EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0452-20160805

Consolidated text: Komisijas Regula (ES) Nr. 452/2014 ( 2014. gada 29. aprīlis ), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/452/2016-08-05

2014R0452 — LV — 05.08.2016 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 452/2014

(2014. gada 29. aprīlis),

ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 133, 6.5.2014., 12. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1158 (2016. gada 15. jūlijs),

  L 192

21

16.7.2016
▼B

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 452/2014

(2014. gada 29. aprīlis),

ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008

(Dokuments attiecas uz EEZ)1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā noteikti sīki izstrādāti noteikumi Regulas (EK) Nr. 216/2008 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem trešo valstu gaisa kuģu ekspluatantiem, kas veic komerciālus gaisa pārvadājumus uz teritoriju, uz kuru attiecas Līguma nosacījumi, šajā teritorijā vai no tās, un šajā regulā ir noteikumi arī par šo ekspluatantu atļauju izsniegšanu, uzturēšanu spēkā, grozīšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai anulēšanu, par atļauju turētāju tiesībām un pienākumiem, kā arī par apstākļiem, kad ekspluatācija ir jāaizliedz, jāierobežo vai kad ekspluatācijai drošības nolūkos jāpiemēro konkrēti nosacījumi.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1) “alternatīvi līdzekļi atbilstības panākšanai” ir līdzekļi, ar kuriem ierosina alternatīvas attiecīgajiem līdzekļiem atbilstības panākšanai (AMC) vai ierosina jaunus līdzekļus, lai panāktu atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumiem, par kuriem Aģentūra nav pieņēmusi AMC;

2) “komerciāli gaisa pārvadājumi (CAT)” ir pasažieru, kravas vai pasta sūtījumu pārvadājumi gaisa kuģī, saņemot par to atalgojumu vai citu mantisku atlīdzību;

3) “lidojums” ir izlidošana no konkrēta lidlauka uz konkrētu galamērķa lidlauku;

4) “trešās valsts ekspluatants” ir ekspluatants, kam ir trešās valsts izdota gaisa kuģa ekspluatanta apliecība.

3. pants

Atļaujas

Trešo valstu ekspluatanti drīkst iesaistīties komerciālos gaisa pārvadājumos, ko veic uz teritoriju, uz kuru attiecas Līguma nosacījumi, šajā teritorijā vai no šīs teritorijas, tikai tad, ja šie ekspluatanti atbilst 1. pielikuma prasībām un tiem ir atļauja, ko Aģentūra izsniegusi saskaņā ar šīs regulas 2. pielikumu.

4. pants

Stāšanās spēkā

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no divdesmitās dienas pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta otrā apakšpunkta, dalībvalstīm, kas šīs regulas spēkā stāšanās dienā izsniedz ekspluatācijas atļaujas vai līdzvērtīgus dokumentus trešo valstu ekspluatantiem saskaņā ar šo dalībvalstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem, ir jāturpina to darīt. Trešo valstu ekspluatantiem ir jāievēro atļaujā vai līdzvērtīgā dalībvalsts izsniegtā dokumentā noteiktais tvērums un tiesības līdz brīdim, kad Aģentūra pieņems lēmumu saskaņā ar šīs regulas 2. pielikumu. Dalībvalstis informē Aģentūru par šādu ekspluatācijas atļauju vai līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pēc datuma, kad Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgo trešās valsts ekspluatantu, vai pēc maksimāli 30 mēnešiem pēc šīs regulas stāšanās spēkā, izvēloties īsāko laika periodu, dalībvalsts, izsniedzot ekspluatācijas atļaujas, vairs neveic trešo valstu ekspluatantu drošības izvērtējumu atbilstīgi dalībvalsts normatīvajiem aktiem.

3.  Trešo valstu ekspluatanti, kuriem šīs regulas spēkā stāšanās dienā ir ekspluatācijas atļauja vai līdzvērtīgs dokuments, iesniedz Aģentūrai atļaujas pieteikumu ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pieteikumā jāiekļauj informācija par visām dalībvalsts izsniegtajām ekspluatācijas atļaujām.

4.  Pēc atļaujas pieteikuma saņemšanas Aģentūra izvērtē trešās valsts ekspluatanta atbilstību piemērojamajām prasībām. Izvērtēšana jāpabeidz ne vēlāk kā 30 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
1. PIELIKUMS

PART-TCO

TREŠO VALSTU EKSPLUATANTI

I SADAĻA

Vispārējas prasības

TCO.100.    Darbības joma

Šajā pielikumā (turpmāk – “Part-TCO”) noteiktas prasības, kas trešo valstu ekspluatantiem jāievēro, veicot komerciālus gaisa pārvadājumus uz teritoriju, uz kuru attiecas Līguma nosacījumi, šajā teritorijā vai no šīs teritorijas.

