EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1896-20170714

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1896/2006 ( 2006. gada 12. decembris ), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1896/2017-07-14

02006R1896 — LV — 14.07.2017 — 003.002


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1896/2006

(2006. gada 12. decembris),

ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

(OV L 399, 30.12.2006., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 936/2012 (2012. gada 4. oktobris),

  L 283

1

16.10.2012

►M2

PADOMES REGULA (ES) Nr. 517/2013 (2013. gada 13. maijs),

  L 158

1

10.6.2013

►M3

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2015/2421 (2015. gada 16. decembris),

  L 341

1

24.12.2015

►M4

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1260 (2017. gada 19. jūnijs),

  L 182

20

13.7.2017


Labota ar:

 C1

Kļūdu labojums, OV L 325, 3.12.2008, lpp 252 (Nr. 1896/2006)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 050, 20.2.2014, lpp 37 (1896/2006)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1896/2006

(2006. gada 12. decembris),

ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru1. pants

Priekšmets

1.  Šīs regulas mērķis ir:

a) vienkāršot, paātrināt un samazināt tiesāšanās izdevumus pārrobežu lietās attiecībā uz neapstrīdētiem finanšu prasījumiem, izveidojot Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru;

un

b) atļaut Eiropas maksājumu rīkojumu brīvu apriti dalībvalstīs, nosakot minimālos standartus, kuru ievērošana padara nevajadzīgu jebkādu starpposma procesu pirms atzīšanas un izpildes dalībvalstī, kurā iesniegta izpildes prasība.

2.  Šī regula neliedz prasītājam iesniegt prasību 4. panta nozīmē, izmantojot citu procedūru, kas pieejama saskaņā ar dalībvalsts vai Kopienas tiesību aktiem.

2. pants

Darbības joma

1.  Šī regula attiecas uz pārrobežu civillietām un komerclietām neatkarīgi no tiesas iestādes vai tribunāla būtības. Tā neattiecas, konkrēti, uz nodokļu, muitas vai administratīvām lietām vai valsts atbildību, kas radusies no darbības vai bezdarbības, īstenojot valsts varu (“acta iure imperii”).

2.  Šo regulu nepiemēro:

a) īpašuma tiesībām, ko rada laulāto attiecības, testaments un mantošana;

b) bankrotu, tiesvedību saistībā ar maksātnespējīgu uzņēmējsabiedrību vai citu juridisku personu likvidāciju, tiesas rīkojumiem, mierizlīgumiem vai analogām procedūrām;

c) sociālajam nodrošinājumam;

d) prasījumiem, kas izriet no ārpuslīgumiskajām saistībām, ja vien:

i) puses par tiem nav noslēgušas nolīgumu vai nav notikusi parāda piedzīšana,

vai

ii) tie nav saistīti ar nomaksātiem parādiem, kas izriet no kopīpašuma tiesībām.

3.  Šajā regulā “dalībvalsts” ir jebkura dalībvalsts, izņemot Dāniju.

3. pants

Pārrobežu lietas

1.  Šajā regulā pārrobežu lieta ir lieta, kurā vismaz vienai no pusēm ir domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav prasību saņēmušās tiesas atrašanās dalībvalsts.

2.  Domicilu nosaka saskaņā ar 59. un 60. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ( 1 ).

3.  Atbilstīgais brīdis, lai noteiktu, vai attiecīgā lieta ir pārrobežu lieta, ir tad, kad saskaņā ar šo regulu iesniedz pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam.

4. pants

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra ir noteikta finanšu prasījuma piedziņai par konkrētu summu, kas bija jāsamaksā tajā brīdī, kad iesniedza pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam.

