EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0945-20200809

Consolidated text: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/945 (2019. gada 12. marts) par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/2020-08-09

Šajā konsolidētajā versijā, iespējams, nav iekļauti šādi grozījumi:

Akts, ar kuru izdara grozījumus Grozījuma veids Attiecīgā pakārtotā sadaļa Spēkā stāšanās datums
32024R1108 Grozīts ar pants 40 punkts 1 01/05/2025
32024R1108 Grozīts ar pants 3 punkts 39 01/05/2025
32024R1108 Grozīts ar pants 3 punkts 3 01/05/2025
32024R1108 Grozīts ar pants 40 punkts 1a 01/05/2025
32024R1108 Grozīts ar pants 3 punkts 38 01/05/2025
32024R1108 Grozīts ar pielikums daļa 2 punkts 15 01/05/2025
32024R1108 Grozīts ar pants 40 punkts 2a 01/05/2025
32024R1108 Grozīts ar pants 40 punkts 2 01/05/2025
32024R1108 Grozīts ar pielikums daļa 4 punkts 13 01/05/2025
32024R1108 Grozīts ar pielikums daļa 3 punkts 17 01/05/2025

02019R0945 — LV — 09.08.2020 — 001.004


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/945

(2019. gada 12. marts)

par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem

(OV L 152, 11.6.2019., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1058 (2020. gada 27. aprīlis),

  L 232

1

20.7.2020

 M2

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/851 (2022. gada 22. marts),

  L 150

21

1.6.2022
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/945

(2019. gada 12. marts)

par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiemI NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets

1.  
Ar šo regulu nosaka prasības bezpilota gaisa kuģu sistēmu (“UAS”), kuras paredzēts ekspluatēt saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas definēti Īstenošanas regulā (ES) 2019/947, un attālās identifikācijas papildierīču projektēšanai un ražošanai. Tajā arī noteikts UAS veids, kura projektēšanu, ražošanu un apkopi sertificē.

▼M1

2.  
Tajā ir arī paredzēti noteikumi par to, kā UAS, palīgierīču komplektus un attālās identifikācijas papildierīces dara pieejamas tirgū, un par to brīvu apriti Savienībā.

▼B

3.  
Šajā regulā ir arī ietverti noteikumi attiecībā uz trešo valstu UAS ekspluatantiem, kad tie veic UAS ekspluatāciju saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/947 Eiropas vienotajā gaisa telpā.

2. pants

Darbības joma

▼M1

1.  

Šīs regulas II nodaļa attiecas uz šādiem ražojumiem:

a) 

UAS, kuras paredzēts ekspluatēt saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami UAS ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā, vai saskaņā ar ekspluatācijas deklarācijām UAS ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/947, izņemot privāti būvētas UAS, un uz kurām ir piestiprināts klases identifikācijas marķējums, kas norādīts šīs regulas pielikuma 1.–5., 16. un 17. daļā un kas norāda, kurai no septiņām Īstenošanas regulā (ES) 2019/947 minētajām UAS klasēm sistēma pieder;

b) 

C5 klases palīgierīču komplektiem, kā noteikts 16. daļā;

c) 

attālās identifikācijas papildierīcēm, kā noteikts šīs regulas pielikuma 6. daļā.

2.  
Šīs regulas III nodaļu piemēro UAS, kas darbojas saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kuri piemērojami “sertificētām” un “īpašām”UAS ekspluatācijas kategorijām saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/947, izņemot tad, ja ekspluatē saskaņā ar ekspluatācijas deklarāciju.

▼B

3.  
Šīs regulas IV nodaļa attiecas uz UAS ekspluatantiem, kuru galvenā darījumdarbības vieta, uzņēmējdarbības vieta vai dzīvesvieta atrodas trešā valstī, ja tie UAS ekspluatē Savienībā.
4.  
Šī regula neattiecas uz UAS, kuras paredzēts ekspluatēt tikai iekštelpās.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) 

“bezpilota gaisa kuģis” (“UA”) ir jebkurš gaisa kuģis, ko ekspluatē vai kas konstruēts autonomai ekspluatācijai vai pilotēšanai no attāluma bez pilota gaisa kuģī;

2) 

“bezpilota gaisa kuģa tālvadības ierīce” ir jebkurš UA drošai ekspluatācijai nepieciešams instruments, ierīce, mehānisms, aparāts, piederums, programmatūra vai papildierīce, kas nav UA daļa un kas neatrodas minētajā UA;

3) 

“bezpilota gaisa kuģa sistēma” (“UAS”) ir bezpilota gaisa kuģis un aprīkojums, ko izmanto, lai to vadītu no attāluma;

4) 

“bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatants” (“UAS ekspluatants”) ir jebkura juridiska vai fiziska persona, kas ekspluatē vai plāno ekspluatēt vienu vai vairākas UAS;

5) 

“atvērtā” kategorija” ir UAS ekspluatācijas kategorija, kas definēta Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 4. pantā;

6) 

“specifiskā” kategorija” ir UAS ekspluatācijas kategorija, kas definēta Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 5. pantā;

7) 

“sertificētā” kategorija” ir UAS ekspluatācijas kategorija, kas definēta Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 6. pantā;

8) 

“Savienības saskaņošanas tiesību akti” ir visi Savienības tiesību akti, ar ko saskaņo ražojumu laišanas tirgū nosacījumus;

9) 

“akreditācija” ir akreditācija, kā definēts Regulas (EK) Nr. 765/2008 2. panta 10. punktā;

10) 

“atbilstības novērtēšana” ir process, kurā novērtē, vai ir izpildītas ražojumam noteiktās prasības;

11) 

atbilstības novērtēšanas struktūra ir struktūra, kas veic atbilstības novērtēšanas darbības, tostarp kalibrēšanu, testēšanu, sertificēšanu un pārbaudi;

12) 

CE zīme” ir zīme, ar ko ražotājs norāda, ka ražojums atbilst piemērojamajām prasībām, kuras izklāstītas Savienības saskaņošanas tiesību aktos attiecībā uz tās uzlikšanu.

13) 

“ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo izstrādājumu vai liek šo izstrādājumu izstrādāt vai ražot un laiž šo izstrādājumu tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;

14) 

“pilnvarotais pārstāvis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir saņēmusi rakstisku ražotāja pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem uzdevumiem;

15) 

“importētājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas Savienībā veic uzņēmējdarbību un kas Savienības tirgū laiž kādas trešās valsts ražojumu;

16) 

“izplatītājs” ir jebkura tāda fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas ražojumu dara pieejamu tirgū;

17) 

“ekonomikas dalībnieki” ir ražotājs, ražotāja pilnvarotais pārstāvis, importētājs un UAS izplatītājs;

18) 

“darīt pieejamu tirgū” nozīmē komercdarbības gaitā par maksu vai bez maksas piegādāt ražojumu izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Savienības tirgū;

19) 

“laist tirgū” nozīmē izstrādājumu pirmo reizi darīt pieejamu Savienības tirgū;

20) 

“saskaņotais standarts” ir saskaņotais standarts, kā definēts Regulas (ES) Nr. 1025/2012 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

21) 

“tehniskā specifikācija” ir dokuments, kurā noteiktas tehniskās prasības, kam ražojumam, procesam vai pakalpojumam ir jāatbilst;

22) 

“privāti būvēta UAS” ir UAS, kas samontēta vai ražota būvētāja paša izmantošanai, izņemot UAS, kura samontēta no daļu komplekta, ko ražotājs laidis tirgū kā vienu montāžai gatavu komplektu;

23) 

“tirgus uzraudzības iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par tirgus uzraudzības veikšanu tās teritorijā;

24) 

“atsaukšana” ir jebkāds pasākums, kura mērķis ir saņemt atpakaļ ražojumu, kas jau darīts pieejams tiešajam lietotājam;

25) 

“izņemšana” ir jebkāds pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka ražojums no piegādes ķēdes tiek darīts pieejams tirgū;

26) 

“Eiropas vienotā gaisa telpa” ir gaisa telpa virs teritorijas, uz ko attiecas Līgumi, kā arī jebkura cita gaisa telpa, kurai dalībvalstis piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 551/2004 ( 1 ) saskaņā ar minētās regulas 1. panta 3. punktu;

27) 

“tālvadības pilots” ir fiziska persona, kas atbildīga par UA lidojuma drošu vadīšanu, proti, manuāli apkalpo lidojuma vadības ierīces vai – ja bezpilota gaisa kuģis lido automātiski – pārrauga tā kursu un saglabā spēju jebkurā brīdī iejaukties un mainīt kursu;

28) 

“maksimālā pacelšanās masa” (“MTOM”) ir maksimālā UA masa (ieskaitot derīgo kravu un degvielu), kuru noteicis ražotājs vai būvētājs un ar kuru UA drīkst ekspluatēt;

29) 

“lietderīgā slodze” ir instruments, mehānisms, ierīce, daļa, aparāts, piederums vai papildierīce, tostarp sakaru ierīce, kas ir uzstādīta gaisa kuģī vai piestiprināta tam, un ko izmanto vai ko paredzēts izmantot, ekspluatējot vai vadot gaisa kuģi lidojuma laikā, un kas nav gaisa kuģa korpusa, dzinēja vai propellera daļa;

30) 

““seko man” režīms” ir UAS ekspluatācijas režīms, kurā bezpilota gaisa kuģis pastāvīgi seko tālvadības pilotam iepriekš noteiktā rādiusā;

31) 

“tiešā attālā identifikācija” ir sistēma, kas nodrošina vietēju informācijas pārraidi par ekspluatēto UA, tostarp UA marķējumu, lai šo informāciju varētu iegūt bez tiešas fiziskas piekļuves UA;

32) 

“vietzinīgums” ir funkcija, kas, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtajiem datiem, konstatē iespējamu gaisa telpas ierobežojumu pārkāpumu un brīdina tālvadības pilotus, lai tie varētu veikt tūlītēju un efektīvu rīcību minētā pārkāpuma novēršanai;

33) 

“akustiskās jaudas līmenis LWA ” ir A-izsvarotā skaņas jauda decibelos (dB) attiecībā pret 1 pikovatu (pW), kā noteikts standartā EN ISO 3744:2010;

34) 

“izmērītais akustiskās jaudas līmenis” ir akustiskās jaudas līmenis, kas noteikts, veicot pielikuma 13. daļā noteiktos mērījumus; izmērītās vērtības var noteikt vai nu no iekārtas tipa viena UA pārauga, vai no vidējā UA skaita;

35) 

“garantētais akustiskās jaudas līmenis” ir akustiskās jaudas līmenis, ko nosaka saskaņā ar pielikuma 13. daļas prasībām, ņemot vērā neprecizitātes ražojumu atšķirību un mērīšanas procedūru dēļ, kā arī, ja ražotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kurš veic uzņēmējdarbību Kopienā, apliecina, ka šis līmenis nav pārsniegts saskaņā ar piemērotajiem un tehniskajā dokumentācijā minētajiem tehniskajiem līdzekļiem;

36) 

“karāšanās gaisā” ir palikšana gaisā vienā un tajā pašā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā;

37) 

“cilvēku pulcēšanās” ir saieti, kur cilvēki nespēj izkļūt no klātesošo cilvēku blīvuma;

▼M1

38) 

“vadības vienība” (“CU”) ir bezpilota gaisa kuģa tālvadības iekārtas vai iekārtu sistēma, kā definēts Regulas (ES) 2018/1139 3. panta 32. punktā, kas atbalsta bezpilota gaisa kuģa kontroli vai uzraudzību jebkurā lidojuma posmā, izņemot jebkādu infrastruktūru, kas atbalsta vadības un kontroles (C2) savienojuma pakalpojumu;

39) 

“C2 savienojuma pakalpojums” ir sakaru pakalpojums, ko sniedz trešā persona un kas nodrošina vadību un kontroli starp bezpilota gaisa kuģi un CU;

40) 

“nakts” ir stundas no vakara civilās krēslas beigām līdz rīta civilās krēslas sākumam, kā definēts Īstenošanas regulā (ES) Nr. 923/2012 ( 2 ).

