EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02018R0161-20210101

Consolidated text: Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/161 (2017. gada 23. oktobris), ar kuru dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā, nosaka de minimis atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/161/2021-01-01

02018R0161 — LV — 01.01.2021 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/161

(2017. gada 23. oktobris),

ar kuru dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā, nosaka de minimis atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma

(OV L 030, 2.2.2018., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2012 (2020. gada 5. augusts),

  L 415

1

10.12.2020
▼B

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/161

(2017. gada 23. oktobris),

ar kuru dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā, nosaka de minimis atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo regulu nosaka de minimis atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma attiecībā uz sugām, kurām ir noteikts minimālais izmērs, ja tās ar pelaģisko trali un/vai riņķvadu nozvejotas mazo pelaģisko sugu zvejniecībās Vidusjūrā (Eiropas anšova, sardīnes, makreles un stavridu zvejniecības).

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) 

“sugas, kurām ir noteikts minimālais izmērs” ir sugas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1967/2006 III pielikumā;

b) 

“Vidusjūra” ir Vidusjūras ūdeņi uz austrumiem no 5°36′ rietumu garuma meridiāna;

c) 

GFCM ģeogrāfiskais apakšapgabals” ir Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) ģeogrāfiskais apakšapgabals, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 ( 1 ) I pielikumā;

d) 

“Vidusjūras rietumu daļa” ir GFCM 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.1., 11.2. un 12. ģeogrāfiskais apakšapgabals;

e) 

“Vidusjūras dienvidaustrumu daļa” ir GFCM 15., 16., 19., 20., 22., 23. un 25. ģeogrāfiskais apakšapgabals;

f) 

“Adrijas jūra” ir GFCM 17. un 18. ģeogrāfiskais apakšapgabals;

g) 

“Adrijas jūras dienvidu daļa un Jonijas jūra” ir GFCM 18., 19. un 20. ģeogrāfiskais apakšapgabals;

h) 

“ūdeņi ap Maltas salu un uz dienvidiem no Sicīlijas” ir GFCM 15. un 16. ģeogrāfiskais apakšapgabals;

i) 

“Egejas jūra un ūdeņi ap Krētas salu” ir GFCM 22. un 23. ģeogrāfiskais apakšapgabals.

3. pants

De minimis atbrīvojums

1.  
Mazo pelaģisko sugu zvejniecībās, kurās izmanto pelaģisko trali un riņķvadu un kuras norādītas I, II un III pielikumā, drīkst izmest līdz 5 % no to sugu gada kopējās nozvejas, kurām ir noteikts minimālais izmērs.
2.  
Mazo pelaģisko sugu zvejniecībās, kurās izmanto riņķvadu un kuras norādītas IV, V un VI pielikumā, drīkst izmest līdz 3 % no to sugu gada kopējās nozvejas, kurām ir noteikts minimālais izmērs.
3.  
Šā panta 1. un 2. punktu piemēro, atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

▼M1

To piemēro līdz 2023. gada 31. decembrim.

▼B

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS

Mazo pelaģisko sugu zvejniecības Vidusjūras rietumu daļāGFCM ģeogrāfiskie apakšapgabali

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Mērķsugas

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 un 12

OTM, PTM

Pelaģiskais tralis

Eiropas anšovs, sardīne, makrele un stavridas

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11. 2 un 12

PS

Riņķvads

Eiropas anšovs, sardīne, makrele un stavridas
II PIELIKUMS

Mazo pelaģisko sugu zvejniecības Vidusjūras dienvidaustrumu daļāGFCM ģeogrāfiskie apakšapgabali

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Mērķsugas

15, 16, 19, 20, 22, 23 un 25

OTM, PTM

Pelaģiskais tralis

Eiropas anšovs, sardīne, makrele un stavridas

25

PS

Riņķvads

Eiropas anšovs, sardīne, makrele un stavridas
III PIELIKUMS

Mazo pelaģisko sugu zvejniecības Adrijas jūrāGFCM ģeogrāfiskie apakšapgabali

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Mērķsugas

17 un 18

OTM, PTM

Pelaģiskais tralis

Eiropas anšovs, sardīne, makrele un stavridas

17

PS

Riņķvads

Eiropas anšovs, sardīne, makrele un stavridas
IV PIELIKUMS

Mazo pelaģisko sugu zvejniecības ūdeņos ap Maltas salu un uz dienvidiem no SicīlijasGFCM ģeogrāfiskie apakšapgabali

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Mērķsugas

15 un 16

PS

Riņķvads

Eiropas anšovs, sardīne, makrele un stavridas
V PIELIKUMS

Mazo pelaģisko sugu zvejniecības Egejas jūrā un ūdeņos ap Krētas saluGFCM ģeogrāfiskie apakšapgabali

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Mērķsugas

22 un 23

PS

Riņķvads

Eiropas anšovs, sardīne, makrele un stavridas
VI PIELIKUMS

Mazo pelaģisko sugu zvejniecības Adrijas jūras dienvidu daļā un Jonijas jūrāGFCM ģeogrāfiskie apakšapgabali

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Mērķsugas

18, 19 un 20

PS

Riņķvads

Eiropas anšovs, sardīne, makrele un stavridas( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Regula (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem (OV L 347, 30.12.2011., 44. lpp.).

Top