EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0336

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 336/2006 ( 2006. gada 15. februāris ) par Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu Kopienā un Padomes Regulas (EK) Nr. 3051/95 atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 64, 4.3.2006, p. 1–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/336/oj

4.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 64/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 336/2006

(2006. gada 15. februāris)

par Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu Kopienā un Padomes Regulas (EK) Nr. 3051/95 atcelšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautisko kodeksu, turpmāk sauktu “ISM kodekss”, pieņēma Starptautiskā jūrniecības organizācija (SJO) 1993. gadā. Minētais kodekss pakāpeniski kļuva saistošs lielākai daļai kuģu, kas dodas starptautiskajos reisos, kad 1994. gada maijā tika pieņemta IX nodaļa “Drošas kuģu ekspluatācijas vadība” 1974. gada Starptautiskajā konvencijā par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS konvencija).

(2)

SJO ar 2000. gada 5. decembrī pieņemto Rezolūciju MSC.104(73) grozīja ISM kodeksu.

(3)

Pamatnostādnes par to, kā administrācijām ir jāīsteno ISM kodekss, pieņēma ar SJO Rezolūciju A.788(19) 1995. gada 23. novembrī. Minētās pamatnostādnes tika grozītas ar 2001. gada 29. novembrī pieņemto Rezolūciju A.913(22).

(4)

Padomes Regula (EK) Nr. 3051/95 (1995. gada 8. decembris) par iebraucamo pasažieru prāmju (ro-ro prāmju) drošības vadību (3) padarīja ISM kodeksu par saistošu Kopienas līmenī no 1996. gada 1. jūlija attiecībā uz visiem ro-ro pasažieru prāmjiem, kas regulāri kursē uz dalībvalstu ostām un no tām gan vietējos, gan starptautiskajos reisos neatkarīgi no prāmja karoga. Šis bija pirmais solis uz to, lai nodrošinātu vienādu un saskaņotu ISM kodeksa īstenošanu visās dalībvalstīs.

(5)

1998. gada 1. jūlijāISM kodekss saskaņā ar SOLAS konvencijas IX nodaļu kļuva saistošs sabiedrībām, kas starptautiskajos reisos izmanto pasažieru kuģus, tostarp ātrgaitas pasažieru kuģus, naftas tankkuģus, ķīmiskos tankkuģus, gāzes tankkuģus, beramkravu kuģus un ātrgaitas kravas kuģus ar 500 vai vairāk bruto tonnāžu.

(6)

2002. gada 1. jūlijāISM kodekss kļuva saistošs sabiedrībām, kas starptautiskajos reisos izmanto citus kravas kuģus un pārvietojamas jūras urbšanas iekārtas ar vismaz 500 bruto tonnāžu.

(7)

Cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras un vides aizsardzību var efektīvi uzlabot, stingri un obligāti piemērojot ISM kodeksu.

(8)

Ir vēlams ISM kodeksu tieši piemērot dalībvalsts karoga kuģiem, kā arī kuģiem, kas iesaistīti tikai vietējos reisos vai regulārā jūras satiksmē no dalībvalstu ostām un uz tām, neatkarīgi no to karoga.

(9)

Jaunas, tieši piemērojamās regulas pieņemšanai būtu jānodrošina ISM kodeksa īstenošana ar nosacījumu, ka dalībvalstīm jālemj, vai īstenot kodeksu attiecībā uz kuģiem, kas darbojas tikai ostu teritorijās, neatkarīgi no to karoga.

(10)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 3051/95 būtu jāatceļ.

(11)

Ja dalībvalsts uzskata, ka sabiedrībām ir grūti nodrošināt praksē atbilstību ISM kodeksa A daļas īpašiem noteikumiem attiecībā uz noteiktiem kuģiem vai kuģu tipiem, kas veic vienīgi vietējos reisus attiecīgajā dalībvalstī, tā var pilnībā vai daļēji atkāpties no minētajiem noteikumiem, nosakot pasākumus, kas nodrošina kodeksa mērķu līdzvērtīgu sasniegšanu. Attiecībā uz šādiem kuģiem un sabiedrībām tā var ieviest alternatīvas sertificēšanas un apstiprināšanas procedūras.

(12)

Ir nepieciešams ņemt vērā Padomes Direktīvu 95/21/EK (1995. gada 19. jūnijs) par ostas valsts kontroli kuģošanai (4).

(13)

Ir nepieciešams ņemt vērā arī Padomes Direktīvu 94/57/EK (1994. gada 22. novembris) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (5), lai noteiktu atzītas organizācijas saskaņā ar šīs regulas mērķi, un Padomes Direktīvu 98/18/EK (1998. gada 17. marts) par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (6), lai noteiktu šīs regulas piemērošanas jomu attiecībā uz vietējos reisos iesaistītajiem pasažieru kuģiem.

(14)

Pasākumi, kas vajadzīgi II pielikuma grozīšanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (7).

(15)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – proti, uzlabot kuģu drošības vadību un drošu ekspluatāciju un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka tādēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis

Šīs regulas mērķis ir uzlabot 3. panta 1. punktā minēto kuģu drošības vadību un drošu ekspluatāciju un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu, nodrošinot, ka sabiedrības, kas izmanto minētos kuģus, darbojas saskaņā ar ISM kodeksu:

a)

sabiedrībām ieviešot, īstenojot un atbilstīgi uzturot kuģa un krasta drošības vadības sistēmas; un

b)

karoga un ostas valsts administrācijai kontrolējot to.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1.

ISM kodekss” ir Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautiskais kodekss, ko pieņēmusi Starptautiskā jūrniecības organizācija ar Asamblejas 1993. gada 4. novembra Rezolūciju A.741(18), un kas grozīts ar Kuģošanas drošības komitejas 2000. gada 5. decembra Rezolūciju MSC.104(73) un tā jaunākajā versijā iekļauts šīs regulas I pielikumā;

2.

“atzīta organizācija” ir struktūra, kas atzīta saskaņā ar Direktīvu 94/57/EK;

3.

“sabiedrība” ir kuģa īpašnieks vai jebkura cita organizācija vai persona, piemēram, pārvaldnieks vai bezapkalpes kuģa fraktētājs, kurš no īpašnieka pārņēmis atbildību par kuģa ekspluatāciju un kurš, uzņemoties šādu atbildību, ir piekritis pārņemt visus pienākumus un atbildību, ko uzliek ISM kodekss;

4.

“pasažieru kuģis” ir kuģis, tostarp ātrgaitas kuģis, kas pārvadā vairāk nekā divpadsmit pasažierus, vai arī pasažieru zemūdens kuģis;

5.

“pasažieris” ir jebkura persona, kas nav:

a)

kapteinis vai kuģa apkalpes loceklis, vai cita persona, kas jebkāda veidā nodarbināta vai iesaistīta šā kuģa darbībā uz kuģa klāja;

b)

bērns, kas nav sasniedzis viena gada vecumu;

6.

“ātrgaitas kuģis” ir ātrgaitas kuģis, kā tas definēts SOLAS konvencijas Noteikuma X-1/2 jaunākajā versijā. Ātrgaitas pasažieru kuģiem piemēro ierobežojumus, kas norādīti Direktīvas 98/18/EK 2. panta f) apakšpunktā;

7.

“kravas kuģis” ir kuģis, tostarp ātrgaitas kuģis, kas nav pasažieru kuģis;

8.

“starptautiskais reiss” ir jūras reiss no dalībvalsts vai jebkuras citas valsts ostas uz ostu ārpus šīs valsts vai otrādi;

9.

“vietējais reiss” ir reiss jūras teritorijā no dalībvalsts ostas uz šo pašu vai citu ostu šajā dalībvalstī;

10.

“regulāra jūras satiksme” ir kuģu reisu kopums, kas nodrošina satiksmi starp tiem pašiem diviem vai vairākiem punktiem:

a)

saskaņā ar publicētu kustības grafiku; vai

b)

ar tik regulāriem un biežiem reisiem, kas veido atpazīstamus, sistemātiskus reisu kopumus;

11.

ro-ro pasažieru prāmis” ir jūras pasažieru kuģošanas līdzeklis, kā tas definēts SOLAS konvencijas II-1 nodaļas jaunākajā versijā;

12.

“pasažieru zemūdens kuģis” ir pasažieru pārvietojams kuģošanas līdzeklis, kas galvenokārt darbojas zem ūdens un kam vajadzīgs atbalsts no ūdens virsmas, piemēram, virsmas kuģiem vai krasta objektiem, pārraudzībai un viena vai vairāku šādu uzdevumu veikšanai:

a)

enerģijas avota atjaunošanai;

b)

augsta spiediena gaisa uzņemšanai;

c)

dzīvības nodrošināšanas sistēmas atjaunošanai;

13.

