EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0805-20081204

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 805/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/805/2008-12-04

02004R0805 — LV — 04.12.2008 — 002.005


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 805/2004

(2004. gada 21. aprīlis),

ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem

(OV L 143, 30.4.2004., 15. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1869/2005 (2005. gada 16. novembris),

  L 300

6

17.11.2005

►M2

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1103/2008 (2008. gada 22. oktobris),

  L 304

80

14.11.2008


Labota ar:

►C1

Kļūdu labojums, OV L 081, 21.3.2012, lpp 43 (805/2004)

►C2

Kļūdu labojums, OV L 405, 16.11.2021, lpp 33 (Nr. 805/2004)
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 805/2004

(2004. gada 21. aprīlis),

ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiemI NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šīs regulas mērķis ir izveidot ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ neapstrīdētiem prasījumiem, lai, nosakot ►C1  minimālos standartus ◄ , varētu notikt brīva spriedumu, izlīgumu un publisku aktu aprite visās dalībvalstīs, atsakoties no vajadzības uzsākt sprieduma izpildes dalībvalstī tiesas starpprocesu pirms sprieduma atzīšanas un izpildes.

2. pants

Darbības joma

1.  
Šo regulu piemēro civillietām un komerclietām neatkarīgi no tiesas iestādes veida. To nepaplašina, jo īpaši attiecībā uz nodokļu, muitas vai administratīvām lietām vai valsts atbildību par darbībām un to trūkumu, īstenojot valsts varu (“acta iure imperii”).
2.  

Šī regula neattiecas uz:

a) 

fizisko personu juridisko statusu ►C1  vai tiesībspēju un rīcībspēju, ◄ īpašuma tiesībām, ko rada laulāto attiecības, testamentārās attiecības un mantošana;

b) 

bankrotu, procedūrām, kas saistītas ar maksātnespējīgu sabiedrību vai citu juridisku personu likvidāciju, tiesas rīkojumiem, mierizlīgumiem un tamlīdzīgām procedūrām;

c) 

sociālo nodrošinājumu;

d) 

šķīrējtiesu.

3.  
Šajā regulā “dalībvalsts” ir jebkura dalībvalsts, izņemot Dāniju.

3. pants

Izpildu dokumenti, kas jāapstiprina par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumiem ◄

1.  
Šī regula attiecas uz spriedumiem, izlīgumiem un publiskiem aktiem par neapstrīdētiem prasījumiem.

Prasījumu uzskata par neapstrīdētu, ja:

a) 

parādnieks ir tam skaidri piekritis, atzīdams to vai piekrizdams tiesas apstiprinātam vai tiesvedības rezultātā panāktam un tiesā noslēgtam izlīgumam; vai arī

b) 

parādnieks tiesas procesa gaitā to nekad nav apstrīdējis saskaņā ar izcelsmes valsts ►C1  tiesību aktos paredzētiem atbilstīgiem procesuāliem noteikumiem, ◄ vai arī

c) 

parādnieks nav ieradies vai bijis ►C1  pārstāvēts, lietas izskatīšanā tiesā, ◄ kaut arī sākotnēji tiesas procesa gaitā ir apstrīdējis prasījumu, ja šāda rīcība ir izraisījusi prasījuma vai kreditora apgalvoto faktu atzīšanu klusuciešot saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem; vai arī

d) 

parādnieks ►C1  ir tam skaidri piekritis publiskā ◄ aktā.

2.  
Šo regulu piemēro arī nolēmumiem, kas pieņemti pēc tādu spriedumu, izlīgumu vai publisku aktu apstrīdēšanas, kuri apstiprināti par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumiem ◄ .

4. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1. 

“spriedums” ir jebkurš nolēmums, kas pieņemts kādas dalībvalsts tiesā, neatkarīgi no nolēmuma nosaukuma, kas tostarp var būt dekrēts, rīkojums, lēmums vai izpildraksts, ►C1  kā arī tiesas ierēdņa pieņemts ◄ lēmums par izdevumu vai izmaksu noteikšanu;

2. 

“prasījums” ir prasījums par konkrētas naudas summas samaksu, kuras veikšanas termiņš ir sācies vai ir norādīts spriedumā, izlīgumā vai publiskā aktā;

3. 