▼BII NODAĻA

▼M1

UAS, kas paredzētas ekspluatācijai “atvērtajā” kategorijā vai “īpašajā” kategorijā saskaņā ar ekspluatācijas deklarāciju, palīgierīču komplekti ar klases identifikācijas marķējumu un attālinātās identifikācijas papildierīces

▼B1. DAĻA

Prasības ražojumiem

4. pants

Prasības

▼M1

1.  
Ražojumi, kas minēti 2. panta 1. punktā, atbilst pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā izklāstītajām prasībām.

▼B

2.  
UAS, kas nav rotaļlietas Direktīvas 2009/48/EK nozīmē, atbilst Direktīvā 2006/42/EK norādītajām attiecīgajām veselības aizsardzības un drošības prasībām tikai attiecībā uz riskiem, kuri nav saistīti ar UA lidojumu drošumu.
3.  
Jebkādus programmatūras atjauninājumus ražojumiem, kas jau ir darīti pieejami tirgū, drīkst veikt tikai tad, ja šādi atjauninājumi neietekmē ražojuma atbilstību.

5. pants

Ražojumu pieejamība tirgū un to brīva aprite

1.  
Ražojumus dara pieejamus Savienības tirgū tikai tad, ja tie atbilst šīs nodaļas prasībām un neapdraud personu veselību un drošību, mājdzīvniekus vai īpašumu.
2.  
Dalībvalstis saistībā ar šīs nodaļas aptvertajiem aspektiem neliedz, neierobežo un nekavē darīt pieejamus tirgū tādus ražojumus, kas atbilst šai nodaļai.

▼M1

3.  
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1020 4. panta 1.–4. punktu piemēro no 2021. gada 16. jūlija.

▼B2. DAĻA

Ekonomikas dalībnieku pienākumi

6. pants

Ražotāju pienākumi

▼M1

1.  
Laižot savus ražojumus Savienības tirgū, ražotāji nodrošina, ka tie ir projektēti un ražoti atbilstoši pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā norādītajām prasībām.
2.  
Ražotāji sagatavo 17. pantā paredzēto tehnisko dokumentāciju un veic 13. pantā minēto attiecīgo atbilstības novērtēšanas procedūru vai nodrošina tās veikšanu, izmantojot ārpakalpojumu.

Ja šajā atbilstības novērtēšanas procedūrā ir pierādīts, ka ražojums atbilst pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā norādītajām prasībām, ražotāji sagatavo ES atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi.

▼B

3.  
Ražotāji glabā tehnisko dokumentāciju un ES atbilstības deklarāciju 10 gadus pēc ražojuma laišanas tirgū.
4.  
Ražotāji nodrošina, lai būtu procedūras, kā nodrošināt pastāvīgu atbilstību šai nodaļai sērijveida ražošanā. Pienācīgi ņem vērā ražojuma konstrukcijas, raksturlielumu vai programmatūras izmaiņas, kā arī izmaiņas saskaņotajos standartos vai tehniskajās specifikācijās, atsaucoties uz kurām deklarēta ražojuma atbilstība.

Ja to uzskata par lietderīgu saistībā ar ražojuma radīto apdraudējumu, ražotāji patērētāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic tirgoto ražojumu paraugu pārbaudi, izmeklē un, ja vajadzīgs, veic sūdzību, neatbilstīgu ražojumu un atsauktu ražojumu reģistrēšanu, kā arī pastāvīgi informē par šo uzraudzību izplatītājus.

▼M1

5.  
UAS ražotāji nodrošina, ka uz UA ir norādīts tips Lēmuma 768/2008/EK nozīmē un unikāls sērijas numurs, kas nodrošina tā identifikāciju un atbilst pielikuma attiecīgajā 2.–4., 16. un 17. daļā norādītajām prasībām, ja piemērojamas. C5 klases palīgierīču komplektu ražotāji nodrošina, ka komplektiem ir norādīts tips un unikāls sērijas numurs, kas ļauj tos identificēt. Attālās identifikācijas papildierīču ražotāji nodrošina, ka uz attālās identifikācijas papildierīces ir norādīts tips un unikāls sērijas numurs, kas nodrošina tās identifikāciju un atbilst pielikuma 6. daļā norādītajām prasībām. Visos gadījumos ražotāji nodrošina, ka unikāls sērijas numurs ir norādīts arī ES atbilstības deklarācijā vai vienkāršotajā ES atbilstības deklarācijā, kas minēta 14. pantā.

▼B

6.  
Ražotāji uz ražojuma norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi, tīmekļa vietnes adresi un pasta adresi, kuru var izmantot saziņai ar tiem, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz ražojuma iepakojuma vai tam pievienotā dokumentā. Adresē norāda vienu kontaktpunktu, ko var izmantot saziņai ar ražotāju. Kontaktinformāciju norāda tiešajiem lietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

▼M1

7.  
Ražotāji nodrošina, ka ražojumam ir pievienotas pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā paredzētās ražotāja instrukcijas un informatīvais paziņojums patērētājiem un citiem tiešajiem lietotājiem viegli saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts. Minētās ražotāja instrukcijas un informatīvais paziņojums, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs, saprotams un salasāms.

▼B

8.  
Ražotāji nodrošina, ka katram ražojumam ir pievienota ES atbilstības deklarācijas kopija vai vienkāršota ES atbilstības deklarācija. Ja tiek nodrošināta vienkāršota ES atbilstības deklarācija, tajā norāda precīzu interneta adresi, kurā var iegūt pilnīgu ES atbilstības deklarācijas tekstu.
9.  
Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka ražojumi, kurus tie ir laiduši tirgū, neatbilst šai nodaļai, nekavējoties veic korektīvos pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu ražojuma atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai to izņemtu no tirgus vai atsauktu. Ja ražojums rada risku, ražotāji nekavējoties par to informē kompetentās tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi ražojumu ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem, kā arī to rezultātiem.
10.  
Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma ražotāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu ražojuma atbilstību šai direktīvai. Viņi pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkurā pasākumā, kas tiek veiks, lai novērstu riskus, kurus rada ražojums, ko viņi ir laiduši tirgū.

▼M1

11.  
Kad C5 vai C6 klases UAS vai C5 klases papildinājumu laiž tirgū, ražotāji informē tās dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādi, kurā ir to galvenā uzņēmējdarbības vieta.

▼B

7. pants

Pilnvarotie pārstāvji

1.  
Ražotājs ar rakstisku pilnvarojumu var iecelt pilnvaroto pārstāvi.

Pilnvarotā pārstāvja pilnvarās neietilpst 6. panta 1. punktā noteiktie pienākumi un 6. panta 2. punktā minētās tehniskās dokumentācijas sagatavošana.

2.  

Pilnvarotais pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarojumā. Pilnvarojums pilnvarotajam pārstāvim dod iespēju veikt vismaz šādas darbības:

a) 

10 gadus pēc ražojuma laišanas Savienības tirgū glabāt ES atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai tās būtu pieejamas valsts tirgus uzraudzības iestādēm;

b) 

pēc tirgus uzraudzības iestādes vai robežkontroles iestādes pamatota pieprasījuma sniegt attiecīgajai iestādei visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai pierādītu ražojuma atbilstību;

c) 

pēc tirgus uzraudzības iestādes vai robežkontroles iestādes pieprasījuma sadarboties ar tām visos pasākumos, kas tiek veikti, lai novērstu to ražojumu neatbilstību un radītos drošības riskus, uz kuriem attiecas pilnvarotā pārstāvja pilnvaras.

8. pants

Importētāju pienākumi

1.  
Importētāji Savienības tirgū laiž tikai tādus ražojumus, kas atbilst šajā nodaļā norādītajām prasībām.
2.  

Pirms ražojuma laišanas tirgū importētāji pārliecinās, ka:

a) 

ražotājs ir veicis pienācīgu atbilstības novērtēšanas procedūru, kas minēta 13. pantā;

b) 

ražotājs ir sagatavojis 17. pantā minēto tehnisko dokumentāciju;

c) 

uz ražojuma ir CE zīme un, ja nepieciešams, UA klases identifikācijas marķējums un norāde par akustiskās jaudas līmeni;

d) 

ražojumam ir pievienoti 6. panta 7. un 8. punktā minētie dokumenti;

e) 

ražotājs ir izpildījis 6. panta 5. un 6. punktā norādītās prasības.

▼M1

Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesli uzskatīt, ka ražojums neatbilst pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā norādītajām prasībām, tas nelaiž ražojumu tirgū, kamēr nav panākta ražojuma atbilstība. Turklāt, ja ražojums rada risku patērētāju un trešo pušu veselībai un drošībai, importētājs par to informē ražotāju un kompetentās valsts iestādes.

▼B

3.  
Importētāji uz ražojuma norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi, tīmekļa vietnes un pasta adresi, kuru var izmantot saziņai ar tiem, vai, ja tas nav iespējams, to norāda uz ražojuma iepakojuma vai tam pievienotā dokumentā. Kontaktinformācija ir tiešajiem lietotājiem un tirgus uzraudzības iestādēm viegli saprotamā valodā.

▼M1

4.  
Importētāji nodrošina, ka ražojumam ir pievienotas pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā paredzētās ražotāja instrukcijas un informatīvais paziņojums patērētājiem un citiem tiešajiem lietotājiem viegli saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts. Minētās ražotāja instrukcijas un informatīvais paziņojums, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs, saprotams un salasāms.

▼B

5.  
Importētāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par ražojumu, tā glabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tā atbilstību 4. pantā izklāstītajām prasībām.
6.  
Ja saistībā ar ražojuma radītiem riskiem tiek uzskatīts par lietderīgu, importētāji tiešo lietotāju un trešo pušu veselības un drošības aizsardzības nolūkā veic to ražojumu paraugu testēšanu, kas darīti pieejami tirgū, izmeklē un, ja vajadzīgs, reģistrē sūdzības, neatbilstīgus ražojumus un ražojumu atsaukumus, kā arī pastāvīgi informē izplatītājus par jebkādu šādu uzraudzību.
7.  
Importētāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir laiduši tirgū, neatbilst piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, nekavējoties veic korektīvos pasākumus, kas nepieciešami, lai panāktu ražojuma atbilstību vai, ja vajadzīgs, lai ražojumu izņemtu no tirgus vai atsauktu to. Turklāt, ja ražojums rada risku, importētāji nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi ražojumu ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.
8.  
Importētāji 10 gadus pēc ražojuma laišanas tirgū glabā ES atbilstības deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, ka minētajām iestādēm pēc pieprasījuma ir pieejama tehniskā dokumentācija.
9.  
Pēc pamatota kompetentās valsts iestādes pieprasījuma importētāji tai viegli saprotamā valodā papīra vai elektroniskā formātā sniedz visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai pierādītu ražojuma atbilstību. Viņi pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkurā pasākumā, kas tiek veiks, lai novērstu riskus, kurus rada ražojums, ko viņi ir laiduši tirgū.