5. pants

Definīcijas

Šajā regulā lieto šādas definīcijas:

1. “izcelsmes dalībvalsts” nozīmē dalībvalsti, kurā izdots Eiropas maksājuma rīkojums;

2. “izpildes dalībvalsts” nozīmē dalībvalsti, kurā iesniegta prasība par Eiropas maksājuma rīkojuma izpildi;

3. “tiesa” nozīmē jebkuru iestādi dalībvalstī, kurai ir kompetence attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojumu vai jebkuriem citiem saistītiem jautājumiem;

4. “izcelsmes tiesa” nozīmē tiesu, kura izdod Eiropas maksājuma rīkojumu.

6. pants

Jurisdikcija

1.  Šīs regulas piemērošanas nolūkos jurisdikciju nosaka saskaņā ar attiecīgiem Kopienas tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši ar Regulu (EK) Nr. 44/2001.

2.  Tomēr, ja prasījums ir saistīts ar līgumu, ko noslēgusi persona, patērētājs, nolūkā, kas uzskatāms par nesaistītu ar tā amatu vai profesiju, un ja atbildētājs ir patērētājs, jurisdikcija ir tikai tiesām dalībvalstī, kur atrodas atbildētāja domicils saskaņā ar 59. pantu Regulā (EK) Nr. 44/2001.

7. pants

Pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam

1.  Pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam iesniedz, izmantojot A standarta veidlapu, kā noteikts I pielikumā.

2.  Pieteikumā norāda:

a) vārdus/nosaukumus un adreses - pusēm un, vajadzības gadījumā, pušu pārstāvjiem un tiesai, kurā pieteikumu iesniedz;

b) prasījuma apjomu, tostarp kapitālu un, vajadzības gadījumā, procentus, līgumsodus un izmaksas;

c) ja prasījuma summai ir pieprasīti procenti, procentu likmi un laikposmu, par kuru šie procenti prasīti, ja vien ar likumu noteiktā likme nav automātiski pievienota kapitālam atbilstīgi izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem;

d) prasības iesniegšanas iemeslu, tostarp to apstākļu aprakstu, kas ir prasījuma pamatā, un, vajadzības gadījumā, prasītajiem procentiem;

e) to pierādījumu aprakstu, kas pamato prasījumu;

f) jurisdikcijas pamatus;

un

g) lietas pārrobežu būtību 3. panta nozīmē.

3.  Prasītājs pieteikumā deklarē, ka sniegtā informācija ir patiesa saskaņā ar viņa rīcībā esošo informāciju un pārliecību, un viņš apzinās, ka jebkādi apzināti nepatiesi paziņojumi var izraisīt atbilstīgu sankciju piemērošanu saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem.

▼M3

4.  Pieteikuma papildinājumā prasītājs var norādīt tiesai, kuras, ja vispār kādu, no 17. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā uzskaitītajām procedūrām, viņš pieprasa piemērot savai prasībai turpmākajā civilprocesā gadījumā, ja atbildētājs iesniedz paziņojumu par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu.

Papildinājumā, kas paredzēts pirmajā daļā, prasītājs var arī tiesai norādīt, ka viņš iebilst pret pārcelšanu uz civilprocesu 17. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunkta nozīmē gadījumā, ja atbildētājs iebilst. Tas neliedz prasītājam par to informēt tiesu vēlāk, tomēr jebkurā gadījumā pirms rīkojuma izdošanas.

▼B

5.  Pieteikumu iesniedz papīra formātā vai izmantojot citus saziņas veidus, tostarp elektroniskos, ko ir akceptējusi izcelsmes dalībvalsts un kas ir pieejami izcelsmes tiesai.

6.  Pieteikumu paraksta prasītājs vai, vajadzības gadījumā, tā pārstāvis. Ja pieteikums iesniegts elektroniskā formātā atbilstīgi 5. punktam, to paraksta saskaņā ar 2. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/93/EK (1999. gada 13. decembris) par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu ( 2 ). Parakstu atzīst izcelsmes dalībvalstī, un tam nevar piemērot papildu prasības.