“pārvietojama jūras urbšanas iekārta” ir kuģošanas lī dzeklis, kas var tikt iesaistīts urbšanas darbībā resursu, kas atrodas zem jūras gultnes, piemēram, šķidro vai gāzveida ogļūdeņražu, sēra vai sāļu, atklāšanai un ekspluatācijai;

14.

“bruto tonnāža” ir kuģa bruto tonnāža, kas noteikta saskaņā ar 1969. gada Starptautisko kuģu tonnāžas noteikšanas konvenciju, vai, attiecībā uz kuģiem, kas veic tikai vietējos reisus un kuru tonnāža nav noteikta saskaņā ar minēto konvenciju, kuģa bruto tonnāža, kas noteikta saskaņā ar valstu noteikumiem attiecībā uz tonnāžas noteikšanu.

3. pants

Piemērošanas joma

1.   Šī regula attiecas uz šādiem kuģu tipiem un sabiedrībām, kas tos izmanto:

a)

dalībvalsts karoga kravu un pasažieru kuģiem, kas iesaistīti starptautiskajos reisos;

b)

kravu un pasažieru kuģiem, kas iesaistīti tikai vietējos reisos, neatkarīgi no to karoga;

c)

kravu un pasažieru kuģiem, kas brauc uz dalībvalstu ostām vai no tām regulārā jūras satiksmē, neatkarīgi no to karoga;

d)

pārvietojamām jūras urbšanas iekārtām, kas darbojas dalībvalsts pakļautībā.

2.   Šī regula neattiecas uz šādiem kuģu tipiem un sabiedrībām, kas tos izmanto:

a)

kara kuģiem, karaspēka transportkuģiem un citiem kuģiem, kas pieder dalībvalstij vai ko tā pārvalda, un ko izmanto tikai nekomerciāla rakstura valsts dienesta vajadzībām;

b)

kuģiem, kas netiek vadīti mehāniski, primitīvas konstrukcijas koka kuģiem, izpriecu jahtām un izpriecu kuģiem, ja tajos nav un nebūs apkalpes un tie nepārvadā vairāk nekā 12 pasažierus komerciālos nolūkos;

c)

zvejas kuģiem;

d)

kravas kuģiem un pārvietojamām jūras urbšanas iekārtām, kuru tonnāža nepārsniedz 500;

e)

pasažieru kuģiem, kas nav ro-ro pasažieru prāmji, C un D klases jūras rajonos, kā noteikts Direktīvas 98/18/EK 4. pantā.

4. pants

Atbilstība

Dalībvalstis nodrošina, ka visas sabiedrības, kas izmanto kuģus, uz kuriem attiecas šī regula, ievēro šīs regulas noteikumus.

5. pants

Drošības vadības prasības

Kuģiem, kas minēti 3. panta 1. punktā, un tos pārvaldošajām sabiedrībām ir jāatbilst visām ISM kodeksa A daļā ietvertajām prasībām.

6. pants

Sertifikācija un apstiprināšana

Saistībā ar sertifikāciju un apstiprināšanu dalībvalstīm jāatbilst ISM kodeksa B daļas noteikumiem.

7. pants

Atkāpe

1.   Ja dalībvalsts uzskata, ka sabiedrībām praksē ir grūti ievērot ISM kodeksa A daļas 6., 7., 9., 11. un 12. punktu attiecībā uz noteiktiem kuģiem vai kuģu tipiem, kas veic tikai vietējos reisus attiecīgajā dalībvalstī, tā var pilnībā vai daļēji atkāpties no minētajiem noteikumiem, nosakot pasākumus, kas nodrošina Kodeksa mērķu līdzvērtīgu sasniegšanu.

2.   Ja dalībvalsts uzskata, ka sabiedrībām praksē ir grūti izpildīt 6. panta prasības, tā var noteikt alternatīvas sertifikācijas un apstiprināšanas procedūras kuģiem un sabiedrībām, attiecībā uz kurām ir pieņemta atkāpe saskaņā ar 1. punktu.

3.   Šā panta 1. punktā un, vajadzības gadījumā, 2. punktā minētajos apstākļos piemēro šādu procedūru:

a)

attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai par atkāpi un par pasākumiem, ko tā paredz pieņemt;

b)

ja sešos mēnešos pēc paziņošanas saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru tiek nolemts, ka ierosinātā atkāpe nav pamatota vai ka ierosinātie pasākumi nav pietiekami, attiecīgai dalībvalstij ir jāgroza ierosinātie noteikumi vai jāatturas no to pieņemšanas;

c)

attiecīgā dalībvalsts publisko visus pieņemtos pasākumus ar tiešu atsauci uz 1. punktu un, vajadzības gadījumā, 2. punktu.

4.   Pēc 1. punktā un, attiecīgos gadījumos, 2. punktā minētās atkāpes pieņemšanas attiecīgā dalībvalsts izsniedz sertifikātu saskaņā ar II pielikuma B daļas 5. punkta otro daļu, norādot piemērojamos ekspluatācijas ierobežojumus.

8. pants

Sertifikātu derīgums, pieņemšana un atzīšana

1.   Atbilstības dokuments ir derīgs ilgākais piecus gadus no tā izsniegšanas dienas. Drošības vadības sertifikāts ir derīgs, ilgākais, piecus gadus no tā izsniegšanas dienas.

2.   Atjaunojot atbilstības dokumentu un drošības vadības sertifikātu, piemēro attiecīgos ISM kodeksa B daļas noteikumus.

3.   Dalībvalstis pieņem atbilstības dokumentu, pagaidu atbilstības dokumentu, drošības vadības sertifikātu un pagaidu drošības vadības sertifikātu, ko izsniegusi kādas citas dalībvalsts administrācija vai atzīta organizācija minētās administrācijas vārdā.

4.   Dalībvalstis pieņem atbilstības dokumentus, pagaidu atbilstības dokumentus, drošības vadības sertifikātus un pagaidu drošības vadības sertifikātus, ko izsniegušas trešo valstu administrācijas vai kas izdoti to vārdā.

Tomēr kuģiem, kas iesaistīti regulārā jūras satiksmē, atbilstības dokumentu, pagaidu atbilstības dokumentu, drošības vadības sertifikātu un pagaidu drošības vadības sertifikātu, kas izsniegti trešo valstu administrāciju vārdā, atbilstību ISM kodeksam jebkādā piemērotā veidā pārbauda attiecīgā(-ās) dalībvalsts(-is) vai tās (to) vārdā, izņemot gadījumus, kad tos izsniegusi dalībvalsts administrācija vai atzīta organizācija.

9. pants

Sankcijas

Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Noteiktajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.

10. pants

Ziņojumi

1.   Dalībvalstis reizi divos gados ziņo Komisijai par šīs regulas īstenošanu.

2.   Saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija izveido saskaņotu veidlapu šādiem ziņojumiem.

3.   Komisija ar Eiropas Jūras drošības aģentūras palīdzību sešos mēnešos pēc ziņojumu saņemšanas no dalībvalstīm sagatavo kopsavilkuma ziņojumu par šīs regulas īstenošanu, vajadzības gadījumā pievienojot jebkādus priekšlikumus pasākumiem. Šo ziņojumu adresē Eiropas Parlamentam un Padomei.

11. pants

Grozījumi

1.   ISM kodeksa grozījumi var tikt izslēgti no šīs regulas darbības jomas saskaņā ar 5. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 5. novembris), ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) (8).

2.   Jebkādus grozījumus II pielikumā veic saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru.

12. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja (COSS), kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2099/2002 3. pantu.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais laikposms ir divi mēneši.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

13. pants

Atcelšana

1.   Regulu (EK) Nr. 3051/95 atceļ no 2006. gada 24. marta.

2.   Pagaidu atbilstības dokumenti, pagaidu drošības vadības sertifikāti, atbilstības dokumenti un drošības vadības sertifikāti, kas izsniegti pirms 2006. gada 24. marta, paliek spēkā līdz to derīguma termiņa beigām vai līdz to derīguma nākamajai apliecināšanai.

14. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Attiecībā uz kravas un pasažieru kuģiem, kuru atbilstība ISM kodeksam vēl nav pieprasīta, šo regulu piemēro no 2008. gada 24. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2006. gada 15. februārī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

H. WINKLER


(1)  OV C 302, 7.12.2004., 20. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 10. marta Atzinums (OV C 102 E, 28.4.2004., 565. lpp.), Padomes 2005. gada 18. jūlija Kopējā nostāja (OV C 264 E, 25.10.2005., 28. lpp.) un Eiropas Parlamenta 2005. gada 13. decembra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  OV L 320, 30.12.1995., 14. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2099/2002 (OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.).

(4)  OV L 157, 7.7.1995., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/84/EK (OV L 324, 29.11.2002., 53. lpp.).

(5)  OV L 319, 12.12.1994., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2002/84/EK.