TCO.105.    Līdzekļi atbilstības panākšanai

a) Lai panāktu atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 ( 1 ) un Part-TCO, trešo valstu ekspluatanti drīkst izmantot Aģentūras pieņemtajiem AMC alternatīvus līdzekļus.

b) Ja trešās valsts ekspluatants, uz kuru attiecas atļaujas pienākums, vēlas izmantot Aģentūras pieņemtajiem AMC alternatīvus līdzekļus, lai panāktu atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 un Part-TCO, pirms šo līdzekļu īstenošanas ekspluatants par to informē Aģentūru, iesniedzot šo alternatīvo līdzekļu atbilstības panākšanai pilnu aprakstu. Aprakstā jāiekļauj visas iespējami būtiskās izmaiņas rokasgrāmatās vai procedūrās, kā arī novērtējums, kas pierāda, ka tiek ievēroti īstenošanas noteikumi.

Alternatīvos līdzekļus atbilstības panākšanai trešās valsts ekspluatants var īstenot pēc tam, kad saņemta iepriekšēja atļauja no Aģentūras un saņemts informatīvs paziņojums saskaņā ar 2. pielikuma (turpmāk – “Part-ART”) ART.105. punktu.

TCO.110.    Ietekmes mazināšanas pasākumi

a) Kad ekspluatanta valsts vai reģistrācijas valsts ir paziņojusi par atšķirībām no ICAO standartiem, kuras Aģentūra konstatējusi saskaņā ar Part-ART ART.200. punkta d) apakšpunktu, trešās valsts ekspluatants var ierosināt ietekmes mazināšanas pasākumus, lai panāktu atbilstību Part-TCO.

b) Trešās valsts ekspluatants Aģentūrai pierāda, ka šie pasākumi nodrošina līdzvērtīgu drošības līmeni kā standarts, par atšķirībām no kura tika paziņots.

TCO.115.    Piekļuve

a) Trešās valsts ekspluatants nodrošina, ka jebkurai pilnvarotai personai no Aģentūras vai dalībvalsts, kuras teritorijā ir nolaidies kāds no ekspluatanta gaisa kuģiem, tiks sniegta atļauja uzkāpt uz šā gaisa kuģa klāja jebkurā laikā ar iepriekšēju paziņojumu vai bez tā, lai:

1) pārbaudītu dokumentus un rokasgrāmatas, kas jāpārvadā gaisa kuģī, un veiktu pārbaudes, lai pārliecinātos par atbilstību Part-TCO noteikumiem;

2) veiktu perona pārbaudes, kā norādīts Komisijas Regulas (ES) Nr. 965/2012 ( 2 ) II pielikumā.

b) Trešās valsts ekspluatants nodrošina, lai jebkurai Aģentūras pilnvarotai personai nolūkā pārliecināties par atbilstību Part-TCO noteikumiem tiktu sniegta piekļuve ekspluatanta telpām vai dokumentiem, kas saistīti ar ekspluatanta veiktajām darbībām, piemēram, darbībām, par kurām ekspluatants noslēdzis apakšuzņēmēja līgumu.

II SADAĻA

Gaisa kuģu ekspluatācija

TCO.200.    Vispārējas prasības

a) Trešās valsts ekspluatants ievēro:

1) Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju pielikumos iekļautos piemērojamos standartus, jo īpaši 1. pielikumu (Personāla sertificēšana), 2. pielikumu (Lidojumu noteikumi), 6. pielikumu (Gaisa kuģu ekspluatācija), I daļu (Starptautiskais komerciālais gaisa transports. Lidmašīnas) vai III daļu (Starptautiskie lidojumi. Helikopteri), kā piemērojams, 8. pielikumu (Gaisa kuģu lidojumderīgums), 18. pielikumu (Bīstamu izstrādājumu droša pārvadāšana pa gaisu) un 19. pielikumu (Drošības pārvaldība);

2) saskaņā ar ART.200. punkta d) apakšpunktu Aģentūras apstiprinātos ietekmes mazināšanas pasākumus;

3) attiecīgās Part-TCO prasības;

4) piemērojamos Savienības lidojumu noteikumus.

b) Trešās valsts ekspluatants nodrošina, ka gaisa kuģis, ar ko veic lidojumus uz teritoriju, uz kuru attiecas Līguma nosacījumi, šajā teritorijā vai no tās, tiek ekspluatēts saskaņā ar:

1) gaisa kuģa ekspluatanta apliecību (AOC) un saistīto ekspluatācijas specifikāciju;

2) atļauju, kas izsniegta saskaņā ar šo regulu, kā arī atbilstīgi atļaujai pievienotajā specifikācijā noteiktajam tvērumam un tiesībām.

c) Trešās valsts ekspluatants nodrošina, ka gaisa kuģim, ar kuru veic lidojumus uz Savienību, tās teritorijā vai no tās, ir gaisa kuģa lidojumderīguma apliecība (CofA), ko izdevusi vai apstiprinājusi:

1) reģistrācijas valsts vai

2) ekspluatanta valsts, ja ekspluatanta valsts ar reģistrācijas valsti ir noslēgusi nolīgumu saskaņā ar Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 83.1. pantu, tādējādi ekspluatanta valstij nododot atbildību par CofA izdošanu.

d) Trešās valsts ekspluatants pēc pieprasījuma sniedz Aģentūrai jebkādu nepieciešamo informāciju, lai pārliecinātos par atbilstību Part-TCO prasībām.

e) Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 996/2010 ( 3 ) noteikumus, trešās valsts ekspluatants bez nepamatotas kavēšanās atbilstīgi ICAO 13. pielikumā noteiktajai definīcijai informē Aģentūru par visiem nelaimes gadījumiem ar gaisa kuģi, kuram ir šā ekspluatanta AOC.

