EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2230

Komisijas Regula (EK) Nr. 2230/2004 (2004. gada 23. decembris) par Regulas (EK) Nr. 178/2002 izpildes kārtību attiecībā uz organizāciju tīklu, kas darbojas jomās, kas ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes kompetencēDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 379, 24.12.2004, p. 64–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 450–453 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 80 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 80 - 83
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 20 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2230/oj

24.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 379/64


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2230/2004

(2004. gada 23. decembris)

par Regulas (EK) Nr. 178/2002 izpildes kārtību attiecībā uz organizāciju tīklu, kas darbojas jomās, kas ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes kompetencē

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā 2002. gada 28. janvāra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 36. panta 3. punktu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi,

tā kā:

(1)

Darbošanās tīklā, kurā ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (še turpmāk – “Iestāde”) un dalībvalstu organizācijas, kas darbojas jomās, kuras ietilpst Iestādes kompetencē, ir viens no Iestādes darbības pamatprincipiem. Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 36. panta 3. punktu jānosaka šā principa īstenošana, lai nodrošinātu efektivitāti.

(2)

Atsevišķas dalībvalstu iestādes valstu līmenī pilda tāda paša veida uzdevumus kā Iestāde. Darbībai tīklā jāsekmē zinātniskā sadarbība, kas ļautu apmainīties ar zināšanām un pieredzi, noteikt kopējus uzdevumus un optimizēt resursu un pieredzes izmantošanu. Tāpat ir svarīgi atvieglot šo iestāžu savākto datu kompilāciju Kopienas līmenī pārtikas un barības nekaitīguma jomā.

(3)

Ņemot vērā to, ka šīm iestādēm tiks uzticēta uzdevumu izpilde, lai palīdzētu Iestādei veikt uzdevumus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 178/2002, ir ļoti svarīgi, lai dalībvalsts tās norīkotu, vadoties pēc zinātnisko un tehnisko kompetenču, efektivitātes un neatkarības kritērijiem.

(4)

Dalībvalstīm Iestādei ir jāiesniedz apliecinājumi par atbilstību kritērijiem, kas vajadzīgi, lai kompetentās iestādes varētu iekļaut sarakstā, kuru sastāda Iestādes valde.

(5)

Dalībvalstīm arī ir jānorāda izraudzīto kompetento iestāžu specifisko kompetenču jomas, lai atvieglotu tīkla darbību. Tādējādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (2), gatavojot atzinumu par atļauju izsniegšanu ģenētiski modificētai pārtikai vai barībai, Iestāde var lūgt dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas nodarbojas ar pārtikas un dzīvnieku barības izvērtēšanu, veikt attiecīgās pārtikas vai barības nekaitīguma novērtējumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 36. pantu.

(6)

Svarīgi, lai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 27. panta 4. punkta c) apakšpunktu konsultatīvā padome varētu nodrošināt ciešu sadarbību ar Iestādi un kompetentajām dalībvalstu iestādēm, veicinot to organizāciju darbību Eiropas tīklā, kuras darbojas Iestādes kompetences jomā.

(7)

Sarakstā iekļautajām kompetentajām iestādēm uzticētajos uzdevumos jāietver palīdzības sniegšana Iestādei tās uzdevumu izpildē, sniedzot zinātnisko un tehnisko atbalstu saistībā ar Kopienas politiku un tiesību aktiem, neskarot Iestādes atbildību par to uzdevumu izpildi, kas tai noteikti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 178/2002.

(8)

Finansiālais atbalsts jāpiešķir, pamatojoties uz kritērijiem, kas nodrošina, lai šī palīdzība efektīvi sekmētu Iestādes uzdevumu izpildi, kā arī Kopienas prioritāšu sasniegšanu, saistot to ar zinātnisko un tehnisko atbalstu attiecīgajās jomās.

(9)

Svarīgi nodrošināt, lai uzdevumi, ko Iestāde uztic tīkla iestādēm, tiktu izpildīti saskaņā ar augstiem zinātniskiem un tehniskiem standartiem, efektīvi, tajā skaitā ievērojot termiņus, kā arī neatkarīgi. Tomēr Iestāde saglabā atbildību par uzdevumu sadali iestādēm, kā arī to izpildes uzraudzību.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstu norīkotās kompetentās organizācijas