(6)  OV L 144, 15.5.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/75/EK (OV L 190, 30.7.2003., 6. lpp.).

(7)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(8)  OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 415/2004 (OV L 68, 6.3.2004., 10. lpp.).


I PIELIKUMS

Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautiskais kodekss (Starptautiskais drošības vadības (ISM) kodekss)

A daļa —

Īstenošana

1.

Vispārīga informācija

1.1.

Definīcijas

1.2.

Mērķi

1.3.

Piemērošana

1.4.

Drošības vadības sistēmu (SMS) funkcionālās prasības

2.

Drošības un vides aizsardzības politika

3.

Sabiedrības atbildība un pilnvaras

4.

Norīkotā(-ās) persona(-as)

5.

Kapteiņa pienākumi un pilnvaras

6.

Resursi un darbinieki

7.

Plānu izstrāde darbībām uz kuģa klāja

8.

Gatavība ārkārtas situācijām

9.

Ziņojumi par neatbilstību, negadījumiem un bīstamajām situācijām un to analīze

10.

Kuģa un tā aprīkojuma uzturēšana

11.

Dokumentācija

12.

Sabiedrības apstiprināšana, pārskats un novērtējums

B daļa —

Sertifikācija un apstiprināšana

13.

Sertifikācija un periodiska apstiprināšana

14.

Pagaidu sertifikācija

15.

Apstiprināšana

16.

Sertifikātu veidlapas

DROŠAS KUĢU EKSPLUATĀCIJAS UN PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAS VADĪBAS STARPTAUTISKAIS KODEKSS

(STARPTAUTISKAIS DROŠĪBAS VADĪBAS (ISM) KODEKSS)

A DAĻA — ĪSTENOŠANA

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1.   Definīcijas

Šī kodeksa A un B daļai piemērojamas šādas definīcijas.

1.1.1.

“Starptautiskais drošības vadības (ISM) kodekss” ir Asamblejas pieņemts Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautiskais kodekss, ar grozījumiem, ko var apstiprināt Organizācija.

1.1.2.

“Sabiedrība” ir kuģa īpašnieks vai jebkura cita organizācija vai persona, piemēram, pārvaldnieks vai bezapkalpes kuģa fraktētājs, kurš no īpašnieka pārņēmis atbildību par kuģa ekspluatāciju un kurš, uzņemoties šādu atbildību, ir piekritis pārņemt visus pienākumus un atbildību, ko tam uzliek Kodekss.

1.1.3.

“Administrācija” ir kuģa karoga valsts valdība.

1.1.4.

“Drošības vadības sistēma” ir strukturēta un dokumentēta sistēma, kas ļauj sabiedrības personālam efektīvi īstenot sabiedrības drošības un vides aizsardzības politiku.

1.1.5.

“Atbilstības dokuments” ir dokuments, kas izsniegts sabiedrībai, kura atbilst šī kodeksa prasībām.

1.1.6.

“Drošības vadības sertifikāts” ir dokuments, kas izsniegts kuģim un kas nozīmē, ka sabiedrība un tās kuģa vadība darbojas saskaņā ar apstiprināto drošības vadības sistēmu.

1.1.7.

“Objektīvi pierādījumi” ir kvantitatīva vai kvalitatīva informācija, uzskaites dati vai ziņojumi, kas attiecas uz drošību vai drošības vadības sistēmas elementu esamību un ieviešanu un kas balstīti uz novērojumiem, mērījumiem vai testiem, un ko var pārbaudīt.

1.1.8.

“Novērojums” ir ziņojums, ko sniedz drošības vadības audita laikā un pamato ar objektīviem pierādījumiem.

1.1.9.

“Neatbilstība” ir novērota situācija, kurā objektīvi pierādījumi norāda uz to, ka nav izpildīta konkrēta prasība.

1.1.10.

“Būtiska neatbilstība” ir precīzi noskaidrojama novirze, kura rada nopietnus draudus personāla vai kuģa drošībai vai nopietnu vides apdraudējumu un kuras dēļ jāveic tūlītēja koriģējoša rīcība; tas ietver arī situācijas, kad šī kodeksa noteikums netiek efektīvi un sistemātiski īstenots.

1.1.11.

“Gadadiena” ir katra gada diena un mēnesis, kas atbilst attiecīgā dokumenta vai sertifikāta derīguma termiņa beigu datumam.

1.1.12.

“Konvencija” ir grozītā 1974. gada Starptautiskā konvencija par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras.

1.2.   Mērķi

1.2.1.

Kodeksa mērķis ir veicināt drošību uz jūras, novērst cilvēku ievainošanu vai dzīvības zaudēšanu, kā arī izvairīties no kaitējuma videi, jo īpaši jūras videi, un īpašumam.

1.2.2.

Sabiedrības drošības vadības mērķiem, citā starpā:

1.2.2.1.

jānodrošina kuģa droša darbība un droša darba vide;

1.2.2.2.

jānosaka drošības pasākumi pret jebkuriem konstatētiem draudiem; un

1.2.2.3.

nepārtraukti jāuzlabo krasta un kuģu personāla iemaņas drošības vadības jomā, tostarp gatavošanās ārkārtējiem gadījumiem attiecībā uz drošību un vides aizsardzību.

1.2.3.

Drošības vadības sistēmai jānodrošina:

1.2.3.1.

atbilstība obligātajām normām un noteikumiem; un

1.2.3.2.

tas, ka ņem vērā piemērojamos kodeksus, pamatnostādnes un standartus, ko ieteikusi Organizācija, administrācijas, klasificēšanas sabiedrības un jūrniecības nozares organizācijas.

1.3.   Piemērošana

Šā kodeksa prasības var piemērot visiem kuģiem.

1.4.   Drošības vadības sistēmas (SMS) funkcionālās prasības

Katrai sabiedrībai jāizveido, jāīsteno un jāuztur drošības vadības sistēma (SMS), kas ietver šādas funkcionālās prasības:

1.4.1.

drošības un vides aizsardzības politika;

1.4.2.

instrukcijas un procedūras, lai nodrošinātu kuģu drošu darbību un vides aizsardzību saskaņa ar attiecīgiem starptautiskajiem un karoga valsts tiesību aktiem;

1.4.3.

noteikti pilnvaru līmeņi un saziņas iespējas starp krasta un kuģa personālu;

1.4.4.

procedūras ziņošanai par nelaimes gadījumiem un neatbilstību šā kodeksa noteikumiem;

1.4.5.

procedūras, lai sagatavotos un reaģētu ārkārtas situācijās; un

1.4.6.

iekšējo auditu un vadības pārskatu kārtība.

2.   DROŠĪBAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKA

2.1.

Sabiedrībai jāizveido drošības un vides aizsardzības politika, kas nosaka, kā sasniegt 1.2. punktā norādītos mērķus.

2.2.

Sabiedrībai jānodrošina, ka gan uz kuģa, gan krastā šo politiku īsteno un uztur spēkā visos organizācijas līmeņos.

3.   SABIEDRĪBAS ATBILDĪBA UN PILNVARAS

3.1.

Ja par kuģi atbild cita persona, nevis īpašnieks, tad īpašniekam jāpaziņo administrācijai šīs personas pilns vārds un informācija par šo personu.

3.2.

Sabiedrībai jānosaka un jādokumentē atbildība, pilnvaras un saiknes starp personālu, kas vada, veic un pārbauda darbu, kurš saistīts ar drošību un piesārņojuma novēršanu un ietekmē to.

3.3.

Sabiedrība atbild par to, lai norīkotā persona vai personas savu funkciju veikšanai saņemtu pietiekamus resursus un atbalstu no krasta.

4.   NORĪKOTĀ(-ĀS) PERSONA(-AS)

Lai nodrošinātu katra kuģa drošu ekspluatāciju un nodrošinātu saikni starp sabiedrību un kuģa personālu, katrai sabiedrībai atkarībā no apstākļiem jānorīko krastā persona vai personas, kam ir tieša pieeja visaugstākajam vadības līmenim. Norīkotās personas vai personu atbildībā un pilnvarās jāietilpst drošības un piesārņojuma novēršanas aspektu uzraudzībai attiecībā uz katra kuģa darbību, kā arī pienākumam vajadzības gadījumā nodrošināt attiecīgus resursus un krasta atbalstu.

5.   KAPTEIŅA PIENĀKUMI UN PILNVARAS

5.1.

Sabiedrībai skaidri jānosaka un jādokumentē kapteiņa atbildība par:

5.1.1.

sabiedrības drošības un vides aizsardzības politikas īstenošanu;

5.1.2.

apkalpes motivēšanu ievērot šo politiku;

5.1.3.

attiecīgo vienkārši un skaidri izklāstītu rīkojumu un instrukciju izdošanu;

5.1.4.

noteikto prasību ievērošanas pārbaudi; un

5.1.5.