TCO.205.    Navigācijas, sakaru un uzraudzības iekārtas

Veicot ekspluatācijas darbības gaisa telpā virs teritorijas, uz kuru attiecas Līguma nosacījumi, trešās valsts ekspluatantam gaisa kuģis jāaprīko ar šai gaisa telpai pieprasītajām navigācijas, sakaru un uzraudzības iekārtām un jālieto tās.

TCO.210.    Dokumenti, rokasgrāmatas un informācija, kam jābūt gaisa kuģī

Trešās valsts ekspluatants nodrošina, ka visi dokumenti, rokasgrāmatas un informācija, kam jābūt gaisa kuģī, ir derīgi un atjaunināti.

TCO.215.    Dokumentu, rokasgrāmatu un informācijas uzrādīšana

Pēc savlaicīga pieprasījuma no pilnvarotās personas no Aģentūras vai tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā gaisa kuģis nolaidies, gaisa kuģa kapteinis pilnvarotajai personai uzrāda dokumentus, rokasgrāmatas un informāciju, kam jābūt gaisa kuģī.

III SADAĻA

Atļauju izsniegšana trešo valstu ekspluatantiem

TCO.300.    Pieteikšanās atļaujas saņemšanai

a) Pirms komerciālu gaisa pārvadājumu uzsākšanas saskaņā ar Part-TCO noteikumiem trešās valsts ekspluatantam ir jāpiesakās atļaujai un jāsaņem šī atļauja no Aģentūras.

b) Pieteikums atļaujai jāiesniedz:

1) vismaz 30 dienas pirms plānotā ekspluatācijas sākuma; un

2) Aģentūras noteiktā formā un veidā.

c) Neskarot piemērojamos divpusējos nolīgumus, pieteikuma iesniedzējs Aģentūrai sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai varētu izvērtēt, vai paredzamā ekspluatācija notiks saskaņā ar piemērojamajām TCO.200. punkta a) apakšpunkta prasībām. Šajā informācijā ietilpst:

1) pienācīgi aizpildīts pieteikums;

2) pieteikuma iesniedzēja oficiālais nosaukums, uzņēmuma nosaukums, adrese un pasta adrese;

3) pieteikuma iesniedzēja AOC un saistītās ekspluatācijas specifikācijas vai līdzvērtīga dokumenta kopija, kas apliecina dokumenta turētāja spēju veikt paredzēto ekspluatāciju un ko izdevusi ekspluatanta valsts;

4) pieteikuma iesniedzēja pašreizējā reģistrācijas apliecība vai reģistrācijas sertifikāts, vai līdzīgs dokuments, ko izsniedzis uzņēmumu reģistrs valstī, kur atrodas ekspluatanta galvenā uzņēmējdarbības vieta;

5) ierosinātais ekspluatācijas sākuma datums, veids un ģeogrāfiskais apgabals.

d) Vajadzības gadījumā Aģentūra var pieprasīt citus nozīmīgus papildu dokumentus, rokasgrāmatas vai īpašas atļaujas, ko izsniegusi vai apstiprinājusi ekspluatanta valsts vai reģistrācijas valsts.

e) Par gaisa kuģiem, kas nav reģistrēti ekspluatanta valstī, Aģentūra var pieprasīt:

1) informāciju par ekspluatējamā gaisa kuģa nomas līgumu; un

2) attiecīgā gadījumā – kopiju nolīgumam, ko par gaisa kuģi noslēgusi ekspluatanta valsts un reģistrācijas valsts atbilstīgi Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 83.1. pantam.

TCO.305.    Neregulārie lidojumi – vienreizīgs paziņojums

a) Atkāpjoties no TCO.300. punkta a) apakšpunkta, trešās valsts ekspluatants var veikt medicīniskās palīdzības lidojumus vai neregulāru lidojumu, vai arī neregulāru lidojumu sēriju, lai tādejādi pārvarētu neparedzētu, neatliekamu un steidzamu ekspluatācijas vajadzību, arī nesaņemot iepriekšēju atļauju, ar nosacījumu, ka:

1) Aģentūras noteiktā formā un veidā ekspluatants to dara zināmu Aģentūrai pirms paredzētā pirmā lidojuma norises datuma;

2) ekspluatantam nav noteikts darbības aizliegums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 ( 4 ), un

3) 10 darbadienu laikā pēc paziņošanas Aģentūrai ekspluatants piesakās atļaujas saņemšanai saskaņā ar TCO.300. punktu.

b) Lidojumu(-us), kas minēts(-i) a) apakšpunkta 1) punktā aprakstītajā paziņojumā, var veikt ne ilgāk kā sešas secīgas nedēļas pēc paziņojuma izdarīšanas dienas vai līdz brīdim, kad Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par iesniegto pieteikumu saskaņā ar Part-ART, izvēloties agrāko.

c) Ekspluatants paziņojumu var iesniegt vienu reizi 24 mēnešu periodā.

