EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0035

Komisijas Regula (EK) Nr. 35/97 (1997. gada 10. janvāris), ar ko paredz noteikumus par apliecināšanu attiecībā uz kažokādām un precēm, uz kurām attiecas Padomes Regula (EEK) Nr. 3254/91

OJ L 8, 11.1.1997, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 105 - 107
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 208 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 208 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 9 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/35/oj

31997R0035Oficiālais Vēstnesis L 008 , 11/01/1997 Lpp. 0002 - 0004


Komisijas Regula (EK) Nr. 35/97

(1997. gada 10. janvāris),

ar ko paredz noteikumus par apliecināšanu attiecībā uz kažokādām un precēm, uz kurām attiecas Padomes Regula (EEK) Nr. 3254/91

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 3254/91 (1991. gada 4. novembris), ar ko aizliedz Kopienā lietot kāju lamatas un ievest Kopienā noteiktu savvaļas dzīvnieku sugu kažokādas un gatavās preces no valstīm, kurās tos ķer ar kāju lamatām vai slazdošanas metodēm, kas neatbilst starptautiskajiem humānas slazdošanas standartiem [1], un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā, neskarot Padomes Regulu (EEK) Nr. 3626/82 [2], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2727/95 [3], Regulu (EEK) Nr. 3254/91 var adekvāti īstenot vienīgi ar eksportējošo un reeksportējošo valstu kompetento iestāžu izsniegtiem sertifikātiem un nosakot prasības attiecībā uz šādiem sertifikātiem;

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Regulas (EEK) Nr. 3254/91 5. pantā minētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Attiecībā uz kažokādām un citām precēm, kas minētas Regulas (EEK) Nr. 3254/91 3. panta 1. punktā, var noteikt muitas procedūru, kura nav tā, ko piemēro ārējam tranzītam ar nolūku tās izvest ārpus Kopienas muitas teritorijas, vienīgi gadījumos, kad tās ir iegūtas no dzīvniekiem:

a) kuri noķerti valstī, kas iekļauta Regulas (EEK) Nr. 3254/91 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētajā sarakstā, un ja attiecīgās sugas ir uzskaitītas iepretim minētajai valsti; vai

b) kuri noķerti dalībvalstī; vai

c) kuri dzimuši un audzēti nebrīvē.

2. Saskaņā ar 1. punktu importētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iebraukšanas vietā Kopienas teritorijā robežas muitas iestādē uzrāda sertifikātu, ko izdevusi eksportētājvalsts vai reeksportētājvalsts kompetentā iestāde.

2. pants

1. Veidlapas, uz kādām 1. panta 2. punktā minētais sertifikāts jāsastāda, atbilst pielikumā parādītajam paraugam. Tam jābūt nodrukātam un aizpildītam kādā no Kopienas oficiālajām valodām. Ja nepieciešams, var prasīt tulkojumu kādā citā Kopienas valodā.

2. Veidlapu papīram jābūt baltam, un tam jāsver vismaz 55 g/m2. Veidlapu izmēram jābūt aptuveni 210 × 297 milimetri.

3. Kompetentās iestādes, kuras trešās valstis nozīmējušas 1. panta 2. punktā minēto sertifikātu izdošanai, jāpaziņo Komisijai, kura informē dalībvalstis un, pēc pieprasījuma, arī visas citas ieinteresētās trešās personas.

3. pants

1. Pirmā panta noteikumus nepiemēro:

- uz gatavo produkciju, uz ko attiecas pagaidu ievešanas režīms un kas nav paredzēta pārdošanai Kopienas teritorijā, bet ir paredzēta reeksportam, ne arī

- uz gatavo produkciju personīgai un privātai lietošanai, ne arī

- uz gadījumiem, kad kažokādas un no tām saražotās preces tiek no jauna ievestas Kopienā pēc izvešanas pārstrādei procedūras un ir pierādīts, ka tās izgatavotas no kažokādām vai precēm, kas iepriekš eksportētas vai reeksportētas no Kopienas.

2. Ja uz Regulā (EEK) Nr. 3254/91 ietverto kažokādu un preču ievešanu attiecina arī iepriekšēju importēšanas dokumenta uzrādīšanu saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3626/82, šādu dokumentu izsniedz tikai gadījumos, kad attiecīgās kažokādas un preces atbilst abu regulu prasībām. Ja Regulā (EEK) Nr. 3626/82 paredzētais importēšanas dokuments tādējādi ir izdots, tas jāpieņem šīs regulas 1. pantā 2. punktā minētā sertifikāta vietā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no trešā mēneša pirmās dienas pēc Regulas (EEK) Nr. 3254/91 3. panta 1. punkta otrajā daļā minētā saraksta publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1997. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Ritt Bjerregaard

[1] OV L 308, 9.11.1991., 1. lpp.

[2] OV L 384, 31.12.1982., 1. lpp.

[3] OV L 284, 28.11.1995., 3. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top