SMS pārskatīšanu un ziņošanu vadībai krastā par tās trūkumiem.

5.2.

Sabiedrībai jānodrošina, lai kuģa un krasta SMS ir skaidra norāde, kas uzsver kapteiņa pilnvaras. Sabiedrībai ar SMS jānosaka, ka kapteinim ir lielākās pilnvaras un atbildība pieņemt lēmumus attiecībā uz drošību un piesārņojuma novēršanu un, vajadzības gadījuma, lūgt sabiedrības palīdzību.

6.   RESURSI UN DARBINIEKI

6.1.

Sabiedrībai jānodrošina, ka kapteinim ir:

6.1.1.

atbilstoša kvalifikācija komandēšanai;

6.1.2.

pilnīgas zināšanas par sabiedrības SMS; un

6.1.3.

vajadzīgais atbalsts, lai varētu droši veikt kapteiņa pienākumus.

6.2.

Sabiedrībai jānodrošina, ka uz katra kuģa strādā saskaņā ar valsts un starptautiskajām prasībām kvalificēti, sertificēti un veseli jūrnieki.

6.3.

Sabiedrībai jāievieš procedūras, lai nodrošinātu, ka jaunos darbiniekus un darbiniekus, kuri norīkoti veikt jaunus pienākumus attiecībā uz drošību un vides aizsardzību, atbilstīgi iepazīstina ar viņu pienākumiem.

Saprotami jāizklāsta, jādokumentē un jāizsniedz instrukcijas, kuras ir būtiski sniegt pirms kuģošanas.

6.4.

Sabiedrībai jānodrošina, ka viss sabiedrības SMS iesaistītais personāls pietiekami izprot attiecīgos noteikumus, tiesību aktus, kodeksus un pamatnostādnes.

6.5.

Sabiedrībai jāizveido un jāuztur spēkā procedūra, lai noteiktu, vai ir nepieciešamas mācības, kas var būt vajadzīgas, stiprinot SMS, un jānodrošina, ka šādas mācības nodrošina visam attiecīgajam personālam.

6.6.

Sabiedrībai jānosaka procedūra, kādā kuģa personāls tam saprotamā(-ās) valodā(-ās) saņem attiecīgo informāciju par SMS.

6.7.

Sabiedrībai jānodrošina, ka kuģa personāls, pildot savus ar SMS saistītos pienākumus, spēj efektīvi sazināties.

7.   PLĀNU IZSTRĀDE DARBĪBĀM UZ KUĢA KLĀJA

Sabiedrībai jānosaka procedūras, kā sagatavot plānus un instrukcijas galvenajām darbībām uz kuģa klāja, kas saistītas ar kuģa drošību un piesārņojuma novēršanu, tostarp, ja vajadzīgs, pārbaudes punktu sarakstus. Dažādie attiecīgie pienākumi jānosaka un jāsadala kvalificētam personālam.

8.   GATAVĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀM

8.1.

Sabiedrībai jānosaka procedūras, lai skaidri izklāstītu, aprakstītu un rīkotos iespējamās ārkārtas situācijās uz kuģa klāja.

8.2.

Sabiedrībai jānosaka mācību trauksmes un apmācības programmas, lai sagatavotos ārkārtas situācijām.

8.3.

SMS jānodrošina, ka sabiedrības organizācija spēj jebkurā laika reaģēt apdraudējuma gadījumos, nelaimes gadījumos un ārkārtas situācijās, kurās iesaistīti tās kuģi.

9.   ZIŅOJUMI PAR NEATBILSTĪBU, NEGADĪJUMIEM UN BĪSTAMĀM SITUĀCIJĀM UN TO ANALĪZE

9.1.

SMS jāiekļauj procedūras, kas nodrošina, ka sabiedrībai ziņo par neatbilstībām, negadījumiem un bīstamām situācijām, kā arī tos izmeklē un analizē nolūkā uzlabot drošību un novērst piesārņojumu.

9.2.

Sabiedrībai jānosaka procedūras, lai īstenotu koriģējošu rīcību.

10.   KUĢA UN APRĪKOJUMA UZTURĒŠANA

10.1.

Sabiedrībai jānosaka procedūra, lai nodrošinātu, ka kuģi uztur saskaņā ar attiecīgajām normām un noteikumiem, kā arī jebkurām papildu prasībām, ko var noteikt sabiedrība.

10.2.

Ievērojot šīs prasības, sabiedrībai jānodrošina, ka:

10.2.1.

pārbaudes veic pēc atbilstīgiem starplaikiem;

10.2.2.

par jebkuru neatbilstību ziņo, norādot tās iespējamo cēloni, ja tāds ir zināms;

10.2.3.

veic atbilstīgu koriģējošu darbību; un

10.2.4.

reģistrē šos pasākumus.

10.3.

Sabiedrībai jānosaka procedūras, kādās saistībā ar SMS precīzi identificē aprīkojumu un tehniskās sistēmas, kuru pēkšņa sabojāšanās var radīt bīstamas situācijas. SMS jānodrošina īpaši pasākumi, kas paredzēti šādu iekārtu un sistēmu uzticamības paaugstināšanai. Šajos pasākumos jāiekļauj regulāra rezerves ierīču un iekārtu vai tehnisko sistēmu, ko regulāri neizmanto, testēšana.

10.4.

Pārbaudes, kas minētas 10.2. punktā, kā arī pasākumi, kas minēti 10.3. punktā, jāiekļauj kuģa darbības uzturēšanā/ierastajā kārtībā.

11.   DOKUMENTĀCIJA

11.1.

Sabiedrībai jānosaka un jāuztur spēkā procedūra, lai kontrolētu visus ar SMS saistītos dokumentus un informāciju.

11.2.

Sabiedrībai jānodrošina, ka:

11.2.1.

derīgi dokumenti ir pieejami visās attiecīgajās vietās;

11.2.2.

pilnvarots personāls izskata un apstiprina izmaiņas dokumentos; un

11.2.3.

novecojušus dokumentus tūlīt izņem no aprites.

11.3.

Dokumentus, ko lieto, lai aprakstītu un īstenotu SMS, var klasificēt kā “drošības vadības instrukcijas”. Dokumenti jāuzglabā tā, kā sabiedrība atzīst par visefektīvāko. Katram kuģim uz borta ir jāglabā informācija, kas attiecas uz šo kuģi.

12.   SABIEDRĪBAS APSTIPRINĀŠANA, PĀRSKATS UN NOVĒRTĒJUMS

12.1.

Sabiedrībai jāveic iekšējie drošības auditi, lai pārbaudītu, vai drošības un piesārņojuma novēršanas pasākumi atbilst SMS.

12.2.

Sabiedrībai periodiski jānovērtē efektivitāte un, ja vajadzīgs, jāpārskata SMS saskaņā ar sabiedrības noteikto procedūru.

12.3.

Auditi un iespējamā koriģējošā rīcība jāveic saskaņā ar dokumentāri noteiktu procedūru.

12.4.

Personālam, kas veic auditus, jābūt neatkarīgam no pārbaudāmajām jomām, ja vien tas ir iespējams, ņemot vērā sabiedrības lielumu un veidu.

12.5.

Auditu un pārskatu rezultāti jādara zināmi visam attiecīgajā jomā iesaistītajam personālam.

12.6.

Vadības personālam, kas atbild par attiecīgo jomu, savlaicīgi jālabo atklātie trūkumi.

B DAĻA — SERTIFIKĀCIJA UN APSTIPRINĀŠANA

13.   SERTIFIKĀCIJA UN PERIODISKA APSTIPRINĀŠANA

13.1.

Kuģis ir jāpārvalda sabiedrībai, kurai attiecībā uz šo kuģi ir izsniegts atbilstības dokuments vai pagaidu atbilstības dokuments saskaņā ar 14.1. punktu.

13.2.

Administrācijai, administrācijas atzītai organizācijai vai pēc administrācijas pieprasījuma citai konvencijas līgumslēdzējas valdībai jāizsniedz atbilstības dokuments jebkurai sabiedrībai, kas atbilst šā kodeksa prasībām, administrācijas noteiktam laikposmam, kuram nevajadzētu pārsniegt piecus gadus. Šis dokuments jāpieņem kā pierādījums, ka sabiedrība spēj izpildīt šā kodeksa prasības.

13.3.

Atbilstības dokuments ir derīgs tikai to tipu kuģiem, kas ir skaidri norādīti dokumentā. Šāda norāde atbilst tiem kuģu tipiem, uz ko attiecās sākotnējā apstiprināšana. Citus kuģu tipus var pievienot tikai pēc sabiedrības apstiprināšanas attiecībā uz spēju ievērot šā kodeksa prasības, kas attiecas uz šādiem kuģu tipiem. Šajā sakarā tie ir kuģu tipi, kas minēti Konvencijas IX/1. noteikumā.