TCO.310.    Atļaujas turētāja tiesības

Ekspluatanta tiesības norāda atļaujai pievienotajā specifikācijā, un tās nedrīkst pārsniegt ekspluatanta valsts nodrošinātās tiesības.

TCO.315.    Izmaiņas

a) Par visām izmaiņām, kas skar atļaujas noteikumus vai saistīto specifikāciju, izņemot, ja par tām panākta vienošanās saskaņā ar ART.210. punkta c) apakšpunktu, ir jāsaņem iepriekšēja atļauja no Aģentūras.

b) Pieteikumu iepriekšējas atļaujas saņemšanai no Aģentūras trešās valsts ekspluatants iesniedz vismaz 30 dienas pirms paredzēto izmaiņu ieviešanas datuma.

Atbilstīgi izmaiņu apmēram trešās valsts ekspluatants sniedz Aģentūrai informāciju, kas norādīta TCO.300. punktā.

Pēc tam, kad iesniegts pieteikums par izmaiņām, trešās valsts ekspluatants veic ekspluatāciju saskaņā ar Aģentūras noteiktajiem nosacījumiem atbilstīgi ART.225. punkta b) apakšpunktam.

c) Par visām izmaiņām, kuru veikšanai nav nepieciešama iepriekšēja atļauja, kā paredzēts ART.210. punkta c) apakšpunktā, ir jāpaziņo Aģentūrai, pirms šādas izmaiņas stājas spēkā.

TCO.320.    Derīguma uzturēšana

a) Atļauja paliek spēkā, ja:

1) trešās valsts ekspluatants joprojām atbilst Part-TCO attiecīgajām prasībām. Jāņem vērā arī nosacījumi par rīkošanos ar konstatējumiem, kā noteikts TCO.325. punktā;

2) ja ir derīga AOC vai līdzvērtīgs ekspluatanta valsts izdots dokuments un saistītā ekspluatācijas specifikācija – attiecīgā gadījumā;

3) Aģentūrai ir sniegta piekļuve trešās valsts ekspluatantam, kā noteikts TCO.115. punktā;

4) trešās valsts ekspluatantam nav noteikts ekspluatācijas aizliegums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005;

5) nav notikusi atteikšanās no atļaujas, tā nav apturēta vai anulēta;

6) trešās valsts ekspluatants saskaņā ar atļauju katros 24 kalendāra mēnešos ir veicis vismaz vienu lidojumu uz teritoriju, uz kuru attiecas Līguma nosacījumi, šajā teritorijā vai no šīs teritorijas.

b) Pēc atteikšanās no atļaujas vai tās anulēšanas atļauja jāatdod Aģentūrai.

TCO.325.    Konstatējumi

Pēc tam, kad saņemts paziņojums par Aģentūras konstatējumiem atbilstīgi ART.230. punktam, trešās valsts ekspluatants:

a) nosaka neatbilstības galveno iemeslu;

b) nosaka koriģējošās rīcības plānu, lai pieņemamā laika periodā novērstu neatbilstības galveno iemeslu, un iesniedz to Aģentūrai;

c) veic koriģējošās darbības Aģentūrai pieņemamā veidā un laika periodā, par kuru panākta vienošanās ar Aģentūru, kā noteikts ART.230. punkta e) apakšpunkta 1. daļā.
2. PIELIKUMS

PART-ART

IESTĀDĒM PIEMĒROJAMĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ TREŠO VALSTU EKSPLUATANTU ATĻAUJĀM

I SADAĻA

Vispārēja informācija

ART.100.    Darbības joma

Šajā pielikumā (“Part-ART”) noteiktas administratīvās prasības dalībvalstīm un Aģentūrai par šādiem tematiem:

a) atļauju izsniegšana trešo valstu ekspluatantiem, kas veic komerciālus gaisa pārvadājumus, un šo atļauju uzturēšana spēkā, mainīšana, ierobežošana, apturēšana vai atsaukšana;

b) šo ekspluatantu pārraudzība.

ART.105.    Alternatīvi līdzekļi atbilstības panākšanai

Lai izvērtētu visus alternatīvos līdzekļus atbilstības panākšanai, ko trešo valstu ekspluatanti ierosinājuši saskaņā ar TCO.105. punkta b) apakšpunktu, Aģentūra analizē sniegto dokumentāciju un vajadzības gadījumā veic trešās valsts ekspluatanta pārbaudi.