▼M1

10.  
Kad C5 vai C6 klases UAS vai C5 klases papildinājumu laiž tirgū, importētāji informē tās dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādi, kurā ir to galvenā uzņēmējdarbības vieta.

▼B

9. pants

Izplatītāju pienākumi

1.  
Darot ražojumu pieejamu tirgū, izplatītāji pietiekami rūpīgi ievēro šajā nodaļā norādītās prasības.

▼M1

2.  
Pirms ražojums tiek darīts pieejams tirgū, izplatītāji pārbauda, vai uz ražojuma ir CE zīme un attiecīgā gadījumā UA klases identifikācijas marķējums un norāde par akustiskās jaudas līmeni, vai ir pievienoti 6. panta 7. un 8. punktā minētie dokumenti un vai ražotājs un importētājs ir izpildījuši 6. panta 5. un 6. punktā un 8. panta 3. punktā izklāstītās prasības.

Izplatītāji nodrošina, ka ražojumam ir pievienotas pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā paredzētās ražotāja instrukcijas un informatīvais paziņojums patērētājiem un citiem tiešajiem lietotājiem viegli saprotamā valodā, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts. Minētās ražotāja instrukcijas un informatīvais paziņojums, kā arī jebkāds marķējums ir skaidrs, saprotams un salasāms.

▼B

Ja izplatītājs uzskata vai viņam ir iemesls uzskatīt, ka ražojums neatbilst 4. pantā norādītajām prasībām, tas nedara ražojumu pieejamu tirgū, kamēr nav panākta ražojuma atbilstība. Turklāt, ja ražojums rada risku, izplatītājs par to informē ražotāju vai importētāju, kā arī kompetentās tirgus uzraudzības iestādes.

3.  
Izplatītāji nodrošina, ka laikā, kad tie ir atbildīgi par ražojumu, tā glabāšanas vai pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē tā atbilstību 4. pantā izklāstītajām prasībām.
4.  
Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls uzskatīt, ka ražojums, kuru tie ir darījuši pieejamu tirgū, neatbilst piemērojamajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem, pārliecinās, ka tiek veikti korektīvie pasākumi, kas nepieciešami, lai panāktu minētā ražojuma atbilstību vai, ja vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus vai atsauktu to. Turklāt, ja ražojums rada risku, importētāji nekavējoties par to informē tirgus uzraudzības iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi ražojumu ir darījuši pieejamu tirgū, norādot sīku informāciju, jo īpaši par neatbilstību un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.
5.  
Izplatītāji pēc kompetentās valsts iestādes pamatota pieprasījuma sniedz papīra vai elektroniskā formātā visu informāciju un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai pierādītu ražojuma atbilstību. Viņi pēc minētās iestādes pieprasījuma sadarbojas ar to jebkurā pasākumā, kas tiek veikts, lai novērstu riskus, kurus rada ražojums, ko viņi ir darījuši pieejamu tirgū.

10. pants

Gadījumi, kad ražotāju pienākumi attiecas uz importētājiem un izplatītājiem

Saskaņā ar šo nodaļu importētāju vai izplatītāju uzskata par ražotāju, un tiem ir jāpilda 6. pantā noteiktie ražotāju pienākumi, ja tie laiž tirgū kādu ražojumu ar savu nosaukumu vai preču zīmi vai izmaina jau tirgū laistu ražojumu tā, ka izmaiņas var ietekmēt atbilstību šīs nodaļas prasībām.

11. pants

Ekonomikas dalībnieku identifikācija

1.  

Ekonomikas dalībnieki tirgus uzraudzības iestādēm pēc pieprasījuma identificē:

a) 

visus ekonomikas dalībniekus, kuri tiem piegādājuši ražojumu;

b) 

visus ekonomikas dalībniekus, kuriem tie piegādājuši ražojumu.

2.  

Ekonomikas dalībniekam jāspēj sniegt 1. punktā minētā informācija:

a) 

10 gadus pēc tam, kad ražojums tiem ir ticis piegādāts;

b) 

10 gadus pēc tam, kad tie ir piegādājuši ražojumu.3. DAĻA

Ražojuma atbilstība

12. pants

Pieņēmums par atbilstību

▼M1

Ražojumus, kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgiem pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā norādītajām prasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

▼B

13. pants

Atbilstības novērtēšanas procedūras

▼M1

1.  
Ražotājs veic ražojuma atbilstības novērtēšanu, izmantojot vienu no turpmāk minētajām procedūrām, lai noteiktu tā atbilstību pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā norādītajām prasībām. Atbilstības novērtēšanā ņem vērā visus paredzētos un paredzamos ekspluatācijas apstākļus.

▼B

2.  

Atbilstības novērtēšanas veikšanai pieejamās procedūras ir šādas:

▼M1

a) 

iekšējā ražošanas kontrole, kā norādīts pielikuma 7. daļā, ja novērtē ražojuma atbilstību pielikuma 1., 5., 6., 16. vai 17. daļā norādītajām prasībām, ar noteikumu, ka ražotājs ir piemērojis saskaņotos standartus, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, visām prasībām, kam minētie standarti pastāv;

▼B

b) 

ES tipa pārbaude, kurai seko atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli, kā norādīts pielikuma 8. daļā;

c) 

atbilstība, pamatojoties uz visaptverošu kvalitātes nodrošināšanu, kā norādīts pielikuma 9. daļā, izņemot gadījumu, kad novērtē tāda ražojuma atbilstību, kas ir rotaļlieta Direktīvas 2009/48/EK nozīmē.

14. pants

ES atbilstības deklarācija

▼M1

1.  
ES atbilstības deklarācijā, kas minēta 6. panta 8. punktā, norāda, ka ražojuma atbilstība pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā norādītajām prasībām ir pierādīta, un attiecībā uz UAS norāda tās klasi.

▼B

2.  
ES atbilstības deklarācijai ir pielikuma 11. daļā sniegtā parauga struktūra, tajā ir minētajā daļā norādītie elementi, un to pastāvīgi atjaunina. EK atbilstības deklarāciju tulko tajā valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kuras tirgū ražojums ir laists vai padarīts pieejams.
3.  
Vienkāršotai ES atbilstības deklarācijai, kas minēta 6. panta 8. punktā, ir pielikuma 12. daļā norādītie elementi, un to pastāvīgi atjaunina. To tulko valodā vai valodās, ko nosaka dalībvalsts, kurā ražojumu laiž tirgū vai dara pieejamu tirgū. Pilnīgs ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta adresē, kura minēta vienkāršotajā ES atbilstības deklarācijā, valodā vai valodās, ko noteikusi tā dalībvalsts, kuras tirgū ražojums tiek laists vai darīts pieejams.
4.  
Ja uz ražojumu attiecas vairāk nekā viens Savienības akts, kurš prasa ES atbilstības deklarāciju, tiek sagatavota vienota ES atbilstības deklarācija attiecība uz visiem šādiem Savienības aktiem. Minētajā deklarācijā norāda attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp arī atsauces uz to publikācijām.
5.  
Sagatavojot ES atbilstības deklarāciju, ražotājs uzņemas atbildību par ražojuma atbilstību šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

15. pants

CE zīmes izmantošanas vispārējie principi

Uz CE zīmi attiecas vispārīgie principi, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantā.

16. pants

CE zīmes, paziņotās struktūras identifikācijas numura, UAS klases identifikācijas marķējuma un norāde par akustiskās jaudas līmeni uzlikšanas noteikumi un nosacījumi

1.  
CE zīmi redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek uz ražojuma vai uz tam pievienotās datu plāksnes. Ja tas nav iespējams vai nodrošināms ražojuma izmēra dēļ, to uzliek uz iepakojuma.

▼M1

2.  
UA klases identifikācijas marķējumu redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek uz UA vai attiecīgā gadījumā uz katras palīgierīces C5 klases palīgierīču komplektā un uz tā iepakojuma, un tā augstums ir vismaz 5 mm. Aizliegts uzlikt marķējumu, zīmes un uzrakstus, ko trešās personas var sajaukt ar klases identifikācijas marķējumu pēc nozīmes vai formas.

▼B

3.  
Norādi par akustiskās jaudas līmeni, kā norādīts pielikuma 14. daļā, attiecīgā gadījumā redzami, salasāmi un neizdzēšami uzliek uz UA, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams vai nav nodrošināms ražojuma izmēra dēļ, un uz tā iepakojuma.
4.  
CE zīmi un attiecīgā gadījumā norādi par akustiskās jaudas līmeni un UA klases identifikācijas marķējumu uzliek pirms ražojuma laišanas tirgū.
5.  
Pēc CE zīmes norāda paziņotās struktūras identifikācijas numuru, ja tiek piemērota pielikuma 9. daļā norādītā atbilstības novērtēšanas procedūra.

Paziņotās struktūras identifikācijas numuru uzliek pati paziņotā struktūra, vai pēc tās norādījumiem to uzliek ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

6.  
Dalībvalstis izmanto spēkā esošos mehānismus, lai nodrošinātu CEzīmes izmantošanas kārtības pareizu piemērošanu, un attiecīgi rīkojas minētās zīmes neatbilstīgas izmantošanas gadījumā.

17. pants

Tehniskā dokumentācija

▼M1

1.  
Tehniskajā dokumentācijā ietver visus attiecīgos datus un sīku informāciju par līdzekļiem, kurus ražotājs izmantojis, lai nodrošinātu, ka ražojums atbilst pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā norādītajām prasībām. Tajā ietver vismaz pielikuma 10. daļā norādītos elementus.

▼B

2.  
Tehnisko dokumentāciju sagatavo pirms ražojuma laišanas tirgū, un to pastāvīgi atjaunina.
3.  
Tehnisko dokumentāciju un korespondenci, kas attiecas uz jebkuru ES tipa pārbaudes procedūru, vai ražotāja kvalitātes sistēmas novērtējumu sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā paziņotā struktūra ir reģistrēta, vai citā minētajai struktūrai pieņemamā valodā.

▼M1

4.  
Ja tehniskā dokumentācija neatbilst šā panta 1., 2. vai 3. punktam, tirgus uzraudzības iestāde var prasīt ražotājam vai importētājam, lai tie uz sava rēķina noteiktā laikā veic pārbaudi, izmantojot tādas struktūras pakalpojumus, kas ir pieņemama tirgus uzraudzības iestādei, lai pārbaudītu ražojuma atbilstību pielikuma 1.–6., 16. un 17. daļā norādītajām prasībām, kuras uz to attiecas.

▼B4. DAĻA

Atbilstības novērtēšanas struktūru paziņošana

18. pants

Paziņošana

Dalībvalstis Komisijai un pārējām dalībvalstīm paziņo struktūras, kas pilnvarotas veikt trešo personu atbilstības novērtēšanas uzdevumus saskaņā ar šo nodaļu.