13.4.

Atbilstības dokumenta derīgums katru gadu trīs mēnešus pirms vai pēc gadadienas jāapstiprina administrācijai, administrācijas atzītai organizācijai vai — pēc administrācijas pieprasījuma — citai līgumslēdzējai valdībai.

13.5.

Administrācijai vai — pēc tās pieprasījuma — līgumslēdzējai valdībai, kas dokumentu ir izsniegusi, atbilstības dokuments ir jāanulē, ja nav pieprasīta 13.4. punktā noteiktā ikgadējā apstiprināšana vai ja ir pierādījumi par būtisku neatbilstību šim kodeksam.

13.5.1.

Ja anulē atbilstības dokumentu, tad jāanulē arī visi ar to saistītie drošības vadības sertifikāti un/vai pagaidu drošības vadības sertifikāti.

13.6.

Atbilstības dokumenta kopijai jāatrodas uz kuģa, lai kuģa kapteinis pēc pieprasījuma varētu to uzrādīt administrācijas vai tās atzītas organizācijas veiktas apstiprināšanas gadījumā vai kontrolei, kas minēta Konvencijas IX/6.2. noteikumā. Dokumenta kopijām nav jābūt oficiāli apstiprinātām.

13.7.

Administrācijai, administrācijas atzītai organizācijai vai — pēc administrācijas pieprasījuma — citai līgumslēdzējai valdībai jāizsniedz drošības vadības sertifikāts kuģim uz laika periodu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Drošības vadības sertifikāts jāizdod pēc tam, kad ir pārbaudīts, ka sabiedrība un tās kuģa vadība darbojas saskaņā ar apstiprināto drošības vadības sistēmu. Šis sertifikāts jāpieņem kā pierādījums, ka kuģis atbilst šā kodeksa prasībām.

13.8.

Attiecībā uz drošības vadības sertifikāta derīgumu administrācijai vai administrācijas atzītai organizācijai, vai — pēc administrācijas pieprasījuma — citai līgumslēdzējai valdībai jāveic vismaz viena starpposma apstiprināšana. Ja jāveic tikai viena starpposma apstiprināšana un drošības vadības sertifikāta derīgums ir pieci gadi, šai apstiprināšanai jānotiek laikā starp drošības vadības sertifikāta otro un trešo gadadienas datumu.

13.9.

Papildus 13.5.1. punktā izklāstītajām prasībām drošības vadības sertifikāts jāanulē administrācijai vai — pēc administrācijas pieprasījuma — līgumslēdzējai valdībai, kas to izsniegusi, ja netiek pieprasīta 13.8. punktā noteiktā starpposma apstiprināšana vai ja ir pierādījumi par būtisko neatbilstību šim kodeksam.

13.10.

Neatkarīgi no 13.2. un 13.7. punktā izklāstītajām prasībām, ja atjaunošanas apstiprināšana ir pabeigta triju mēnešu laikā pirms esošā atbilstības dokumenta vai drošības vadības sertifikāta derīguma termiņa beigām, jaunajam atbilstības dokumentam vai jaunajam drošības vadības sertifikātam jāstājas spēkā no atjaunošanas apstiprināšanas pabeigšanas dienas uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, sākot no esošā atbilstības dokumenta vai drošības vadības sertifikāta derīguma termiņa beigām.

13.11.

Kad atjaunošanas apstiprināšana ir pabeigta vairāk nekā trīs mēnešus pirms esošā atbilstības dokumenta vai drošības vadības sertifikāta derīguma termiņa beigu dienas, jaunais atbilstības dokuments vai jaunais drošības vadības sertifikāts stājas spēkā no atjaunošanas apstiprināšanas pabeigšanas dienas uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, sākot no atjaunošanas apstiprināšanas pabeigšanas dienas.

14.   PAGAIDU SERTIFIKĀCIJA

14.1.

Pagaidu atbilstības dokumentu var izdot, lai veicinātu šī kodeksa sākotnējo īstenošanu gadījumos, kad:

1.

tā ir jaunizveidota sabiedrība; vai

2.

esošajā atbilstības dokumentā jāietver jauni kuģu tipi pēc apstiprināšanas, ka sabiedrībai ir drošības vadības sistēma, kas atbilst šī kodeksa 1.2.3. punktā minētajiem mērķiem, ar nosacījumu, ka sabiedrība uzrāda plānus īstenot drošības vadības sistēmu, kas pilnībā atbilst šī kodeksa prasībām, pagaidu atbilstības dokumenta derīguma laikā. Šādu pagaidu atbilstības dokumentu administrācija vai tās atzīta organizācija, vai — pēc administrācijas pieprasījuma — cita līgumslēdzēja valdība izsniedz uz laika periodu, kas nav ilgāks par 12 mēnešiem. Pagaidu atbilstības dokumenta kopijai jāatrodas uz kuģa, lai kuģa kapteinis pēc pieprasījuma varētu to uzrādīt, kad administrācija vai tās atzīta organizācija veic apstiprināšanu vai kad tiek veikta kontrole, kas minēta Konvencijas IX/6.2. noteikumā. Dokumenta kopijai nav jābūt oficiāli apstiprinātai.

14.2.

Pagaidu drošības vadības sertifikātu var izsniegt:

1.

jauniem kuģiem, nododot tos ekspluatācijā;

2.

sabiedrībai uzņemoties atbildību par sabiedrībai jauna kuģa darbību; vai

3.

nomainot kuģa karogu.

Šādu pagaidu drošības vadības sertifikātu izsniedz uz laika periodu, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, administrācija vai tās atzīta organizācija, vai — pēc administrācijas pieprasījuma — cita līgumslēdzēja valdība.

14.3.

Administrācija vai — pēc administrācijas pieprasījuma — cita līgumslēdzēja valdība var īpašos gadījumos pagarināt pagaidu drošības vadības sertifikāta termiņu uz laika periodu, kas nav ilgāks par 6 mēnešiem, sākot no derīguma termiņa beigu dienas.

14.4.

Pagaidu drošības vadības sertifikātu var izsniegt pēc tam, kad ir apstiprināts, ka:

1.

atbilstības dokuments vai pagaidu atbilstības dokuments attiecas uz konkrēto kuģi;

2.

drošības vadības sistēma, ko nodrošina sabiedrība konkrētajam kuģim, ietver galvenos šī kodeksa elementus, un tā ir novērtēta audita laikā, ko veic saistībā ar atbilstības dokumenta izsniegšanu, vai uzrādīta pagaidu atbilstības dokumentu izsniegšanai;

3.

sabiedrība ir ieplānojusi veikt kuģa auditu triju mēnešu laikā;

4.

kapteinis un virsnieki pārzina drošības vadības sistēmu un ieplānotos pasākumus tās īstenošanai;

5.

instrukcijas, kas atzītas par svarīgām, tiek sniegtas pirms došanās jūrā; un

6.

svarīga informācija par drošības vadības sistēmu ir sniegta kuģa personālam saprotamā darba valodā vai valodās.

15.   APSTIPRINĀŠANA

15.1.

Visas šajā kodeksā prasītās apstiprināšanas jāveic saskaņā ar administrācijai pieņemamo procedūru, ņemot vērā Organizācijas (1) izstrādātās pamatnostādnes.

16.   SERTIFIKĀTU VEIDLAPAS

16.1.

Atbilstības dokuments, drošības vadības sertifikāts, pagaidu atbilstības dokuments un pagaidu drošības vadības sertifikāts jāsastāda atbilstoši šī kodeksa papildinājumā dotajiem paraugiem. Ja šajos dokumentos lietotā valoda nav ne angļu, ne franču valoda, tekstam jāpievieno tulkojums vienā no šīm valodām.

16.2.

Papildus 13.3. punktā minētajām prasībām kuģu tipus, kas norādīti atbilstības dokumentā un pagaidu atbilstības dokumentā, var apstiprināt, lai atspoguļotu jebkurus ierobežojumus kuģu darbībās, kā aprakstīts drošības vadības sistēmā.


(1)  Attiecas uz Starptautiskā drošības vadības (ISM) kodeksa īstenošanas pārskatītajām pamatnostādnēm, ko pieņēmusi Organizācija ar rezolūciju A.913(22).

PAPILDINĀJUMS

Atbilstības dokumenta, drošības vadības sertifikāta, pagaidu atbilstības dokumenta un pagaidu drošības vadības sertifikāta veidlapas

ATBILSTĪBAS DOKUMENTS

(Oficiāls zīmogs)/(Valsts)

Sertifikāts Nr.