Ja Aģentūra konstatē, ka alternatīvie līdzekļi atbilstības panākšanai atbilst Part-TCO noteikumiem, tā bez nepamatotas kavēšanās pieteikuma iesniedzējam paziņo, ka šos alternatīvos līdzekļus atbilstības panākšanai drīkst īstenot, un attiecīgā gadījumā atbilstīgi groza pieteikuma iesniedzēja atļauju.

ART.110.    Informācijas apmaiņa

a) Aģentūra informē Komisiju un dalībvalstis, ja tā:

1) noraida atļaujas pieteikumu;

2) drošības iemeslu dēļ piemēro ierobežojumus atļaujai, to aptur vai anulē.

b) Aģentūra informē dalībvalstis par paziņojumiem, ko tā saņēmusi saskaņā ar TCO.305. punktu, vienas darbdienas laikā kopš šāda paziņojuma saņemšanas.

c) Aģentūra regulāri nodrošina dalībvalstīm atjauninātu sarakstu ar atļaujām, ko tā izsniegusi, ierobežojusi, mainījusi, apturējusi vai anulējusi.

d) Dalībvalstis informē Aģentūru, kad tās plāno veikt pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 6. panta 1. punktu.

ART.115.    Uzskaite

a) Aģentūra izveido uzskaites sistēmu, kas nodrošina šādu dokumentu un informācijas pienācīgu uzglabāšanu, piekļuvi un uzticamu izsekojamību:

1) personāla apmācība, kvalifikācija un atļauju izsniegšana;

2) izsniegtās atļaujas trešo valstu ekspluatantiem vai saņemtie paziņojumi;

3) atļauju apstrādes procesi un atļauju saņēmušo trešo valstu ekspluatantu pastāvīga pārraudzība;

4) konstatējumi, saskaņotās koriģējošās darbības un pasākumu pabeigšanas datums;

5) veiktie īstenošanas pasākumi, piemēram, Aģentūras pieprasītās sodanaudas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008;

6) Aģentūrai uzticēto koriģējošo darbību īstenošana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 22. panta 1. punktu;

7) elastīguma noteikumu izmantošana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 18. panta d) punktu.

b) Visi dati jāglabā vismaz piecus gadus atbilstīgi piemērojamā datu aizsardzības likuma prasībām.

II SADAĻA

Atļauju izsniegšana, pārraudzība un īstenošana

ART.200.    Sākotnējā novērtēšanas procedūra – vispārēja informācija

a) Pēc atļaujas pieteikuma saņemšanas saskaņā ar TCO.300. punktu Aģentūra izvērtē trešās valsts ekspluatanta atbilstību piemērojamajām Part-TCO prasībām.

b) Sākotnējā izvērtēšana jāpabeidz 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas vai 30 dienu laikā pirms paredzētā ekspluatācijas sākuma datuma, izvēloties vēlāko.

Ja pēc sākotnējā izvērtējuma nepieciešama papildu izvērtēšana vai revīzija, izvērtēšanas periods attiecīgi jāpaildzina par papildu izvērtēšanas vai revīzijas ilgumu.

c) Sākotnējās izvērtēšanas pamatā ir:

1) trešās valsts ekspluatanta sniegtie dokumenti un dati;

2) attiecīga informācija par trešās valsts ekspluatanta drošības rādītājiem, piemēram, ziņojumi par perona pārbaudēm, informācija, kas paziņota saskaņā ar ARO.RAMP.145. punkta c) apakšpunktu, atzīti nozares standarti, dokumentēti dati par nelaimes gadījumiem un trešās valsts veikti īstenošanas pasākumi;

3) svarīga informācija par attiecīgi ekspluatanta valsts vai reģistrācijas valsts uzraudzības spējām, piemēram, rezultāti revīzijās, kas veiktas saskaņā ar starptautiskām konvencijām vai valsts drošības izvērtēšanas programmām; un

4) lēmumi un izmeklēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005 vai kopīgas apspriedes saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 473/2006 ( 5 ).

d) Aģentūra, apspriežoties ar dalībvalstīm, nosaka ICAO standartus, kuriem tā pieļauj ietekmes mazināšanas pasākumus, ja ekspluatanta valsts vai reģistrācijas valsts ir paziņojusi par atšķirībām no ICAO standartiem. Aģentūra pieņem ietekmes mazināšanas pasākumu, ja tā ir guvusi pietiekamu pārliecību, ka šis pasākums nodrošina līdzvērtīgu drošības līmeni kā standarts, par atšķirībām no kura tika paziņots.

e) Ja sākotnējā izvērtēšanā Aģentūra nespēj gūt pietiekamu pārliecību par trešās valsts ekspluatantu un/vai ekspluatanta valsti, tā:

1) noraida pieteikumu, ja izvērtējuma rezultāti liecina, ka arī pēc tālākas izvērtēšanas atļauju izsniegt nevarēs, vai

2) izvērtēšanu turpina nepieciešamajā apmērā, lai pārliecinātos, ka paredzētā ekspluatācija notiks saskaņā ar TCO daļas piemērojamajām prasībām.

ART.205.    Sākotnējā novērtēšanas procedūra – trešo valstu ekspluatanti, kam noteikts ekspluatācijas aizliegums

a) Pēc tam, kad Aģentūra ir saņēmusi atļaujas pieteikumu no ekspluatanta, kam noteikts ekspluatācijas aizliegums vai ekspluatācijas ierobežojumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005, Aģentūra piemēro attiecīgo izvērtēšanas procedūru, kā aprakstīts ART.200. punktā.

b) Ja ekspluatantam noteikts ekspluatācijas aizliegums tāpēc, ka ekspluatanta valsts neveic pienācīgu uzraudzību, Aģentūra informē Komisiju par ekspluatanta un ekspluatanta valsts nākamo izvērtēšanas posmu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005.

c) Aģentūra veic revīziju, ja:

1) trešās valsts ekspluatants piekrīt revīzijas veikšanai;

2) a) un b) apakšpunktā minētās izvērtēšanas rezultāti liecina, ka revīzijas rezultāts varētu būt pozitīvs; un

3) revīziju uz vietas trešās valsts ekspluatanta telpās var veikt, neradot drošības apdraudējuma risku Aģentūras personālam.

d) Ja ir pierādījumi būtiskiem trūkumiem pieteikuma iesniedzēja uzraudzībā, trešās valsts ekspluatanta revīzijā var izvērtēt ekspluatanta valsts veikto uzraudzību.

e) Aģentūra informē Komisiju par revīzijas rezultātiem.

ART.210.    Atļaujas izsniegšana

▼M1

a) Aģentūra izsniedz atļauju, kā arī ar to saistīto specifikāciju, kad:

1) tā ir pārliecinājusies, ka trešās valsts ekspluatantam ir derīga AOC vai līdzvērtīgs dokuments un saistītā ekspluatācijas specifikācija, ko izdevusi ekspluatanta valsts;

2) ir pārliecinājusies, ka ekspluatanta valsts trešās valsts ekspluatantam ir atļāvusi veikt lidojumus uz ES;

3) ir pārliecinājusies, ka trešās valsts ekspluatants:

i) atbilst piemērojamajām Part-TCO prasībām;

ii) attiecīgā gadījumā ir veicis pārredzamu, pienācīgu un savlaicīgu saziņu par Aģentūras veiktās izvērtēšanas un/vai revīzijas turpinājumu; un

iii) ja konstatēta neatbilstība, ir savlaicīgi iesniedzis sekmīgu koriģējošās rīcības plānu;

4) nav pierādījumu par būtiskiem trūkumiem attiecīgi ekspluatanta valsts vai reģistrācijas valsts spējā veikt ekspluatanta un/vai gaisa kuģa sertificēšanu un uzraudzību saskaņā ar piemērojamiem ICAO standartiem; un

5) pieteikuma iesniedzējam nav noteikts ekspluatācijas aizliegums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005.

▼B

b) Atļauju izsniedz uz neierobežotu laiku.

Trešās valsts ekspluatanta tiesības un atļauto darbību tvērumu nosaka atļaujai pievienotajā specifikācijā.

c) Aģentūra ar trešās valsts ekspluatantu vienojas par to, kāda apmēra izmaiņām saistībā ar trešās valsts ekspluatantu nav vajadzīga iepriekšēja atļauja.

ART.215.    Pārraudzība

a) Aģentūra izvērtē:

1) trešo valstu ekspluatantu, kam tā izsniegusi atļauju, pastāvīgu atbilstību piemērojamajām Part-TCO prasībām;

2) attiecīgā gadījumā – Aģentūrai uzticēto koriģējošo darbību īstenošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 22. panta 1. punktu.

b) Izvērtēšanā:

1) ņem vērā trešās valsts ekspluatanta sniegtos ar drošību saistītos dokumentus un datus;

2) ņem vērā attiecīgo informāciju par trešās valsts ekspluatanta drošības rādītājiem, piemēram, ziņojumus par perona pārbaudēm, informāciju, kas paziņota saskaņā ar ARO.RAMP.145. punkta c) apakšpunktu, atzītos nozares standartus, dokumentētos datus par nelaimes gadījumiem un trešās valsts veiktajiem īstenošanas pasākumiem;

3) ņem vērā informāciju par attiecīgi ekspluatanta valsts vai reģistrācijas valsts uzraudzības spējām, piemēram, rezultātiem revīzijās, kas veiktas saskaņā ar starptautiskām konvencijām vai valsts drošības izvērtēšanas programmām;

4) ņem vērā lēmumus un izmeklēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005 vai kopīgas apspriedes saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 473/2006;

5) ņem vērā iepriekšējās izvērtēšanas vai revīzijas, ja tādas veiktas;

6) sniedz Aģentūrai nepieciešamos pierādījumus, ja jāveic citas darbības, piemēram, ART.235. punktā paredzētie pasākumi.

c) a) un b) apakšpunktā aprakstīto pārraudzības apmēru nosaka pēc iepriekšējo atļauju izsniegšanas un/vai pārraudzības darbību rezultātiem.

d) Ja atbilstīgi pieejamajai informācijai ir aizdomas par to, ka trešās valsts ekspluatanta drošības rādītāji un/vai ekspluatanta valsts uzraudzības spējas ir pasliktinājušās tā, ka vairs neatbilst Starptautiskās Civilās aviācijas konvencijas pielikumos ietvertajiem piemērojamajiem standartiem, Aģentūra izvērtēšanu turpina vajadzīgajā apmērā, lai noteiktu, vai paredzētā ekspluatācija notiks saskaņā ar piemērojamajām Part-TCO prasībām.

e) Aģentūra apkopo un apstrādā visu drošības informāciju, kas uzskatāma par nozīmīgu pārraudzībai.

