traukiem, to vārstiem un citām pierīcēm, ko izmanto ANO Nr. 1745, ANO Nr. 1746 un ANO Nr. 2495 pārvadāšanai, 1. punktā minētos normatīvos un administratīvos aktus piemēro vēlākais no 2013. gada 1. jūlija.

43. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

44. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2010. gada 16. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  2010. gada 17. februāra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2010. gada 5. maija Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2010. gada 31. maija Lēmums.

(3)  OV L 138, 1.6.1999., 20. lpp.

(4)  OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.

(5)  OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.

(6)  OV L 262, 27.9.1976., 153. lpp.

(7)  OV L 300, 19.11.1984., 1. lpp.

(8)  OV L 300, 19.11.1984., 20. lpp.

(9)  OV L 300, 19.11.1984., 48. lpp.

(10)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/23/EK (1997. gada 29. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām (OV L 181, 9.7.1997., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

To bīstamo vielu saraksts, kuras neietilpst 2. klasē

ANO numurs

Klase

Bīstamā viela

1051

6.1.

CIĀNŪDEŅRADIS, STABILIZĒTS,

kam ūdens saturs ir mazāks nekā 3 %

1052

8.

FLUORŪDEŅRADIS, BEZŪDENS

1745

5.1.

BROMA PENTAFLUORĪDS

Izņemot pārvadāšanu cisternās

1746

5.1.

BROMA TRIFLUORĪDS

Izņemot pārvadāšanu cisternās

1790

8.

FLUORŪDEŅRAŽSKĀBE,

kas satur vairāk nekā 85 % fluorūdeņraža

2495

5.1.

JODA PENTAFLUORĪDS

Izņemot pārvadāšanu cisternās


II PIELIKUMS

PĀREJAS NOTEIKUMI

1.   Dalībvalstis var paturēt spēkā savus noteikumus par ierīcēm, kas paredzētas savienošanai ar citām iekārtām, un krāsu kodiem, kurus izmanto pārvietojamām spiediena iekārtām, līdz laikam, kad Direktīvas 2008/68/EK pielikumiem pievienos attiecīgos lietošanas standartus.

2.   Dalībvalstis, kurās apkārtējās vides temperatūra pastāvīgi ir zemāka par –20 °C, var noteikt stingrākus pieļaujamās temperatūras standartus attiecībā uz materiālu, ko paredzēts izmantot bīstamo kravu pārvadāšanā valsts teritorijā, līdz laikam, kad Direktīvas 2008/68/EK pielikumos tiek iekļauti noteikumi par atbilstīgām standarta temperatūrām konkrētajām klimatiskajām zonām.

Šādā gadījumā “pi” zīmē, kas uzlikta pārvietojamai spiediena iekārtai, tostarp tām šīs iekārtas nomontējamām daļām, kurām ir tieša drošības funkcija, aiz paziņotās struktūras identifikācijas numura seko marķējums “–40 °C” vai cits atbilstošs kompetentās iestādes apstiprināts marķējums.


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS ATKĀRTOTAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRA

1.   Šajā pielikumā ir izklāstīta metode, kas jāpiemēro, lai nodrošinātu to, ka 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētās pārvietojamās spiediena iekārtas, kas ražotas un nodotas ekspluatācijā pirms Direktīvas 1999/36/EK ieviešanas, atbilst tiem attiecīgajiem Direktīvas 2008/68/EK pielikumu un šīs direktīvas noteikumiem, kas ir spēkā atkārtotas novērtēšanas brīdī.

2.   Īpašniekam vai operatoram ir pienākums paziņotajai struktūrai, kura atbilst EN ISO/IEC 17020:2004 standarta A tipam un kurai uzticēta atbilstības atkārtota novērtēšana, darīt pieejamu tādu informāciju par pārvietojamu spiediena iekārtu, kas ļautu iestādei precīzi identificēt iekārtu (izcelsmi, normas, kas piemērotas attiecībā uz konstrukciju, un acetilēna baloniem – arī norādes attiecībā uz poraino masu). Vajadzības gadījumā ir jāpaziņo visi ierobežojumi, kas paredzēti attiecībā uz lietošanu, un jānosūta visas piezīmes par iespējamo bojājumu vai veiktu remontu.

3.   A tipa paziņotā struktūra, kurai uzticēta atbilstības atkārtota novērtēšana, novērtē, vai pārvietojamā spiediena iekārta nodrošina vismaz tādu drošības pakāpi, kādu nodrošina pārvietojamās spiediena iekārtas, kas minētas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos. Novērtējumu veic, pamatojoties uz informāciju, kas sniegta saskaņā ar 2. punktu, un – attiecīgā gadījumā – papildu pārbaudēm.