19. pants

Paziņojošās iestādes

1.  
Dalībvalstis izraugās pilnvarojošo iestādi, kas ir atbildīga par tādu procedūru izveidi un veikšanu, kuras nepieciešamas, lai novērtētu un paziņotu atbilstības novērtēšanas struktūras un uzraudzītu pilnvarotās iestādes, tostarp to atbilstību 24. pantam.
2.  
Dalībvalstis var nolemt, ka 1. punktā minēto novērtēšanu un pārraudzību veic kāda valsts akreditācijas struktūra Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē.
3.  
Ja paziņojošā iestāde 1. punktā minēto novērtēšanu, paziņošanu vai pārraudzīšanu deleģē vai kā citādi uztic veikt kādai struktūrai, kas nav valsts pārvaldes iestāde, šī iestāde ir juridiska persona un mutatis mutandis atbilst 20. pantā noteiktajām prasībām. Turklāt šai struktūrai ir jābūt spējīgai uzņemties no tās darbībām izrietošās saistības.
4.  
Paziņojošā iestāde uzņemas pilnu atbildību par 3. punktā minētās struktūras veiktajiem uzdevumiem.

20. pants

Prasības paziņojošajām iestādēm

1.  

Paziņojošā iestāde:

a) 

ir izveidota tā, ka nav nekādu interešu konfliktu ar atbilstības novērtēšanas struktūrām;

b) 

ir organizēta un darbojas tā, lai nodrošinātu savu darbību objektivitāti un taisnīgumu;

c) 

ir organizēta tā, lai visus lēmumus par atbilstības izvērtēšanas struktūras paziņošanu pieņemtu kompetentas personas, kas nav tās pašas personas, kuras veikušas izvērtēšanu;

d) 

nepiedāvā un neveic darbības, ko veic atbilstības novērtēšanas struktūras, vai konsultāciju pakalpojumus, kuri pamatojas uz komerciāliem vai konkurences apsvērumiem;

e) 

nodrošina iegūtās informācijas konfidencialitāti;

f) 

nodarbina pietiekamu skaitu kompetentu darbinieku tās pienākumu pienācīgai izpildei.

21. pants

Informēšanas pienākums attiecībā uz paziņojošajām iestādēm

1.  
Dalībvalstis informē Komisiju par savām atbilstības novērtēšanas struktūru novērtēšanas un paziņošanas procedūrām un paziņoto struktūru pārraudzīšanas procedūrām, kā arī par jebkādām pārmaiņām šajās procedūrās.
2.  
Komisija šo informāciju dara publiski pieejamu.

22. pants

Prasības paziņotajām struktūrām

1.  
Attiecībā uz paziņošanu atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 2. līdz 11. punkta prasībām.
2.  
Atbilstības novērtēšanas struktūru izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tā ir juridiska persona.
3.  
Atbilstības novērtēšanas struktūra ir trešā persona, kas ir neatkarīga no organizācijas, kuru tā novērtē.

Struktūru, kas pieder uzņēmumu asociācijai vai profesionālajai federācijai, kura pārstāv uzņēmumus, kas iesaistīti tās novērtējamo ražojumu projektēšanā, ražošanā, piegādē, uzstādīšanā, lietošanā vai apkopē, var uzskatīt par šādu struktūru, ja ir pierādīta tās neatkarība un interešu konflikta neesamība.

4.  
Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav novērtējamā ražojuma projektētāji, ražotāji, piegādātāji, uzstādītāji, pircēji, īpašnieki, lietotāji vai apkopes veicēji, ne arī minēto personu pārstāvji. Tas neliedz izmantot novērtēto ražojumu, kas ir vajadzīgs atbilstības novērtēšanas struktūras darbībai, vai izmantot šādu ražojumu personīgiem mērķiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūra, tās augstākā līmeņa vadība un darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, nav tieši iesaistīti šā ražojuma projektēšanā, ražošanā vai izgatavošanā, tirdzniecībā, uzstādīšanā, izmantošanā vai apkopē, kā arī nepārstāv minētajās darbībās iesaistītās personas. Viņi neiesaistās darbībās, kas var būt pretrunā viņu lēmumu neatkarībai vai godīgumam attiecībā uz atbilstības novērtēšanas darbībām, attiecībā uz kurām viņi ir paziņotā struktūra. Tas jo īpaši attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem.

Atbilstības novērtēšanas struktūras gādā, ka to filiāļu vai apakšlīgumu slēdzēju darbības neietekmē to veikto atbilstības novērtēšanas darbību konfidencialitāti, objektivitāti vai taisnīgumu.

5.  
Atbilstības novērtēšanas struktūras un to darbinieki veic atbilstības novērtēšanas darbības ar visaugstāko profesionālo godprātību un ar vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā, un tās ir brīvas no jebkāda jo īpaši finansiāla spiediena un pamudinājumiem, kas varētu ietekmēt to lēmumus vai to veikto atbilstības novērtēšanas darbību rezultātus, jo īpaši attiecībā uz tādām personām vai personu grupām, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātos.
6.  
Atbilstības novērtēšanas struktūra ir spējīga veikt visus atbilstības novērtēšanas uzdevumus, kuri tai noteikti pielikuma 8. vai 9. daļā un attiecībā uz kuriem tā ir paziņota, neatkarīgi no tā, vai šos uzdevumus veic pati atbilstības novērtēšanas struktūra vai tie tiek veikti tās vārdā un uz tās atbildību.

Atbilstības novērtēšanas struktūras rīcībā vienmēr un visām atbilstības novērtēšanas procedūrām un visiem ražojumu veidiem vai kategorijām, saistībā ar ko tā ir paziņota, ir:

a) 

darbinieki ar tehniskajām zināšanām un pietiekamu un piemērotu pieredzi atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanā;

b) 

to procedūru apraksti, saskaņā ar kurām veic atbilstības novērtēšanu, nodrošinot šo procedūru pārredzamību un atkārtojamības iespēju; ieviesta pienācīga politika un procedūras, ar ko uzdevumus, kurus struktūra veic kā paziņotā struktūra, nodala no citām darbībām;

c) 

tādas procedūras darbību veikšanai, kurās pienācīgi ņem vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgā ražojuma sarežģītības pakāpi un to, vai attiecīgajos uzņēmumos ir masveida vai sērijveida ražošana.

Atbilstības novērtēšanas struktūrai ir līdzekļi, kas nepieciešami, lai pienācīgi veiktu ar atbildības novērtēšanas darbībām saistītos tehniskos un administratīvos uzdevumus, un ir piekļuve visam nepieciešamajam aprīkojumam vai iekārtām.

7.  

Darbiniekiem, kas atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir:

a) 

pienācīga tehniskā un profesionālā apmācība, kas aptver visas atbilstības novērtēšanas darbības, attiecībā uz kurām atbilstības novērtēšanas struktūra ir tikusi paziņota,

b) 

pietiekamas zināšanas par prasībām attiecībā uz veicamo novērtēšanu un pietiekams pilnvarojums veikt šo novērtēšanu,

c) 

atbilstīgas zināšanas un sapratne par prasībām, piemērojamajiem saskaņotajiem standartiem un attiecīgajiem noteikumiem Savienības saskaņošanas tiesību aktos;

d) 

spēja sagatavot ES tipa pārbaudes sertifikātus vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumus, dokumentāciju un ziņojumus, kuros pierādīts, ka novērtēšana ir veikta.

8.  
Tiek garantēta atbilstības novērtēšanas struktūru, to augstākās vadības un par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu atbildīgo darbinieku objektivitāte.

Atalgojums, ko saņem atbilstības novērtēšanas struktūras augstākā līmeņa vadība un par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu atbildīgie darbinieki, nav atkarīgs no veikto novērtējumu skaita vai to rezultātiem.

9.  
Atbilstības novērtēšanas struktūrām ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība, ja vien atbildību neuzņemas dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai ja dalībvalsts pati nav tieši atbildīga par atbilstības novērtēšanu.
10.  
Atbilstības novērtēšanas struktūras darbinieki glabā dienesta noslēpumus attiecībā uz visu informāciju, kura iegūta, veicot uzdevumus saskaņā ar pielikuma 8. un 9. daļu vai noteikumiem valsts tiesību aktos, ar ko tās īsteno, izņemot attiecībā uz tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā darbības tiek veiktas. Īpašumtiesības ir aizsargātas.
11.  
Atbilstības novērtēšanas struktūras nodrošina, ka darbinieki, kas ir atbildīgi par atbilstības novērtēšanas uzdevumu veikšanu, ir informēti par attiecīgajām standartizācijas darbībām, reglamentējošām darbībām UAS jomā un frekvenču plānošanu, un saskaņā ar attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem izveidotās paziņoto struktūru koordinācijas grupas darbībām, vai pašas piedalās šo darbību veikšanā un piemēro kā pamatnostādnes minētās darba grupas administratīvos lēmumus un sagatavotos dokumentus.

23. pants

Pieņēmums par paziņoto struktūru atbilstību

Ja atbilstības novērtēšanas struktūra pierāda savu atbilstību kritērijiem, kas noteikti attiecīgajos saskaņotajos standartos vai to daļās, uz kuriem atsauces publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, to uzskata par atbilstīgu 22. panta prasībām, ciktāl piemērojamie saskaņotie standarti aptver minētās prasības.

24. pants

Paziņoto struktūru filiāles un apakšlīgumu slēgšana

1.  
Ja paziņotā struktūra par konkrētu ar atbilstības novērtēšanu saistītu uzdevumu veikšanu slēdz apakšlīgumus vai tiem izmanto filiāli, tā pārliecinās, ka apakšlīguma slēdzējs vai filiāle atbilst 22. panta prasībām, un attiecīgi informē pilnvarojošo iestādi.
2.  
Paziņotās struktūras uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju vai filiāļu veiktajiem uzdevumiem neatkarīgi no tā, kur tie veic uzņēmējdarbību.
3.  
Par kādām darbībām slēgt apakšlīgumu vai tās veikt filiāle var tikai tad, ja klients tam piekrīt.
4.  
Paziņotās struktūras glabā attiecīgos dokumentus par apakšuzņēmēja vai filiāles kvalifikāciju novērtēšanu un darbu, ko tie veikuši atbilstīgi pielikuma 8. un 9. daļai, lai tie būtu pieejami paziņojošajām iestādēm.

25. pants

Paziņošanas pieteikums

1.  
Atbilstības novērtēšanas struktūra iesniedz paziņošanas pieteikumu paziņojošajai iestādei tajā dalībvalstī, kur tā veic uzņēmējdarbību.
2.  
Paziņošanas pieteikumam pievieno aprakstu par atbilstības novērtēšanas darbībām, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļiem un ražojumu, attiecībā uz kuru struktūra sevi paziņo par kompetentu, kā arī valsts akreditācijas struktūras izsniegtu akreditācijas sertifikātu, kas apliecina, ka atbilstības novērtēšanas struktūra atbilst 22. pantā norādītajām prasībām.

26. pants

Paziņošanas procedūra

1.  
Paziņojošās iestādes var paziņot tikai tādas atbilstības novērtēšanas struktūras, kas atbilst 22. pantā norādītajām prasībām.
2.  
Tās paziņo atbilstības novērtēšanas struktūras Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot Komisijas izstrādāto un pārvaldīto elektronisko paziņošanas sistēmu.
3.  
Paziņojumā iekļauj sīku informāciju par atbilstības novērtēšanas darbībām, atbilstības novērtēšanas moduli vai moduļiem un attiecīgo ražojumu un saistīto akreditācijas sertifikātu.
4.  
Attiecīgā struktūra paziņotās struktūras darbības var veikt tikai tad, ja Komisija vai pārējās dalībvalstis divu nedēļu laikā no paziņošanas nav paudušas iebildumus.
5.  
Šajā regulā par paziņotu struktūru uzskata tikai šādu struktūru.
6.  
Paziņojošā iestāde Komisijai un pārējām dalībvalstīm paziņo par jebkādiem attiecīgiem turpmākiem grozījumiem paziņojumā.