ART.220.    Pārraudzības programma

a) Aģentūra izveido un uztur pārraudzības programmu, kurā iestrādātas ART.215. punktā un – attiecīgā gadījumā – ARO.RAMP apakšdaļā noteiktās darbības.

b) Pārraudzības programmu izstrādā, ņemot vērā iepriekšējo atļauju izsniegšanas un/vai pārraudzības darbību rezultātus.

c) Aģentūra pārbauda trešo valstu ekspluatantu darbību, un pārbaužu starplaiks nedrīkst būt ilgāks par 24 mēnešiem.

Starplaiku var saīsināt gadījumā, ja ir norādes par to, ka trešās valsts ekspluatanta drošības rādītāji un/vai ekspluatanta valsts uzraudzības spējas pasliktinājušās tā, ka vairs neatbilst Starptautiskās Civilās aviācijas konvencijas pielikumos ietvertajiem piemērojamajiem standartiem.

Aģentūra starplaiku var paildzināt līdz ne vairāk kā 48 mēnešiem, ja tā ir pārliecinājusies, ka iepriekšējā pārraudzības periodā:

1) nav bijis nekādu norāžu par to, ka ekspluatanta valsts uzraudzības iestāde neefektīvi veic savas uzraudzības jomas ekspluatantu uzraudzību;

2) trešās valsts ekspluatants ir pastāvīgi un laikus ziņojis par izmaiņām, kas minētas TCO.315. punktā;

3) nav izdoti ART.230. punkta b) apakšpunktā minētie 1. līmeņa neatbilstību konstatējumi;

4) visas koriģējošās darbības ir izpildītas pieņemtajā laika periodā vai Aģentūras paildzinātā laika periodā, kā noteikts ART.230. punkta e) apakšpunkta 1. daļā.

d) Pārraudzības programmā jāiekļauj pārraudzības darbību, piemēram, sanāksmju, dokumentētie datumi.

ART.225.    Izmaiņas

a) Pēc tam, kad Aģentūra ir saņēmusi pieteikumu par tādām izmaiņām, kam vajadzīga iepriekšēja atļauja, tā piemēro ART.200. punktā aprakstīto attiecīgo procedūru tādā apmērā, kāds nepieciešams atbilstīgi attiecīgajām izmaiņām.

b) Aģentūra paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem trešās valsts ekspluatants izmaiņu laikā drīkst veikt ekspluatāciju atbilstīgi saņemtajai atļaujai, ja vien Aģentūra neizlemj, ka atļauja ir jāaptur.

c) Attiecībā uz izmaiņām, kam nevajag iepriekšēju atļauju, Aģentūra izvērtē informāciju, ko trešās valsts ekspluatants sniedzis paziņojumā saskaņā ar TCO.315. punktu, lai pārbaudītu atbilstību piemērojamajām prasībām. Ja konstatēta neatbilstība prasībām, Aģentūra:

1) informē trešās valsts ekspluatantu par neatbilstību un pieprasa pārstrādāt priekšlikumu, lai panāktu atbilstību; un

2) 1. vai 2. līmeņa konstatējumu gadījumā rīkojas saskaņā ar attiecīgi ART.230. vai ART.235. punktu.

ART.230.    Konstatējumi un koriģējošās darbības

a) Aģentūrā jābūt sistēmai konstatējumu nozīmīguma analizēšanai drošības ziņā.

b) 1. līmeņa konstatējumus Aģentūra izdod, ja ir konstatēta nozīmīga neatbilstība Regulas (EK) Nr. 216/2008 un Part-TCO piemērojamajām prasībām vai atļauju izsniegšanas noteikumiem un tā pasliktina drošības līmeni vai nozīmīgi apdraud lidojumu drošību.