Tomēr šādu elektronisku parakstu nepieprasa, ja un ciktāl dalībvalsts izcelsmes tiesās pastāv cita tāda elektroniskas saziņas sistēma, kura ir pieejama zināmai iepriekš reģistrētu autentificētu lietotāju grupai un ļauj identificēt šos lietotājus drošā veidā. Dalībvalstis informē Komisiju par šādām saziņas sistēmām.

8. pants

Pieteikuma izskatīšana

Tiesa, kas saņēmusi pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam, pēc iespējas ātrāk un, pamatojoties uz pieteikuma veidlapu, pārbauda, vai 2., 3., 4., 6. un 7. pantā noteiktās prasības ir izpildītas un vai prasījums šķiet pamatots un pieņemams. Šī izskatīšana var notikt automatizētas procedūras veidā.

9. pants

Papildināšana un labošana

1.  Ja nav izpildītas 7. pantā paredzētās prasības un, ja vien prasījums nav skaidri nepamatots un nepieņemams, tiesa dod prasītājam iespēju papildināt vai labot pieteikumu. Tiesa izmanto B standarta veidlapu, kā noteikts II pielikumā.

2.  Ja tiesa lūdz prasītājam papildināt vai labot pieteikumu, tā nosaka apstākļiem atbilstīgu termiņu. Tiesa var pēc saviem ieskatiem šo termiņu pagarināt.

10. pants

Pieteikuma grozīšana

1.  Ja 8. pantā minētās prasības pieteikumā ir izpildītas tikai daļēji, tiesa informē par to prasītāju, izmantojot C standarta veidlapu, kā noteikts III pielikumā. Prasītāju aicina pieņemt vai noraidīt priekšlikumu Eiropas maksājuma rīkojumam par summu, ko norādījusi tiesa, un informē par šā lēmuma sekām. Prasītājs atbild, nosūtot atpakaļ tiesas nosūtīto C standarta veidlapu laikposmā, ko norādījusi tiesa saskaņā ar 9. panta 2. punktu.

2.  Ja prasītājs pieņem tiesas priekšlikumu, tiesa izdod Eiropas maksājuma rīkojumu saskaņā ar 12. pantu attiecībā uz to prasījuma daļu, ko prasītājs pieņēmis. Sekas attiecībā uz pārējo sākotnējās prasījuma daļu reglamentē valsts tiesību akti.

3.  Ja prasītājs nenosūta atbildi tiesas norādītajā laikposmā vai noraida tiesas priekšlikumu, tiesa pilnībā noraida pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam.

11. pants

Pieteikuma noraidīšana

1.  Tiesa noraida pieteikumu, ja

a) nav izpildītas 2., 3., 4., 6. un 7. pantā noteiktās prasības;

vai

b) prasījums ir skaidri nepamatots vai nav pieņemams;

vai

c) prasītājs nenosūta atbildi termiņā, ko tiesa noteikusi saskaņā ar 9. panta 2. punktu;

vai

d) prasītājs nenosūta atbildi tiesas noteiktajā termiņā vai noraida tiesas priekšlikumu saskaņā ar 10. pantu.

Prasītāju informē par noraidījuma iemesliem, izmantojot D standarta veidlapu, kā noteikts IV pielikumā.

2.  Par pieteikuma noraidīšanu nav tiesības iesniegt pārsūdzību.

3.  Pieteikuma noraidījums neliedz prasītājam iesniegt prasību, izmantojot jaunu pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam vai jebkādu citu procedūru, kas pieejama saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem.

12. pants

Eiropas maksājuma rīkojuma izdošana

1.  Ja 8. pantā minētās prasības ir izpildītas, tiesa pēc iespējas ātrāk un parasti 30 dienu laikā no brīža, kad iesniegts pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam, to izdod, izmantojot E standarta veidlapu, kā noteikts V pielikumā.

30 dienu laikposms neietver laiku, ko prasītājs pavadījis, papildinot, labojot vai grozot pieteikumu.