Izsniegts saskaņā ar 1974. gada

STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS noteikumiem, ņemot vērā tās grozījumus

Ar … valdības pilnvaru

(Valsts nosaukums)

(Pilnvarotā persona vai organizācija)

Sabiedrības nosaukums un adrese:

(Sk. ISM kodeksa 1.1.2. punktu)

AR ŠO APLIECINA, KA ir veikts sabiedrības drošības vadības sistēmas audits, un tā atbilst Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautiskā kodeksa (ISM kodekss) prasībām attiecībā uz še turpmāk uzskaitītajiem kuģu tipiem (lieko svītrot):

 

Pasažieru kuģis

 

Ātrgaitas pasažieru kuģis

 

Ātrgaitas kravas kuģis

 

Beramkravu kuģis

 

Naftas tankkuģis

 

Ķīmiskais tankkuģis

 

Gāzes tankkuģis

 

Pārvietojama jūras urbšanas iekārta

 

Cits kravas kuģis

Šis atbilstības dokuments ir derīgs līdz ……… ar nosacījumu, ka veic periodisku apstiprināšanu.

Izsniegts …

(Dokumenta izsniegšanas vieta)

Izsniegšanas datums …

(Attiecīgi pilnvarotas amatpersonas, kas izsniegusi šo dokumentu, paraksts)

(Izsniedzējas iestādes zīmogs vai spiedogs)

Sertifikāts Nr.

IKGADĒJĀS APSTIPRINĀŠANAS APLIECINĀJUMS

AR ŠO APLIECINA, ka periodiskā apstiprināšanā saskaņā ar Konvencijas IX/6.1. noteikumu un ISM kodeksa 13.4. punktu ir konstatēts, ka drošības vadības sistēma atbilst ISM kodeksa prasībām.

1. IKGADĒJĀ APSTIPRINĀŠANA

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

2. IKGADĒJĀ APSTIPRINĀŠANA

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

3. IKGADĒJĀ APSTIPRINĀŠANA

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

4. IKGADĒJĀ APSTIPRINĀŠANA

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

DROŠĪBAS VADĪBAS SERTIFIKĀTS

(Oficiāls zīmogs)/(Valsts)

Sertifikāts Nr.

Izsniegts saskaņā ar

1974. gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS noteikumiem, ņemot vērā tās grozījumus

ar … valdības pilnvaru

(Valsts nosaukums)

(Pilnvarotā persona vai organizācija)

Kuģa nosaukums: …

Identifikācijas cipari vai burti: …

Reģistra osta: …

Kuģa tips (1): …

Bruto tonnāža: …

SJO numurs: …

Sabiedrības nosaukums un adrese: …

(Sk. ISM kodeksa 1.1.2. punktu)

AR ŠO APLIECINA, ka kuģa drošības vadības sistēmai veikts audits un ka tā atbilst Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautiskā kodeksa (ISM kodekss) prasībām, pēc apstiprināšanas, ka sabiedrībai izsniegtais atbilstības dokuments ir piemērojams šim kuģa tipam.

Šis drošības vadības sertifikāts ir derīgs līdz ……… ar nosacījumu, ka veic periodisku apstiprināšanu un atbilstības dokuments paliek spēka.

Izsniegts …

(Dokumenta izsniegšanas vieta)

Izsniegšanas datums …

(Atbilstīgi pilnvarotās amatpersonas, kas izsniegusi sertifikātu, paraksts)

(Izsniedzējas iestādes zīmogs vai spiedogs)

Sertifikāts Nr.

STARPPOSMA APSTIPRINĀŠANAS UN PAPILDU APSTIPRINĀŠANAS (JA VAJADZĪGS) APLIECINĀJUMS

AR ŠO APLIECINA, ka periodiskā apstiprināšanā saskaņā ar Konvencijas IX/6.1. noteikumu un ISM kodeksa 13.8. punktu ir konstatēts, ka drošības vadības sistēma atbilst ISM kodeksa prasībām.

STARPPOSMA APSTIPRINĀŠANA (jāveic starp otro un trešo gadadienas datumu)

Paraksts: …

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta: …

Datums: …

PAPILDU APSTIPRINĀŠANA (2)

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

PAPILDU APSTIPRINĀŠANA (2)

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

PAPILDU APSTIPRINĀŠANA (2)

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

PAGAIDU ATBILSTĪBAS DOKUMENTS

(Oficiāls zīmogs)/(Valsts)

Sertifikāts Nr.

Izsniegts saskaņā ar

1974. gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS noteikumiem, ņemot vērā tās grozījumus

Ar … valdības pilnvaru

(Valsts nosaukums)

(Pilnvarotā persona vai organizācija)

Sabiedrības nosaukums un adrese: …

(Sk. ISM kodeksa 1.1.2. punktu)

AR ŠO APLIECINA, ka sabiedrības drošības vadības sistēma ir atzīta par atbilstīgu Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautiskā kodeksa (ISM kodekss) 1.2.3. punkta mērķiem attiecībā uz še turpmāk uzskaitītajiem kuģu tipiem (lieko svītrot):

 

Pasažieru kuģis

 

Ātrgaitas pasažieru kuģis

 

Ātrgaitas kravas kuģis

 

Beramkravu kuģis

 

Naftas tankkuģis

 

Ķīmiskais tankkuģis

 

Gāzes tankkuģis

 

Pārvietojama jūras urbšanas iekārta

 

Cits kravas kuģis

Šis pagaidu atbilstības dokuments ir derīgs līdz:

Izsniegts: …

(Dokumenta izsniegšanas vieta)

Izsniegšanas datums: …

(Atbilstīgi pilnvarotās amatpersonas, kas izsniegusi dokumentu, paraksts)

(Izsniedzējas iestādes zīmogs vai spiedogs)

PAGAIDU DROŠĪBAS VADĪBAS SERTIFIKĀTS

(Oficiāls zīmogs)/(Valsts)

Sertifikāts Nr.

Izsniegts saskaņā ar

1974. gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS

noteikumiem, ņemot vērā tās grozījumus

Ar … valdības pilnvaru

(Valsts nosaukums)

(Pilnvarotā persona vai organizācija)

Kuģa nosaukums: …

Identifikācijas cipari vai burti: …

Reģistra osta: …

Kuģa tips (3): …

Bruto tonnāža: …

SJO numurs: …

Sabiedrības nosaukums un adrese: …

(Sk. ISM kodeksa 1.1.2. punktu)

AR ŠO APLIECINA, ka ISM kodeksa 14.4. punkta prasības ir izpildītas un ka sabiedrības atbilstības dokuments/pagaidu atbilstības dokuments (4) attiecas uz šo kuģi.

Šis pagaidu drošības vadības sertifikāts ir derīgs līdz …

ar nosacījumu, ka atbilstības dokumenta/pagaidu atbilstības dokuments (4) paliek spēkā.

Izsniegts …

(Dokumenta izsniegšanas vieta)

Izsniegšanas datums: …

(Attiecīgi pilnvarotās amatpersonas, kas izsniegusi sertifikātu, paraksts)

(Izsniedzējas iestādes zīmogs vai spiedogs)

Sertifikāts Nr.

Šā pagaidu drošības vadības sertifikāta derīguma termiņš ir pagarināts līdz: …

Pagarinājuma datums: …

(Atbilstīgi pilnvarotas amatpersonas, kas pagarinājusi derīguma termiņu, paraksts)

(Izsniedzējas iestādes zīmogs vai spiedogs)


(1)  Izvēlieties vienu no šiem kuģu tipiem: pasažieru kuģis; ātrgaitas pasažieru kuģis; ātrgaitas kravas kuģis; beramkravu kuģis; pārvietojama jūras urbšanas iekārta; cita tipa kravas kuģis.

(2)  Ja ir piemērojama. Atsauce uz Starptautiskā drošības vadības (ISM) kodeksa īstenošanas pamatnostādņu (rezolūcija A.913 (22)) 3.4.1. punktu.

(3)  Izvēlieties vienu no šiem kuģu tipiem: pasažieru kuģis; ātrgaitas pasažieru kuģis; ātrgaitas kravas kuģis; beramkravu kuģis; naftas tankkuģis; ķīmiskais tankkuģis; gāzes tankkuģis; pārvietojama jūras urbšanas iekārta; cita tipa kravas kuģis.

(4)  Lieko svītrot.


II PIELIKUMS

NOTEIKUMI ADMINISTRĀCIJAI SAISTĪBĀ AR STARPTAUTISKĀ DROŠĪBAS VADĪBAS (ISM) KODEKSA ĪSTENOŠANU

A daļa

Vispārīgi noteikumi

B daļa

Sertifikācija un standarti

2.

Sertifikācijas process

3.

Vadības standarts

4.

Kompetences standarti

5.

Atbilstības dokumenta un drošības vadības sertifikāta veidlapas

A DAĻA – VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1.

Veicot apstiprināšanu un sertificēšanu atbilstīgi ISM kodeksa noteikumiem attiecībā uz kuģiem, uz kuriem attiecas šī regula, dalībvalstis ievēro prasības un standartus, kas izklāstīti šīs sadaļas B daļā.