27. pants

Paziņoto struktūru identifikācijas numuri un saraksti

1.  
Komisija katrai paziņotajai struktūrai piešķir identifikācijas numuru.
2.  
Tikai vienu šādu numuru tā piešķir arī tad, ja struktūra ir paziņota saskaņā ar vairākiem Savienības tiesību aktiem.
3.  
Komisija dara publiski pieejamu to struktūru sarakstu, kas paziņotas saskaņā ar šo regulu, tostarp tām piešķirtos identifikācijas numurus un darbības, attiecībā uz kurām tās ir paziņotas.

Komisija nodrošina saraksta atjaunināšanu.

28. pants

Grozījumi paziņojumos

1.  
Ja paziņojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir tikusi informēta, ka paziņotā struktūra vairs neatbilst 22. pantā noteiktajām prasībām vai nespēj pildīt savus pienākumus, paziņojošā iestāde attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc paziņojumu, ņemot vērā to, kādā mērā attiecīgā struktūra neatbilst prasībām vai nespēj pildīt savus pienākumus. Tā nekavējoties attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.
2.  
Ja paziņojums ir ierobežots, apturēts vai atsaukts vai ja paziņotā struktūra ir beigusi darbību, paziņojošā dalībvalsts veic tādus attiecīgos pasākumus, kas nodrošina, ka minētās struktūras dokumentus apstrādā cita paziņotā struktūra vai arī tie tiek glabāti, lai pēc pieprasījuma būtu pieejami atbildīgajām paziņojošajām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm.

29. pants

Paziņoto struktūru kompetences apstrīdēšana

1.  
Komisija izmeklē visus gadījumus, kad tai ir radušās šaubas vai tai ir ziņots par šaubām attiecībā uz kādas paziņotās struktūras kompetenci vai tās spēju joprojām pildīt uz to attiecinātās prasības un pienākumus.
2.  
Paziņojošā dalībvalsts pēc pieprasījuma sniedz Komisijai visu informāciju, kas saistīta ar attiecīgās paziņotās struktūras paziņošanas pamatojumu vai šīs struktūras kompetences saglabāšanu.
3.  
Komisija gādā, ka visa izmeklēšanas gaitā saņemtā sensitīvā informācija tiek apstrādāta konfidenciāli.
4.  
Ja Komisija noskaidro, ka paziņotā struktūra neatbilst vai vairs neatbilst paziņojuma prasībām, tā attiecīgi informē paziņojošo dalībvalsti un lūdz tai veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus, tostarp – vajadzības gadījumā – paziņojuma atsaukšanu.

30. pants

Paziņoto struktūru darba pienākumi

1.  
Paziņotās struktūras veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar pielikuma 8. un 9. daļā paredzētajām atbilstības novērtēšanas procedūrām.
2.  
Atbilstības novērtēšanu veic samērīgi, neradot uzņēmējiem lieku slogu. Atbilstības novērtēšanas struktūras īsteno savas darbības, pienācīgi ņemot vērā uzņēmuma lielumu, nozari, kurā tas darbojas, struktūru, attiecīgā ražojuma sarežģītības pakāpi un to, vai ražošanas process ir masveida vai sērijveida.

To darot, tās tomēr ievēro tādu stingrību un aizsardzības līmeni, kāds vajadzīgs, lai UA vai UAS atbilstu šai regulai.

▼M1

3.  
Ja paziņotā struktūra konstatē, ka ražotājs nav izpildījis pielikuma 1.–6., 16 un 17. daļā vai atbilstīgajos saskaņotajos standartos vai citās tehniskajās specifikācijās izklāstītās prasības, tā pieprasa ražotājam veikt attiecīgos korektīvos pasākumus un neizdod ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu.

▼B

4.  
Ja, uzraugot atbilstību pēc ES tipa pārbaudes sertifikāta vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājuma izdošanas, paziņotā struktūra konstatē, ka ražojums vairs nav atbilstīgs, tā pieprasa ražotājam veikt attiecīgos korektīvos pasākumus un vajadzības gadījumā aptur vai anulē ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu.
5.  
Ja netiek veikti koriģējošie pasākumi vai tie nedod vēlamo rezultātu, paziņotā struktūra attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc ES tipa pārbaudes sertifikātus vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumus.

31. pants

Paziņoto struktūru lēmumu pārsūdzēšana

Paziņotās struktūras nodrošina, ka ir pieejama pārredzama un pieejama pārsūdzības procedūra pret to lēmumiem.

32. pants

Paziņoto struktūru pienākumi informācijas sniegšanā

1.  

Paziņotās struktūras informē paziņojošo iestādi par:

a) 

ES tipa pārbaudes sertifikātu vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprinājumu atteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu attiecīgi saskaņā ar pielikuma 8. un 9. daļas prasībām;

b) 

apstākļiem, kas ietekmē paziņojuma darbības jomu vai nosacījumus;

c) 

no tirgus uzraudzības iestādēm saņemtiem pieprasījumiem pēc informācijas par atbilstības novērtēšanas darbībām;

d) 

to paziņošanas tvērumā veiktajām atbilstības novērtēšanas darbībām un jebkādām citām darbībām, arī pārrobežu darbībām un apakšuzņēmumu līgumu slēgšanu (pēc pieprasījuma).

2.  
Paziņotās struktūras saskaņā ar pielikuma 8. un 9. daļas prasībām sniedz citām struktūrām, kas paziņotas atbilstīgi šai nodaļai un kas veic līdzīgas atbilstības novērtēšanas darbības, kuras aptver tās pašas UA vai UAS kategorijas, attiecīgu informāciju par jautājumiem saistībā ar negatīviem un, pēc pieprasījuma, arī pozitīviem atbilstības novērtēšanas rezultātiem.
3.  
Paziņotās struktūras veic informēšanas pienākumus saskaņā ar pielikuma 8. un 9. daļu.

33. pants

Pieredzes apmaiņa

Komisija gādā, lai tiktu organizēta pieredzes apmaiņa starp dalībvalstu iestādēm, kas ir atbildīgas par paziņošanas politiku.

34. pants

Paziņoto struktūru koordinācija

1.  
Komisija nodrošina, ka tiek izveidota attiecīga koordinācija un sadarbība starp struktūrām, kas paziņotas saskaņā ar šo nodaļu, un ka tā pienācīgi tiek īstenota paziņoto struktūru nozares grupas veidā.
2.  
Paziņotās struktūras tieši vai ar ieceltu pārstāvju starpniecību piedalās minētās grupas darbā.5. DAĻA

Savienības tirgus uzraudzība, Savienības tirgū ienākošo ražojumu pārbaude un Savienības drošības procedūra

35. pants

Savienības tirgus uzraudzība un Savienības tirgū ienākošo ražojumu pārbaude

1.  
Dalībvalstis organizē un veic Savienības tirgū laisto ražojumu uzraudzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta 3. punktu un 16.–26. pantu.
2.  
Dalībvalstis organizē un veic Savienības tirgū ienākošo ražojumu pārbaudes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 15. panta 5. punktu un 27., 28. un 29. pantu.
3.  
Dalībvalstis nodrošina, ka to tirgus uzraudzības un robežkontroles iestādes sadarbojas drošības jautājumu jomā ar kompetentajām iestādēm, kas norīkotas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 17. pantu, un izveido attiecīgus saziņas un koordinācijas mehānismus starp tām, vislabākajā veidā izmantojot informāciju, kura ietverta atgadījumu ziņošanas sistēmā, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 376/2014 ( 3 ), un informācijas sistēmās, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 765/2008 22. un 23. pantā.

36. pants

Procedūra darbībām ar ražojumiem, kuri rada apdraudējumu valsts līmenī

▼M1

1.  
Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka ražojums ir saistīts ar nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošumam vai tas apdraud citus šajā nodaļā paredzētos sabiedrības interešu aizsardzības aspektus, tās veic novērtējumu saistībā ar attiecīgo ražojumu, aptverot visas šajā nodaļā noteiktās piemērojamās prasības. Attiecīgie ekonomikas dalībnieki minētajā nolūkā pēc vajadzības sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

▼B

Ja pirmajā daļā minētajā novērtēšanā tirgus uzraudzības iestādes konstatē, ka ražojums neatbilst šīs nodaļas prasībām, tās nekavējoties lūdz attiecīgo ekonomikas dalībnieku veikt visas atbilstīgās koriģējošās darbības, kas nepieciešamas, lai panāktu ražojuma atbilstību minētajām prasībām vai lai proporcionāli apdraudējumam tos izņemtu no tirgus vai atsauktu šo iestāžu noteiktajā pienācīgajā termiņā.

Tirgus uzraudzības iestādes attiecīgi informē attiecīgo paziņoto struktūru.

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

2.  
Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka neatbilstība nav vērojama tikai to valsts teritorijā, tās Komisiju un pārējās dalībvalstis informē par izvērtēšanas rezultātiem un par darbībām, ko tās pieprasījušas ekonomikas dalībniekam veikt.
3.  
Ekonomikas dalībnieks nodrošina, ka visi piemērotie korektīvie pasākumi tiek veikti attiecībā uz visiem attiecīgajiem ražojumiem, kurus tas darījis pieejamus visā Savienības tirgū.
4.  
Ja attiecīgais ekonomikas dalībnieks 1. punkta otrajā daļā noteiktajā laikposmā neveic pienācīgus koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes veic visus vajadzīgos pagaidu pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka ražojums tiek darīts pieejams valsts tirgū, izņemts no tirgus vai atsaukts.

Par šiem pasākumiem tirgus uzraudzības iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

5.  

Šā panta 4. punktā minētajā informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus neatbilstīgā ražojuma identificēšanai, datus par tā izcelsmi, neatbilstības veidu un ar to saistīto apdraudējumu, veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu, kā arī attiecīgā ekonomikas dalībnieka viedokli. Tirgus uzraudzības iestādes jo īpaši norāda, vai neatbilstība nav saistīta ar kādu no šādiem cēloņiem:

a) 

ražojuma neatbilstību 4. pantā izklāstītajām prasībām;

b) 

trūkumi 12. pantā minētajos saskaņotajos standartos.

6.  
Citas dalībvalstis, izņemot to dalībvalsti, kura uzsākusi šajā pantā minēto procedūru, nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem pieņemtajiem pasākumiem un sniedz visu papildu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar attiecīgā ražojuma neatbilstību, un, ja tās nepiekrīt pieņemtajam valsts pasākumam, informē par saviem iebildumiem.
7.  
Ja trijos mēnešos pēc 5. punktā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Komisija nav iebildusi pret kādas dalībvalsts veiktu pagaidu pasākumu, minēto pasākumu uzskata par pamatotu.
8.  
Dalībvalstis nodrošina, lai saistībā ar attiecīgo ražojumu nekavējoties tiek veikti piemēroti ierobežojoši pasākumi, piemēram, ražojuma izņemšana no tirgus.