“publisks akts” ir:

a) 

dokuments, kurš oficiāli sastādīts vai reģistrēts kā publisks akts ►C1  un kura autentiskumu ◄

i) 

►C1  apliecina publiskā akta paraksts un saturs; un ◄

ii) 

►C1  apliecina valsts ◄ iestāde vai cita iestāde, ko šim nolūkam ir pilnvarojusi dalībvalsts, kurā tas izdots;

vai arī

b) 

ar administratīvu iestādi noslēgta vai tās autentificēta vienošanās par uzturēšanas pienākumu;

4. 

“izcelsmes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā ir pieņemts spriedums, apstiprināts vai noslēgts izlīgums vai sastādīts vai reģistrēts publisks akts, ►C1  turklāt šie dokumenti ir jāapstiprina par ◄ ►C1  Eiropas izpildes rīkojumiem ◄ ;

5. 

“izpildes dalībvalsts” ir ►C1  dalībvalsts, kurā tiek prasīta tāda sprieduma, izlīguma vai publiska akta izpilde, kas ◄ apstiprināts par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ ;

6. 

“izcelsmes tiesa” ir tiesa, kas 3. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minēto nosacījumu izpildes brīdī ir vadījusi procesu;

7. 

Zviedrijā saīsinātās tiesāšanās procedūrās par maksājumu veikšanas atgādinājumiem (betalningsföreläggande) termins “tiesa” ietver Zviedrijas izpildes iestādi (kronofogdemyndighet).II NODAĻA

▼C1

EIROPAS IZPILDES RĪKOJUMS

▼B

5. pants

Ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanas un izpildes procedūras atcelšana

Spriedumu, kas izcelsmes dalībvalstī ir apstiprināts par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ , atzīst un izpilda citās dalībvalstīs, atsakoties no izpildāmības deklarācijas un neparedzot iespēju apstrīdēt tā atzīšanu.

6. pants

Prasības sprieduma apstiprināšanai par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄

1.  

Spriedumu lietā par neapstrīdētu prasījumu, kas pieņemts kādā ►C1  dalībvalstī, apstiprina par ◄ ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ , iesniedzot pieprasījumu izcelsmes tiesai, ja:

a) 

spriedums ir izpildāms izcelsmes dalībvalstī;

b) 

spriedums nekolidē ar jurisdikcijas noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 44/2001 II nodaļas 3. un 6. iedaļā;

c) 

tiesas process izcelsmes dalībvalstī ir atbildis III nodaļā noteiktajām prasībām, un prasījums ir neapstrīdēts 3. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkta izpratnē;

d) 

►C1  spriedums ir pieņemts dalībvalstī, ◄ kur atrodas parādnieka domicils Regulas Nr. 44/2001 59. panta izpratnē gadījumos, ja:

— 
prasījums ir neapstrīdēts 3. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkta izpratnē,
— 
tas attiecas uz līgumu, ko kāda persona – patērētājs – ir noslēgusi mērķim, kas nav saistīts ar tās arodu vai profesiju,
— 
parādnieks ir patērētājs.
2.  
Ja spriedums, kas apstiprināts par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ , vairs nav jāizpilda vai tā izpilde ir atlikta vai ierobežota, tad jāizdod tā izpildes atsaukšanas vai ierobežošanas apstiprinājums, iesniedzot šim nolūkam pieprasījumu izcelsmes tiesā, izmantojot IV pielikumā sniegto veidlapas paraugu.
3.  
Neraugoties uz 12. panta 2. punktu, ja nolēmums ir pieņemts pēc tāda sprieduma apstrīdēšanas, kas apstiprināts par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ saskaņā ar šā panta 1. punktu, tad, atbildot uz jebkurā laikā iesniegtu pieprasījumu, tiek izdots aizstājošs apstiprinājums, izmantojot V pielikumā sniegto veidlapas paraugu, ja minētais nolēmums ir izpildāms izcelsmes dalībvalstī.

7. pants

Tiesāšanās izdevumi

Ja spriedums ietver izpildāmu lēmumu par tiesāšanās izdevumiem, ieskaitot procentus, tas jāapstiprina par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ arī attiecībā uz šiem izdevumiem, ja vien parādnieks tiesas procesa gaitā saskaņā ar izcelsmes valsts tiesību aktiem nav īpaši cēlis iebildumus pret savu pienākumu segt šādas izmaksas.