2.  Eiropas maksājuma rīkojumu izdod kopā ar pieteikumu veidlapas kopiju. Tajā neietver informāciju, ko prasītājs sniedzis saskaņā ar A veidlapas 1. un 2. papildinājumu.

3.  Eiropas maksājuma rīkojumā atbildētājam iesaka šādas iespējas:

a) samaksāt prasītājam rīkojumā norādīto summu;

vai

b) iebilst pret rīkojumu, iesniedzot izcelsmes tiesā paziņojumu par iebildumu, kas jānosūta 30 dienu laikā pēc tam, kad rīkojums viņam piegādāts.

4.  Eiropas maksājuma rīkojumā atbildētāju informē, ka

a) rīkojums izdots, balstoties vienīgi uz prasītāja sniegto informāciju, un tiesa to nav pārbaudījusi;

b) rīkojums kļūs izpildāms, ja vien tiesā netiks iesniegts paziņojums par iebildumu saskaņā ar 16. pantu;

c) ja tiks iesniegs paziņojums par iebildumu, tiesvedība turpināsies izcelsmes dalībvalsts kompetentajās tiesās atbilstīgi parasta civilprocesa noteikumiem, ja vien prasītājs nav skaidri lūdzis tādā gadījumā tiesvedību izbeigt.

5.  Tiesa nodrošina, ka rīkojumu piegādā atbildētājam saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ievērojot minimālos standartus, kas noteikti 13., 14. un 15. pantā.

13. pants

Piegāde ar atbildētāja apstiprinājumu par saņemšanu

Eiropas maksājuma rīkojumu var piegādāt atbildētājam saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā jāveic piegāde, izmantojot vienu no šīm metodēm:

a) personīga piegāde ar atbildētāja parakstītu apstiprinājumu par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums;

b) personīga piegāde ar piegādi veikušās kompetentās personas parakstītu dokumentu, kurā apliecināts, ka atbildētājs ir saņēmis dokumentu vai atteicies to saņemt bez juridiska pamatojuma, norādot piegādes datumu;

c) piegāde ar pasta starpniecību, saņemšanu apliecinot ar atbildētāja parakstītu un atpakaļ nosūtītu apstiprinājumu par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums;

d) elektroniska piegāde, izmantojot faksu vai e-pastu, saņemšanu apliecinot ar atbildētāja parakstītu un atpakaļ nosūtītu apstiprinājumu par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums.

14. pants

Piegāde bez atbildētāja apstiprinājuma par saņemšanu

1.  Eiropas maksājuma rīkojumu var arī piegādāt atbildētājam saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā jāveic piegāde, izmantojot vienu no šīm metodēm:

a) personīga piegāde uz atbildētāja privāto adresi personām, kas mitinās vienā dzīvesvietā ar atbildētāju vai tur strādā;

b) ja atbildētājs ir pašnodarbināta persona vai juridiska persona, personīga piegāde uz atbildētāja uzņēmuma adresi atbildētāja nodarbinātajām personām;

c) ieliekot rīkojumu atbildētāja pastkastītē;

d) piegādājot rīkojumu pasta nodaļai vai kompetentām valsts iestādēm un ieliekot atbildētāja pastkastītē rakstisku paziņojumu par šo piegādi ar noteikumu, ka paziņojumā skaidri norādīta šā dokumenta kā tiesas dokumenta būtība vai paziņojuma izsniegšanas juridiskais spēks, kā arī tas, ka ir sākta laika skaitīšana attiecībā uz termiņu;

e) piegāde ar pasta starpniecību bez 3. punktā minētā pierādījuma, ja atbildētāja adrese ir izcelsmes dalībvalstī;

f) piegādājot elektroniski ar automātisku piegādes apstiprinājumu, ja atbildētājs ir iepriekš skaidri apliecinājis savu piekrišanu šādas piegādes metodes izmantošanai.

