Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0669-20110701

Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2009 (2009. gada 24. jūlijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/2011-07-01

2009R0669 — LV — 01.07.2011 — 004.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 669/2009

(2009. gada 24. jūlijs),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 194, 25.7.2009, p.11)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

►M1

Komisijas Regula (ES) Nr. 212/2010 (2010. gada 12. marts),

  L 65

16

13.3.2010

 M2

Komisijas Regula (ES) Nr. 878/2010 (2010. gada 6. oktobris),

  L 264

1

7.10.2010

 M3

Komisijas Regula (ES) Nr. 1099/2010 (2010. gada 26. novembris),

  L 312

9

27.11.2010

 M4

Komisijas Regula (ES) Nr. 187/2011 (2011. gada 25. februāris),

  L 53

45

26.2.2011

►M5

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 433/2011 (2011. gada 4. maijs),

  L 115

5

5.5.2011


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 221, 24.8.2010, lpp 15  (669/2009)
▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 669/2009

(2009. gada 24. jūlijs),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem ( 1 ), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu un 63. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu ( 2 ), un jo īpaši tās 53. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 882/2004 paredz saskaņotu vispārējo noteikumu sistēmu oficiālās kontroles veikšanai Kopienas līmenī, ieskaitot oficiālās kontroles par pārtikas un barības ievešanu no trešām valstīm. Turklāt tā paredz, ka sagatavojams tādas pārtikas un barības saraksts, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika un barība un par kuru ievešanas vietās šīs regulas I pielikumā (“saraksts”) minētajās teritorijās notiks pastiprinātas oficiālās kontroles, pamatojoties uz zināmu vai jaunu risku. Šāda pastiprināta kontrole ļautu, no vienas puses, efektīvāk novērst zināmo un jauno risku un, no otras puses, apkopot precīzus novērošanas datus par nelabvēlīgu laboratorisko analīžu rezultātu sastopamību un izplatību.

(2)

Lai izveidotu tādas barības un pārtikas sarakstu, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika un kurai jāpiemēro pastiprināta oficiālā kontrole, jāievēro konkrēti kritēriji, kas ļautu apzināt zināmu vai jaunu risku, kurš saistīts ar konkrētu barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika.

(3)

Kamēr nav pieņemta normatizēta metodika un kritēriji saraksta izveidošanai, ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF), kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 178/2002, saraksta izveidošanai un papildināšanai jāņem vērā saņemtajos paziņojumos sniegtie dati, Pārtikas un veterinārā biroja ziņojumi, no trešām valstīm saņemtie ziņojumi, starp Komisiju, dalībvalstīm un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi apmainītā informācija un zinātniskie novērtējumi.

(4)

Regula (EK) Nr. 882/2004 paredz, ka pastiprinātu kontroļu organizēšanai dalībvalstis izraugās īpašas ievešanas vietas, kurās ir piemērotas dažāda veida pārtikas un barības kontroles telpas. Tāpēc ir lietderīgi šajā regulā izklāstīt minimālas prasības izraudzītajām ievešanas vietām, lai nodrošinātu, ka kontroles ir zināmā mērā vienlīdz efektīvas.

(5)

Regula (EK) Nr. 882/2004 paredz, ka pastiprinātu kontroļu organizēšanai dalībvalstis pieprasa, lai par sūtījumiem atbildīgie dzīvnieku barības un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmumi iepriekš paziņo par sūtījumu saņemšanu un to veidu. Tādēļ, lai visā Kopienā pieeja būtu vienāda, jāizstrādā kopēja ievešanas dokumenta (KID) paraugforma, kas nepieciešama, importējot barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika un uz kuru attiecina šo regulu, KID jāuzrāda muitas dienestiem, kad sūtījumus deklarē laišanai brīvā apritē.

(6)

Turklāt, lai panāktu, ka Kopienā pastiprinātās oficiālās kontroles ir zināmā mērā vienādas, ir lietderīgi šajā regulā paredzēt, ka minētās kontroles aptver dokumentācijas, identitātes un fizisko kontroli.

(7)

Lai organizētu pastiprinātu oficiālo kontroli, jāatvēl pienācīgs finansējums. Tālab jābūt iespējamam, ka dalībvalstis vāc maksas, lai segtu minēto kontroļu dēļ radušos izdevumus. To aprēķināšanai jānotiek saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 VI pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

(8)

Komisijas 2005. gada 23. maija Lēmums 2005/402/EK par ārkārtas pasākumiem attiecībā uz čilli, čilli produktiem, garo kurkumu un palmu eļļu ( 3 ) paredz, ka visiem šo produktu sūtījumiem ir klāt analītisks ziņojums, kurā pierādīts, ka produkts nesatur šādas vielas: Sudan I (CAS numurs 842-07-9), Sudan II (CAS numurs 3118-97-6), Sudan III (CAS numurs 85-86-9) vai Sudan IV (CAS numurs 85-83-6). Kopš pieņemti minētiec pasākumi,RASFF saņemts mazāk paziņojumu, un tas norāda uz to, ka situācija ir būtiski uzlabojusies saistībā ar krāsvielas Sudam saturu attiecīgajos produktos. Tādēļ ir lietderīgi atcelt prasību sniegt analītisko ziņojumu par katru Lēmumā 2005/402/EK minēto importēto produktu sūtījumu un tā vietā izveidot vienlīdzīgu, pastiprinātu minēto sūtījumu kontroli ievešanas vietā Kopienā. Tādēļ jāatceļ Lēmums 2005/402/EK.