8. pants

Daļējs ►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājums

Ja šīs regulas prasībām atbilst tikai atsevišķas sprieduma daļas, tad šīm daļām izsniedz daļēju ►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājumu.

9. pants

►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājuma izsniegšana

1.  
►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājumu izsniedz, izmantojot I pielikumā sniegto veidlapas paraugu.
2.  
►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ izsniedz valodā, kādā taisīts spriedums.

10. pants

►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājuma labojumi vai atsaukšana

1.  

Atsaucoties uz izcelsmes tiesai iesniegtu pieprasījumu, ►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājumu:

a) 

labo, ja būtiskas kļūdas dēļ ir atšķirības starp spriedumu un apstiprinājumu;

b) 

atsauc, ja skaidri redzams, ka tas izsniegts nepamatoti, neievērojot šajā regulā noteiktās prasības.

2.  
Labojot vai atsaucot ►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājumu, piemēro izcelsmes dalībvalsts tiesību aktus.
3.  
Pieteikumu ►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājuma labojumiem vai atsaukšanai var iesniegt, izmantojot VI pielikumā sniegto veidlapas paraugu.
4.  
►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājuma izsniegšanu nevar pārsūdzēt.

11. pants

►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājuma spēkā esamība

►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājums ir spēkā ►C1  tikai sprieduma izpildāmības robežās. ◄III NODAĻA

►C1  MINIMĀLIE PROCESUĀLIE STANDARTI ◄ NEAPSTRĪDĒTIEM PRASĪJUMIEM

12. pants

►C1  Minimālo standartu ◄ piemērošanas joma

1.  
Spriedumu par prasījumu, kas ir neapstrīdēts 3. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkta izpratnē, var apstiprināt par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ tikai tad, ja tiesas process izcelsmes dalībvalstī ir atbildis šajā nodaļā minētajiem ►C1  procesuālajiem noteikumiem ◄ .
2.  
Tie paši noteikumi attiecas uz ►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājuma vai to aizstājoša apstiprinājuma (6. panta 3. punkta izpratnē) izdošanu attiecībā uz nolēmumu, kas pieņemts pēc sprieduma apstrīdēšanas, ja minētā nolēmuma pieņemšanas laikā ir ievēroti 3. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunkta nosacījumi.

13. pants

►C1  Izsniegšana ◄ parādniekam ar apstiprinājumu par saņemšanu

1.  

►C1  Dokumentu, ar ko celta prasība, ◄ vai līdzvērtīgu dokumentu parādniekam var ►C1  izsniegt ◄ , izmantojot kādu no turpmākajām metodēm:

a) 

►C1  izsniedzot ◄ personiski, ko apliecina apstiprinājums par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums un kuru parakstījis parādnieks;

b) 

►C1  izsniedzot ◄ personiski, ko apliecina tās atbildīgās personas parakstīts dokuments, kura veikusi ►C1  izsniegšanu ◄ , norādot, ka parādnieks ir saņēmis dokumentu vai ir atteicies to pieņemt bez juridiska pamatojuma, un minot ►C1  izsniegšanas ◄ datumu;

c) 

►C1  izsniedzot ◄ pa pastu, ko apliecina apstiprinājums par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums un kuru parakstījis un atdevis atpakaļ parādnieks;

d) 

►C1  izsniedzot ◄ elektroniski ar tādiem līdzekļiem kā fakss vai e-pasts, ko apliecina apstiprinājums par saņemšanu, kurā norādīts saņemšanas datums un kuru parakstījis un atdevis atpakaļ parādnieks.

2.  
►C1  Jebkuru pavēsti par uzaicinājumu ierasties ◄ uz lietas izskatīšanu tiesā parādniekam var ►C1  izsniegt ◄ saskaņā ar 1. punktu vai paziņojot mutiski iepriekšējā tiesas sēdē, kur izskatīts tas pats prasījums, un norādot šo faktu iepriekšējās tiesas sēdes protokolā.

14. pants

►C1  Izsniegšana ◄ parādniekam bez apstiprinājuma par saņemšanu

1.  