2.  Šajā regulā piegāde saskaņā ar 1. punktu nav pieņemama, ja atbildētāja adrese nav droši zināma.

3.  Piegādi saskaņā ar 1. punkta a), b), c) un d) apakšpunktu apliecina ar:

a) ar piegādi veikušās kompetentās personas parakstītu dokumentu, kurā norādīti šādi dati:

i) izmantotā piegādes metode;

un

ii) piegādes datums;

un

iii) ja rīkojums piegādāts citai personai, kas nav atbildētājs, šīs personas vārds un attiecības ar atbildētāju

vai

b) apliecinājums par saņemšanu no personas, kam rīkojums piegādāts, piemērojot 1. punkta a) un b) apakšpunktu.

15. pants

Piegāde pārstāvim

Piegāde saskaņā ar 13. vai 14. pantu var tikt veikta arī atbildētāja pārstāvim.

16. pants

Iebildums pret Eiropas maksājuma rīkojumu

1.  Atbildētājs var iesniegt paziņojumu par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu izcelsmes tiesā, izmantojot F standarta veidlapu, kā noteikts VI pielikumā, ko viņam piegādā kopā ar Eiropas maksājuma rīkojumu.

2.  Paziņojumu par iebildumu nosūta 30 dienu laikā pēc rīkojuma piegādes atbildētājam.

3.  Atbildētājs paziņojumā par iebildumu norāda, ka viņš apstrīd prasījumu, bez pienākuma izskaidrot iemeslus.

4.  Paziņojumu par iebildumu iesniedz papīra formātā vai, izmantojot citus saziņas veidus, tostarp elektroniskos, kas pieņemami izcelsmes dalībvalstij un pieejami izcelsmes tiesai.

5.  Paziņojumu par iebildumu paraksta atbildētājs vai, vajadzības gadījumā, viņa pārstāvis. Ja paziņojums par iebildumu iesniegts elektroniskā formātā atbilstīgi 4. punktam, to paraksta saskaņā ar 2. panta 2. punktu Direktīvā 1999/93/EK. Parakstu atzīst izcelsmes dalībvalstī, un tam nevar piemērot papildu prasības.

Tomēr šāds elektronisks paraksts nav prasīts, ja un ciktāl dalībvalsts izcelsmes tiesās pastāv cita tāda elektroniskas saziņas sistēma, kura ir pieejama zināmai iepriekš reģistrētu autentificētu lietotāju grupai un ļauj identificēt šos lietotājus drošā veidā. Dalībvalstis informē Komisiju par šādām saziņas sistēmām.

▼M3

17. pants

Paziņojuma par iebildumu iesniegšanas sekas

1.  Ja paziņojumu par iebildumu iesniedz 16. panta 2. punktā noteiktajā termiņā, tiesvedība turpinās izcelsmes dalībvalsts kompetentajās tiesās, ja vien prasītājs nav skaidri lūdzis tādā gadījumā izbeigt tiesvedību. Tiesvedību turpina saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a) Regulā (EK) Nr. 861/2007 noteikto Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, ja tā piemērojama; vai

b) jebkuru attiecīgo valsts civilprocesa procedūru.

2.  Ja prasītājs nav norādījis, kuru no 1. punkta a) un b) apakšpunktā uzskaitītajām procedūrām viņš lūdz piemērot savai prasībai procesā, kas sākas, ja iesniedz paziņojumu par iebildumu, vai ja prasītājs ir lūdzis, lai viņa prasībai, kas neietilpst Regulas (EK) Nr. 861/2007 darbības jomā, tiktu piemērota minētajā regulā noteiktā Eiropas procedūra maza apmēra prasībām, procesu pārceļ uz attiecīgo valsts civilprocesu, ja vien prasītājs nav skaidri lūdzis neveikt šādu pārcelšanu.

3.  Ja prasītājs ir iesniedzis savu prasību, izmantojot Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, nekas valsts tiesību aktos neskar viņa stāvokli turpmākā civilprocesā.

4.  Pārcelšanu uz civilprocesu 1. punkta a) un b) apakšpunkta nozīmē reglamentē izcelsmes dalībvalsts tiesību akti.

5.  Prasītāju informē par to, vai atbildētājs ir iesniedzis paziņojumu par iebildumu un par jebkuru pārcelšanu uz civilprocesu 1. punkta nozīmē.

▼B

18. pants

Izpildāmība

1.  Ja 16. panta 2. punktā noteiktajā termiņā, ņemot vērā attiecīgu laiku, kas paiet paziņojuma sūtīšanas procesā, izcelsmes tiesā nav iesniegts paziņojums par iebildumu, izcelsmes tiesa nekavējoties paziņo, ka Eiropas maksājuma rīkojums ir izpildāms, izmantojot G standarta veidlapu, kā noteikts VII pielikumā. Tiesa pārbauda rīkojuma piegādes datumu.

2.  Neskarot 1. punktu, izpildāmības formālās prasības reglamentē ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem.

3.  Tiesa nosūta izpildāmo Eiropas maksājuma rīkojumu prasītājam.

19. pants

▼C2

Exequatur atcelšana

▼B

Eiropas maksājuma rīkojumu, kas izpildāms izcelsmes dalībvalstī, atzīst un izpilda citās dalībvalstīs, tam nav vajadzīga izpildāmības deklarācija, un nav nekādu iespēju iebilst pret tā atzīšanu.

20. pants

Pārskatīšana izņēmuma gadījumos

1.  Pēc tam, kad beidzies 16. panta 2. punktā paredzētais termiņš, atbildētājs ir tiesīgs lūgt Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu izcelsmes dalībvalsts kompetentā tiesā, ja

a)

 

►C2  i) maksājuma rīkojumu izsniedza, ◄ izmantojot vienu no metodēm, kas paredzētas 14. pantā,

un

►C2  ii) izsniegšana nenotika ◄ savlaicīgi no atbildētāja neatkarīgu apstākļu dēļ, neļaujot viņam sagatavoties aizstāvībai,

vai

b) ja atbildētāju no iebilšanas pret prasījumu kavējuši nepārvaramas varas apstākļi vai ārkārtas apstākļi, kas nav radušies viņa vainas dēļ,

visos gadījumos ar noteikumu, ka viņš rīkojas nekavējoties.

2.  Pēc tam, kad beidzies 16. panta 2. punktā paredzētais termiņš, atbildētājs ir tiesīgs arī lūgt Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu izcelsmes dalībvalsts kompetentā tiesā, ja maksājuma rīkojums ir izdots acīmredzami aplami, ņemot vērā šajā regulā noteiktās prasības, vai citu ārkārtas apstākļu dēļ.

3.  Ja tiesa noraida atbildētāja pieteikumu, pamatojoties uz to, ka nav piemērojams neviens no 1. un 2. punktā minētajiem pārskatīšanas iemesliem, Eiropas maksājuma rīkojums paliek spēkā.

Ja tiesa nolemj, ka pārskatīšana ir pamatota saskaņā ar vienu no 1. un 2. punktā norādītajiem iemesliem, Eiropas maksājuma rīkojums nav spēkā.

21. pants

Izpilde

1.  Neskarot šīs regulas noteikumus, izpildes procedūras reglamentē ar izpildes dalībvalsts tiesību aktiem.

Izpildāmu Eiropas maksājuma rīkojumu izpilda saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā izpildāmos lēmumus, ko izdevusi izpildes dalībvalsts.

2.  Izpildei citā dalībvalstī prasītājs šīs dalībvalsts kompetentajai izpildes iestādei iesniedz:

a) Eiropas maksājuma rīkojuma, kas paziņots par izpildāmu izcelsmes tiesā, kopiju, kas atbilst autentiskuma noteikšanas nosacījumiem,

un

b) vajadzības gadījumā Eiropas maksājuma rīkojuma tulkojumu izpildes dalībvalsts oficiālajā valodā vai, ja šajā dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas, tās vietas, kurā iesniegta izpildes prasība, tiesvedības oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, vai citā valodā, kuru izpildes dalībvalsts ir norādījusi par pieņemamu. Katra dalībvalsts var norādīt citu pieņemamu Eiropas Savienības iestāžu oficiālo valodu vai valodas Eiropas maksājuma rīkojumam, kas nav šīs valsts valoda. Tulkojumu apliecina persona, kas tam kvalificēta kādā no dalībvalstīm.

3.  No prasītāja, kurš vienā dalībvalstī iesniedzis prasību par citā valstī izdota Eiropas maksājuma rīkojuma izpildi, nav atļauts prasīt nekāda veida nodrošinājumu, garantiju vai ķīlu, pamatojoties uz to, ka viņam ir ārvalsts piederība vai ka viņam nav domicila, vai ka viņš nav pastāvīgais iedzīvotājs izpildes dalībvalstī.

22. pants

Izpildes atteikums

1.  Izpildi pēc atbildētāja iesniegta pieteikuma noraida izpildes dalībvalsts kompetentā tiesa, ja Eiropas maksājuma rīkojums ir pretrunā agrākam lēmumam vai rīkojumam, ko iepriekš izdevusi jebkura cita dalībvalsts vai trešā valsts, ar noteikumu, ka

a) agrākais lēmums vai rīkojums bija saistīts ar to pašu rīcības iemeslu un tām pašām pusēm,

un

b) agrākais lēmums vai rīkojums atbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi tā atzīšanai izpildes dalībvalstī,

un

►C2  c) nesavienojamība nevarēja ◄ būt par iemeslu iebildumam izcelsmes dalībvalsts tiesvedībā.

2.  Izpildi pēc pieteikuma iesniegšanas noraida arī tad, ja un ciktāl atbildētājs ir samaksājis prasītājam Eiropas maksājuma rīkojumā piespriesto summu.

3.  Nekādi apstākļi nevar būt par pamatu Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanai izpildes dalībvalstī pēc būtības.

23. pants

Izpildes apturēšana vai ierobežošana

Ja atbildētājs ir lūdzis pārskatīšanu atbilstīgi 20. pantam, izpildes dalībvalsts kompetentā tiesa pēc atbildētāja iesnieguma var:

a) attiecināt izpildes procedūru tikai uz aizsardzības pasākumiem,

vai

b) izvirzīt izpildei nosacījumu sniegt tādu nodrošinājumu, kādu tā nolems,

vai

c) ārkārtējos apstākļos apturēt izpildes procedūras.

24. pants

Tiesiskā pārstāvība

Advokāta vai jurista pārstāvība nav obligāta:

a) prasītājam iesniedzot pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam;

b) atbildētājam iesniedzot paziņojumu par iebildumu Eiropas maksājuma rīkojumam.

25. pants

Tiesas izdevumi

▼M3

1.  Ja dalībvalstī tiesas nodevas par civilprocesu 17. panta 1. punkta a) vai, attiecīgi, b) apakšpunkta nozīmē ir līdzvērtīgas vai lielākas par tiesas nodevām Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā, kopējās tiesas nodevas par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru un civilprocesu, kas sākas gadījumā, ja ir iesniegts paziņojums par iebildumu saskaņā ar 17. panta 1. punktu, nepārsniedz nodevas par procesu, ja nav iepriekšējas Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras attiecīgajā dalībvalstī.

Nevar iekasēt nekādas papildu tiesas nodevas par civilprocesu dalībvalstī, kas sākas gadījumā, ja ir iesniegts paziņojums par iebildumu saskaņā ar 17. panta 1. punkta a) vai, attiecīgi, b) apakšpunktu, ja tiesas nodevas attiecīgajā dalībvalstī par šādu procesu ir mazākas nekā tiesas nodevas Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrā.