37. pants

Savienības drošības procedūra

1.  
Ja, pabeidzot 36. panta 3. un 4. punktā aprakstīto procedūru, pret kādas dalībvalsts veiktu pasākumu ir izteikti iebildumi vai ja Komisija uzskata, ka kāds valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo ekonomikas dalībnieku vai ekonomikas dalībniekiem un valsts pasākumu izvērtē. Balstoties uz šā izvērtējuma rezultātiem, Komisija lemj, vai valsts pasākums ir pamatots.

Komisija savu lēmumu adresē visām dalībvalstīm un to nekavējoties paziņo gan tām, gan attiecīgajam ekonomikas dalībniekam vai ekonomikas dalībniekiem.

2.  
Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par pamatotu, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu neatbilstīgā ražojuma izņemšanu vai atsaukšanu no sava tirgus, un par to attiecīgi informē Komisiju. Ja valsts pasākums tiek atzīts par nepamatotu, attiecīgā dalībvalsts šādu pasākumu atceļ.
3.  
Ja valsts pasākumu uzskata par pamatotu un ražojuma neatbilstība ir saistāma ar trūkumiem saskaņotajos standartos, kā minēts šīs regulas 36. panta 5. punkta b) apakšpunktā, Komisija piemēro Regulas (ES) Nr. 1025/2012 11. pantā paredzēto procedūru.

38. pants

Atbilstīgs ražojums, kas rada risku

1.  
Ja dalībvalsts pēc novērtējuma veikšanas saskaņā ar 36. panta 1. punktu secina, ka, lai gan ražojums atbilst šai nodaļai, tas rada risku cilvēku veselībai vai drošībai vai citiem sabiedrības interešu aizsardzības aspektiem, ko aptver šī nodaļa, tā pieprasa attiecīgajam ekonomikas dalībniekam veikt visus attiecīgos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka attiecīgais ražojums, kad tas tiek laists tirgū, vairs nerada šo risku, vai lai samērīgi riskam ražojumu izņemtu no tirgus vai atsauktu šīs dalībvalsts noteiktā pienācīgā termiņā.
2.  
Ekonomikas dalībnieks nodrošina, lai tiktu veikti koriģējošie pasākumi saistībā ar visiem attiecīgajiem ražojumiem, kurus tas darījis pieejamus tirgū Savienības tirgū.
3.  
Dalībvalsts nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Informācijā ietver visas pieejamās ziņas, jo īpaši datus, kas nepieciešami attiecīgā ražojuma identificēšanai, datus par tā izcelsmi un piegādes ķēdi, konkrētā riska veidu un veikto valsts pasākumu veidu un ilgumu.
4.  
Komisija nekavējoties sāk apspriešanos ar dalībvalstīm un attiecīgo ekonomikas dalībnieku vai dalībniekiem un novērtē valsts veiktos pasākumus. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir vai nav pamatots, un attiecīgā gadījumā ierosina pienācīgus pasākumus.
5.  
Komisija savu lēmumu adresē visām dalībvalstīm un to nekavējoties paziņo gan tām, gan attiecīgajam ekonomikas dalībniekam vai ekonomikas dalībniekiem.

39. pants

Formāla neatbilstība

1.  

Neskarot 36. pantu, ja dalībvalsts attiecībā uz šajā nodaļā aptvertajiem ražojumiem konstatē kādu no turpmāk norādītajām neatbilstībām, tā pieprasa attiecīgajam ekonomikas dalībniekam attiecīgo neatbilstību novērst:

a) 

CE zīme ir uzlikta, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 765/2008 30. pantu vai šīs regulas 15. vai 16. pantu;

b) 

CE zīme vai tips nav uzlikts;

c) 

paziņotās struktūras identifikācijas numurs, ja piemēro pielikuma 9. daļā noteikto atbilstības novērtēšanas procedūru, ir uzlikts, pārkāpjot 16. pantu, vai tas nav uzlikts vispār;

d) 

UA klases identifikācijas marķējums nav uzlikts;

e) 

norāde par akustiskās jaudas līmeni nav uzlikta gadījumā, kad tā ir bijusi vajadzīga;

f) 

sērijas numurs nav uzlikts vai ir nepareizā formātā;

g) 

rokasgrāmata un informatīvais paziņojums nav pieejami;

h) 

ES atbilstības deklarācija nav pievienota vai nav sagatavota;

i) 

ES atbilstības deklarācija nav pareizi sagatavota;

j) 

tehniskā dokumentācija nav pieejama vai ir nepilnīga;

k) 

nav norādīts ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme, tīmekļa vietnes adrese vai pasta adrese.

2.  
Ja 1. punktā minētā neatbilstība saglabājas, attiecīgā dalībvalsts veic visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu ražojumu darīt pieejamu tirgū vai nodrošinātu tā izņemšanu vai atsaukšanu no tirgus.III NODAĻA

▼M1

Prasības UAS, ko ekspluatē “sertificētajās” vai “īpašajās” ekspluatācijas kategorijās, izņemot, ja tās ekspluatē saskaņā ar deklarāciju

40. pants

Prasības UAS, kas darbojas “sertificētajās” un “īpašajās” ekspluatācijas kategorijās, izņemot, ja tās ekspluatē saskaņā ar deklarāciju

1. 

UAS projektēšanu, ražošanu un apkopi sertificē, ja UAS atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

a) 

tās raksturīgā dimensija ir 3 m vai lielāka, un tā ir paredzēta izmantošanai pār cilvēku grupām;

b) 

tā ir paredzēta cilvēku pārvadāšanai;

c) 

tā ir paredzēta bīstamu kravu pārvadāšanai un ir nepieciešams augsta līmeņa robustums, lai avārijas gadījumā mazinātu risku trešām personām;

d) 

to paredzēts izmantot “īpašajā” ekspluatācijas kategorijā, kas definēta Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 5. pantā, un ekspluatācijas atļaujā, ko kompetentā iestāde izdod pēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 11. pantā paredzētā riska novērtējuma, ņemts vērā, ka bez UAS sertifikācijas ekspluatācijas risku nevar pietiekami mazināt.

2. 

UAS, kam piemēro sertifikāciju, jāatbilst piemērojamajām prasībām, kas izklāstītas Komisijas Regulā (ES) Nr. 748/2012, Komisijas Regulā (ES) 2015/640 un Komisijas Regulā (ES) Nr. 1321/2014.

3. 

Ja UAS, ko izmanto “īpašajā” kategorijā, nav nepieciešams sertificēt saskaņā ar 1. punktu, tai ir tehniskās iespējas, kas norādītas kompetentās iestādes izdotajā darbības atļaujā, vai saskaņā ar vieglās UAS ekspluatanta apliecību (LUC) saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 pielikuma C daļu.

4. 

Ja vien tās nav privāti būvētas, visām UAS, kas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 14. pantu netiek reģistrētas, ir unikāls sērijas numurs, kas atbilst standartam ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (“Nelielu bezpilota gaisa kuģu sistēmu sēriju numuri”), 2019.

5. 

Katrs UA, ko paredzēts ekspluatēt “īpašajā” kategorijā un augstumā, kas mazāks par 120 metriem, ir aprīkots ar tālvadības identifikācijas sistēmu, kas ļauj:

a) 

augšupielādēt UAS ekspluatanta reģistrācijas numuru, kurš prasīts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 14. pantu, un citus papildu numurus, ko piešķir reģistrācijas sistēma. Sistēma veic atbilstības pārbaudi, pārbaudot UAS ekspluatantam reģistrācijas brīdī piešķirtās pilnās virknes integritāti. Neatbilstības gadījumā UAS nosūta UAS ekspluatantam kļūdas ziņojumu;

b) 

vismaz šādu datu periodisku pārraidi reāllaikā visā lidojuma laikā tā, lai tos varētu saņemt esošās mobilās ierīces:

i) 

UAS operatora reģistrācijas numurs un reģistrācijas procesā dalībvalsts norādītais verifikācijas kods, izņemot tad, ja nav nokārtota a) apakšpunktā noteiktā konsekvences pārbaude;

ii) 

UA unikālais sērijas numurs, kas atbilst 4. punktam, vai, ja UA ir privāti būvēts, papildinājuma unikālais sērijas numurs, kā norādīts pielikuma 6. daļā;

iii) 

laika zīmogs, UA ģeogrāfiskā atrašanās vieta un tā augstums virs virsmas vai pacelšanās punkta;

iv) 

maršruta kurss, ko mēra pulksteņrādītāja virzienā no ģeogrāfiskajiem ziemeļiem, un UA ātrums attiecībā pret zemi;

v) 

tālvadības pilota ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

vi) 

norāde par UAS ārkārtas stāvokli;

c) 

samazina spēju sagrozīt tiešās attālinātās identifikācijas sistēmas funkcionalitāti.

▼BIV NODAĻA

Trešo valstu UAS ekspluatanti

41. pants

Trešo valstu UAS ekspluatanti

1.  
UAS ekspluatanti, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir trešā valstī vai kuri atrodas trešā valstī, ievēro Īstenošanas regulu (ES) 2019/947 UAS ekspluatācijas vajadzībām vienotajā Eiropas gaisa telpā.
2.  
Trešo valstu UAS ekspluatantam kompetentā iestāde ir tās pirmās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā UAS ekspluatants plāno veikt ekspluatāciju.
3.  

Atkāpjoties no 1. punkta, tālvadības pilota kompetences vai UAS ekspluatanta apliecību, saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/947, vai līdzvērtīgu dokumentu kompetentā iestāde var atzīt ekspluatācijas vajadzībām Savienībā ar noteikumu, ka:

a) 

trešā valsts ir pieprasījusi šādu atzīšanu;

b) 

tālvadības pilota kompetences apliecība vai UAS ekspluatanta apliecība to izdošanas valstī ir derīgi dokumenti; kā arī

c) 

Komisija pēc apspriešanās ar EASA ir pārliecinājusies, ka prasības, pamatojoties uz kurām minētās apliecības ir izsniegtas, nodrošina tādu pašu drošības līmeni kā šī regula.V NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

42. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1
PIELIKUMS

1. DAĻA

Prasības C0 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai

C0 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai (UAS) uz bezpilota gaisa kuģa (UA) ir šāds klases identifikācijas marķējums:

image

C0 klases UAS atbilst šādām prasībām:

1) 

MTOM, ieskaitot derīgo kravu, ir mazāka par 250 g;

2) 

maksimālais ātrums horizontālā lidojumā ir 19 m/s;

3) 

maksimālais sasniedzamais attālums no tālvadības pilota stacijas nepārsniedz 120 m;

4) 

tālvadības pilots var to droši vadīt attiecībā uz stabilitāti, manevrējamību un vadības un kontroles savienojuma veiktspēju atbilstoši ražotāja instrukcijām, kā tas ir nepieciešams visos paredzamajos ekspluatācijas apstākļos, tostarp pēc vienas vai attiecīgā gadījumā vairāku sistēmu atteices;

5) 

ir projektēta un būvēta tā, lai samazinātu traumu risku cilvēkiem ekspluatācijas laikā, izvairoties no asām malām, ja vien tas tehniskā ziņā ir iespējams saskaņā ar labu projektēšanas un ražošanas praksi. Ja UA ir aprīkots ar propelleriem, tas ir projektēts tā, lai samazinātu tādu traumu iespējamību, ko var radīt propellera lāpstas;

6) 

ir darbināma vienīgi ar elektrību;

7) 

ja tā ir aprīkota ar “seko man” režīmu un šī funkcija ir ieslēgta, tā no tālvadības pilota atrodas attālumā, kas nepārsniedz 50 m, un ļauj tālvadības pilotam atgūt vadību pār UA;

8) 

ir laista tirgū kopā ar ražotāja instrukcijām, kur norādīta šāda informācija:

a) 

UA parametri, tostarp, bet ne tikai:

— 
UA klase,
— 
UA masa (ar atsauces konfigurācijas aprakstu) un maksimālā pacelšanās masa (MTOM),
— 
pieļaujamo derīgo kravu vispārējie raksturlielumi, kas raksturo masas lielumus, saskarnes ar UA un citi iespējamie ierobežojumi,
— 
UA tālvadības ierīces un programmatūra, kā arī
— 
apraksts par UA darbību vadības un kontroles savienojuma zuduma gadījumā;
b) 

skaidri ekspluatācijas norādījumi;

c) 

ekspluatācijas ierobežojumi (tostarp, bet ne tikai, saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem un ekspluatāciju dienas/nakts laikā); kā arī

d) 

atbilstošs visu ar UAS ekspluatāciju saistīto risku apraksts, kas pielāgots lietotāja vecumam;

9) 

ir pievienots informatīvs paziņojums, kuru publicējusi Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) un kurā norādīti piemērojamie ierobežojumi un pienākumi, kas paredzēti Īstenošanas regulā (ES) 2019/947;

10) 

šīs daļas 4., 5. un 6. punktu nepiemēro UAS, kas ir rotaļlietas Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu nozīmē.

