Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0997

Komisijas Regula (EK) Nr. 998/2002 (2002. gada 11. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātas normas, kā īstenot noteikumus par Kopienas finanšu iemaksu piešķiršanu dalībvalstīm, lai stiprinātu inspekcijas infrastruktūras augu veselības pārbaudēm attiecībā uz augiem un augu valsts produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

OJ L 152, 12.6.2002, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 34 - 36
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 65 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 65 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 39 - 41

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 15/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/997/oj

32002R0997Oficiālais Vēstnesis L 152 , 12/06/2002 Lpp. 0016 - 0018


Komisijas Regula (EK) Nr. 998/2002

(2002. gada 11. jūnijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātas normas, kā īstenot noteikumus par Kopienas finanšu iemaksu piešķiršanu dalībvalstīm, lai stiprinātu inspekcijas infrastruktūras augu veselības pārbaudēm attiecībā uz augiem un augu valsts produktiem, kas ievesti no trešām valstīm

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā [1] (Direktīva), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2002/36/EK, un jo īpaši tās 13. panta 9. punkta piekto apakšpunktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Direktīvas noteikumiem dalībvalstīm var piešķirt Kopienas finanšu iemaksas, lai segtu izdevumus (līdz 50 %), kas tieši attiecas uz uzlabojumiem iekārtām un ierīcēm, kuras ir vajadzīgas, lai veiktu pārbaudes inspekcijas posteņos, kuri neatrodas galamērķa vietā, bet ir zem līmeņa, kas jau ir sasniegts, panākot atbilstību minimālajiem nosacījumiem, kuri ir paredzēti īstenošanas noteikumos, ievērojot Direktīvas 13. panta 8. punkta ceturto daļu.

(2) Ir nepieciešams paredzēt sīki izstrādātas normas, kā īstenot noteikumus, kas attiecas uz Kopienas finanšu iemaksu piešķiršanu dalībvalstīm, lai veiktu šādus uzlabojumus.

(3) Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 [2] 3. panta 2. punktu veterināros un augu veselības pasākumus, ko īsteno saskaņā ar Kopienas noteikumiem, finansē no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļas. Šo pasākumu finanšu kontroli nosaka iepriekšminētās regulas 8. un 9. pants.

(4) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās augu veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalsts sagatavo pieteikumu "finanšu iemaksām augu veselības importa inspekcijas postenim":

a) to sagatavo rakstiski Direktīvas 1. panta 4. punktā minētā iestāde;

b) to adresē: Commission of the European Communities, Health and Consumer Protection Directorate General, B-1049 Brussels, Belgium;

c) to iesniedz izskatīšanai līdz attiecīgā gada 1. jūnijam. Izņēmuma kārtā iesniegšanas termiņu 2002. gadam pagarina līdz 2002. gada 15. jūlijam;

d) tas ietver pierādījumus par iekārtām un/vai ierīcēm, ko dalībvalsts plāno iepirkt, izmantojot attiecīgo ieviešamo programmu, tajā skaitā:

i) inspekcijas posteņu atrašanās vietu, kur izvietos iekārtas un/vai ierīces;

ii) inspekcijas posteņa aprakstu, ietverot personālu, iekārtu sarakstu un augu un augu valsts produktu galvenos tirdzniecības veidus;

iii) iekārtu un/vai ierīču pirkuma un/vai uzlabošanas pamatojumu;

iv) to iekārtu un/vai ierīču tehnisko aprakstu, kas jāpērk un/vai jāuzlabo;

v) plānotā pirkuma un/vai uzlabojuma sīki aprēķinātu tāmi (neietverot PVN un nodokļus) attiecībā uz iepriekš aprakstītajām iekārtām un/vai ierīcēm;

e) tas attiecas uz iekārtām un/vai ierīcēm, kas minētas šīs regulas pielikumā, izņemot patēriņa preces.

2. pants

1. Attiecībā uz katru saņemto pieteikumu Komisija nosaka, vai:

a) ir norādīts paredzētā pirkuma vai uzlabojuma fitosanitārais pamatojums;

b) ir pamatotas pirkuma vai uzlabojuma paredzamās izmaksas.

Pēc Komisijas pieprasījuma attiecīgā dalībvalsts iesniedz jebkādu papildu informāciju, ko Komisija prasa savām pārbaudēm.

2. Katru gadu līdz 15. septembrim Komisija sagatavo programmu sarakstu, kas atbilst 1. punkta a) un b) apakšpunkta kritērijiem un kas tādējādi ir tiesīgs saņemt Kopienas finanšu iemaksas. Lai EK iemaksas būtu efektīvas un atbilstīgas un ņemot vērā fitosanitārijas attīstību Kopienā, Komisija klasificē iepriekšminētās programmas.

Priekšroku dod tām programmām, kuras kvantitatīvi un/vai kvalitatīvi nodrošina attiecīgā inspekcijas posteņa vislielāko pievienoto vērtību un tādējādi attiecas uz:

- uzlabojumiem, kurus iesaka eksperti, kas ir minēti Direktīvas 21. pantā,

- inspekcijas posteņiem, kas ir ievērojami restrukturējami.

Sarakstu, kurā precīzi norādīts katrai programmai paredzētā Kopienas finanšu iemaksu apmērs, iesniedz apspriešanai Pastāvīgajai augu veselības komitejai.

3. Katru 2. punktā minētajā sarakstā iekļauto programmu apstiprina atsevišķi saskaņā ar Direktīvas 18. pantā noteikto procedūru. Šāds apstiprinājums ietver Kopienas finanšu atbalsta likmi, jebkādus ar to saistītus nosacījumus un atbalsta maksimālo apmēru. Kopienas finanšu atbalstu nepiešķir, ja programmas attaisnojamo izdevumu summa ir mazāka nekā EUR 25000. Programma var attiekties uz vairākiem inspekcijas posteņiem vienā un tajā pašā dalībvalstī.

3. pants

Lai saņemtu Kopienas finanšu iemaksas apstiprinātajai programmai:

a) programmā minēto iekārtu un/vai ierīču iepirkšana un/vai uzlabojums ir jāveic no 1. janvāra līdz 31. decembrim tā gada laikā, kas ir nākamais pēc 2. panta 3. punktā minētā apstiprinājuma saņemšanas;

b) dalībvalsts maksājumus attiecībā uz programmu veic sešu mēnešu laikā pēc tās pabeigšanas;

c) dalībvalsts iesniedz Komisijai finanšu iemaksu pieprasījumu eiro ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc programmas pabeigšanas un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā līdz nākamā gada 30. septembrim pēc programmas īstenošanas gada;

d) dalībvalsts pieprasījums ietver maksājumu apliecinājumus atbilstošas dokumentācijas formā, piemēram, veikto maksājumu kvītis.

4. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2002. gada 11. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David Byrne

[1] OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

[2] OV L 116, 3.5.2002., 16. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Aprīkojums

1. Stereoskopiskais binoklis.

2. Optiskais mikroskops.

3. Digitālais higroskops.

4. Digitālā kamera.

5. Digitālā videokamera.

6. Ledusskapis.

7. Cits līdzīga veida aprīkojums.

Iekārtas

1. Stacionārie vai pārvietojamie biroji.

2. Inspekcijas galds (pārvietojamais inspekcijas aprīkojums).

3. Citas līdzīga veida iekārtas.

--------------------------------------------------

Top