(9)

Komisijas 2006. gada 12. jūlija Lēmums 2006/504/EK par īpašiem nosacījumiem, kas piemērojami dažiem pārtikas produktiem, ko ieved no konkrētām trešām valstīm, saistībā ar minēto pārtikas produktu piesārņojuma risku ar aflatoksīniem ( 4 ) paredz kontroles veikt biežāk (50 % visu sūtījumu), lai kontrolētu aflatoksīnu saturu Brazīlijas izcelsmes zemesriekstos. Kopš pieņemti minētie pasākumi, RASFF saņemts mazāk paziņojumu par aflatoksīniem Brazīlijas izcelsmes zemesriekstos. Tādēļ ir lietderīgi atcelt pasākumus, kas paredzēti Lēmumā 2006/504/EK saistībā ar minētajām precēm, kuras tā vietā jākontrolē tikpat stingri ievešanas vietā Kopienā. Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 2006/504/EK.

(10)

Dalībvalstīm varētu rasties praktiskas grūtības, piemērojot prasību minimumu izraudzītajām ievešanas vietām. Tādēļ šajā regulā jāparedz noteikums par pārejas periodu, kad minētās prasības var īstenot pakāpeniski. Tāpēc jāatļauj, ka pārejas periodā dalībvalstu kompetentās iestādes veic nepieciešamo identitātes un fizisko kontroli kontroles punktos, kas nav izraudzītie ievešanas punkti. Minētajos gadījumos šim kontroles punktam jāatbilst prasību minimumam, kuras atbilstīgi šai regulai izvirzītas izraudzītajām ievešanas vietām.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi par pastiprinātām oficiālajām kontrolēm, kas veicamas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 882/2004 15. panta 5. punktam ievešanas vietās šīs regulas I pielikumā minētajās teritorijās un kuras piemēro šīs regulas I pielikumā uzskaitītās dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, importam.

2. pants

Atjaunināta informācija I pielikumā

Lai I pielikumā izveidotu sarakstu un to regulāri grozītu, ievēro vismaz šādus informācijas avotus:

a)  RASFF saņemto paziņojumu datus;

b) Pārtikas un veterinārā biroja darbības rezultātā sniegtos ziņojumus un informāciju;

c) no trešām valstīm saņemtos ziņojumus un informāciju;

d) starp Komisiju, dalībvalstīm un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi apmainīto informāciju;

e) vajadzības gadījumā zinātniskos novērtējumus.

Regulas I pielikuma sarakstu pārskata regulāri un ne retāk kā reizi ceturksnī.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

a) “kopējais ievešanas dokuments (KID)” ir dokuments, kura paraugs ir II pielikumā un kuru aizpilda barības un pārtikas uzņēmums vai tā pārstāvis, kā noteikts 6. pantā, un kompetentā iestāde, apstiprinot, ka oficiālā kontrole ir pabeigta;

b) “izraudzītā ievešanas vieta (DPE)” ir Regulas (EK) Nr. 882/2004 17. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā paredzētā ievešanas vieta vienā no regulas I pielikumā minētajām teritorijām; gadījumos, kad pa jūras ceļu saņemtos sūtījumus izkrauj, lai pārkrautu citā kuģī turpmākai transportēšanai uz citu dalībvalsti, pēdējā osta ir izraudzītā ievešanas vieta;

c) “sūtījums” ir šīs regulas I pielikumā minētās barības vai pārtikas daudzums, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība vai pārtika, kura atbilst vienai klasei vai aprakstam un kura norādīta vienā un tajā pašā dokumentā/tajos pašos dokumentos, un kuru sūta vienā transportlīdzeklī no vienas un tās pašas trešās valsts vai tās daļas.

4. pants

Izraudzītajām ievešanas vietām izvirzīto prasību minimums

1.Neskarot 19. pantu, izraudzītajās ievešanas vietās vismaz ir:

a) pietiekams skaits kvalificēta un pieredzējuša personāla, kas veic paredzētās sūtījumu kontroles;

b) piemērotas telpas, kur kompetentā iestāde var veikt nepieciešamās kontroles;

c) sīki norādījumi par analizējamo paraugu ņemšanu un šādu paraugu sūtīšanu uz tādu laboratoriju, lai tos analizētu, kura izraudzīta atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 882/2004 12. panta 1. punktam (“izraudzītā laboratorija”);

d) telpas, kur piemērotos apstākļos glabāt sūtījumus (un sūtījumus konteineros) aizturēšanas laiku, ja vajadzīgs, kamēr tiek gaidīti c) apakšpunktā minētās analīzes rezultāti, un pietiekami daudz glabāšanas telpu, ieskaitot saldētavas, gadījumos, kad sūtījuma veida dēļ nepieciešams kontrolēt temperatūru;

e) izkraušanas iekārtas un iekārtas, kas piemērotas analizējamo paraugu ņemšanai;

f) iespējams izkraut un ņemt analizējamos paraugus vajadzības gadījumā aizsargātā vietā;

g) izraudzīta laboratorija c) apakšpunktā minētās analīzes nolūkiem, kas atrodas vietā, kurp īsā laikā var nogādāt paraugus.

5. pants

Izraudzīto ievešanas vietu saraksts

Dalībvalstis internetā uztur un publisko izraudzītās ievešanas vietas pēc I pielikumā uzskaitīto produktu veidiem. Dalībvalstis nosūta Komisijai minēto sarakstu interneta adresi.

Informatīvos nolūkos Komisija savā tīmekļa vietnē ievieto saites uz minētajiem sarakstiem.