2. DAĻA

Prasības C1 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai

C1 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai (UAS) uz bezpilota gaisa kuģa (UA) ir šāds klases identifikācijas marķējums:

image

C1 klases UAS atbilst šādām prasībām:

1) 

ir izgatavota no tādiem materiāliem un ir tādas tehniskās un fizikālās īpašības, kas nodrošina, ka tad, ja maksimālā ātrumā notiek sadursme ar cilvēka galvu, enerģija, ko tādā gadījumā saņem cilvēka galva, ir mazāka par 80 J, vai, kā alternatīva, tās MTOM ir mazāka par 900 g, ieskaitot derīgo kravu;

2) 

maksimālais ātrums horizontālā lidojumā ir 19 m/s;

3) 

maksimālais sasniedzamais augstums virs pacelšanās punkta nepārsniedz 120 m vai arī tā ir aprīkota ar sistēmu, kas virs virsmas vai pacelšanās punkta ierobežo augstumu līdz 120 m vai līdz tālvadības pilota izvēlētam augstumam. Ja augstumu var izvēlēties, lidojuma laikā tālvadības pilotam tiek sniegta skaidra informācija par UA augstumu virs virsmas vai pacelšanās punkta;

4) 

tālvadības pilots ar atbilstošu kompetenci, kā noteikts Īstenošanas regulā (ES) 2019/947, var droši to vadīt attiecībā uz stabilitāti, manevrējamību un vadības un kontroles savienojuma veiktspēju atbilstoši ražotāja norādījumiem, kā tas ir nepieciešams visos paredzamajos ekspluatācijas apstākļos, tostarp pēc vienas vai attiecīgā gadījumā vairāku sistēmu atteices;

5) 

UA ir nepieciešamā mehāniskā izturība, ietverot visus nepieciešamos drošības faktorus, un attiecīgā gadījumā stabilitāte, lai izturētu jebkādu iedarbību, kurai tas ir pakļauts lietošanas laikā, un nerastos bojājums vai deformācija, kas varētu traucēt tā drošu lidojumu;

6) 

ir projektēta un būvēta tā, lai samazinātu traumu risku cilvēkiem ekspluatācijas laikā, izvairoties no UA asām malām, ja vien tas tehniskā ziņā ir iespējams saskaņā ar labu projektēšanas un ražošanas praksi. Ja UA ir aprīkots ar propelleriem, tas ir projektēts tā, lai samazinātu tādu traumu iespējamību, ko var radīt propellera lāpstas;

7) 

vadības un kontroles savienojuma zuduma gadījumā tai ir droša un paredzama metode attiecībā uz UA, lai atgūtu vadības un kontroles savienojumu vai, ja tas neizdodas, beigtu lidojumu tādā veidā, kas samazina ietekmi uz trešām personām gaisā vai uz zemes;

8) 

saskaņā ar 13. daļu noteiktais garantētais A-izsvarotais akustiskās jaudas līmenis LWA nepārsniedz 15. daļā norādītos līmeņus, izņemot fiksētu spārnu UA;

9) 

uz UA, izņemot fiksētu spārnu UA, un/vai tā iepakojuma ir uzlikta norāde par garantēto A-izsvaroto akustiskās jaudas līmeni, kā norādīts 14. daļā;

10) 

ir darbināma vienīgi ar elektrību;

11) 

ir unikāls sērijas numurs, kas atbilst standartam ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (“Nelielu bezpilota gaisa kuģu sistēmu sēriju numuri”);

12) 

ir tieša attālā identifikācija, kas:

a) 

ļauj augšupielādēt UAS ekspluatanta reģistrācijas numuru, kas prasīts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 14. pantu, un citus papildu numurus, ko piešķir reģistrācijas sistēma. Sistēma veic atbilstības pārbaudi, pārbaudot UAS ekspluatantam reģistrācijas brīdī piešķirtās pilnās virknes integritāti. Neatbilstības gadījumā UAS nosūta UAS ekspluatantam kļūdas ziņojumu;

b) 

izmantojot atvērto un dokumentēto pārraides protokolu, reāllaikā visā lidojuma laikā nodrošina vismaz turpmāk minēto datu tiešu periodisku pārraidi no UA tā, ka tos var tieši uztvert apraides diapazonā esošās mobilās ierīces:

i) 

UAS operatora reģistrācijas numurs un reģistrācijas procesā reģistrācijas dalībvalsts norādītais verifikācijas kods, izņemot, ja nav nokārtota a) apakšpunktā noteiktā konsekvences pārbaude;

ii) 

UA unikāls fizisks sērijas numurs saskaņā ar 11. punktu;

iii) 

laika zīmogs, UA ģeogrāfiskā atrašanās vieta un tā augstums virs virsmas vai pacelšanās punkta;

iv) 

maršruta kurss, ko mēra pulksteņa rādītāja virzienā no ģeogrāfiskiem ziemeļiem, un UA ātrums attiecībā pret zemi;

v) 

UA tālvadības pilota ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai, ja tā nav zināma, UA pacelšanās punkts; kā arī

vi) 

norāde par UAS ārkārtas stāvokli;

c) 

samazina spēju sagrozīt tiešās attālinātās identifikācijas sistēmas funkcionalitāti;

13) 

ir aprīkota ar vietzinīguma funkciju, kas nodrošina:

a) 

saskarni tādu datu ielādēšanai un atjaunināšanai, kuri ietver informāciju par gaisa telpas ierobežojumiem, kas attiecas uz UA atrašanās vietu un augstumu un ko paredz UAS ģeogrāfiskās zonas, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 15. pantā, un kura nodrošina, ka minēto datu ielādes vai atjaunināšanas process nemazina datu integritāti un pareizību;

b) 

brīdinājumu tālvadības pilotam, kad ir konstatēts iespējams gaisa telpas ierobežojumu pārkāpums; kā arī

c) 

tālvadības pilotam informāciju par UA statusu, kā arī brīdinājumu, ja tā pozicionēšanas vai navigācijas sistēmas nespēj nodrošināt vietzinīguma funkcijas pareizu darbību;

14) 

ja UA ir funkcija, kas ierobežo tā piekļuvi noteiktām gaisa telpas zonām vai sektoriem, šī funkcija darbojas tā, ka tā vienmērīgi mijiedarbojas ar UA lidojuma vadības sistēmu, negatīvi neietekmējot lidojuma drošumu; turklāt, kad šī funkcija neļauj UA iekļūt minētajās gaisa telpas zonās vai sektoros, tālvadības pilotam tiek sniegta skaidra informācija;

15) 

kad UA vai tā vadības stacija sasniedz zemu akumulatora uzlādes līmeni, tā nodrošina tālvadības pilotam skaidru brīdinājumu tā, ka tālvadības pilotam ir pietiekami daudz laika droši nosēdināt UA;

16) 

ir aprīkota ar:

a) 

gaismām, lai UA varētu kontrolēt; kā arī

b) 

ar vismaz vienu zaļu mirgojošu gaismu UA pamanāmībai naktī, lai persona uz zemes varētu atšķirt UA no pilotējama gaisa kuģa;

17) 

ja tā ir aprīkota ar “seko man” režīmu un šī funkcija ir ieslēgta, tā no tālvadības pilota atrodas attālumā, kas nepārsniedz 50 m, un ļauj tālvadības pilotam atgūt vadību pār UA;

18) 

ir laista tirgū kopā ar ražotāja instrukcijām, kur norādīta šāda informācija:

a) 

UA parametri, tostarp, bet ne tikai:

— 
UA klase,
— 
UA masa (ar atsauces konfigurācijas aprakstu) un maksimālā pacelšanās masa (MTOM),
— 
pieļaujamo derīgo kravu vispārējie raksturlielumi, kas raksturo masas lielumus, saskarnes ar UA un citi iespējamie ierobežojumi,
— 
UA tālvadības ierīces un programmatūra,
— 
Procedūras UAS operatora reģistrācijas numura augšupielādei elektroniskās identifikācijas sistēmā;
— 
atsauce uz pārraides protokolu, kas izmantots tiešās attālās identifikācijas sistēmas sakariem,
— 
akustiskās jaudas līmenis, kā arī
— 
apraksts par UA darbību datu pārraides posma zuduma gadījumā; un metode, kā atgūt UA vadības un kontroles savienojumu.

b) 

skaidri ekspluatācijas norādījumi;

c) 

procedūra gaisa telpas ierobežojumu augšupielādei vietzinīguma funkcijā;

d) 

tehniskās apkopes instrukcijas;

e) 

problēmu novēršanas procedūras;

f) 

ekspluatācijas ierobežojumi (tostarp, bet ne tikai, saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem un ekspluatāciju dienas/nakts laikā); kā arī

g) 

atbilstošs visu ar UAS ekspluatāciju saistīto risku apraksts;

19) 

ir pievienots informatīvs paziņojums, kuru publicējusi EASA un kurā norādīti piemērojamie ierobežojumi un pienākumi, kas paredzēti Īstenošanas regulā (ES) 2019/947;

20) 

ja tā ir aprīkota ar tīkla attālinātās identifikācijas sistēmu, tā:

a) 

izmantojot atvērto un dokumentēto pārraides protokolu, reāllaikā visā lidojuma laikā ļauj vismaz turpmāk minēto datu pārraidi no UA tā, ka tos var uztvert tīklā:

i) 

UAS operatora reģistrācijas numurs un reģistrācijas procesā reģistrācijas dalībvalsts norādītais verifikācijas kods, izņemot tad, ja nav nokārtota a) apakšpunktā noteiktā konsekvences pārbaude;

ii) 

UA unikāls sērijas numurs saskaņā ar 11. punktu;

iii) 

laika zīmogs, UA ģeogrāfiskā atrašanās vieta un tā augstums virs virsmas vai pacelšanās punkta;

iv) 

maršruta kurss, ko mēra pulksteņa rādītāja virzienā no ģeogrāfiskiem ziemeļiem, un UA ātrums attiecībā pret zemi;

v) 

UA tālvadības pilota ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai, ja tā nav zināma, UA pacelšanās punkts; kā arī

vi) 

norāde par UAS ārkārtas stāvokli;

b) 

samazina spēju sagrozīt tiešās attālinātās identifikācijas sistēmas funkcionalitāti.