►C1  Dokumentu, ar ko celta prasība, ◄ vai līdzvērtīgu dokumentu ►C1  un pavēsti par uzaicinājumu ierasties ◄ uz lietas izskatīšanu tiesā parādniekam var ►C1  izsniegt ◄ , izmantojot arī vienu no turpmākajiem paņēmieniem:

▼C2

a) 

personiski izsniedzot parādnieka personīgajā adresē personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar parādnieku vai ir tur nodarbinātas;

b) 

ja parādnieks ir pašnodarbināta vai juridiska persona, – personiski izsniedzot parādnieka uzņēmuma faktiskajā adresē personām, kuras tas nodarbina;

▼B

c) 

iemetot dokumentu parādnieka pastkastītē;

d) 

►C1  izsniedzot ◄ dokumentu pasta iestādē vai kompetentām valsts iestādēm un iemetot parādnieka pastkastītē rakstveida paziņojumu par dokumenta atrašanos minētajās iestādēs, ja šajā rakstveida paziņojumā ir skaidri norādīts dokumenta kā tiesas dokumenta veids vai paziņojuma kā īstenotas ►C1  izsniegšanas ◄ juridiskās ►C1  sekas, kā arī tas, ka ir sākta laika skaitīšana attiecībā uz termiņu; ◄

e) 

►C1  izsniedzot ◄ pa pastu bez 3. punktā minētajiem pierādījumiem, ja parādnieka adrese ir izcelsmes dalībvalstī;

f) 

ar elektroniskiem līdzekļiem, saņemot automātisko ►C1  izsniegšanas ◄ apstiprinājumu, ja parādnieks iepriekš ir skaidri atzinis šādu ►C1  izsniegšanas ◄ paņēmienu.

2.  
Šajā regulā nav pieļaujama ►C1  izsniegšana ◄ 1. punkta izpratnē, ja nav droši zināma parādnieka adrese.
3.  

►C1  Izsniegšanu ◄ , kas veikta saskaņā ar 1. punkta a) līdz d) apakšpunktu, apliecina:

a) 

dokuments, ko parakstījusi atbildīgā persona, kura veikusi ►C1  izsniegšanu ◄ , un kur norādīts:

i) 

izmantotais ►C1  izsniegšanas ◄ veids;

ii) 

►C1  izsniegšanas ◄ datums;

iii) 

ja dokuments ►C1  izsniegts ◄ citai personai, nevis parādniekam – šīs personas vārds, uzvārds un sakars ar parādnieku;

vai arī

b) 

apstiprinājums par saņemšanu, ko parakstījis adresāts 1. punkta a) un b) apakšpunkta izpratnē.

15. pants

►C1  Izsniegšana ◄ parādnieka pārstāvjiem

►C1  Izsniegšanu ◄ saskaņā ar 13. vai 14. pantu var veikt arī parādnieka pārstāvis.

16. pants

Parādnieka pienācīga informēšana par prasījumu

Lai nodrošinātu parādnieka pienācīgu informēšanu par prasījumu, ►C1  dokumentam, ar ko celta prasība, ◄ vai līdzvērtīgam dokumentam jāietver šādas ziņas:

a) 

pušu vārdi, uzvārdi vai nosaukumi un adreses;

b) 

prasījuma summa;

c) 

ja par prasījuma summu tiek pieprasīti procenti, – procentu likme un periods, par kuru tie aprēķināti, ja vien pamatsummai nav automātiski pieskaitīti likumiskie procenti saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem;

d) 

prasījuma pamatojums.

17. pants

Parādnieka pienācīga informēšana par procesuālo kārtību, kas nepieciešama prasījuma apstrīdēšanai

►C1  Dokumentā, ar ko celta prasība, ◄ līdzvērtīgā dokumentā ►C1  un pavēstē par uzaicinājumu ierasties uz lietas izskatīšanu ◄ skaidri jānorāda šādas ziņas, vai tās jāpievieno minētajiem dokumentiem:

a) 

►C1  procesuālie noteikumi ◄ , lai apstrīdētu prasījumu, pēc vajadzības minot termiņu prasījuma apstrīdēšanai rakstveidā vai tiesas sēdei nolikto laiku, tās institūcijas nosaukums un adrese, kurai jāsniedz atbilde vai kurā jāierodas (pēc vajadzības), un vai ir nepieciešamība iecelt advokātu pārstāvībai;

b) 

sekas, ko var izraisīt iebilduma neizteikšana vai neierašanās, jo īpaši gadījumos, kad pret parādnieku var pieņemt vai izpildīt spriedumu, kā arī piedzīt no tā ar tiesvedību saistītos izdevumus.

18. pants

Neatbilstības ►C1  minimālajiem standartiem ◄ novēršana

1.  

Ja tiesas procesā izcelsmes dalībvalstī nav ievēroti 13. līdz 17. pantā noteiktie ►C1  procesuālie noteikumi ◄ , šādu neatbilstību novērš un spriedumu apstiprina par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ :

a) 

ja spriedums ir ►C1  izsniegts ◄ parādniekam saskaņā ar 13. vai 14. panta prasībām;

b) 

ja parādniekam ir bijusi iespēja apstrīdēt ►C1  spriedumu, nododot to pilnīgai pārskatīšanai, un ◄ parādnieks spriedumā vai tam pievienotā dokumentā ir bijis pienācīgi informēts par pārsūdzības ►C1  procesuālajiem noteikumiem ◄ , ietverot tās iestādes nosaukumu un adresi, kurai jāiesniedz pārsūdzība, un vajadzības gadījumā pārsūdzības termiņu; un

c) 

ja parādnieks nav apstrīdējis spriedumu saskaņā ar attiecīgajiem ►C1  procesuālajiem noteikumiem ◄ .

2.  
Ja tiesas procesā izcelsmes dalībvalstī nav ievēroti 13. pantā vai 14. pantā minētie ►C1  procesuālie noteikumi ◄ , šādu neatbilstību uzskata par novērstu, ja parādnieka izturēšanās prāvā liecina, ka tas personīgi ir saņēmis piegādājamo dokumentu pietiekami agri, lai parūpētos par savu aizstāvību.

19. pants

►C1  Minimālie standarti ◄ sprieduma pārskatīšanai ārkārtas gadījumos

1.  

Turklāt attiecībā uz 13. līdz 18. pantu spriedumu drīkst apstiprināt par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ tikai tad, ja parādnieks saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem ir tiesīgs iesniegt spriedumu pārskatīšanai, kad:

a) 
i) 

►C1  dokuments, ar ko celta prasība, ◄ vai līdzvērtīgs dokuments, vai attiecīgā gadījumā pavēste par ierašanos ►C1  uz lietas izskatīšanu tiesā ir ◄ ►C1  izsniegts(-a) ◄ , izmantojot vienu no 14. pantā minētajiem veidiem; un

ii) 

►C1  izsniegšanas ◄ termiņš nebija pietiekams, lai ļautu parādniekam parūpēties par savu aizstāvību, ja no tā puses nav konstatējama vaina;

vai

b) 

nepārvaramas varas apstākļi vai ārkārtas apstākļi, kuros parādnieks nav vainojams, aizkavēja to apstrīdēt prasījumu,

ja abos šajos gadījumos tas ir rīkojies nekavējoties.

2.  
Šis pants neietekmē dalībvalstu tiesības noteikt sprieduma pārskatīšanas iespēju ar nosacījumiem, kas nav tik stingri kā 1. punktā minētie.IV NODAĻA

IZPILDE

20. pants

Izpildes process

1.  
Neietekmējot šīs nodaļas noteikumus, izpildes procesu reglamentē izpildes valsts tiesību akti.

Spriedumu, kas apstiprināts par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ , izpilda ar tādiem pašiem nosacījumiem kā spriedumu, kas pieņemts izpildes dalībvalstī.

2.  

Kreditoram jāsniedz izpildes dalībvalsts kompetentajām izpildes iestādēm:

a) 

sprieduma noraksts, kas atbilst nosacījumiem, pēc kuriem var konstatēt tā autentiskumu;

b) 

►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājuma noraksts, kas atbilst nosacījumiem, pēc kuriem var konstatēt tā autentiskumu;

c) 

vajadzības gadījumā ►C1  Eiropas izpildes rīkojuma ◄ apstiprinājuma transkripcija vai tā tulkojums izpildes dalībvalsts valsts valodā, vai, ja minētajā dalībvalstī ir vairākas valsts valodas, tajā valsts valodā vai vienā no tām valsts valodām, kādā noris ►C1  tiesvedība vietā, kurā tiek prasīta izpilde, saskaņā ◄ ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem, vai citā valodā, kuru izpildes dalībvalsts ir norādījusi kā tai pieņemamu. Katra dalībvalsts var norādīt Eiropas Kopienas iestāžu oficiālo valodu vai valodas, kas nav tās valsts valoda(-s) un kas tai ir pieņemama(-s) apstiprinājuma aizpildīšanai. Tulkojumu apliecina persona, kas šim nolūkam kvalificēta kādā no dalībvalstīm.