1.   Dalībvalstu kompetentajām organizācijām, kas norīkotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 36. panta 2. punktu, jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

a)

tām jāsniedz zinātniskais un tehniskais atbalsts jomās, kas ir Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (še turpmāk – “Iestāde”) kompetencē, it īpaši tajās jomās, kas tieši vai netieši ietekmē pārtikas un barības drošību; šiem uzdevumiem jo īpaši jāietver datu vākšana un analīze saistībā ar riska identificēšanu, apdraudējums, risku novērtēšana, pārtikas vai barības nekaitīguma novērtēšana, zinātniskie un tehniskie pētījumi, zinātniskais un tehniskais atbalsts riska pārvaldītājiem;

b)

tām jābūt juridiskām personām, kuras darbojas vispārējo interešu labā; un to darba organizāciju veido specifiskas procedūras un noteikumi, kas nodrošina ka Iestādes uzticētie uzdevumi tiks izpildīti neatkarīgi un integrēti;

c)

tām ir vajadzīga augsta līmeņa zinātniskā un tehniskā ekspertīze vienā vai vairākās jomās, kas ietilpst Iestādes kompetencē, īpaši tajās jomās, kas tieši vai netieši ietekmē pārtikas vai barības drošību;

d)

tām ir nepieciešama jauda darbam tīklā ar zinātniskām darbībām, kā minēts šīs regulas 3. pantā un/vai jauda efektīvi pildīt šīs regulas 4. pantā minētos uzdevumus, ko tām var uzticēt Iestāde.

2.   Dalībvalstis nosūta Iestādei - un arī kopiju Komisijai - izraudzīto organizāciju nosaukumus un datus, apliecinājumus par šo organizāciju atbilstību 1. punktā paredzētajiem kritērijiem, kā arī informāciju par šo organizāciju specifiskajām kompetences jomām. Pildot Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 3. punkta b) apakšpunktu un 18. panta 3. punkta b) apakšpunktu, dalībvalstis jo īpaši nosūta to kompetento organizāciju nosaukumus un datus, kas nodarbojas ar ģenētiski modificētas pārtikas un barības nekaitīguma novērtēšanu.

Ja norīkotā iestāde darbojas tīkla ietvaros, tam jābūt norādītam, un jāprecizē tīkla darbības apstākļi.

Ja tikai konkrēta struktūra no izraudzītās organizācijas var un spēj darboties tīklā ar zinātniskām darbībām un/vai veikt uzdevumus, ko tai var uzticēt Iestāde, dalībvalstis šo punktu precizē.

3.   Ja izraudzītās organizācijas vairs neatbilst 1. punktā minētajiem kritērijiem, dalībvalstis atsauc šīs iestādes, par to nekavējoties informējot Iestādi un nosūtot kopiju Komisijai, pievienojot atbilstīgos apliecinājumus.

Dalībvalstis regulāri un vismaz reizi trijos (3) gados pārskata norīkoto organizāciju sarakstu.

2. pants

Kompetento organizāciju saraksta sagatavošana

1.   Iestāde nodrošina to, ka dalībvalstu norīkotās organizācijas atbilst 1. panta 1. punktā paredzētajiem kritērijiem. Ja ir nepieciešams, dalībvalstis ar motivētu pieprasījumu tiek aicinātas papildināt 1. panta 2. punktā paredzētos apliecinājumus.

2.   Iestādes valde pēc izpilddirektora priekšlikuma, ievērojot 1. punktā paredzēto procedūru, sagatavo kompetento organizāciju sarakstu, norādot to specifiskās kompetences jomas, īpaši ģenētiski modificētas pārtikas un barības nekaitīguma novērtēšanas jomā.

3.   2. punktā paredzētais saraksts (še turpmāk – “saraksts”) ir publicējams Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

4.   Saraksts regulāri ir jāatjaunina pēc Iestādes izpilddirektora priekšlikuma, ņemot vērā dalībvalstu ierosinātās izmaiņas vai no jauna norīkotās organizācijas.

3. pants

Vienota informācijas tīkla izveide starp Iestādi un sarakstā iekļautajām organizācijām

1.   Iestāde veicina funkcionēšanu tīklā ar sarakstā iekļautajām organizācijām, lai veicinātu aktīvu zinātnisko sadarbību jomās, kas ietilpst Iestādes kompetencē, īpaši tajās, kas tieši vai netieši ietekmē pārtikas un barības nekaitīgumu.

Šajā sakarā Iestāde, pamatojoties uz darbiem, kas tiek veikti konsultatīvajā padomē, identificē visus interesējošus zinātniska rakstura pasākumus, kas varētu tikt īstenoti tīkla ietvaros. Darbā, ko veic konsultatīvā padome, ņem vērā sarakstā iekļauto organizāciju priekšlikumus.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 27. panta 4. punkta c) apakšpunktu konsultatīvā padome iesaistās tīklā.

2.   Komisija sadarbojas ar Iestādi, lai novērstu darba pārklāšanos ar zinātnisko un tehnisko darbu Kopienas līmenī.

4. pants

Sarakstā iekļautajām iestādēm piešķiramie uzdevumi

1.   Neskarot pienākumu un uzdevumu pildīšanu, kurus Iestādei noteikusi Regula (EK) Nr. 178/2002, Iestāde vienai vai vairākām sarakstā iekļautajām organizācijām ar to piekrišanu var uzticēt uzdevumus ar mērķi sniegt Iestādei zinātnisko un tehnisko atbalstu.

2.   Konsultatīvā padome nodrošina vispārēju atbilstību starp Iestādes lūgumiem pēc sarakstā iekļauto organizāciju atbalsta un šo organizāciju spēju izpildīt šos lūgumus. Šajā sakarā izpilddirektors konsultatīvajai padomei dara pieejamu visu vajadzīgo informāciju.

3.   Sarakstā iekļautajām organizācijām – vai nu vienai vai vairākām kopā – var uzticēt šādus uzdevumus:

labas prakses izplatīšana un zinātnisko un tehnisko datu vākšanas un analīzes metožu uzlabošana, jo īpaši, lai atvieglotu to salīdzināšanu un varētu veidot kopsavilkumu Kopienas līmenī;

konkrētu datu vākšana un analīze, kas atbilst kopējām prioritātēm, jo īpaši Kopienas prioritātēm, kas iekļautas Iestādes darba programmā un gadījumos, kad Iestādes zinātnisko palīdzību steidzamā kārtā pieprasa Komisija, īpaši krīžu pārvaldības vispārējā plāna ietvaros, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 178/2002 55. pantā;

datu vākšana un analīze, kas Iestādei atvieglotu riska novērtējumu, tajā skaitā novērtējumi pārtikas jomā saistībā ar Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši zinātnisko datu kompilācija un/vai apstrāde par jebkuru vielu, apstrādi, pārtiku vai barību, preparātu, organismu vai piesārņojumu, kas varētu būt saistīts ar veselības apdraudējumu, kā arī datu vākšana un/vai analīze par dalībvalsts iedzīvotāju veselības apdraudējumu saistībā ar pārtikas produktiem vai barību;

zinātnisku datu vai darbu izstrāde, sekmējot palīdzību riska novērtēšanas uzdevumu izpildi, tajā skaitā novērtējumi pārtikas jomā saistībā ar Kopienas tiesību aktiem, par ko Iestāde ir atbildīga; šo uzdevumu veidam ir jāatbilst precīzām problēmām, kas identificētas Iestādes darba gaitā un jo īpaši tās Komitejas un pastāvīgo zinātnes ekspertu grupu darba gaitā, un tie nedrīkst dublēt Kopienas izpētes projektus vai datus un ieguldījumu, kas jānodrošina nozarei, jo īpaši atļauju izsniegšanas procedūru ietvaros;

Iestādes zinātnisko atzinumu sagatavošana, tajā skaitā sagatavošanās darbi saistībā ar atļaujas dokumentu novērtējumu;

riska novērtējuma saskaņošanas metožu sagatavošana;

ar kopējām interesēm saistīto datu kopēja izmantošana, piem., datu bāzu izveide;

uzdevumi, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. un 18. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

5. pants

Finansiālais atbalsts

1.   Iestāde var pieņemt lēmumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu sarakstā iekļautajām organizācijām uzdevumu izpildei, ja tie īpaši sekmē Iestādes uzdevumu izpildi un to prioritāšu īstenošanu, kuras iekļautas Iestādes darba programmās, vai ja Komisijai steidzami ir vajadzīga Iestādes palīdzība, jo īpaši krīzes situācijās.

2.   Finansiālo atbalstu sniedz subsīdiju formā saskaņā ar Iestādes finanšu nolikumu un izpildes noteikumiem.

6. pants

Saskaņotie kvalitātes kritēriji un izpildes nosacījumi

1.   Pēc apspriešanās ar Komisiju Iestāde nosaka saskaņotus kvalitātes kritērijus to uzdevumu izpildei, kurus tā uztic sarakstā iekļautajām organizācijām, it īpaši:

a)

kritēriji, kas paredzēti, lai nodrošinātu uzdevumu izpildi atbilstoši augstiem zinātniskiem un tehniskiem standartiem, īpaši attiecībā uz iesaistītā personāla zinātnisko un/vai tehnisko kvalifikāciju;

b)

kritēriji, kas attiecas uz resursiem, ko var piešķirt šo uzdevumu izpildei, it īpaši, lai nodrošinātu šo uzdevumu izpildi iepriekš noteiktajos termiņos;

c)

kritēriji, kas attiecas uz procedūrām un noteikumiem, lai nodrošinātu atsevišķu uzdevumu izpildi integrētā un neatkarīgā veida, ievērojot konfidencialitāti.

2.   Sarakstā iekļautajām organizācijām uzticēto uzdevumu izpildes precīzus nosacījumus paredz īpašos nolīgumos, kas noslēgti starp Iestādi un katru no attiecīgajām organizācijām.

7. pants

Uzdevumu izpildes kontrole

Iestāde nodrošina to, ka organizācijām uzticētie uzdevumi tiek pienācīgi izpildīti. Tā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 6. pantā paredzēto kritēriju un nosacījumu izpildi. Šo kritēriju un nosacījumu nepildīšanas gadījumā, Iestāde veic koriģējošus pasākumus. Ja ir nepieciešams, tā var nomainīt organizāciju.

Ja uzdevumu izpildei ir piešķirtas subsīdijas, nosacījumu nepildīšanas gadījumā piemēro Iestādes finanšu nolikumā un izpildes noteikumos paredzētās soda sankcijas.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 23. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1642/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 4. lpp.).

(2)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.


Top