3. DAĻA

Prasības C2 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai

C2 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai (UAS) uz bezpilota gaisa kuģa (UA) ir šāds klases identifikācijas marķējums:

image

C2 klases UAS atbilst šādām prasībām:

1) 

MTOM, ieskaitot derīgo kravu, ir mazāka par 4 kg;

2) 

maksimālais sasniedzamais augstums virs pacelšanās punkta nepārsniedz 120 m vai arī tā ir aprīkota ar sistēmu, kas virs virsmas vai pacelšanās punkta ierobežo augstumu līdz 120 m vai līdz tālvadības pilota izvēlētam augstumam. Ja augstumu var izvēlēties, lidojuma laikā tālvadības pilotam tiek sniegta skaidra informācija par UA augstumu virs virsmas vai pacelšanās punkta;

3) 

tālvadības pilots ar atbilstošu kompetenci, kā noteikts Īstenošanas regulā (ES) 2019/947, var to droši vadīt attiecībā uz stabilitāti, manevrējamību un vadības un kontroles savienojuma veiktspēju atbilstoši ražotāja norādījumiem, kā tas ir nepieciešams visos paredzamajos ekspluatācijas apstākļos, tostarp pēc vienas vai attiecīgā gadījumā vairāku sistēmu atteices;

4) 

UA ir nepieciešamā mehāniskā izturība, ietverot visus nepieciešamos drošības faktorus, un attiecīgā gadījumā stabilitāte, lai izturētu jebkādu iedarbību, kurai tas ir pakļauts lietošanas laikā, un nerastos bojājums vai deformācija, kas varētu traucēt tā drošu lidojumu;

5) 

atsaitē piestiprināta UA gadījumā atsaites stiepes garums ir mazāks par 50 m un mehāniskā stiprība ir vismaz:

a) 

par gaisu smagākam gaisa kuģim – 10 reizes lielāka par svaru, kāds ir par gaisu smagākam gaisa kuģim pie maksimālās masas;

b) 

par gaisu vieglākam gaisa kuģim – 4 reizes lielāka par spēku, ko rada maksimālās statiskās vilces un maksimālā pieļaujamā vēja ātruma aerodinamiskā spēka kombinācija lidojumā;

6) 

ir projektēta un būvēta tā, lai samazinātu traumu risku cilvēkiem ekspluatācijas laikā, izvairoties no UA asām malām, ja vien tas tehniskā ziņā ir iespējams saskaņā ar labu projektēšanas un ražošanas praksi. Ja UA ir aprīkots ar propelleriem, tas ir projektēts tā, lai samazinātu tādu traumu iespējamību, ko var radīt propellera lāpstas;

7) 

ja vien nav piestiprināts atsaitē, vadības un kontroles savienojuma zuduma gadījumā ir droša un paredzama metode attiecībā uz UA, lai atgūtu vadības un kontroles pārraides savienojumu vai, ja tas neizdodas, beigtu lidojumu tādā veidā, kas samazina ietekmi uz trešām personām gaisā vai uz zemes;

8) 

ja vien nav piestiprināts atsaitē, ir aprīkots ar vadības un kontroles savienojumu, kas aizsargāts pret neatļautu piekļuvi vadības un kontroles funkcijām;

9) 

ir aprīkota ar maza ātruma režīmu, ko var izvēlēties tālvadības pilots un kas ierobežo maksimālo ātrumu attiecībā pret zemi līdz ne vairāk kā 3 m/s, izņemot fiksētu spārnu UA;

10) 

saskaņā ar 13. daļu noteiktais garantētais A-izsvarotais akustiskās jaudas līmenis LWA nepārsniedz 15. daļā norādītos līmeņus, izņemot fiksētu spārnu UA;

11) 

uz UA, izņemot fiksētu spārnu UA, un/vai tā iepakojuma ir uzlikta norāde par garantēto A-izsvaroto akustiskās jaudas līmeni, kā norādīts 14. daļā;

12) 

ir darbināma vienīgi ar elektrību;

13) 

ir unikāls sērijas numurs, kas atbilst standartam ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (“Nelielu bezpilota gaisa kuģu sistēmu sēriju numuri”);

14) 

ir tieša attālā identifikācija, kas:

a) 

ļauj augšupielādēt UAS ekspluatanta reģistrācijas numuru, kas prasīts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 14. pantu, un citus papildu numurus, ko piešķir reģistrācijas sistēma. Sistēma veic atbilstības pārbaudi, pārbaudot UAS ekspluatantam reģistrācijas brīdī piešķirtās pilnās virknes integritāti. Neatbilstības gadījumā UAS nosūta UAS ekspluatantam kļūdas ziņojumu;

b) 

izmantojot atvērto un dokumentēto pārraides protokolu, reāllaikā visā lidojuma laikā nodrošina vismaz turpmāk minēto datu tiešu periodisku pārraidi no UA tā, ka tos var tieši uztvert apraides diapazonā esošās mobilās ierīces:

i) 

UAS operatora reģistrācijas numurs un reģistrācijas procesā dalībvalsts norādītais verifikācijas kods, izņemot tad, ja nav nokārtota a) apakšpunktā noteiktā konsekvences pārbaude;

ii) 

UA unikāls sērijas numurs saskaņā ar 13. punktu;

iii) 

laika zīmogs, UA ģeogrāfiskā atrašanās vieta un tā augstums virs virsmas vai pacelšanās punkta;

iv) 

maršruta kurss, ko mēra pulksteņa rādītāja virzienā no ģeogrāfiskiem ziemeļiem, un UA ātrums attiecībā pret zemi;

v) 

UA tālvadības pilota ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai, ja tā nav zināma, UA pacelšanās punkts; kā arī

vi) 

norāde par UAS ārkārtas stāvokli;

c) 

samazina spēju sagrozīt tiešās attālinātās identifikācijas sistēmas funkcionalitāti;

15) 

ir aprīkota ar vietzinīguma funkciju, kas nodrošina:

a) 

saskarni tādu datu ielādēšanai un atjaunināšanai, kuri ietver informāciju par gaisa telpas ierobežojumiem, kas attiecas uz UA atrašanās vietu un augstumu un ko paredz UAS ģeogrāfiskās zonas, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 15. pantā, un kura nodrošina, ka minēto datu ielādes vai atjaunināšanas process nemazina datu integritāti un pareizību;

b) 

brīdinājumu tālvadības pilotam, kad ir konstatēts iespējams gaisa telpas ierobežojumu pārkāpums; kā arī

c) 

tālvadības pilotam informāciju par UA statusu, kā arī brīdinājumu, ja tā pozicionēšanas vai navigācijas sistēmas nespēj nodrošināt vietzinīguma funkcijas pareizu darbību;

16) 

ja UA ir funkcija, kas ierobežo tā piekļuvi noteiktām gaisa telpas zonām vai sektoriem, šī funkcija darbojas tā, ka tā vienmērīgi mijiedarbojas ar UA lidojuma vadības sistēmu, negatīvi neietekmējot lidojuma drošumu; turklāt, kad šī funkcija neļauj UA iekļūt minētajās gaisa telpas zonās vai sektoros, tālvadības pilotam tiek sniegta skaidra informācija;

17) 

kad UA vai tā vadības stacija sasniedz zemu akumulatora uzlādes līmeni, tā nodrošina tālvadības pilotam skaidru brīdinājumu tā, ka tālvadības pilotam ir pietiekami daudz laika droši nosēdināt UA;

18) 

ir aprīkota ar:

a) 

gaismām, lai UA varētu kontrolēt; kā arī

b) 

ar vismaz vienu zaļu mirgojošu gaismu UA pamanāmībai naktī, lai persona uz zemes varētu atšķirt UA no pilotējama gaisa kuģa;

19) 

ir laista tirgū kopā ar ražotāja instrukcijām, kur norādīta šāda informācija:

a) 

UA parametri, tostarp, bet ne tikai:

— 
UA klase,
— 
UA masa (ar atsauces konfigurācijas aprakstu) un maksimālā pacelšanās masa (MTOM),
— 
pieļaujamo derīgo kravu vispārējie raksturlielumi, kas raksturo masas lielumus, saskarnes ar UA un citi iespējamie ierobežojumi,
— 
UA tālvadības ierīces un programmatūra,
— 
procedūras UAS operatora reģistrācijas numura augšupielādei elektroniskās identifikācijas sistēmā,
— 
atsauce uz pārraides protokolu, kas izmantots tiešās attālās identifikācijas sistēmas sakariem,
— 
akustiskās jaudas līmenis, kā arī
— 
apraksts par UA darbību vadības un kontroles savienojuma zuduma gadījumā un metodi, kā atgūt UA vadības un kontroles savienojumu, kā arī

b) 

skaidri ekspluatācijas norādījumi;

c) 

procedūra gaisa telpas ierobežojumu augšupielādei vietzinīguma funkcijā;

d) 

tehniskās apkopes instrukcijas;

e) 

problēmu novēršanas procedūras;

f) 

ekspluatācijas ierobežojumi (tostarp, bet ne tikai, saistībā ar meteoroloģiskajiem apstākļiem un ekspluatāciju dienas/nakts laikā); kā arī

g) 

atbilstošs visu ar UAS ekspluatāciju saistīto risku apraksts;

20) 

ir pievienots informatīvs paziņojums, kuru publicējusi EASA un kurā norādīti piemērojamie ierobežojumi un pienākumi, kas paredzēti Īstenošanas regulā (ES) 2019/947;

21) 

ja tā ir aprīkota ar tīkla attālinātās identifikācijas sistēmu, tā:

a) 

izmantojot atvērto un dokumentēto pārraides protokolu, reāllaikā visā lidojuma laikā nodrošina vismaz turpmāk minēto datu pārraidi no UA tā, ka tos var uztvert tīklā:

i) 

UAS operatora reģistrācijas numurs un reģistrācijas procesā reģistrācijas dalībvalsts norādītais verifikācijas kods, izņemot, ja nav nokārtota 14. punkta a) apakšpunktā noteiktā konsekvences pārbaude;

ii) 

UA unikāls sērijas numurs saskaņā ar 13. punktu;

iii) 

laika zīmogs, UA ģeogrāfiskā atrašanās vieta un tā augstums virs virsmas vai pacelšanās punkta;

iv) 

maršruta kurss, ko mēra pulksteņa rādītāja virzienā no ģeogrāfiskiem ziemeļiem, un UA ātrums attiecībā pret zemi;

v) 

UA tālvadības pilota ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai, ja tā nav zināma, UA pacelšanās punkts; kā arī

vi) 

norāde par UAS ārkārtas stāvokli;

b) 

samazina spēju sagrozīt tiešās attālinātās identifikācijas sistēmas funkcionalitāti.

4. DAĻA

Prasības C3 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai

C3 klases bezpilota gaisa kuģa sistēmai (UAS) uz bezpilota gaisa kuģa (UA) ir šāds klases identifikācijas marķējums: