Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1739

Padomes Regula (EK) Nr. 1739/2006 ( 2006. gada 23. novembris ), ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Krievijas Federācijas izcelsmes silikona importam

OJ L 329, 25.11.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 199–200 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1739/oj

25.11.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/3


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1739/2006

(2006. gada 23. novembris),

ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Krievijas Federācijas izcelsmes silikona importam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju iesniedza Komisija,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Iepriekšējās izmeklēšanas un spēkā esošie pasākumi

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2229/2003 (2) ieviesa galīgu antidempinga maksājumu attiecībā uz Krievijas izcelsmes silikona importu. Galīgā antidempinga maksājuma likme, kas piemērojama importam, ko veic uzņēmums SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamenskā, Urālu rajonā, Krievijā un ar to saistītais uzņēmums ZAO KREMNY, Irkutskā, Irkutskas rajonā, Krievijā, ir 22,7 %. Komisija ar Lēmumu 2004/445/EK (3) pieņēma pieprasījuma iesniedzēja piedāvātās saistības.

1.2.   Pieprasījums veikt starpposma pārskatīšanu

(2)

Komisija 2006. gada 6. februārī saņēma pieprasījumu uzsākt daļēju starpposma pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Krievijas Federācijas izcelsmes silikona importam.

(3)

Pieprasījumu iesniedza uzņēmums SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamenskā, Urālu rajonā, Krievijā un ar to saistītais uzņēmums ZAO KREMNY, Irkutskā, Irkutskas rajonā, Krievijā (“pieprasījuma iesniedzējs”), un tas attiecās tikai uz tā dempinga noteikšanu, kas saistīts ar pieprasījuma iesniedzēju.

(4)

Pieprasījumā bija minēti prima facie pierādījumi tam, ka ir mainījušies apstākļi, uz kuru pamata noteica pasākumus, un ka šīs pārmaiņas ir ilgstošas.

(5)

Komisija, publicējot paziņojumu (“paziņojums par procedūras uzsākšanu”) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (4), atbilstoši uzsāka daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro tāda Krievijas Federācijas izcelsmes silikona importam, ko pašlaik klasificē ar KN kodu 2804 69 00.

(6)

Komisija oficiāli paziņoja pieprasījuma iesniedzējam, eksportētājvalsts pārstāvjiem un Kopienas ražotāju asociācijai par izmeklēšanas uzsākšanu. Pieprasījuma iesniedzējam tika nosūtītas anketas un laika periodā, kāds noteikts paziņojumā par procedūras uzsākšanu, ieinteresētajām personām tika dota iespēja rakstveidā darīt zināmu savu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu.

(7)

Izmeklēšanas periods (IP) ilga no 2005. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 31. martam.

2.   PIEPRASĪJUMA ATSAUKŠANA UN STARPPOSMA PĀRSKATĪŠANAS IZBEIGŠANA

(8)

Pieprasījuma iesniedzējs 2006. gada 29. maijā, t.i., pirms anketas atbilžu iesniegšanas, oficiāli atsauca pieprasījumu.

(9)

Tika apsvērts, vai, neskatoties uz iepriekš minēto atsaukšanu, būtu pieļaujami turpināt izmeklēšanu ex officio. Tomēr, ņemot vērā to, ka pieprasījums tika atsaukts izmeklēšanas sākuma posmā, nebija pieejami pierādījumi attiecībā uz pašreizējo IP un šajā posmā nebija iegūti sākotnējie konstatējumi, kas ļautu turpināt izmeklēšanu.

(10)

Pieprasījumā, ko iesniedza pieprasījuma iesniedzējs, nebija minēti apsvērumi, kas liecinātu par to, ka izbeigt pārskatīšanu nebūtu Kopienas interesēs.

(11)

Visas ieinteresētās personas tika informētas par nodomu izbeigt pašreizējo procedūru. Viena ieinteresētā persona iebilda, ka pieprasījuma iesniedzējs vēl joprojām eksportē attiecīgo ražojumu uz EK par dempinga cenām un ka tāpēc izmeklēšana jāturpina. Tomēr jānorāda, ka, izbeidzot šo izmeklēšanu, netiek atcelts antidempinga pasākums, kas jau ir spēkā, lai atjaunotu godīgu tirdzniecības praksi. Tāpēc šis iebildums bija jānoraida.

(12)

Arī divas citas ieinteresētās personas iebilda, ka pašreizējā izmeklēšana jāturpina, lai atceltu minētos pasākumus, ņemot vērā apgalvojumu par piegādes deficītu EK. Tomēr šis iebildums neattiecas uz šīs izmeklēšanas darbības jomu, kas attiecas tikai uz viena eksportētāja dempinga starpības atkārtotu novērtēšanu. Tāpēc, turpinot šo izmeklēšanu, nekādā ziņā netiktu mainīts to pasākumu līmenis, kuri attiecas uz citiem eksportētājiem. Tādējādi piegādes deficīta problēma netiktu skarta nediskriminējošā veidā.

(13)

Tāpēc tika secināts, ka jāizbeidz pašreizējā starpposma pārskatīšana attiecībā uz galīgajiem antidempinga pasākumiem, ko piemēro Krievijas Federācijas izcelsmes silikona importam Kopienā. Attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēju jāsaglabā pašreiz spēkā esošie antidempinga pasākumi, nemainot to ilgumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo tiek izbeigta daļējā starpposma pārskatīšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 3. punktu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2229/2003 piemēro Krievijas Federācijas izcelsmes silikona importam.

2.   Tiek saglabāti pašreiz spēkā esošie antidempinga pasākumi attiecībā uz SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamenskā, Urālu rajonā, Krievijā un ZAO KREMNY, Irkutskā, Irkutskas rajonā, Krievijā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. PEKKARINEN


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 339, 24.12.2003., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 821/2004 (OV L 127, 29.4.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 127, 29.4.2004., 114. lpp.

(4)  OV C 82, 5.4.2006., 64. lpp.


Top