3.  
No personas, kura vienā dalībvalstī ir pieprasījusi izpildīt spriedumu, kas citā dalībvalstī ir apstiprināts par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ , nav atļauts prasīt nodrošinājumu, garantiju vai ķīlu neatkarīgi no tās nosaukuma, pamatojoties uz to, ka šai personai ir ārvalsts piederība vai tās domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta neatrodas izpildes dalībvalstī.

21. pants

Izpildes atteikums

1.  

Izpildes valsts kompetentā tiesa noraida sprieduma izpildi pēc parādnieka pieprasījuma, ja spriedums, kas apstiprināts par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ , ir pretrunā ar kādu agrāku ►C1  spriedumu, kas pieņemts jebkurā ◄ dalībvalstī vai trešajā valstī, ja:

a) 

agrākajam spriedumam ►C1  ir bijis viens un tas pats prasījuma pamats un priekšmets, un ◄ tas pieņemts lietā starp tām pašām pusēm;

b) 

agrākais spriedums ir pieņemts izpildes dalībvalstī vai atbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai to atzītu izpildes dalībvalstī; un

c) 

pretrunīgums nav minēts un nevarēja būt minēts lietas izskatīšanā izcelsmes dalībvalstī.

2.  
Spriedumu vai tā apstiprinājumu par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ izpildes dalībvalstī nekādā gadījumā ►C1  nedrīkst pārskatīt pēc būtības. ◄

22. pants

Nolīgumi ar trešām valstīm

Šī regula neietekmē nolīgumus, ar kuriem dalībvalstis pirms Regulas (EK) Nr. 44/2001 stāšanās spēkā saskaņā ar Briseles Konvencijas par piekritību un spriedumu izpildīšanu civillietās un komerclietās 59. pantu apņēmās neatzīt spriedumus, kas izdarīti minētās konvencijas citās līgumslēdzējās valstīs pret atbildētājiem, kuru domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta atrodas trešā valstī, ja minētās konvencijas 4. pantā noteiktajos gadījumos spriedumu var pamatot tikai ar piekritību, kas norādīta minētās konvencijas 3. panta otrajā daļā.

23. pants

▼C1

Izpildes apturēšana vai ierobežošana

▼B

Ja parādnieks

— 
ir apstrīdējis spriedumu, kas apstiprināts par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ , ietverot pārskatīšanas pieteikumu 19. panta izpratnē, vai
— 
ir iesniedzis pieprasījumu labot vai atcelt ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ saskaņā ar 10. pantu,

izpildes dalībvalsts kompetentā tiesa vai iestāde, saņemot pieprasījumu ►C1  no parādnieka var, ◄

a) 

►C1  ierobežot izpildes procesu, attiecinot to tikai uz aizsardzības pasākumiem; vai arī ◄

b) 

►C1  noteikt, ka izpilde notiks tikai tad, ja būs sniegts tās noteiktais nodrošinājums; vai arī ◄

c) 

►C1  ārkārtējos apstākļos apturēt sprieduma izpildi. ◄V NODAĻA

IZLĪGUMI UN PUBLISKI AKTI

24. pants

Izlīgumi

1.  
Izlīgumu, kas attiecas uz prasījumu 4. panta 2. punkta izpratnē, ko ir apstiprinājusi tiesa vai kas noslēgts tiesvedības gaitā un ir jāizpilda dalībvalstī, kurā tas bija apstiprināts vai noslēgts, apstiprina par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ , izmantojot II pielikumā sniegto veidlapas paraugu, iesniedzot pieprasījumu tiesai, kura izlīgumu apstiprinājusi vai kurā tas noslēgts.
2.  
Izlīgumu, kas izcelsmes dalībvalstī ir apstiprināts par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ , izpilda citās dalībvalstīs, atsakoties no izpildāmības deklarācijas un neparedzot iespēju apstrīdēt tā izpildi.
3.  
Pēc vajadzības piemēro II nodaļas noteikumus, izņemot 5. pantu, 6. panta 1. punktu un 9. panta 1. punktu, kā arī IV nodaļas noteikumus, izņemot 21. panta 1. punktu un 22. pantu.