6. pants

Iepriekšējs paziņojums par sūtījumiem

Barības un pārtikas uzņēmumi vai to pārstāvji laikus sniedz iepriekšēju paziņojumu par aptuveno datumu un laiku, kad izraudzītajā ievešanas vietā tiks faktiski saņemts sūtījums, un par tā veidu.

Tālab uzņēmumi aizpilda kopējā ievešanas dokumenta I daļu un to iesniedz kompetentajai iestādei izraudzītajā ievešanas vietā vismaz vienu darbdienu pirms sūtījuma faktiskās saņemšanas.

7. pants

Kopējā ievešanas dokumenta valodas versija

Kopējos ievešanas dokumentus sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kur atrodas izraudzītā ievešanas vieta.

Tomēr dalībvalsts var atļaut, ka kopējos ievešanas dokumentus sagatavo citā Kopienas oficiālajā valodā.

8. pants

Pastiprināta oficiālā kontrole izraudzītajā ievešanas vietā

1.  Kompetentā iestāde izraudzītajā ievešanas vietā nekavējoties veic:

a)  DPE dokumentu kontroli divu darbdienu laikā pēc visu sūtījumu saņemšanas, ja vien nav ārkārtas un nenovēršamu apstākļu;

b) identitātes un fizisko kontroli, arī laboratoriskās analīzes, kuru biežums noteikts I pielikumā, un to veic tā, lai barības un pārtikas uzņēmumiem vai to pārstāvjiem nebūtu iespējams paredzēt, vai kāds konkrēts sūtījums tiks šādi kontrolēts; fiziskās kontroles rezultāti jāpublisko, tiklīdz tas ir tehniski iespējams.

2.  Kad ir pabeigta 1. punktā paredzētā kontrole, kompetentā iestāde:

a) aizpilda attiecīgo kopējā ievešanas dokumenta II daļu; un kompetentās iestādes atbildīgā amatpersona apzīmogo un paraksta minētā dokumenta oriģinālu;

b) sagatavo kopējā ievešanas dokumenta kopiju, kas ir parakstīta un apzīmogota, un to saglabā.

Kopējā ievešanas dokumenta oriģināls ir pievienots sūtījumam turpmākās transportēšanas gaitā, līdz tas sasniedz galamērķi, kas norādīts KID.

Kompetentā iestāde DPE var atļaut turpmāku sūtījuma transportēšanu, gaidot fiziskās kontroles rezultātus. Kad ir piešķirta atļauja, kompetentā iestāde DPE informē kompetento iestādi galamērķa punktā un tiek izveidota attiecīga kārtība, lai nodrošinātu, ka sūtījumu nepārtraukti uzrauga kompetentās iestādes un tas nekādā veidā nevar tikt izmainīts, gaidot fiziskās kontroles rezultātus.

Ja sūtījuma transportēšana kavējas, jo nav pieejami fiziskās kontroles rezultāti, šādam nolūkam izsniedz apstiprinātu KID oriģināla kopiju.

9. pants

Īpaši apstākļi

1.  Pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma Komisija var pilnvarot kompetentās iestādes konkrētajā izraudzītajā ievešanas vietā, kas darbojas īpašos ģeogrāfiskos apstākļos, veikt fiziskās pārbaudes uzņēmuma telpās ar nosacījumu, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)  DPE veikto kontroļu efektivitāte nav nelabvēlīgi ietekmēta;

b) telpas atbilst 4. punktā izklāstītajām prasībām, un šim nolūkam tās ir apstiprinājusi dalībvalsts;

c) ir atbilstīgi apstākļi, lai garantētu, ka DPE kompetentās iestādes nepārtraukti kontrolē sūtījumu un visu kontroļu laikā tas nekādā veidā nevar tikt izmainīts.

2.  Atkāpjoties no 8. panta 1. punkta, ārkārtas apstākļos lēmumā par jauna produkta iekļaušanu I pielikuma sarakstā var paredzēt, ka minētā produkta sūtījumu identitātes un fizisko kontroli var veikt kompetentā iestāde galamērķa vietā atbilstīgi KID pēc vajadzības barības un pārtikas uzņēmuma telpās, ja ir ievēroti 1. punkta b) un c) apakšpunkta nosacījumi, kā arī šādi nosacījumi:

a) saistībā ar to, ka produkts ātri bojājas vai iepakojumam ir specifiskas īpašības, paraugu ņemšana DPE neizbēgami būtu saistīta ar nopietnu risku pārtikas nekaitīgumam vai produkts tiktu nepieļaujamā mērā bojāts;

b) kompetentā iestāde ir izveidojusi atbilstīgus sadarbības apstākļus DPE, un kompetentās iestādes, kuras veic fizisko kontroli, nodrošina, ka:

i) sūtījums visu kontroļu laikā nekādā veidā nevar tikt izmainīts;

ii) ir pilnībā ievērotas ziņošanas prasības, kuras izklāstītas 15. pantā.

10. pants

Laišana brīvā apgrozībā

Lai sūtījumus laistu brīvā apgrozībā, barības un pārtikas uzņēmums vai to pārstāvis uzrāda muitas dienestiem kopējo ievešanas dokumentu vai tā elektronisko kopiju, ko pienācīgi aizpildījusi kompetentā iestāde, kad pabeigtas visas nepieciešamās kontroles saskaņā ar 8. panta 1. punktu un ir gūti fiziskās kontroles, ja tāda ir nepieciešama, ►C1  labvēlīgi rezultāti. ◄

11. pants

Barības un pārtikas uzņēmumu pienākumi

Gadījumos, kad tas pamatots ar sūtījuma konkrētajām īpašībām, barības un pārtikas uzņēmumi, kas atbild par sūtījumu, vai to pārstāvji gādā, lai kompetentajai iestādei:

a) būtu pietiekams skaits darbinieku un loģistika sūtījuma izkraušanai, lai varētu veikt oficiālās kontroles;

b) būtu piemērots aprīkojums analizējamo paraugu ņemšanai, proti, speciāls transports un/vai īpašs iepakojums, ciktāl ar paraugu ņemšanas standartaprīkojumu nevar iegūt reprezentatīvus paraugus.

12. pants

Sūtījumu dalīšana

Sūtījumus nedala, iekams nav pabeigtas pastiprinātas oficiālās kontroles un kompetentā iestāde aizpildījusi kopējo ievešanas dokumentu, kā paredzēts 8. pantā.

Gadījumā, ja sūtījums pēc tam tiek sadalīts, katram sūtījumam pievieno apstiprinātu kopējā ievešanas dokumenta kopiju, kuru kompetentā iestāde ir atzinusi par autentisku, līdz brīdim, kad tas laists brīvā apgrozībā.

13. pants

Noteikumu neievērošana

Ja oficiālajā kontrolē konstatēts, ka noteikumi nav ievēroti, kompetentās iestādes atbildīgā amatpersona aizpilda kopējā ievešanas dokumenta III daļu un rīkojas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 882/2004 19., 20. un 21. pantam.

14. pants

Maksas

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiek iekasētas maksas, kuras radušās pastiprināto oficiālo kontroļu dēļ, kā paredzēts šajā regulā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 27. panta 4. punktu un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 VI pielikuma kritērijiem.

2.  Barības un pārtikas uzņēmumi, kas atbild par sūtījumu, vai to pārstāvji maksā 1. punktā minētās maksas.

15. pants

Ziņojumi Komisijai

1.  Dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par sūtījumiem, lai notiktu nepārtraukta I pielikumā uzskaitīto barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, novērtēšana.

Minēto ziņojumu iesniedz līdz nākamā mēneša beigām pēc katra ceturkšņa.

2.  Ziņojums aptver vismaz šādu informāciju:

a) sīka informācija par katru sūtījumu, ieskaitot:

i) katra sūtījuma partijas tīrsvaru,

ii) katra sūtījuma izcelsmes valsti;

b) no cik sūtījumiem ņemti analizējamie paraugi;

c) regulas 8. panta 1. punktā paredzētās kontroles rezultāti.

3.  Atbilstīgi 2. punktam Komisija apkopo saņemtos rezultātus un tos paziņo dalībvalstīm.

16. pants

Lēmuma 2006/504/EK grozījumi

Lēmumu 2006/504/EK groza šādi:

1) svītro 1. panta a) punkta iii), iv) un v) apakšpunktu;

2) 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a) katram pārtikas produktu sūtījumam no Brazīlijas;”;

3) svītro 7. panta 3. punktu.

17. pants

Lēmuma 2005/402/EK atcelšana

Lēmumu 2005/402/EK atceļ.

18. pants

Piemērojamība

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 25. janvāra.

▼M1

19. pants

Pārejas perioda pasākumi

1.  Piecus gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas, ja izraudzītajā ievešanas vietā nav iekārtu, kas nepieciešamas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētajai identitātes kontrolei un fiziskajai kontrolei, minēto kontroli var veikt citā tās pašas dalībvalsts kontroles punktā, kuru kompetentā iestāde tādēļ pilnvarojusi, pirms preces tiek laistas brīvā apgrozībā ar nosacījumu, ka šī kontrole atbilst 4. pantā noteikto prasību minimumam.

2.  Dalībvalstis savā tīmekļa vietnē elektroniskā veidā publisko to kontroles punktu sarakstu, kuri pilnvaroti saskaņā ar 1. punktu.

▼B

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M5
I PIELIKUMS

A.    Barība un pārtika, kas nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolēBarība un pārtika

(paredzētais izmantojums)

KN kods (1)

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums (%)

—  Zemesrieksti, nelobīti

—  1202 10 90

Argentīna

Aflatoksīni

10

—  Zemesrieksti, lobīti

—  1202 20 00

—  Zemesriekstu sviests

—  2008 11 10

—  Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

—  Zemesrieksti, nelobīti

—  1202 10 90

Brazīlija

Aflatoksīni

10

—  Zemesrieksti, lobīti

—  1202 20 00

—  Zemesriekstu sviests

—  2008 11 10

—  Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Kaltētas nūdeles

ex19 02

Ķīna

Alumīnijs

10

(Pārtika)

—  Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00; ex071022 00

Dominikānas Republika

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (3)

50

—  Balzambumbieris

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Trauku ķirbis

—  ex070990 90; ex071080 95

—  Pipari (Capsicum spp.)

—  0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

—  Baklažāni

—  0709 30 00; ex071080 95

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

—  Apelsīni (svaigi vai žāvēti)

—  0805 10 20; 0805 10 80

Ēģipte

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (7)

10

—  Persiki

—  0809 30 90

—  Granātāboli

—  ex081090 95

—  Zemenes

—  0810 10 00

—  Zaļās pupiņas

—  ex070820 00

(Pārtika - svaigi augļi un dārzeņi)

 

—  Zemesrieksti, nelobīti

—  1202 10 90

Gana

Aflatoksīni

50

—  Zemesrieksti, lobīti

—  1202 20 00

—  Zemesriekstu sviests

—  2008 11 10

(Barība un pārtika)

 

Karija lapas (Bergera/ Murraya koenigii)

ex121190 85

Indija

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (5)

10

(Pārtika – svaigi garšaugi)

—  Čilli (Capsicum annuum), veseli

—  ex090420 10

Indija

Aflatoksīni

50

—  Čilli (Capsicum annuum), grūsti vai malti

—  ex090420 90

—  Čilli izstrādājumi (karijs)

—  0910 91 05

—  Muskatrieksts (Myristica fragrans)

—  0908 10 00

—  Muskatriekstu mizas (Myristica fragrans)

—  0908 20 00

—  Ingvers (Zingiber officinale)

—  0910 10 00

—  Curcuma longa (garā kurkuma)

—  0910 30 00

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

—  Zemesrieksti, nelobīti

—  1202 10 90

Indija

Aflatoksīni

20

—  Zemesrieksti, lobīti

—  1202 20 00

—  Zemesriekstu sviests

—  2008 11 10

—  Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Svaigas okras jeb bāmijas

ex070990 90

Indija

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (2)

10

(Pārtika)

Arbūzu (egusi, Citrullus lanatus) sēklas un no tām iegūtie produkti

ex120799 97; ex110630 90; ex200899 99;

Nigērija

Aflatoksīni

50

(Pārtika)

Basmati rīsi, kas paredzēti tiešam patēriņam cilvēku uzturā

ex10 06 30

Pakistāna

Aflatoksīni

20

(Pārtika – slīpēti rīsi)

—  Čilli (Capsicum annuum), veseli

—  ex090420 10

Peru

Aflatoksīni un ohratoksīns A

10

—  Čilli (Capsicum annuum), grūsti vai malti

—  ex090420 90

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

—  Zemesrieksti, nelobīti

—  1202 10 90

Dienvidāfrika

Aflatoksīni

10

—  Zemesrieksti, lobīti

—  1202 20 00

—  Zemesriekstu sviests

—  2008 11 10

—  Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

—  2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

—  Svaigi čilli pipari (Capsicum spp.)

ex070960 10, ex071080 51; ex070960 99, ex071080 59

Taizeme

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (9)

10

(Pārtika)

—  Koriandra lapas

—  ex070990 90

Taizeme

Salmonella (6)

10

—  Baziliks (svētais, saldais)

—  ex121190 85

—  Piparmētra

—  ex121190 85

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

—  Koriandra lapas

—  ex070990 90

Taizeme

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

20

—  Baziliks (svētais, saldais)

—  ex121190 85

(Pārtika – svaigi garšaugi)

 

—  Sparģeļpupiņas

—  ex070820 00; ex071022 00

Taizeme

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

50

—  Baklažāni

—  0709 30 00; ex071080 95

—  Krustziežu dārzeņi

—  0704; ex071080 95

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

—  Saldie pipari (Capsicum annuum)

—  0709 60 10; 0710 80 51

Turcija

Pesticīdu atliekas, kas analizētas pēc multimetodes pesticīdu atlieku noteikšanai, kas balstās uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (8)

10

—  Tomāti

—  0702 00 00; 0710 80 70

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

Žāvētas vīnogas

0806 20

Uzbekistāna

Ohratoksīns A

50

(Pārtika)

—  Čilli (Capsicum annuum), grūsti vai malti

—  ex090420 90

Visas trešās valstis

Krāsvielas Sudan

10

—  Čilli izstrādājumi (karijs)

—  0910 91 05

—  Curcuma longa (garā kurkuma)

—  0910 30 00

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

—  Sarkano palmu eļļa

—  ex151110 90

(Pārtika)

 

(1)   Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad šo KN kodu marķē ar “ex” (piemēram, ex10 06 30: attiecas tikai uz basmati rīsiem, kas paredzēti tiešam patēriņam cilvēku uzturā).

(2)   Konkrēti šādu vielu atliekas: acefāts, metamidofoss, triazofoss, endosulfāns, monokrotofoss.

(3)   Konkrēti šādu vielu atliekas: amitrazs, acefāts, aldikarbs, benomils, karbendazims, hlorfenapirs, hlorpirifoss, CS2 (ditiokarbamāti), diafentiurons, diazinons, dihlorvoss, dikofols, dimetoāts, endosulfāns, fenamidons, imidakloprīds, malations, metamidofoss, metiokarbs, metomils, monokrotofoss, ometoāts, oksamils, profenofoss, propikonazols, tiabendazols, tiakloprīds.

(4)   Konkrēti šādu vielu atliekas: acefāts, karbarils, karbendazims, karbofurāns, hlorpirifoss, hlorpirifosmetils, dimetoāts, etions, malations, metalaksils, metamidofoss, metomils, monokrotofoss, ometoāts, profenofoss, protiofoss, hinalfoss, triadimefons, triazofoss, dikrotofoss, EPN, triforīns.

(5)   Konkrēti šādu vielu atliekas: triazofoss, oksidemetonmetils, hlorpirifoss, acetamiprīds, tiametoksams, klotianidīns, metamidofoss, acefāts, propargīts, monokrotofoss.

(6)   Atsauces metode EN/ISO 6579 vai metode, kas validēta attiecībā pret to, kā minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2073/2005 (OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.) 5. pantā.

(7)   Konkrēti šādu vielu atliekas: karbendazims, ciflutrīns, ciprodinils, diazinons, dimetoāts, etions, fenitrotions, fenpropatrīns, fludioksonils, heksaflumurons, lambda-cihalotrīns, metiokarbs, metomils, ometoāts, oksamils, fentoāts, tiofanātmetils.

(8)   Konkrēti šādu vielu atliekas: metomils, oksamils, karbendazims, klofentezīns, diafentiurons, dimetoāts, formetanāts, malations, procimidons, tetradifons, tiofanātmetils.

(9)   Konkrēti šādu vielu atliekas: karbofurāns, metomils, ometoāts, dimetoāts, triazofoss, malations, profenofoss, protiofoss,etions karbendazīms, triforīns, procimidons, formetanāts.

B.    Definīcijas

Šajā pielikumā “krāsvielas Sudan” ir šādas ķīmiskās vielas:

i)  Sudan I (CAS numurs 842-07-9);

ii)  Sudan II (CAS numurs 3118-97-6);

iii)  Sudan III (CAS numurs 85-86-9);

iv)  Scarlet Red vai Sudan IV (CAS numurs 85-83-6).

▼B
II PIELIKUMS

KOPĒJAIS IEVEŠANAS DOKUMENTS (KID)

image

►() C1  

I daļa. Informācija par sūtījumu

EIROPAS KOPIENA

Kopējais veterinārais ievešanas dokuments (KID)

I.1. Nosūtītājs

Nosaukums

Adrese

Valsts

+ ISO kods

I.2. Atsauce uz KID numuru

DPE

DPE vienība Nr. …

I.3. Saņēmējs

Nosaukums

Adrese

Pasta indekss

Valsts

+ ISO kods

I.4. Par sūtījumu atbildīgā persona

Nosaukums

Adrese

1.5. Izcelsmes valsts

+ ISO kods

1.6 Kravas nosūtītājvalsts

+ ISO kods

I.7. Importētājs

Nosaukums

Adrese

Pasta indekss

Valsts

+ ISO kods

I.8. Galamērķis

Nosaukums

Adrese

Pasta indekss

Valsts

+ ISO kods

I.9. Saņemšana DPE (paredzētais datums un laiks)

Datums:

I.10. Dokumenti

Numurs

Izdošanas datums

I.11. Transporta veids

Lidmašīna

Kuģis

Vilciena vagons

Automašīna

Identifikācija:

Dokumentu atsauces:

I.12. Preces apraksts

I.13. Preču kods (KN kods)

I.14. Bruto/neto svars

I.15. Iepakojumu skaits

I.16. Temperatūra

Apkārtējās vides

Atdzesēta

Saldēta

I.17. Iepakojuma veids

I.18. Preces apliecinātas šādam nolūkam

Cilvēku patēriņam

Turpmākā izstrāde

Barība

I.19. Plombas numurs un konteinera numuri

I.20. Pārkraušanai uz

Kontroles punkts

Kontroles punkta dienests Nr. .

I.21.

I.22. Importam

I.23.

I.24. Transportlīdzeklis sūtīšanai uz kontroles punktu

Vilciena vagons

Reģistrācijas Nr.

Lidmašīna

Lidmašīnas Nr.

Kuģis

Nosaukums

Automašīna

Autotransporta numurs

I.25. Dekleracija

Es, zemāk parakstījies atbildīgais par iepriekš sīki aprakstīto kravu, apliecinu, ka šā dokumenta I daļā sniegtās ziņas, cik man zināms, ir patiesas un pilnīgas, un apņemos izpildīt Regulas (EK) Nr. 882/2004 juridiskās prasības, ieskaitot maksas par oficiālo kontroli un turpmākos oficiālos pasākumus, kurus veic gadījumā, ja nav ievēroti tiesību akti barības un pārtikas jomā.

Deklarācijas sastādīšanas vieta un datums

Parakstītāja vārds, uzvārds

Paraksts

image

►() C1  

EIROPAS KOPIENA

Kopējais veterinārais ievešanas dokuments (KID)

II.1. KID atsauces numurs

II.2. Atsauce uz muitas dokumenta Nr.:

II.3. Dokumentālā pārbaude:

Apmierinoši

Neapmierinoši

II.4. Fiziskajām kontrolēm atlasītie sūtījumi

II.5. ATĻAUTS pārsūtīt

Kontroles punkts

Kontroles punkta dienests Nr. .

II.6. NAV ATĻAUTS

1. Atgriešanai

2. Iznīcināšana

3. Pārveidošana

4. Izmantojums citam nolūkam

II.7. Kontrolējamo galamērķu precizējums (II.6.)

Atļaujas Nr. (pēc vajadzības)

Adrese

Pasta indekss

II.8. Pilnīga DPE identifikācija un oficiālais zīmogs

DPE

Zīmogs:

DPE vienība Nr. …

II.9. Oficiālais inspektors

Es, zemāk parakstījies DPE oficiālais inspektors apliecinu, ka sūtījuma kontrole tika veikta saskaņā ar Kopienas prasībām.

II.10.

II.11. Identitātes kontrole:

Apmierinoši

Neapmierinoši

II.12. Fiziskā kontrole:

Apmierinoši

Neapmierinoši

II.13. Laboratoriskās analīzes:

Izeklēšana uz

Rezultāti:

Apmierinoši

Neapmierinoši

II.14. ATĻAUTS laist brīvā apgrozībā

Cilvēku patēriņam

Turpmākā izstrāde

Barība

Cits

II.15.

II.16. NAV ATĻAUTS

1. Atgriešanai

2. Iznīcināšana

3. Pārveidošana

4. Izmantojums citam nolūkam

II.17. Atteikuma iemesls

1. Nav sertifikāta/nederīgs sertifikāts (pēc vajadzības)

2. ID: neatbilstība dokumentiem

3. Neapmierinoša higiēna

4. Ķīmisks piesārņojums

5. Mikrobioloģisks piesārņojums

6. Cits

II.18. Kontrolējamo galamērķu precizējums (II.16.)

Atļaujas Nr. (pēc vajadzības)

Adrese

Pasta indekss

II.19. Krava noplombēta atkārtoti

Jaunās plombas Nr.:

II.20. Pilnīga DPE/kontroles punkta identifikācija un oficiālais zīmogs

Zīmogs:

II.21. Oficiālais inspektors

Es, zemāk parakstījies DPE oficiālais inspektors, apliecinu, ka sūtījuma kontrole tika veikta saskaņā ar ES prasībām.

Vārds, uzvārds (ar lielajiem burtiem):

Datums:

Paraksts:

III.1. Ziņas par pārsūtīšanu:

Transportlīdzekļa numurs:

Vilciena vagons

Lidmašīna

Kuģis

Automašīna

Galamērķa valsts:

+ ISO kods

Datums:

III.2. Turpmākie pasākumi

Vietējā kompetentās iestādes vienība

Sūtījuma saņemšana

Sūtījuma atbilstība

III.3. Oficiālais inspektors

Vārds, uzvārds, (ar lielajiem burtiem):

Adrese

Datums:

Zīmogs:

Vienības Nr.

Paraksts:

II daļa. Lēmums par sūtījumu

III daļa. Kontrole

▼M1

Kopējā ievešanas dokumenta aizpildīšanas norādījumi

Vispārīga informācija

:

dokumentu aizpildīt drukātiem burtiem. Piezīmes ir sniegtas pie atbilstīgās ailes numura.

I daļa.

Šo daļu aizpilda barības un pārtikas uzņēmums vai tā pārstāvis, ja vien nav norādīts citādi.

I.1. aile.

Nosūtītājs: fiziskas vai juridiskas personas (barības vai pārtikas uzņēmums), kas sūta sūtījumu, nosaukums un adrese. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.2. aile.

Šo aili aizpilda izraudzītās ievešanas vietas (DPE) kompetentā iestāde.

I.3. aile.

Saņēmējs: fiziskas vai juridiskas personas (barības vai pārtikas uzņēmums), kas ir sūtījuma adresāts, nosaukums un adrese. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.4. aile.

Par sūtījumu atbildīgā persona: persona (barības un pārtikas uzņēmums vai tā pārstāvis, vai persona, kas to vārdā sniedz deklarācijas), kas atbildīga par sūtījumu, kad to uzrāda DPE, un kas importētāja vārdā kompetentajai iestādei sniedz nepieciešamās deklarācijas. Norādīt nosaukumu un pilnu adresi. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.5. aile.

Izcelsmes valsts: trešā valsts, no kurienes prece cēlusies, audzēta, vākta vai ražota.

I.6. aile.

Nosūtītāja valsts: trešā valsts, kur sūtījums iekrauts transportlīdzeklī sūtīšanai uz Savienību.

I.7. aile.

Importētājs: nosaukums un pilna adrese. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.8. aile.

Galamērķis: piegādes adrese Savienībā. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.9. aile.

Saņemšana DPE: ierakstīt datumu, kad ir paredzēts, ka sūtījums nonāks DPE.

I.10. aile.

Dokumenti: pēc vajadzības ierakstīt sūtījumam pievienoto oficiālo dokumentu izsniegšanas datumu un numuru.

I.11. aile.

Sniegt izsmeļošu informāciju par sūtījuma transportu: gaisa kuģiem – lidojuma numurs, kuģiem – kuģa nosaukums, sauszemes transportlīdzekļiem – reģistrācijas numurs un vajadzības gadījumā piekabes numurs, dzelzceļa transportlīdzekļiem – vilciena identifikācijas numurs un vagona numurs.

Dokumentu atsauces: gaisa kravas pavadzīme, konosaments vai dzelzceļa vai sauszemes transportlīdzekļa kravas pavadzīmes numurs.

I.12. aile.

Preces apraksts: izsmeļoši aprakstīt preci (ja tā ir barība, norādīt arī barības veidu).

I.13. aile.

Prece vai Pasaules Muitas organizācijas kombinētās nomenklatūras HS kods.

I.14. aile.

Bruto svars: kopsvars kilogramos. Tā ir produktu, to nepastarpinātās taras un visa iepakojuma kopējā masa, izņemot transporta konteinerus un pārējo transportēšanas aprīkojumu.

Neto svars: faktiskā produkta svars kilogramos, izņemot iepakojumu. To nosaka kā paša produkta masu bez nepastarpinātās taras vai iepakojuma.

I.15. aile.

Iepakojumu skaits.

I.16. aile.

Temperatūra: atzīmēt atbilstīgo transportēšanas/glabāšanas temperatūru.

I.17. aile.

Iepakojuma veids: precizēt produktu iepakojuma veidu.

I.18. aile.

Prece ir šādam nolūkam: atzīmēt aili atkarībā no tā, vai prece domāta patēriņam cilvēku uzturā bez iepriekšējas šķirošanas vai citas fizikālas apstrādes (šādā gadījumā atzīmēt “patēriņam cilvēku uzturā”) vai ir domāta patēriņam cilvēku uzturā pēc šādas apstrādes (tādā gadījumā atzīmēt “turpmākai pārstrādei”), vai tās izmantošanas nolūks ir “barība” (šādā gadījumā atzīmēt “barība”).

I.19. aile.

Vajadzības gadījumā norādīt visu plombu un konteineru identifikācijas numurus.

I.20. aile.

Pārsūtīšanai uz kontroles punktu: 19. panta 1. punktā noteiktajā pārejas periodā DPE atzīmē šo aili, lai būtu iespējams turpināt transportēšanu uz citu kontroles punktu.

I.21. aile.

Nepiemēro.

I.22. aile.

Attiecībā uz importu: atzīmēt šo aili gadījumos, kad sūtījumu ir paredzēts importēt Savienībā (8. pants).

I.23. aile.

Nepiemēro.

I.24. aile.

Atzīmēt atbilstīgo transportlīdzekli.

II daļa.

Šo daļu aizpilda kompetentā iestāde.

II.1. aile.

Norādīt to pašu references numuru, kas minēts I.2. ailē.

II.2. aile.

Ja nepieciešams, aili aizpilda muitas dienests.

II.3. aile.

Dokumentu pārbaude: aizpildāma attiecībā uz visiem sūtījumiem.

II.4. aile.

DPE kompetentā iestāde norāda, vai sūtījums atlasīts, lai veiktu tā fizisko kontroli, kuru 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā drīkst veikt citā kontroles punktā.

II.5. aile.

DPE kompetentā iestāde norāda, uz kuru kontroles punktu 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā pēc tam, kad apmierinoši notikusi dokumentu kontrole, var transportēt sūtījumu, lai veiktu identitātes kontroli un fizisko kontroli.

II.6. aile.

Precizēt, kā jārīkojas gadījumā, ja sūtījums ticis noraidīts dokumentu kontroles neapmierinošo rezultātu dēļ. II.7. ailē jāieraksta galamērķa uzņēmuma adrese, ja sūtījums paredzēts “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” un “izmantošanai citam nolūkam”.

II.7. aile.

Pēc vajadzības norādīt atzīšanas numuru un visu galamērķu adresi (vai kuģa nosaukumu un ostu), ja ir nepieciešama papildu sūtījuma kontrole, piemēram, II.6. ailē, “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” vai “izmantošanai citam nolūkam”.

II.8. aile.

Šeit uzlikt DPE kompetentās iestādes oficiālo zīmogu.

II.9. aile.

DPE kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts.

II.10. aile.

Nepiemēro.

II.11. aile.

DPE kompetentā iestāde vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentā iestāde norāda identitātes kontroles rezultātus.

II.12. aile.

DPE kompetentā iestāde vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentā iestāde norāda fiziskās kontroles rezultātus.

II.13. aile.

DPE kompetentā iestāde vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentā iestāde norāda laboratorijas testa rezultātus. Šajā ailē norāda tās vielas vai patogēna kategoriju, par kuru veikts laboratorijas tests.

II.14. aile.

Šo aili aizpilda par visiem sūtījumiem, kurus laiž brīvā apgrozībā Savienībā.

II.15. aile.

Nepiemēro.

II.16. aile.

Precizēt, kā jārīkojas gadījumā, ja sūtījums ticis noraidīts identitātes kontroles vai fiziskās kontroles neapmierinošo rezultātu dēļ. II.18. ailē jāieraksta galamērķa uzņēmuma adrese, ja sūtījums paredzēts “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” un “izmantošanai citam nolūkam”.

II.17. aile.

Atteikuma iemesli: aili aizpilda pēc vajadzības, lai pievienotu atbilstīgo informāciju. Atzīmēt atbilstīgo aili.

II.18. aile.

Pēc vajadzības norādīt atzīšanas numuru un visu galamērķu adresi (vai kuģa nosaukumu un ostu), ja ir nepieciešama papildu sūtījuma kontrole, piemēram, II.16. ailē, “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” vai “izmantošanai citam nolūkam”.

II.19. aile.

Šo aili aizpildīt, ja sūtījuma oriģinālā plomba ir bojāta, atverot konteineru. Jāsaglabā visu šādā nolūkā izmantoto plombu apkopotais saraksts.

II.20. aile.

Šeit uzlikt DPE kompetentās iestādes vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentās iestādes oficiālo zīmogu.

II.21. aile.

DPE kompetentās iestādes vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts.

III daļa.

Šo daļu aizpilda kompetentā iestāde.

III.1. aile.

Ziņas par pārsūtīšanu: DPE kompetentā iestāde vai 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā kontroles punkta kompetentā iestāde, tiklīdz zināms, norāda izmantotā transportlīdzekļa veidu, tā identifikācijas numuru, galamērķa valsti un pārsūtīšanas datumu.

III.2. aile.

Turpmākie pasākumi: norādīt vietējo kompetentās iestādes nodaļu, kas attiecīgā gadījumā atbild par uzraudzību saistībā ar sūtījuma “iznīcināšanu”, “pārveidošanu” vai “izmantošanu citam nolūkam”. Minētā kompetentā iestāde šajā ailē norāda, vai sūtījums ir saņemts un vai tas ir atbilstīgs.

III.3. aile.

“Pārsūtīšanas” gadījumā DPE kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta atbildīgā ierēdņa paraksts. Vietējās kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts šādos gadījumos: “iznīcināšana”, “pārveidošana” vai “izmantošana citam nolūkam”.( 1 ) OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

( 2 ) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

( 3 ) OV L 135, 28.5.2005., 34. lpp.

( 4 ) OV L 199, 21.7.2006., 21. lpp.

Top