1. līmeņa konstatējumi ir šādi konstatējumi (bet ne tikai):

1) Aģentūrai normālā darba laikā un pēc rakstveida pieprasījuma netiek sniegta piekļuve trešās valsts ekspluatanta telpām, kā noteikts TCO.115. punkta b) apakšpunktā;

2) ir īstenotas izmaiņas, kam nepieciešama iepriekšēja atļauja, bet šī atļauja nav saņemta, kā noteikts ART.210. punktā;

3) atļauja ir iegūta vai uzturēta spēkā, viltojot dokumentāros pierādījumus;

4) ir pierādījumi par atļaujas nelikumīgu vai krāpniecisku izmantošanu.

c) 2. līmeņa konstatējumus Aģentūra izdod, ja ir konstatēta neatbilstība Regulas (EK) Nr. 216/2008 un TCO daļas piemērojamajām prasībām vai atļauju izsniegšanas noteikumiem un tā var pasliktināt drošības līmeni vai apdraudēt lidojumu drošību.

d) Ja uzraudzības laikā tiek atklāts neatbilstību konstatējums, Aģentūra, neskarot nekādas papildu darbības, kas pieprasītas Regulā (EK) Nr. 216/2008 un tās īstenošanas noteikumos, rakstveidā paziņo par konstatējumu trešās valsts ekspluatantam un pieprasa veikt koriģējošās darbības, lai novērstu vai mazinātu neatbilstības galveno iemeslu un tādējādi novērstu konstatēto(-ās) neatbilstību(-as).

e) Ja ir 2. līmeņa konstatējumi, Aģentūra:

1) atbilstīgi konstatējuma būtībai sniedz trešās valsts ekspluatantam laiku koriģējošo darbību īstenošanai. Šā laika perioda beigās un atbilstīgi atzinuma būtībai Aģentūra drīkst paildzināt šo periodu, ja Aģentūra ir apstiprinājusi jaunu pienācīgu koriģējošās rīcības plānu; un

2) izvērtē trešās valsts ekspluatanta ierosināto koriģējošās rīcības un īstenošanas plānu. Ja izvērtējumā tiek secināts, ka plānā iekļauts(-i) neatbilstības galvenais(-ie) iemesls(-i) un rīcības gaita galvenā(-o) iemesla(-u) efektīvai novēršanai vai ietekmes mazināšanai, lai novērstu neatbilstības(-u) atkārtošanos, koriģējošās rīcības un īstenošanas plānu apstiprina.

Ja trešās valsts ekspluatants neiesniedz pieņemamu ART.230. punkta e) apakšpunkta 1) punktā minēto koriģējošās rīcības plānu vai Aģentūras pieņemtajā vai pagarinātajā laika periodā neveic koriģējošas darbības, konstatējuma līmeni paaugstina līdz 1. līmenim un veic ART.235. punkta a) apakšpunktā noteiktās darbības.

f) Aģentūra dokumentē un uzskaita visus konstatējumus un paziņo par tiem attiecīgi ekspluatanta valstij vai reģistrācijas valstij.

ART.235.    Atļauju ierobežošana, apturēšana un anulēšana

a) Neskarot nekādus papildu īstenošanas pasākumus, Aģentūra veic darbības, lai ierobežotu vai apturētu atļauju šādos gadījumos:

1) ja ir izdots 1. līmeņa konstatējums;

2) ja ir pārbaudāmi pierādījumi par to, ka attiecīgi ekspluatanta valsts vai reģistrācijas valsts nespēj sertificēt un uzraudzīt ekspluatantu un/vai gaisa kuģi saskaņā ar piemērojamajiem ICAO standartiem;

3) trešās valsts ekspluatantam piemērojami pasākumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 6. panta 1. un 2. punktu.

b) Atļauju aptur uz maksimāli 6 mēnešiem. Pēc šā 6 mēnešu perioda beigām Aģentūra apturēšanas periodu var paildzināt par vēl 3 mēnešiem.

c) Atļaujas ierobežojumus vai apturēšanu atceļ, kad Aģentūra ir pietiekami pārliecinājusies, ka trešās valsts ekspluatants un/vai ekspluatanta valsts ir veikusi sekmīgas koriģējošās darbības.

d) Apsverot, vai atcelt atļaujas apturēšanu, Aģentūra veic trešās valsts ekspluatanta revīziju, ja ir izpildīti ART.205. punkta c) apakšpunkta nosacījumi. Ja atļaujas apturēšana noteikta, jo attiecīgi ekspluatanta valsts vai reģistrācijas valsts veiktajā pieteikuma iesniedzēja uzraudzībā bija būtiski trūkumi, revīzijā var iekļaut izvērtēšanu, kuras mērķis ir pārbaudīt, vai šie uzraudzības trūkumi tikuši koriģēti.

e) Aģentūra atļauju anulē šādos gadījumos:

1) ir beidzies b) apakšpunktā norādītais periods;

2) trešās valsts ekspluatantam tiek noteikts ekspluatācijas aizliegums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005.

f) Ja pēc a) apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem trešās valsts ekspluatantam tiek noteikts ekspluatācijas ierobežojums atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2111/2005, Aģentūra šos ierobežojumus patur spēkā līdz ekspluatācijas ierobežojuma atcelšanai.

▼M1 —————( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2013. gada 8. janvāra Regulu (ES) Nr. 6/2013 (OV L 4, 9.1.2013., 34. lpp.).

( 2 ) Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK (OV L 295, 12.11.2010., 35. lpp.).

( 4 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.).

( 5 ) Komisijas 2006. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 473/2006, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 8. lpp.).

Top