25. pants

Publiskie akti

1.  
Publisku aktu par prasījumu 4. panta 2. punkta izpratnē, kas jāizpilda vienā dalībvalstī, iesniedzot pieprasījumu izcelsmes dalībvalsts ieceltajai iestādei, apstiprina par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ , izmantojot III pielikumā sniegto veidlapas paraugu.
2.  
Publisku aktu, kas izcelsmes dalībvalstī ir apstiprināts par ►C1  Eiropas izpildes rīkojumu ◄ , izpilda citās dalībvalstīs, atsakoties no izpildāmības deklarācijas un neparedzot iespēju ►C1  apstrīdēt tā izpildāmību. ◄
3.  
Pēc vajadzības piemēro II nodaļas noteikumus, izņemot 5. pantu, 6. panta 1. punktu un 9. panta 1. punktu, kā arī IV nodaļas noteikumus, izņemot 21. panta 1. punktu un 22. pantu.VI NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMS

26. pants

Pārejas noteikums

Šī regula attiecas tikai uz pieņemtajiem spriedumiem, tiesā noslēgtiem vai tiesas apstiprinātiem izlīgumiem un dokumentiem, kas oficiāli sastādīti vai reģistrēti kā publiski akti, ja šīs darbības ir veiktas pēc tam, kad šī regula ir stājusies spēkā.VII NODAĻA

SAISTĪBA AR CITIEM KOPIENAS DOKUMENTIEM

27. pants

Saistība ar Regulu (EK) Nr. 44/2001

Šī regula neietekmē iespēju panākt sprieduma, izlīguma vai publiska akta, kuru pamatā ir neapstrīdēts prasījums, atzīšanu un izpildi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 44/2001.

28. pants

Saistība ar Regulu (EK) Nr. 1348/2000

Šī regula neskar Regulas (EK) Nr. 1348/2000 darbību.VIII NODAĻA

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

29. pants

Informācija par izpildes procesu un iestādēm

Dalībvalstis sadarbojas, lai plašai sabiedrībai un profesionāļu lokam sniegtu informāciju par:

a) 

izpildes metodēm un procedūrām dalībvalstīs;

b) 

dalībvalstu kompetentajām izpildes iestādēm,

jo īpaši, izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, kas izveidots saskaņā ar Lēmumu 2001/470/EK ( 1 ).

30. pants

Informācija ►C1  par pārsūdzības procedūru, valodām ◄ un iestādēm

1.  

Dalībvalstis paziņo Komisijai par:

a) 

labojumu un atsaukuma procedūrām, kas minētas 10. panta 2. punktā, un pārskatīšanas procedūru, kas minēta 19. panta 1. punktā;

b) 

valodām, kas ir pieņemamas saskaņā ar 20. panta 2. punkta c) apakšpunktu;

c) 

iestāžu sarakstu, kas minētas 25. pantā;

un visām turpmākajām šīs informācijas izmaiņām.

2.  
Informāciju, kas paziņota saskaņā ar 1. punktu, Komisija dara publiski pieejamu, publicējot to Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un izmantojot jebkādus citus piemērotus līdzekļus.

▼M2

31. pants

Pielikumu grozījumi

Komisija izdara grozījumus pielikumos ietvertajās standarta veidlapās. Pasākumi, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem saskaņā ar 32. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

32. pants

Komiteja

1.  
Komisijai palīdz komiteja, kas minēta Regulas (EK) Nr. 44/2001 75. pantā.
2.  
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

▼B

33. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2004. gada 21. janvārī.

To piemēro no 2005. gada 21. oktobra, izņemot 30., 31. un 32. pantu, kas piemērojami no 2005. gada 21. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas Līgumu.

▼M1
I PIELIKUMS

image

►(1) C1