▼B

2.  Šajā regulā tiesas izdevumi ietver nodevas un maksas, kuras maksājamas tiesai un kuru summa ir noteikta saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

26. pants

Saistība ar valsts procesuālajiem tiesību aktiem

Visus procesuālos jautājumus, kas nav konkrēti izklāstīti šajā regulā, reglamentē valsts tiesību akti.

27. pants

Saistība ar Regulu (EK) Nr. 1348/2000

Šī regula neskar Padomes Regulas (EK) Nr. 1348/2000 (2000. gada 29. maijs) par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs ( 3 ) piemērošanu.

28. pants

Informācija attiecībā uz piegādes izmaksām un izpildi

Dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu sabiedrību un profesionālās aprindas ar informāciju par:

a) dokumentu piegādes izmaksām;

un

b) to, kurām iestādēm ir kompetence attiecībā uz izpildi, piemērojot 21., 22. un 23. pantu,

jo īpaši izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kas izveidots saskaņā ar Padomes Lēmumu 2001/470/EK ( 4 ).

29. pants

Informācija attiecībā uz jurisdikciju, pārskatīšanas procedūrām, saziņas līdzekļiem un valodām

1.  Līdz 2008. gada 12. jūnijam dalībvalstis paziņo Komisijai:

a) kurai tiesai ir jurisdikcija izdot Eiropas maksājuma rīkojumu;

b) pārskatīšanas procedūru un kompetentās tiesas 20. panta piemērošanas nolūkos;

c) par saziņas līdzekļiem, kas apstiprināti Eiropas maksājuma rīkojuma nolūkos un ir pieejami tiesām;

d) saskaņā ar 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu apstiprinātās valodas.

Dalībvalstis informē Komisiju par jebkādām turpmākām izmaiņām šajā informācijā.

2.  Saskaņā ar 1. punktu paziņoto informāciju Komisija dara publiski pieejamu, publicējot to Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un ar citiem atbilstīgiem līdzekļiem.

▼M3

30. pants

Pielikumu grozījumi

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 31. pantu attiecībā uz I līdz VII pielikuma grozījumiem.

31. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 30. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2016. gada 13. janvāra.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 30. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 30. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

▼B

32. pants

Pārskats

Līdz 2013. gada 12. decembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai sīki izklāstītu ziņojumu, kurā pārskatīta Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras darbība. Šajā ziņojumā ietverts procedūras izvērtējums attiecībā uz tās darbību un plašs ietekmes izvērtējums par katru dalībvalsti.

Šajā sakarā un lai nodrošinātu to, ka ir pienācīgi ņemta vērā Eiropas Savienības paraugprakse un ka ir atspoguļoti labākas likumdošanas principi, dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju attiecībā uz Eiropas maksājuma rīkojuma pārrobežu darbību. Šī informācija attiecas uz tiesas izdevumiem, procedūras ātrumu, efektivitāti, izmantošanas vieglumu un dalībvalstu iekšējām maksājuma rīkojumu procedūrām.

Komisijas ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno priekšlikumus pielāgošanai.

33. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 12. decembra, izņemot 28., 29., 30. un 31. pantu, kurus piemēro no 2008. gada 12. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

▼M4
I PIELIKUMS

image

image

image

image

image

image

image

image

image

▼M1
II PIELIKUMS

image

image

►(1) M2  
III PIELIKUMS

image

image
IV PIELIKUMS

image

image
V PIELIKUMS

image

image

►(1) M2  

image
VI PIELIKUMS

image

image
VII PIELIKUMS

image

image( 1 ) OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2245/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 10. lpp.).

( 2 ) OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.

( 3 ) OV L 160, 30.6.2000., 37. lpp.

( 4 ) OV L 174, 27.6.2001., 25. lpp.

Top