1.2.

Turklāt dalībvalstis attiecīgi ņem vērā ar SJO 2001. gada 29. novembra Rezolūciju A.913 (22) pieņemtās Pārskatītās pamatnostādnes par to, kā administrācijām ir jāīsteno Starptautiskais drošības vadības (ISM) kodekss, ciktāl uz tiem neattiecas šīs sadaļas B daļa.

B DAĻA – SERTIFIKĀCIJA UN STANDARTI

2.   Sertifikācijas process

2.1.

Sertifikācijas procesu, kas attiecas uz atbilstības dokumenta izsniegšanu sabiedrībai un drošības vadības sertifikāta izsniegšanu katram kuģim, veic, ņemot vērā še turpmāk izklāstītos noteikumus.

2.2

Sertifikācijas process parasti ietver šādus posmus:

1.

sākotnēju apstiprināšanu;

2.

ikgadējo vai starpposma apstiprināšanu;

3.

atjaunošanas apstiprināšanu; un

4.

papildu apstiprināšanu.

Šīs apstiprināšanas veic pēc pieprasījuma, ko sabiedrība iesniegusi administrācijai vai atzītai organizācijai, kura darbojas administrācijas vārdā.

2.3.

Apstiprināšana ietver drošības vadības auditu.

2.4.

Lai veiktu auditu, nozīmē galveno auditoru vai, nepieciešamības gadījumā, auditoru grupu.

2.5.

Nozīmētais galvenais auditors sadarbojas ar sabiedrību un sagatavo audita plānu.

2.6.

Audita pārskatu sagatavo galvenā auditora vadībā, kurš ir atbildīgs par minētā pārskata precizitāti un pilnīgumu.

2.7.

Audita pārskats ietver audita plānu, informāciju par auditoru grupas locekļiem, datumus, informāciju par sabiedrību, ierakstus par jebkādiem novērojumiem un neatbilstībām, kā arī novērojumus par drošības vadības sistēmas efektivitāti noteiktu mērķu sasniegšanā.

3.   Vadības standarts

3.1.

Auditoriem vai auditoru grupai, kas vada apstiprināšanu attiecībā uz atbilstību

ISM

kodeksam, jābūt kompetentai attiecībā uz:

1.

to, lai nodrošinātu jebkura tipa kuģu, kurus izmanto minētā sabiedrība, atbilstību normām un noteikumiem, tostarp jūrnieku sertificēšanu;

2.

apstiprināšanu, apsekošanu un sertifikāciju, kas attiecas uz jūras sertifikātiem;

3.

darba uzdevumiem, kas jāņem vērā saistībā ar drošības vadības sistēmu, kā noteikts ISM kodeksā; un

4.

praktisku pieredzi kuģa darbībā.

3.2.

Veicot apstiprināšanu attiecībā uz atbilstību ISM kodeksa noteikumiem, nodrošina, ka personāls, kas sniedz padomdevēja pakalpojumus, un personāls, kas ir iesaistīts sertificēšanas procesā, ir savstarpēji neatkarīgi.

4.   Kompetences standarti

4.1.

Pārbaudes veikšanai nepieciešamā pamata kompetence

4.1.1.

Personālam, kam jāpiedalās apstiprināšanā attiecībā uz atbilstību ISM kodeksa prasībām, jāatbilst minimālajiem kritērijiem, kas izvirzīti inspektoriem saskaņā ar Direktīvas 95/21/EK VII pielikuma 2. iedaļu.

4.1.2.

Personālam jābūt speciāli apmācītam, lai spētu nodrošināt atbilstošu kompetenci un iemaņas, kas vajadzīgas, lai veiktu apstiprināšanu attiecībā uz atbilstību

ISM

kodeksa prasībām, jo īpaši attiecībā uz:

a)

zināšanām par ISM kodeksu un tā izpratni;

b)

obligātajām tiesību normām un noteikumiem;

c)

darba uzdevumiem, kas saskaņā ar ISM kodeksu sabiedrībām jāņem vērā;

d)

pārbaužu, aptauju, novērtējuma un ziņojumu vērtēšanas paņēmieniem;

e)

drošības vadības tehniskajiem vai darbības aspektiem;

f)

pamatzināšanām par kuģošanu un darbībām uz kuģa; un

g)

piedalīšanos vismaz vienā ar jūrniecību saistītā vadības sistēmas auditā.

4.2.

Kompetence, kas vajadzīga, lai veiktu sākotnējo apstiprināšanu un atjaunošanas apstiprināšanu

4.2.1

Lai pilnībā novērtētu to, vai sabiedrība vai katra tipa kuģis atbilst

ISM

kodeksa prasībām, papildus iepriekš noteiktajam kompetences minimumam personālam, kam jāveic sākotnējā apstiprināšana vai atjaunošanas apstiprināšana attiecībā uz atbilstības dokumentu un drošības vadības sertifikātu, jābūt kompetentam:

a)

noteikt, vai drošības vadības sistēmas (SMS) elementi ir saskaņā ar ISM kodeksa prasībām;

b)

noteikt sabiedrības vai katra kuģa tipa SMS efektivitāti, lai nodrošinātu atbilstību normām un noteikumiem, ko apliecina tiesību aktos noteikto un klasifikācijas apsekojumu protokoli;

c)

novērtēt SMS efektivitāti, nodrošinot atbilstību citām normām un noteikumiem, kas nav ietverti ar tiesību aktiem noteiktajos un klasifikācijas apsekojumos, un radot iespēju veikt apstiprināšanu attiecībā uz šo normu un noteikumu ievērošanu; un

d)

novērtēt, vai ir ņemtas vērā drošas darbības metodes, ko ieteikusi SJO, administrācijas, klasificēšanas sabiedrības un ar jūrniecību saistīto nozaru organizācijas.

4.2.2.

Šīs kompetences prasībām var atbilst auditoru grupas, kuru locekļiem kopā ir vajadzīga kompetence.

5.   Atbilstības dokumentu un drošības vadības sertifikātu veidlapas

Ja kuģis tiek izmantots tikai dalībvalstī, tad dalībvalstis izmanto vai nu ISM kodeksam pievienotās veidlapas, vai atbilstības dokumentu, drošības vadības sertifikātu, pagaidu atbilstības dokumentu un pagaidu drošības vadības sertifikātu saskaņā ar še turpmāk dotajām veidlapām.

Gadījumā, ja piemēro atkāpi saskaņā ar 7. panta 1. punktu un, attiecīgos gadījumos, 7. panta 2. punktu, izsniegtais sertifikāts atšķiras no iepriekšminētā sertifikāta un skaidri norāda, ka atkāpe saskaņā ar 7. panta 1. punktu un, attiecīgos gadījumos, 7. panta 2. punktu ir piešķirta, un ietver piemērojamos darbības ierobežojumus.

ATBILSTĪBAS DOKUMENTS

(Oficiāls zīmogs)/(Valsts)

Sertifikāts Nr.

Izsniegts saskaņā ar [1974. gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS noteikumiem, ņemot vērā tās grozījumus, un] (1) Regulu (EK) Nr. 336/2006 par ISM kodeksa īstenošanu Kopienā

Ar … valdības pilnvaru

(Valsts nosaukums)

(Pilnvarotā persona vai organizācija)

Sabiedrības nosaukums un adrese …

(Sk. Regulas (EK) Nr. 336/2006 I pielikuma A daļas 1.1.2. punktu)

AR ŠO APLIECINA, ka ir veikts sabiedrības drošības vadības sistēmas audits un ka tā atbilst Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautiskā kodeksa (ISM kodekss) prasībām attiecībā uz še turpmāk uzskaitītiem kuģu tipiem (lieko svītrot):

 

Pasažieru kuģis

 

Ātrgaitas pasažieru kuģis

 

Ātrgaitas kravas kuģis

 

Beramkravu kuģis

 

Naftas tankkuģis

 

Ķīmiskais tankkuģis

 

Gāzes tankkuģis

 

Pārvietojama jūras urbšanas iekārta

 

Cits kravas kuģis

 

Pasažieru ro-ro prāmis

Šis atbilstības dokuments ir derīgs līdz ……… ar nosacījumu, ka veic periodisku apstiprināšanu.

Izsniegts …

(Dokumenta izsniegšanas vieta)

Izsniegšanas datums …

(Pilnvarotās amatpersonas, kas izdevusi dokumentu, paraksts)

(Izsniedzējas iestādes zīmogs vai spiedogs)

Sertifikāts Nr.