4.   Ja 3. punktā minētā novērtējuma rezultāti ir apmierinoši, pārvietojamajai spiediena iekārtai veic periodisko pārbaudi, kas paredzēta Direktīvas 2008/68/EK pielikumos. Ja prasības attiecībā uz šīm periodiskajām pārbaudēm ir ievērotas, par periodisko pārbaudi atbildīgā paziņotā struktūra vai arī kāds cits tās uzraudzībā uzliek “pi” zīmi saskaņā ar 14. panta 1. līdz 5. punktu. Aiz “pi” zīmes norāda par periodisko pārbaudi atbildīgās paziņotās struktūras identifikācijas numuru. Par periodisko pārbaudi atbildīgā paziņotā struktūra saskaņā ar 6. punktu izdod atkārtotas novērtēšanas sertifikātu.

5.   Ja spiediena trauki ir ražoti sērijās, dalībvalstis var atļaut atsevišķu spiediena trauku, tostarp to vārstu un cita pārvadāšanā izmantota papildu aprīkojuma, atbilstības atkārtotu novērtēšanu veikt paziņotajai struktūrai, kam uzticēts veikt attiecīgo pārvietojamo spiediena trauku periodiskās pārbaudes, ja vien tipa atbilstību saskaņā ar 3. punktu ir novērtējusi A tipa paziņotā struktūra, kas ir atbildīga par atbilstības atkārtotu novērtēšanu, un tiek izdots tipa atkārtotas novērtēšanas sertifikāts. Aiz “pi” zīmes norāda par periodisko pārbaudi atbildīgās paziņotās struktūras identifikācijas numuru.

6.   Visos gadījumos par periodiskajām pārbaudēm atbildīgā struktūra izdod atkārtotas novērtēšanas sertifikātu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

a)

paziņotās struktūras, kura izdevusi sertifikātu, identifikācijas dati, bet, ja to izdevis kāds cits, tad identifikācijas numurs tai A tipa paziņotajai struktūrai, kura saskaņā ar 3. punktu ir atbildīga par atbilstības atkārtotu novērtēšanu;

b)

šā pielikuma 2. punktā norādītā īpašnieka vai operatora nosaukums un adrese;

c)

gadījumā, ja piemēro 5. punkta procedūru, dati, pēc kuriem var noteikt tipa atkārtotas novērtēšanas sertifikātu;

d)

tādas pārvietojamās spiediena iekārtas identifikācijas dati, kurai ir uzlika “pi” zīme, tostarp vismaz sērijas numurs vai numuri; un

e)

izdošanas datums.

7.   Tiek izdots tipa atkārtotas novērtēšanas sertifikāts.

Ja 5. punkta procedūru piemēro A tipa iestāde, par atbilstības atkārtotu novērtēšanu atbildīgais izdod tipa atkārtotas vērtēšanas sertifikātu, kurā ir iekļauti vismaz šādi dati:

a)

paziņotās struktūras, kura izdevusi sertifikātu, identifikācijas dati;

b)

atkārtoti novērtētās pārvietojamās spiediena iekārtas ražotāja nosaukums un adrese un sākotnējā tipa apstiprinājuma turētāja nosaukums un adrese gadījumā, ja turētājs nav ražotājs;

c)

sērijā ietvertās pārvietojamās spiediena iekārtas identifikācijas dati;

d)

izdošanas datums; un

e)

vārdi: “šis sertifikāts nedod tiesības ražot pārvietojamu spiediena iekārtu vai tās daļas”.

8.   Uzliekot vai liekot uzlikt “pi” zīmi, īpašnieks vai operators norāda, ka viņš uzņemas atbildību par pārvietojamās spiediena iekārtas atbilstību visām tām piemērojamām prasībām, kas izklāstītas Direktīvas 2008/68/EK pielikumos un šajā direktīvā un kas ir spēkā atkārtotas novērtēšanas brīdī.

9.   Attiecīgajā gadījumā ņem vērā II pielikuma 2. punkta noteikumus un uzliek arī šajā pielikumā paredzēto zemākās temperatūras marķējumu.


Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas deklarācija par LESD 290. pantu

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija paziņo, ka šīs direktīvas noteikumi neskar nekādas turpmākas iestāžu nostājas attiecībā uz LESD 290. panta īstenošanu vai atsevišķus leģislatīvus aktus, kas ietver šādus noteikumus.


Komisijas deklarācija par deleģēto aktu paziņošanu

Eiropas Komisija ņem vērā, ka, izņemot gadījumus, kad leģislatīvā aktā ir paredzēta ārkārtas procedūra, Eiropas Parlaments un Padome uzskata, ka deleģētu aktu paziņošana notiek, ievērojot iestāžu darba pārtraukumus (ziemas un vasaras brīvdienas un Eiropas Parlamenta vēlēšanas), lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlaments un Padome var īstenot savas prerogatīvas, ievērojot attiecīgajos leģislatīvajos aktos noteiktos termiņus, un ir gatava atbilstīgi rīkoties.


Top