IKGADĒJĀS APSTIPRINĀŠANAS APLIECINĀJUMS

AR ŠO APLIECINA, ka, veicot periodisku apstiprināšanu saskaņā ar [Konvencijas IX/6.1. noteikumu un ISM kodeksa 13.4. punktu, un] (2) ar 6. pantu Regulā (EK) Nr. 336/2006 par ISM kodeksa īstenošanu Kopienā, ir konstatēts, ka drošības vadības sistēma atbilst ISM kodeksa prasībām.

1. IKGADĒJĀ APSTIPRINĀŠANA

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

2. IKGADĒJĀ APSTIPRINĀŠANA

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

3. IKGADĒJĀ APSTIPRINĀŠANA

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

4. IKGADĒJĀ APSTIPRINĀŠANA

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

DROŠĪBAS VADĪBAS SERTIFIKĀTS

(Oficiāls zīmogs)/(Valsts)

Sertifikāts Nr.

Izsniegts saskaņā ar [1974. gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS noteikumiem, ņemot vērā tās grozījumus un] (3) Regulu (EK) Nr. 336/2006 par ISM kodeksa īstenošanu Kopienā

Ar …valdības pilnvaru

(Valsts nosaukums)

(Pilnvarotā persona vai organizācija)

Kuģa nosaukums: …

Identifikācijas cipari vai burti: …

Reģistra osta: …

Kuģa tips (4)

Bruto tonnāža: …

SJO numurs: …

Sabiedrības nosaukums un adrese: …

(Sk. Regulas (EK) Nr. 336/2006 I pielikuma A daļas 1.1.2. punktu)

AR ŠO APLIECINA, ka ir veikts kuģa drošības vadības sistēmas audits un ka tā atbilst Drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņojuma novēršanas vadības starptautiskā kodeksa (ISM kodekss) prasībām, pēc apstiprināšanas, ka sabiedrībai izsniegtais atbilstības dokuments ir piemērojams šim kuģa tipam.

Šis drošības vadības sertifikāts ir derīgs līdz ……… ar nosacījumu, ka veic periodisku apstiprināšanu un atbilstības dokuments paliek spēkā.

Izsniegts …

(Dokumenta izsniegšanas vieta)

Izsniegšanas datums …

(Pilnvarotās amatpersonas, kas izdevusi sertifikātu, paraksts)

(Izsniedzējas iestādes zīmogs vai spiedogs)

Sertifikāts Nr.

STARPPOSMA APSTIPRINĀŠANAS UN PAPILDU APSTIPRINĀŠANAS (JA VAJADZĪGS) APLIECINĀJUMS

AR ŠO APLIECINA, ka periodiskā apstiprināšanā saskaņā ar [Konvencijas IX/6.1. noteikumu un ISM kodeksa 13.8. punktu, un] (5) 6. pantu Regulā (EK) Nr. 336/2006 par ISM kodeksa īstenošanu Kopienā ir konstatēts, ka drošības vadības sistēma atbilst ISM kodeksa prasībām.

STARPPOSMA APSTIPRINĀŠANA (jāveic starp otro un trešo gadadienas datumu)

Paraksts: …

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

Vieta: …

Datums: …

PAPILDU apstiprināšana (6)

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

PAPILDU apstiprināšana (6)

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

PAPILDU apstiprināšana (6)

Paraksts: …

 

(Pilnvarotās amatpersonas paraksts)

 

Vieta: …

 

Datums: …

PAGAIDU ATBILSTĪBAS DOKUMENTS

(Oficiāls zīmogs)/(Valsts)

Sertifikāts Nr.

Izsniegts saskaņā ar [1974. gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS noteikumiem, ņemot vērā tās grozījumus un] (7) Regulu (EK) Nr. 336/2006 par ISM kodeksa īstenošanu Kopienā

Ar … valdības pilnvaru

(Valsts nosaukums)

(Pilnvarotā persona vai organizācija)

Sabiedrības nosaukums un adrese …

(Sk. Regulas (EK) Nr. 336/2006 I pielikuma A daļas 1.1.2. punktu)

AR ŠO APLIECINA, ka sabiedrības drošības vadības sistēma atzīta par atbilstīgu Regulas (EK) Nr. 336/2006 I pielikuma A daļas 1.2.3. punktam attiecībā uz še turpmāk uzskaitītiem kuģu tipiem (lieko svītrot):

 

Pasažieru kuģis

 

Ātrgaitas pasažieru kuģis

 

Ātrgaitas kravas kuģis

 

Beramkravu kuģis

 

Naftas tankkuģis

 

Ķīmiskais tankkuģis

 

Gāzes tankkuģis

 

Pārvietojama jūras urbšanas iekārta

 

Cits kravas kuģis

 

Pasažieru ro-ro prāmis

Šis pagaidu atbilstības dokuments ir derīgs līdz …

Izsniegts: …

(Dokumenta izsniegšanas vieta)

Izsniegšanas datums: …

(Pilnvarotās amatpersonas, kas izsniegusi dokumentu, paraksts)

(Izsniedzējas iestādes zīmogs vai spiedogs)

PAGAIDU DROŠĪBAS VADĪBAS SERTIFIKĀTS

(Oficiāls zīmogs)/(Valsts)

Sertifikāts Nr.

Izsniegts saskaņā ar [1974. gada STARPTAUTISKĀS KONVENCIJAS PAR CILVĒKU DZĪVĪBAS AIZSARDZĪBU UZ JŪRAS noteikumiem, ņemot vērā tās grozījumus un] (8) Regulu (EK) Nr. 336/2006 par ISM kodeksa īstenošanu Kopienā

Ar … valdības pilnvaru

(Valsts nosaukums)

(Pilnvarotā persona vai organizācija)

Kuģa nosaukums …

Identifikācijas cipari vai burti: …

Reģistra osta: …

Kuģa tips (9): …

Bruto tonnāža: …

SJO numurs: …

Sabiedrības nosaukums un adrese: …

(Sk. Regulas (EK) Nr. 336/2006 I pielikuma A daļas 1.1.2. punktu)

AR ŠO APLIECINA, ka Regulas (EK) Nr. 336/2006 I pielikuma A daļas 14.4. punkta prasības ir izpildītas un ka sabiedrības atbilstības dokuments/pagaidu atbilstības dokumentseto (10) attiecas uz šo kuģi.

Šis pagaidu drošības vadības sertifikāts ir spēkā līdz …. ar nosacījumu, ka atbilstības dokuments/pagaidu atbilstības dokuments (10) paliek spēkā.

Izsniegts:

(Dokumenta izsniegšanas vieta)

Izsniegšanas datums: …

(Pilnvarotās amatpersonas, kas izsniegusi sertifikātu, paraksts)

(Izsniedzējas iestādes zīmogs vai spiedogs)

Sertifikāts Nr.

Šā pagaidu drošības vadības sertifikāta derīguma termiņš ir pagarināts līdz:

Pagarināšanas datums: …

(Atbilstīgi pilnvarotās amatpersonas, kas pagarinājusi termiņu, paraksts)

(Izsniedzējas iestādes zīmogs vai spiedogs, kur vajadzīgs)


(1)  Var svītrot, ja attiecas uz kuģiem, kas iesaistīti reisos tikai vienas dalībvalsts iekšienē.

(2)  Var svītrot, ja attiecas uz kuģiem, kas iesaistīti reisos tikai vienas dalībvalsts iekšienē

(3)  Var svītrot, ja attiecas uz kuģiem, kas iesaistīti reisos tikai vienas dalībvalsts iekšienē.

(4)  Izvēlieties vienu no šiem kuģu tipiem: pasažieru kuģis; ātrgaitas pasažieru kuģis; ātrgaitas kravas kuģis; beramkravu kuģis; naftas tankkuģis; ķīmiskais tankkuģis; gāzes tankkuģis; pārvietojama jūras urbšanas iekārta; cita tipa kravas kuģis; ro-ro pasažieru prāmis.

(5)  Var svītrot, ja attiecas uz kuģiem, kas iesaistīti reisos tikai vienas dalībvalsts iekšienē.

(6)  Ja ir piemērojama. Atsauce uz ISM kodeksa 13.8. punktu un Starptautiskā drošības vadības (ISM) kodeksa īstenošanas pamatnostādņu (Rezolūcija A.913 (22)) 3.4.1. punktu.

(7)  Var svītrot, ja attiecas uz kuģiem, kas iesaistīti reisos tikai vienas dalībvalsts iekšienē.

(8)  Var svītrot, ja attiecas uz kuģiem, kas iesaistīti reisos tikai vienas dalībvalsts iekšienē.

(9)  Izvēlieties vienu no šiem kuģu tipiem: pasažieru kuģis; ātrgaitas pasažieru kuģis; ātrgaitas kravas kuģis; beramkravu kuģis; naftas tankkuģis; ķīmiskais tankkuģis; gāzes tankkuģis; pārvietojama jūras urbšanas iekārta; cita tipa kravas kuģis; ro-ro pasažieru prāmis.

(10)  Svītrot lieko.


Top